RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO"

Transcript

1 RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ ΑΘΖΝΑ Σ.Κ ΣΖΛ.: , FAX

2 Σν παξόλ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απνηειεί ηκήκα ηεο κειέηεο γηα ηελ ελαξκόληζε ηνπ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ Σνπ κνληέινπ: ALFA U.V. Με ηελ Δπξσπατθή νδεγία, 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ, ύκθσλα κε ηελ κειέηε δύλαηαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. Σν εγρεηξίδην απηό απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζπζθεπήο «ΦΙΛ- ΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ» θαη πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ζειήζεη λα ηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία, λα ηε ζπληεξήζεη, λα ηελ επηζθεπάζεη ή λα ξπζκίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γηαηεξείηαη πιεζίνλ ηεο ζπζθεπήο, ζε κέξνο πνπ δελ έρεη πγξαζία, ζθόλε ή πςειή ζεξκνθξαζία. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο δεηήζηε αληίγξαθν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από θαθή ή ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε θαη επηζθεπή. πληάρζεθε θαη εθδόζεθε από ηελ εηαηξεία RCD Δ.Π.Δ. Ζ εηαηξεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπλεξγάζηεθε κε: ΡΟΣΚΟ ΑΘΑΝ. & ΤΝΕΡΓΑΣΕ E.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΕ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ CE, ISO9001, HACCP ΑΔΕΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΑΔΕΙΕ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΗΛ: & FΑΥ Αλ. Παπαναστασίου 179 Σ.Κ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή Ζ εηαηξία Σα πξντόληα Καλνληζκνί αζθαιείαο θαη γεληθέο νδεγίεο ύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη Γλώξηζε ην εγρεηξίδην ήκαλζε Πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή & ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπζθεπήο Μεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε Λίγα ιόγηα γηα ζπζθεπή Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο πληήξεζε & Καζαξηζκόο Λεηηνπξγία Μέηξα αζθάιεηαο Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Πίλαθαο αληαιιαθηηθώλ Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπεο Μέξε ηεο κεραλήο Γήισζε ζπκκόξθσζεο Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα

4 1. Δηζαγσγή 1.1 Η εηαηξία Ζ εηαηξεία «RCD Δ.Π.Δ.» από ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηε δηάζεζε πξντόλησλ κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: ηεο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο, ηεο απιόηεηαο ηνπ ρεηξηζκνύ, ηεο πςειήο απόδνζεο ησλ εμαξηεκάησλ ή ησλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά θαη θπξίσο, ηεο αζθάιεηαο. Γηα απηό ηα επηκέξνπο πξντόληα πνπ δηαζέηεη είλαη όια θαηαζθεπαζκέλα κε πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη έρνπλ ζήκαλζε αζθαιείαο CE. Ζ πνιπεηήο πείξα καο θαζηζηά ηα πξντόληα πνπ δηαζέηνπκε ζηελ Διιεληθή αγνξά άξηζηα ζηελ πνηόηεηα, ηελ πξαθηηθόηεηα, ηελ ηερλνινγία, ηελ αληνρή ζην ρξόλν θαη ζηελ απιόηεηα ηνπ ρεηξηζκνύ. Μεγάιε βαξύηεηα έρεη δνζεί ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ πξντόλησλ καο. ηόρνο καο είλαη λα δεκηνπξγνύκε θαη αλαπηύζζνπκε ηζρπξνύο δεζκνύο ζρέζεο κεηαμύ καο θαη ησλ πειαηώλ καο κε ην λα ηθαλνπνηνύκε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ην lifestyle ηνπο κε κνλαδηθά, πςειήο πνηόηεηαο θαη ηεο πην ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο πξντόληα από ηα πην αλαγλσξηζκέλα ηεο αγνξάο. Απηό έγηλε ακέζσο αληηιεπηό από ηνπο πνιπάξηζκνπο πειάηεο καο πνπ αληαπνθξίζεθαλ όπσο εζείο θαη έδεημαλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζηα πξντόληα ηα νπνία δηαζέηνπκε. Πηζηνί ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηέιεηνπ, κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη κε βάζε ηνλ Δπξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο ρώξαο καο, πξνρσξήζακε ζηελ πηζηνπνίεζε όισλ ησλ πξντόλησλ καο. Απηό ζεκαίλεη γηα ηνλ ηειηθό ρεηξηζηή αθόκε πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Με ηε δηθή ζαο ππεύζπλε εξγαζία θαη ηε δηθή καο ζπλερή πξνζπάζεηα ειπίδνπκε λα ζπλερίζνπκε ηε ζπλεξγαζία καο θαη ζην κέιινλ. 4

5 1.2 Σα πξντόληα Σα πξντόληα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ θαη θίιηξα λεξνύ θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο είηε αλεμάξηεηα από ηδηώηεο. Σν παξόλ εγρεηξίδην αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε κηαο ζπζθεπήο θίιηξνπ λεξνύ κε απνζηεηξσηή. Δίλαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο νδεγίεο 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ. πλνδεύεηαη κε εγγύεζε κεηά ηελ πώιεζή ηνπ. Σα αμηόπηζηα θαη έκπηζηα ζπζηήκαηά ηνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ζαο γηα πνιιά ρξόληα. 2. Καλνληζκνί αζθαιείαο θαη γεληθέο νδεγίεο ηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο ζπζθεπήο ηα πάληα έρνπλ γίλεη κε ζθνπό λα γίλεη ζίγνπξε θαη αζθαιήο ε δηθή ζαο πγεία. Ζ ζύλεζε όκσο είλαη αλαληηθαηάζηαηε θαη δελ ππάξρεη θαιύηεξνο θαλόλαο από εθείλνλ πνπ πξνιακβάλεη ην α- ηύρεκα. Ζ ζπζθεπή ALFA U.V. θαηαζθεπάζηεθε θαη ζπλαξκνινγήζεθε ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ησλ νδεγηώλ 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ θαη βάζεη ησλ πξνηύπσλ: ΔΝ «Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα Απαηηήζεηο γηα νηθηαθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εξγαιεία θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο Μέξνο 1: Δθπνκπή». ΔΝ «Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη παξόκνηαο ρξήζεο Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο». 5

6 3. ύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη Απηό ην ζύκβνιν αζθαιείαο αθνινπζεί κήλπκα ζρεηηθό κε θηλδύλνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο. Απηό ην ζύκβνιν αθνινπζεί κήλπκα ζρεηηθό κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ ή ζε ζπλνδεπηηθό εγρεηξίδην θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Απηό ην ζύκβνιν αθνινπζεί ππόδεημε. πλαληώληαο ηα παξαπάλσ πξνζέρνπκε γηα ηπρόλ αηπρήκαηα ή ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ην κήλπκα πνπ αθνινπζεί. 6

7 4. Γλώξηζε ην εγρεηξίδην αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε ην εγρεηξίδην απηό πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή ALFA U.V. γηα πξώηε θνξά. Σν πξνεηνηκάζακε γηα λα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα εγθαηαζηήζεηε ζσζηά ηε ζπζθεπή θηάλνληαο ηελ κέγηζηε απόδνζε. ην παξόλ εγρεηξίδην ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζηόρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πην ζσζηή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε εγγύεζε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ θαηαζηνύλ έ- γθπξε. Ζ εηαηξεία «RCD Δ.Π.Δ.» δε θέξεη θακία επζύλε γηα αηπρήκαηα ή βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή ζηε κε ηήξεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. Γε θέξεη επίζεο θακία επζύλε γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αθαηάιιειε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Δίκαζηε βέβαηνη πσο ιακβάλνληαο όια απηά ππόςε ζα ζαο είλαη εύθνιν λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε λέα ζαο ζπζθεπή πνπ ζα ζαο εμππεξεηήζεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηθαλνπνηώληαο πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ζαο. ΠΡΟΟΥΗ!!! Ζ εγγύεζε ηεο ζπζθεπήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. ΠΡΟΟΥΗ!!! Σν παξόλ εγρεηξίδην απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπζθεπήο «ALFA U.V.» θαη πξέπεη λα ηε ζπλνδεύεη πάληνηε ζε θάζε κεηαθίλεζε ή κεηαπώιεζή ηεο. Πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε αζθαιέο ζεκείν, γλσζηό ζην ππεύζπλν πξνζσπηθό. Σν πξνζσπηθό είλαη ππεύζπλν γηα ηε θύιαμε θαη ηε δηαηήξεζε ζε αθέξαηε θαηάζηαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ην ζπκβνπιεύεηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο, πξέπεη λα δεηεζεί ακέζσο λέν αληίηππν από ηελ εηαηξεία «RCD Δ.Π.Δ.». Γηαβάζηε πξνζεθηηθά πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εθθίλεζε, ρξήζε, ζπληήξεζε ή άιιεο παξεκβάζεηο πάλσ ζηε ζπζθεπή θαη αθνινπζήζηε κε α- θξίβεηα ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. 7

8 Η ρξήζε ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη από ππεύζπλα άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Δθπαηδεπκέλν άηνκν είλαη ην επαξθώο ελεκεξσκέλν άηνκν ή επηβιεπόκελν από έλα εηδηθεπκέλν πξόζσπν, έ- ηζη ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηό λα απνθεύγεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 5. ήκαλζε Με ηνλ όξν ζήκαλζε νξίδνληαη όιεο νη ελδείμεηο ή επηγξαθέο γηα ηελ α- λαγλώξηζε ηνπ ηύπνπ ηεο ζπζθεπήο ή ελόο εμαξηήκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο ή ηνπ εμαξηήκαηνο. 5.1 Πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή & ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπζθεπήο Ζ πηλαθίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπζθεπήο βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ ζηε ζπζθεπή θαη πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηαρπδξνκηθό θώδηθα, ηειέθσλν & Fax), έηνο θαηαζθεπήο, ηύπν & κνληέιν ζπζθεπήο, αξηζκό ζεηξάο, η- ζρύο, ηάζε θαη ζπρλόηεηα ξεύκαηνο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηε ζήκαλζε CE. 8

9 Πηλαθίδεο ζήκαλζεο Οη πηλαθίδεο απηέο ηνπνζεηνύληαη ζε ζεκεία ώζηε λα είλαη ζαθώο νξαηέο θαη επαλάγλσζηεο. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ ελαπνκείλαληεο θηλδύλνπο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ ινγηθά λα απνθιεηζηνύλ ή λα πεξηνξηζηνύλ ζεκαληηθά από ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ, όπσο ππό ηάζε κέξε, θ.η.ι. Σνπνζεηείηαη ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ηεο ζπζθεπήο θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ ρεηξηζηή γηα ηνπο θηλδύλνπο από ην ειεθηξηθό ξεύκα. Σνπνζεηείηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ ρεηξηζηή λα δηαβάζεη ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ ζπζθεπή. Γηαηεξείηαη ηηο πηλαθίδεο θαζαξέο θαη αληηθαηαζηήζηε ηηο άκεζα αλ μεθνιιήζνπλ ή θαηαζηξαθνύλ. 9

10 6. Μεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε Σν θίιηξν λεξνύ ALFA U.V. ηεο ALARCO ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηαθέξεηαη παληνύ καδί ζαο π.ρ. ζηηο δηαθνπέο, ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν, θ.η.ι. θαη ζπλδέεηαη παλεύθνια ζηηο πεξηζζόηεξεο παξνρέο λεξνύ πνπ ππάξρνπλ. Οδεγίεο ζύλδεζεο 1. Ξεβηδώλεηε ην ζηηάθη ζηελ άθξε ηνπ ξνπμνπληνύ. 2. Βηδώζηε ζην ζπείξσκα ηνπ ζσιήλα, ηνλ θαηεπζπληήξα ξνήο θαη ζε απηόλ ην ζηηάθη ηνπ ξνπμνπληνύ. 3. Πξνζαξκόζηε ην ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ ηνπ θίιηξνπ ζην εμάξηεκα ηνπ θαηεπζπληήξα ξνήο, αθνύ ην θόςεηε ζην ζεκείν πνπ ζαο αξθεί. Δηθόλα 1 Ζ ζπζθεπή δελ ζα πξέπεη λα κείλεη έμσ ζην ύπαηζξν ή ζε κεγάιεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. Ο ρώξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο θαη λα δηαζέηεη επαξθή αεξηζκό θαη θσηηζκό. Πεξηκεηξηθά ηεο ζπζθεπήο πξέπεη 10

11 λα ππάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο γηα λα ππάξρεη πξόζβαζε ζηα δηάθνξα ζεκεία αιιά θαη γηα λα έρνπκε έλαλ ηθαλό ρώξν ρξήζεο, επνπηηθνύ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο θαζαξηόηεηαο. Πξέπεη λα ππάξρεη παξνρή ξεύκαηνο 230 V / 50 Hz θαζώο θαη παξνρή λεξνύ. ΠΡΟΟΥΗ!!! Γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα πξηλ γίλεη ε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο κε ηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ειέγμηε αλ: α) Πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύλδεζε ησλ θάζεσλ θαη ηεο γείσζεο. Ο αγσγόο πξνζηαζίαο (γείσζε) είλαη ζπλήζσο ρξώκαηνο θίηξηλν - πξάζηλν κνλσηηθνύ πεξηβιήκαηνο. β) Πηζηνπνηείηαη ε ηδαληθόηεηα ηνπ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο. ζε ζπλάξηεζε κε ην κήθνο ηνπ, ηεο ηάζεο θαη ηεο απνξξνθεκέλεο ελέξγεηαο από ηε κεραλή. γ) Ζ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηάζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Πξνζηαηεύεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ηνπο αγσγνύο από πηζαλέο δεκηέο. 11

12 Κπξίεο δηαζηάζεηο A B C Δηθόλα 2 Γηαζηάζεηο θίιηξνπ λεξνύ ALFA U.V. Α (Μήθνο) Β (Ύςνο) C (Πιάηνο) 251 mm 437 mm Φ 140 mm 12

13 7. Λίγα ιόγηα γηα ζπζθεπή. Γεληθά Γπζηπρώο, πέξαζε πηα ν θαηξόο πνπ ην λεξό πνπ πίλακε πξνεξρόηαλ από θπζηθέο πεγέο. Σώξα «ΑΝ ΔΥΟΤΜΔ» είλαη από ιίκλεο θαη πνηάκηα όπνπ εθηόο από ηα βηνινγηθά απόβιεηα πνπ ην κνιύλνπλ, ππάξρνπλ θαη ηα ρεκηθά, ηα ιηπάζκαηα, ηα εληνκνθηόλα θ.α. Σν λεξό ζήκεξα, πεγή δσήο γηα θάζε δσληαλό νξγαληζκό ηνπ πιαλήηε καο, κόλν λεξό δελ είλαη όηαλ έξρεηαη ζηε βξύζε καο. Ο θπξηόηεξνο ιόγνο είλαη ην απξνζηάηεπην δίθηπν ύδξεπζεο πνπ καδί κε ην πνιύηηκν λεξό καο θέξλεη θαη άιια, είηε από αλζξώπηλν ιάζνο, είηε από ηελ πνηόηεηα ησλ ζσιελώζεσλ. ε εμεηάζεηο πνπ γίλαλε ζε πόζηκν λεξό βξέζεθαλ εθηόο από ηα ρώκαηα, ππνιείκκαηα ραξηηνύ, ηξίρεο, ζθνπιήθηα θαη πάλσ από 1500 ελώζεηο. Ο κόλνο ηξόπνο λα απνθύγνπκε όια απηά, είλαη ην ζσζηό θηιηξάξηζκα ζην ζπίηη καο πιένλ. Έλα θηιηξάξηζκα πνπ ζα ζηακαηήζεη όια ηα βιαβεξά ρεκηθά ζηνηρεία, όια ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα, όιεο ηηο δπζάξεζηεο κπξσδηέο, πνπ ζα δηώμεη ην ριώξην θαη ζα εμνπδεηεξώζεη νπνηνλδήπνηε κηθξννξγαληζκό εκθαληζηεί ζην δίθηπν. Έηζη ζα καο δώζεη ην ΣΔΛΔΙΟ ΝΔΡΟ. Έλα λεξό εύγεζην, δηάθαλν, θξπζηάιιηλν θαη απνζηεηξσκέλν. Σν θίιηξν λεξνύ ALFA U.V. ηεο ALARCO Σν ALFA U.V. είλαη έλα από ηα πιένλ ζύγρξνλα ζπζηήκαηα θαζαξηζκνύ θαη απνζηείξσζεο ηνπ λεξνύ. Ο ζπλδπαζκόο θίιηξνπ λεξνύ άλζξαθα θαη U.V. είλαη ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ε πιένλ απνδεθηή θαη εύρξεζηε κέζνδνο εμαγληζκνύ ηνπ πόζηκνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε θαη όρη κόλν. Έηζη κπνξείηε λα είζηε βέβαηνη όηη ζα απνιαύζεηαη ην λεξό ηεο βξύζεο ζαο απαιιαγκέλν από ελνριεηηθέο κπξσδηέο, δηάθνξα αησξήκαηα, βιαβεξέο γηα ηνλ άλζξσπν ρεκηθέο νπζίεο θαη ε- λώζεηο, θαη θπζηθά κε ηελ ζηγνπξηά ηεο πιήξεο εμνπδεηέξσζεο ηπρόλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ βξεζνύλ ζην δίθηπν. Δμνληώλεη αθαξηαία βαθηήξηα ηνύο κύθεηεο πξσηόδσα θ.η.ι. ρσξίο λα αιινηώλεη ηελ γεύζε ηνπ λεξνύ. πγθξαηεί ππνιείκκαηα ραξηηνύ ηξίρεο ζθνπιήθηα ίλεο ακίαληνπ. Δμνπδεηεξώλεη όιεο ηηο βιαβεξέο ρεκηθέο ελώζεηο. Παξέρεη δηάθαλν θξπζηάιιηλν θαη απνζηεηξσκέλν λεξό. Καηαθξαηεί ην ριώξην. ΠΡΟΟΥΗ!!! Γελ επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε δεζηνύ λεξνύ από ην θίιηξν. 13

14 8. Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη από ηελ θύζηγγα ή θαζέηα (3), ην ζηέιερνο θαζαξηζκνύ κε αθηηλνβνιία (7), βάζε θίιηξνπ (6), ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο (5), ηελ ζύλδεζε εηζόδνπ από δίθηπν (4), ειαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο (2) θαη ηνλ κεηαιιηθό αγσγό εμόδνπ ηνπ λεξνύ (1). Δπηπιένλ ζηελ ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεηαη θαη ηα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο ηνπ θίιηξνπ κε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ (θαηεπζπληήξαο ξνήο θαη ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ) Δηθόλα 3 Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ρξσκησκέλν νξείραιθν. ην εζσηεξηθό ηεο θύζηγγαο βξίζθνληαη 4 θίιηξα Πνιππξνππιελίνπ 25 κ, 10 κ θαη 1 κ όπσο επίζεο θαη ν βαθηεξηνζηαηη- 14

15 θόο ελεξγόο άλζξαθαο, ν νπνίνο παξάγεηαη από θέιπθνο θαξύδαο θαη είλαη ε- κπνηηζκέλνο θαηά 3% ζε Βαθηεξηνζηαηηθό Μεηαιιηθό Άξγπξν. Όια ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό είλαη θαηάιιεια γηα απηήλ ηελ ρξήζε. 9. πληήξεζε & Καζαξηζκόο Ζ ζπζθεπή δελ έρεη αλάγθε από ηδηαίηεξε θξνληίδα. Λίγε πξνζνρή όκσο ζα ζαο απαιιάμεη από αβαξίεο ή δεκηέο θαη ζα ηελ θξαηήζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε γηα πνιιά ρξόληα. Καζαξηζκόο Γεδνκέλν όηη ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θηιηξάξηζκα ηνπ λεξνύ, ε θαζαξηόηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πγηεηλή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο (ηνπ λεξνύ). Τπελζπκίδεηαη όηη απνκνλώλεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαζαξηζκνύ. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ε κε ηήξεζε ηνπ θαλόλα απηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηία κηθξνβίσλ εληόο θαη εθηόο ηεο ζπζθεπήο ή καθξνπξόζεζκα λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Γηα ην ιόγν απηό ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο καιαθνύ παληνύ ή ελόο ζθνπγγαξηνύ, ειαθξά πνηηζκέλν κε λεξό, ζε όια ηα κέξε ηεο ζπζθεπήο (εμσηεξηθά). Να ζπκάζηε πάληα όηη όζν πην θαζαξή είλαη ε ζπζθεπή θαη ζσζηά ζπληεξεκέλε ηόζν κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ζα έρεη. ΠΡΟΟΥΗ!!! Πνηέ κελ πξνζπαζήζηε λα θαζαξίζεηε ή λα ζπληεξήζεηε ηελ ζπζθεπή όηαλ απηή είλαη ζε ιεηηνπξγία. 15

16 ΠΡΟΟΥΗ!!! Μελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζε θακηά πεξίπησζε ρεκηθά πξντόληα, πξντόληα απόμεζεο ή δηαβξσηηθά. Απνθεύγεηαη θαη απόιπην ηξόπν ηε ρξήζε απνμεζηηθώλ, αηζαιόςαζαο θαη αηζάιηλσλ ζθνπγγαξηώλ. πληήξεζε Ζ ζπζθεπή ALFA U.V. έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα απαηηεί ειάρηζηε απώιεηα ρξόλνπ γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Σα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο είλαη επθόισο πξνζηηά. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, αζθάιεηα θαη δηάξθεηα ηεο απόδνζεο ηεο ζπζθεπήο απαηηείηαη ζπληήξεζε ζηα θάησζη κέξε: Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πξνηείλεηαη λα θαζαξίδεηαη ε ζπζθεπή εμσηεξηθά (πεξίβιεκα, ζσιελώζεηο, θ.η.ι.) από ηα ζηνηρεία (ζθόλε) πνπ επηθάζνληαη πάλσ ζηηο επηθάλεηεο. Ο θαζαξηζκόο απηόο κπνξεί λα γίλεη κε θάπνην παλί, ειαθξά πνηηζκέλν κε λεξό. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηαη ιάζηηρν πνηίζκαηνο γηα ην πιύζηκν ηεο κεραλήο, δηόηη κπνξεί λα εηζέιζεη λεξό κέζα ζηα ειεθηξηθά ηεο ζπζθεπήο θαη λα επηθέξεη βξαρπθύθισκα. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πξνηείλεηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ πνπ πεξηβάιιεη ηελ ζπζθεπή. Μηα θνξά ην κήλα πξνηείλεηαη ν επνπηηθόο έιεγρνο ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ ηεο ζπζθεπήο (θαιώδην ηξνθνδνζίαο) θαη αιιαγή ησλ θαισδίσλ ή άιισλ ειεθηξνινγηθώλ εμαξηεκάησλ όπνπ ρξεηάδεηαη. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πξνηείλεηαη ν επνπηηθόο έιεγρνο ησλ ζσιελώζεσλ (ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ θαη ειαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο) θαη α- ληηθαηάζηαζε εάλ ρξεηάδνληαη (έρεη θζαξεί, θνπή, θ.η.ι.). ΠΡΟΟΥΗ!!! Οη ζσιελώζεηο (ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ θαη ειαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο) πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη από παξόκνηεο ζσιελώζεηο (θαηάιιειεο γηα δηνρέηεπζε πόζηκνπ λεξνύ) ίδηαο δηαηνκήο. 16

17 ΠΡΟΟΥΗ!!! Ζ θύζηγγα (θαζέηα) πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη θάζε 6 κήλεο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο θύζηγγαο εμαξηάηαη από ηελ ρξήζε ηνπ θίιηξνπ. ΠΡΟΟΥΗ!!! Τπελζπκίδεηαη όηη ε ζπληήξεζε είλαη κηα επηθίλδπλε εξγαζία, γη απηό ππνρξεσηηθά γίλεηαη κε ηελ πξίδα απνζπαζκέλε από ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο. Σέινο εάλ ε ζπζθεπή παξακείλεη επί καθξόλ ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε επόκελε παξάγξαθνο. Δθηόο ιεηηνπξγίαο Όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζα πξέπεη: 1. Να απνζπλδεζεί από ηελ ειεθηξηθή παξνρή. 2. Να απνκαθξπλζεί ε παξακέλνληα πνζόηεηα λεξνύ από ηελ ζπζθεπή. 3. Να θαζαξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαζαξηζκνύ. 4. Να ζπληεξεζεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο. 5. Να ζπζθεπαζηεί θαιώο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εηζόδνπ ζθόλεο θαη πγξαζίαο. 6. Δάλ κεηαθεξζεί ζε άιιν ρώξν, απηόο ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο θαη μεξόο. 7. Πξηλ ηελ επαλαιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη λα θαζαξηζηεί. ε πεξίπησζε πνπ νη παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο απέβιεπαλ ζε παξέκβαζε πνπ ελδηέθεξαλ ην ειεθηξηθό θύθισκα ή άιισλ εηδηθεπκέλσλ κεξώλ νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ από πξνζσπηθό εηδηθεπκέλν ή από ηνλ αληηπξόζσπν. 17

18 Γηα νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ή απνξία, απεπζπλζείηε ζηελ εηαηξία καο. Αθόκε θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγύεζεο, ζα είκαζηε πάληα πξόζπκνη λα ζαο εμππεξεηήζνπκε θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο θαηαιιειόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηελ ζπζθεπή ζαο. Μελ εκπηζηεύεζηε ηελ ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ζαο ζε άηνκα άπεηξα θαη πξνπαληόο κελ επηρεηξήζεηε νη ίδηνη εάλ δελ έρεηε ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο. 10. Λεηηνπξγία Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο είλαη πνιύ απιή θαη ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε (αθνύ έρεηε ζπλδέζεη ην θίιηξν κε ηελ παξνρή λεξνύ) είλαη λα ζπλδέζεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λα επηιέμεηε ζηνλ θαηεπζπληήξα ε ξνε λα είλαη πξνο ην θίιηξν θαη λα αλνίμεηε ηελ βξύζε ζαο κε ρακειή ξνή θαη πεξηκέλεηε λα γεκίζεη. Σόηε: 1. Σν λεξό εηζέξρεηαη από ηελ θεληξηθή είζνδν. 2. Σα ζηεξεά θαηαθξαηνύληαη από ην εηδηθό θίιηξν 25 κ. 3. Μηθξνζθνπηθά παξάζηηα θαηαθξαηνύληαη από ην εηδηθό θίιηξν 10κ. 4. Ο Βαθηεξηνζηαηηθόο ελεξγόο άλζξαθαο θαηαθξαηεί ην ριώξην, ηελ ακκσλία, εληνκνθηόλα θ.η.ι. 5. Σν λεξό κεηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ από ηνλ ελεξγό άλζξαθα αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη γηα δεύηεξε θνξά από εηδηθό θίιηξν 10κ. 6. Καη ζηελ ζπλέρεηα από θίιηξν 1κ. 7. Σν λεξό νδεγείηαη ζηελ έμνδν θαη από εθεί κε ηνλ εηδηθό ζύλδεζκν ζην ULTRA VIOLET, εληειώο θαζαξό. 8. Μέζσ εηδηθώλ ζσιήλσλ ην λεξό εθηίζεηαη ζηε κηθξνβηνθηόλν δξάζε ηεο ιπρλίαο απνζηείξσζεο 9. Ζ νπνία εμνπδεηεξώλεη αθαξηαία ηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ ηπρόλ βξεζνύλ ζην δίθηπν. 18

19 Δηθόλα 4 ΠΡΟΟΥΗ!!! Ζ πξώηε πνζόηεηα λεξνύ ζα πεξηέρεη πνύδξα ελεξγνύ άλζξαθα. Σν θαηλόκελν απηό είλαη θπζηνινγηθό. Αθήζηε λα ηξέμεη άθζνλν λεξό κέρξη όηνπ γίλεη δηαπγέο (κε ην λεξό απηό κπνξείηε λα πνηίζεηε ηα ινπινύδηα ζαο). Η εθξνή κηθξήο πνζόηεηαο λεξνύ από ηελ εηδηθή βαιβίδα επηζηξνθήο είλαη απόιπηα θπζηνινγηθή. 19

20 11. Μέηξα αζθάιεηαο Σα κέηξα απηά απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ πξνηύπσλ, ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ δελ ρξεζηκνπνηνύκε λεξό ζηα ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ ζπλδέζεηο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 2. Υξεζηκνπνηείηε πάληα γλήζηα αληαιιαθηηθά. Δθηόο από ηελ εγγύεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ θαιύπηεη θάζε αληαιιαθηηθό, είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ πιηθνύ αιιά θαη γηα ηελ καθξνδσία ηεο ζπζθεπήο. 3. Απαγνξεύεηαη ε ζπληήξεζε / θαζαξηζκόο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ή εμαξηεκάησλ κε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία. 4. Μελ ζπληεξείηε πνηέ ηελ ζπζθεπή αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεηε απνζπλδέζεη ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηελ πξίδα. 12. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Φίιηξν λεξνύ κε απνζηεηξσηή ALFA U.V. Απαηηνπκέλε ηάζε ξεύκαηνο ~ 230 V πρλόηεηα 50 Hz Καηαλάισζε 20 W πρλ. Αθηηλνβνιίαο Α Γηάξθεηα ιπρλίαο H 20

21 13. Πίλαθαο αληαιιαθηηθώλ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ. 1 Φύζηγγα ή θαζέηα 1 2 ηέιερνο θαζαξηζκνύ κε αθηηλνβνιία 1 3 Βάζε θίιηξνπ 1 4 Καιώδην ηξνθνδνζίαο 1 5 ύλδεζε εηζόδνπ από ην δίθηπν 1 6 Διαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο 2 7 Μεηαιιηθόο αγσγόο εμόδνπ (λεξνύ) 1 8 Καηεπζπληήξαο ξνήο 1 9 Λάζηηρν παξνρήο λεξνύ 1 10 Αηζζεηήξαο λεξνύ 1 11 Αζθάιεηα 1 12 Δλδεηθηηθή ιπρλία 1 13 BALLAST 1 14 STARTER 1 15 Πξεζνζηάηεο 1 21

22 14. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπεο RCD Δ.Π.Δ. ΥΟΝΓΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ Κσλζηαληηλνππόιεσο 77-79, Αζήλα, Σ.Κ Σει: , Fax: Με ηελ παξνύζα ν θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ: ΣΤΠΟ ΤΚΔΤΖ: ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΡΑ: ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΓΟΡΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) Ζ παξνύζα εγγύεζε ηζρύεη γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηεο ζπζθεπήο. Ο θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ππνρξενύηαη λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη θάζε ειαηησκαηηθό εμάξηεκα πνπ παξνπζηάζεη θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. Σν θόζηνο επηζθεπήο, αληαιιαθηηθώλ επηβαξύλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή. Μεηαθνξηθά πξνο ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ, αζθάιηζηξα θ.ι.π. έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ κεηαθνξά βαξύλνπλ ηνλ αγνξαζηή παξά νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε ζπκθσλία ζπλαθζεί κεηαμύ αγνξαζηή θαη πσιεηή. Ζ παξνύζα εγγύεζε παύεη λα έρεη ηζρύ εθ όζνλ: Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ρξήζε δηαθνξεηηθή από εθείλε γηα ηελ ν- πνία πξννξίδεηαη. Πξνμελήζεθαλ δεκίεο από αηύρεκα, πηώζε, ιαλζαζκέλε ρξήζε θ.ι.π. Πξνεγήζεθε πξνζπάζεηα επηζθεπήο από ηνλ ρξήζηε ή ηξίηνπο. Ζ ζπζθεπή ζπλδέζεθε, ζπληεξήζεθε, ρξεζηκνπνηήζεθε ή απνζεθεύηεθε κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηνλ ζπληζηάκελν ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ην ζπλνδεύεη. Υξεζηκνπνηήζεθε αληαιιαθηηθό δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο από απηήλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Γηα νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ή απνξία, απεπζπλζείηε ζηελ θαηαζθεπάζηξηα ε- ηαηξία. Αθόκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, ζα είκαζηε πάληα πξόζπκνη λα ζαο ε- μππεξεηήζνπκε θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο θαηαιιειόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηελ ζπζθεπή ζαο. Μελ εκπηζηεύεζηε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ζαο ζε άηνκα άπεηξα θαη πξνπαληόο κελ επηρεηξήζεηε νη ίδηνη εάλ δελ έρεηε ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Ο ΑΓΟΡΑΣΖ (ν αληηπξόζσπνο- ζθξαγίδα & ππνγξαθή) 22

23 15. Μέξε ηεο κεραλήο RCD Δ.Π.Δ. Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο θαη πληήξεζεο Δηθόλα 5 A/A ΟΝΟΜΑΙΑ 1 Μεηαιιηθόο αγσγόο εμόδνπ λεξνύ 2 Διαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο 3 Φύζηγγα (θαζέηα) 4 ύλδεζε εηζόδνπ από ην δίθηπν 5 Καιώδην ηξνθνδνζίαο 6 Βάζε θίιηξνπ 7 ηέιερνο θαζαξηζκνύ κε αθηηλνβνιία 8 Αζθάιεηα 23

24 16. Γήισζε ζπκκόξθσζεο RCD Δ.Π.Δ. Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο θαη πληήξεζεο ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ STAMP OF MANUFACTURER ΦΡΑΓΗΓΑ ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟΤ STAMP OF AGENT ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΜΔ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΟΣΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ: WE DECLARE WITH EXCLUSIVE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT: ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ WATER FILTER WITH STERILIZER ΣΤΠΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΡΑ TYPE-SERIAL NUMBER ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΚΓΗΓΔΣΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΛΩΖ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΟ ΜΔ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΠΡΟΣΤΠΑ AND TO THIS WE PUBLISH THE DECLARATION IS HARMONIZED WITH THE FOLLOWING PATTERN ΔΝ & ΔΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ Δ.Δ. AS IT DEFINED FROM THE DIRECTION OF EU. ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΖΜΑΝΖ: 08 MANUFACTURE YEAR OF MARKING 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ ΜΖΥ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ (ΜΔΛΔΣΖΣΖ) MECHANICAL ENGINEER ΡΟΣΚΟ Γ. ΑΘΑΝ. & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ 179, Σ.Κ , ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ.: & , FAX ROTSKOS D. ATHAN. & C.O. CONSULTANTS ENGINEERING AL. PAPANASTASIOU 179, P.C , THESSALONIKI TEL: & FAX / ΣΟΠΟ & ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ PLACE & DATE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟ 2008 THESSALONIKI AUGUST

25 ΛΤΥΝΗΑ U.V. 17. Ηιεθηξνινγηθά ζρέδηα RCD Δ.Π.Δ. Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο θαη πληήξεζεο G L N ΑΦΑΛΔΗΑ 0,25 Α ΠΡΔΟΓΗΑΚΟΠΣΖ G ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΗΔΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 0,2-3 bar ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ STARTER BALLAST 25

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα