ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ της YΠΗΡΕΣΙΑΣ «Mobile Device Management» από την COSMOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ της YΠΗΡΕΣΙΑΣ «Mobile Device Management» από την COSMOTE"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ της YΠΗΡΕΣΙΑΣ «Mobile Device Management» από την COSMOTE H COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (στο εξής COSMOTE ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ.Κηφισίας 99, με αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (ΑΡΜΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449),διαθέτει για τους εταιρικούς της πελάτες την υπηρεσία Mobile Device Management / MDM («Υπηρεσία»). Η Υπηρεσία βασίζεται στην τεχνολογία της νεφοϋπολογιστικής (cloud computing) και διευκολύνει, με την χρήση ειδικής πλατφόρμας («Πλατφόρμας MDM»), την ασφαλή απομακρυσμένη διαχείριση περιεχομένου, επιχειρησιακών δεδομένων και εφαρμογών του Πελάτη, που διακινούνται ή αποθηκεύονται στο στόλο των κινητών τηλεφώνων και λοιπών φορητών τερματικών συσκευών, που χρησιμοποιούν οι εξουσιοδοτημένοι από τον Πελάτη χρήστες. Η Υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τους παρακάτω Γενικούς Όρους, την Αίτηση- Σύμβαση, τα Παραρτήματα Α (τεχνολογικές απαιτήσεις) και Β (χαρακτηριστικά οικονομικών προγραμμάτων) και τον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της COSMOTE που αναρτάται στην ιστοσελίδα όλα δε τα παραπάνω κείμενα συνιστούν μία ενιαία σύμβαση, που ρυθμίζει την σχέση του Πελάτη με την COSMOTE σε σχέση με το αντικείμενό της. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: «Πελάτης»: Eίναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με την αποδοχή της Αίτησής του από την COSMOTE, αποκτά δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Όπου στην παρούσα σύμβαση χρησιμοποιείται ο όρος Πελάτης λογίζεται ότι καταλαμβάνει και τις Συνδεδεμένες Εταιρίες Πελάτη, όπως ορίζονται παρακάτω. «Συνδεδεμένη Εταιρία» : Η θυγατρική ή μητρική εταιρία που συνδέεται με τον Πελάτη με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους ελέγχου (πλειοψηφία δικαιωμάτων ψήφου ή μετοχών, δικαίωμα διορισμού μελών δ.σ κατά πλειοψηφία, άσκηση κυριαρχικής επιρροής κοκ), που περιγράφονται στο άρθρο 32 του ν.4308/2014, στην οποία ο Πελάτης έχει παραχωρήσει την χρήση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. «Επιχειρησιακό Περιεχόμενο»: Οι Επιχειρησιακές Εφαρμογές, το λογισμικό, βάσεις δεδομένων, άλλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι λογαριασμοί εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως και οι πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο που εισάγει, διακινεί ή/και αποθηκεύει ο Πελάτης, ή/και οι Συνδεδεμένες Εταιρίες και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες στις εταιρικές Τερματικές Συσκευές, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πελάτη. «Τερματική Συσκευή (Πελάτη)»: Οι συσκευές κινητών τηλεφώνων ή άλλες φορητές συσκευές με τεχνική δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πχ tablets, notebooks κλπ), που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες στο πλαίσιο της Υπηρεσίας, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πελάτη. «Ενεργή Τερματική Συσκευή ή Ενεργή Συσκευή»: Κάθε Τερματική Συσκευή Πελάτη στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η Υπηρεσία για τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη που την χρησιμοποιεί.

2 «Εμπιστευτικά Δεδομένα Κίνησης Πελάτη»: Οι πληροφορίες του Πελάτη και των Συνδεδεμένων Εταιριών, που αφορούν την χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που παρέχονται από τρίτους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών (πχ πληροφορίες που αφορούν το ν όγκο της κίνησης δεδομένωνκοκ) και λογίζονται ως εμπιστευτικές. «Πλατφόρμα MDM ή Πλατφόρμα»: Το πληροφορικό σύστημα και λογισμικό της εταιρίας MοbileIron Inc, με τον εμπορικό τίτλο «MobileIron Cloud», που παρέχεται «ως έχει», βρίσκεται εγκατεστημένο στις φυσικές υποδομές της COSMOTE ή και τρίτων συνεργατών της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο ο Πελάτης αποκτά δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβαση, χρήσης και λειτουργίας με σκοπό την χρήση και διαχείριση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. «Διαχειριστής Πλατφόρμας»: Το πρόσωπο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης που επιλέγει ο Πελάτης ως διαχειριστή της Πλατφόρμας MDM.. «Τεκμηρίωση»: η διαδικτυακή («on line») ενότητα με οδηγίες, επεξηγήσεις, τεχνικά δεδομένα, που παρέχεται ως βοήθημα για την Υπηρεσία από την Πλατφόρμα. «Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα»: Επιμέρους εφαρμογές, συστατικά στοιχεία λογισμικού, πόροι ( utilities ), αρχειοθήκες ανοιχτού κώδικα, που ενσωματώνονται ή δρουν διαλειτουργικά με την Υπηρεσία. «Λογισμικό Mobile Client ή Λογισμικό»: Το εξειδικευμένο λογισμικό, που έχει σχεδιαστεί από και ανήκει στην εταιρία MobileIron Inc., για να υποστηρίζει την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας και διατίθεται «ως έχει» στον Πελάτη χωρίς περαιτέρω χρέωση, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την χρήση και εγκατάστασή του. «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης ή Χρήστης»: Το προσωπικό της επιχείρησης του Πελάτη, συνεργάτες του Πελάτη ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι από αυτόν τρίτοι,που ολοκληρώνοντας την διαδικασία ενεργοποίησης που περιγράφεται παρακάτω, αποκτούν άδεια χρήσης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. «Υπηρεσίες Τρίτων»: Οι εφαρμογές, λογισμικό και λοιπές συναφείς υπηρεσίες, που ενισχύουν τις λειτουργικότητες της Υπηρεσίας, περιγράφονται στο Παράρτημα Α, ανήκουν σε τρίτους δικαιούχους και διατίθενται «ως έχουν» ( as is ) στον Πελάτη, χωρίς περαιτέρω χρέωση. «Υποδομές της Υπηρεσίας»: Οι κεντρικοί εξυπηρετητές (servers) που χρησιμοποιεί η COSMOTE ή/και τρίτες εταιρίες συνεργαζόμενες με την COSMOTE για την παροχή της Υπηρεσίας και βρίσκονται στην Ελλάδα ή/και σε άλλο κράτος μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2.1 Για την παροχή και λειτουργία της Υπηρεσίας απαιτείται: Ο Πελάτης να διαθέτει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο με πάροχο της επιλογής του και να χρησιμοποιεί συμβατή με την Υπηρεσία έκδοση φυλλομετρητή (browser), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι σχετικές χρεώσεις για την πλοήγηση και την χρήση δεδομένων δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και διέπονται από τους όρους του παρόχου με τον οποίο έχει αντιστοίχως συμβληθεί ο Πελάτης Ενεργός προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), για κάθε ένα από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και τον Διαχειριστή.

3 2.1.3 Ο Πελάτης να χρησιμοποιεί Τερματικές Συσκευές (smartphones, tablet κλπ) με λειτουργικό σύστημα, λογισμικό ( software ) και υλισμικό ( hardware ) συμβατό με την Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α Ο Πελάτης να «κατεβάσει» ( download ) και να εγκαταστήσει στις Τερματικές Συσκευές το Λογισμικό Mobile Client. Για Τερματικές Συσκευές με λειτουργικό σύστημα ios 6 και Αndroid 4.0 (και επόμενες εκδόσεις αυτών), η λήψη πραγματοποιείται από τα διαδικτυακά καταστήματα itunes, Mac App Store και Google play, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και εγκατάστασης που τυχόν ορίζονται σε αυτά. Για Τερματικές Συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows Phone 8.1, το Λογισμικό Mobile Client διατίθεται από την Πλατφόρμα. 3.ENEΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 3.1 H Yπηρεσία ενεργοποιείται μετά την αποδοχή της Αίτησης του Πελάτη και εφόσον ο Πελάτης ολοκληρώσει την διαδικασία ενεργοποίησης και την εγκατάσταση του Λογισμικού Μobile Client σε τουλάχιστον μία από τις Τερματικές Συσκευές. 3.2 Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται από τον Πελάτη μέσω διαδικτύου, με βάση τις οδηγίες που θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας και στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνονται στην Αίτηση, ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία της Πλατφόρμας για την ταυτοποίηση του Πελάτη, τον ορισμό Διαχειριστή και την ενεργοποίηση Εξουσιοδοτημένων Χρηστών και Τερματικών Συσκευών, που περιέχεται στην Πλατφόρμα. 3.3 Προσθήκη και απενεργοποίηση Εξουσιοδοτημένων Χρηστών είναι δυνατή μόνο από το Διαχειριστή μέσω της Πλατφόρμας. Κάθε Εξουσιοδοτημένος Χρήστης ταυτοποιείται από διακριτή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να είναι δυνατή η χρήση της ίδιας διεύθυνσης για την δημιουργία περισσότερων λογαριασμών Εξουσιοδοτημένων Χρηστών. Οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες λογίζονται ως ενεργοί από την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών και μέχρι την απενεργοποίηση του λογαριασμού τους από τον Διαχειριστή. 3.4 Η Υπηρεσία παρέχει στον Διαχειριστή δυνατότητα δημιουργίας, ενεργοποίησης απενεργοποίησης και αντικατάστασης προσωπικών κωδικών πρόσβασης Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης (στο εξής «Κωδικοί») προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση από τον Πελάτη. Για λόγους ασφαλείας, η COSMOTE συνιστά την επιλογή Κωδικών που δεν είναι εύκολα προβλέψιμοι, ενώ ο Πελάτης υποχρεούται να τροποποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Κωδικούς, όσο και σε περίπτωση που αντιληφθεί ή έχει την υπόνοια ότι Κωδικός που του ανήκει έχει περιέλθει σε γνώση μη εξουσιοδοτημένων τρίτων. Παραχώρηση ή γνωστοποίηση των Κωδικών με καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, απαγορεύεται. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις και για κάθε χρήση της Υπηρεσίας που διενεργούνται μέσω των Κωδικών και απαλλάσσουν ρητά την COSMOTE από κάθε ευθύνη σχετικώς. 3.5 Η COSMOTE κατά καιρούς θα προσφέρει στον Πελάτη τις αναβαθμισμένες και επικαιροποιημένες εκδόσεις της Υπηρεσίας, όπως παρέχονται από την δικαιοπάροχό της Οι αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις παρέχονται, «ως έχουν», χωρίς επιπλέον τίμημα για την χρήση τους και η αποδοχή τους είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία ή διακοπή της

4 Υπηρεσίας που οφείλεται σε παράλειψη του Πελάτη να αποδεχθεί ή εγκαταστήσει τις αναβαθμισμένες και επικαιροποιημένες εκδόσεις της Υπηρεσίας. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4.1 Η Υπηρεσία παρέχει στον Πελάτη την δυνατότητα να εφαρμόσει λειτουργίες ασφαλούς διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Περιεχόμενο, που εισάγεται, διακινείται, αποθηκεύεται στις Τερματικές Συσκευές ή/και την Πλατφόρμα και εξυπηρετεί τρεις επιμέρους λειτουργικές περιοχές: Α) Διαχείριση και Ασφάλεια Τερματικών Συσκευών. Β) Διαχείριση Εφαρμογών Πελάτη. Γ) Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου. 4.2 Κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργικές περιοχές περιλαμβάνει ειδικότερες λειτουργίες, και τεχνικές δυνατότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα Β, και ποικίλουν ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα που θα επιλέξει ο Πελάτης στην Αίτηση και το λειτουργικό σύστημα των Τερματικών Συσκευών του Πελάτη. Σε επόμενες εκδόσεις ή αναβαθμίσεις της Υπηρεσίας, ενδέχεται να διαφοροποιούνται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των επιμέρους λειτουργιών. 4.3 Η Υπηρεσία δεν προορίζεται σε καμία περίπτωση να λειτουργεί ως μέσο ή υπηρεσία αποθήκευσης για το Περιεχόμενο του Πελάτη, ανεξαρτήτως εάν η Πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλεία που διευκολύνουν την προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας της Υπηρεσίας. Η COSMOTE σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει την διατήρηση του Περιεχομένου του Πελάτη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία του Πελάτη από την αδυναμία διατήρησης αυτού στην Πλατφόρμα ή στις Εταιρικές Συσκευές. Εφόσον ειδικές διατάξεις (πχ φορολογικές) επιβάλλουν την διατήρηση συγκεκριμένων στοιχείων για ορισμένο χρονικό διάστημα, ο Πελάτης υποχρεούται να τα αποθηκεύει με δική του μέριμνα και ευθύνη σε ξεχωριστά αποθηκευτικά μέσα. Το ίδιο ισχύει για το Επιχειρησιακό Περιεχόμενο και εν γένει κάθε στοιχείο, δεδομένο ή πληροφορία που εισάγει, διακινεί ή αποθηκεύει στην Υπηρεσία ο Πελάτης, για την ασφαλή χρήση και αποθήκευση του οποίου φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη. 4.4 Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί, περιλαμβάνει και δρα διαλειτουργικά με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, που ενδέχεται να διέπεται από ξεχωριστούς όρους και περιορισμούς χρήσης, τους οποίους, ο Πελάτης οφείλει να αποδεχθεί συμπληρωματικά με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η COSMOTE δεν εγγυάται την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού αυτού ή την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του. 4.5 Οι Υπηρεσίες Τρίτων στις οποίες αποκτά πρόσβαση ο Πελάτης μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται «ως έχουν» ( as is ) και παρέχονται συνδυαστικά με την Υπηρεσία, αφού ο Πελάτης αποδεχθεί τυχόν ενσωματωμένους ή αναρτημένους σε αυτές όρους χρήσης. Η COSMOTE δεν εγγυάται την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των Υπηρεσιών Τρίτων ή την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά τους. Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων από τον Πελάτη περιορίζεται από τον πάροχο αυτών στις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την παροχή της Υπηρεσίας, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας και για όσο χρόνο η Υπηρεσία Τρίτων είναι διαθέσιμη στο κοινό. Στην περίπτωση που ο πάροχος Υπηρεσίας Τρίτων αποφασίσει την κατάργησή της, η COSMOTE αναλαμβάνει να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τον Πελάτη και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια,

5 ώστε να καταστήσει διαθέσιμη άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία Τρίτου, χωρίς ωστόσο να υποχρεούται προς τούτο. Στην περίπτωση που η COSMOTE αδυνατεί μέσα σε εύλογο χρόνο να προσφέρει στον Πελάτη νέα Υπηρεσία Τρίτου αντίστοιχη με αυτήν που καταργήθηκε, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της Υπηρεσίας αζημίως για τα μέρη. 5. ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 5.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία σύμφωνα με το νόμο, τους όρους της παρούσας σύμβασης, ή τυχόν πρόσθετες οδηγίες της COSMOTE. O Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για παράνομες δραστηριότητες. 5.2 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και να εξασφαλίσει, όπου απαιτείται, τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση αυτών, για τη σύννομη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και των δεδομένων θέσης που τυχόν παράγονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας και πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς λειτουργίας της Υπηρεσίας από τον Πελάτη, ή/και την COSMOTE ή/και τρίτες εταιρίες συνεργαζόμενες με την COSMOTE για την παροχή της Υπηρεσίας. 5.3 Εφόσον μέσω της Υπηρεσίας συλλέγονται, διακινούνται, ή άλλως πώς τυχγάνουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα τρίτων, ο Πελάτης υπέχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου ο ίδιος κάθε ευθύνη για τη σύννομη συλλογή, επεξεργασία και διατήρηση αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαλλάσσοντας ρητά την COSMOTE ή/και τυχόν τρίτες συνεργαζόμενες με την τελευταία εταιρίες για την παροχή της Υπηρεσίας από κάθε ευθύνη έναντι των υποκειμένων της επεξεργασίας ή άλλων προσώπων που τυχόν έχουν έννομο συμφέρον να εγείρουν συναφείς αξιώσεις αποζημίωσης για την αιτία αυτή. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και διακινεί μέσω της Υπηρεσίας, όσο και του απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιεί.τυχόν υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται στον Ν. 2472/1997, έναντι της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, βαρύνουν αντίστοιχα τον Πελάτη. 5.4 Η Υπηρεσία, η Πλατφόρμα, το Λογισμικό Mobile Client, oι Υπηρεσίες Τρίτων, και λοιπές εφαρμογές, το περιεχόμενο, τα γραφικά, οι απεικονίσεις, λειτουργίες και επιμέρους στοιχεία που ενσωματώνονται στην Υπηρεσία, την Πλατφόρμα, το εν γένει λογισμικό και την Τεκμηρίωση, αποτελούν ιδιοκτησία των νομίμων δικαιούχων τους και προστατεύονται, μεταξύ άλλων, από τις εφαρμοστέες κατά περίπτωση διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 5.5 Η COSMOTE παρέχει στον Πελάτη, τις Συνδεδεμένες Εταιρίες και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη ή άλλως πώς παραχωρούμενη άδεια χρήσης του λογισμικού, που ενσωματώνεται στην Υπηρεσία, αποκλειστικά για χρήση από τα παραπάνω πρόσωπα, για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών αναγκών του Πελάτη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και για όσο χρονικό διάστημα αυτή βρίσκεται σε ισχύ. 5.6 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και όσων ρητά προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο Πελάτης, οι Συνδεδεμένες με τον Πελάτη Εταιρίες και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες δεν επιτρέπεται να επιτρέψουν σε τρίτους ή να προβούν οι ίδιοι σε : i) τροποποίηση, ανάστροφη αναζήτηση και ανακατασκευή του

6 πηγαίου κώδικα, αποσυμπίληση του πηγαίου κώδικα ή της εσωτερικής δομής κάθε είδους λογισμικού στο οποίο βασίζεται η Υπηρεσία και η Τεκμηρίωση ή τα υποκείμενα συστατικά του λογισμικού τους, ή σε δημιουργία παράγωγων έργων σε σχέση με το παραπάνω λογισμικό, ii) χρήση άλλη πλην της επιτρεπόμενης από τους παρόντες όρους, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, μεταπώληση, υπομίσθωση ή άλλη παραχώρηση χρήσης της Υπηρεσίας, κάθε είδους λογισμικού στο οποίο βασίζεται η Υπηρεσία και της Τεκμηρίωσης, εν όλω ή εν μέρει, σε τρίτους, iii) τροποποίηση, αλλοίωση, αφαίρεση των ενδείξεων προέλευσης, της επωνυμίας των νομίμων δικαιούχων, των σημάτων και λοιπών διακριτικών που έχουν τεθεί και εμφανίζονται στο λογισμικό, την Πλατφόρμα, την Τεκμηρίωση, την Υπηρεσία, το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, τις Εφαρμογές Τρίτων, iv) γνωστοποιήσει, δημοσιεύσει ή διαθέσει με κάθε τρόπο σε τρίτους την απόδοση ή τυχόν λειτουργική αξιολόγηση της Υπηρεσίας ή και της Πλατφόρμας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της COSMOTE. 5.7 Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται να μην χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα θέσης (π.χ. γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος) για τους σταθμούς βάσης ή τις κεραίες λήψης σήματος της COSMOTE, που καθίστανται διαθέσιμα μέσω της Yπηρεσίας και των Τερματικών Συσκευών, με σκοπό να συλλέξει πληροφόρηση ή να δημιουργήσει βάση δεδομένων για τις γεωγραφικές θέσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE 5.8. Η COSMOTE ενημερώνει τον Πελάτη ότι το λογισμικό της Πλατφόρμας αποτελεί εμπορικό λογισμικό, που προστατεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί περιορισμού των εισαγωγών και εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ COSMOTE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 6.1 Η COSMOTE δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη νομοθεσία περί απορρήτου του περιεχομένου και εξωτερικών δεδομένων επικοινωνίας που πραγματοποιείται μέσω του δικτύου της. 6.2 Η COSMOTE δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα («back up») του Επιχειρησιακού Περιεχομένου στις Υποδομές, αποκλειστικά για την διασφάλιση της προσήκουσας παροχής της Υπηρεσίας, όπως π.χ για την περίπτωση επέλευσης σφαλμάτων ή αποτυχίας στη λειτουργία των Υποδομών, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει κατά περίπτωση πρόσφορο. Για το σκοπό αυτό ο Πελάτης, παρέχει στην COSMOTE χωρίς αντάλλαγμα, την μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια να συλλέξει, αποθηκεύσει, προσπελάσει, χρησιμοποιήσει, επεξεργαστεί, αντιγράψει, μεταδώσει, τροποποιήσει και διατηρήσει καθ όλη την διάρκεια της παρούσας, το Επιχειρησιακό Περιεχόμενο στις Υποδομές της Υπηρεσίας, αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης και την προσήκουσα παροχή της Υπηρεσίας, ως και την δυνατότητα να παραχωρήσει την ανωτέρω άδεια σε τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την COSMOTE για την παροχή της Υπηρεσίας, αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό. Εφόσον, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, ο Πελάτης παραχωρήσει την χρήση της Υπηρεσίας σε Συνδεδεμένες Εταιρίες, ο Πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει εκ των προτέρων ότι οι Συνδεδεμένες Εταιρίες παραχωρούν αντίστοιχη άδεια στην COSMOTE ή/και στις τρίτες συνεργαζόμενες με την COSMOTE εταιρίες για την παροχή της Υπηρεσίας, αποκλειστικά για τον ίδιο σκοπό.

7 6.3 Η COSMOTE δεν αποκτά πρόσβαση στα Εμπιστευτικά Δεδομένα Κίνησης, με εξαίρεση την περίπτωση που τέτοια πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση διαφωνιών, που ανακύπτουν αναφορικά με την χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη (πχ αμφισβήτηση χρεώσεων). 6.4 Η COSMOTE ενδέχεται να συνεργαστεί με υπεργολάβους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας. Οι εν λόγω υπεργολάβοι αποκτούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη και των Eξουσιοδοτημένων Χρηστών μόνο για τους σκοπούς της παροχής της Υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 6.5 Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη και των Eξουσιοδοτημένων Χρηστών αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και αποθηκεύονται καταρχήν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τυχόν διαβίβαση και επεξεργασία των δεδομένων σε τρίτες χώρες θα περιορίζεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών και του Διαχειριστή και επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 2472/1997, ιδίως εάν ο αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο του Safe Harbor ή έχει αποδεχτεί και δεσμεύεται από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 26 παρ. 4 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ τυποποιημένες συµβατικές ρήτρες. 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΕΞΟΦΛΗΣΗ 7.1 Η COSMOTE χρεώνει τον Πελάτη για τη χρήση της Υπηρεσίας ανά ημερολογιακό μήνα, σύμφωνα με το επιλεγμένο οικονομικό πρόγραμμα με βάση τον δημοσιευμένο τιμοκατάλογο της COSMOTE. Οι χρεώσεις εμφανίζονται στον λογαριασμό που εκδίδεται μετά την πάροδο του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα, σύμφωνα με τον τιμολογιακό κύκλο της COSMOTE. Ο Φ.Π.Α και τυχόν άλλοι φόροι ή τέλη, που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επιβαρύνουν τον Πελάτη, ομοίως και τυχόν έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά, ή άλλα) στα οποία υποβάλλεται η COSMOTE λόγω της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Πελάτη. 7.2 Η τιμολόγηση πραγματοποιείται με βάση τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργών Εξουσιοδοτημένων Χρηστών /Ενεργών Τερματικών Συσκευών μέσα σε κάθε ημερολογιακό μήνα, με ελάχιστη μηνιαία χρέωση μία Τερματική Συσκευή. Λογαριασμός Εξουσιοδοτημένου Χρήστη που ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται μετά την έναρξη του ημερολογιακό μήνα λογίζεται ως ενεργός για όλη την διάρκεια του ημερολογιακό μήνα. Ο αριθμός των ενεργών Εξουσιοδοτημένων Χρηστών/ Ενεργών Τερματικών Συσκευών απεικονίζεται στον λογαριασμό του Πελάτη ως αριθμός «Αδειών». 7.3 Αναβάθμιση σε ακριβότερο οικονομικό πρόγραμμα είναι δυνατή μόνο για το σύνολο των Ενεργών Τερματικών Συσκευών και όχι για μέρος αυτών, χωρίς δυνατότητα επανόδου στο αρχικό οικονομικό πρόγραμμα και χωρίς δυνατότητα συνδυασμού περισσοτέρων οικονομικών προγραμμάτων. Η αναβάθμιση πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με αίτημα του Πελάτη προς την COSMOTE και ισχύει από την έναρξη του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα. 7.4 Για την βέλτιστη επιλογή οικονομικού προγράμματος και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργία της Υπηρεσίας στο σύνολο των Ενεργών Τερματικών Συσκευών, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει χωρίς χρέωση την Υπηρεσία, για συγκεκριμένο χρονικό

8 διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική πολιτική της. 7.5 Oι λογαριασμοί εκδίδονται μηνιαία και εξοφλούνται μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σε αυτούς, σε κάθε δε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, άλλως η οφειλή βαρύνεται με τόκο υπερημερίας. Ο Πελάτης θεωρείται ότι τους έχει αποδεχθεί πλήρως, αν δεν τους αμφισβητήσει με έγγραφο του, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Οι λογαριασμοί θα εξοφλούνται με τον τρόπο που δηλώθηκε στην Αίτηση ή με όποιον άλλο από τους διαθέσιμους τρόπους εξόφλησης επιλέξει με νέα δήλωσή του ο Πελάτης προς την COSMOTE. Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους εξόφλησης παρέχονται μέσω του λογαριασμού της COSMOTE, της Εξυπηρέτησης Πελατών, και στην ιστοσελίδα Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι λογαριασμοί και τυχόν άλλα τιμολόγια που εκδίδονται από την COSMOTE, καθώς και αντίγραφα ή αποσπάσματα τους, που τηρούνται από την COSMOTE μηχανογραφικά σε ηλεκτρονικό κέντρο, αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του προς την COSMOTE, αναφορικά με τα ποσά στα οποία αναφέρονται, κατά της οποίας όμως επιτρέπεται ανταπόδειξη. 7.7 H COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει άμεσα, κάθε ληξιπρόθεσμη και νόμιμα απαιτητή οφειλή του Πελάτη από οποιαδήποτε σύνδεσή του στην COSMOTE, από το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκκαθαριστικού λογαριασμού του. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το λογαριασμό του με μετρητά χωρίς επιβάρυνση σε ένα από τα σημεία πώλησης του δικτύου της COSMOTE. Σε περίπτωση εξόφλησης με πιστωτική κάρτα ή πάγια εντολή μέσω Τραπέζης ή σε τρίτους (π.χ. ΕΛΤΑ, ΑΤΜ τραπεζών κλπ) ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση η οποία καθορίζεται από τον τρίτο φορέα (ΕΛΤΑ, τράπεζα κλπ) Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να επιλέξει να λαμβάνει τους λογαριασμούς του είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά μέσω της εγγραφής του στην Υπηρεσία My COSMOTE/κινητή από την ιστοσελίδα Στην περίπτωση λήψης του λογαριασμού ηλεκτρονικά ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή τήρηση και ορθή χρήση των προσωπικών κωδικών (username, password) και τον έλεγχο του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. 7.9 Για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, την λήψη, εγκατάσταση, ανάλωση δεδομένων για την χρήση των Υπηρεσιών Τρίτων, μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας, ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων (internet), σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο και τους όρους παροχής υπηρεσιών του παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί ο Πελάτης. 8. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Η COSMOTE δικαιούται να καθορίζει ένα πιστωτικό όριο χρήσης για κάθε Πελάτη το οποίο δύναται να το αναπροσαρμόζει κατά την εύλογη κρίση της με κριτήρια την πιστοληπτική ικανότητα του Πελάτη, τη χρήση των Υπηρεσιών και τυχόν προηγούμενη αντισυμβατική συμπεριφορά του προς την COSMOTE. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου, η COSMOTE δικαιούται να μην του επιτρέψει τη συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών της και/ή να ζητήσει από τον Πελάτη την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ή εγγύησης μέχρι του τριπλάσιου κατά τη στιγμή εκείνη ύψους της οφειλής του, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Πελάτη με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης, με προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη.

9 9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 9.1 Η παρούσα Σύμβαση είναι αορίστου χρόνου και ισχύει από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας σε μία τουλάχιστον Τερματική Συσκευή. 9.2 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, η COSMOTE δικαιούται να θέσει στον Πελάτη προθεσμία για την εξόφληση, που δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες. Εφόσον ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί η COSMOTE δικαιούται να προβεί σε διακοπή της Υπηρεσίας μετά την πάροδο (60) ημερών από την εκπνοή της πρώτης προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών. Από τα ανωτέρω εξαιρούνται περιπτώσεις απάτης, ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών, στις οποίες η COSMOTE δύναται να διακόψει άμεσα την παροχή της Υπηρεσίας και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 9.3 Μετά από έγγραφη ειδοποίηση, η COSMOTE δύναται, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω δικαιωμάτων της, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε, μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση: α) Μη συμμόρφωσης του Πελάτη με οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις, μετά την πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. β) Μερικής ή ολικής ανάκλησης, ακύρωσης, τροποποίησης ή λήξης της άδειας της COSMOTE ή λύσης ή λήξης της σύμβασης με την δικαιοπάροχο της αναφορικά με την παραχωρηθείσα άδεια για την παροχή της Υπηρεσίας ή σε περίπτωση που η Υπηρεσία εν όλω η εν μέρει κριθεί ότι αντίκειται στο νόμο, γ) Θανάτου του Πελάτη (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), κήρυξης του σε κατάσταση πτώχευσης ή παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας κατάστασης, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι, μετατροπής της νομικής του μορφής, θέσης του υπό καθεστώς διάλυσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης καταστεί αφερέγγυος. 9.5 Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οι οφειλές του Πελάτη για τη χρήση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας λόγω οφειλής, δεν υπογράφεται νέα σύμβαση με τον Πελάτη πριν από την οριστική τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την COSMOTE. 10. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 10.1 Η COSMOTE θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη στον Πελάτη, χωρίς ωστόσο να εγγυάται την αδιάλειπτη παροχή της, καθώς αυτή εξαρτάται από την εν γένει λειτουργία του διαδικτύου, των δικτύων τρίτων, της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο, την λειτουργικότητα και διαθεσιμότητα των επιμέρους λογισμικών ή και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και άλλους παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου της COSMOTE O Πελάτης για θέματα υποστήριξης μπορεί να καλεί την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ στο τηλέφωνο με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της COSMOTE. Η COSMOTE για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια, ακεραιότητα και τις τυχόν απειλές στα συστήματά της ενδέχεται να λαμβάνει μέτρα που αφορούν, ενδεικτικά, τη διενέργεια αποτίμησης κινδύνων και ελέγχων ασφάλειας σε συστήματα, την κατάρτιση σχεδίου

10 επιχειρησιακής συνέχειας, τη φυσική προστασία των εγκαταστάσεων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτές και την προστασία τους από φυσικές καταστροφές, την υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας δικτύου και ελέγχου λογικής πρόσβασης, τη διαχείριση και παρακολούθηση δικτύου, την ανίχνευση και αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού. 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Η COSMOTE δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά πόλεμος- είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες), ή άλλων περιστατικών εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων τους. 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ο Πελάτης δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή να ζητήσει την μεταφορά της Υπηρεσίας σε τρίτο. H COSMOTE δύναται να εκχωρεί τις αξιώσεις κατά του Πελάτη που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε. 13. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η παρούσα Σύμβαση είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ της COSMOTE και του Πελάτη και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με την COSMOTE ή με τους αντιπροσώπους της. Η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί τους όρους της παρούσας, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τον Πελάτη και τηρώντας τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η εκ μέρους της COSMOTE μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον. Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει ακυρότητα άλλων όρων ή της Σύμβασης. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ με κλήση στο τηλέφωνο με χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της COSMOTE, με επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ.

11 Κηφισίας 99, , Μαρούσι, με φαξ στο ή μέσω Hλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στο Κάθε διαφορά μεταξύ του Πελάτη και της COSMOTE σε σχέση με ή με αφορμή την παρούσα Σύμβαση, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της έδρας του Πελάτη ή του τόπου κατάρτισης της σύμβασης, τα οποία θα εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο. 15. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Με σκοπό την εκτέλεση των Συμβάσεων της με τους Πελάτες της, η COSMOTE τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνονται από τον Πελάτη στην Αίτηση. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου αυτού, για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την COSMOTE για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, εμπορικοί συνεργάτες της COSMOTE που μεσολαβούν για τη σύναψη της Σύμβασης, εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, άλλοι συνεργάτες της COSMOTE και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί του κάθε Πελάτη. Ο Πελάτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του), με επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 99, , Μαρούσι, ή μέσω φαξ στο ή μέσω Hλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ (internet browser) Chrome: Έκδοση 29.0 και επόμενες εκδόσεις Safari: 7.0 και επόμενες εκδόσεις για Mac FireFox: 22 και επόμενες εκδόσεις για Windows και Mac ΣΥΜΒΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Android 4.0 and later ios 6 and later Windows Phone 8.1 ή ως εκάστοτε ισχύουν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.Location Lookup/ Gateaway location: δυνατότητα προβολής της γεωγραφικής θέσης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών με βάση την Τερματική Συσκευή. 2.Phone Image Lookup: δυνατότητα αποτύπωσης στην Πλατφόρμα των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών των Τερματικών Συσκευών, όπως για παράδειγμα όνομα κατασκευαστή, το μοντέλο κ.α. 3.Apple Push Notification Service: δυνατότητα αποστολής πληροφοριών μέσω σύντομων μηνυμάτων για Τερματικές Συσκευές με λειτουργικό σύστημα ios.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ OIKONOMIKΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1-2 MDM Basic MDM Advanced Λειτουργικά Συστήματα (Λ.Σ) ios, Android, Windows Phone Διαχείριση και Ασφάλεια Τερματικών Συσκευών Διαχείριση Τερματικών Συσκευών Αρχική εγκατάσταση με αποστολή προσκλήσεων για δημιουργία Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Δημιουργία Ομάδων Χρηστών με κοινά χαρακτηριστικά Δημιουργία πολιτικών ασφάλειας Εφαρμογή προκαθορισμένων πολιτικών ασφαλείας για την προστασία του Επιχειρησιακού Περιεχομένου (π.χ. κλείδωμα, ξεκλείδωμα, διαγραφή ενεργών Τερματικών Συσκευών) Δημιουργία αναφορών Web Portal πρόσβασης των Χρηστών με βασικές δυνατότητες όπως εντοπισμός, διαγραφή Ενεργής Συσκευής Ενημερώσεις Διαχειριστή για την κατάσταση των συνδεδεμένων Ενεργών Συσκευών Δυνατότητα διασύνδεσης με τον κατάλογο Χρηστών του Πελάτη - Διασύνδεση με το εσωτερικό δίκτυο του Πελάτη για προβολή αρχείων από τις Ενεργές Συσκευές - Διασύνδεση με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη - Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Android for Work (μόνο για λ.σ Αndroid) - Καθορισμός επιτρεπτών σελίδων προς πρόσβαση μέσω διαδικτύου από Ενεργές Συσκευές (μόνο για λ.σ ios) - Διαχείριση και διανομή εσωτερικών πιστοποιητικών ασφαλείας στις Ενεργές Συσκευές - Διαχείριση Εφαρμογών Πελάτη Διαμόρφωση καταλόγου εφαρμογών διαθέσιμο στις Ενεργές Συσκευές Αναζήτηση (από το Διαχειριστή) εγκατεστημένων εφαρμογών στις Ενεργές Συσκευές Επικοινωνία για κάθε Εταιρική Εφαρμογή μέσω διαδικτύου Επικοινωνία για κάθε Εταιρική Εφαρμογή με το εσωτερικό δίκτυο του Πελάτη - Ένταξη των Ετ.Εφαρμογών σε κατηγορίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους - Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση Ετ.Εφαρμογών από τον Διαχειριστή χωρίς τη συμμετοχή των Χρηστών - Καθορισμός των επιτρεπόμενων προς εγκατάσταση Ετ.Εφαρμογών στις Ενεργές Συσκευές - 1 Τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονομικών προγραμμάτων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά λειτουργικό σύστημα και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε Τερματικής Συσκευής, με βάση το μοντέλο τον κατασκευαστή κοκ 2 Οι αναβαθμισμένες εκδόσεις της Υπηρεσίας ενδέχεται να επιφέρουν τροποποίηση σε μέρος των χαρακτηριστικών για τα οικονομικά προγράμματα.

13 Ενεργοποίηση των Ενεργών Συσκευών ως Android Kiosk (μόνο για λ.σ Android) - Ενεργοποίηση της τεχνολογίας Single Sign On για τις εγκατεστημένες Ετ.Εφαρμογές σε κάθε Ενεργή Συσκευή - Εφαρμογή εξατομικευμένου branding στον κατάλογο των διαθέσιμων προς λήψη Ετ.Εφαρμογών από τις Ενεργές - Συσκευές Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου Διαχείριση Αρχείων Συνολικά 25 αρχεία με Συνολικά 50 αρχεία Δυνατότητα διάθεσης Επιχειρησιακών Αρχείων σε Ενεργές ανώτερο όγκο με ανώτερο όγκο Συσκευές τα 2 ΜΒ το 25ΜΒ το κάθε ένα κάθε ένα Δημοσίευση Επιχειρησιακών Αρχείων από τον Διαχειριστή Ασφάλεια των Επιχειρησιακών Αρχείων των Ενεργών Συσκευών Δυνατότητα προβολής των Επιχειρησιακών Αρχείων στις Ενεργές Συσκευές και εκτός σύνδεσης διαδικτύου Δυνατότητα προβολής και επεξεργασίας αρχείων που βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο του Πελάτη 3-3 Τα διαθέσιμα αρχεία τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό δίκτυο του Πελάτη δε προσμετρούνται στο ανώτατο όριο των επιχειρησιακών διαθεσίμων αρχείων προς δημοσίευση

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1/1-30/9/2005 ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στοιχεία ισολογισμού...3 2 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται σήμερα στην Ιεράπετρα μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 8-10 Απριλίου 2005 «Πολιτεία-Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός» «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Θ. Ψυχογιός Τοπ-Πολεοδόμος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα

Γολγοθάς η Ασφαλιστική Ικανότητα Ητων Συνταξιούχων ΦΩΝΗ ΟΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ 013610 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1870 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2046/06 Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημοσύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκληρής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο... Η τροπολογία για την έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου, τα ανείσπρακτα ενοίκια, τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις λοιπές αλλαγές στον ΚΦΕ - Χρηστικός πίνακας με τις αλλαγές. [08.05.2015] ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1 από 22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ.... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ.... 4 3. Ρόλος του Προέδρου του Δ.Σ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 1023056 /1210/ΔΕ-Α' ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛ. 1041 ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β, Γ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30842/31.7.2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο

Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Αριθμός 9769/2014 TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Μυρσίνη Κοντογιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε Αναπληρωματική Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή»

ΘΕΜΑ: «Νέα Εφαρμογή Απογραφής Παροχή Κωδικού ΔΙΠΑΑΔ από την Εφαρμογή» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο... Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Α Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου... Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σχετ: Το από 21.07.2008 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 932/28.7.2008). Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Ελληνικά Ταχυδρομεία Κεντρική Υπηρεσία Δνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης Τομέας Ρυθμιστικού Πλαισίου και Ανταγωνισμού Σταδίου 60 101 88 Αθήνα Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1263

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ.

Δικαιολογημένα απόντες οι συνάδελφοι ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧ και ΡΑΠΤΟΥ ΟΛΓΑ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23.07.2015 Αθήνα 24.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 798 Σήμερα 23.07.2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09:00 π.μ., σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» (Πανεπιστημίου 52 ΑΘΗΝΑ), συνεδρίασε το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939

ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 1 ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΑΠΑ ΛΑΚΚΟΙ Τηλ. 2842024282, 22248 Fax: 2842026263 Enosi1@otenet.gr ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 24/01/2014 ΤΚ 72200 Αρ.Πρωτ. 1939 Προς: Μ.Μ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007)

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) Θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2015 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 47/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 3/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 3/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2010 2015» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα

Προς όλους τους συμβολαιογράφους Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4 10678 Αθήνα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ. 168 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ)

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Ε.Δ.Δ.)ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΟΣΚ) Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), στον Υπουργό Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Προς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 174 55 Πληροφ: Λιναράκη Άννα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου

Ξαναδίνουμε ζωή στο δικό μας ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ.Α.Σ.Η. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου Δ.Α.Σ.Η. Δημοτική Ανεξάρτητη Συνεργασία Ηρακλείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Ο βαθμός δημοκρατίας κάθε χώρας συναρτάται ευθέως και άμεσα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι κοινωνικά και οικονομικά αδύναμοι Ούλωφ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Τις ερωτήσεις επιμελήθηκε η εξιδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων ΚΟΛ- ΛΙΝΤΖΑ. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 46 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ. Σμύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ INTERNET : ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2006-2007 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Σελίδα 1 από 40 ΑΠΟΦ. Υ1β/2000 ΤΗΣ 29.3/4.5.1995 (ΦΕΚ 343 Β ) Υγειονομική διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Έχοντας υπόψη : 1. Τον Α.Ν. 2520/40 «Περί Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία )

Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) Προπτυχιακή Εργασία Αθανασοπούλου Ιωάννα Σύνταγμα, Εργασία και Συναφή Δικαιώματα ( Συνδικαλιστική Ελευθερία, Απεργία ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ -------------------- Ιστορικά Η Γέννηση του εργατικού δικαίου Η εργασία ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτελούνται από: Α) Ένα ολιγόλεπτο τεστ. Το τεστ βαθμολογείται και, εφόσον ο βαθμός είναι 5, ακολουθεί Β) Εξέταση τεσσάρων λεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Από τον απλό ηλιακό φούρνο με ένα κουτί πίτσας σε ένα ηλιακό φούρνο με 2 χαρτόκουτες και 1 ανακλαστήρα Ωραία, φτιάξαμε ένα απλό ηλιακό φούρνο από ένα κουτί πίτσας και ψήσαμε φέτες ψωμί για τοστ με τυρί.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 83/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Κλάδεμα δένδρων» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 83/ 2015 Κ.Α.Ε : Υ - 0746-15 Κ.Α : 35.7332.14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια Άρθρο 1 Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ* Εποπτεία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Γενικές Αρχές και Ορισμοί. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές Αρχές και Ορισμοί Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Η ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ (bodossaki.gr)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ (bodossaki.gr) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ (bodossaki.gr) Σύμβαση χρήσης Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μποδοσάκη (www.bodossaki.gr) αποδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3316/2005

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Διαγώνισμα Έκφρασης Έκθεσης Α Λυκείου Όνομα: Επώνυμο: Τμήμα: Ημερομηνία: 13.04.2014 Κείμενο Α O ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Ανησυχώντας για την απειρία των παιδιών τους, που μπαίνουν στον κόσμο των

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αρ.πρωτ.807 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ 20 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούμε, ότι με τις αποφάσεις (υπ αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Με τον όρο αυτομόρφωση περιγράφουμε μία σύνθετη εκπαιδευτική διαδικασία της οποίας θεμελιώδης κινητήρια δύναμη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. Αντικείμενο του εγχειριδίου Με το ν. 3133/2003 «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2014 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΛΦΑLAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/808/16-01-2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 1 Οι παρακάτω γενικοί όροι της διακήρυξης ισχύουν αν και όσο δεν τους αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ ΝΟΤΙΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ O Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: 1. To Nόμο 2932/01(ΦΕΚ 145/Α/01)

Διαβάστε περισσότερα