Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ ΓΚΑΓΚΟΤΛΙΑ ΟΝΟΜΑ ΜΤΡΙΝΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΤΣΡΩΟΤ 6129 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κος. ΠΑΣΑΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

2 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2006

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ - ΔΗΑΓΧΓΖ 1 2. ΗΚΑ- Ο ΚΤΡΗΟΣΔΡΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΖΜΔΡΑ. 5 3 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΗΚΑ 7 4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ΤΝΔΠΔΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΔ ΑΠΟ ΣΖ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΟΤ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Ζ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΛΟΓΟ 41 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 43 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 45

4 1. ΓΔΝΗΚΑ - ΔΗΑΓΧΓΖ Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη θακηά θνηλσλία δε κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα πξννδεχζεη ρσξίο ηελ εξγαζία ησλ κειψλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ε παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κηαο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα άιιε απαζρφιεζε ηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ απφ ηα παλάξραηα ρξφληα. Πάληα ππήξραλ θάπνηνη θαλφλεο θαη αξρέο, έζησ θαη ππνηππψδεηο, πνπ ξχζκηδαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηελ παξνρή εξγαζίαο. Ηζηνξηθά ην δήηεκα ηεο παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δηαθξίλεηαη ζε δχν κεγάιεο πεξηφδνπο: Σελ πξνθεθαιαηνθξαηηθή πεξίνδν θαη ηελ θεθαιαηνθξαηηθή. Ζ πξνθεθαιαηνθξαηηθή πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηελ αξραηφηεηα. Καηά ηελ πεξίνδν απηή βέβαηα ζεκαληηθφηαην ξφιν έπαηδε ε δνπιεία. O δνχινο ζεσξείην «αληηθείκελν» ρσξίο πξνζσπηθφηεηα θαη ε παξνρή εξγαζίαο πξνο ηνλ θχξηφ ηνπ ήηαλ ππνρξέσζή ηνπ, ρσξίο ηαπηφρξνλα ε ππνρξέσζή ηνπ απηή λα γελλά θάπνηεο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ δνπινθηήηε απέλαληί ηνπ. Γηα δηθαηψκαηα βέβαηα δε γίλεηαη αθφκα ιφγνο. Χζηφζν αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαηαγξάθνληαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππνηππψδνπο χκβαζεο Δξγαζίαο φπνπ αλαθέξνληαη θάπνηα δηθαηψκαηα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη θάπνηεο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε.(θψδηθαο Υακνπξακπί-Βαβπισλία-Αζήλα-Ρψκε-πληερλίεο) 1. Ζ θεθαιαηνθξαηηθή πεξίνδνο πνπ ήηαλ θαξπφο ηεο ηερληθήο επαλάζηαζεο αξρίδεη απφ ηα ηέιε ηνπ 18 νπ αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ θαη επέθεξε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο αλζξσπφηεηαο. Τπήξμε ε αλάγθε ζαθνχο δηαρσξηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο απφ ηελ θπξηφηεηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο ζαλ ζπλέπεηα ηεο δεκηνπξγίαο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζπγθέληξσζαλ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη εθ ησλ πξαγκάησλ πξνέθπςε ε αλάγθε λα ζεζπηζηνχλ θάπνηνη θαλφλεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ ηε κηα, θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ησλ εξγνδνηψλ, απφ ηελ άιιε. Οη θαλφλεο απηνί πνπ ζεζπίζηεθαλ θαηά ηελ θεθαιαηνθξαηηθή πεξίνδν δηέθεξαλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ επνρή ζε επνρή, σο πξνο ην εχξνο ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαθηήζεσλ θαη είραλ άκεζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο θαη ηηο επνρήο, κε ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ θαη κε ηε δηεζλή ζπγθπξία. Υσξίο απηνί νη θαλφλεο λα 1 ( Κακπάληαεο, ). 1

5 ζπληζηνχλ αθφκα νξγαλσκέλν εξγαηηθφ δίθαην, αλαθέξνληαλ ζε κέηξα εξγαηηθήο πξνζηαζίαο θαη είραλ ην ραξαθηήξα θπξίσο ηεο πξφλνηαο φπσο: πξνζηαζία αλειίθσλ θαη γπλαηθψλ, φξνη πγηεηλήο, φξνη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, θάπνηεο ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, αζθάιηζε, ζπκβάζεηο εξγαζίαο θ.ι.π. Ζ ζχζηαζε ην 1919 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) ππήξμε αλππνιφγηζηεο αμίαο γηα ηελ πξφνδν ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη επέθηαζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαδφκελνπ. Γηαρσξίδνληαη θαη πξνβάιινληαη δηεζλψο νη νξγαλσκέλεο παξαγσγηθέο ηάμεηο,(εξγαηηθή-εξγνδνηηθή), δεκηνπξγείηαη δηαθξαηηθφ λνκνζεηηθφ φξγαλν δηεζλνχο δηθαίνπ, ζπλδέεηαη ε δηθαηνζχλε κε ηε δηεζλή εηξήλε θαη εμαγγέιινληαη κεγάιεο αξρέο φπσο: Ζ εξγαζία δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη εκπφξεπκα. Με ηε δεκηνπξγία ηεο ΓΟΔ ππάξρεη πιένλ έλα ζχζηεκα δηεζλνχο επνπηείαο ζηηο επηκέξνπο ρψξεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο λνκνζεζίαο. Ζ δεκηνπξγία ηεο ΓΟΔ θαη ησλ εηδηθψλ θξαηηθψλ νξγάλσλ ζε θάζε ρψξα δελ πξέπεη λα απνζπλδέεηαη βέβαηα απφ ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ εξγαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ νδήγεζαλ ζε θνηλσληθέο εθξήμεηο ή θαη επαλαζηάζεηο(νθησβξηαλή επαλάζηαζε ζηε Ρσζία 1917). ηελ Διιάδα κέρξη ην 1935 κε εξγαηηθά δεηήκαηα αζρνινχληαη εηδηθά ηκήκαηα δηαθφξσλ ππνπξγείσλ, αξρηθά ην Σκήκα Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Σν 1910 ζπζηάζεθε ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο (Ν. ΓΦΚΓ/1910) ζην νπνίν αλαηέζεθε ε θξνληίδα ηεο βηνκεραληθήο εξγαζίαο θαη ην έηνο 1920 κε ην Ν. 2497/20 ζπζηάζεθε ε Γ/λζε Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζπζηάζεθε ην 1935, θαηαξγήζεθε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επαλαζπζηάζεθε ην 1936 (Ν. 46/1936 θαη Ν. 330/1936 ). Απφ Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ Σν ζχλνιν ησλ θαλφλσλ Γηθαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κηζζσηψλ (ππάιιεινη θαη εξγαηνηερλίηεο) θαη ησλ εξγνδνηψλ ζε φηη αθνξά ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο απνηειεί ην Δξγαηηθό Γίθαην. 2

6 πσο θαίλεηαη απφ ηελ γεληθή ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ επηρεηξήζεθε πην πάλσ ε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ αζρνιείηαη κε εξγαηηθά θαη εξγνδνηηθά δεηήκαηα δελ είρε, νχηε ζα κπνξνχζε άιισζηε λα έρεη, ήξεκε θαη νκαιή εμέιημε. Σν Δξγαηηθφ Γίθαην ζπλδέεηαη άκεζα κε θάζε κεηαβνιή πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, κε θάζε αιιαγή ζην ζπζρεηηζκφ δχλακεο κεηαμχ εξγαηψλ θαη εξγνδνηψλ θαζψο επίζεο θαη κε ηε δηεζλή ζπγθπξία. Κάζε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ εξγαηηθνχ γίγλεζζαη είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε. Απηφ βέβαηα είλαη απφιπηα ινγηθφ αθνχ θάζε πιαίζην πνπ ζέιεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή, άξα θαη ην λνκηθφ, πξέπεη λα είλαη δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ. Σν Δξγαηηθφ Γίθαην επνκέλσο σο δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν πξνζαξκφδεηαη θαη εμαξηάηαη απφ ηηο επαηζζεζίεο ηνπ θξάηνπο, απφ ηηο αλαδεηήζεηο θαη δξάζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, απφ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, απφ ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο θάζε επνρήο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ κηζζσηνχ αθνχ απηφο ζηε ζπλδηαιιαγή ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε είλαη ν αζζελέζηεξνο θαη βέβαηα λα ζπληειεί ζηελ εηξεληθή ζπλεξγαζία εξγνδφηε-κηζζσηνχ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ακνηβαίν φθεινο. Απηφο ν γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ πεγάδεη θαη απφ ην ζχληαγκα πνπ είλαη ε θχξηα πεγή ηνπ. Σν άξζξν 22 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975 ( φπσο αλαζεσξήζεθε θαη ηζρχεη) νξίδεη : 1. Ζ εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην θξάηνο πνπ κεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή εμχςσζε ηνπ εξγαδφκελνπ αγξνηηθνχ θαη αζηηθνχ πιεζπζκνχ. ινη νη εξγαδφκελνη αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο. 2. Με λφκν θαζνξίδνληαη νη γεληθνί φξνη εξγαζίαο, πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζπλαπηφκελεο κε ειεχζεξεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη αλ απηέο απνηχρνπλ, κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε δηαηηεζία. 3. Νφκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή άιισλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 4. Οπνηαδήπνηε κνξθή αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο απαγνξεχεηαη. 3

7 Δηδηθνί λφκνη ξπζκίδνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ επίηαμε πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ ζε πεξίπησζε πνιέκνπ ή επηζηξάηεπζεο ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαγθψλ ηεο άκπλαο ηεο ρψξαο ή επείγνπζαο θνηλσληθήο αλάγθεο απφ ζενκελία ή αλάγθεο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά πξνζσπηθήο εξγαζίαο ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπηθψλ αλαγθψλ. 5. Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη. 4

8 2. ΗΚΑ- Ο ΚΤΡΗΟΣΔΡΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΖΜΔΡΑ. Με ην άξζξν 22 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1975 θαη ηδηαίηεξα κε ηελ παξάγξαθν 5 ν ζπληαγκαηηθφο λνκνζέηεο πεξηέβαιε κε ζπληαγκαηηθφ θχξνο ην ζεζκφ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Με ηε ζπληαγκαηηθή εγγχεζε ν ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνηειεί ππιψλα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ίζσο ηνλ πεξηζζφηεξν ζεκειηψδε. 1 Γηα ηελ παξνρή θαη εμαζθάιηζε απηήο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζπζηάζεθαλ θαηά θαηξνχο πιήζνο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηα πεξηζζφηεξα θιαδηθά. Μέζα ζηελ θξίζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά βξέζεθαλ κπξνζηά ζε νηθνλνκηθφ αδηέμνδν. ε κηα πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα πεξηζζφηεξα ζπλελψζεθαλ ή εληάρζεθαλ ζε άιια κεγαιχηεξα. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα καο 24 ηακεία θαη αλαπηχζζεηαη έληνλα ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ έληαμε φισλ ησλ ηακείσλ πιελ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΓΑ ζην ΗΚΑ. Σν ΗΚΑ πνπ κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3029/2002 κεηνλνκάζηεθε ζε ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ( Ηδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ-Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ ) απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ 2. Σν ΗΚΑ ηδξχζεθε κε ην Ν. 6298/34 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1937, δειαδή αθφηνπ νπζηαζηηθά άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα καο ε ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε. Απνηειεί Ν.Π.Γ.Γ. ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. ην ΗΚΑ ππάγεηαη ζήκεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα πξφζσπα πνπ παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία Βι. Γ. Παλαγησηφπνπινο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο ζηελ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ηεο (Κακπάληαεο2004-5) 3 (Λαλαξάο 2006) 5

9 ρξφλν. 2 Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε πην πάλσ Ζ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ην Ίδξπκα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνηθίιιεη, αιιά γεληθά θαιχπηεη ηνπο εμήο ηνκείο: α) Ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, δειαδή παξνρή πγεηνλνκηθψλ θξνληίδσλ, θαξκάθσλ, πεξίζαιςε ζε λνζνθνκεία, ζαλαηφξηα, ηδξχκαηα, ρνξήγεζε πξφζζεησλ εηδψλ πεξίζαιςεο θιπ. β) Υξεκαηηθώλ παξνρώλ, δειαδή ρνξήγεζε ζπληάμεσλ, επηδνκάησλ αζζελείαο, αηπρήκαηνο, κεηξφηεηαο, ρξεκαηηθά βνεζήκαηα ηνθεηνχ, έμνδα θεδείαο θιπ, γ) Πξνιεπηηθήο δξάζεο θαη ηαηξηθήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζσκαηηθψλ θηλδχλσλ, πνπ πξνζβάιινπλ ηελ εξγαηηθή ηθαλφηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. 1 ηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα φια ηα πξφζσπα, ηα νπνία κέζα ζηα φξηα ηεο ρψξαο παξέρνπλ θαηά θχξην επάγγεικα εμαξηεκέλε εξγαζία ή ππεξεζία έλαληη ακνηβήο, αλεμάξηεηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγνδφηε θαη ηε λνκηθή θχζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θνξέα ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ, ΔΣΑΗΡΔΗΑ θιπ (άξζξν 2 παξ. 1 ΑΝ 1846/51 θαη άξζ.2 παξ. 1 Ν. 4476/65, ηδ 3551/92 θαη 205/93, ΗΚΑ Α20/417/22/ ΔΑΔΓ 1995 ζει.52). Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, νη εξγαδφκελνη ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ ακέζσο κε ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο, άζρεηα εάλ ε εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΗΚΑ γίλεη ζε κεηαγελέζηεξν παξάγξαθν, ε αζθάιηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην λφκν, άζρεηα κε ηε ζέιεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ή ηνπ εξγνδφηε θαη ρσξίο ηε ζχκπξαμε απηψλ, αδηάθνξα επίζεο κε ην ραξαθηεξηζκφ πνπ δίλνπλ ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 1 Καη ν εξγνδφηεο επνκέλσο αιιά θαη ν εξγαδφκελνο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή έλαληη ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα έλαληη ηνπ ΗΚΑ πνπ είλαη ν θπξηφηεξνο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο θαη θάησ απφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ νκπξέια θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 1 (Λαλαξάο 2006) 2 (Κακπάληαεο ). 6

10 3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΗΚΑ χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Ν. Έβξνπ θ. Γηψξγν Δπζηαζίνπ, πνπ καο παξαρψξεζε ζπλέληεπμε γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ παξνχζα εξγαζία, νη θχξηεο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο είλαη λα παξαθξαηνχλ θαη λα απνδίδνπλ ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο θαη λα θαηαγξάθνπλ ζε εηδηθφ βηβιίν ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο εξγαδφκελνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα είπε: Δξώηεζε (1) Πνηεο θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη νη θπξηφηεξεο θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ; Απάληεζε : Καη αξρήλ πξέπεη λα πνχκε φηη νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ είλαη λα αζθαιίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί. Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα παξαθξαηνχλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ εξγαδφκελν θαη λα ηηο θαηαβάινπλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θάζε αζθαιηζηηθφ θνξέα ηηο εκεξνκελίεο πνπ πξέπεη. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη είλαη απαξαίηεηε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα έρεη πάληα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπο, δηφηη κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ πνιιά,φπσο αηπρήκαηα ή θαη άιια δεηήκαηα πνπ κπνξεί θαη ν εξγαδφκελνο θαη ν εξγνδφηεο λα βγνπλ ζηγφκελνη.. Άιιε ππνρξέσζή ηνπ είλαη λα ηνλ θαηαρσξίζεη ζην εηδηθφ Βηβιίν Νενπξνζιακβαλνκέλσλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ην ΙΚΑ. Πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε βέβαηα πσο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε έλαληη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ζρεηηθφ νδεγφ ηνπ εξγνδφηε πνπ έρεη εθδνζεί απφ ην ΗΚΑ (Αζήλα 2006) είλαη νη αθφινπζεο: α) Τπνρξέσζε απνγξαθήο ηνπ Δξγνδόηε ζην ΗΚΑ_ΔΣΑΜ Κάζε εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί πξφζσπα ππαγφκελα ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ θαη ζηελ αζθάιηζε ησλ θνξέσλ ή ησλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηηο εηζθνξέο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ππνρξενχηαη λα απνγξάθεηαη ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ 7

11 ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε έδξα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, κε ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ. H εγγξαθή ηεο επηρείξεζεο ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα θαη απνδίδεηαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δξγνδφηε (ΑΜΔ) κέζσ εηδηθνχ εληχπνπ κε ηίηιν «έληππν Απφδνζεο ΑΜΔ». ην έληππν απηφ θαηαρσξίδνληαη θαη ηα ηπρφλ παξαξηήκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε αχμνπζα αξίζκεζε. (άξζξα 6 Ν. 2972/2001 ΦΔΚ 291 Α, 9 Ν. 3232/4, ΦΔΚ 48 Α θαη 5 ηνπ Κ.Α. ΗΚΑ ΑΤΔΚΑ Φ21/544/2002, ΦΔΚ 414 Β, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ΑΤΔΚΑ Φ.21/30819/1997/2-3-04, ΦΔΚ 496 Β ). β) Τπνρξέσζε ηήξεζεο Δηδηθνύ Βηβιίνπ Καηαρώξεζεο Νενπξνζιακβαλνκέλνπ Πξνζσπηθνύ. χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ.2 Ν. 2556/97, ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξεί ζε ζεσξεκέλν, απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ έληππν, ηνπο λενπξνζιακβαλνκέλνπο κηζζσηνχο ηνπ, ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςε θαη πξηλ απηνί αλαιάβνπλ εξγαζία. Ζ παξάιεςε θαηαρψξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ε άξλεζε επίδεημεο ηνπ Δηδηθνχ Βηβιίνπ, απφ ην εξγνδφηε, ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ή ε κε νξζή ηήξεζή ηνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ. Γελ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ Δηδηθφ Βηβιίν Νενπξνζιακβαλφκελνπ Πξνζσπηθνχ νη εξγνδφηεο νηθνδνκνηερληθψλ έξγσλ θαζψο θαη φζνη πξέπεη λα αλαγγέινπλ ηελ πξφζιεςε θαη απνρψξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε έγγξαθε δήισζε(νηθφζηην πξνζσπηθφ, ζπγγεληθά πξφζσπα ηνπ εξγνδφηε). γ) Τπνρξέσζε ππνβνιήο Γήισζεο Μεηαβνιήο ηνηρείσλ Δξγνδόηε. Οη απνγεγξακκέλνη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζην Τπνθαηάζηεκα ή παξάξηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ζηελ Αζθαιηζηηθή Πεξηνρή ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Δξγνδνηψλ. Οη κεηαβνιέο πνπ πξέπεη λα δειψλνληαη είλαη: Έλαξμε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ζε παξάξηεκα ηνπ εξγνδφηε. Οξηζηηθή δηαθνπή εξγαζηψλ επηρείξεζεο ή παξαξηήκαηφο ηεο. 8

12 Δπαλαιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζπλδέεηαη κε έλαξμε απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ ζηελ έδξα ή ζε παξάξηεκά ηεο. Μεηαθνξά έδξαο ή παξαξηήκαηφο ηεο. Αιιαγή ησλ ππεπζχλσλ, ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο θαη δηακνλήο ηνπο. Αιιαγή επσλπκίαο. Αιιαγή λνκηθήο κνξθήο. Ζ δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ εηδηθφ έληππν πνπ ρνξεγείηαη απφ ην ΗΚΑ θαη ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζε ηξία αληίγξαθα έκκεζα κε ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 1θαη 3 θαη εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ην ρξφλν ηεο κεηαβνιήο ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. Γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ νηθηαθφ πξφζσπν θαη γηα ηνπο θαη νίθνλ απαζρνινχκελνπο ππάξρνπλ εηδηθά έληππα. δ) Τπνρξέσζε ππνβνιήο ηεο Αλαιπηηθήο Πεξηνδηθήο Γήισζεο ( Α.Π.Γ.) 1. Ση είλαη ε Α.Π.Γ. Ζ Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε είλαη ε Γήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν απαζρφιεζεο θάζε αζθαιηδνκέλνπ, ηελ ακνηβή, ηνπο θιάδνπο αζθάιηζεο θαζψο θαη ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Θεζπίζηεθε κε ην Ν. 2972/2001 αξζξ. 8 παξ. 6, άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ θαη ζεσξείηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή θαηλνηνκία ζηα αζθαιηζηηθά δεηήκαηα ηνπ ΗΚΑ. Κάζε εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί πξφζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ή ζηελ αζθάιηζε ησλ θνξέσλ ε ησλ θιάδσλ θαη ινγαξηαζκψλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηηο εηζθνξέο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ην ΗΚΑ, ππνρξενχηαη γηα απαζρφιεζε απφ λα ηεξεί, ππνβάιιεη θαη δηαθπιάζζεη Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε ( Α. Π. Γ. ) Μέζα απφ ην λφκν θαη ηηο θαηά θαηξνχο εγθπθιίνπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε γηα ηε αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ κηζζσηψλ, δελ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ αιιά κε ηελ έγθαηξε ππνβνιή ηνπ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελνπ ηχπνπ Α.Π.Γ., νξζά ζπκπιεξσκέλεο κε ηα αθξηβή 9

13 ζηνηρεία ησλ αζθαιηδνκέλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε παξάιεςή ηεο ππνβνιήο ηεο ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ εξγνδφηε βαξχηαηεο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο. 2.Σν πεξηερόκελν ηεο Α.Π.Γ. Ζ Α.Π.Γ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη (κήλαο Σξίκελν). Πεξηέρεη ηα αλαγθαία ππνινγηζηηθά θαη αζθαιηζηηθά ζηνηρεία ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ε ηαπηφηεηα ηνπ εξγνδφηε θαη ησλ απαζρνινπκέλσλ ηνπ, θαζψο, θαη ε νξζή ππαγσγή ηνπο ζηελ αζθάιηζε. Δπίζεο πεξηιακβάλεη αλαδξνκηθέο απνδνρέο ζε εθαξκνγή πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, αλαπξνζαξκνγή ηεθκαξηψλ εκεξνκηζζίσλ, απφθαζεο δηαηηεζίαο, δηθαζηηθήο απφθαζεο, επηρνξεγήκαηα (bonus), επίδνκα ηζνινγηζκνχ, δψξα ενξηψλ, επίδνκα αδείαο θαη ινηπέο απνδνρέο εθφζνλ θαηαβιήζεθαλ εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Α.Π.Γ. 3. Σύπνη Α.Π.Γ. Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε Α.Π.Γ.. Ζ θαλνληθή κε θσδηθφ 01, ε έθηαθηε κε θσδηθφ 02(θαηαξγήζεθε), ε επαλππνβνιή κε θσδηθφ 03 θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή κε θσδηθφ 04. ε θάζε ηχπν Α.Π Γ. ππάγεηαη θαη εηδηθή θαηεγνξία εξγνδνηψλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο ηνπ ΗΚΑ- ΔΣΑΜ. 4. πρλόηεηα ππνβνιήο Α.Π.Γ. Ζ Α.Π.Γ. ππνβάιιεηαη θάζε κήλα απφ: Σνπο εξγνδφηεο δεκνζίσλ έξγσλ. Σνπο εξγνδφηεο ηδησηηθψλ νηθνδνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ. Ζ Α.Π.Γ. ππνβάιιεηαη θάζε ηξίκελν απφ: Σν Γεκφζην. Σα Ν.Π.Γ.Γ. Σνπο ΟΣΑ α θαη β βαζκίδαο. Σνπο εξγνδφηεο θπζηθά πξφζσπα. ζνπο θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κφλν γηα θνξείο ή θιάδνπο θαη ινγαξηαζκνχο νξγαληζκψλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηηο εηζθνξέο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηεη ην ΗΚΑ. Ήδε φκσο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ έγηλε ηειεπηαία γεληθεχηεθε ε 3κεληαία ππνβνιή ησλ Α.Π.Γ, πιελ ησλ εξγνδνηψλ νηθνδνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ. 1 1 ( Λαλαξάο 2006) 10

14 5. Πξνζεζκίεο ππνβνιήο Α.Π.Γ.: εκαληηθέο επίζεο αιιαγέο επήιζαλ κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ Α.Π.Γ. Με ηε λέα δηάηαμε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ζηα Τπνθ/ηα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο ηξηκεληαίαο Α.Π.Γ. απφ θαη κεηά αξρίδεη ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο κηζζνινγηθήο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη απηή θαη ιήγεη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Αξηζκνχ Μεηξψνπ Δξγνδφηε (ΑΜΔ) θνηλήο επηρείξεζεο. Οη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο δεκνζηεχνληαη ζηα «Σειεπηαία Νέα» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη αλαξηψληαη ζε πίλαθα ζε θάζε ππνθ/κα ηνπ ΗΚΑ. 6. Σξόπνο ππνβνιήο.: Ζ Α.Π.Γ ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή, κε καγλεηηθά κέζα ή κέζσ Γηαδηθηχνπ. Τπφρξενη ππνβνιήο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη: Οη εξγνδφηεο κε θπζηθά πξφζσπα ( Α.Δ, Ο.Δ., Δ.Π.Δ., Δ.Δ. θιπ,) είηε θαηαβάινπλ εηζθνξέο γηα ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, είηε γηα θνξείο, θιάδνπο ή ινγαξηαζκνχο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηηο εηζθνξέο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηεη ή ζπλεηζπξάηηεη ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Οη εξγνδφηεο θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχλ απφ έμη (6) εξγαδφκελνπο θαη πάλσ. Σν Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (α θαη β βαζκίδαο) Τπφρξενη ππνβνιήο ζε έληππε κνξθή θαη πξναηξεηηθά κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη: Οη εξγνδφηεο θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχλ κέρξη πέληε(5) εξγαδφκελνπο. Οη εξγνδφηεο πνπ εθηεινχλ δεκφζηα έξγα κε αλάζεζε ή εξγνιαβία κε πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο κηθξφηεξν ηνπ ,00 Δπξψ. Οη εξγνδφηεο ηδησηηθψλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ. 7. Δμαηξέζεηο ππνβνιήο Α.Π.Γ.: Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηε Α.Π.Γ. εμαηξνχληαη νξηζηηθά νη παξαθάησ θαηεγνξίεο: Καη νίθνλ απαζρνινχκελνη ζε πεξηζζνηέξνπο απφ έλαλ εξγνδφηεο. Απνθιεηζηηθέο λνζνθφκεο Ηεξφδνπιεο Δξγαδφκελνη ζην Άγην ξνο. Ηδηνθηήηεο θξενπσιείσλ θαη νκφξξπζκα κέιε εηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ θξενπσιείνπ. 11

15 Οη εξγαδφκελνη ζε απηά ηα επαγγέικαηα εμαθνινπζνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κε ηξφπν πνπ νξίδνπλ εηδηθέο γη απηνχο δηαηάμεηο. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηε Α.Π.Γ. εμαηξνχληαη πξνζσξηλά νη παξαθάησ θαηεγνξίεο εξγνδνηψλ: σκαηεία θνξηνεθθνξησηψλ. Σακείν Λατθψλ Αγνξψλ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ θαηφρσλ αδείαο πσιεηή ιατθήο αγνξάο. Ρεηηλνζπιιέθηεο. Ξελαγνί κπξηδνξχθηεο σκαηεία εθδνξνζθαγέσλ Καπλνκεζίηεο Γαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί γηα ηα κέιε ηνπο. Οη εξγνδφηεο απηνί εμαθνινπζνχλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ην ΗΚΑ_ΔΣΑΜ κε ηξφπν πνπ νξίδνπλ νη δηαηάμεηο εηδηθψλ θαλνληζκψλ. ε) Υνξήγεζε εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ απνδνρώλ (απφδεημε πιεξσκήο) Κάζε εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο κηζζσηνχο ηνπ θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα απνδνρψλ, ζηα νπνία λα απεηθνλίδνληαη αλαιπηηθά νη θάζε θχζεσλ απνδνρέο ηνπ θαη νη θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη επί ησλ απνδνρψλ απηψλ( αξζξ. 20 παξ. 2 Ν. 1469/84, Φ.Δ.Κ. 111 Α ). ζη) Αλαγγειία απνρώξεζεο ησλ κηζζσηώλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ. Οη εξγνδφηεο έρνπλ ηε ππνρξέσζε λα αλαγγέινπλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ., κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο, θάζε πεξίπησζε νηθηνζεινχο απνρψξεζεο κηζζσηνχ, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., γηα αλαγγειία πξφζιεςεο θαη θαηαγγειία ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηα φξγαλα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πξνβαίλνπλ ζε αζθάιηζε ηνπ κηζζσηνχ γηα πεξίνδν ελφο εμακήλνπ απφ ηελ απνρψξεζή ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ δηελεξγεζεί έιεγρνο πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ. (αξζξ. 2 παξ.1 Ν. 2556/97, ΦΔΚ 270 Α & 6 Ν. 2972/2001,ΦΔΚ 291 Α ). 12

16 δ) Παξαθξάηεζε θαη Πιεξσκή Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ. χκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ νη εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηαβνιή φρη κφλν ησλ εηζθνξψλ πνπ ηνπο βαξχλνπλ (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο), αιιά θαη ησλ εηζθνξψλ πνπ βαξχλνπλ ηνπο κηζζσηνχο ηνπο (εξγαηηθέο εηζθνξέο). Παξαθξάηεζε κεξίδαο αζθαιηζκέλνπ πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζθνξψλ (εξγαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ) είλαη ν εξγνδφηεο. Καηά ηελ πιεξσκή ησλ απνδνρψλ πξέπεη ν εξγνδφηεο λα παξαθξαηεί απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηηο εηζθνξέο πνπ ηνπο βαξχλνπλ (εξγαηηθέο εηζθνξέο). Αλ δελ παξαθξαηήζεη ηηο εηζθνξέο 2 κήλεο απφ ηελ πιεξσκή ησλ απνδνρψλ, ράλεη ην δηθαίσκα ηεο παξαθξάηεζεο (άξζξν 26 παξ. 5 Α.Ν. 1846/51). Πξνζεζκία θαηαβνιήο Χο ρξφλνο ππνινγηζκνχ ησλ εηζθνξψλ νξίδεηαη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο εληφο ηνπ νπνίνπ παξαζρέζεθε ε εξγαζία ή ε ππεξεζία. Γελ κεηαβάιιεη ηνλ παξαπάλσ ρξφλν ε θαζπζηέξεζε, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ηεο πιεξσκήο ηνπ κηζζνχ πέξαλ ηνπ κελφο, φπσο επίζεο δελ κεηαβάιιεη απηφλ ε θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ζε καθξχηεξα ή βξαρχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ο ππφρξενο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηνλ πην πάλσ νξηδφκελν ρξφλν. Γηα ην Γεκφζην, ηα ΝΠΓΓ θαη ηνπο ΟΣΑ α' θαη β' βαζκίδαο ε πξνζεζκία θαηαβνιήο νξίδεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηνλ πην πάλσ νξηδφκελν ρξφλν. Ζ ίδηα πξνζεζκία θαηαβνιήο εηζθνξψλ ηζρχεη θαη γηα ηελ αζθάιηζε Διιήλσλ ππεθφσλ, πνπ απαζρνινχληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο. Ζ πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ επί ησλ επηδνκάησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα απφ φινπο ηνπο ππφρξενπο ιήγεη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ αληηζηνίρσο (άξζξν 13 Ν. 2972/2001). 13

17 Σξόπνο θαηαβνιήο Ζ εκπξόζεζκε θαηαβνιή εηζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Τπνθαηαζηήκαηα ή Παξαξηήκαηα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ή ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα, ή ζε άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα ηε δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ. Αλ ν εξγνδφηεο δελ έρεη ππνβάιιεη ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ην Έληππν Βεβαίσζεο ηνηρείσλ Δξγνδφηε θαη δελ έρεη ιάβεη δεθαςήθην Αξηζκφ Μεηξψνπ Δξγνδφηε ή αλ ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ είλαη εθπξόζεζκε, ηφηε πξέπεη λα απεπζπλζεί απνθιεηζηηθά ζην Τπνθαηάζηεκα ή Παξάξηεκα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, φπνπ ππνβάιιεηαη ε ΑΠΓ. ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαηαβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηηο εηζθνξέο ηνπο νη Δξγνδφηεο ησλ νηθνδνκνηερληθψλ έξγσλ (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ). Μέρξη ηελ έληαμε θάζε Τπνθαηαζηήκαηνο ή Παξαξηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηθφ χζηεκα ηνπ Ηδξχκαηνο, γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηξερνπζψλ ή εθπξφζεζκσλ εηζθνξψλ απφ ηα Τπνθαηαζηήκαηα ή Παξαξηήκαηα ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, εθδίδεηαη Πξνζσξηλφ Γξακκάηην Δίζπξαμεο απφ ην Σκήκα Δζφδσλ (Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ ή Οηθνδνκνηερληθψλ Έξγσλ). Οη θαηαβνιέο κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλάπηνπλ ζχκβαζε κε ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα ηε δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ, γίλνληαη είηε κε ρξέσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, είηε κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ κε αληίζηνηρε πίζησζε ινγαξηαζκνχ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (άξζξα 33 θαη 34 Καλνληζκφο δηαδηθαζηψλ αζθάιηζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΠΓ). Σα ζηνηρεία πνπ δειψλεη ν εξγνδφηεο ζηελ Σξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εμφθιεζε ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο είλαη ηα εμήο: Αξηζκφο Μεηξψνπ Δξγνδφηε (ΑΜΔ) Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ε κηζζνινγηθή πεξίνδνο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε θαηαβνιή ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο Γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ νη νπνίεο εμαηξνχληαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο θαη ππνβνιήο ηεο ΑΠΓ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ εηδηθψλ Καλνληζκψλ σο πξνο ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο εηζθνξψλ. 14

18 Παξειζνύζεο εηζθνξέο Οη εηζθνξέο ρξνληθψλ πεξηφδσλ απαζρφιεζεο έσο 31/12/2001 θαηαβάιινληαλ απφ 1/1/2002 ζε ΔΤΡΧ θαη ρνξεγνχληαλ έλζεκα ίζεο ζπλνιηθήο αμίαο ζε δξαρκέο κέρξη 29/3/2002. Οη εηζθνξέο κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ κέρξη 31/12/2001, πνπ δελ θαηαβιήζεθαλ κέρξη 29/3/2002, θαηαινγίδνληαη πιένλ κε Πξάμε Δπηβνιήο Δηζθνξψλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθνχ ειέγρνπ. Απφ 1/1/2002 θαη κέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ΟΠ-ΗΚΑ-ΔΣΑΜ) ζε ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη θαη αθνξνχλ ρξνληθέο πεξηφδνπο απαζρφιεζεο κέρξη 31/12/2001, ε εκθάληζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ θαη νη θαηά πεξίπησζε ππνινγηζκνί ζηνπο Υξεκαηηθνχο Καηαιφγνπο, ζηηο νηθείεο Δθζέζεηο Διέγρνπ θαη ζηηο εθδηδφκελεο θαηαινγηζηηθέο Πξάμεηο γίλνληαη ζε δξαρκέο θαη νη θαηαινγηδφκελεο ηειηθά εηζθνξέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο κεηαηξέπνληαη ζε ΔΤΡΧ, κε βάζε ηε ζηαζεξή ηζνηηκία δξαρκήο - ΔΤΡΧ θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο κεηαηξνπήο θαη ζηξνγγπινπνίεζεο (άξζξν 28 Ν. 2972/2001). ε) Απεηθόληζε ηεο Αζθάιηζεο. Οη εξγνδφηεο νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ζηνπο κηζζσηνχο πνπ απαζρνινχλ ην Απφζπαζκα Αηνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αζθάιηζεο θαη ηελ εηηθέηα αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζπληάζζεη, εθηππψλεη θαη απνζηέιιεη ην ΗΚΑ- ΣΔΑΜ θάζε εκεξνινγηαθφ εμάκελν, γηα ην Απφζπαζκα Αηνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη θάζε επηέκβξην γηα ηελ Δηηθέηα Αζθαιηζηηθήο Ηθαλφηεηαο.` ζ) Υνξήγεζε «βεβαίσζεο εξγνδόηε» ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ εθηάθησο αλάγθε ησλ ζηνηρείσλ αζθάιηζήο ηνπο γηα λα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα παξνρψλ απφ ΗΚΑ_ΔΣΑΜ ΟΑΔΓ, ΟΔΚ, Δ.Δ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ Απνζπάζκαηνο Αηνκηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αζθάιηζεο, νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα βεβαηψζνπλ ηα ζηνηρεία απηά ζπκπιεξψλνληαο ην εηδηθφ έληππν «βεβαίσζε εξγνδφηε» η) Τπνρξέσζε δηεπθόιπλζεο ησλ νξγάλσλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπ.δ.π.δ. γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ. Πξνο εμαθξίβσζε ησλ ππαγνκέλσλ ζηελ αζθάιηζε πξνζψπσλ, ηνπ αξηζκνχ ηνχησλ, ηνπ χςνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ηελ ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ 15

19 πξνβιεπφκελσλ βηβιίσλ θιπ, νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο αξκφδηνπο επί ηνπ ειέγρνπ ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπ.δ.π.δ. λα δηελεξγνχλ επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ. ηα) Σήξεζε αληηγξάθνπ ηεο Α.Π.Γ. Οη εξγνδφηεο νθείινπλ λα δηαηεξνχλ αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο Α.Π.Γ. γηα ρξφλν ίζν κε ην ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ γηα ηε βεβαίσζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ(αξζξ.6 παξ. 1 ηνπ Ν. 2972/2001). Ο ρξφλνο απηφο είλαη δεθαεηία θαη αξρίδεη απφ ηελ πξψηε κέξα ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ εθείλν πνπ παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο. 16

20 4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΗΚΑ- ΔΣΑΜ. Παξάιιεια κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ έλαληη ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ ππάξρνπλ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδφκελνη νη νπνίνη νχησο ή άιισο πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν, σο ε πιένλ αδχλακε πιεπξά ζε ζρέζε κε ηνπο εξγνδφηεο, νθείινπλ θαη νη ίδηνη λα πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ν αζθαιηζκέλνο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηα παξαθάησ: Ζ αζθάιηζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη όρη πξναηξεηηθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αζθάιηζε δελ εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηνπ εξγνδφηε θαη αξρίδεη απφ ηελ πξψηε κέξα εξγαζίαο. Με ηελ αζθάιηζή ηνπ ν εξγαδφκελνο γίλεηαη δηθαηνχρνο πνιιψλ παξνρψλ ηφζν απφ ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ φζν θαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο. Γηθαηώκαηα παξνρώλ Από ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε Δπηδφκαηα αζζελείαο, αηπρήκαηνο, κεηξφηεηαο θιπ. χληαμε Παξνρέο Από ηνλ ΟΑΔΓ Δπίδνκα αλεξγίαο Δπίδνκα ζηξάηεπζεο Οηθνγελεηαθφ επίδνκα Από ηνλ Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Καηνηθίαο(ΟΔΚ) ηεγαζηηθά δάλεηα ή έηνηκε θαηνηθία 17

21 Από ηελ Δξγαηηθή Δζηία Κνηλσληθφο ηνπξηζκφο Φπραγσγία. Σν θαζήθνλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ είλαη λα ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ηεο αζθάιηζήο ηνπ : α. Να παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά, αλ ν εξγνδφηεο ηνλ αζθαιίδεη : Γηα φιεο ηηο εκέξεο εξγαζίαο ηνπ Γηα φιεο ηηο απνδνρέο ηνπ Γηα ηα δψξα ενξηψλ Γηα ηελ άδεηα θαη ην επίδνκα αδείαο Γηα φιεο ηηο παξνρέο ζε ρξήκα θαη είδνο πνπ δηθαηνχηαη. β. Πξέπεη λα γλσξίδεη φηη φηαλ αζθαιίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ κηζζνχ πνπ δηθαηνχηαη ζα παίξλεη θαη ηηο αλάινγεο παξνρέο. Γηα θάζε πεξίπησζε παξνρήο απαηηνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Καη βέβαηα κεγαιχηεξνο κηζζφο θαη πεξηζζφηεξα εκεξνκίζζηα ζεκαίλεη κεγαιχηεξεο παξνρέο. γ. Αλ αλαθαιχςεη φηη ν εξγνδφηεο ηνλ αζθαιίδεη γηα ιηγφηεξεο κέξεο εξγαζίαο απφ ηηο πξαγκαηηθέο θαη γηα απνδνρέο κηθξφηεξεο απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο ή ηηο πξνβιεπφκελεο ηφηε πξέπεη κέζα ζε πξνζεζκία δψδεθα κελψλ λα θάλεη έγγξαθε θαηαγγειία ζην Σκήκα Δζφδσλ ηνπ ππνθ/ηνο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο ηνπ. 18

22 5. ΤΝΔΠΔΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΔ ΑΠΟ ΣΖ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΟΤ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΟ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Πξάμε Δπηβνιήο Δηζθνξώλ (Π.Δ.Δ) ηαλ απφ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη, ν εξγνδφηεο δελ θαηέβαιε ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθάιηζε νιφθιεξνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζπληάζζεηαη ζε βάξνο ηνπ "Πξάμε Δπηβνιήο Δηζθνξψλ". Οη θαηαινγηδφκελεο κε ηηο Π.Δ.Δ. κε θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο επηβαξχλνληαη κε πξφζζεηα ηέιε (άξζξα 26 & 27, ΑΝ1846/51 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηα άξζξα 13 & 14 ηνπ Ν. 2972/01). 1 Πξάμε Δπηβνιήο Πξόζζεηνπ Σέινπο (Π.Δ.Π.Σ) ηαλ απφ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ν εξγνδφηεο θαηέβαιε εθπξόζεζκα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (δει. κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εκέξα ηνπ επφκελνπ ή κεζεπφκελνπ κήλα, εάλ ν εξγνδφηεο είλαη ην Γεκφζην, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ θιπ) ζπληάζζεηαη ζε βάξνο ηνπ "Πξάμε Δπηβνιήο Πξφζζεηνπ Σέινπο" (άξζξν 13 ηνπ Ν. 2972/01). Σα πξφζζεηα ηέιε απφ 12/02/2004 δηακνξθψζεθαλ ζε 3% γηα ηνλ πξψην κήλα θαζπζηέξεζεο θαη 1% γηα θάζε επηπιένλ κήλα θαζπζηέξεζεο, κέρξη πνζνζηνχ 120% θαη' αλψηαην φξην, αλεμάξηεηα ησλ κηζζνινγηθψλ πεξηφδσλ πνπ αθνξνχλ νη εθπξφζεζκεο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο (άξζξν 9 παξ. 6 ηνπ Ν. 3232/04, εγθ. ΗΚΑ- ΔΣΑΜ 14/04). Γηα εθπξφζεζκεο θαηαβνιέο εηζθνξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη θαη 11/02/2004 ηα πξφζζεηα ηέιε είλαη 3% γηα ηνλ πξψην κήλα θαζπζηέξεζεο θαη 1,5% γηα θάζε επηπιένλ κήλα θαζπζηέξεζεο, κέρξη 120% θαη' αλψηαην φξην (άξζξν 14 ηνπ Ν. 2972/01). 1 (βι. ΠΗΝΑΚΑ 2 χςνο εξγαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ). 19

23 Πξάμε Δπηβνιήο Πξόζζεηεο Δπηβάξπλζεο Δηζθνξώλ (Π.Δ.Π.Δ.Δ) ε βάξνο ησλ εξγνδνηψλ πνπ: δελ ππνβάιινπλ Α.Π.Γ., ππνβάιινπλ εθπξόζεζκα ηελ Α.Π.Γ., ππνβάιινπλ Α.Π.Γ. γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζθνξώλ πνπ δειψλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ έιεγρν απφ δηαθνξά εκεξψλ εξγαζίαο, απνδνρψλ ή θιάδνπ αζθάιηζεο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ νξζή ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, ππνβάιινπλ Α.Π.Γ. ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη κεηά απφ έιεγρν φηη, δελ πεξηιακβάλεη εξγαδόκελν ή εξγαδόκελνπο, πνπ απαζρνιήζεθαλ ζηελ επηρείξεζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ε Α.Π.Γ., εθηεινχλ ηδησηηθά νηθνδνκηθά θαη ηερληθά έξγα, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ θαηαινγίδνληαη εηζθνξέο πέξαλ απηψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ππνβιεζείζεο Α.Π.Γ., κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 38 ηνπ Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, γηα πεξηφδνπο απαζρφιεζεο κέρξη 31/12/2001, παξέιεηςαλ λα θαηαρσξίζνπλ ζηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο κε ηα αθξηβή ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ακνηβήο ηνπο. ζπληάζζεηαη "Πξάμε Δπηβνιήο Πξφζζεηεο Δπηβάξπλζεο Δηζθνξψλ". Σν πνζνζηφ ηεο πξφζζεηεο επηβάξπλζεο αλέξρεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζε 10%, 30%, 45% ή 50% ησλ αληίζηνηρσλ εηζθνξψλ. Πξάμε Δπηβνιήο Αθαηαρώξηζησλ Δξγαδνκέλσλ (Π.Δ.Π.Α.Δ) ηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη, ν εξγνδφηεο δελ θαηαρψξηζε ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ, ακέζσο κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο θαη πξηλ αλαιάβνπλ εξγαζία, ζην Δηδηθό Βηβιίν Καηαρώξεζεο Νενπξνζιακβαλόκελνπ Πξνζσπηθνύ ή δελ επηδεηθλχεη απηφ ζηα αξκφδηα φξγαλα, ηφηε ζπληάζζεηαη ζε βάξνο ηνπ "Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ Αθαηαρψξηζησλ Δξγαδνκέλσλ" πξφζηηκν χςνπο 500,00 Δπξψ γηα θάζε αθαηαρψξηζην εξγαδφκελν (άξζξν 2 ηνπ Ν. 2556/97 θαη 10 ηνπ Ν. 3232/04). Πξάμε Δπηβνιήο Απηνηεινύο Πξνζηίκνπ (Π.Δ.Α.Π.) ηνπο εξγνδφηεο πνπ δελ ππνβάιινπλ ή ππνβάιινπλ εθπξόζεζκα ζην Τπνθ/κα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηεο έδξαο ηνπο ην έληππν "Γήισζε Μεηαβνιήο ηνηρείσλ Δξγνδόηε" επηβάιιεηαη απηνηειέο πξφζηηκν (150 ή 300 θαηά πεξίπησζε) κε ηε ζχληαμε ζε 20

24 βάξνο ηνπο "Πξάμε Δπηβνιήο Απηνηεινχο Πξνζηίκνπ" (άξζξα 6 ηνπ Ν 2972/01, 10 παξ. 1 ηνπ Ν 3050/02 θαη 9 ηνπ Ν.3232/04). Πνηληθή δίσμε Καηά ησλ εξγνδνηψλ πνπ δελ θαηέβαιαλ ηηο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ αζθείηαη πνηληθή δίσμε απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα (απηεπάγγειηα) γηα ηα αδηθήκαηα ηεο παξαθξάηεζεο ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηεο ππεμαίξεζεο ησλ εξγαηηθψλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 86/67. Γηα λα απνθχγνπλ νη εξγνδφηεο ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ή έμη κελψλ αληίζηνηρα θαη ρξεκαηηθή πνηλή, πξέπεη λα εμνθιήζνπλ ή ξπζκίζνπλ ζε δφζεηο ηηο νθεηιέο ηνπο, πξηλ ηελ δηθάζηκν, απεπζπλφκελνη γη' απηφ ζηελ αξκφδηα ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηελ εμφθιεζε ή ξχζκηζε ηεο νθεηιήο ηνπο, πξέπεη λα παξαζηνχλ απηνπξνζψπσο ζην δηθαζηήξην θαηά ηελ εκέξα ηεο δηθαζίκνπ. Αζηηθέο θαη πξνζσπηθέο ζπλέπεηεο. Οη ππεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ επηκεινχληαη ηελ είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ηακείν ή ηακεηαθή ππεξεζία Τπνθ/ηνο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ) πξνβαίλνπλ ζηηο εμήο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε απηψλ: Γίλνπλ εληνιή ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα θαηάζρεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ (θηλεηψλ ή αθηλήησλ) σο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπο ζηα ρέξηα ηξίησλ. Δθπιεηζηεξηάδνπλ ηα θαηαζρεζέληα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ζε πεξίπησζε πνπ δελ εμνθιεζεί ή ξπζκηζηεί ζε δφζεηο ε νθεηιή ηνπο. Τπνβάιινπλ αίηεζε γηα έθδνζε απφθαζεο δηθαζηεξίνπ πξνζσπνθξάηεζεο ηνπ νθεηιέηε. 21

25 6. ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ Οη ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ γηα ηνπο εξγνδφηεο πνπ δελ εθπιεξψλνπλ ηηο θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία θαη ηδηαίηεξα απέλαληη ζην ΗΚΑ-ΣΔΑΜ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο. Δδψ ζα κπνξνχζε θαλείο λα επηζεκάλεη φηη δε ιείπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην, εθείλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ζσξαθίζεη ην αζθαιηζηηθφ θαη λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ. Παξφιν πνπ ην λνκηθφ πιαίζην ην ζρεηηθφ κε αζθαιηζηηθά δεηήκαηα ρξεηάδεηαη λα απαιιαγεί απφ μεπεξαζκέλνπο λφκνπο πνπ κεηξνχλ αξθεηέο δεθαεηίεο, λα εθζπγρξνληζηεί θαη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί, σζηφζν λφκνπο έρνπκε αξθεηνχο πνπ πξνβιέπνπλ ηα πάληα ή ζρεδφλ ηα πάληα. Σν δήηεκα είλαη αλ ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην εθαξκφδεηαη, πψο εθαξκφδεηαη, πφηε εθαξκφδεηαη, γηα πνηνπο εθαξκφδεηαη. Γηα επηιεθηηθή εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ θαηαγγέιιεη ε ΓΔΔ. Απφ ηελ ειιηπή εθαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξνχλ ζην θνηλσληθναζθαιηζηηθφ ζχζηεκα πεγάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηεο αζθάιηζεο θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. «Μφλν ε πηζηή εθαξκνγή θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ρσξίο λα ιεθζεί θαλέλα επηπιένλ κέηξν, ζα απέδηδε ζηα Αζθαιηζηηθά Σακεία έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 8,7 δηο. Δπξψ» εθηηκά ε Οκνζπνλδία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Σακεία. Ζ εηζθνξνδηαθπγή, ε αλαζθάιηζηε εξγαζία, ε αζπλέπεηα ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζε φηη αθνξά ηα Σακεία, ε θαθνδηαρείξηζε, ε δηαζπάζηζε ηνπ ρξήκαηνο ησλ Σακείσλ, ε κε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο, ηα ζθάλδαια, ηα δηαπιεθφκελα θιπ είλαη νη κεγάιεο πιεγέο ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Αλ ζε απηά ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ηερληθήο θχζεο, ηέηνηα δειαδή πνπ αλ θάπνηε ππάξμεη πνιηηηθή θαη θνηλσληθή βνχιεζε κπνξνχλ λα αιιάμνπλ, πξνζζέζνπκε θαη ηνπο αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ην δεκνγξαθηθφ ηεο ρψξαο καο, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαη ε αλεξγία, έρνπκε κπξνζηά καο αλάγιπθν ην πξφβιεκα ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 6.1 ΔΗΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη ε εηζθνξνδηαθπγή. Δδψ επηθεληξψλνληαη νη θχξηεο παξαβάζεηο ησλ εξγνδνηψλ αιιά 22

26 ηαπηφρξνλα εδψ εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ησλ εξγαηηθψλ, ησλ θνηλσληθψλ αιιά θαη ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ γηα ηε κεξηθή ηνπιάρηζην ιχζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δεηήκαηνο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζέζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Έβξνπ ζηε ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρψξεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. Δξώηεζε(2) Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φιν θαη κεγαιχηεξε έμαξζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο κε ηήξεζεο ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Απηφ ηνπιάρηζην θαηαγγέιιεηαη θαζεκεξηλά απφ ηα ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΜΜΔ θαη ζηνλ Σχπν. Δζείο ζαλ πξφεδξνο ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Έβξνπ δέρεζηε ηέηνηεο θαηαγγειίεο; Αλ λαη πνηεο θπξίσο θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ δελ ηεξνχληαη; Απάληεζε : Όπσο ζε φιε ηελ Διιάδα έηζη θαη ζην Ν. Έβξνπ πξάγκαηη παξαηεξείηαη έμαξζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Υπνινγίδεηαη φηη θαη ζην λνκφ καο ην έλα ηξίην ησλ εξγαδνκέλσλ δελ αζθαιίδεηαη. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα απφ ηε κηα λα θαηαξξέεη ην ζχζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη απφ ηελ άιιε λα κε δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Δκείο ζαλ ππεχζπλν ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν, ζε εζληθφ επίπεδν ε ΓΔΣΔΔ θαη ζε πεξηθεξεηαθφ ηα Δξγαηηθά Κέληξα, θάλνπκε ειέγρνπο φπσο απηνί πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1264, ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη φπνπ δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη εηζθνξνδηαθπγή, ππνρξεψλνπκε αθελφο ηνπο εξγνδφηεο λα αζθαιίζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη παξάιιεια ηνπο θαηαγγέιινπκε θαη ηνπο ρξεψλνληαη πξφζηηκα ηα νπνία ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ πςειά. Θα ηνλίζσ φηη φινη νη εξγνδφηεο εηζπξάηηνπλ ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηφηη κέζα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ ηειηθφ απνδέθηε πνπ είλαη ν πειάηεο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε αζθάιηζε ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη ππνρξεσηηθή δηφηη πξνθχπηεη αθελφο απφ ην πξντφλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή λα ην πσ δηαθνξεηηθά φηη αλ θάπνηνο δελ αζρνιεζεί δελ αζθαιίδεηαη. Άξα ην φιν πνζφ πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπ. Δξώηεζε(3) Πνηνη είλαη νη ιφγνη ηεο κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εξγνδνζίαο απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο; Πνχ πξέπεη λα απνδνζνχλ επζχλεο: ζην θξάηνο, ζηνπο 23

27 εξγαδφκελνπο θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθφ ηνπο θίλεκα, ζηε θχζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο; Με άιια ιφγηα απφ πνχ πεγάδεη ε αζπδνζία ησλ εξγνδνηψλ; Απάληεζε : Οη ξήηξεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ νη εξγνδφηεο απέλαληη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, θχξηα θαη επηθνπξηθά, είλαη θαζαξά νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. Πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηελ εξγνδνηηθή ηνπο αζπδνζία λα δηακνξθψζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Βέβαηα ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο απηά ηα πνζά είλαη πνιχ πςειά. Αλ ππνινγίζνπκε φηη ην 50% ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζνχ ή εκεξνκηζζίνπ αληηζηνηρεί ζην αζθάιηζηξν, πνπ είλαη αζθαιηζηηθή εηζθνξά εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε, θαη εθφζνλ ν εξγνδφηεο δελ ηα απνδίδεη δειαδή εηζθνξνδηαθεχγεη ηφηε κηιάκε γηα πάξα πνιιά θέξδε ηα νπνία είλαη αλάινγα θαη κε ηνλ φγθν ησλ αζθαιηδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε. Σηο επζχλεο θχξηα ινηπφλ ηηο έρνπλ νη εξγνδφηεο δηφηη ζηφρν έρνπλ ηα ππεξθέξδε. Τψξα απφ εθεί θαη πέξα δελ είλαη άκνηξνη επζπλψλ θαη ην θξάηνο θαη νη πνιηηηθνί θαη νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, δηφηη έρνπλ απνγπκλψζεη φιν ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη φιν ην θχθισκα ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ. Γελ ππάξρεη ζε θαλέλα θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα ειεγθηηθφ φξγαλν. Θα πξέπεη λα πνχκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζα απφ ηε κεραλνγξάθεζε αιιά θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο έρεη πάςεη ε εηζθνξνδηαθπγή ζηηο νηθνδνκέο. Σε φιν ην άιιν θχθισκα φκσο, ζηε παξνρή ππεξεζηψλ, ζηε πψιεζε, ζηε βηνηερλία, θαη ιηγφηεξν ζηε κεγάιε βηνκεραλία, ππάξρεη εηζθνξνδηαθπγή θαη ηελ επζχλε ηελ έρνπλ νη εξγνδφηεο θαη ην θξάηνο. Δκείο ζαλ νξγαλσκέλν ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, θχξηνη εθπξφζσπνη θαη εθθξαζηέο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη αλαζθάιηζηε εξγαζία θάλνπκε ειέγρνπο θαη θαηαγγείινπκε. Δξώηεζε(4) Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ δεκηνπξγνχλ απηφκαηα ζπλέπεηεο. Πνηεο είλαη απηέο νη ζπλέπεηεο, πνηνπο θπξίσο ζίγνπλ θαη πψο. Απάληεζε : Η κε ηήξεζε ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο ζίγεη αθελφο ην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ θαη βέβαηα θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο δηφηη δε κπνξνχλ λα ηεθκεξηψζνπλ αζθαιηζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ζχληαμε θαη άιιεο παξνρέο. Έλαο εξγαδφκελνο πνπ δελ ηνπ αζθαιίδνληαη φια ηα εκεξνκίζζηα ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ απνδνρέο, θηλδπλεχεη λα κε ζπκπιεξψζεη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηψηεξε ζχληαμε πνπ είλαη εκεξνκίζζηα. Έλαο άιινο κε 35 ρξφληα ζηελ παξαγσγή θαη κε δεδνκέλν φηη φια ηνπ ηα εκεξνκίζζηα είλαη αζθαιηζκέλα ζα δεκηνπξγήζεη ζπληάμηκεο πξνυπνζέζεηο γηα έλζεκα δειαδή πιήξε ζχληαμε, πνπ ζπλεπάγεηαη πςειά πνζά. Δάλ δελ ηεξνχληαη νη αζθαιηζηηθέο 24

28 ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε πξνο ηα Αζθαιηζηηθά Τακεία θαη απηά ηα 35 ρξφληα αζθαιίδεη θαηά ην κηζφ ηνλ εξγαδφκελν, ηφηε θαη ην Τακείν ηνπ ράλεη ην 50% ησλ εηζθνξψλ θαη ν εξγαδφκελνο ράλεη ηε κηζή ηνπ ζχληαμε. Δξώηεζε(5) Σειηθά θ. Πξφεδξε κήπσο ηνπο εξγνδφηεο ηνπο ζπκθέξεη λα πιεξψλνπλ ηα φπνηα πξφζηηκα παξά λα αζθαιίδνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Απάληεζε : Γελ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα δηαπηζηψλεηαη αλ είλαη κεγαιχηεξν ην θέξδνο απφ ηε κε θαηαβνιή ή απφ ηελ θαηαβνιή ησλ πξνζηίκσλ. Μηα εθηίκεζε δηθή κνπ είλαη φηη ηνπο ζπκθέξεη λα κε θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο δηφηη ειάρηζηεο θνξέο κπνξνχλ λα ζπιιεθζνχλ κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν ειεγθηηθφ φξγαλν θαη κεραληζκφο. Έηζη ινηπφλ αλ εηζθνξνδηαθχγεη γηα δέθα πεξηπηψζεηο θαη θάπνηα ζηηγκή ζπιιεθζεί γηα δχν δε κπνξνχλ ηα πξφζηηκα καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα θαιχςνπλ ηελ εηζθνξνδηαθπγή ησλ άιισλ νθηψ. Η εηζθνξνδηαθπγή απνηειεί ππεμαίξεζε, δηφηη είλαη πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ κεξνθάκαηνπ, γη απηφ ζα έπξεπε λα ειέγρεηαη θαη λα ηηκσξείηαη πην απζηεξά. Η αζθαιηζηηθή εηζθνξά πνπ δελ απνδίδεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη επίθαζε ζεσξείηαη θαη εξγνδνηηθή εηζθνξά. Αλήθεη εμνινθιήξνπ ζηνλ εξγαδφκελν Δξώηεζε(6) Έρεηε ηεξάζηηα εκπεηξία ζαλ θνξπθαίν εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ λνκνχ καο. Ννκίδεηε φηη ππάξρεη ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο; Με δεδνκέλα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζηε ρψξα καο, ηε δηεζλή ζπγθπξία θαη ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία,ππάξρεη πεξίπησζε αληηζηξνθήο απηήο ηεο θαηάζηαζεο; Απάληεζε : Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ ηξφπνη λα αληηκεησπηζηνχλ, αξθεί λα ππάξρεη ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή βνχιεζε απφ ηε κεξηά ησλ θπβεξλήζεσλ φπνηεο θαη λα είλαη απηέο. Να αλαηεζεί ε δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ Τακείσλ ζηνπο θχξηνπο ρξεκαηνδφηεο πνπ είλαη νη εξγαδφκελνη κε ηε ζπκκεηνρή βέβαηα θαη ησλ εξγνδνηψλ θαη λα κε δηνηθνχλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή λα δηαρεηξίδνληαη ηα ρξήκαηά ηνπο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο. Δξώηεζε(7) Κχξηα ζπλέπεηα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγνδνηψλ απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο (εηζθνξνδηαθπγέο) είλαη ηα ηεξάζηηα ειιείκκαηα ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΗΚΑ. Πψο θαηά ηε γλψκε 25

29 ζαο κπνξεί λα επηβηψζεη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ζηε ρψξα καο, κε δεδνκέλν φηη κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε εηζθνξνδηαθπγή. Απάληεζε : Γηα ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζα πξέπεη: Να ππάξρεη ζπλέπεηα απφ ηελ εξγνδνηηθή πιεπξά θαη λα ζηακαηήζεη απηή ε ηεξάζηηα εηζθνξνδηαθπγή. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη ειεγθηηθνί κεραληζκνί, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλδηθάησλ γηα λα γίλσ πην ζαθήο. Να δεκηνπξγεζεί έλα ειεγθηηθφ φξγαλν ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε λα απνθεχγνληαη απηέο νη ζπλέπεηεο. Πέξα απφ απηά φκσο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο: Να θαηαβάιινληαη νη εηζθνξέο απφ ηνπο εξγνδφηεο φπσο απηέο παξαθξαηνχληαη. Να ζπκκεηέρεη ην θξάηνο κε απηά πνπ ηνπ αλαινγνχλ γηα ην ζχζηεκα ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Τν θξάηνο λα είλαη ζπλεπέο κε απηά πνπ έρεη ζπκθσλήζεη θαη πνπ γηα θέηνο είλαη 1 δηο Δπξψ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα ηεξάζηηα ειιείκκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ Τακείσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ΙΚΑ, απφ ηφηε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη ζήκεξα. Άξα ζπλνςίδνληαο πξνηείλνπκε: ζπλέπεηα ηνπ θξάηνπο, πεξηνξηζκφ θαη αθαληζκφ ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, ζσζηή δηαρείξηζε. πσο θαίλεηαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Έβξνπ, ηξία είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο: ε αζπλέπεηα ηνπ θξάηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ε θαθνδηαρείξηζε ησλ ηακείσλ θαη ε εηζθνξνδηαθπγή, κε πην βαζηθφ πξφβιεκα απηφ ηεο εηζθνξνδηαθπγήο. Ο εθπξφζσπνο ησλ εξγνδνηψλ θαη κέινο ηνπ Δκπ/θνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηνλ νπνίν απεπζπλζήθακε (θα Παξαζθεπή Πιαηηή) θαη δεηήζακε ηελ άπνςή ηεο γηα ηελ εηζθνξνδηαθπγή, αθνχ παξαδέρηεθε φηη ππάξρεη ηε ζεψξεζε γηα άιινπο εξγνδφηεο σο θέξδνο γηα άιινπο σο θφζηνο, ελλνψληαο βέβαηα φηη άιινη εηζθνξνδηαθεχγνπλ γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη άιινη γηα λα επηβηψζνπλ σο επηρείξεζε αθνχ ην θφζηνο ηεο αζθάιηζεο είλαη ηεξάζηην. Ζ Πξντζηακέλε ηνπ ΗΚΑ απφ ηελ νπνία δεηήζακε λα καο παξαρσξήζεη ζχληνκε ζπλέληεπμε ή λα απαληήζεη ζε νξηζκέλα εξσηήκαηά καο ζρεηηθά κε ηε κε ηήξεζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, καο παξέπεκςε ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ ΗΚΑ θαη επγεληθά καο πξνκήζεπζε κε θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ. 26

30 Σελ εηζθνξνδηαθπγή ζεσξνχλ ην θπξηφηεξν πξφβιεκα ηνπ ΗΚΑ νη εξγαδφκελνη ζε απηφ. ε ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηηο 26/8/06 ε Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ζην ΗΚΑ( ΠΟΔ-ΗΚΑ) έδσζε ζηνηρεία απφ ηα νπνία θαίλεηαη φηη νξγηάδεη ε εηζθνξνδηαθπγή. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά ε εηήζηα εηζθνξνδηαθπγή πξνο ην ΗΚΑ έρεη απμεζεί θαη θηάλεη ζην 1,8 δηο. Δπξψ, ελψ ηα ρξέε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην ΗΚΑ μεπεξλνχλ ηα 3 δηο επξψ. Ο πξφεδξνο ηεο (ΠΟΔ-ΗΚΑ) θ. Υξήζηνο Κφθθαιεο ππνζηεξίδεη φηη αλ ηα δχν ζνβαξά πξνβιήκαηα, ε εηζθνξνδηαθπγή θαη ηα ρξέε, είραλ αληηκεησπηζζεί, ηφηε ηα νηθνλνκηθά ηνπ ηδξχκαηνο ζα ήηαλ ηζνζθειηζκέλα θαη δελ ζα ππήξρε θίλδπλνο γηα ην Σακείν. χκθσλα κε ην ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΗΚΑ έλα κεγάιν ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη θαη ζήκεξα αλππφγξαθν, ελψ θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πςειφ. Οί ζπλδηθαιηζηέο επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ΗΚΑ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, αθνχ παξακέλνπλ θελέο πάλσ απφ ζέζεηο εξγαζίαο. ε έξεπλά ηεο ε εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο γηα ην αζθαιηζηηθφ κεηαμχ άιισλ γξάθεη: «Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηεο ιεειαζίαο, είλαη αξθεηφ λα αλαθέξνπκε φηη ε πεξηνπζία ηνπ ΗΚΑ ζήκεξα αλέξρεηαη ζηα 5,5 δηζ. επξώ. Πνπ ζεκαίλεη φηη κέζα ζε ηξία ρξφληα, αλ νη εξγνδφηεο πιήξσλαλ, ην ΗΚΑ ζα δηπιαζίαδε ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ηα απνζεκαηηθά ηνπ. Αξθεηνί εξγαδφκελνη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ ππνινγίδνπλ φηη ε εηζθνξνδηαθπγή είλαη αθφκα κεγαιχηεξε θαη ηελ αλεβάδνπλ ζηα 2,2 δηζ. επξψ. πσο ππνγξακκίδνπλ, δελ είλαη κφλν νη αλππφγξαθεο ζην ΗΚΑ επηρεηξήζεηο ή νη εξγνδφηεο πνπ δελ πιεξψλνπλ παληειψο. Έλα εμίζνπ ζνβαξφ θνκκάηη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο γίλεηαη κε ην λα κε δειψλνπλ νη εξγνδφηεο ηηο πξαγκαηηθέο απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ, αιιά κφλν ηηο ειάρηζηεο. Γεγνλφο βέβαηα πνπ εθηφο απφ ηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη ζην ΗΚΑ, επηδξά θαη ζηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ δηθαηνχρσλ. Σν κέγεζνο, αιιά θαη ε δηάξθεηα ηνπ θαηλφκελνπ ηεο εηζθνξνδηαθπγήο επηβεβαηψλνπλ φηη ηα θφκκαηα πνπ θπβεξλνχλ δε ζέινπλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηα 13 ειεγθηηθά θέληξα γηα ηελ εηζθνξνδηαθπγή πνπ πξνέβιεπε ν ζρεηηθφο λφκνο ην 1997, ζήκεξα, ελληά ρξφληα κεηά, ιεηηνπξγνχλ κφλν ηέζζεξα θαη απηά κε ζνβαξέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ. Παξάιιεια, εθηφο απφ ηελ εηζθνξνδηαθπγή, έλα κεγάιν κέξνο επηρεηξεκαηηψλ θαη' εμαθνινχζεζε δελ θαηαβάιινπλ νχηε ηηο βεβαησκέλεο εηζθνξέο ηνπο. ήκεξα, νη βεβαησκέλεο απιήξσηεο νθεηιέο καδί κε ηα ηέιε έρνπλ θηάζεη ζηα 27

31 3,2 δηζ. επξώ. Σν πνζφ απηφ ην 2002 ήηαλ 2,2 δηζ. επξψ. Αχμεζε θαηά 45%,. Μάιηζηα, ε θπβέξλεζε παξά απηφ ην φξγην, ηεο κε πιεξσκήο, έρεη ζηα ζθαξηά θαη λέα ραξηζηηθή ξχζκηζε πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κεγαιννθεηιέηεο λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηνπο ζε 10 ρξφληα... Γελ είλαη φκσο κφλν ε εηζθνξνδηαθπγή θαη ε εηζθνξνθινπή πνπ ππνλνκεχεη ην ΗΚΑ. Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3029/2002 (λφκνο Ρέππα) γηα ηελ ππαγσγή νξηζκέλσλ ηακείσλ ησλ ΓΔΚΟ θαη ησλ ηξαπεδψλ (π.ρ. ΣΑΠ-ΟΣΔ, Δζληθή, Αγξνηηθή θιπ.) ζην ΗΚΑ, εθηηκάηαη όηη ζα επηβαξύλεη ην Ίδξπκα θαηά 1,1 δηζ. επξώ ην ρξόλν. Θα κεηαθεξζεί δειαδή ην βάξνο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδηηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ησλ ηδησηηθνπνηεκέλσλ ΓΔΚΟ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ. Μπνξεί απηνί πνπ έρηηζαλ ην ΗΚΑ κε ην αίκα ηνπο, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ απφ ην πζηέξεκά ηνπο λα δπζηπρνχλ, δε ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ. Γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, ην ΗΚΑ είλαη ε «ρξπζνηφθνο φξληζα», πνπ θάζε ρξφλν ηνπο θαηαβάιιεη ηεξάζηηα πνζά. Μόλν ηελ εμαεηία ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ΗΚΑ έθηαζε ζρεδόλ ηα 5,5 δηζ. επξώ. Οη εμσθξεληθέο απμήζεηο πνπ νη θαξκαθνβηνκήραλνη έρνπλ επηβάιεη έρεη σο απνηέιεζκα ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ΗΚΑ κέζα ζε κηα πεληαεηία λα απμεζεί θαηά 73,5%. Απφ 803 εθαηνκκχξηα ην 2002, έθηαζε θέηνο ζην πνζφ ησλ εθαηνκκπξίσλ επξψ. Eλψ έηζη έρεη ε θαηάζηαζε ζην ΗΚΑ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΗΚΑ παζρίδεη λα ηα βγάιεη πέξα, κέζα ζε ζπλζήθεο πνπ δηαξθψο ρεηξνηεξεχνπλ. ε θηάλνπλ νη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ, αξηζκφο πνπ ζα απμεζεί θαζψο ηελ επφκελε ηξηεηία ζα ζπληαμηνδνηεζνχλ άιιεο εξγαδφκελνη. κσο πξνζιήςεηο, παξά ηηο εμαγγειίεο, δε γίλνληαη. Ζ κεραλνξγάλσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ΗΚΑ θαξθηλνβαηνχλ. ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) έρνπλ εληαρζεί κφλν 120 απφ ηα 300 ππνθαηαζηήκαηα ηνπ Σακείνπ. Καη φια απηά γηα έλαλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ εμππεξεηεί 5,5 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο, κε 2,5 εθαηνκκχξηα αζθαιηζκέλνπο εξγαδφκελνπο θαη ελψ θαζεκεξηλά ζην ΗΚΑ γίλνληαη ζπλαιιαγέο». 1 1 ( Γ. Εαραξφπνπινο εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο ) 28

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ»

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:»ΠΑΙΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΑ» ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΤΛΟΤ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ:ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ)

ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α ΓΗΔΘΝΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ (ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ-ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟΤ-ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ) ςμπληπώνεηαι και αποζηέλλεηαι ζηο fax: 26950/62448 e-mail: info@europeanexpo.gr ΑΡ. ΚΑΡΣΔΛΑ ΠΔΡ./STAND ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Λογοηετνία για Παιδιά Ι

Λογοηετνία για Παιδιά Ι Λογοηετνία για Παιδιά Ι Δνόηηηα 4: Δηθνλνγξαθεκέλν Βηβιίν Γεκήηξεο Πνιίηεο Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (ΣΔΔΑΠΖ) 1. θνπνί ελφηεηαο... 2 2. Πεξηερφκελα ελφηεηαο...

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού)

Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Παιδί και Παισνίδι (Ρόλορ ηος Παισνιδιού) Έρνπκε θηάζεη λα ιέκε ζηηο κέξεο καο, φηη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δελ είλαη θάηη πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ

EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ. 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ EΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 1. Αλάπηπμε θαη ελδπλάκωζε εαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη βειηίσζε θνηλσληθνχ εαπηνχ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣE 1.2 πλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη απηνεθηίκεζε 1.3 Αμίεο δωήο 3.2 Αλάπηπμε θνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Σ ε λ ί δ α 1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΣΖΝ Α.Δ. ΔΗΖΓΖΣΖ: ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ.

Ζ Διιάδα ηνπ θπξίνπ ακαξά, φκσο, δελ είλαη απιψο απνχζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ Δπξψπε. Δίλαη γηα άιιε κηα θνξά ζηε ιάζνο φρζε ηνπ πνηακνχ. Με κεγάιε ραξά βξίζθνκαη θαη πάιη ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο. Ζ παξνπζία κνπ εδψ είλαη νπζηαζηηθή. Βξίζθνκαη απέλαληί ζαο γηα λα πσ αιήζεηεο θαη λα δεζκεπηψ απέλαληί ζηνλ Διιεληθφ ιαφ, ζ έλα ζρέδην

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Δηδίθεπζε: Γηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη ηα Διιεληθά σο δεύηεξε ή μέλε γιώζζα

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΜΔΡΔΝΣΗΣΖ Ν. ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΜ.ΓΔ Πεηξαηάο, 2010 1 ΑΝΑΛΤΖ ΜΑΚΡΟΟΗΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ

«ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΣΑΠΟΖ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΒΛΑΒΔ ΚΑΗ ΟΓΚΟΤ ΣΟ ΚΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΗ ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΛΑΜΠΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ ΖΗΡΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΦΑΪΑ ΦΑΣΖΑΚΗ ΗΛΕΚΣΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7)

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Σδαθ Νίθνιζνλ (ζει. 2) Καιεηδνζθόπην (ζει. 6) Χαιαξά (ζει. 7) ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΔ.Λ. Οξεζηηάδαο - Γεθέκβξηνο 2014 - Φύιιν 8 ν Σηκή 1 Χξηζηνύγελλα ζα πεη... αγάπε! «Η πξαγκαηηθή θηιαλζξσπία, ε κε πξνζπνηεηή, ε κε ππνθξηηηθή, αζθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα