ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,126,198 Φαξ: Νίκαια : 9/07/2012 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη», σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια αναλωσίμων υδραυλικών) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2012 έως του ποσού των 5.940,19 (πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ & δεκαεννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%». Ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, ενδιαφέρεται για την προμήθεια υδραυλικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης ύψους ποσού 5.940,19 (πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ & δεκαεννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια αναλωσίμων υδραυλικών), για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 243/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού 5.940,19 (πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ & δεκαεννέα λεπτών) συμπ/νου Φ.Π.Α., για την προμήθεια Υδραυλικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου σε βάρος του Κ.Α (Προμήθεια αναλωσίμων υδραυλικών) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονομικού έτους 2012», η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : Β417ΩΚΑ-2ΜΚ, τη με αρ.πρωτ. Β1/833/21661/ Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών, Σχολικών Κτιρίων & Βασικών Υποδομών και τη με αριθ. 208/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης της δαπάνης και τη διάθεση της ανάλογης πίστωσης ύψους ποσού 5.940,19 (πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ & δεκαεννέα λεπτών)», σε βάρος του ως άνω κωδικού. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προμήθειας. Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94

2 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον μειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος 6 (έξι) μηνών, έπειτα από τις έγγραφες παραγγελίες του Τμήματος Αποθηκών. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών αυτής από την αρμόδια Επιτροπή -Παραλαβής του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ.51/ απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αρ.πρωτ Β1/833/21661/ Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών, Σχολικών Κτιρίων & Βασικών Υποδομών και την παραδώσετε στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής υπόψιν της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης προμηθειών έτους 2012, του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/93) όπως συστάθηκε με την υπ.αρίθμ. 54/ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Δήμου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την Παρασκευή 13/07/2012 και ώρα 13:00 μ.μ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα γ.τα στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την προμήθεια υδραυλικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη». Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισμένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη Δήλωση», Δήλωση του Ν.1599/86, νομίμως θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και και αποδέχομαι. 2. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. 6. Ότι θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών του Δήμου (Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ παράλληλα θα είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στη διαδρομή (προκηρύξεις-διακηρύξειςδιαγωνισμοί). Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική Περιγραφή να αναρτηθεί αμελλητί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επομένη ημέρα της υπογραφής της για

3 διάστημα 5 (πέντε) ημερών, με ευθύνη της προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ Συν/νη : Τεχνική Περιγραφή

4 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ ΑΙ ΑΣ ΑΓ Ι Ο Υ ΙΩ ΑΝ Ν Η ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΥΣΗΣ (ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ) ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 9 lt 2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΥΣΗΣ (ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ) ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 lt 3 ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΛΥΣΗΣ (ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ) ΝΙΑΓΑΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 lt Τεμ 2 45,00 90,00 Τεμ 5 22,00 110,00 Τεμ 10 60,00 600,00 4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ Τεμ 30 11,00 330,00 5 ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΧΡΩΜΕ Τεμ 50 3,20 160,00 6 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΣΠΙΡΑΛ (1,5 m) - ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΝΤΟΥΖ 7 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΕ ΠΑΓΚΟΥ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ 8 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 ¼ x 32mm 9 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΣΠΙΡΑΛ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1 ½ x 40mm Τεμ 2 58,00 116,00 Τεμ 2 46,00 92,00 Τεμ 30 2,80 84,00 Τεμ 10 2,80 28,00

5 10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 11 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΧΡΩΜΕ 1 ¼ 12 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ½" 13 ΓΩΝΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ½" 14 ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½" Τεμ 2 8,50 17,00 Τεμ 10 3,50 35,00 Τεμ 10 0,60 6,00 Τεμ 20 0,70 14,00 Τεμ 5 3,00 15,00 15 ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½" Τεμ 10 1,10 11,00 16 ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΚΟΝΤΑ ½" (ΜΕΤΑΛΛΟ- ΠΛΑΣΤΙΚΟ) 17 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ½" 18 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ½" 19 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ½" 20 ΡΑΚΟΡ ½" x 3/8" ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΧΡΩΜΕ 21 ΡΑΚΟΡ ½" x 3/8" ΘΗΛΥΚΑ ΧΡΩΜΕ 22 ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½" 23 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ15 x ½" ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Τεμ 15 3,00 45,00 Τεμ 40 4,10 164,00 Τεμ 10 1,85 18,50 Τεμ 10 1,30 13,00 Τεμ 10 1,30 13,00 Τεμ 10 1,40 14,00 Τεμ 20 1,60 32,00 Τεμ 10 1,80 18,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 2.025,50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 2.025,50 24 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ15 ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 25 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ16 x ½" ΘΗΛΥΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Τεμ 10 3,10 31,00 Τεμ 5 1,80 9,00

6 26 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18 x ½" ΘΗΛΥΚΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 27 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ18 ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 28 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22 x ¾" ΑΡΣΕΝΙΚΑ 29 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ22 ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ 30 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ28 x 1" ΘΗΛΥΚΑ 31 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Φ28 x 1" ΑΡΣΕΝΙΚΑ 32 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ½" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 33 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ½" x ¾" 34 ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ 25 ΕΚΑΤΟΣΤΑ (8ΚΛΩΝΑ) 1/2" x 1/2" 35 ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ (8ΚΛΩΝΑ) 1/2" x 1/2" 36 ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ 40 ΕΚΑΤΟΣΤΑ (8ΚΛΩΝΑ) 1/2" x 1/2" 37 ΣΠΙΡΑΛ Β.Τ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΑ (8ΚΛΩΝΑ) 1/2" x 1/2" 38 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Φ 15 Τεμ 10 1,90 19,00 Τεμ 10 4,20 42,00 Τεμ 5 3,40 17,00 Τεμ 5 5,60 28,00 Τεμ 5 5,00 25,00 Τεμ 5 5,00 25,00 Τεμ 10 3,50 35,00 Τεμ 10 0,70 7,00 Τεμ 30 2,80 84,00 Τεμ 30 2,90 87,00 Τεμ 20 3,10 62,00 Τεμ 20 3,50 70,00 m 50 9,50 475,00 39 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Β.Τ Φ 18 m 50 10,20 510,00 40 ΓΩΝΙΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ18 41 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ15 x Φ18 42 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ18 x Φ22 43 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΜΙΝΕΤΟ, 400gr Τεμ 30 0,60 18,00 Τεμ 15 0,45 6,75 Τεμ 15 0,70 10,50 Τεμ 5 13,00 65,00 44 ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ 4oz Τεμ 8 1,80 14,40 45 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ 300 gr Τεμ 30 1,76 52,80

7 46 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 300 gr Τεμ 20 2,86 57,20 47 ΣΤΕΑΤΙΝΗ kg 1 77,00 77,00 48 ΡΟΜΠΟΤΑΚΙΑ Μ6 x 25 mm 100 steal (κουτί 100 τεμ.) 49 ΡΟΜΠΟΤΑΚΙΑ Μ6 x 15 mm 100 steal (κουτί 100 τεμ.) 50 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΑΚΙΑ Κουτί 3 4,84 14,52 Κουτί 5 4,40 22,00 Τεμ 2 6,60 13,20 51 ΤΣΕΡΚΙ Τεμ 5 2,90 14,50 52 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15 ΜΟΝΑ 53 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15 ΔΙΠΛΑ 54 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ18 ΜΟΝΑ 55 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Β.Τ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ40 56 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Β.Τ. 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ32 Τεμ 100 0,20 20,00 Τεμ 100 0,35 35,00 Τεμ 40 0,22 8,80 μμ 60 1,10 66,00 μμ 21 1,00 21,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 4.068,17 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 4.068,17 57 ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ75 60 ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ40 61 ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Β.Τ. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Φ32 62 ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ Φ ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ Φ50 64 ΓΩΝΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ Φ40 Τεμ 15 2,25 33,75 Τεμ 20 1,60 32,00 Τεμ 10 1,20 12,00 Τεμ 30 0,90 27,00 Τεμ 30 0,85 25,50 Τεμ 20 1,60 32,00 Τεμ 10 1,00 10,00 Τεμ 20 0,90 18,00

8 65 ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ100 Τεμ 20 1,80 36,00 66 ΤΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ125 Τεμ 20 1,80 36,00 67 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ63 x Φ50 68 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ50 x Φ40 69 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ40 x Φ32 70 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ100 x Φ75 71 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ15*2,5 74 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ18*2,5 Τεμ 20 0,95 19,00 Τεμ 20 0,90 18,00 Τεμ 20 0,85 17,00 Τεμ 20 1,20 24,00 Τεμ ,00 Τεμ ,00 μ.μ 200 0,90 180,00 μ.μ 200 1,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.829,42 Μερικό Σύνολο 4.829,42 Φ.Π.Α 23 % 1.110,7666 Γενικό Σύνολο 5.940,1866 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ ΑΙ ΑΣ ΑΓ Ι Ο Υ ΙΩ ΑΝ Ν Η ΡΕΝΤΗ Η μερομηνία:03/04/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.:Β1/833/21661

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Αυγέρος Γεώργιος Τηλ. : Fax : Προμήθεια: «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια «Προμήθεια Υδραυλικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμο», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 5.940,1866 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα βαρύνει τους Κ.Α του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους Τα υλικά θα παραδοθούν και θα παραμείνουν στις αποθήκες του Δήμου μέχρι να χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου μας, θα παραδίδονται δε τμηματικά για 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΑΥΓΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

10 Τοπογράφος Μηχανικός Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ ΑΙ ΑΣ ΑΓ Ι Ο Υ ΙΩ ΑΝ Ν Η ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Αυγέρος Γεώργιος Τηλ. : Fax : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών και ειδών υγιεινής χρωμάτων, μονωτικών υλικών, μικροεργαλίων ειδών κιγκαλερίας κ.ά.. Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής, θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Νικαίας - Αγ.Ιωάννη Ρέντη κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ. αρ /93). Τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι αυτά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό, δηλ. διαστάσεις, τύπος, κωδικός κ.ο.κ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 5.940,1866 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους Τα υλικά πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κατά DIN ισχύουσες προδιαγραφές, θα φέρουν τα απαιτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή πιστοποιητικά, καθώς και όλες τις νομοθετικές διατάξεις που τα διέπουν, τα δε χρώματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΝ ΕΝ ISO 14000:2004 και τον κανονισμό ΕΜΑΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συνοδεύονται από εικονογραφημένα προσπέκτους των εργοστασίων κατασκευής, στην ελληνική γλώσσα, που να πιστοποιούν τα προσφερόμενα και αναλυτική τεχνική περιγραφή, χωρίς καμία επιβάρυνσή μας. Οι προμηθευτές για να συμμετάσχουν στην προμήθεια υποχρεούνται στην ύπαρξη δειγμάτων σε όλα τα είδη σε έκθεση τους εντός Αθηνών, σε διαφορετική περίπτωση οι προμηθευτές υποχρεούνται στην προσκόμιση

12 δειγμάτων σε χώρο που θα τους υποδειχθεί. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην προσκόμιση φωτογραφιών για όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν δήλωση με αναλυτική κατάσταση πελατών δημοσίου, δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν προμηθεύσει παρόμοια είδη. Ο χρόνος εγγύησης μετρούμενος από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός ( 1 ) έτους. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου, fax, δικτύου , καθώς και προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα αγορά. Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου οίκου κατασκευής, του πλέον εξελιγμένου τεχνολογικά τύπου, με καλή φήμη στην Ελλάδα, τα κατασκευαστικά τους στοιχεία θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές μας. Εάν η κατασκευή και λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες ή αυτά έχουν υποστεί βλάβες ή ζημιά κατά την μεταφορά, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτών. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων η οριστική παραλαβή των ειδών. Να παραδίδει τα είδη τμηματικά ανάλογα με τα αιτήματα της υπηρεσίας σε προκαθορισμένο χώρο και σε συνολικό χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 μηνών. Η μη τήρηση των ανωτέρω αυτομάτως αποκλείει την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Ο Συντάξας Ο Δ/ντης Τ.Υ. Αυγέρος Γεώργιος Γιαμαλάκης Αντρέας

13 Τοπογράφος Μηχανικός ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1.ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε. 2.ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 3.ΛΑΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14