ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3). ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5). ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 6). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ζητήθηκε να συζητηθούν, ως έκτακτα και κατεπείγοντα τα παρακάτω θέματα: 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί άσκησης ένδικων μέσων». 2 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 4ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014». Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποφάσισε για το κατεπείγον των ανωτέρω έκτακτων θεμάτων, λόγω των χρονοδιαγραμμάτων και την ανάγκης λήψης αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 5 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18 / 2015 «Περί ανάληψης πιστώσεων προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015» Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη. Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων οικονομικού έτους 2015, που ψηφίστηκε με την 189/2014 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 5013/243834/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της οικονομικής υπηρεσίας μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1). Ανακαλεί τo παρακάτω ποσό από την Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΑΥ), η οποία έγινε με την υπ αριθμ. 12/ 2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Προμήθεια υλικών για το έργο - Αποχετευτικά Ομβρίων Ψαχνών,Καστέλλας,Μακρυκάπας,Κοντοδεσποτίου,Νεροτρι βιάς,άτταλης, Τριάδας, Σταυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)- ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.-ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ -- 1 ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-240 με ΑΔΑ Α Φεβ ΩΠΩ92-ΓΝΛ -75,95

3 2). Αναλαμβάνει (εγκρίνει και ψηφίζει) τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 Α Ιαν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ 2.829,00 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΚΑΙ JCB ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΟΝΗΤΗ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Ν.-Ο.Ε.-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2 Α Φεβ Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις υδάτων 7.965,48 3 Α Φεβ Προμήθεια υλικών για το έργο - Αποχετευτικά Ομβρίων Ψαχνών,Καστέλλας,Μακρυκάπας,Κοντοδεσποτίου,Νεροτριβιάς,Άτταλης, Τριάδας, Σταυρού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)-ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.-ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 75,95 4 Α Φεβ Δημοσιεύσεις περιλήψεων διακήρυξης για την εκτέλεση έργων & προμηθειών του Δήμου, έτους 2014, στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών -ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρ. Διαγων, στην εφημερίδα Ηχώ Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου-δημοτικη ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΙ, ΠΟΥΡΝΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΙΣΤΡΟΥ (Προγρ.Πυροπλ.Περιοχ.Στερ.Ελλ) -ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 6 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια τεσσάρων καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων με συμπιεστή απορριμμάτων στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών- ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 801,12 141,45 122,02 7 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού, στην εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών, για την προμήθεια με τίτλο - Προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων & λιπαντικών διαφόρων τύπων) -ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 111,32 8 Α Φεβ Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο:καθαρισμός περιαστικών Δασών - ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 9 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο- Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού Σχολείου και νηπιαγωγείου Μίστρου - στην εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ -ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 80,33 351,05 10 Α Φεβ Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού στην ΗΧΏ των ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ για το έργο :Αναπλάσεις Θεολόγου-Μίστρου -ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 353,93 11 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο- Ασφαλτόστρωση οδών στα ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου -Γλυφάδας-ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 315,95

4 12 Α Φεβ Προμήθεια υλικών & εργασίες για την συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών του Δήμου -ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13 Α Φεβ Προμήθεια διάκοσμου υλικού για τις ανάγκες του Δήμου -SOLMER HELLAS AE 14 Α Φεβ Προμήθεια χρωμάτων για την υπηρεσία καθ/τος του Δήμου - DIM - HA M. ΕΠΕ 15 Α Φεβ Προμήθεια υδραυλικών κλπ υλικών για την συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου - DIM - HA M. ΕΠΕ 16 Α Φεβ Προμήθεια υδραυλικών κλπ υλικών για την συντήρηση του Δημοτικού Καταστήματος στα Ψαχνά - DIM - HA M. ΕΠΕ 17 Α Φεβ Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου -DIM - HA M. ΕΠΕ 18 Α Φεβ Προμήθεια αντλίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου - DIM - HA M. ΕΠΕ 19 Α Φεβ Καταβολή τόκων κλπ.έξοδων, που επιδικ. με την αριθμ.1225/2011, τελεσίδικη αποφ.δ/κου Εφετείου Πειραιά, για την πληρωμή του έργου -Δημοτική Οδοποιία (27195,28+φορ.894,00+συντ.επιτ.650,00=28739,2 8)- ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε , ,50 954,48 338,25 226,32 994,82 369, ,28 20 Α Φεβ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 756,00 21 Α Φεβ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ 22 Α Φεβ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΖΕΜΠΙΛΗΣ 23 Α Φεβ Προμήθεια υλικών επισκευής- συντήρησης οδοποιϊας κτιρίων κλπ τεχνικών έργων - ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 24 Α Φεβ Υλικά συντήρησης-επισκευής γηπέδου στην Καστέλλα -ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΟΛΑ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 7.879, , ,28 339,98 25 Α Φεβ Προμήθεια σωμάτων θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου -ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΟΛΑ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 300,00 26 Α Φεβ Προμήθεια εργαλείων εργατοτεχνιτών - ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΟΛΑ Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 915,00 27 Α Φεβ Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης για τις ανάγκες του Δήμου - ΑΦΟΙ Δ.ΔΑΙΝΑΒΑ ΟΕ 369,00

5 28 Α Φεβ Συμμετοχή σε σεμινάριo - Η Ταμιακή διαχείρηση των ΟΤΑ- Η λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας -ΒΑΖΑΚΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 90,00 29 Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού κέντρου Δημαρχείου Ψαχνών,ΤΚ Καθενών, ΤΚ Στενής & ΤΚ Πισσώνα -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 699,22 30 Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού κέντρου Δημαρχείου Ψαχνών,ΤΚ Καθενών και Βιβλιοθήκης Καθενών -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 825,25 31 Α Φεβ Προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 77,00 32 Α Φεβ Προμήθεια υλικού, φωτοτυπικού, μηχανογραφικού, εκτυπωτών, Η/Υ κλπ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 1.495,56 33 Α Φεβ Προμήθεια ηχείων & λοιπών υλικών για τις ανάγκες της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 249,99 34 Α Φεβ Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του ΚΕΠ - Πισσώνα - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 35 Α Φεβ Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δημαρχείου στα Ψαχνά -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 36 Α Φεβ Προμήθεια συστήματος κεντρικού δικτυακού BACKUP για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταστήματος στα Ψαχνά -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 465,00 990,15 412,05 37 Α Φεβ Προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τ.Κ Τριάδας -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/ 130,00 38 Α Φεβ Προμήθεια υλικών φαρμακείου, για το προσωπικό εργοταξίου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων -ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 81,02 39 Α Φεβ Προμήθεια Ιατρικού και Φαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό ιατρείων γηπέδων -ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 40 Α Φεβ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και υγειινής -ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Α&Σ.Ο.Ε 376, ,37 41 Α Φεβ Καθαρισμός φρεατίων & δικτύων αποχέτευσης & ΒΙΟΚΑ λυμάτων Στενής -ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ Α. ΑΣΗΜΟΥΛΑ 42 Α Φεβ Καθαρισμός φρεατίων & δικτύων αποχέτευσης & ΒΙΟΚΑ λυμάτων Στενής -ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ Α. ΑΣΗΜΟΥΛΑ 500,00 969,00

6 43 Α Φεβ Παράσταση για παιδιά με ταχυδακτυλουργούς, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ κλπ, για την Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που θα γίνει στις 7/12/2014, στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Ψαχνών -ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΑΝΗ 861,00 44 Α Φεβ Προμήθεια υλικών για την συντήρηση του δημοτικού καταστήματος στα Ψαχνά -ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 17,96 45 Α Φεβ Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Δήμου -ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 500,00 46 Α Φεβ Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού -φυτοφάρμακα, για τις ανάγκες του Δήμου -ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 670,00 47 Α Φεβ Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Δήμου -ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 522,30 48 Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών του εργοταξίου στα Ψαχνά -ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49 Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών του Δημαρχείου στα Ψαχνά -ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50 Α Φεβ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΔ - ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 123, , ,36 51 Α Φεβ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 2014 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ -ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 54,00 52 Α Φεβ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 2013 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ -ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ 53 Α Φεβ Εξοδα για κατάθεση μισθοδοσίας & λοιπών εισπράξεων- πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ -ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 54 Α Φεβ Εξοδα για κατάθεση μισθοδοσίας & λοιπών εισπράξεων- πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ -ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 55 Α Φεβ Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση δημοτικών καταστημάτων -ΔΟΥΚΑ ΑΣ.& ΣΙΑ Ο.Ε. 54,00 100,48 111,41 946,95 56 Α Φεβ Προμήθεια χρωμάτων για διαγράμμιση, βαψίματα -ΔΟΥΚΑ ΑΣ.& ΣΙΑ Ο.Ε ,73 57 Α Φεβ Δαπάνες εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ - Ιανουάριος ως & Δεκέμβριος Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) 58 Α Φεβ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.Ε. Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) , ,00

7 59 Α Φεβ Προμήθεια Βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ 5.6, & εκπαίδευση ενός ατόμου, για την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών -ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 430,50 60 Α Φεβ Ταχυδρομικά τέλη (αλληλογραφία Δήμου-υβριδικό) -ΕΛΤΑ - ΔΕΚΟ 61 Α Φεβ Εκτύπωση ταχυπληρωμών ύδρευσης - Υπηρεσίες υβριδικού ταχυδρομείου -ΕΛΤΑ - ΔΕΚΟ 6.802, ,56 62 Α Φεβ Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις υδάτων -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΕ 1.629,75 63 Α Φεβ Προμήθεια υλικών (μπαταρίες, ρελέ) για λογισμικό υδρομετρητών -ΕΥΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 64 Α Φεβ Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο - Χρηματοδοτικά Εργαλεία & Μηχανισμοί της Ευρωπαικής Ένωσης & Άλλων Διεθνών Φορέων -ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 110,70 350,00 65 Α Φεβ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες διάφορες) για τις ανάγκες του Δήμου -ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 431,11 66 Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για σύνταξη & κατάθεση έφεσης του Δήμου & του Σπυρ.Ντρένιου, στο Μονομελές Εφετείο κατά των κληρονόμων του Βασιλείου Σίδερη -ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 170,97 67 Α Φεβ Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό οδών -ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΕ 1.599,98 68 Α Φεβ Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό οδών -ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 69 Α Φεβ Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό οδών -ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 70 Α Φεβ Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό οδών - ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 999, , ,97 71 Α Φεβ Μίσθωση μηχανημάτων για εκχιονισμό οδών - ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 72 Α Φεβ Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού -ΚΑΥΚΑΣ Β. ΑΕ 73 Α Φεβ Προμήθεια υλικών επισκευής- συντήρησης οδοποιϊας κτιρίων κλπ τεχνικών έργων -ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε 999, , ,47 74 Α Φεβ Αντικατάσταση (προμήθεια & τοποθέτηση) ξύλινης σκάλας δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ψαχνών -ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.811,76 75 Α Φεβ Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου -ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.-ΗΛ/ΓΟΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 24,60

8 76 Α Φεβ Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του ΚΗΗ 4819 αυτοκινήτου του Δήμου -ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ 77 Α Φεβ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών του Δήμου -ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 270,49 700,00 78 Α Φεβ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών του Δήμου -ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 40,50 79 Α Φεβ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών του Δήμου -ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 128,97 80 Α Φεβ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών -ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ 81 Α Φεβ Προμήθεια εργαλείων (ηλεκτροσυγκόλληση) για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών του Δήμου -ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ.- ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚ. ΥΛΙΚΩΝ 82 Α Φεβ Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και υγειινής -ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 754,60 199, ,74 83 Α Φεβ Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του νεκροταφείου -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 84 Α Φεβ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 200,00 103,53 85 Α Φεβ Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 899,62 86 Α Φεβ Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών - ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 87 Α Φεβ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.-ΕΜΠΟΡΟΣ 900,00 78,59 88 Α Φεβ Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση προσφυγής & αίτησης αναστολής εκτέλεσης στο ΙΚΑ Χαλκίδας - ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΡΩΤ. ΧΑΛΚΙ 56,58 89 Α Φεβ Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου -ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΖΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 90 Α Φεβ Εργασία για την επισκευή γεώτρησης Κοντοδεσπότη -ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ. 340,00 995,40 91 Α Φεβ Εργασία επισκευής της γεώτρησης Μακρυμάλλι -ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ ,60

9 92 Α Φεβ Προμήθεια αλυσοπρίονου για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών -ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ Γ. ΙΚΕ 93 Α Φεβ Επισκευή & συντήρηση της θέρμανσης στο Κοινοτικό Κατάστημα Στενής -Ν. ΛΑΛΑΚΟΣ - H. ΚΥΡΙΛΟΣ ΟΕ 94 Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών στο Κοινοτικό Κατάστημα Μίστρου & Θεολόγου -Ν. ΛΑΛΑΚΟΣ - H. ΚΥΡΙΛΟΣ ΟΕ 95 Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή του λέβητα στο Κοινοτικό Κατάστημα Καστέλας -Ν. ΛΑΛΑΚΟΣ - H. ΚΥΡΙΛΟΣ ΟΕ 96 Α Φεβ Προμήθεια υδράσβεστων για τις ανάγκες του Δήμου -ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ 97 Α Φεβ Καταβολή εξόδων συμφ. με την αρ. 561/2013 Αποφ. Ειρηνοδικείου Χαλκίδας α)δικαστική δαπάνη-250,00, β) σύνταξη επιταγής 250,00 & γ) έξοδα σήμανσης-χαρτοσήμανσης-κοινοποίησης αποφασης-250,00 (Υπόθεση Αικ. Σαπατίνα)- ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 215,00 123,00 123,00 123, ,36 750,00 98 Α Φεβ Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων & λοιπων οχημάτων -ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 99 Α Φεβ Επιχορηγήση στον αθλητικό σύλλογο - Α.Π.Σ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΠΑΝΤΡΙΑΚΟΣ) 100 Α Φεβ Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων -(Xρήση παράπλευρου χώρου γηπέδου Ψαχνών) -ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101 Α Φεβ Φύλαξη κτιρίου Ταμιακής Υπηρεσίας στο Τ.Κ. Καθενών -ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ , , ,00 221, Α Φεβ Ηχητική καλύψη της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για παιδιά που θα γίνει στις 7/12/2014, στην κεντρική πλατεία Τ.Δ. Ψαχνών -ΠΟΥΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 369, Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή δικτύων Τ. Δ. Στενής -ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 104 Α Φεβ Προμήθεια πλακέτας για την συντήρηση και επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου στο ΚΕΠ Ψαχνών -ΡΙΤΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 73,80 258, Α Φεβ Ελεγχος Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 με το διπλογραφικό Κ.Λ.Σ. -Σ.Ο.Λ.- Α.Ε.- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ , Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Ψαχνών -ΣΑΛΕΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - Ο. ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ Ο.Ε - ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 107 Α Φεβ Προμήθεια μοκέτας για τις ανάγκες του Δήμου -ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 306,00 179,58

10 108 Α Φεβ Προμήθεια μοκέτας για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταστήματος Ψαχνών -ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 49, Α Φεβ Αμοιβή ιατρού εργασίας (Ιούνιος-Νοέμβριος 2014) -ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 110 Α Φεβ Αμοιβή ιατρού για την εξέταση εργαζομένων ( Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2014) - ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 111 Α Φεβ Προμήθεα αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων -ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. - ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2.200,00 500,00 220, Α Φεβ Εξοδα συμβολαιογράφου & λοιπά έξοδα για την σύνταξη συμβολαίου αριθμ. 8314/29/12/2014, για την αγορά ακινήτου- κοινόχρηστου χώρου (πλατεία - παιδική χαρά), στην ΤΚ Αγίας Σοφίας, του Δήμου -(Διαλυτική αίρεση) -ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 155, Α Φεβ Προμήθεια βιβλίων - συλλεκτική έκδοση - για τις ανάγκες του Δήμου -ΤΑΚΙΔΕΛΛΗΣ ΧΡ.& ΣΙΑ ΟΕ 150, Α Φεβ Προμήθεια Ιατρικού και Φαρμακευτικού υλικού για τον εξοπλισμό ιατρείων γηπέδων -ΤΡΙΚΚΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 115 Α Φεβ Εργασίες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Διρφύων- Μεσσαπίων για το έτος ΦΑΣΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 3.568, , Α Φεβ Eργασία για επισκευή και συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου -ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 3.985, Α Φεβ Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών -ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 1.968, Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση έφεσης, κατά της αριθμ. 220/2014, απόφασης Ειρηνοδικείου Χαλκίδας -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΠΟΛΥΖΩΗ 119 Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση - προσδιορισμό έφεσης του Δήμου κατά Κων. Αλεξάνδρου Αφοι ΟΕ & κατά της 509/11 απόφασης Ειρηνοδικείου Χαλκίδας -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΠΟΛΥΖΩΗ 159,90 159, Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για αγωγή (παράσταση & προτάσεις) της Αφοι Κωνσταντινίδη ΟΕ, στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας την 20/6/2014 -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΠΟΛΥΖΩΗ 121 Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για αγωγή (παράσταση & προτάσεις) της Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας την 20/6/2014 -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΠΟΛΥΖΩΗ 39,36 39,36

11 122 Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση δικογράφου παραίτησης από αίτηση ανακοπής του Δήμου, κατά Αγγελάκη & λοιπών εργαζομένων -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΠΟΛΥΖΩΗ 123 Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για κατάθεση δικογράφου παραίτησης από αίτηση αναστολής του Δήμου, κατά Αγγελάκη & λοιπών εργαζομένων -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΠΟΛΥΖΩΗ 124 Α Φεβ Αμοιβή δικηγόρου για παράσταση & υπόμνημα, κατά Κούρου Αναστασίας κλπ. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας -ΧΡΥΣΟΥΛΑ Κ. ΠΟΛΥΖΩΗ 109,47 98,40 183, Α Φεβ Προμήθεια ειδών προστασίας εργαζομένων -ΤΣΙΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 126 Α Φεβ Ολοκλήρωση σύμβασης για τις υπηρεσίες Υποστήριξης μηχανογραφικών εφαρμογών -WEB- ONLINE-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε , , Α Φεβ Καταβολή εξόδων με την155/2010 Απ.Εφ.Αθηνών(δικ.δαπάνη 400,00),458/2013 διαταγή πληρωμής-σύνταξη επιταγής (συντ.επιτ.1000,00+επίδ.150,00)& αρ.446/2013 Απ.Ειρ.Χαλκίδας(Δικ.δαπ.300,00)- (Υπόθ.Αποζ.Επικείμ.Μεταξά, Γιαννούτσου, κλπ)- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ.- ΔΙΚ 1.850, Α Φεβ Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου (ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ.) - Παιδικός σταθμός - Δεκέμβριος , Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2014, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν , Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2013, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 850, Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2012, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν , Α Φεβ Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας- Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Δ.Μεσσαπίων- του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 24, Α Φεβ Δημοσίευση έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Επέκταση του δικτύου ύδρευσης για το συγκρότημα ΑΚΤΗ ΤΡΙΤΩΝ στο Δ.Δ.Πολιτικών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 24, Α Φεβ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ-ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΔ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΡ.Φ. 4249/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 24,75

12 135 Α Φεβ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- ΑΡ.Φ. 4249/ ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 24, Α Φεβ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 28, Α Φεβ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑ-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 29, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου-αντικατάσταση -Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ Παλιουρα- ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 139 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο - Ασφαλτόστρωση οδών στα ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου-Γλυφάδας-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 278,46 477, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο- Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού- Νηπιαγωγείου Μίστρου -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 487, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού στον Ευβοικό Τύπο, του έργου με τίτλο - Ανάπλαση Τ.Δ. Θεολόγου, Μίστρου -ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 372, Α Φεβ Δημοσιεύσεις περιλήψεων διακήρυξης για την εκτέλεση έργων & προμηθειών του Δήμου, έτους 2014, στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 802, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο-δημοτικη ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡ.ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΙ, ΠΟΥΡΝΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΙΣΤΡΟΥ (Προγρ.Πυροπλ.Περ.Στερ.Ελλ)-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 126, Α Φεβ Δημοσιεύσεις περιλήψεων διακήρυξης για την εκτέλεση έργων & προμηθειών του Δήμου, έτους 2012, στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 866, Α Φεβ Δημοσιεύσεις περιλήψεων διακήρυξης για την εκτέλεση έργων & προμηθειών του Δήμου, έτους 2011, στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 187, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο- Ασφαλτόστρωση οδών στα ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου-Γλυφάδας-ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 235,38

13 147 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο - Καθαρισμός περιαστικών δασών -ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 148 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο-διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού- Νηπιαγωγείου Μίστρου, στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών -ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 115,19 321, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού στη Γενική Δημοπρασιών, του έργου με τίτλο -Αναπλάσεις Τ.Δ. Θεολόγου, Μίστρου -ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 315, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών για έναν μεταχειρισμένο τροχοφόρο φορτωτή-εκδοσεισ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 151 Α Φεβ Δημοσιευση στην εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών του έργου - Ανάπλαση Θεολόγου- Μιστρου -ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 101,75 311, Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2014, στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 153 Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2014, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 154 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο-δημοτικη ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΙ, ΠΟΥΡΝΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΙΣΤΡΟΥ (Προγρ.Πυροπλ.Περ.Στερ.Ελλ)-ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ , ,80 215, Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 2013, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 156 Α Φεβ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 436,65 442, Α Φεβ Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας- ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 184, Α Φεβ Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας-ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 184, Α Φεβ Δημοσίευση ανακοίνωσης στην Προοδευτική Εύβοια, τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ Γ137 με ΚΑ , σχέδιο πόλης Ψαχνών, αποφ.126/2012 του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 73,80

14 160 Α Φεβ Δημοσίευση ανακοίνωσης στην Καθημερινή Εύβοια, τροποποίησης σχεδίου πόλης στο ΟΤ Γ137 με ΚΑ , σχέδιο πόλης Ψαχνών, αποφ.126/2012 του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 73, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο- Ασφαλτόστρωση οδών Καθενών,Αγ.Αθανασίου,Γλυφάδας-ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 162 Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: καθαρισμός περιαστικών δασών -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 417,69 160, Α Φεβ Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 164 Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες των Δήμων, έτους 2009, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 165 Α Φεβ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια για το έργο-ανάπλαση Θεολόγου- Μίστρου-ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. 166 Α Φεβ Δημοσιεύσεις για τις ανάγκες των Δήμων, έτους 2010, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια -ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 157, ,91 484, , Α Φεβ Δημοσίευση περιβαλοντικής εκτίμησης & αξιολογησης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για το έργο -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών, Τ.Κ Καστέλλας -Νεροτριβιάς- Ατταλης Δ.Ε. Μεσσαπίων - του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 168 Α Φεβ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ. -Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση-επισκευή, οδών,τεχνικών έργων- του Δήμου Διρφύων-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 169 Α Φεβ Δημοσίευση ανακοίνωσης στον ΕυβοικόΤύπο, τροποποίησης σχεδίου πόλης στα ΟΤ Γ103 & Γ189-περιοχή Σκληρό, της επέκτασης σχεδίου πόλης της ΤΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων-ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. 170 Α Φεβ Επιχορηγήση συλλόγου - Πολιτιστικός χορευτικός σύλλογος Τριάδας - Νικόλαος Κριεζώτης - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΑΔΑΣ <<ΝΙΚ.ΚΡΙΕΖΩΤΗΣ>> 171 Α Φεβ Επιχορηγήση συλλόγου - Πολιτιστικός χορευτικός σύλλογος Μακρυκάπας - ΤΑ ΒΑΒΟΥΛΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 172 Α Φεβ Μισθώματα σχολικών κτιρίων - Καλαβρής Γεώργιος, Καλαβρής Ταξιάρχης, Καλαβρής Δημήτριος, Καλαβρής Φανούριος, Καλαβρή Γαρυφαλλιά, Μώρος Κωνσταντίνος, Σπανός Αγγελής & Καβαρντής Αντώνιος 173 Α Φεβ Μισθώματα σχολικών κτιρίων, έτους ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 174 Α Φεβ Μισθώματα κτιρίων γραφείων Κ.Ε.Π. -ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 175 Α Φεβ Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου 24,60 168,51 101, , , , , ,00 500,00

15 176 Α Φεβ Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση δημοτικών καταστημάτων 177 Α Φεβ Προμήθεια χρωμάτων για διαγράμμιση, βαψίματα,κλπ 178 Α Φεβ Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση & επισκευή κτιρίου βιβλιοθήκης Καθενών 179 Α Φεβ Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των εργατοτεχνιτών του Δήμου 180 Α Φεβ Φύλαξη κτιρίου ταμιακής υπηρεσίας στην Τ.Κ. Καθενών του Δήμου για το έτος Α Φεβ Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού κέντρου Δημαρχείου Ψαχνών 182 Α Φεβ Συμμετοχή σε σεμινάριo -1- υπαλλήλου του Δήμου, με θέμα - Διευκολύνσεις οφειλών Α Φεβ Οδοιπορικά έξοδα για συμμετοχή σε σεμινάριo -1- υπαλλήλου του Δήμου 2.000, ,72 300,00 880,00 300,00 537,69 60,00 60,00 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18 /2015 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 2). ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 3). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5). ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δημήτριος Βοργιάς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ψαχνά,12 / 2 / 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ