Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο"

Transcript

1 Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Η π λ η ρ ο θ ο ρ ί α ζ ε ό λ ο σ ς, ό η α ν κ α ι ό π ω ς τ ρ ε ι ά ζ ε η α ι DRAXIS ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α Δ Παλαγηώηεο Σπκεσλίδεο Τει:

2 ρεηηθά κε ηε DRAXIS Ιδξύζεθε ην 2000 κε ζηόρν ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πεξηβαιινληηθνύ ινγηζκηθνύ Αμηνπνηεί ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο (βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαδίθηπν, γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα) γηα λα παξέρεη ζύγρξνλεο θαη αμηόπηζηεο ιύζεηο ζηνλ Γεκόζην θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα Έρεη πινπνηήζεη κε επηηπρία έξγα πνπ αθνξνύλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε ΟΤΑ θαη άιινπο δεκόζηνπο θνξείο Έρεη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο ζπλεξγαζίεο: ESRI, GeoCortex, TerraGO, Spaceyes

3 Γηαηί GIS? Τ ν ζ ύ λ ν ι ν η ε ο π ι ε ξ ν θ ν ξ ί α ο έ ρ ε η ρ σ ξ η θ ή δ η ά ζ η α ζ ε ( α γ σ γ ν ί, α λ η ι η ν ζ η ά ζ η α, β ά λ ε ο, θ α η α λ α ι σ η έ ο ) Η ρ σ ξ η θ ή π ι ε ξ ν θ ν ξ ί α π ξ έ π ε η λ α δ η α ζ π λ δ ε ζ ε ί κ ε η α θ π ζ η θ ά ρ α ξ α θ η ε ξ η ζ η η θ ά ή κ ε η α δ ε δ ν κ έ λ α π ν π ζ ρ ε η ί δ ν λ η α η κ ε α π η ά Η π α ξ ν π ζ ί α ζ ε η ε ο π ι ε ξ ν θ ν ξ ί α ο ζ ε έ λ α ρ ά ξ η ε α π ν δ ί δ ε η θ α ι ύ η ε ξ α η ε λ π ξ α γ κ α η η θ ό η ε η α θ α η β ν ε ζ ά ε η ζ η ν ζ ρ ε δ η α ζ κ ό θ α η ζ η ε ι ή ς ε α π ν θ ά ζ ε σ λ Δ λ ν π ν ί ε ζ ε ζ π ζ η ε κ ά η σ λ - Γ η α ζ ύ λ δ ε ζ ε κ ε π θ η ζ η ά κ ε λ α ζ π ζ η ή κ α η α ( S C A D A ) θ α η β ά ζ ε η ο δ ε δ ν κ έ λ σ λ Η ύ π α ξ μ ε ρ σ ξ η θ ή ο π π ν δ ν κ ή ο ε π η η ξ έ π ε η η ε λ ε θ α ξ κ ν γ ή ε π η π ξ ό ζ ζ ε η σ λ π π ε ξ ε ζ η ώ λ ό π σ ο ζ π λ η ή ξ ε ζ ε ο θ α η ε π η δ η ό ξ ζ σ ζ ε ο β ι α β ώ λ, ρ σ ξ η θ ή ο ζ η α η η ζ η η θ ή ο α λ ά ι π ζ ε ο, π ξ ν γ ξ α κ κ α η η ζ κ ν ύ έ ξ γ σ λ, δ ξ ν κ ν ι ό γ ε ζ ε ο η ν π ζ η ό ι ν π η σ λ ν ρ ε κ ά η σ λ θ ι π

4 Γηαηί δηαζύλδεζε GIS - SCADA? Γηα έλα θηιηθό θαη εύρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θαη εηδηθά γηα ηνπο κε ηερληθνύο ρξήζηεο Γηα ηε δπλαηόηεηα ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ζπλδπαζκνύ ηεο ηειεκεηξηθήο πιεξνθνξίαο κε άιια δεδνκέλα (πρ κε δεκνγξαθηθά ή άιια ζηαηηζηηθά ζηνηρεία) Αλαδήηεζε δηθηύνπ εμνπιηζκνύ κε ζηνηρεία δηεύζπλζεο (geocoding) Δκθάληζε ζπλαγεξκώλ ζθαικάησλ ή βιαβώλ ζην ράξηε κε παξάιιειε εκθάληζε ησλ εκπιεθόκελσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ

5 Ση πεξηιακβάλεη έλα GIS? Γεδνκέλα Υπνδνκέο Λνγηζκηθνύ Υπνδνκέο Δμνπιηζκνύ Δμεηδηθεπκέλνπο Φξήζηεο Δθαξκνγέο

6 Γεδνκέλα? Γεδνκέλα ππνβάζξνπ Γνξπθνξηθά δεδνκέλα Φάξηεο ΓΥΣ Άιινη ζαξσκέλνη θαη γεσαλαθεξκέλνη ράξηεο DEM - DTM Γεληθά δεδνκέλα Όξηα νηθηζκώλ Οηθνδνκηθά Τεηξάγσλα Οηθόπεδα - Κηίξηα Οδηθό δίθηπν Δηδηθά δεδνκέλα Γίθηπν ύδξεπζεο Γίθηπν απνρέηεπζεο Δμνπιηζκόο δηθηύνπ Αληιηνζηάζηα Γεσηξήζεηο Θέζεηο παξαθνινύζεζεο Πξνκήζεηα Σάξσζε Γεσαλαθνξά Πξνκήζεηα Χεθηνπνίεζε Σάξσζε Χεθηνπνίεζε

7 Λνγηζκηθό? Η ιύζε GIS βαζίδεηαη ζηα πξντόληα ηεο ESRI ηεο κεγαιύηεξεο εηαηξίαο ινγηζκηθνύ GIS παγθνζκίσο Γηαθξίλνληαη δύν επίπεδα ρξήζεο Πξνζσπηθώλ ρξεζηώλ δηαρεηξηζηώλ: ArcGIS Desktop Γηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο: ArcGIS Server 3. Δπίπεδν Δθαξκνγώλ 2. Γηαρείξηζε Φαξηνγξαθηθώλ ππεξεζηώλ 1. Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ θαη βάζεσλ

8 Δθαξκνγέο Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Γπλαηόηεηεο: Θεκαηηθώλ ραξηώλ (Πρ εκθάληζε ηνπ δηθηύνπ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζσιήλα ή αλάινγα κε ηε ρξνλνινγία εγθαηάζηαζεο / ζπληήξεζεο θιπ) Αλαδεηήζεσλ κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ ή βάζε ρσξηθώλ ζπζρεηίζεσλ (πρ λα γεηηληάδνπλ κε θάπνην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ή θάπνηα δηεύζπλζε θιπ) Γηαρείξηζεο ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πεξηγξαθηθήο βάζεο Υσξηθήο αλάιπζεο (πρ δεκηνπξγία δώλεο (buffer), ζπγθεληξσηηθώλ ηηκώλ αλά δώλε θιπ) Γεκηνπξγίαο ραξηώλ Δθηππώζεσλ Δκθάληζεο πιεξνθνξίαο SCADA ζην ράξηε Γηαζύλδεζε κε ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο

9 Πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ ρξεζηώλ Γηαζύλδεζε αληηθεηκέλσλ κε πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία Πιεξνθνξία από άιια ζπζηήκαηα (πρ SCADA)

10 Πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ ρξεζηώλ Θεκαηηθή ραξηνγξαθία

11 Πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ ρξεζηώλ Γπλαηόηεηεο ρσξηθήο αλάιπζεο (πρ buffer zones)

12 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλσλ ρξεζηώλ Η εθαξκνγή απεπζύλεηαη ζε κε εμεηδηθεπκέλνπο ρξήζηεο. Δίλαη δηαδηθηπαθή έηζη ώζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία ρσξίο εηδηθό ινγηζκηθό θαη ρσξίο εηδηθέο γλώζεηο ρεηξηζκνύ ππνινγηζηώλ. Η εθαξκνγή επηθεληξώλεηαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί θαη ζηνλ βέιηηζην ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη απηό (ράξηεο, αλαθνξά, δηάγξακκα θιπ). Η εθαξκνγή θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ελόο επηρεηξεζηαθνύ θέληξνπ δηαρείξηζεο δηθηύσλ ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο. Βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ ArcGIS Server, κέζα από ηελ νπνία πξνβάιινληαη ηα δηάθνξα ζπκβάληα θαζώο θαη νη ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα ύδαηνο.

13 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε

14 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Λεηηνπξγίεο Υαξηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Ύδξεπζεο / Απνρέηεπζεο Δεδομένα σαπηογπαθικού σποβάθροσ (οικοδομικά ηεηπάγωνα, οδικό δίκηςο, ζημεία ενδιαθέπονηορ) Θεμαηικά Δεδομένα (Δίκηςα ύδπεςζηρ αποσέηεςζηρ ομβπίων, δεξαμενέρ, ανηλιοζηάζια, κποςνοί κλπ) Επιτειρηζιακά δεδομένα (Μεηπηηέρ καηαναλωηών, SCADA, επγαζίερ, βλάβερ, επγαζίερ κλπ) Γηαζύλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (ηειεκαηηθέο δηαηάμεηο SCADA, έξγα, βιάβεο, ζπλεξγεία, κεηξεηέο θιπ) Γπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ξνώλ εξγαζίαο (workflows) ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Μεραληζκνί ελεκέξσζεο (information & alert) γηα ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ απαηηνύλ άκεζε απόθξηζε (WWW, SMS, , VOICE MAIL θιπ)

15 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Υαξηνγξαθηθά Γεδνκέλα Τα δεδνκέλα ραξηνγξαθηθνύ ππνβάζξνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα επηιέμεη ην ραξηνγξαθηθό ππόβαζξν ηεο εθαξκνγήο. Σπλήζσο ππάξρνπλ δύν επηινγέο πνπ αθνξνύλ δνξπθνξηθό ππόβαζξν θαη ππόβαζξν νδηθνύ δηθηύνπ Δπηινγή Υαξηνγξαθηθνύ Τπνβάζξνπ Δκθάληζε ππνβάζξνπ νδηθνύ / δνξπθνξηθνύ

16 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Θεκαηηθά Γεδνκέλα Τα ζεκαηηθά δεδνκέλα είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί ζε επίπεδν ζρεδηαζκνύ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ ζεκαηηθώλ επηπέδσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη ζπλάκα απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό. Γηα παξάδεηγκα κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνπλ:

17 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Δπηρεηξεζηαθά Γεδνκέλα Τα επηρεηξεζηαθά δεδνκέλα είλαη απηά ηα νπνία έρνπλ ηελ κεγαιύηεξε ζεκαζία. Δίλαη νπζηαζηηθά είηε ηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, είηε πιεξνθνξία πνπ αιιάδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηώλ, ηα ζπλεξγία πνπ εθηεινύλ εξγαζίεο, δηαξξνέο, SCADA, δηάθνξεο πξνεηδνπνηήζεηο (Alerts) θιπ.

18 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Δξγαιεία Αλαδήηεζεο Πεξηγξαθηθά Φίιηξα θαη Φσξηθά θίιηξα

19 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Δξγαιεία Δξγαιεία Σρεδίαζεο Καη Δξγαιεία Γξνκνιόγεζεο

20 Κέληξν επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο δηθηύνπ Θεκαηηθή Υαξηνγξάθεζε Αλαθνξέο απόδνζεο (performance reports): Απώιεηεο λεξνύ (αζξνηζηηθά ζε πιέγκα) Απώιεηεο λεξνύ (αλά κήθνο δηθηύνπ, ζε πιέγκα) Φζνξέο ζηνπο αγσγνύο (αλά κήθνο δηθηύνπ) Υπνιεηπόκελε δηάξθεηα δσήο αγσγώλ Κξηζηκόηεηα αγσγώλ Γεληθέο αλαθνξέο: Υιηθό θαηαζθεπήο αγσγώλ Γηάκεηξνο αγσγώλ Αγσγνί κε πξνβιήκαηα

21 Δθαξκνγή θαηαρώξεζεο πξνβιήκαηνο αηηήκαηνο από ηνπο θαηαλαισηέο Η εθαξκνγή ζα είλαη πξνζβάζηκε κέζα από ην δηαδίθηπν έηζη ώζηε λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πνιίηεο (ή ζηνπο ππάιιεινπο ηεο ππεξεζίαο αλ ζπλδπαζηεί κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα ηειεθσληθώλ αλαθνξώλ) λα θαηαρσξήζνπλ έλα αίηεκα / πξόβιεκα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηύσλ Η εθαξκνγή απνηειείηαη από έλα δηαδξαζηηθό ράξηε, ζηνλ νπνίν ν πνιίηεο ή ν ππάιιεινο επηδεηθλύεη ηε ζέζε ηνπ πξνβιήκαηνο (από ηνλ ράξηε ή κε αλαδήηεζε δηεύζπλζεο) θαη από κηα θόξκα ζηελ νπνία ζπκπιεξώλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαρώξεζε πεδία.

22 Δθαξκνγή δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζην θνηλό Η εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην θνηλό λα ελεκεξσζεί γηα ηα έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην δίθηπν ή ηελ θαηάζηαζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ / αηηεκάησλ. Η εθαξκνγή παξνπζηάδεη ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία, κέζα από έλα θηιηθό πξνο ηνλ απιό ρξήζηε πεξηβάιινλ.

23 LIVE DEMO

24