RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO"

Transcript

1 RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ ΑΘΖΝΑ Σ.Κ ΣΖΛ.: , FAX

2 Σν παξόλ εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απνηειεί ηκήκα ηεο κειέηεο γηα ηελ ελαξκόληζε ηνπ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ Σνπ κνληέινπ: ALFA U.V. Με ηελ Δπξσπατθή νδεγία, 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ, ύκθσλα κε ηελ κειέηε δύλαηαη λα θέξεη ζήκαλζε CE. Σν εγρεηξίδην απηό απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζπζθεπήο «ΦΙΛ- ΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ» θαη πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ζειήζεη λα ηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία, λα ηε ζπληεξήζεη, λα ηελ επηζθεπάζεη ή λα ξπζκίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γηαηεξείηαη πιεζίνλ ηεο ζπζθεπήο, ζε κέξνο πνπ δελ έρεη πγξαζία, ζθόλε ή πςειή ζεξκνθξαζία. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο δεηήζηε αληίγξαθν από ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ από θαθή ή ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε θαη επηζθεπή. πληάρζεθε θαη εθδόζεθε από ηελ εηαηξεία RCD Δ.Π.Δ. Ζ εηαηξεία γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπλεξγάζηεθε κε: ΡΟΣΚΟ ΑΘΑΝ. & ΤΝΕΡΓΑΣΕ E.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΕ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ CE, ISO9001, HACCP ΑΔΕΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ, ΑΔΕΙΕ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΗΛ: & FΑΥ Αλ. Παπαναστασίου 179 Σ.Κ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή Ζ εηαηξία Σα πξντόληα Καλνληζκνί αζθαιείαο θαη γεληθέο νδεγίεο ύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη Γλώξηζε ην εγρεηξίδην ήκαλζε Πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή & ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπζθεπήο Μεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε Λίγα ιόγηα γηα ζπζθεπή Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο πληήξεζε & Καζαξηζκόο Λεηηνπξγία Μέηξα αζθάιεηαο Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Πίλαθαο αληαιιαθηηθώλ Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπεο Μέξε ηεο κεραλήο Γήισζε ζπκκόξθσζεο Ζιεθηξνινγηθά ζρέδηα

4 1. Δηζαγσγή 1.1 Η εηαηξία Ζ εηαηξεία «RCD Δ.Π.Δ.» από ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηε δηάζεζε πξντόλησλ κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: ηεο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο, ηεο απιόηεηαο ηνπ ρεηξηζκνύ, ηεο πςειήο απόδνζεο ησλ εμαξηεκάησλ ή ησλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά θαη θπξίσο, ηεο αζθάιεηαο. Γηα απηό ηα επηκέξνπο πξντόληα πνπ δηαζέηεη είλαη όια θαηαζθεπαζκέλα κε πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη έρνπλ ζήκαλζε αζθαιείαο CE. Ζ πνιπεηήο πείξα καο θαζηζηά ηα πξντόληα πνπ δηαζέηνπκε ζηελ Διιεληθή αγνξά άξηζηα ζηελ πνηόηεηα, ηελ πξαθηηθόηεηα, ηελ ηερλνινγία, ηελ αληνρή ζην ρξόλν θαη ζηελ απιόηεηα ηνπ ρεηξηζκνύ. Μεγάιε βαξύηεηα έρεη δνζεί ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ πξντόλησλ καο. ηόρνο καο είλαη λα δεκηνπξγνύκε θαη αλαπηύζζνπκε ηζρπξνύο δεζκνύο ζρέζεο κεηαμύ καο θαη ησλ πειαηώλ καο κε ην λα ηθαλνπνηνύκε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ην lifestyle ηνπο κε κνλαδηθά, πςειήο πνηόηεηαο θαη ηεο πην ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο πξντόληα από ηα πην αλαγλσξηζκέλα ηεο αγνξάο. Απηό έγηλε ακέζσο αληηιεπηό από ηνπο πνιπάξηζκνπο πειάηεο καο πνπ αληαπνθξίζεθαλ όπσο εζείο θαη έδεημαλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο ζηα πξντόληα ηα νπνία δηαζέηνπκε. Πηζηνί ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηέιεηνπ, κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη κε βάζε ηνλ Δπξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο ρώξαο καο, πξνρσξήζακε ζηελ πηζηνπνίεζε όισλ ησλ πξντόλησλ καο. Απηό ζεκαίλεη γηα ηνλ ηειηθό ρεηξηζηή αθόκε πεξηζζόηεξε αζθάιεηα. Με ηε δηθή ζαο ππεύζπλε εξγαζία θαη ηε δηθή καο ζπλερή πξνζπάζεηα ειπίδνπκε λα ζπλερίζνπκε ηε ζπλεξγαζία καο θαη ζην κέιινλ. 4

5 1.2 Σα πξντόληα Σα πξντόληα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ θαη θίιηξα λεξνύ θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο είηε αλεμάξηεηα από ηδηώηεο. Σν παξόλ εγρεηξίδην αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε κηαο ζπζθεπήο θίιηξνπ λεξνύ κε απνζηεηξσηή. Δίλαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο νδεγίεο 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ. πλνδεύεηαη κε εγγύεζε κεηά ηελ πώιεζή ηνπ. Σα αμηόπηζηα θαη έκπηζηα ζπζηήκαηά ηνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ζαο γηα πνιιά ρξόληα. 2. Καλνληζκνί αζθαιείαο θαη γεληθέο νδεγίεο ηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο ζπζθεπήο ηα πάληα έρνπλ γίλεη κε ζθνπό λα γίλεη ζίγνπξε θαη αζθαιήο ε δηθή ζαο πγεία. Ζ ζύλεζε όκσο είλαη αλαληηθαηάζηαηε θαη δελ ππάξρεη θαιύηεξνο θαλόλαο από εθείλνλ πνπ πξνιακβάλεη ην α- ηύρεκα. Ζ ζπζθεπή ALFA U.V. θαηαζθεπάζηεθε θαη ζπλαξκνινγήζεθε ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ησλ νδεγηώλ 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ θαη βάζεη ησλ πξνηύπσλ: ΔΝ «Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα Απαηηήζεηο γηα νηθηαθέο ζπζθεπέο, ειεθηξηθά εξγαιεία θαη παξόκνηεο ζπζθεπέο Μέξνο 1: Δθπνκπή». ΔΝ «Αζθάιεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη παξόκνηαο ρξήζεο Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο». 5

6 3. ύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη Απηό ην ζύκβνιν αζθαιείαο αθνινπζεί κήλπκα ζρεηηθό κε θηλδύλνπο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο. Απηό ην ζύκβνιν αθνινπζεί κήλπκα ζρεηηθό κε πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ ή ζε ζπλνδεπηηθό εγρεηξίδην θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. Απηό ην ζύκβνιν αθνινπζεί ππόδεημε. πλαληώληαο ηα παξαπάλσ πξνζέρνπκε γηα ηπρόλ αηπρήκαηα ή ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά ην κήλπκα πνπ αθνινπζεί. 6

7 4. Γλώξηζε ην εγρεηξίδην αο ζπληζηνύκε λα δηαβάζεηε ην εγρεηξίδην απηό πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή ALFA U.V. γηα πξώηε θνξά. Σν πξνεηνηκάζακε γηα λα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη λα εγθαηαζηήζεηε ζσζηά ηε ζπζθεπή θηάλνληαο ηελ κέγηζηε απόδνζε. ην παξόλ εγρεηξίδην ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζηόρν έρνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πην ζσζηή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε εγγύεζε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ θαηαζηνύλ έ- γθπξε. Ζ εηαηξεία «RCD Δ.Π.Δ.» δε θέξεη θακία επζύλε γηα αηπρήκαηα ή βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή ζηε κε ηήξεζε ησλ νδεγηώλ ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. Γε θέξεη επίζεο θακία επζύλε γηα βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε αθαηάιιειε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Δίκαζηε βέβαηνη πσο ιακβάλνληαο όια απηά ππόςε ζα ζαο είλαη εύθνιν λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε λέα ζαο ζπζθεπή πνπ ζα ζαο εμππεξεηήζεη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ηθαλνπνηώληαο πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ζαο. ΠΡΟΟΥΗ!!! Ζ εγγύεζε ηεο ζπζθεπήο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ. ΠΡΟΟΥΗ!!! Σν παξόλ εγρεηξίδην απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπζθεπήο «ALFA U.V.» θαη πξέπεη λα ηε ζπλνδεύεη πάληνηε ζε θάζε κεηαθίλεζε ή κεηαπώιεζή ηεο. Πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε αζθαιέο ζεκείν, γλσζηό ζην ππεύζπλν πξνζσπηθό. Σν πξνζσπηθό είλαη ππεύζπλν γηα ηε θύιαμε θαη ηε δηαηήξεζε ζε αθέξαηε θαηάζηαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ην ζπκβνπιεύεηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο. ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο, πξέπεη λα δεηεζεί ακέζσο λέν αληίηππν από ηελ εηαηξεία «RCD Δ.Π.Δ.». Γηαβάζηε πξνζεθηηθά πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ εθθίλεζε, ρξήζε, ζπληήξεζε ή άιιεο παξεκβάζεηο πάλσ ζηε ζπζθεπή θαη αθνινπζήζηε κε α- θξίβεηα ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. 7

8 Η ρξήζε ηεο ζπζθεπήο γίλεηαη από ππεύζπλα άηνκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα πάλσ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Δθπαηδεπκέλν άηνκν είλαη ην επαξθώο ελεκεξσκέλν άηνκν ή επηβιεπόκελν από έλα εηδηθεπκέλν πξόζσπν, έ- ηζη ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηό λα απνθεύγεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 5. ήκαλζε Με ηνλ όξν ζήκαλζε νξίδνληαη όιεο νη ελδείμεηο ή επηγξαθέο γηα ηελ α- λαγλώξηζε ηνπ ηύπνπ ηεο ζπζθεπήο ή ελόο εμαξηήκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο ή ηνπ εμαξηήκαηνο. 5.1 Πηλαθίδα θαηαζθεπαζηή & ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζπζθεπήο Ζ πηλαθίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπζθεπήο βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν πάλσ ζηε ζπζθεπή θαη πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή (επσλπκία, δηεύζπλζε, ηαρπδξνκηθό θώδηθα, ηειέθσλν & Fax), έηνο θαηαζθεπήο, ηύπν & κνληέιν ζπζθεπήο, αξηζκό ζεηξάο, η- ζρύο, ηάζε θαη ζπρλόηεηα ξεύκαηνο ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ηε ζήκαλζε CE. 8

9 Πηλαθίδεο ζήκαλζεο Οη πηλαθίδεο απηέο ηνπνζεηνύληαη ζε ζεκεία ώζηε λα είλαη ζαθώο νξαηέο θαη επαλάγλσζηεο. πλίζηαηαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ ελαπνκείλαληεο θηλδύλνπο, νη νπνίνη δελ κπνξνύλ ινγηθά λα απνθιεηζηνύλ ή λα πεξηνξηζηνύλ ζεκαληηθά από ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ, όπσο ππό ηάζε κέξε, θ.η.ι. Σνπνζεηείηαη ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ηεο ζπζθεπήο θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ ρεηξηζηή γηα ηνπο θηλδύλνπο από ην ειεθηξηθό ξεύκα. Σνπνζεηείηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπήο θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ ρεηξηζηή λα δηαβάζεη ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ ζπζθεπή. Γηαηεξείηαη ηηο πηλαθίδεο θαζαξέο θαη αληηθαηαζηήζηε ηηο άκεζα αλ μεθνιιήζνπλ ή θαηαζηξαθνύλ. 9

10 6. Μεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε Σν θίιηξν λεξνύ ALFA U.V. ηεο ALARCO ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηαθέξεηαη παληνύ καδί ζαο π.ρ. ζηηο δηαθνπέο, ζηνλ εξγαζηαθό ζαο ρώξν, θ.η.ι. θαη ζπλδέεηαη παλεύθνια ζηηο πεξηζζόηεξεο παξνρέο λεξνύ πνπ ππάξρνπλ. Οδεγίεο ζύλδεζεο 1. Ξεβηδώλεηε ην ζηηάθη ζηελ άθξε ηνπ ξνπμνπληνύ. 2. Βηδώζηε ζην ζπείξσκα ηνπ ζσιήλα, ηνλ θαηεπζπληήξα ξνήο θαη ζε απηόλ ην ζηηάθη ηνπ ξνπμνπληνύ. 3. Πξνζαξκόζηε ην ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ ηνπ θίιηξνπ ζην εμάξηεκα ηνπ θαηεπζπληήξα ξνήο, αθνύ ην θόςεηε ζην ζεκείν πνπ ζαο αξθεί. Δηθόλα 1 Ζ ζπζθεπή δελ ζα πξέπεη λα κείλεη έμσ ζην ύπαηζξν ή ζε κεγάιεο ελαιιαγέο ζεξκνθξαζίαο. Ο ρώξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο θαη λα δηαζέηεη επαξθή αεξηζκό θαη θσηηζκό. Πεξηκεηξηθά ηεο ζπζθεπήο πξέπεη 10

11 λα ππάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο γηα λα ππάξρεη πξόζβαζε ζηα δηάθνξα ζεκεία αιιά θαη γηα λα έρνπκε έλαλ ηθαλό ρώξν ρξήζεο, επνπηηθνύ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο θαζαξηόηεηαο. Πξέπεη λα ππάξρεη παξνρή ξεύκαηνο 230 V / 50 Hz θαζώο θαη παξνρή λεξνύ. ΠΡΟΟΥΗ!!! Γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα πξηλ γίλεη ε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο κε ηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ειέγμηε αλ: α) Πξαγκαηνπνηείηαη ε ζύλδεζε ησλ θάζεσλ θαη ηεο γείσζεο. Ο αγσγόο πξνζηαζίαο (γείσζε) είλαη ζπλήζσο ρξώκαηνο θίηξηλν - πξάζηλν κνλσηηθνύ πεξηβιήκαηνο. β) Πηζηνπνηείηαη ε ηδαληθόηεηα ηνπ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο. ζε ζπλάξηεζε κε ην κήθνο ηνπ, ηεο ηάζεο θαη ηεο απνξξνθεκέλεο ελέξγεηαο από ηε κεραλή. γ) Ζ ηάζε ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηελ ηάζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πηλαθίδα ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Πξνζηαηεύεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ηνπο αγσγνύο από πηζαλέο δεκηέο. 11

12 Κπξίεο δηαζηάζεηο A B C Δηθόλα 2 Γηαζηάζεηο θίιηξνπ λεξνύ ALFA U.V. Α (Μήθνο) Β (Ύςνο) C (Πιάηνο) 251 mm 437 mm Φ 140 mm 12

13 7. Λίγα ιόγηα γηα ζπζθεπή. Γεληθά Γπζηπρώο, πέξαζε πηα ν θαηξόο πνπ ην λεξό πνπ πίλακε πξνεξρόηαλ από θπζηθέο πεγέο. Σώξα «ΑΝ ΔΥΟΤΜΔ» είλαη από ιίκλεο θαη πνηάκηα όπνπ εθηόο από ηα βηνινγηθά απόβιεηα πνπ ην κνιύλνπλ, ππάξρνπλ θαη ηα ρεκηθά, ηα ιηπάζκαηα, ηα εληνκνθηόλα θ.α. Σν λεξό ζήκεξα, πεγή δσήο γηα θάζε δσληαλό νξγαληζκό ηνπ πιαλήηε καο, κόλν λεξό δελ είλαη όηαλ έξρεηαη ζηε βξύζε καο. Ο θπξηόηεξνο ιόγνο είλαη ην απξνζηάηεπην δίθηπν ύδξεπζεο πνπ καδί κε ην πνιύηηκν λεξό καο θέξλεη θαη άιια, είηε από αλζξώπηλν ιάζνο, είηε από ηελ πνηόηεηα ησλ ζσιελώζεσλ. ε εμεηάζεηο πνπ γίλαλε ζε πόζηκν λεξό βξέζεθαλ εθηόο από ηα ρώκαηα, ππνιείκκαηα ραξηηνύ, ηξίρεο, ζθνπιήθηα θαη πάλσ από 1500 ελώζεηο. Ο κόλνο ηξόπνο λα απνθύγνπκε όια απηά, είλαη ην ζσζηό θηιηξάξηζκα ζην ζπίηη καο πιένλ. Έλα θηιηξάξηζκα πνπ ζα ζηακαηήζεη όια ηα βιαβεξά ρεκηθά ζηνηρεία, όια ηα αησξνύκελα ζσκαηίδηα, όιεο ηηο δπζάξεζηεο κπξσδηέο, πνπ ζα δηώμεη ην ριώξην θαη ζα εμνπδεηεξώζεη νπνηνλδήπνηε κηθξννξγαληζκό εκθαληζηεί ζην δίθηπν. Έηζη ζα καο δώζεη ην ΣΔΛΔΙΟ ΝΔΡΟ. Έλα λεξό εύγεζην, δηάθαλν, θξπζηάιιηλν θαη απνζηεηξσκέλν. Σν θίιηξν λεξνύ ALFA U.V. ηεο ALARCO Σν ALFA U.V. είλαη έλα από ηα πιένλ ζύγρξνλα ζπζηήκαηα θαζαξηζκνύ θαη απνζηείξσζεο ηνπ λεξνύ. Ο ζπλδπαζκόο θίιηξνπ λεξνύ άλζξαθα θαη U.V. είλαη ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ε πιένλ απνδεθηή θαη εύρξεζηε κέζνδνο εμαγληζκνύ ηνπ πόζηκνπ λεξνύ γηα νηθηαθή ρξήζε θαη όρη κόλν. Έηζη κπνξείηε λα είζηε βέβαηνη όηη ζα απνιαύζεηαη ην λεξό ηεο βξύζεο ζαο απαιιαγκέλν από ελνριεηηθέο κπξσδηέο, δηάθνξα αησξήκαηα, βιαβεξέο γηα ηνλ άλζξσπν ρεκηθέο νπζίεο θαη ε- λώζεηο, θαη θπζηθά κε ηελ ζηγνπξηά ηεο πιήξεο εμνπδεηέξσζεο ηπρόλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ βξεζνύλ ζην δίθηπν. Δμνληώλεη αθαξηαία βαθηήξηα ηνύο κύθεηεο πξσηόδσα θ.η.ι. ρσξίο λα αιινηώλεη ηελ γεύζε ηνπ λεξνύ. πγθξαηεί ππνιείκκαηα ραξηηνύ ηξίρεο ζθνπιήθηα ίλεο ακίαληνπ. Δμνπδεηεξώλεη όιεο ηηο βιαβεξέο ρεκηθέο ελώζεηο. Παξέρεη δηάθαλν θξπζηάιιηλν θαη απνζηεηξσκέλν λεξό. Καηαθξαηεί ην ριώξην. ΠΡΟΟΥΗ!!! Γελ επηηξέπεηαη ε δηέιεπζε δεζηνύ λεξνύ από ην θίιηξν. 13

14 8. Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο Ζ ζπζθεπή απνηειείηαη από ηελ θύζηγγα ή θαζέηα (3), ην ζηέιερνο θαζαξηζκνύ κε αθηηλνβνιία (7), βάζε θίιηξνπ (6), ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο (5), ηελ ζύλδεζε εηζόδνπ από δίθηπν (4), ειαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο (2) θαη ηνλ κεηαιιηθό αγσγό εμόδνπ ηνπ λεξνύ (1). Δπηπιένλ ζηελ ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεηαη θαη ηα εμαξηήκαηα ζύλδεζεο ηνπ θίιηξνπ κε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ (θαηεπζπληήξαο ξνήο θαη ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ) Δηθόλα 3 Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ρξσκησκέλν νξείραιθν. ην εζσηεξηθό ηεο θύζηγγαο βξίζθνληαη 4 θίιηξα Πνιππξνππιελίνπ 25 κ, 10 κ θαη 1 κ όπσο επίζεο θαη ν βαθηεξηνζηαηη- 14

15 θόο ελεξγόο άλζξαθαο, ν νπνίνο παξάγεηαη από θέιπθνο θαξύδαο θαη είλαη ε- κπνηηζκέλνο θαηά 3% ζε Βαθηεξηνζηαηηθό Μεηαιιηθό Άξγπξν. Όια ηα εμαξηήκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό είλαη θαηάιιεια γηα απηήλ ηελ ρξήζε. 9. πληήξεζε & Καζαξηζκόο Ζ ζπζθεπή δελ έρεη αλάγθε από ηδηαίηεξε θξνληίδα. Λίγε πξνζνρή όκσο ζα ζαο απαιιάμεη από αβαξίεο ή δεκηέο θαη ζα ηελ θξαηήζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε γηα πνιιά ρξόληα. Καζαξηζκόο Γεδνκέλν όηη ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θηιηξάξηζκα ηνπ λεξνύ, ε θαζαξηόηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πγηεηλή ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο (ηνπ λεξνύ). Τπελζπκίδεηαη όηη απνκνλώλεηαη ε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαζαξηζκνύ. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ε κε ηήξεζε ηνπ θαλόλα απηνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζηία κηθξνβίσλ εληόο θαη εθηόο ηεο ζπζθεπήο ή καθξνπξόζεζκα λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Γηα ην ιόγν απηό ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο καιαθνύ παληνύ ή ελόο ζθνπγγαξηνύ, ειαθξά πνηηζκέλν κε λεξό, ζε όια ηα κέξε ηεο ζπζθεπήο (εμσηεξηθά). Να ζπκάζηε πάληα όηη όζν πην θαζαξή είλαη ε ζπζθεπή θαη ζσζηά ζπληεξεκέλε ηόζν κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ζα έρεη. ΠΡΟΟΥΗ!!! Πνηέ κελ πξνζπαζήζηε λα θαζαξίζεηε ή λα ζπληεξήζεηε ηελ ζπζθεπή όηαλ απηή είλαη ζε ιεηηνπξγία. 15

16 ΠΡΟΟΥΗ!!! Μελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζε θακηά πεξίπησζε ρεκηθά πξντόληα, πξντόληα απόμεζεο ή δηαβξσηηθά. Απνθεύγεηαη θαη απόιπην ηξόπν ηε ρξήζε απνμεζηηθώλ, αηζαιόςαζαο θαη αηζάιηλσλ ζθνπγγαξηώλ. πληήξεζε Ζ ζπζθεπή ALFA U.V. έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα απαηηεί ειάρηζηε απώιεηα ρξόλνπ γηα ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Σα πεξηζζόηεξα κέξε ηεο είλαη επθόισο πξνζηηά. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, αζθάιεηα θαη δηάξθεηα ηεο απόδνζεο ηεο ζπζθεπήο απαηηείηαη ζπληήξεζε ζηα θάησζη κέξε: Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πξνηείλεηαη λα θαζαξίδεηαη ε ζπζθεπή εμσηεξηθά (πεξίβιεκα, ζσιελώζεηο, θ.η.ι.) από ηα ζηνηρεία (ζθόλε) πνπ επηθάζνληαη πάλσ ζηηο επηθάλεηεο. Ο θαζαξηζκόο απηόο κπνξεί λα γίλεη κε θάπνην παλί, ειαθξά πνηηζκέλν κε λεξό. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηαη ιάζηηρν πνηίζκαηνο γηα ην πιύζηκν ηεο κεραλήο, δηόηη κπνξεί λα εηζέιζεη λεξό κέζα ζηα ειεθηξηθά ηεο ζπζθεπήο θαη λα επηθέξεη βξαρπθύθισκα. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πξνηείλεηαη ν θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ πνπ πεξηβάιιεη ηελ ζπζθεπή. Μηα θνξά ην κήλα πξνηείλεηαη ν επνπηηθόο έιεγρνο ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπλδέζεσλ ηεο ζπζθεπήο (θαιώδην ηξνθνδνζίαο) θαη αιιαγή ησλ θαισδίσλ ή άιισλ ειεθηξνινγηθώλ εμαξηεκάησλ όπνπ ρξεηάδεηαη. Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα, πξνηείλεηαη ν επνπηηθόο έιεγρνο ησλ ζσιελώζεσλ (ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ θαη ειαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο) θαη α- ληηθαηάζηαζε εάλ ρξεηάδνληαη (έρεη θζαξεί, θνπή, θ.η.ι.). ΠΡΟΟΥΗ!!! Οη ζσιελώζεηο (ιάζηηρν παξνρήο λεξνύ θαη ειαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο) πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη από παξόκνηεο ζσιελώζεηο (θαηάιιειεο γηα δηνρέηεπζε πόζηκνπ λεξνύ) ίδηαο δηαηνκήο. 16

17 ΠΡΟΟΥΗ!!! Ζ θύζηγγα (θαζέηα) πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη θάζε 6 κήλεο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο θύζηγγαο εμαξηάηαη από ηελ ρξήζε ηνπ θίιηξνπ. ΠΡΟΟΥΗ!!! Τπελζπκίδεηαη όηη ε ζπληήξεζε είλαη κηα επηθίλδπλε εξγαζία, γη απηό ππνρξεσηηθά γίλεηαη κε ηελ πξίδα απνζπαζκέλε από ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο. Σέινο εάλ ε ζπζθεπή παξακείλεη επί καθξόλ ρξνληθό δηάζηεκα εθηόο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε επόκελε παξάγξαθνο. Δθηόο ιεηηνπξγίαο Όηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζα πξέπεη: 1. Να απνζπλδεζεί από ηελ ειεθηξηθή παξνρή. 2. Να απνκαθξπλζεί ε παξακέλνληα πνζόηεηα λεξνύ από ηελ ζπζθεπή. 3. Να θαζαξηζηεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαζαξηζκνύ. 4. Να ζπληεξεζεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο. 5. Να ζπζθεπαζηεί θαιώο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εηζόδνπ ζθόλεο θαη πγξαζίαο. 6. Δάλ κεηαθεξζεί ζε άιιν ρώξν, απηόο ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο θαη μεξόο. 7. Πξηλ ηελ επαλαιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη λα θαζαξηζηεί. ε πεξίπησζε πνπ νη παξεκβάζεηο ζπληήξεζεο απέβιεπαλ ζε παξέκβαζε πνπ ελδηέθεξαλ ην ειεθηξηθό θύθισκα ή άιισλ εηδηθεπκέλσλ κεξώλ νη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ από πξνζσπηθό εηδηθεπκέλν ή από ηνλ αληηπξόζσπν. 17

18 Γηα νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ή απνξία, απεπζπλζείηε ζηελ εηαηξία καο. Αθόκε θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγύεζεο, ζα είκαζηε πάληα πξόζπκνη λα ζαο εμππεξεηήζνπκε θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο θαηαιιειόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηελ ζπζθεπή ζαο. Μελ εκπηζηεύεζηε ηελ ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ζαο ζε άηνκα άπεηξα θαη πξνπαληόο κελ επηρεηξήζεηε νη ίδηνη εάλ δελ έρεηε ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο. 10. Λεηηνπξγία Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο είλαη πνιύ απιή θαη ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε (αθνύ έρεηε ζπλδέζεη ην θίιηξν κε ηελ παξνρή λεξνύ) είλαη λα ζπλδέζεηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λα επηιέμεηε ζηνλ θαηεπζπληήξα ε ξνε λα είλαη πξνο ην θίιηξν θαη λα αλνίμεηε ηελ βξύζε ζαο κε ρακειή ξνή θαη πεξηκέλεηε λα γεκίζεη. Σόηε: 1. Σν λεξό εηζέξρεηαη από ηελ θεληξηθή είζνδν. 2. Σα ζηεξεά θαηαθξαηνύληαη από ην εηδηθό θίιηξν 25 κ. 3. Μηθξνζθνπηθά παξάζηηα θαηαθξαηνύληαη από ην εηδηθό θίιηξν 10κ. 4. Ο Βαθηεξηνζηαηηθόο ελεξγόο άλζξαθαο θαηαθξαηεί ην ριώξην, ηελ ακκσλία, εληνκνθηόλα θ.η.ι. 5. Σν λεξό κεηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ από ηνλ ελεξγό άλζξαθα αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη γηα δεύηεξε θνξά από εηδηθό θίιηξν 10κ. 6. Καη ζηελ ζπλέρεηα από θίιηξν 1κ. 7. Σν λεξό νδεγείηαη ζηελ έμνδν θαη από εθεί κε ηνλ εηδηθό ζύλδεζκν ζην ULTRA VIOLET, εληειώο θαζαξό. 8. Μέζσ εηδηθώλ ζσιήλσλ ην λεξό εθηίζεηαη ζηε κηθξνβηνθηόλν δξάζε ηεο ιπρλίαο απνζηείξσζεο 9. Ζ νπνία εμνπδεηεξώλεη αθαξηαία ηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ ηπρόλ βξεζνύλ ζην δίθηπν. 18

19 Δηθόλα 4 ΠΡΟΟΥΗ!!! Ζ πξώηε πνζόηεηα λεξνύ ζα πεξηέρεη πνύδξα ελεξγνύ άλζξαθα. Σν θαηλόκελν απηό είλαη θπζηνινγηθό. Αθήζηε λα ηξέμεη άθζνλν λεξό κέρξη όηνπ γίλεη δηαπγέο (κε ην λεξό απηό κπνξείηε λα πνηίζεηε ηα ινπινύδηα ζαο). Η εθξνή κηθξήο πνζόηεηαο λεξνύ από ηελ εηδηθή βαιβίδα επηζηξνθήο είλαη απόιπηα θπζηνινγηθή. 19

20 11. Μέηξα αζθάιεηαο Σα κέηξα απηά απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ πξνηύπσλ, ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ δελ ρξεζηκνπνηνύκε λεξό ζηα ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ ζπλδέζεηο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 2. Υξεζηκνπνηείηε πάληα γλήζηα αληαιιαθηηθά. Δθηόο από ηελ εγγύεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ θαιύπηεη θάζε αληαιιαθηηθό, είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ πιηθνύ αιιά θαη γηα ηελ καθξνδσία ηεο ζπζθεπήο. 3. Απαγνξεύεηαη ε ζπληήξεζε / θαζαξηζκόο ησλ δηαθόξσλ κεξώλ ή εμαξηεκάησλ κε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία. 4. Μελ ζπληεξείηε πνηέ ηελ ζπζθεπή αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεηε απνζπλδέζεη ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από ηελ πξίδα. 12. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Φίιηξν λεξνύ κε απνζηεηξσηή ALFA U.V. Απαηηνπκέλε ηάζε ξεύκαηνο ~ 230 V πρλόηεηα 50 Hz Καηαλάισζε 20 W πρλ. Αθηηλνβνιίαο Α Γηάξθεηα ιπρλίαο H 20

21 13. Πίλαθαο αληαιιαθηηθώλ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜ. 1 Φύζηγγα ή θαζέηα 1 2 ηέιερνο θαζαξηζκνύ κε αθηηλνβνιία 1 3 Βάζε θίιηξνπ 1 4 Καιώδην ηξνθνδνζίαο 1 5 ύλδεζε εηζόδνπ από ην δίθηπν 1 6 Διαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο 2 7 Μεηαιιηθόο αγσγόο εμόδνπ (λεξνύ) 1 8 Καηεπζπληήξαο ξνήο 1 9 Λάζηηρν παξνρήο λεξνύ 1 10 Αηζζεηήξαο λεξνύ 1 11 Αζθάιεηα 1 12 Δλδεηθηηθή ιπρλία 1 13 BALLAST 1 14 STARTER 1 15 Πξεζνζηάηεο 1 21

22 14. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπεο RCD Δ.Π.Δ. ΥΟΝΓΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ Κσλζηαληηλνππόιεσο 77-79, Αζήλα, Σ.Κ Σει: , Fax: Με ηελ παξνύζα ν θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ: ΣΤΠΟ ΤΚΔΤΖ: ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΡΑ: ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΓΟΡΑ: ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ: (ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή) Ζ παξνύζα εγγύεζε ηζρύεη γηα 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηεο ζπζθεπήο. Ο θαηαζθεπαζηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ππνρξενύηαη λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη θάζε ειαηησκαηηθό εμάξηεκα πνπ παξνπζηάζεη θαηαζθεπαζηηθή αηέιεηα. Σν θόζηνο επηζθεπήο, αληαιιαθηηθώλ επηβαξύλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή. Μεηαθνξηθά πξνο ηελ έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ, αζθάιηζηξα θ.ι.π. έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ κεηαθνξά βαξύλνπλ ηνλ αγνξαζηή παξά νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε ζπκθσλία ζπλαθζεί κεηαμύ αγνξαζηή θαη πσιεηή. Ζ παξνύζα εγγύεζε παύεη λα έρεη ηζρύ εθ όζνλ: Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ρξήζε δηαθνξεηηθή από εθείλε γηα ηελ ν- πνία πξννξίδεηαη. Πξνμελήζεθαλ δεκίεο από αηύρεκα, πηώζε, ιαλζαζκέλε ρξήζε θ.ι.π. Πξνεγήζεθε πξνζπάζεηα επηζθεπήο από ηνλ ρξήζηε ή ηξίηνπο. Ζ ζπζθεπή ζπλδέζεθε, ζπληεξήζεθε, ρξεζηκνπνηήζεθε ή απνζεθεύηεθε κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηνλ ζπληζηάκελν ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ην ζπλνδεύεη. Υξεζηκνπνηήζεθε αληαιιαθηηθό δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο από απηήλ ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Γηα νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ή απνξία, απεπζπλζείηε ζηελ θαηαζθεπάζηξηα ε- ηαηξία. Αθόκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, ζα είκαζηε πάληα πξόζπκνη λα ζαο ε- μππεξεηήζνπκε θαη λα ζαο δώζνπκε ηηο θαηαιιειόηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηελ ζπζθεπή ζαο. Μελ εκπηζηεύεζηε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ζαο ζε άηνκα άπεηξα θαη πξνπαληόο κελ επηρεηξήζεηε νη ίδηνη εάλ δελ έρεηε ηηο θαηάιιειεο γλώζεηο. ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ Ο ΑΓΟΡΑΣΖ (ν αληηπξόζσπνο- ζθξαγίδα & ππνγξαθή) 22

23 15. Μέξε ηεο κεραλήο RCD Δ.Π.Δ. Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο θαη πληήξεζεο Δηθόλα 5 A/A ΟΝΟΜΑΙΑ 1 Μεηαιιηθόο αγσγόο εμόδνπ λεξνύ 2 Διαζηηθνί ζσιήλεο ζύλδεζεο 3 Φύζηγγα (θαζέηα) 4 ύλδεζε εηζόδνπ από ην δίθηπν 5 Καιώδην ηξνθνδνζίαο 6 Βάζε θίιηξνπ 7 ηέιερνο θαζαξηζκνύ κε αθηηλνβνιία 8 Αζθάιεηα 23

24 16. Γήισζε ζπκκόξθσζεο RCD Δ.Π.Δ. Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο θαη πληήξεζεο ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA ΦΡΑΓΗΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ STAMP OF MANUFACTURER ΦΡΑΓΗΓΑ ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟΤ STAMP OF AGENT ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ ΜΔ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΟΣΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ: WE DECLARE WITH EXCLUSIVE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT: ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ WATER FILTER WITH STERILIZER ΣΤΠΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΡΑ TYPE-SERIAL NUMBER ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΚΓΗΓΔΣΑΗ Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΓΖΛΩΖ ΔΗΝΑΗ ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΟ ΜΔ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΠΡΟΣΤΠΑ AND TO THIS WE PUBLISH THE DECLARATION IS HARMONIZED WITH THE FOLLOWING PATTERN ΔΝ & ΔΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ Δ.Δ. AS IT DEFINED FROM THE DIRECTION OF EU. ΔΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΖΜΑΝΖ: 08 MANUFACTURE YEAR OF MARKING 2004/108/ΔΚ, 2006/95/ΔΚ & 2002/95/ΔΝ ΜΖΥ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ (ΜΔΛΔΣΖΣΖ) MECHANICAL ENGINEER ΡΟΣΚΟ Γ. ΑΘΑΝ. & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Δ.Δ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ 179, Σ.Κ , ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΛ.: & , FAX ROTSKOS D. ATHAN. & C.O. CONSULTANTS ENGINEERING AL. PAPANASTASIOU 179, P.C , THESSALONIKI TEL: & FAX / ΣΟΠΟ & ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ PLACE & DATE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΓΟΤΣΟ 2008 THESSALONIKI AUGUST

25 ΛΤΥΝΗΑ U.V. 17. Ηιεθηξνινγηθά ζρέδηα RCD Δ.Π.Δ. Δγρεηξίδην Οδεγηώλ Υξήζεο θαη πληήξεζεο G L N ΑΦΑΛΔΗΑ 0,25 Α ΠΡΔΟΓΗΑΚΟΠΣΖ G ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΗΔΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 0,2-3 bar ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ STARTER BALLAST 25