Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν."

Transcript

1 Η επϋμβαςισ των γεγονϐτων των όχων των παρατϊξεων η επϋμβαςισ των πλούων απϐ το ϊγριο πϋλαγοσ οι λαώκού ρότορεσ το ςτόθοσ μου οι φωνϋσ οι φϊμπρικεσ ο Οχτώβρησ του 17 το 1936 ο Δεκϋμβρησ του 44 Για τοϑτο θα παραμεύνω με τα κουρϋλια μου ϐπωσ με γϋννηςε η Γαλλικό Επανϊςταςη ϐπωσ με γϋννηςεσ, μϊνα μου Ιςπανύα. Ϊνασ ςκοτεινϐσ ςυνωμϐτησ. Όταν ακοϑω κϊποτε ςτα βϋβαια αφτιϊ μου όχουσ παρϊξενουσ, ψύθυρουσ μακρινοϑσ ϐταν ακοϑω ςϊλπιγγεσ και θοϑρια λϐγουσ ατϋλειωτουσ ϑμνουσ και κρϐτουσ ϐταν ακοϑω να μιλοϑν για την ελευθερύα νϐμουσ ευαγγϋλια για μια ζωό με τϊξη εγώ πϊντα ςωπαύνω.. Ελευθερύα ανϊπηρη πϊλι ςασ τϊζουν. Ο θίαςοσ κην. Θ. Αγγελϐπουλοσ

2 ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΣΕΤΦΟ 140 Κυκλοφϐρηςε το τεύχοσ 140 τησ Νέασ Παιδείασ. ασ ςτϋλνουμε τα περιεχϐμενα, μϋροσ των οπούων ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικοϑ. ΤΝΕΔΡΙΑ Ο Πανελλόνιοσ ϑλλογοσ Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 2 ο Πανελλόνιο υνϋδριο με θϋμα «Οι προκλήςεισ για τον εκπαιδευτικό ςτο ςύγχρονο Γυμνάςιο και Λύκειο» ςτον Πειραιϊ, Μαρτίου Πληροφορύεσ για το ςυνϋδριο, τισ θεματικϋσ, το κϐςτοσ ςτα: , Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών ανακοινώνει την οργϊνωςη Πανελληνίου υνεδρίου με διεθνή ςυμμετοχή με θϋμα: «Η ποιότητα ςτην εκπαίδευςη: Σάςεισ και Προοπτικέσ», κατϊ το διϊςτημα 4 έωσ 6 Μαΐου 2012 ςτην Αθόνα. Σηλ και , Πληρ. Σο 30ο παγκϐςμιο υνϋδριο τησ ISME (International Society for Music Education) με θϋμα: «Music Paedeia: from ancient Greek philosophers towards global music communities» (Μουςικό Παιδεύα: Απϐ τουσ Αρχαύουσ Ϊλληνεσ Υιλοςϐφουσ προσ τισ Παγκϐςμιεσ Μουςικϋσ Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ ςτισ Ιουλίου του Ση διοργϊνωςη ϋχει αναλϊβει η Ελληνικό Ϊνωςη για τη Μουςικό Εκπαύδευςη. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα και ςτα τηλ , fax ΕΜΙΝΑΡΙΑ Αρχαίο δράμα & εκπαίδευςη: «τουσ καθρϋφτεσ τησ Ελϋνησ». Σο πρϐγραμμα περιλαμβϊνει για το Υεβρουϊριο εργαςτόρια ςκηνογραφίασ, ενδυματολογίασ, κινηςιολογίασ και μουςικήσ διδαςκαλίασ του Φορού. Σα εργαςτόρια απευθϑνονται ςε εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και ςε οποιονδόποτε δουλεϑει με νεανικϋσ θεατρικϋσ ομϊδεσ. 4 Υεβρουαρίου - 7 Απριλίου Πληροφορύεσ ςτη ΕΛΙΔΑ και ςτο Grundtvig Workshops - ICT and special music education: Music braille code and special worksheets for people with developmental disorders, February 2012, Music School of Thessaloniki, Greece. The main activities are learning of braille code, learning of electronic braille music code, learning of electronic code of Byzantine music, creation of special presentations in Power Point for students with diffused developmental disorders and learning difficulties, presentation of rewarded innovative actions on special music education and organizing a Concert with active participation of persons with Special Educational Needs. Info Σο Κϋντρο Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ) του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ διοργανώνει τρύμηνο επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο βαςιςμϋνο ςτη μεθοδολογύα τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ και με τύτλο «Διγλωςςία και Ειδική Αγωγή» το οπούο 2

3 θα ξεκινόςει το Μάρτιο του Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να επιςκεφτεύτε την ιςτοςελύδα το ΕΚΕΜΕΛ λειτουργοϑν τμόματα λογοτεχνικόσ μετϊφραςησ, εκπαύδευςησ εξ αποςτϊςεωσ και ϋκτακτα ςεμινϊρια επιμϋλειασ κειμϋνων και δημιουργικόσ γραφόσ. Πληροφορύεσ ςτα τηλϋφωνα , , καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του ΕΚΕΜΕΛ εμινάρια δημιουργικήσ γραφήσ εξ αποςτάςεωσ εγκαινιϊζονται εφϋτοσ απϐ το Εθνικϐ Κϋντρο Βιβλύου. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο, ςτο ό ςτο τηλϋφωνο Η Science View διοργανώνει εκπαιδευτικό ςεμινάριο (διϊρκειασ μύασ εβδομϊδασ) τον Ιούλιο του Θα πραγματοποιηθεύ ςτην Ελλϊδα, Ηρϊκλειο Κρότησ ςτισ , και θα επαναληφθεύ ςτην Ιταλύα, Matera Ferrandina ςτισ Σο ςεμινϊριο ϋχει τον τύτλο "Classroom 2.0: Enhanced ways of teaching integrating web2.0 tools in your classroom, Overall view and practical tips". Λεπτομϋρειεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων καθώσ και με το πρϐγραμμα του ςεμιναρύου μπορεύτε να βρεύτε εδώ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Βιομηχανική κληρονομιά: πολλαπλότητα και πολυςχιδία: Εργαςτόριο για τη βιομηχανικό κληρονομιϊ με τη ςυνεργαςύα του Ελληνικοϑ Σμόματοσ τησ Διεθνοϑσ Επιτροπόσ για τη Διατόρηςη τησ Βιομηχανικόσ Κληρονομιϊσ και του Πολιτιςτικοϑ Ιδρϑματοσ Ομύλου Πειραιώσ. Επιςτημονικϐσ ςυντονιςμϐσ: Ελϋνη Μπενϋκη Οι ςυναντόςεισ πραγματοποιοϑνται μηνιαύωσ, ςϑμφωνα με το πρϐγραμμα, 17:00-19:00, ςτην Αύθουςα Πολλαπλών Φρόςεων του Πολιτιςτικοϑ Ιδρϑματοσ Ομύλου Πειραιώσ, Αγγϋλου Γϋροντα 6, Πλϊκα, τηλ Σο Μουςείο Μπενάκη ςυμμετϋχοντασ ςτο ευρωπαώκϐ πρϐγραμμα Witness the Past θα υποδϋχεται απϐ αυτϐν τον Δεκϋμβριο και μέχρι το τέλοσ τησ ςχολικήσ χρονιάσ, κϊθε Δευτϋρα και Πϋμπτη, , μαθητϋσ 9-18 ετών για να τουσ γνωρύςει τη ςυγκύνηςη τησ αρχαιολογικόσ ανακϊλυψησ αλλϊ και να τουσ βοηθόςει να καταλϊβουν τισ ςυνϋπειεσ τησ λεηλαςύασ των αρχαιοτότων και κϊθε μϋρα εκτϐσ αββϊτου και Κυριακόσ. Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα απϐ τον Ελληνικϐ Κϐςμο. Οι δϊςκαλοι τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ μποροϑν να φϋρουν τουσ μαθητϋσ τουσ ςτο Θϋατρο "Δϐρα τρϊτου" για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Φορόσ, μουςική, φορεςιά - Παιχνίδι καθημερινϊ 09:30-12:00. Σηλ , , Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου οργανώνει ςειρϊ προγραμμϊτων για μαθητϋσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ποικύλα θϋματα, π.χ. α) η καθημερινό ζωό ςτο Βυζϊντιο, η περιπϋτεια τησ γραφόσ, μικρού δημοςιογρϊφοι κ.λπ. για την πρωτοβϊθμια, β) το τραγοϑδι των ϊςτρων, το θϋατρο ςτην παραβατικό κοινωνύα, οι αρχαύεσ τραγωδύεσ: εργαλεύο ςκϋψησ και προβληματιςμοϑ για το ςϑγχρονο ϊνθρωπο, απϐ τον Μπετϐβεν ςτον Μϊικλ Σζϊκςον, κ.λπ. για τη δευτεροβϊθμια. Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη Πλόρεσ πρϐγραμμα των προγραμμϊτων ςτην ιςτοςελύδα. Σο πρϐγραμμα τησ Βιβλιοθόκησ του «Ιδρϑματοσ Αικατερύνησ Λαςκαρύδου» «Δημιουργικά Πρωινά του αββάτου», το δωδϋκατο χρϐνο τησ πετυχημϋνησ 3

4 πορεύασ του, υπϐςχεται ςτα παιδιϊ που θα το παρακολουθόςουν ϋνα ταξύδι γεμϊτο χρώμα και φωσ (Οκτώβριοσ 2011-Μϊιοσ 2012). το πρϐγραμμα θα ςυμμετϊςχουν μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, χωριςμϋνα ςε ομϊδεσ ανϊλογα με την ηλικύα τουσ. Πληρ και ςτην ιςτοςελύδα. Σο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη, ςτο πλαύςιο των εκπαιδευτικών του προγραμμϊτων, οργανώνει θεατρικϐ βιωματικό εργαςτήριο με τύτλο «υλλογικό Θέατρο και Πολιτειότητα», απϐ τισ 3 Οκτωβρύου 2011 ϋωσ τισ 4 Ιουνύου 2012, με τη θεατροπαιδαγωγϐ Μυρτώ Πύγκου-Ρεποϑςη. Σο πρϐγραμμα αυτϐ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ηλικύεσ ετών). Σο πρϐγραμμα διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:00-12:00) και το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ εύναι 6 για κϊθε μαθητό. Για πληροφορύεσ και κρατόςεισ, καθημερινϊ, εκτϐσ αββϊτου και Κυριακόσ, ςτο τηλϋφωνο: (εςωτ. 1042) τισ ακϐλουθεσ ώρεσ: 10:00-14:00. τουσ χώρουσ του νεοκλαςικοϑ κτιρύου, που ςτεγϊζει το Ίδρυμα Λεντάκη, πραγματοποιοϑνται εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικύλη θεματολογύα και απευθϑνονται ςε μαθητϋσ απϐ την Α Δημοτικοϑ μϋχρι και την Γ Γυμναςύου. Σα προγρϊμματα εκπονοϑνται και εφαρμϐζονται απϐ μουςειοπαιδαγωγούσ, με γνώμονα πϊντα την ηλικύα, τισ γνώςεισ και τα ενδιαφϋροντα των παιδιών, καθώσ και τισ οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ του αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ για κϊθε τϊξη. Σο κϊθε πρϐγραμμα διαρκεύ 90 λεπτϊ με ενδιϊμεςο διϊλειμμα 5-10 λεπτών και δωρεϊν αναψυκτικϐ και ςυμμετοχό παιδιών (2 ομϊδεσ των μαθητών). Πληροφορύεσ Σηλϋφωνο: Fax: Οι «Υίλοι του Μουςείου Γουλανδρή Υυςικήσ Ιςτορίασ» οργανώνουν ςειρϊ προγραμμϊτων και δραςτηριοτότων για παιδιϊ και ενηλύκουσ. Επύςησ, προςφϋρουν φορητϊ εκπαιδευτικϊ πακϋτα-μουςειοςκευϋσ. Για ϐλεσ τισ εκδηλώςεισ απαιτεύται δόλωςη ςυμμετοχόσ, ϋςτω και αν προςφϋρονται δωρεϊν, ςτα τηλϋφωνα και Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα των «Υύλων». Εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα ςτο Μουςεύο Ηρακλειδών: Σέχνη και Μαθηματικά. Σο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα θα πραγματοποιεύται για μεν τουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο των μορφωτικών επιςκϋψεων των ςχολεύων, για δε τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ φοιτητϋσ και το ευρϑ κοινϐ ςε τακτϋσ προκαθοριςμϋνεσ ςυναντόςεισ. Κρατόςεισπληροφορύεσ κα Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00), τηλ.: (εςωτ. 201) Εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΘΒΕ. Πληροφορύεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα. ΠΑΡΑΣΑΕΙ Με ςτϐχο την προαγωγό τησ θεατρικόσ παιδεύασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, η Εταιρεύα Θεϊτρου Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ, απευθϑνεται ςτουσ μαθητϋσ του Γυμναςύου και τουσ παρουςιϊζει την Ελένη του Ευριπύδη, ςε ςκηνοθεςύα Ωρη Μιχϐπουλου, ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ Κακογιϊννησ», Πειραιώσ 206 Σαϑροσ. Ημϋρεσ παραςτϊςεων: Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό, ώρα ϋναρξησ: 10:00π.μ. Κρατόςεισ ςτα τηλ.: (πρωινϋσ ώρεσ), Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα. Καταλόγια II ςε ςκηνοθεςύα Θοδωρό Οικονομύδη. Μια τελετουργικό παρϊςταςη τεςςϊρων ελληνικών παραλογών με κοινϐ θϋμα τη θυςύα. Ϊνα δρώμενο με τη 4

5 ςυμμετοχό κοϑκλασ, ανθρώπου και μουςικόσ (Σησ μϊνασ φϐνιςςασ, Σου γιοφυριοϑ τησ Ωρτασ, Σησ κακιϊσ πεθερϊσ, Σου νεκροϑ αδερφοϑ). Σο βαςικϐ ςτοιχεύο που χαρακτηρύζει τη ςυγκεκριμϋνη παραγωγό εύναι η χρόςη μαςκών, κουκλοθϋατρου και θεϊτρου ςκιών, για να αναπαραςταθοϑν οι βαςικϋσ ιςτορύεσ, τα τρύα ποιόματα. Πληροφορύεσ: , και ςτην ιςτοςελύδα. Δεύτε το βύντεο. Σο Θϋατρο «Ελεϑθερη Ϊκφραςη» ανεβϊζει το ϋργο του Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη Η Νοςταλγόσ, ςε ςκηνοθεςύα Δόμου Αβδελιώδη. Απϐ 15 Δεκεμβρίου 2011 καθημερινϊ για ςχολεύα. Ώρα παρϊςταςησ: 10:00 12:00. Επύςησ, ςυνεχύζει για τρύτη χρονιϊ την παρϊςταςη Ζητείται ελπίσ, ςε ςκηνοθεςύα Μ. Ιγγλϋςη. Απϐ 1 Δεκεμβρίου 2011 καθημερινϊ για ςχολεύα. Ώρα παρϊςταςησ: 10:00 12:00. Μετϊ την εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ, θα αποςταλεύ ςτο ςχολεύο εκπαιδευτικϐ υλικϐ για την προετοιμαςύα των παιδιών για την παρϊςταςη. Πληρ , , , , Α) Η χώρα του τίποτα: Ποια χώρα ϋχει διώξει ϐλουσ τουσ κατούκουσ τησ, ϋχει πετϊξει ϋξω ϐλα τα χρώματα, τα ϐνειρα, τισ φωνϋσ και τα τραγοϑδια; Ποια χώρα θϋλει να κλεύςει την πϐρτα τησ ςτα παιδιϊ τησ περιπλϊνηςησ; Ποια παιδιϊ δεν ϋχουν ϑπνο; Ποια εύναι η μικρό χαραμϊδα απ ϐπου μπορεύ να ειςβϊλει αυτϐσ «που ςφυρύζει»; Εύναι το βαςύλειο του ΣΙΠΟΣΑ. Κϊθε Κυριακό πρωύ, ςτισ B) Αλϋξανδροσ Παπαδιαμϊντησ, «Εισ το πνεύμα του το υποβρύχιον.» (με εκπαιδευτικϐ υλικϐ) ςτο θέατρο Κνωςόσ. κηνοθεςύα: Μ Υραγκό. Σηλ: , , Φτωχοί και Άγιοι: Πϋντε διηγόματα του Αλ. Παπαδιαμάντη παρουςιϊζονται διαςκευαςμϋνα για το θϋατρο. Ο κεντρικϐσ ϊξονασ που τα διατρϋχει εύναι το μητριαρχικϐ ςτοιχεύο ςε ϐλεσ του τισ εκφϊνςεισ. Πληροφορύεσ και κρατόςεισ , Η αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα ΛΤΚΟΥΩ, για τϋταρτη θεατρικό ςεζϐν, παρουςιϊζει το ςπουδαύο κλαςικϐ κεύμενο Ρωμαίοσ και Ιουλιέτα ςε ςκηνοθεςύα Νϊντιασ Υώςκολου, ιδωμϋνο με τη ματιϊ των εφόβων, ροκ, νεανικϐ, ςϑγχρονο, με ϐπλο τη ςπουδαύα γλώςςα του μεγαλϑτερου των κλαςικών και τη διαχρονικό θεματικό του. Κϊθε Κυριακό ςτισ και πρωινέσ παραςτάςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Σιμό ειςιτηρύου: 8 ευρώ. Θϋατρο Θηςεύο, Σουρναβύτου 7, Χυρρό, , , Σο Εθνικϐ Θϋατρο παρουςιϊζει, με μια ευϋλικτη θεατρικό παρϊςταςη, τη Αντιγόνη του οφοκλό για εφόβουσ. Για πληροφορύεσ μπορεύτε να επικοινωνεύτε ςτο τηλϋφωνο κϊθε Δευτϋρα απϐ τισ 10:00 το πρωύ ϋωσ τισ 13:00. Η 4Frontal, ςε ςυνεργαςύα με καλλιτεχνικοϑσ και εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ, παρουςιϊζει την παρϊςταςη Όρνιθεσ του Αριςτοφϊνη για μαθητϋσ β βϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςτο Θϋατρο του Νϋου Κϐςμου, Αντιςθϋνουσ 7 και Θαρϑπου. Σην παρϊςταςη ςυνοδεϑει εκπαιδευτικϐ υλικϐ. Πληροφορύεσ: , 5

6 ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΕΚΘΕΕΙ Ιςτορίεσ από τισ δύο πλευρέσ του Αιγαίου: Ο "Καρπϐσ" ςυμμετϋχει ςτο Ευρωπαώκϐ Πρϐγραμμα North Aegean Narratives που αφορϊ νϋουσ απϐ την Ελλϊδα και την Σουρκύα που ενδιαφϋρονται για το ντοκιμαντϋρ ωσ τρϐπο ϋκφραςησ. 16 νϋοι θα ςυμμετϊςχουν φϋτοσ την ϊνοιξη ςε ϋνα εργαςτόριο κινηματογρϊφου ςτην Σουρκύα με ςτϐχο να μασ μιλόςουν για την ϋννοια του ϊλλου, τησ απϐςταςησ και τησ προςϋγγιςησ. Για νϋουσ ετών που ζουν ςτα νηςιϊ του Βϐρειου Αιγαύου. Θα γύνουν δεκτϋσ και αιτόςεισ απϐ την υπϐλοιπη Ελλϊδα. Τποβολό αιτόςεων μέχρι 12/2/2012. Πληροφορύεσ Διαγωνιςμόσ γαλλοφωνίασ: Σο Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο Ελλϊδοσ (ΓΙΕ) και η Τπηρεςύα υνεργαςύασ και Μορφωτικόσ Δρϊςησ τησ Πρεςβεύασ τησ Γαλλύασ ςτην Ελλϊδα, ςε ςυνεργαςύα με τισ γαλλϐφωνεσ Πρεςβεύεσ ςτην Ελλϊδα, διοργανώνουν έναν διαγωνιςμό ανοικτϐ προσ ϐλουσ τουσ Ϊλληνεσ μαθητϋσ και φοιτητϋσ. Η απονομό των βραβεύων του διαγωνιςμοϑ θα λϊβει χώρα ςτα πλαύςια τησ Εβδομϊδασ για τη Γαλλικό Γλώςςα και τη Γαλλοφωνύα. Η Εβδομϊδα αυτό θα πραγματοποιηθεύ φϋτοσ απϐ τισ 14 έωσ τισ 20 Μαρτίου Θέμα: ο περύπλουσ του Οδυςςϋα, η Οδϑςςεια. πληροφορύεσ. τηλ.: , Η Παγκϐςμια Σαχυδρομικό Ϊνωςη (Universal Post Union -U.P.U.- Π.Σ.Ε.) ϋχει καθιερώςει Διεθνό Διαγωνιςμϐ επιςτολικών εκθϋςεων για νϋουσ και νϋεσ. Σο θϋμα του διαγωνιςμοϑ που επιλϋχθηκε για το έτοσ 2012 εύναι: «Γρϊψτε μύα επιςτολό ςε ϋναν αθλητό/τρια ό μύα μορφό του αθλητιςμοϑ που θαυμϊζετε, για να εξηγόςετε τι ςημαύνουν για εςϊσ οι Ολυμπιακού Αγώνεσ». Μποροϑν να ςυμμετϊςχουν οι μαθητϋσ και οι μαθότριεσ των ςχολεύων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϐλησ τησ χώρασ ηλικύασ μέχρι 15 ετών. Οι ενδιαφερϐμενοι μαθητϋσ και μαθότριεσ πρϋπει να καταθϋςουν τισ εκθϋςεισ τουσ ωσ την Σετάρτη, 1 Υεβρουαρίου 2012 ςτο ςχολεύο τουσ, οι οπούεσ ςτη ςυνϋχεια θα διαβιβαςτοϑν, μϋςω των αντύςτοιχων Διευθϑνςεων Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ςτο Τ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Διεϑθυνςη πουδών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, Σμόμα Γ (Ανδρϋα Παπανδρϋου 37, Μαροϑςι), το αργϐτερο ωσ την Δευτέρα, 13 Υεβρουαρίου Πληροφορύεσ ςχετικϊ με το διαγωνιςμϐ ςτην ιςτοςελύδα τησ Π.Σ.Ε. Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου προκηρϑςςει το λογοτεχνικό διαγωνιςμό πρωτόλειου διηγήματοσ «Καύτη Λαςκαρύδου 2012». Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι μαθητϋσ των ςχολεύων τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που ανόκουν ςτισ Νομαρχύεσ Πειραιϊ, Κυκλϊδων, Δωδεκανόςου, Ιωαννύνων, Αρκαδύασ, Αργολύδοσ, Κορινθύασ, Λακωνύασ, Μεςςηνύασ, ΑχαϏασ, Ηλεύασ, Ευρυτανύασ και Υωκύδασ. Ημερομηνύα υποβολόσ των κειμϋνων: 25 Μαΐου Πληροφορύεσ για τουσ ϐρουσ ςυμμετοχόσ ςτο τηλ , φαξ και και ςτην ιςτοςελύδα. Νϋοσ κύκλοσ υποτροφιών του Ιδρϑματοσ Fulbright για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ : προκόρυξη για τα νέα προγράμματα υποτροφιών για Ϊλληνεσ πολύτεσ, καθηγητϋσ/ ερευνητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και καλλιτϋχνεσ που αφοροϑν ςπουδϋσ, διαλϋξεισ, επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και ϋρευνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ. Πληροφορύεσ ςτο (Σατιϊνα Φατζηεμμανουόλ) και ςτην ιςτοςελύδα. ΕΚΔΗΛΩΕΙ Παρουςίαςη Βιβλίου: Σο βιβλύο Ρητορικόσ Παπαδιαμάντησ (εκδ. Πατϊκησ) με κεύμενα των Μ.Ζ. Κοπιδϊκη, Γ.Α. Φριςτοδοϑλου, Θαν. Νϊκα και Ν.Α.Ε. Καλοςπϑρου 6

7 θα παρουςιαςτεύ την Σετάρτη, 1 Υεβρουαρίου 2012, ώρα 19.30, ςτη τοϊ του Βιβλύου (Πεςμαζϐγλου 5 & ταδύου). Ομιλητϋσ οι πανεπιςτημιακού καθηγητϋσ: Δημότρησ Δημηροϑλησ, Αμαλύα Μϐζερ, Βύκυ Πϊτςιου. Tο ΕΚΕΜΕΛ προςκαλεύ γνωςτοϑσ λογοτϋχνεσ και μεταφραςτϋσ να παρουςιϊςουν ϋναν ςυγγραφϋα το ϋργο του οπούου απϋδωςαν ςτα ελληνικϊ, καθώσ και την ιδιαύτερη ςχϋςη που διαμϐρφωςαν μαζύ του μεταφρϊζοντϊσ τον. 01/02/12: η Έφη Γιαννοπούλου για τον Ρούλφο, 08/02/12: η Αλεξάνδρα Παύλου για τον Κανέτι. Παπαδιαμαντοποϑλου 4 Σηλ.: μ.μ. Ειςιτ. 10 Σο Goethe Institut και το Μουςεύο Λαώκόσ Σϋχνησ ςασ προςκαλοϑν ςτα εγκαύνια τησ ϋκθεςησ A Balkan tale, 9/2 ςτισ ςτο Λουτρϐ των Αϋρηδων και ςτην πρεμιϋρα του ντοκιμαντϋρ Ξεχαςμένα Βαλκάνια και ςε ςυζότηςη με τουσ δημιουργοϑσ του εγχειρόματοσ πολυμϋςων A Balkan tale, ςτισ 10/2, ςτισ ςτο Goethe Institut. Επιςτημονικό επιμϋλεια: Φριςτύνα Κουλοϑρη TO ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ LIVE ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: ε ςυνεργαςύα με το Μϋγαρο Μουςικόσ Αθηνών και τη Βρετανικό Πρεςβεύα, το Βρετανικϐ υμβοϑλιο παρουςιϊζει το NT Live, ϋνα πρϐγραμμα του Royal National Theatre. Σο NT Live ςυνδϋει δεκϊδεσ χιλιϊδεσ θεατϋσ ςε ϐλο τον κϐςμο, δύνοντϊσ τουσ τη δυνατϐτητα να παρακολουθόςουν ςε απευθεύασ δορυφορικό ςϑνδεςη επιλεγμϋνεσ παραγωγϋσ τησ παγκοςμύου εμβϋλειασ θεατρικόσ ςκηνόσ του Λονδύνου. 16 Υεβρουαρίου 2012: Travelling Light του Nicholas Wright. κηνοθεςύα: Nicholas Hytner, με τον Antony Sher, ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Αθηνών. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ: ΚύΚΛΟ ςτο ΚέΝΣΡΟ - 6 ποιητικέσ ςυναντήςεισ. Ο Οργανιςμϐσ Πολιτιςμοϑ, Αθλητιςμοϑ, Νεολαύασ και Ωθληςησ του Δόμου Αθηναύων (Ο.Π.Α.Ν.) και ο Κϑκλοσ Ποιητών διοργανώνουν 6 ποιητικέσ ςυναντήςεισ τιμώντασ τρεισ Ϊλληνεσ και τρεισ ξϋνουσ κορυφαύουσ ποιητϋσ, με ειςηγόςεισ, αναγνώςεισ και προβολϋσ. Κϊθε δεϑτερη Δευτϋρα, απϐ τον Ιανουϊριο ωσ τον Ιοϑνιο 2012, ςτισ 7μμ το βρϊδυ, ςτο Πνευματικϐ Κϋντρο του Δόμου Αθηναύων (Ακαδημύασ 50). Πρϐγραμμα. τη τέγη Γραμμάτων και Σεχνών-Υεβρουάριοσ 2012, : 1/2/2012: Η ανωνυμύα ςτο Διαδύκτυο: Αναγκαύο Κακϐ ό Καλϐ; 8/2/2012: Η διδαςκαλύα τησ μεταπολεμικόσ ιςτορύασ μϋςα απϐ τα ςχολικϊ εγχειρύδια 22/2/2012: Εκπαύδευςη και μετανϊςτευςη 29/2/2012: Η βιογραφύα τησ Ακρϐπολησ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ Λογείον: επιςτημονικϐ περιοδικϐ για το αρχαύο θϋατρο Πώσ πρέπει να είναι ο δάςκαλοσ; υνϋντευξη του Φρ. Σςολϊκη Δελτίο τύπου απϐ τον Πανελλόνιο Επιςτημονικϐ ϑλλογο Θεατρολϐγων Έκθεςη: πουδϊζω ςτη Γαλλύα, 18-19/2/2012 Γνωρίζοντασ τα αρχαία θέατρα-ραδιοφωνικϐ ντοκιμαντϋρ ςτον κϊι 110.3, κϊθε Κυριακό ςτισ London Summer School in Classics Βραβεία τησ Ακαδημύασ Αθηνών 7