ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από ηνλ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ Α.Δ.Μ. : 110 Δπιβλέποςζα καθηγήηπια : Μπίκπε ηακαηία Δπιβλέπυν μέλορ Γ.Δ.Π. : Μαιακαηή Λνπηα Κνδάλε, Φεβξνπάξηνο 2012

2

3 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ απην ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πάξα πνιύ, όινπο απηνύο πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα νινθιεξσζεί ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Αξρηθά ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ βαζύηαηε επγλσκνζύλε κνπ ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο θα. Μπίκπε ηακαηία, γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε πνπ κνπ έδσζε, θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ πνιύ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα. Μαιακαηή Λνπηα, πνπ απνηέιεζε ππεύζπλν κέινο Γ.Δ.Π. θαη βνήζεζε ζην λα έξζεη εηο πέξαο ε παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Καη ηέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ππνζηήξημε θαη θαηαλόεζε πνπ κνπ έδεημαλ όιν απηό ην δηάζηεκα. i

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα smartphones θαη ηα table-pc έρνπλ γίλεη πιένλ αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ηνπ θαζελόο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ καο παξέρνπλ, απμάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, είηε από ηηο εηαηξείεο πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ, είηε από εκάο, κε ηηο εθαξκνγέο πνπ εγθαζηζηνύκε. Οη εθαξκνγέο είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα εξγαιεία, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από απηέο ηηο ζπζθεπέο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά είδε εθαξκνγώλ αιιά κόλν ηξεηο θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλνίθεη κηα εθαξκνγή. Απηέο αλαιύνληαη ζην πξνζερέο θείκελν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή πξαγκαηεύεηαη κηα εθαξκνγή, ε νπνία κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηνλ ρξήζηε ηνπ smartphone ή ηνπ tablet-pc ζε κηα ελέξγεηα αγνξαπσιεζίαο. Απηή ε εθαξκνγή αλνίθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ web mobile εθαξκνγώλ θαη ζπλδπάδεη ηελ επειημία ηνπ ηζηνύ κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο αθήο ηεο ζπζθεπήο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί απηή ε εθαξκνγή ρξεηάζηεθαλ γλώζεηο πάλσ, ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζε εξγαιεία πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ, ζε εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ αιιά θαη ζε εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ. Πξώηα δεκηνπξγήζεθε ε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθαξκνγήο, έπεηηα ζπληάρζεθε ν θώδηθαο, πνπ ηελ ρξεζηκνπνηεί θαη αλαπαξηζηά ην πεξηβάιινλ πνπ ζέινπκε λα δεη ν ρξήζηεο θαη ηέινο έγηλε ε πξνζνκνίσζε. Γηα λα γίλνπλ όια απηά, αθνινπζήζεθαλ θάπνηα βήκαηα, ηα νπνία ήηαλ πνιύ ζεκαληηθά γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηεο εξγαζίαο. Δπεηδή πιένλ νη εθαξκνγέο έρνπλ κπεη γηα ηα θαιά ζηηο αγνξέο, όπσο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έηζη θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνγή, αθνινπζνύληαη νξηζκέλα βήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο, ώζηε λα κελ ππάξρεη απώιεηα ρξόλνπ θαη θαη επέθηαζε απώιεηα ρξήκαηνο, όηαλ ε εθαξκνγή πξννξίδεηαη γηα θάπνηα επηρείξεζε. Λέξεις κλειδιά : Smartphone, tablet-pc, app store, native, web mobile, ευαρμογή, phonegap, UI, API, SDK, Apple, Android, Android Market (Google Play), CPT, Eclipse ii

5 ABSTRACT Smartphones and tablet-pc have become objects of our everyday life. The functions that they offer to us have continued to increase, either from the companies that construct them or of us, with the applications we install. Applications are one of the most important tools, that these devices use. There are many kinds of applications, but only three categories, in which an application can belong to. These are analyzed in the following text. This project discusses an application, which can facilitate the user of the smartphone or tablet-pc into a purchase. This application belongs to the category of web mobile applications and combines the flexibility of the web with the functionality of the device's touch. To create this application, it is needed knowledge on, databases and tools that use them, tools used for web development but also tools for developing applications. Firstly, the associated database of the application s object is created, and then the code was written that uses it and represents the environment that we want the user to see and in the end the simulation takes place. To be done all these things, some steps were followed, which were very important for the regular progress of the project. Because most applications have gone for good in the markets, as in this specific project so in any other application, certain steps are followed in the process of creation, so that there are no waste of time and by extension waste of money when the application is for some business. Keywords: Smartphone, tablet-pc, app store, native, web mobile, application, phonegap, UI, API, SDK, Apple, Android, Android Market (Google Play), CPT, Eclipse iii

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δςσαπιζηίερ...i Πεπίλητη...ii Πεπιεσψμενα...iv Καηάλογορ Δικψνυν...vi Καηάλογορ Πινάκυν...xiii ςνηομογπαθίερ...ix 1 Διζαγυγή Δηζαγσγηθά Γεδνκέλα - Δξεπλεηηθά ηνηρεία Γνκή Κεηκέλνπ Καηηγοπίερ Δθαπμογϊν Native Δθαξκνγέο Native εθαξκνγέο γηα Android Native εθαξκνγέο γηα ios Web Mobile Δθαξκνγέο Hybrid Δθαξκνγέο Βαζικέρ Έννοιερ HTML CPTs CPTs θαη HTML App Stores App Stores θαη Αγνξέο Apple App Store Android Market Δπγαλεία Cordova (PhoneGap) jquery Mobile Ajax JavaScript PHP CSS MySQL...46 iv

7 5 Μεθολογία σεδιαζμοω Βάζηρ Αλάιπζε Απαηηήζεσλ ρεδίαζε Δθαπμογή Πεξηγξαθή Απαηηήζεηο Λεηηνπξγία - Γπλαηόηεηεο Γιαδικαζία Πποζομοίυζηρ Eclipse Android SDK ADT Plugin Βήκαηα Πξνζνκνίσζεο Δπίλογορ πκπεξάζκαηα θαη Παξαηεξήζεηο Μειινληηθή Δξγαζία...99 Βιβλιογπαθία v

8 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΚΟΝΧΝ ΔΙΚΟΝΑ 1.1 Smartphone θαη Tablet-pc...2 EIKONA 2.1 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ γηα θηλεηά θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο θαζεκηάο...8 ΔΙΚΟΝΑ 2.2 Αξρηηεθηνληθή Android ζε ζηξώκαηα...12 ΔΙΚΟΝΑ 2.3 Αξρηηεθηνληθή ios ζε ζηξώκαηα...13 ΔΙΚΟΝΑ 2.4 Ζ HTML5 σο θνηλό ζηνηρείν πζθεπώλ, Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ θαη Πεξηεγεηώλ...16 ΔΙΚΟΝΑ 3.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ησλ CPTs...26 ΔΙΚΟΝΑ 3.2 Γεκνθηιή App Stores...31 ΔΙΚΟΝΑ 3.3 Σν ινγόηππν ηνπ Apple App Store...34 ΔΙΚΟΝΑ 3.4 Σν ινγόηππν ηνπ Android Market...37 ΔΙΚΟΝΑ 4.1 Οξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην PhoneGap...39 ΔΙΚΟΝΑ 5.1 Απεηθόληζε ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ...59 ΔΙΚΟΝΑ 6.1 Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο...62 ΔΙΚΟΝΑ 6.2 Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο κεηά ηε ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε...63 ΔΙΚΟΝΑ 6.3 ειίδα εγγξαθήο κέινπο ηεο εθαξκνγήο...64 ΔΙΚΟΝΑ 6.4 ειίδα ππεξεζηώλ εθαξκνγήο...65 ΔΙΚΟΝΑ 6.5 ειίδα Σηκνθαηαιόγνπ...66 ΔΙΚΟΝΑ 6.6 Σν θαιάζη ηνπ ρξήζηε...68 ΔΙΚΟΝΑ 6.7 ειίδα επηβεβαίσζεο ηεο παξαγγειίαο...69 ΔΙΚΟΝΑ 6.8 ειίδα πξνζζήθεο βαζκνύ-ζρνιίνπ παξαγγειίαο...70 ΔΙΚΟΝΑ 6.9 ειίδα πξνζθνξώλ...71 ΔΙΚΟΝΑ 6.10 ειίδα αγαπεκέλσλ πξντόλησλ...72 ΔΙΚΟΝΑ 6.11 ειίδα βαζκώλ-ζρνιίσλ...73 ΔΙΚΟΝΑ 6.12 ειίδα ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ...74 ΔΙΚΟΝΑ 6.13 ειίδα ππεξεζηώλ δηαρεηξηζηή...75 ΔΙΚΟΝΑ 6.14 Φόξκα πξνζζήθεο πξντόληνο...76 ΔΙΚΟΝΑ 6.15 Φόξκα πξνζζήθεο πξνζθνξάο...77 ΔΙΚΟΝΑ 6.16 Φόξκα δηαγξαθήο πξντόληνο...78 ΔΙΚΟΝΑ 6.17 Φόξκα ελεκέξσζεο πξντόληνο...79 vi

9 ΔΙΚΟΝΑ 6.18 ειίδα ειέγρνπ παξαγγειηώλ...80 ΔΙΚΟΝΑ 7.1 Παξάζπξν δεκηνπξγίαο λέαο Android εθαξκνγήο ζην Eclipse...86 ΔΙΚΟΝΑ 7.2 Παξάζπξν ξύζκηζεο ηνπ εηθνληδίνπ εθθίλεζεο...87 ΔΙΚΟΝΑ 7.3 Παξάζπξν δεκηνπξγίαο δξαζηεξηόηεηαο...88 ΔΙΚΟΝΑ 7.4 Παξάζπξν ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο...89 ΔΙΚΟΝΑ 7.5 Δπηινγέο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ κνλνπαηηνύ θαηαζθεπήο...90 ΔΙΚΟΝΑ 7.6 Παξάζπξν επηινγήο ηνπ cordova-έθδνζε.jar αξρείνπ...91 ΔΙΚΟΝΑ 7.7 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρείνπ java ηνπ project...92 ΔΙΚΟΝΑ 7.8 Σειηθή κνξθή ηνπ αξρείνπ AndroidManifest.xml...94 ΔΙΚΟΝΑ 7.9 Παξάζπξν δεκηνπξγίαο λέαο AVD...95 ΔΙΚΟΝΑ 7.10 Λεηηνπξγία εθαξκνγήο ζηνλ emulator...96 vii

10 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ ΠΙΝΑΚΑ Α ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο Native,Web Mobile θαη Hybrid εθαξκνγέο.22 ΠΙΝΑΚΑ Β Τπνζηεξηδόκελα APIs ζε 7 δεκνθηιή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θηλεηώλ...39 ΠΙΝΑΚΑ Γ Δθδόζεηο ησλ Android SDK...84 viii

11 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ ςνηομογπαθία Νψημα ADT Android Developer Tools (Δξγαιεία Πξνγξακκαηηζηή Android) API Application Programming Interface (Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνύ Δθαξκνγώλ) ASP Active Server Pages (Δλεξγέο ζειίδεο δηαθνκηζηή) AVD Android Virtual Device (Δηθνληθή πζθεπή Android) CPT Cross-Platform Tool (Δξγαιείν Πνιιαπιήο Πιαηθόξκαο) DOM Document Object Model (Μνληέιν Αληηθεηκέλνπ Δγγξαθήο) GPL General Public License (Γεληθή Γεκόζηα Άδεηα) HCI Human-Computer Interaction (Αιιειεπίδξαζε Αλζξώπνπ Τπνινγηζηή) IDE Integrated Development Environment (Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο) JDT Java Development Tools (Δξγαιεία Αλάπηπμεο Java) MVC Model View Controller (Διεγθηήο Μνληέινπ Όςεο) ix

12 OS Operating System (Λεηηνπξγηθό ύζηεκα) PDA Personal Digital Assistant (Πξνζσπηθόο Φεθηαθόο Βνεζόο) RDBMS Relational Database Management System (ρεζηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ) SDK Software Development Kit (Δξγαιηνζήθε Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ) UI User Interface (Γηεπαθή Υξήζηε) VM Virtual Machine (Δηθνληθή Μεραλή) WOM Word Of Mouth (Απν ζηόκα ζε ζηόκα) x

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 ΔΙΑΓΧΓΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σν smartphone είλαη έλα θηλεηό ηειέθσλν, ην νπνίν πξνζθέξεη πξνεγκέλεο δπλαηόηεηεο πέξα από απηέο πνπ πξνζθέξεη έλα ηππηθό θηλεηό ηειέθσλν, ζπρλά κε ιεηηνπξγηθόηεηα όπσο απηή ελόο ππνινγηζηή. Έλα smartphone ζεσξείηαη ζπλδπαζκόο ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ελόο PDA, κε πεξηζζόηεξε έκθαζε ζην κέξνο ηνπ ηειεθώλνπ. Απηέο νη ζπζθεπέο ρεηξόο ελζσκαηώλνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ κε ηα πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά έλόο θνξεηνύ ππνινγηζηή ή PDA. Σα Smartphones επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα απνζεθεύνπλ πιεξνθνξίεο, e- mail, λα εγθαζηζηνύλ πξνγξάκκαηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζε κία ζπζθεπή. Έλα tablet-pc είλαη κηα δηαζηαύξσζε αλάκεζα ζε έλα θνξεηό ππνινγηζηή ή έλα notebook θαη ζε έλα PDA. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα επίπεδε νζόλε θνξεηνύ ππνινγηζηή. Ο ρξήζηεο είηε ρηππάεη ειαθξώο ηελ νζόλε κε ην δάρηπιό ηνπ/ηεο ή κε κηα γξαθίδα, ή ρξεζηκνπνηεί κηα γξαθίδα γηα λα γξάςεη ζηελ νζόλε. Έλα tablet-pc κπνξεί λα ζπλδέεηαη αζύξκαηα ζην δηαδίθηπν θαη ζε άιινπο ππνινγηζηέο. Ο όξνο «tablet-pc» αξρηθά αλαθεξόηαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κάξθα ή tablet-pc, πνπ ήηαλ ζπκβαηά κε νξηζκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, αιιά θάζε ππνινγηζηήο κηθξνύ κεγέζνπο αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο σο έλα tablet-pc. Καη νη δύν παξαπάλσ ζπζθεπέο κπνξνύλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ εθαξκνγέο, ώζηε λα επεθηαζεί ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο. Ο όξνο εθαξκνγή είλαη κηα ζπληνκόηεξε κνξθή ηεο έλλνηαο εθαξκνγή-πξόγξακκα. Μηα εθαξκνγή είλαη έλα πξόγξακκα πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εθηειεί κία ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία απεπζείαο γηα ηνλ 1

14 ρξήζηε ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο γηα κηα άιιε εθαξκνγή. Οη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ζπζθεπήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη άιιεο εθαξκνγέο πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. Οη επίζεκεο αηηήζεηο θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή γηα ηελ επηθνηλσλία κε άιια πξνγξάκκαηα νλνκάδνληαη APIs. Δικψνα 1.1 Smartphone θαη tablet-pc Σν 2010 ήηαλ κηα ρξνληά, ή νπνία ραξαθηεξίζηεθε από ηε κεγάιε αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ smartphones παγθνζκίσο. Ήηαλ ε πξώηε ρξνληά, πνπ νη πσιήζεηο ησλ smartphones ήηαλ κεγαιύηεξεο από απηέο ησλ πξνζσπηθώλ ππνινγηζηώλ, θάηη πνπ ππνινγηδόηαλ όηη ζα γίλεη θάπνηα ρξόληα αξγόηεξα. Σν 2008 ζηελ δηεζλή αγνξά ππήξραλ πεξίπνπ 225 εθαηνκκύξηα smartphones θαη ηώξα πξνβιέπεηαη όηη κερξη ην 2013, ζα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 1.8 δηζεθαηνκκύξηα, δειαδή πεξίπνπ 50% κέζν ξπζκό αύμεζεο, θάζε ρξόλν. Μαδί κε ηελ απμαλόκελε ρξήζε ηνπο κέζα ζηα ρξόληα, νη θαηλνύξγηεο ζπζθεπέο smartphones θαη tablet-pc, πξνζθέξνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο δπλαηόηεηεο, θάπνηεο από ηηο νπνίεο είλαη νη παξαθάησ : πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο από νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. 2

15 πξόζβαζε ζε native εθαξκνγέο ή άιιεο εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ην γεσγξαθηθό ζηίγκα ηνπ ρξήζηε (γεσγξαθηθνί ράξηεο, GPS θ.ι.π) δπλαηόηεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ (έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, βίληεν θ.ι.π.) δπλαηόηεηα δηαξθνύο ζύλδεζεο ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (facebook, twitter θ.ι.π.) ρξήζε πξόζζεησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ, πνπ βνεζάλε ηνλ ρξήζηε ζηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, αιια θαη ζηε δηεπθόιπλζή ηνπ. δπλαηόηεηα γηα γξήγνξεο θαη αζθαιείο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Δμαηηίαο όισλ ησλ παξαπάλσ δπλαηνηήησλ, ηα smartphones θαη ηα tablet-pc παίδνπλ νπζηαζηηθό ξόιν, ζηελ ώζεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, θάηη πνπ εμειίζζεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηνλ θαηξό. Απηόο ήηαλ έλαο πνιύ κεγάινο ιόγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο εθαξκνγήο, πνπ πξαγκαηεύεηαη ή ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία. ην δηεζλέο εκπόξην νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηέηνησλ ζπζθεπώλ ην 2009 έθηαζαλ θαη μεπέξαζαλ ηα 37 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ηα νπνία πξνέξρνληαλ από 351 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο, ζε όιν ηνλ θόζκν. Πξνβιέπεηαη όηη ν ζρεηηθόο όγθνο ηέηνησλ ζπλαιιαγώλ ην 2014 ζα θηάζεη ηα 1.1 ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη από πεξίπνπ 1 δηζεθαηνκκύξην ρξήζηεο. Όπσο ζε πνιιέο ρώξεο έηζη θαη ζηελ Διιάδα, όιν θαη κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ θαζεκεξηλώο, ρξεζηκνπνηεί θάπνην smartphone ή tablet-pc. Δλώ ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα έρνπλ θηάζεη, ην πνζνζηό ηεο πιεζπζκηαθήο θάιπςεο ζρεδόλ ζην 100%, ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηα ζπζθεπή ηειεπηθνηλσληώλ εθηηκάηαη όηη έρεη θηάζεη ην 82%. Βέβαηα απηό ζπκβαίλεη όηαλ κηιάκε μερσξηζηά γηα θάζε άηνκν ηνπ πιεζπζκνύ, αιιηώο νη ελεξγέο ζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θηάλνπλ ην 125% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο, εθεί πνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην αληίζηνηρν πνζνζηό είλαη ζην 122%. Δπηπιένλ κε ηηο πξνζθνξέο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ ζρεδόλ όια ηα δίθηπα θηλεηώλ 3

16 επηθνηλσληώλ ζηελ Διιάδα, ηα κηζά από ηα εμεξρόκελα ιεπηά νκηιίαο ζε όιε ηε ρώξα γίλνληαη από θηλεηά. 1.2 ΓΟΜΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ην πηώην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη θάπνηα εηζαγσγηθά δεδνκέλα αιιά θαη κεξηθά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνθύςεη από πξόζθαηεο έξεπλεο. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο, γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ην είδνο ηεο εθαξκνγήο. ην δεύηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ εθαξκνγώλ πνπ ππάξρνπλ, αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ε θάζε κία. ην ηξίην θεθάιαην αλαπηύζζνληαη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ HTML5 θαη ηα CPTs θαη αλαιύεηαη ε έλλνηα ησλ App Stores αιιά θαη ε ζέζε ησλ αγνξώλ ζρεηηθά κε απηά θαη επηπιένλ πεξηγξάθνληαη, θαη θαηά θάπνην ηξόπν ζπγθξίλνληαη, ηα δύν δεκνθηιέζηεξα app stores πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή. Σν Apple App Store θαη ην Android Market. ην ηέηαξην θεθάιαην δίλεηαη κηα κηθξή πεξηγξαθή γηα ην θάζε έλα από ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, γηα ηελ εγγξαθή ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη γηα ηελ πξνζνκνίσζή ηεο. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία αλαπηύρζεθε ε βαζε δεδνκέλσλ ηεο εξγαζίαο. Αλαθέξνληαη ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα λα γίλεη ζσζηά ε ζρεδίαζε θαη δίλνληαη νη πίλαθεο θαη κηα εηθόλα ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή κε ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη. ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη παξνπζηάδνληαη εηθόλεο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεκείσλ ηεο εθαξκνγήο. 4

17 ην έβδνκν θεθάιαην αλαιύεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε, δειαδή ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα βήκαηα πνπ εθηειέζηεθαλ γηα λα γίλεη ε πξνζνκνίσζε ηεο εθαξκνγήο. Καη ζ απηό ην ζεκείν δίλνληαη θάπνηεο εηθόλεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε. Καη ηέινο ζην όγδνν θεθάιαην αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο αιιά θαη ε κειινληηθή ηεο επέθηαζε. 5

18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ε έλαλ θόζκν πνπ όζν πεξλάεη ν θαηξόο γίλεηαη όιν θαη πην θνηλσληθόο θαη αλνηρηόο, νη εθαξκνγέο ζηα θηλεηά παίδνπλ δσηηθό ξόιν, θαη έρνπλ αιιάμεη ηελ πξνζνρή καο, από ην ηη ππάξρεη ζην δηαδίθηπν, ζην ηη εθαξκνγέο έρνπκε ζην θηλεηό καο ηειέθσλν. Οη εθαξκνγέο ζηα θηλεηά δελ είλαη πιένλ επηινγή, αιιά αλάγθε. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξόιν ζηε ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία κηαο εθαξκνγήο, όπσο ε απαηηνύκελε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο, νη δεμηόηεηεο αλάπηπμεο ηεο νκάδαο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηελ εθαξκνγή, ε ζεκαζία ηεο αζθάιεηαο, ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα θιπ., πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. ην ηέινο, ην ζέκα δελ είλαη κόλν, ην ηη ζα θάλεη ε εθαξκνγή, αιιά ην πσο ζα θηάζεη κέρξη εθεί. Όπσο όηαλ παο ζε έλα θαηάζηεκα επίπισλ γξαθείνπ, ίζσο ρξεηαζηεί λα δνθηκάζεηο κεξηθέο θαξέθιεο, κηα δεξκάηηλε, κηα πθαζκάηηλε, κε ξπζκηδόκελε πιάηε ή ρσξίο, κέρξη λα βξεηο ηε ζσζηή. Καη θάπνηεο θνξέο δελ ππάξρεη ε ηέιεηα επηινγή. Κάζε ζελάξην αλάπηπμεο έρεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπ, θαη απηά κπνξεί λα είλαη ζύκθσλα ή ζε αληίζεζε, κε ηα κέζα πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Οη εθαξκνγέο γηα θηλεηά δελ δηακέλνπλ πάληα ζην θηλεηό. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε εθαξκνγή παξακέλεη ζε έλα δηαθνκηζηή θαη νη ρξήζηεο έρνπλ πξόζβαζε κέζσ ελόο πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη εθαξκνγώλ γηα θηλεηά: native εθαξκνγέο, web mobile εθαξκνγέο, θαη hybrid εθαξκνγέο. Κάζε κηα από απηέο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Πξηλ αλαιύζνπκε απηνύο ηνπο ηξεηο ηύπνπο εθαξκνγώλ, αο πνύκε θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα γηα ηνλ θαζέλα από απηνύο. 1. Οη native εθαξκνγέο είλαη εηδηθέο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα θηλεηνύ (π.ρ. ios θαη Android), ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη ηε γιώζζα πνπ ππνζηεξίδεη ε αληίζηνηρε πιαηθόξκα (π.ρ. Xcode θαη Objective-C κε ην ios, 6

19 Eclipse θαη Java κε ην Android). Οη Native εθαξκνγέο είλαη νη θαιύηεξεο από άπνςε εκθάληζεο θαη εθηέιεζεο. 2. Οη web mobile εθαξκνγέο, όπσο είλαη θαη ε εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηώ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ρξεζηκνπνηνύλ πξόηππα δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ, ζπλήζσο HTML, JavaScript θαη CSS. Απηή ε κέζνδνο, δεκηνπξγεί εθαξκνγέο πνιιαπιήο πιαηθόξκαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πνιιαπιέο ζπζθεπέο. Δλώ νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ εμειηγκέλεο εθαξκνγέο κόλν κε HTML5 θαη JavaScript, κεξηθνί δσηηθήο ζεκαζίαο πεξηνξηζκνί, παξακέλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ γξαςίκαηνο. Eηδηθόηεξα, ε δηαρείξηζε θάπνηαο ζπλεδξίαο, ε αζθαιήο απνζήθεπζε ρσξίο ζύλδεζε ζην internet θαη ε πξόζβαζε ζηελ native ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο (θσηνγξαθηθή κεραλή, εκεξνιόγην, γεσγξαθηθνί ράξηεο, θιπ.). 3. Οη hybrid εθαξκνγέο όπσο θαη νη native ηξέρνπλ ζηε ζπζθεπή, αιιά είλαη γξακκέλεο κε δηαδηθηπαθέο ηερλνινγίεο (HTML5, CSS θαη JavaScript). Γίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο ελζσκάησζεο ησλ HTML5 εθαξκνγώλ κέζα ζε έλα ιεπηό native δνρείν, θαη αμηνπνηνύλ ηε κεραλή πεξηήγεζεο ηεο ζπζθεπήο (αιιά όρη ηνλ πεξηεγεηή), γηα λα απνδόζνπλ ηελ HTML θαη λα επεμεξγαζηνύλ ηε JavaScript, ζε ηνπηθό επίπεδν. Έλα δηαδηθηπαθό πξνο native αθαηξεηηθό ζηξώκα, επηηξέπεη ηελ πξόζβαζε ζε δπλαηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο, πνπ δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζε web mobile εθαξκνγέο, όπσο είλαη ην επηηαρπλζηόκεηξν, ε θάκεξα θαη ε ηνπηθή απνζήθεπζε. 7

20 Δικψνα 2.1 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ γηα θηλεηά θαη νη δπλαηόηεηεο ηεο θαζεκηάο. 2.1 Native εθαπμογέρ Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ, νη native εθαξκνγέο θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα ή θηλεηή ζπζθεπή. Απηνύ ηνπ είδνπο νη εθαξκνγέο εγθαζίζηαληαη απεπζείαο ζηε ζπζθεπή θαη κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ hardware, πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ APIs ηεο πιαηθόξκαο. Ζ δεκηνπξγία native εθαξκνγώλ ζπρλά ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξα έμνδα, απ όηη νη άιινπ ηύπνπ εθαξκνγέο. Ζ Sybase Α.Δ. αλαθέξεηαη πάλσ ζ απηό ιέγνληαο όηη κεξηθέο εηαηξίεο δηαπίζησζαλ όηη ην λα δεκηνπξγήζεηο κηα native εθαξκνγή θνζηίδεη ηξεηο θνξέο, όζν ην λα δεκηνπξγήζεηο κηα hybrid εθαξκνγή. Οη native εθαξκνγέο παξ όια απηά παξέρνπλ ηελ θαιύηεξε ρξεζηηθόηεηα, ηα θαιύηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ θαιύηεξε ζπλνιηθή εκπεηξία γηα θηλεηό. Τπάξρνπλ κεξηθά πξάγκαηα, ηα νπνία ηα παξέρνπλ κόλν νη native εθαξκνγέο : 8

21 Πνιιαπιή αθή δηπιά παηήκαηα ζηελ νζόλε, δηαδνρηθά ηζηκπήκαηα θαη άιιεο ζύλζεηεο UI ρεηξνλνκίεο. Γξήγνξα γξαθηθά γηα API ε native πιαηθόξκα δίλεη ηαρύηεξα γξαθηθά, ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη κεγάιε ππόζεζε αλ παξνπζηάδνπκε κηα ζηαηηθή νζόλε κε κόλν κεξηθά ζηνηρεία, αιιά λα είλαη πνιύ ζεκαληηθά εάλ ρξεζηκνπνηνύκε πνιιά δεδνκέλα, ηα νπνία απαηηνύλ κηα γξήγνξε αλαλέσζε. Κίλεζε ξεπζηώλ ζρεηηθή κε ηα γξήγνξα γξαθηθά γηα API, είλαη θαη ε δπλαηόηεηα λα έρνπκε θίλεζε ξεπζηώλ. Απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηα παηρλίδηα, ζηελ άθξσο δηαδξαζηηθή έθζεζε, ή ζηνπο έληνλνπο ππνινγηζηηθνύο αιγνξίζκνπο γηα ηελ κεηαηξνπή θσηνγξαθηώλ θαη ήρσλ. Δλζσκαησκέλα εμαξηήκαηα - ε θσηνγξαθηθή κεραλή, ε αηδέληα δηεπζύλζεσλ, νη γεσγξαθηθνί ράξηεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ από παιηά ζηα θηλεηά, κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε θάπνηα εθαξκνγή. Έλα αθόκε ζεκαληηθό ελζσκαησκέλν ζηνηρείν είλαη ε θξππηνγξαθεκέλε απνζήθεπζε, αιιά πεξηζζόηεξα γη απηό αξγόηεξα. Δπθνιία ζηε ρξήζε ε native πιαηθόξκα είλαη απηό πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη νη άλζξσπνη, θαη έηζη όηαλ πξνζζέηνπκε απηή ηελ νηθεηόηεηα κε όια ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηκέλνπλ, έρνπκε κηα εθαξκνγή πνπ είλαη απιά πην εύθνιε ζηε ρξήζε. Σεθκεξίσζε ππάξρνπλ πάλσ από 2500 βηβιία κόλν γηα ios θαη Android αλάπηπμε, κε πνιύ πεξηζζόηεξα άξζξα, δεκνζηεύζεηο ζε blog, θαη ιεπηνκεξή ηερληθά ζέκαηα ζε ηζηνζειίδεο όπσο ε StackOverflow. Οη native εθαξκνγέο αλαπηύζζνληαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηώληαο έλα IDE. Σα IDE s παξέρνπλ εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία απνζθαικάησζεο, ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρεδίνπ, ηνλ έιεγρν ηεο έθδνζεο, θαη άιια εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη νη επαγγεικαηίεο πξνγξακκαηηζηέο. Δλώ νη ios θαη Android εθαξκνγέο αλαπηύρζεθαλ 9

22 ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά IDEs θαη γιώζζεο, ππάξρεη κεγάιε νκνηόηεηα ζηα πεξηβάιινληα αλάπηπμεο θαη δελ ππάξρεη ιόγνο λα ζθαιίδνπκε ηηο δηαθνξέο. Με απιά ιόγηα, ρξεζηκνπνηνύκε ηα εξγαιεία πνπ απαηηνύληαη από ηε ζπζθεπή. Υξεηαδόκαζηε απηά ηα εξγαιεία, επεηδή νη native εθαξκνγέο είλαη πην δύζθνιν λα αλαπηπρζνύλ. Οκνίσο, ην επίπεδν ηεο απαηηνύκελεο εκπεηξίαο είλαη πςειόηεξν από άιια ζελάξηα αλάπηπμεο. Γελ θάλεηο απιά απνθνπή θαη επηθόιιεζε ηελ Objective-C θαη πεξηκέλεηο λα δνπιέςεη. Οπόηε θαηαιαβαίλνπκε, όηη ε ηερλνινγηθή ηερλνγλσζία ηεο νκάδαο αλάπηπμεο κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο. Αλ είζαη έλαο επαγγεικαηίαο πξνγξακκαηηζηήο, πηζηεύσ πσο δελ πξέπεη λα θνιάο κε απνδεδεηγκέλα APIs θαη πιαίζηα εξγαζίαο, αλώδπλα εηδηθά εθέ κέζα από θαζηεξσκέλα ζηνηρεία, ή ηα νθέιε ηνπ λα έρεηο ηνλ θώδηθά ζνπ όιν ζε έλα κέξνο. ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ νη native εθαξκνγέο έρνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα όπσο επίζεο θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ελ ζπληνκία είλαη ηα παξαθάησ : Πιενλεθηήκαηα Καιύηεξεο επηδόζεηο, γξεγνξόηεξα animations, κεηαβάζεηο θαη ηαρύηεξνπο ρξόλνπο θόξησζεο. Ζ δηαθνξά απόδνζεο κεηαμύ ησλ native θαη ησλ web mobile εθαξκνγώλ, είλαη πνιύ πην έληνλε ζηηο πην αξγέο ζπζθεπέο. Έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζην hardware ηεο ζπζθεπήο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ OS. Κάλνπλ ζησπεξή εγθαηάζηαζε κηαο εθαξκνγήο ζηελ αξρηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο. ηηο ios ζπζθεπέο κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε νπνηαδήπνηε web mobile εθαξκνγή ζηελ αξρηθή νζόλε, αιιά είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα γίλεη ρεηξνθίλεηα. 10

23 Μπνξνύλ λα απνζεθεύζνπλ πεξηζζόηεξα δεδνκέλα ρσξίο ζύλδεζε ζην internet. Μπνξνύκε λα ηηο εκθαλίζνπκε θαη λα ηηο αλαδεηήζνπκε ζην App Store. Σν App Store ρεηξίδεηαη ηηο ζπλαιιαγέο αγνξώλ γηα ινγαξηαζκό καο. Μεηνλεθηήκαηα πλήζσο πην αθξηβέο γηα λα ηεο δεκηνπξγήζνπκε, αθόκε θαη γηα κηα εληαία πιαηθόξκα. Σα θόζηε δεκηνπξγίαο απμάλνληαη ζεκαληηθά γηα θάζε λέα πιαηθόξκα. Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζπειαζηεί κέζσ ηνπ App Store ηεο ζπζθεπήο. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξσζεί δύν ζεκαληηθά δεηήκαηα : ε εθαξκνγή λα έρεη πεξάζεη από κηα δηαδηθαζία έγθξηζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ρξνλνβόξα θαη απζαίξεηε, θαη αλ ε εθαξκνγή δεκηνπξγεί έζνδα ζα πξέπεη έλα πνζνζηό λα πεγαίλεη θαη ζην θαηάζηεκα. Οη ελεκεξώζεηο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα πεξλάλε από κηα λέα δηαδηθαζία έγθξηζεο θάζε θνξά. Δπεηδή ε βάζε θώδηθα ρξεηάδεηαη λα επεμεξγαζηεί εθ λένπ γηα θάζε OS, ν ρξόλνο γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα εθαξκνγή γηα πνιιαπιέο ζπζθεπέο κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάινο. 11

24 2.1.1 Native εθαπμογέρ για Android Γηα λα αλαπηύμνπκε κηα native εθαξκνγή γηα Android, ρξεζηκνπνηνύκε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java, όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, γηα λα γξάςνπκε θώδηθα θαη ηνλ κεηαγισηηίδνπκε κε ηα εξγαιεία ηνπ Android SDK. Σν πξντόλ ηόηε ζα ζπζθεπαζηεί κέζα ζε έλα αξρείν κε θαηάιεμε.apk. Απηό ην αξρείν είλαη ε εθαξκνγή, ε νπνία πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηε ζπζθεπή. Κάζε εθαξκνγή ηξέρεη κε κηα μερσξηζηή δηαδηθαζία θαη έρεη ηε δηθή ηεο ππόδεημε ηεο Dalvik VM. Οη θιάζεηο ηεο java κεηαηξέπνληαη ζε.dex κνξθή θαη εθηεινύληαη από ηελ VM. Ζ VM βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ελόο Linux kernel, ν νπνίνο κεηαθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππξήλα, όπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα νδήγεζεο πιηθνύ, ε δηαρείξεζε δηεξγαζηώλ, ελέξγεηαο θαη κλήκεο θ.ι.π. Δικψνα 2.2 Αξρηηεθηνληθή Android ζε ζηξώκαηα 12

25 2.1.2 Native εθαπμογέρ για ios Οη native εθαξκνγέο γηα ios γξάθνληαη ζε Objective-C, όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ, θαη κεηαγισηηίδνληαη κε ην ios SDK. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ios απνηειείηαη αθαηξεηηθά από ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηξώκαηα ινγηζκηθνύ όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Σν ζηξώκα Cocoa Touch είλαη ην αλώηεξν θαη έρεη ηε κεγαιύηεξε αθαηξεηηθόηεηα ζην θπζηθό πιηθό. Πεξηέρεη ηα βαζηθά πιαίζηα εξγαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ios εθαξκνγώλ. Σν ζηξώκα Media πξνκεζεύεη ην ios κε ήρν, βίληεν, animation θαη δπλαηόηεηεο γξαθηθώλ. Σν ζηξώκα Core Services πεξηέρεη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ όιεο νη εθαξκνγέο. Καη ηέινο ην ζηξώκα Core OS είλαη απηό πνπ είλαη πην θνληά ζην θπζηθό πιηθό. Παξέρεη ππεξεζίεο ρακεινύ επηπέδνπ όπσο δηθηύσζε, δηαρείξηζε κλήκεο, θιπ. Δικψνα 2.3 Αξρηηεθηνληθή ios ζε ζηξώκαηα Οη πξνγξακκαηηζηέο δελ πξνγξακκαηίδνπλ θάζε θνξά, κόλν γηα ην αλώηεξν ζηξώκα κπνξνύλ επίζεο λα γξάςνπλ θώδηθα θαη ζε άιια ζηξώκαηα. Χζηόζν, όζν πην θάησ είλαη έλα ζηξώκα, ηόζν πεξηζζόηεξεο γξακκέο θώδηθα πξέπεη λα γξαθηνύλ, θάηη πνπ νδεγεί ζε κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα. 13

26 Οη native εθαξκνγέο είλαη ζπλήζσο γξήγνξεο, αμηόπηζηεο θαη όπσο εηπώζεθε θαη πην πάλσ κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε όιν ην hardware ηεο ζπζθεπήο (θάκεξα, επηηαρπλζηόκεηξν, ππμίδα, θιπ). Λόγσ απηήο ηεο απμεκέλεο απόδνζεο, ηα παηρλίδηα ζηα θηλεηά ζπλήζσο δεκηνπξγνύληαη σο native εθαξκνγέο. Απηό όκσο ζεκαίλεη επίζεο, όηη ε εθαξκνγή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πιαηθόξκα, γηα ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε. Γειαδή κηα Android εθαξκνγή, δελ ζα ηξέμεη ζε κηα ios ζπζθεπή, ρσξίο λα θσδηθνπνηεζεί εθ λένπ όιε ε εθαξκνγή ζε Objective-C. Δλώ έρνπκε ζίμεη ηηο native εθαξκνγέο από ηελ νπηηθή ηεο αλάπηπμεο, ππάξρεη θαη ε πην ζεκαληηθή νπηηθή : ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε. Όηαλ ςάρλεηο κηα εθαξκνγή, ζα ηε βξεηο ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο πνπ θαηαζθεύαζε ηε ζπζθεπή ζνπ. Όηαλ αλνίγεηο ηελ εθαξκνγή, μεθηλάεη θαηεπζείαλ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείο ηελ εθαξκνγή, έρεηο γξήγνξε απόδνζε, νκνηόκνξθε εκθάληζε θαη αίζζεζε ηεο πιαηθόξκα. Όηαλ ε εθαξκνγή ζνπ ρξεηάδεηαη θάπνηα ελεκέξσζε, ζην ιέεη. Οη native εθαξκνγέο ζνπ παξέρνπλ όια όζα ζα πεξίκελεο από ηελ εηαηξεία πνπ θαηαζθεύαζε ηε ζπζθεπή ζνπ. 14

27 2.2 Web mobile εθαπμογέρ Μηα web mobile εθαξκνγή είλαη κηα ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία έρνπκε πξόζβαζε από ηνλ πεξηεγεηή ηεο ζπζθεπήο καο, αιιά ε ηζηνζειίδα απηή έρεη θηηαρηεί γηα λα κνηάδεη κε κηα εθαξκνγή θαη όρη κε κηα παξαδνζηαθή ηζηνζειίδα. Ο ζθνπόο ηεο είλαη επίζεο πην ιεηηνπξγηθόο πξνζθέξεη έλα βνεζεηηθό πξόγξακκα ή κηα ππεξεζία αληί κηαο αθξηβήο ηζηνζειίδαο, ε νπνία είλαη ζπρλά πην ελεκεξσηηθε. Χο εθ ηνύηνπ, νη web mobile εθαξκνγέο είλαη αγλώζηνπ ζπζθεπήο θαη κπνξνύλ λα αλνίμνπλ κε νπνηνδήπνηε ζύγρξνλν πεξηεγεηή θηλεηνύ. Καη επεηδή ην πεξηερόκελό ηεο εθαξκνγήο είλαη ζην δηαδίθηπν, είλαη αλαδεηήζηκν, θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη ηεξάζηην όθεινο, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή (αγνξέο γηα παξάδεηγκα, κε ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο). Δάλ έρεηε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, ηόηε ζα είλαη αξθεηά εύθνιν λα αλαπηύμεηε θαη web mobile εθαξκνγέο. Αλ είζηε θαηλνύξγηνη ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ, ε ηερλνινγηθή κπάξα είλαη ρακειόηεξα : είλαη επθνιόηεξν λα μεθηλήζεηε από εδώ παξά από ηε native ή ηελ πβξηδηθή αλάπηπμε. Γπζηπρώο, θάζε θηλεηό θαίλεηαη λα έρεη ηε δηθή ηνπ ηδέα γηα ην ηη κέγεζνο θαη αλάιπζε νζόλεο ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη έηζη ππάξρεη κηα πξόζζεηε επηβάξπλζε δνθηκώλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο. Ζ αζπκβαηόηεηα πεξηεγεηή είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζηηο ζπζθεπέο Android, νπόηε πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο «γξάθσ κηα θνξά θαη ηξέρεη παληνύ» web mobile κεζνδνινγίαο είλαη όηη ε δηαλνκή θαη ε ππνζηήξημε είλαη πνιύ πην εύθνιε απ όηη γηα ηηο native εθαξκνγέο. Θέιεηε λα θάλεηε κηα δηόξζσζε ζθάικαηνο ή πξόζζεζε ραξαθηεξηζηηθώλ; Έγηλε θαη αλαπηύρζεθε γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο. Γηα κηα native εθαξκνγή, δελ ππάξρνπλ πιένλ θύθινη αλάπηπμεο θαη δνθηκώλ, κεηά ηνπο νπνίνπο ν θαηαλαισηήο ζπλήζσο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε έλα θαηάζηεκα θαη λα θαηεβάζεη ηε λέα έθδνζε, γηα λα έρεη θαη ηελ ηειεπηαία δηόξζσζε. Σνλ ηειεπηαίν ρξόλν, ε HTML5 έρεη αλαδεηρζεί σο έλαο πνιύ δεκνθηιήο ηξόπνο γηα ηε δεκηνπξγία web mobile εθαξκνγώλ, θη απηό γηαηί είλαη έλα θνηλό 15

28 ζηνηρείν γηα κηα πνηθηιία ζπζθεπώλ, OS, θαη πεξηεγεηώλ, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Πνιιαπιά UI πιαίζηα εξγαζίαο είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ επίιπζε νξηζκέλσλ από ηα πην πνιύπινθα πξνβιήκαηα πνπ θαλέλαο πξνγξακκαηηζηήο δελ ζέιεη λα αλαθαιύςεη. Ζ iscroll θάλεη κηα εθπιεθηηθή δνπιεηά ζηε κίκεζε ηνπ ζηπι δπλακηθήο θύιηζεο. Ζ jquery Mobile πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη ε Sencha Touch παξέρνπλ θνκςά ζηνηρεία θηλεηνύ, κε εθαηνληάδεο αλ όρη ρηιηάδεο πξόζζεησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζρεδόλ ηα πάληα. Δικψνα 2.4 Ζ HTML5 σο θνηλό ζηνηρείν πζθεπώλ, Λεηηνπξγηθώλ πζηεκάησλ θαη Πεξηεγεηώλ. Έηζη, αλ νη web mobile εθαξκνγέο είλαη πην εύθνιεο ζηελ αλάπηπμε, πην εύθνιεο ζηελ ππνζηήξημε θαη κπνξνύλ λα θηάζνπλ ην επξύηεξν δπλαηό θάζκα ζπζθεπώλ, πνην είλαη ην αδύλακν ηνπο ζεκείν; Έρνπκε ήδε αμηνινγήζεη ηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο native αλάπηπμεο, νπόηε απιά ζα επαλαιάβνπκε όηη δελ κπνξνύκε λα έρνπκε πξόζβαζε ζηα εμαξηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηε ζπζθεπή (θσηνγξαθηθή κεραλή, αηδέληα δηεπζύλζεσλ θιπ.) Οη ρξήζηεο δελ ζα έρνπλ ηελ εμνηθείσζε ηεο εγγελνύο εκθάληζεο θαη αίζζεζεο, ή ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζύλζεηεο ρεηξνλνκίεο, κε ηηο νπνίεο είλαη εμνηθεησκέλνη. Όκσο 16

29 βήκαηα γίλνληαη ζε όια ηα κέησπα, θαη όιν θαη πεξηζζόηεξε ιεηηνπξγία ππνζηεξίδεηαη από ηνπο πεξηεγεηέο. Ζ ηειεπηαία παξηίδα πεξηεγεηώλ ππνζηεξίδεη επηηάρπλζε πιηθνύ CSS3 ηδηνηήησλ animation, παξέρνληαο νκαιή θίλεζε γηα ζπξόκελα πάλει θαζώο θαη κεηαβάζεηο κεηαμύ νζνλώλ, αιιά αθόκε θαη απηό δελ κπνξεί λα αληηπαξαβάιεη ηε δύλακε θαη ηελ επειημία ησλ native εθαξκνγώλ. ήκεξα, απιά δελ είλαη δπλαηό λα ζπιιάβνπκε γεγνλόηα εηζόδνπ πνιιαπιήο αθήο (δειαδή όηαλ πεξηζζόηεξα από έλα δάρηπια είλαη ζηελ νζόλε), ή λα δεκηνπξγήζνπκε θνκςόηεηα κε θνπκπηά εμσηεξηθήο πεξηζηξνθήο θαη θσηνγξαθίεο πνπ αησξνύληαη, θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηνπλ ζην ζσζηό ζεκείν. Χζηόζν, ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί, ηδίσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο, είλαη ε απνζήθεπζε θαη αζθάιεηα ρσξίο ζύλδεζε ζην internet. Δλώ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε κηα εκθάληζε δπλαηνηήησλ ρσξίο ζύλδεζε ζην internet από ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε αξρείσλ ζηε ζπζθεπή, δελ είλαη κηα πνιύ θαιή ιύζε. Παξόιν πνπ ε ππνθείκελε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη θξππηνγξαθεκέλε, δελ είλαη ηόζν ηκεκαηνπνηεκέλε όζν κηα native θξππηνγξάθεζε πνπ πξνζηαηεύεη θάζε εθαξκνγή κε έλα πηζηνπνηεηηθό αλάπηπμεο. Δπίζεο, αλ κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε έιεγρν ηαπηόηεηαο έρεη μεθηλήζεη από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο, ζα απαηηεί από ηνπο ρξήζηεο λα εηζάγνπλ ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπο, θάζε θνξά πνπ ε εθαξκνγή ζηέιλεηαη ζην θόλην. Απηή είλαη κηα θαθή εκπεηξία γηα ην ρξήζηε. ε γεληθέο γξακκέο, εθαξκόδνληαο αθόκε θαη αζήκαληα κέηξα αζθαιείαο ζε κηα native πιαηθόξκα κπνξεί λα είλαη ζύλζεηα θαζήθνληα γηα έλαλ πξνγξακκαηηζηή δηαδηθηύνπ. Χο εθ ηνύηνπ, εάλ ε αζθάιεηα είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, κπνξεί λα έηλαη ν παξάγνληαο ζπκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα απνθαζίζνπκε πνηα ηερλνινγία γηα θηλεηά ζα επηιέμνπκε. ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ νη web mobile εθαξκνγέο εθηόο από δπλαηά πιενλεθηήκαηα, έρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Όια απηά αλαγξάθνληαη παξαθάησ : Πιενλεθηήκαηα Υξεζηκνπνηνύλ ηερλνινγίεο δηαδηθηύνπ (HTML / CSS / Javascript), νη νπνίεο είλαη αλακθηζβήηεηα πην εύθνιεο ζηε κάζεζε απ όηη νη native γιώζζεο, όπσο ε Objective-C, ή ε Java. 17

30 Μηα εληαία βάζε θώδηθα πνπ κπνξεί λα πξνζπειαζηεί από νπνηνδήπνηε θηλεηό, πνπ έρεη θάπνηνλ πεξηεγεηή. Σα ζέκαηα απόδνζεο γίλνληαη όιν θαη ιηγόηεξν ζεκαληηθά, κηαο θαη νη πεξηεγεηέο θηλεηώλ γίλνληαη γξεγνξόηεξνη θαη νη Javascript κεραλέο ηνπο, εμαθνινπζνύλ λα βειηηώλνληαη. Γξήγνξε δνθηκή θαη αλάπηπμε (κέρξη λα δνθηκαζηεί ζην PhoneGap, κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζέκα ηηο ζπλζήθεο αλαζεώξεζεο ηνπ App Store). Με ην PhoneGap, κπνξνύκε λα εθκεηαιεπηνύκε ηε δηαλνκή θαη ηελ ελζσκαησκέλε πιεξσκή κέζσ ηνπ App Store ή ηνπ Android Market. Μεηνλεθηήκαηα Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηώλ δηαδηθηύνπ ζεκαίλεη εξκελεπκέλνο θώδηθαο (αληίζεηα κε ηνλ κεηαγισηηηζκέλν θώδηθα γηα ηεο native εθαξκνγέο), θάηη πνπ κεξηθνί πηζηεύνπλ όηη ζεκαίλεη, όηη νη web mobile εθαξκνγέο ζα είλαη πάληα πην αξγέο απν ηηο native. Γελ ππάξρεη πιήξεο πξόζβαζε ζε όιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ εθηίζεληαη από ην OS ηεο ζπζθεπήο, πνπ ζεκαίλεη όηη πεξηνξηδόκαζηε ζηα APIs πνπ δηαηίζεληαη από ηνλ πεξηεγεηή. 18

31 2.3 Hybrid εθαπμογέρ Τβξηδηθν εμ νξηζκνύ, είλαη θάηη πνπ πξνέξρεηαη από εηεξνγελείο πεγέο, ή απνηειείηαη από ζηνηρεία δηαθνξεηηθώλ ή αηαίξηαζησλ εηδώλ. Μηα hybrid εθαξκνγή είλαη εθείλε, πνπ είλαη γξακκέλε κε ηελ ίδηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηζηνζειίδεο θαη web mobile πινπνηήζεηο, θαη πνπ θηινμελείηαη ή ηξέρεη κέζα ζε έλα native δνρείν ελόο θηλεηνύ. Δίλαη ε έλσζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο native εθηέιεζεο. Σν PhoneGap είλαη έλα παξάδεηγκα από ηα πην δεκνθηιή δνρεία γηα ηε δεκηνπξγία πβξηδηθώλ εθαξκνγώλ γηα θηλεηά. Οη hybrid εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνύλ έλαλ έιεγρν πξνβνιήο δηαδηθηύνπ (UIWebView ζην ios, WebView ζην Android θαη ηα ππόινηπα), γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα αξρεία HTML θαη JavaScript ζε πιήξε νζόλε, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κεραλή απόδνζεο native πεξηεγεηή (όρη ηνλ ίδην ηνλ πεξηεγεηή). Σν WebKit είλαη ε κεραλή απόδνζεο πεξηεγεηή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ios, ζην Android, ζην Blackberry θαη ζηηο ππόινηπεο πιαηθόξκεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε HTML θαη ε JavaScript, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία κηαο hybrid εθαξκνγήο, επεμεξγάδνληαη από ηε κεραλή απόδνζεο ηνπ WebKit θαη εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε ζε πιήξε νζόλε ειέγρνπ πξνβνιήο δηαδηθηύνπ, θαη όρη ζε έλαλ πεξηεγεηή. Σν κεγαιύηεξν κπζηηθό ησλ hybrid εθαξκνγώλ, είλαη ε πινπνίεζε ελόο αθαηξεηηθνύ ζηξώκαηνο, πνπ εθζέηεη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο ζηε hybrid εθαξκνγή σο κηα JavaScript API. Απηό είλαη θάηη πνπ δελ γίλεηαη κε ηηο web mobile πινπνηήζεηο, ιόγσ ηνπ νξίνπ αζθαιείαο κεηαμύ ηνπ browser θαη ησλ APIs ηεο ζπζθεπήο. Σν PhoneGap είλαη έλα παξάδεηγκα ελόο αθαηξεηηθνύ ζηξώκαηνο JavaScript, πάλσ ζε native APIs. Μέζσ απηνύ ηνπ αθαηξεηηθνύ ζηξώκαηνο, έλα θνηλό ζύλνιν από APIs, εθηίζεηαη ζε JavaScript. Απηέο νη JavaScript APIs ιεηηνπξγνύλ ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην πιαίζην εξγαζίαο (ην WinJS είλαη κόλν γηα ηα Windows 8, ελώ ην PhoneGap είλαη γηα επηά πιαηθόξκεο θηλεηνύ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ios,android,blackberry θαη Windows Phone 7, θάηη πνπ ζα αλαιπζεί παξθάησ ζην θνκκάηη πνπ ζα κηιήζνπκε γηα ην PhoneGap). Όηαλ ην native πεξηηύιηγκα, κεηαγισηηίδεηαη γύξσ από ηνπο πόξνπο ησλ HTML, CSS θαη 19

32 JavaScript, ππάξρεη έλα ζηξώκα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ πξνζηίζεηαη, ην νπνίν ζπλδέεη ηηο JavaScript APIs κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο APIs ηεο πιαηθόξκαο. ην κεγαιύηεξν θνκκάηη, νη hybrid εθαξκνγέο παξέρνπλ ηα θαιύηεξα θαη ησλ δύν θόζκσλ. Οη ελ δσή πξνγξακκαηηζηέο δηαδηθηύνπ πνπ έρνπλ γίλεη εηδηθνί ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο JavaScript, ζηελ ώζεζε ηεο CSS γηα λα δεκηνπξγνύλ όκνξθα ζρεδηαγξάκκαηα, θαη ζην γξάςηκν ζπκβαηνύ θώδηθα HTML πνπ ιεηηνπξγεί ζε νπνηαδήπνηε πιαηθόξκα, κπνξνύλ πιένλ λα δεκηνπξγήζνπλ εμειηγκέλεο εθαξκνγέο γηα θηλεηά, πνπ δε ζπζηάδνπλ ηηο σξαίεο native δπλαηόηεηεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη native πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα γξάςνπλ πξόζζεηα γηα εξγαζίεο όπσο ε επεμεξγαζία εηθόλαο, αιιά ζε πεξηπηώζεηο όπσο απηή, ε νπζία βξίζθεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο. Γλσξίδεηε όηη νη native εθαξκνγέο εγθαζίζηαληαη ζηε ζπζθεπή, ελώ νη HTML5 εθαξκνγέο βξίζθνληαη ζε έλαλ δηαδηθηπαθό δηαθνκηζηή, έηζη ίζσο λα αλαξσηηέζηε, αλ νη πβξηδηθέο εθαξκνγέο απνζεθεύνπλ ηα αξρεία ηνπο ζηε ζπζθεπή ή ζε έλα δηαθνκηζηή; ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρνπλ δύν ηξόπνη λα εθηειέζνπκε κηα πβξηδηθή εθαξκνγή : 1. Σνπηθά Μπνξείηε λα παθεηάξεηε ηνλ HTML θαη JavaScript θώδηθα κέζα ζηε δπαδηθή εθαξκνγή ηνπ θηλεηνύ, κε ηξόπν παξόκνην κε ηε δνκή κηαο native εθαξκνγήο. απηό ην ζελάξην ρξεζηκνπνηείηε REST APIs (όπνπ REST είλαη ην κνληέιν ηνπ δηαδηθηύνπ) γηα λα κεηαθηλήζεηε ηα δεδνκέλα κπξνο-πίζσ κεηαμύ ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ δηαδηθηύνπ. 2. ε έλα δηαθνκηζηή Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηελ πιήξε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή από ην δηαθνκηζηή (κε πξναηξεηηθή πξνζσξηλή απνζήθεπζε γηα θαιύηεξε απόδνζε), απιά ρξεζηκνπνηώληαο ην δνρείν σο έλα ιεπηό θέιπθνο πάλσ από ηε UIWebView. 20

33 Όπσο θαη νη άιινη δύν ηύπνη εθαξκνγώλ, έηζη θαη νη hybrid εθαξκνγέο, ζύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ, έρνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. Απηά είλαη ηα παξαθάησ: Πιενλεθηήκαηα Μαο δίλνπλ APIs γηα λα έρνπκε πξόζβαζε ζε νξηζκέλα, αλ όρη ζε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θιεηδσκέλα από ηνλ πεξηεγεηή, όπσο ε θάκεξα, ε ππμίδα, νη επαθέο θ.ι.π. Μαο επηηξέπνπλ λα επσθειεζνύκε ηελ εληαία βάζε θώδηθα, πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο δηαδηθηύνπ αιιά θαη λα πξνσζήζνπκε ζηελ αγνξά ηελ εθαξκνγή καο ζε θάζε έλα από ηα κεγαιύηεξα App Stores θηλεηώλ. Οη αγνξέο δηνηθνύληαη απν ην App Store. Μεηνλεθηήκαηα Ζ απόδνζε ηεο εθαξκνγήο, εμαθνινπζεί λα εμαξηάηαη από ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πεξηεγεηή ηεο ζπζθεπήο. Ζ ελεκέξσζε δελ είλαη άκεζε. Τπόθεηληαη ζε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ App Store θαη ζε θαηαλνκή εζόδσλ. 21

34 πκπεξαζκαηηθά ε αλάπηπμε ζηα θηλεηά έηλαη έλαο ζπλερώο θηλνύκελνο ζηόρνο. Κάζε έμη κήλεο, ππάξρεη έλα λέν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θηλεηνύ, κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία κπνξείο λα έρεηο πξόζβαζε κόλν κε native APIs. Σα δνρεία θέξλνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο πβξηδηθέο εθαξκνγέο, ελ ζπλερεία κε ην δηαδίθηπν λα θάλεη ηεξάζηηα άικαηα θάζε ιίγα ρξόληα. Όια ηα παξαπάλσ, ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Native Web Mobile Hybrid Υαπακηηπιζηικα Δθαπμογηρ Γξαθηθα Native APIs HTML,Canvas,SVG HTML,Canvas,SVG Δθηέιεζε Γξήγνξε Αξγή Αξγή Native εκθάληζε θαη αίζζεζε Native Απνκίκεζε Απνκίκεζε Γηαλνκή App Store Γηαδίθηπν App Store Ππψζβαζη ζςζκεςήρ Φσηνγ. Μεραλή Χ Δηδνπνηήζεηο Χ Δπαθέο,Ζκεξνιόγ. Χ Απνζήθεπζε ρσξίο Αζθαιήο απνζή- Κνηλόρξεζηε SQL Αζθαιήο απνζήζύλδεζε θεπζε αξρείσλ θεπζε αξρείσλ, Κνηλόρξεζηε SQL Γεσγξαθηθνί ράξηεο Υειπονομίερ Άγγηγκα Σζίκπεκα,δηαδνρηθή επαθή Χ ςνδεζιμψηηηα Δληόο θαη εθηόο Κπξίσο εληόο ζύλδεζεο Δληόο θαη εθηόο ζύλδεζεο ζύλδεζεο Γεξιψηηηερ Ανάπηςξηρ ObjectiveC,Java HTML5,CSS,Javascript HTML5,CSS,Javascript Πίνακαρ Α ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο Native, Web Mobile θαη Hybrid εθαξκνγέο. 22

35 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 3.1 HTML5 Από ηελ εκθάληζε ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα θηλεηά, νη άλζξσπνη ζπδεηνύλ γηα ηηο HTML5 ελαληίνλ ησλ native πξνζεγγίζεσλ. Ζ Apple αξρηθά ήζειε όιεο νη εθαξκνγέο ηεο λα ζηεξίδνληαη ζην δηαδίθηπν, αξλνύκελε λα πξνζθέξεη έλα native SDK. Σειηθά, ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη απηό δελ ζα ήηαλ αξθεηό θαη πξόηεηλαλ ηελ ηξέρνπζα ιύζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ Objective-C. Ζ Google έρεη πξνζθέξεη ην native SDK ηεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ Java, από ηελ αξρή ηνπ Android, αιιά πξνθαλώο έρνπλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά, ζρεηηθά κε ηα δηαδηθηπαθά SDKs. Σα βαζηθά ζηνηρεία κηαο HTML5 εθαξκνγήο είλαη αξθεηά απιά. Οη HTML5 εθαξκνγέο είλαη νπζηαζηηθά native εθαξκνγέο πνπ εθζέηνπλ κηα εληαία νζόλε πνπ πεξηέρεη έλαλ πεξηεγεηή δηαδηθηύνπ πξνζσξηλά αλελεξγό. Μηα εθαξκνγή πνπ βαζίδεηαη ζε JavaScript ζηε ζπλέρεηα θνξηώλεηαη ζηνλ πεξηεγεηή. Ζ ηδέα είλαη όηη έλαο πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ην πάξεη από εθεί ρξεζηκνπνηώληαο HTML, CSS, θαη JavaScript. Δπεηδή νη πεξηεγεηέο ζην Android θαη ην ios βαζίδνληαη ζε λεόηεξνπο, ζπκβαηνύο κε ηα πξόηππα, πεξηεγεηέο (π.ρ. WebKit), νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ πιήξσο πνιιά από ηα λέα HTML5 θαη CSS3 APIs. Σν Cordova (επηζήκσο γλσζηό σο PhoneGap) πξνζθέξεη κηα ελδηαθέξνπζα ιύζε ζε όηη έρεη ήδε θαηαζθεπάζεη,ν native θώδηθαο πνπ ρξεηάδεηαη λα ηδξπζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε όιεο ηηο δεκνθηιείο θνξεηέο πιαηθόξκεο πνπ ππάξρνπλ. Σν Cordova επηπιένλ εθζέηεη έλα JavaScript SDK ζηνλ πεξηεγεηή πνπ γαηδώλεηαη ζην native θώδηθα, έηζη ώζηε νη πξνγξακκαηηζηέο λα κπνξνύλ αθόκα λα επσθειεζνύλ ηνπ ρακεινύ επηπέδνπ ησλ APIs. Μεξηθά παξαδείγκαηα απηώλ ησλ ρακεινύ επηπέδνπ 23

36 ιεηηνπξγηώλ, πεξηιακβάλνπλ αιιειεπίδξαζε κε ηελ θάκεξα ελόο θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ην ζύζηεκα αξρείσλ, ή κηα SQLite βάζε δεδνκέλσλ. Σν JavaScript SDK ηνπ Cordova, είλαη ην ίδην ζε όιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο, έηζη ηδαληθά έλαο πξνγξακκαηηζηήο ζα πξέπεη κόλν λα θαηαζθεπάζεη κία JavaScript εθαξκνγή θαη ζα εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ζέζε λα ζηνρεύεη πνιιαπιέο πιαηθόξκεο. Σν λα είζαη ζε ζέζε λα ζηνρεύεηο ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο κε ηελ ίδηα βάζε θώδηθα είλαη ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα ησλ HTML5 εθαξκνγώλ. Από ηε ζηηγκή πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη ηα ζρέδηα ζαο θαη κπνξείηε κε επηηπρία λα θνξηώζεηε ηελ JavaScript εθαξκνγή ζαο ζε θάζε πιαηθόξκα πνπ ζέιεηε λα ζηνρεύζεηε, έρεηε αθόκα πνιιή δνπιεηά. Όηαλ αλαπηύζεηε native εθαξκνγέο, ζπλήζσο δελ ρξεηάδεηαη λα πάξεηε θακηά απόθαζε ζρεηηθά κε ηα πιαίζηα εξγαζίαο ή ηηο κεραλέο δηάηαμεο. Απιά ρξεζηκνπνηήηε απηά πνπ ζαο έρνπλ παξαρσξεζεί από ην SDK. Οη JavaScript εθαξκνγέο είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ κηαο ζειίδαο, ηόηε πηζαλόηαηα έρεηε θάπνηεο ηδέεο γηα ην πώο λα μεθηλήζεηε. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά πιαίζηα εξγαζίαο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, κεξηθά από ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: jquery : Σν jquery πιαίζην εξγαζίαο παίξλεη ηε ζπρλά ρξεζηκνπηνύκελε θξάζε γξάθσ ιίγν, θάλεη πεξηζζόηεξα ζην επόκελν επίπεδν Αληί λα δεκηνπξγνύκε κνλαδηθέο εθαξκνγέο γηα θάζε θηλεηό ή OS, ην jquery πιαίζην εξγαζίαο καο επηηξέπεη λα ζρεδηάδνπκε κηα εληαία πςειήο επσλπκίαο ηζηνζειίδα ή εθαξκνγή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζε όιεο ηηο δεκνθηιείο πιαηθόξκεο smartphone, tablet-pc, θαη desktop. Backbone.js : Απηό είλαη έλα πνιύ δεκνθηιέο ζαλ MVC πιαίζην εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη γξακκέλν ζε JavaScript. Δμαξηάηαη από ην Underscore.js θαη ηε jquery / ηε Zepto θαη παξέρεη έλα πνιύ απιό πιαίζην εξγαζίαο κνληέινπ όςεο πνπ δηαζπλδέεηαη κε APIs βαζηζκέλεο ζε REST. Node.js : Μηα JavaScript εθηέιεζε από ηελ κεξηά ηνπ δηαθνκηζηή, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ V8 κεραλή ηνπ Chrome, πνπ έρεη κηα πνιύ ηζρπξή θνηλόηεηα αλνηθηνύ θώδηθα από πίζσ ηνπ Έλα ζύζηεκα ινγηζκηθνύ πνπ έρεη 24

37 ζρεδηαζηεί γηα ην γξάςηκν εμαηξεηηθά επεθηάζηκσλ εθαξκνγώλ Internet, ηδίσο δηαδηθηπαθώλ δηαθνκηζηώλ. 3.2 CPTs Σα CPTs επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο γηα πνιιαπιέο πιαηθόξκεο κε έλα κηθξό νξηαθό θόζηνο. Ζ επίδξαζή ηνπο είλαη ηόζν ζέκα ηαθηηθήο, ζην λα επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζηνρεύνπλ πεξηζζόηεξεο πιαηθόξκεο, αιιά θαη ζέκα ζηξαηεγηθήο ζην λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαηαξάμνπλ ην Apple / Google δπνπώιην ζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ θηλεηώλ. Σα CPTs ιύλνπλ πξαγκαηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηε ζήκεξνλ εκέξα επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκνγέο γηα πνιιαπιέο πιαηθόξκεο, ζπλήζσο γηα θηλεηά, αιιά όιν θαη πεξηζζόηεξν γηα tablet-pc ή γηα νζόλεο ηειεόξαζεο, από ηελ ζρεδόλ ίδηα βάζε θώδηθα ή από ην ίδην ζρεδηαζηηθό εξγαιείν. Δπηπιένλ ηα CPTs κεηώλνπλ ην θόζηνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ πιαηθόξκαο θαη επηηξέπνπλ ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα ζηνρεύζνπλ λέεο πιαηθόξκεο ζε έλα κηθξό νξηαθό θόζηνο. Σν πην ζεκαληηθό είλαη, όηη επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο ινγηζκηθνύ πνπ ζηνρεύνπλ πνιιαπιέο πιαηθόξκεο, λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δεμηόηεηεο ηνπ πξνγξακκαηηζηή, λα κνηξαζηνύλ ηηο βάζεηο θώδηθα, λα ζπγρξνλίζνπλ ηηο εθδόζεηο θαη λα κεηώζνπλ ηα θόζηε ππνζηήξημεο. ύκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δεκνζηεύζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ζρεηηθά κε ηα CPTs, ην PhoneGap θαη ην Sencha εγνύληαη όζνλ αθνξά ηνλ δηακνηξαζκό ζθέςεσλ, θαζώο ρξεζηκνπνηνύληαη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή από ην 32% θαη ην 30% αληίζηνηρα, ησλ πξνγξακκαηηζηώλ πνιιαπιήο πιαηθόξκαο, αλεμάξηεηα από ηα θύξηα εξγαιεία ηνπο. Σελ top πεληάδα ζπκπιεξώλνπλ ην MonoTouch ηεο Xamarin / Mono γηα Android, ην Appcelerator θαη ην Adobe (Flex). Σν ππόινηπν κηζό ηεο top δεθάδαο ησλ CPTs όζνλ αθνξά ηε ρξήζε, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζπκπιεξώλνπλ ην Unity, ην Corona, ην AppMobi, ην RunRev θαη ην MoSync. To PhoneGap (23%), ην Mono ηεο Xamarin (22%) θαη ην Unity (22%) είλαη ηα εξγαιεία πνπ νη πεξηζζόηεξνη πξνγξακκαηηζηέο ζρεδηάδνπλ λα πηνζεηήζνπλ, αλεμάξηεηα από ην θύξην εξγαιείν ηνπο. Απηή ε αγνξά βξίζθεηαη ζε ζπλερή ξνή, κε ηνπο 25

38 πξνγξακκαηηζηέο λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα δνθηκάδνπλ λέα εξγαιεία, γηα παξάδεηγκα ην PhoneGap είλαη έλα ζθαινπάηη γηα ηελ αλάπηπμε πνιιαπιήο πιαηθόξκαο, θαζώο εγείηαη ζηε δηαθίλεζε ζθέςεσλ θαη ζην δηακνηξαζκό πξόζεζεο, αιιά επίζεο έξρεηαη ηξίην ζηα εξγαιεία πνπ εγθαηαιείθζεθαλ. Ο πίλαθαο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ν παξαθάησ : % των προγραμματιστών που χρησιμοποιούν το κάθε εργαλείο PhoneGap Sencha Touch / jqtouch Mono Appcelerator Adobe Flex Unity 3 Corona AppMobi RunRev MoSync Πηγή : Cross - Platform Tools February 2012 Δικψνα 3.1 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο ησλ CPTs ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή γηα θάζε έλα από ηα CPTs πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξναλαθεξζήζα δεθάδα κε ηελ ζπζγθεθξηκέλε ζεηξά : PhoneGap Υξεζηκνπνηεί HTML, CSS, θαη JavaScript είζνδν, παξέρεη APIs πνιιαπιήο πιαηθόξκαο θαη ηπιίγεη ηνλ δηαδηθηπαθό θσδηθό ζε έλα native θέιπθνο, γηα δηαλνκή. Sencha Touch / jqtouch Πιαίζηα εξγαζίαο JavaScript πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δώζνπλ ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο κηα native εκθάληζε θαη αίζζεζε θαη λα απινπνηήζνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα ios, Android θαη Blackberry. 26

39 Mono(Touch/Droid) Δξγαιεηνζήθεο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ C# θαη.net εηζόδνπο, ην Monotouch είλαη γηα ios κεηαγισηηίζεηο ζε native θώδηθα, ην Monodroid ρξεζηκνπνηεί έλα πεξηβάιινλ ρξόλνπ εθηέιεζεο γηα ηελ παξνρή native εθαξκνγώλ. Appcelerator Πιαηθόξκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα HTML, CSS, JavaScript, Ruby θαη Python πξνγξακκαηηζηέο γηα λα δεκνζηεύζνπλ native εθαξκνγέο γηα ios, Android, θαη desktop πιαηθόξκεο Adobe Flex Πιαίζην εξγαζίαο εθαξκνγήο. Flash Builder πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία εύθακπησλ / δξαζηηθνύ ζελαξίνπ εθαξκνγώλ πνπ ηξέρνπλ ζηνπο Flash θαη Air ρξόλνπο εθηέιεζεο. Unity 3 Μεραλή θαη πεξηβάιινλ αλάπηπμεο παηρληδηώλ κε ηε ρξήζε ηνπ Mono γηα ηε ινγηθή ηνπ παηρληδηνύ, JavaScript, C# θαη Boo γηα ηε ζπγγξαθή, κεηαγισηηίδεη ζε θώδηθα native πιαηθόξκαο. Corona Eξγαιείν αλάπηπμεο θαη πιαίζην εξγαζίαο γηα θηλεηά, πνπ ρξεζηκνπνηεί Lua (γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ) γηα ηε δεκηνπξγία ios θαη Android εθαξκνγώλ. AppMobi Πιαηθόξκα βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν ζαλ κηα ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηεί HTML5, CSS, JS είζνδν γηα λα δεκηνπξγήζεη native, πβξηδηθέο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. RunRev Υξεζηκνπνηεί ηδηόθηεηε Livecode θπζηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, κπνξεί λα κεηαγισηηίζεη native απηόλνκεο εθαξκνγέο γηα ios θαη Android. MoSync SDK πνπ ρξεζηκνπνηεί HTML5, Lua ή C/C++ σο γιώζζα εηζόδνπ, κεηαγισηηίδεη native εθαξκνγέο κε native UI γηα ios, Android, Blackberry, WindowsMobile, Symbian θαη Java. 27

40 3.3 CPTs και HTML5 Ο ζθνπόο ηεο HTML5 ήηαλ λα επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ, (απηώλ πνπ αλαπηύζζνληαη κε ηε ρξήζε HTML θαη JavaScript) γηα λα αληαπνθξίλνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο δπλαηόηεηεο ησλ native εθαξκνγώλ. Παξά ηα κεηνλεθηήκαηα εθηέιεζεο θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ εθδόζεσλ πεξηεγεηή, ε HTML5 έρεη αλαδεηρζεί σο ε πην επξέσο ππνζηεξηδόκελε ηερλνινγία πξνγξακκαηηζκνπ γηα εθαξκνγέο πνιιαπιήο πιαηθόξκαο. Σα CPTs εμειίζνπλ ηελ HTML πην πνιύ απ όζν κπνξνύλ λα ηελ εμειίμνπλ νη δηαδηθηπαθνί πεξηεγεηέο, επηηξέπνληαο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο δηαδηθηύνπ λα δεκηνπξγήζνπλ native εθαξκνγέο γηα smartphones. Με άιια ιόγηα, ηα CPTs εμειίζνπλ ηελ HTML5 πνιύ πεξηζζόηεξν ελνπνηώληαο, ηε ζπγγξαθηθή πιεπξά αληί ηεο πιεπξάο ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο, ηεο εθαξκνγήο ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο. Δπηπιένλ, ηα CPTs αλνίγνπλ ην δξόκν γηα λα γίλεη ε HTML5, όρη κηα πιαηθόξκα, αιιά ε θπξίαξρε ηερλνινγία γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ γηα smartphones. Σα CPTs πξνθαινύλ ήδε κηα εηζξνή πξνγξακκαηηζηώλ δηαδηθηύνπ ζηελ έξεπλα πνπ αλαθέξζεθε πην πάλσ, βξέζεθε όηη ην 60% απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ CPT, αλεμάξηεηα από ην θύξην εξγαιείν ηνπο, έρνπλ πεξηζζόηεξα από πέληε ρξόληα εκπεηξίαο ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ. Πξάγκαηη, ηα CPTs έρνπλ πξνθαιέζεη κηα εηζξνή πξνγξακκαηηζηώλ δηαδηθηύνπ ζηα θηλεηά. Ζ Android θαη ε Windows Phone εμειίζζνληαη ζπλερώο, πξνζζέηνληαο εθαηνληάδεο λέα APIs από θάζε ζεκαληηθή έθδνζε ζηελ επόκελε. Λόγσ ηεο ηαρείαο εμέιημεο πνπ ππάξρεη ζηηο πιαηθόξκεο θαη ζηα εξγαιεία, νη πσιεηέο ζα είλαη πάληα έλα ή δύν βήκαηα πίζσ όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξόζβαζε ζην πιήξεο ζύλνιν ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ζπζθεπήο. Οη πξνγξακκαηηζηέο πνπ δεκηνπξγνύλ απαηηεηηθέο εθαξκνγέο, όπσο 3D παηρλίδηα ή εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ έληνλε αιιειεπίδξαζε ρξήζηε ή εμαηξεηηθά βαζηά εκπεηξία ηνπ ρξήζηε, ή εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ην native SDK. Σα CPTs σο εθ ηνύηνπ ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ησλ native SDKs. 28

41 3.4 App Stores Σα θαηαζηήκαηα θαη νη αγνξέο κε εθαξκνγέο γηα θηλεηά, παξείραλ ζε εηαηξείεο, αλεμάξηεηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη εξεπλεηέο κε δπλαηόηεηεο, λα παξνπζηάζνπλ θαηλνηόκεο ηδέεο θαη ζρέδηα, γηα εθαξκνγέο θηλεηώλ θαη ππεξεζίεο, κέζσ ηερληθώλ δηαλνκήο, ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Οη αγνξέο θαη ηα App Stores, πνπ εθηείλνληαη ζε κηα κεγάιε βάζε ρξεζηώλ, εληζρύνπλ ηηο δπλαηόηεηεο απηώλ λα θαηαλνήζνπλ ηα πξόηππα ρξήζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πξνηηκήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο. Σα App Stores επίζεο επηηξέπνπλ παξαηεξήζεηο ηεο δηάδνζεο ππεξεζηώλ γηα θηλεηά, πάλσ ζην ρξόλν θαη ζην γεσγξαθηθό ρώξν. Σν πνζνζηό επηινγήο ησλ ρξεζηώλ, ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγώλ θαη ππεξεζηώλ θηλεηνύ, εμαξηώληαη από παξάγνληεο όπσο ε θαηλνηνκία, ε δηαζθεδαζηηθή αιιειεπίδξαζε, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ρξήζεο θαη σθειηκόηεηαο ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, ε ρξεζηκνπνίεζε θαη από άιινπο επεξεάδεηαη από ηνπο ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνύο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηεο δηαλνκήο ηεο ππεξεζίαο θαη ηεο εμάζθεζεο ηεο WOM, κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο ζπληζηνύλ κηα ππεξεζία θηλεηνύ ζηνπο θίινπο ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη άιινπο γλσζηνύο. Ζ εμάπισζε ησλ ππεξεζηώλ γηα θηλεηά επεξεάδεηαη από ην πώο νη ρξήζηεο κηιάλε γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Έλα ζεηηθό κήλπκα ελόο ρξήζηε ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία, πηζαλόηαηα από ξεηή ζύζηαζε ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, από λένπο ρξήζηεο. Ζ εμάζθεζε ηεο WOM έρεη ζπδεηεζεί θαηά πνιύ ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ, ηδηαίηεξα γηα ηηο παξαηεξνύκελεο επηξξνέο ζηηο πσιήζεηο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Τπό ην θσο θαη ησλ επηηπρεκέλσλ αιιά θαη ησλ απνηπρεκέλσλ εθζηξαηεηώλ κάξθεηηλγθ, ε WOM κπνξεί λα έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ πηνζέηεζε ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Οη εηαηξείεο πνπ επηδηώθνπλ λα πξνζεγγίζνπλ κεγάια αθξναηήξηα ζπρλά επηδηώθνπλ λα ειέγρνπλ ηελ επηξξνή ηεο WOM κε ηνγελή κάξθεηηλγθ θαη 29

42 αμηνπνίεζε απηώλ πνπ αζθνύλ επηξξνή. Έλα ηνγελέο κήλπκα ζε απηό ην πιαίζην είλαη θάηη παξόκνην κε έλαλ παζνινγηθό ηό ή ηό ππνινγηζηώλ, όπνπ ν ζηόρνο είλαη ην ηνγελέο κήλπκα λα θηάζεη ηειηθά ζε έλα άηνκν πνπ αζθεί επηξξνή, ν νπνίνο κνιύλεηαη θαη κε ηε ζεηξά ηνπ εμαπιώλεη ηνλ ηό ζηνπο άιινπο. Σα άηνκα πνπ αζθνύλ επηξξνή ζ απηό ην πιαίζην είλαη απηνί πνπ αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κόιηο βγεη ζηελ αγνξά, εκπηζηεπόκελνη ηελ γλώκε άιισλ θαη νη νπνίνη έρνπλ έλαλ επξή θνηλσληθό θύθιν. Οη WOM πξαθηηθέο κπνξεί λα επεξεαζηνύλ από ηηο ζηξαηεγηθέο ηνγελνύο κάξθεηηλγθ, αιιά κπνξεί λα εμαξηώληαη θαη από άιινπο παξάγνληεο όπσο ηελ επσλπκία, ηελ εκπηζηνζύλε, ηελ εθηηκνύκελε αμία ηεο ππεξεζίαο, ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία εμππεξέηεζεο ή ηηο εδνληθέο ηδηόηεηεο, όπσο είλαη ε απόιαπζε. Χζηόζν, ην δέζηκν απηώλ πνπ αζθνύλ επηξξνή κε ηνλ δέθηε κπνξεί λα έρεη κεγάιε επίδξαζε ζην απνηέιεζκα ηεο WOΜ, είηε πξόθεηηαη γηα έλα ραιαξό ή έλα ηζρπξό δέζηκν Αγοπέρ και app stores Σν θπξίαξρν κνληέιν δηαλνκήο ησλ ππεξεζηώλ γηα θηλεηά ζήκεξα, έρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ ηα App Stores θαη ηηο αγνξέο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Με θάζε θαηαζθεπαζηή θηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ παξέρεη ηα δηθά ηνπ απνθιεηζηηθά θαηαζηήκαηα εθαξκνγώλ θαη αγνξέο, πνπ αλαδύνληαη γηα ηηο αλνηθηέο θνηλόηεηεο πξνγξακκαηηζηώλ, ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα ηνπο ρξήζηεο ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη. Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ από ηνπο εξεπλεηέο ηνπ HCI, λα θαηαλνήζνπλ ηε δπλακηθή ησλ αγνξώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα λα κάζνπλ πσο κπνξεί λα επηηεπρζεί ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ ζε δνθηκέο πεδίνπ αλά όιν ηνλ θόζκν. Οη αγνξέο όρη κόλν καο πξνθαινύλ λα ζθεθηνύκε, ηη ζεκαίλεη λα θάλνπκε κεγάιεο θιίκαθαο πξνζιήςεηο γηα ηηο δνθηκέο ησλ πξσηνηύπσλ θαη ησλ ελλνηώλ, αιιά λα ζθεθηνύκε θαη ηερληθέο γηα λα απνζπάζνπκε ηόζν πνζνηηθή όζν θαη πνηνηηθή αλάδξαζε ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ ρξεζηώλ. 30

43 ηηο ηξέρνπζεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο λα θαηαλνεζνύλ νη δπλακηθέο ησλ αγνξώλ ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, έρνπκε αθόκε λα θαηαλνήζνπκε δηάθνξνπο θνξείο θαη ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ην πώο δηαλέκνληαη νη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Φνξείο όπσο νη κνλαρηθνί πξνγξακκαηηζηέο, νη εηαηξείεο, θαζώο θαη λέα μεθηλήκαηα. Μέζα πνπ επηδξνύλ ζηε δηαλνκή ππεξεζηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, όπσο άξζξα εθεκεξίδσλ, δηάθνξα blog ζην internet, κέζσ ησλ δηαθόξσλ θνηλσληθώλ κέζσλ δηθηύσζεο όπσο ην Facebook θαη ην Twitter θαη ηέινο πξόζσπν κε πξόζσπν ζπζηάζεηο ηέηνησλ ππεξεζηώλ, αλάκεζα ζε θαζεκεξηλνύο ρξήζηεο. Δικψνα 3.2 Γεκνθηιή app stores Σε ζήκεξνλ εκέξα ππάξρνπλ πνιιά App Stores θαη θάζε έλα από απηά, δηαθέξεη θαηά πνιύ από ηα άιια, όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο, ηελ παξνπζίαζε, ηελ ππνζηήξημε θ.α. Σν θαζέλα βαζκνινγεί αθόκε θαη ηελ ίδηα εθαξκνγή κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, θάηη πνπ κπνξεί ηειηθά λα βάιεη ηνλ πειάηε ζε δίιεκκα, γηα ην αλ ζα αγνξάζεη ή όρη κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Μηαο θαη ηα App Stores πνπ ππάξρνπλ είλαη πάξα πνιιά, παξαθάησ ζα κηιήζνπκε γηα δύν από ηα πην δεκνθηιή App Stores θαη ζα αλαθέξνπκε θάπνηα ππέξ θαη θάπνηα θαηά ζηνηρεία πνπ έρεη ην θαζέλα. 31

44 3.4.2 Apple App Store Σν Apple App Store είλαη κηα ππεξεζία γηα ios ζπζθεπέο (iphone, ipod Touch θαη ipad), πνπ πξνζθέξεηαη από ηελ Apple, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα πεξηεγνύληαη θαη λα θαηεβάδνπλ εθαξκνγέο από ην itunes Store, πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ην ios SDK θαη δεκνζηεύηεθαλ κέζσ ηεο Apple. Οη εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν App Store είλαη δηαζέζηκεο είηε δσξεάλ είηε κε θάπνην θόζηνο, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. Οη εθαξκνγέο κπνξνύλ λα κεηαθνξησζνύλ απεπζείαο ζε κηα ζπζθεπή, ή λα απνζεθεπηνύλ ζε έλαλ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ itunes. Σν 30% ησλ εζόδσλ ηνπ app store, πάεη θαηεπζείαλ ζηελ Apple, θαη ην 70% πάεη ζηνλ πσιεηή ηεο εθαξκνγήο. Σν ζπγθεθξηκέλν App Store άλνημε ζηηο 10 Ηνπιίνπ ηνπ 2008, κέζσ κηαο ελεκέξσζεο γηα ην itunes. ηηο 11 Ηνπιίνπ, βγήθε ζηελ αγνξά ην iphone 3G, ην νπνίν είρε πάλσ ην ios 2.0, κε ππνζηήξημε γηα ην App Store. Σν λέν ios 2.0 firmware γηα ην iphone θαη ην ipod Touch, ήηαλ επίζεο δηαζέζηκν κέζσ ηνπ itunes. Από ηηο 20 Οθησκβξίνπ ηνπ 2010, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγέο από ηξίηνπο, επίζεκα δηαζέζηκεο ζην App Store. ηηο 18 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, ην ζπγθεθξηκέλν App Store είρε πάλσ από 9.9 δηζεθαηνκκύξηα ιήςεηο εθαξκνγώλ από ρξήζηεο. Σν κέζν εηζόδεκα κε θάζε εθαξκνγή πνπ αλαπηύζζεηαη, εθηηκάηαη όηη είλαη 700 $, ελώ ην κέζν θόζηνο θπκαίλεηαη απν $ εώο $. Μεηά ηελ επηηπρία ηνπ App Store ηεο Apple, θαζώο θαη ηελ έλαξμε παξόκνησλ ππεξεζηώλ από ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, ν όξνο App Store ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζνύκε ζε νπνηαδήπνηε παξόκνηα ππεξεζία γηα θηλεηά. Όπσο θαη λα έρεη, ε Apple δηεθδηθεί ην App Store σο ζήκα θαηαηεζέλ. Σν App Store είλαη πξνζβάζηκν από ην iphone, ην ipod Touch θαη ην ipad, κέζσ κηαο ios εθαξκνγήο κε ην ίδην όλνκα. Δίλαη επίζεο ν κόλνο ηξόπνο, γηα λα θαηεβάζεηε άκεζα native εθαξκνγέο ζε κηα ζπζθεπή ios, ρσξίο λα θαζηζηάηαη άθπξε ε εγγύεζε. Οη web mobile εθαξκνγέο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζπζθεπέο, παξαθάκπηνληαο ην App Store, αιιά ηείλνπλ λα έρνπλ ιηγόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα. Σν θαηάζηεκα είλαη επίζεο πξνζβάζηκν από ππνινγηζηέο πνπ ηξέρνπλ Mac OS X θαη Windows, κέζσ ηνπ itunes. 32

45 Σν App Store ηεο Apple, όπσο θαη όια ηα App Stores, έρεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Απηά αλαγξάθνληαη παξαθάησ : Πιενλεθηήκαηα Γηαζέηεη πάξα πνιιέο δσξεάλ εθαξκνγέο. Απηέο πνπ δηαηίζνληαη επη πιεξσκή, έρνπλ πνιύ ινγηθή ηηκή. Ζ κεγαιύηεξε θαηεγνξία εθαξκνγώλ, πνπ θπκαίλνληαη από δηαζθεδαζηηθέο εθαξκνγέο, κέρξη θαη πην ζνβαξέο. Σν itunes είλαη ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα ηεο Apple. Καλέλα άιιν App Store κέρξη ζηηγκήο δελ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο απηή ηε δηεπθόιπλζε. Πηζαλόηαηα ην κεγαιύηεξν App Store, κηαο θαη πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο από εθαξκνγέο. Μεηνλεθηήκαηα Τπάξρνπλ δηπιόηππα πνιιώλ εθαξκνγώλ. Ζ κόλε κέζνδνο γηα λα εγθαηαζηήζεη έλαο ρξήζηεο εθαξκνγέο ζηε ζπζθεπή ηνπ, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην App Store ηεο Apple. Οη πξόζθαηεο πνιηηηθέο έληαμεο ηεο Apple είλαη πνιύ πεξηνξηζηηθέο. Μόλν νη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ιήςεηο, έρνπλ εμερνπζα ζέζε. Οη πξνγξακκαηηζηέο πιεξώλνπλ κηα αξθεηά κεγάιε ακνηβή ησλ 99 $ γηα λα εγγξαθνύλ, ώζηε λα δεκνζηεύνπλ ηηο εθαξκνγέο ζην App Store. 33

46 Δικψνα 3.3 Σν ινγόηππν ηνπ Apple App Store 34

47 3.4.3 Android Market Σν Android Market είλαη έλα θαηάζηεκα ινγηζκηθνύ ζην internet, πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ google γηα ηηο Android ζπζθεπέο. Μηα εθαξκνγή πνπ νλνκάδεηαη Market είλαη πξνεγθαηεζηεκέλε ζηηο πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο Android θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο, λα πεξηεγνύληαη θαη λα θαηεβάδνπλ εθαξκνγέο, πνπ δεκνζηεύνληαη από ηξίηνπο πξνγξακκαηηζηέο, θαη θηινμελνύληαη ζην Android Market. Ζ ηζηνζειίδα, αληίζεηα κε ηε Market εθαξκνγή, παξέρεη ιεπηνκέξεηεο κεξηθώλ από ηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο, ηδίσο απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο πξνηεηλόκελεο, ζηηο θαιύηεξεο πνπ είλαη δσξεάλ αιιά θαη ζηηο θαιύηεξεο πνπ έρνπλ θάπνην αληίηηκν. Σν Android Market αλαθνηλώζεθε ζηηο 28 Απγνύζηνπ ηνπ 2008 θαη έγηλε δηαζέζηκν γηα ηνπο ρξήζηεο ζηηο 22 Οθησκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. ηηο 17 Μαξηίνπ ηνπ 2009, ππήξραλ πεξίπνπ εθαξκνγέο δηαζέζηκεο γηα θαηέβαζκα από ην Android Market, ελώ ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο ν αξηζκόο ηνλ εθαξκνγώλ έθηαζε ηηο Απηή ηε ζηηγκή ζην Android Market βξίζθνληαη πεξίπνπ δηαζέζηκεο εθαξκνγέο. Μηα αλαθνξά ην 2010 έδεημε όηη ην Market δηαζέηεη ην πςειόηεξν πνζνζηό δσξεάλ εθαξκνγώλ, κε πάλσ από 57% πνπ είλαη δηαζέζηκεο δσξεάλ γηα θαηέβαζκα, ην δηπιάζην ηνπ App Store ηεο Apple, ζην νπνίν κόλν ην 28% ησλ εθαξκνγώλ ήηαλ δσξεάλ. Άιινη αληαγσληζηέο, όπσο ην Ovi Store ηεο Nokia θαη ην App Worldhad ηεο Blackberry είραλ 26%, θαη ην Marketplace ηεο Windows είρε κόλν 22%. ηηο αξρέο ηνπ δεύηεξνπ κήλα ηνπ 2011, ε Google παξνπζίαζε κηα λέα ππεξεζία δηαδηθηύνπ γηα ηνλ πειάηε, πνπ ζα παξείρε πξόζβαζε ζην Android Market κέζσ ηνπ ππνινγηζηή. Μ απηή ηελ ππεξεζία, νη δεηνύκελεο εθαξκνγέο, κεηαθνξηώλνληαη θαη εγθαζίζηαληαη άκεζα ζηελ εγγεγξακκέλε Android ζπζθεπή. ην Android Market, νη πξνγξακκαηηζηέο ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ, ιακβάλνπλ ην 70% ηεο ηηκήο ηεο εθαξκνγήο, κε ην ππόινηπν 30% λα θαηαλέκεηαη κεηαμύ ησλ κεηαθνξέσλ (αλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ιακβάλνπλ ακνηβή γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ αγνξάδνληαη κέζσ ηνπ δηθηύνπ ηνπο) θαη ησλ επεμεξγαζηώλ πιεξσκήο. Σα έζνδα πνπ θεξδίδνληαη από ην Android Market θαηαβάιινληαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο, κέζσ ησλ Google Checkout εκπνξηθώλ ινγαξηαζκώλ. Ζ T-Mobile, 35

48 ν πξώηνο κεηαθνξέαο κε Android ζπζθεπή, έθαλε κηα ελεκέξσζε ζην Android Market γηα λα επηηξέςεη ζηε Google, λα ρξεώλεη άκεζα ηηο αγνξέο εθαξκνγώλ ζην ινγαξηαζκό ηνπ θηλεηνύ ελόο πειάηε, νη νπνίεο ζα εκθαλίδνληαη σο επηβάξπλζε ζην ινγαξηαζκό. Οη Android ζπζθεπέο κπνξνύλ λα ηξέμνπλ εθαξκνγέο, πνπ γξάθηεθαλ από ηξίηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ Android Market ή ελόο από ηα πνιιά άιια App Stores. Από ηε ζηηγκή πνπ θάλνπλ εγγξαθή, νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο δηαζέζηκεο ακέζσο, ρσξίο θάπνηα εθηελή δηαδηθαζία έγθξηζεο. Όζν πεξλάεη ν θαηξόο ην κέγεζνο αιιά θαη ε δεκνηηθόηεηα ηνπ Android Market απμάλνληαη, θη απηό ιόγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη. Παξ όια απηά όκσο έρεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ην απνδπλακώλνπλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ App Store : Πιενλεθηήκαηα Οη εθαξκνγέο είλαη δηαζέζηκεο ζε ρακειό θόζηνο, όηαλ δελ είλαη δσξεάλ. Γελ ρξεηάδεηαη εθηελήο δηαδηθαζία έγθξηζεο γηα λα βάιεη θάπνηνο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην store. Οη εθαξκνγέο είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο θαη απαξπζκίδνληαη έμππλα. Οη πξνγξακκαηηζηέο πιεξώλνπλ κόλν κηα ρακειή ακνηβή ησλ 25 $ γηα λα εγγξαθνύλ, ώζηε λα δεκνζηεύνπλ ηηο εθαξκνγέο ζην app store. Μεηνλεθηήκαηα Λόγσ ηεο κεγάιεο επθνιίαο πνπ ππάξρεη γηα λα αλεβάζεη θάπνηνο ηελ εθαξκνγή ηνπ, δελ ππάξρεη ηόζν θαιή πνηόηεηα ζηηο εθαξκνγέο. Τπνζηεξίδεη κόλν 29 ρώξεο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πσινύλ εθαξκνγέο ζην ζπγθεθξηκέλν App Store. Πξνγξακκαηηζηέο από όιεο ηηο ππόινηπεο εζληθόηεηεο κπνξνύλ κόλν λα δεκνζηεύζνπλ δσξεάλ εθαξκνγέο. 36

49 Δικψνα 3.4 Σν ινγόηππν ηνπ Android Market 37

50 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΔΡΓΑΛΔΙΑ 4.1 Cordova (PhoneGap) Σν PhoneGap είλαη έλα αλνηθηνύ θώδηθα πιαίζην εξγαζίαο, γηα ηελ αλάπηπμε πβξηδηθώλ εθαξκνγώλ πνιιαπιήο πιαηθόξκαο, ρξεζηκνπνηώληαο HTML, JavaScript θαη CSS, αληί ρακειόηεξνπ επηπέδνπ γιώζζεο όπσο ή Objective-C. Οη εθαξκνγέο πνπ πξνθύπηνπλ είλαη πβξηδηθέο, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ είλαη νύηε απνθιεηζηηθά native (όιε ε απόδνζε δηάηαμεο γίλεηαη κέζσ ηεο πξνβνιήο δηαδηθηύνπ αληί ηνπ native UI πιαηζίνπ εξγαζίαο ηεο πιαηθόξκαο) νύηε θαζαξά βαζηζκέλεο ζην δηαδίθηπν (δελ είλαη κόλν εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ, είλαη θαη παθεηαξηζκέλεο εθαξκνγέο γηα ηε δηαλνκή ηνπο ζε θαηαζηήκαηα εθαξκνγώλ, θαη έρνπλ πξόζβαζε ζε κεξηθό από ην API ηεο ζπζθεπήο). Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηα APIs ηεο ζπζθεπήο πνπ ππνζηεξίδνληαη ζε επηά δεκνθηιή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θηλεηώλ. Android iphone/ iphone BlackBerry BlackBerry WP7 Symbian Bada WebOS Υαπακηηπιζηικά iphone 3G 3GS x Απνζήθεπζε Χ Χ Αξρείν Χ Χ Χ Γεσγξαθηθνί Υάξηεο Γίθηπν 38

51 Δηδνπνίεζε (δόλεζε) Δηδνπνίεζε (ήρνο) Δηδνπνίεζε (ζπλαγεξκόο) Δπαθέο Χ Χ Eπηηαρπλζηόκεηξν Χ Κάκεξα Χ Μέζα Χ Χ Χ Χ Χ Δλεκέξσζεο Ππμίδα Χ Χ Χ Χ Χ αξσηήο Barcode Χ Χ Χ Χ Πίνακαρ Β Τπνζηεξηδόκελα APIs ζε 7 δεκνθηιή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θηλεηώλ Μεξηθνί από ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην PhoneGap θαη είλαη πνιύ γλσζηνί ζην θνκκάηη ηεο αγνξάο θαίλνληαη παξαθάησ : Δικψνα 4.1 Οξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην PhoneGap 39

52 4.2 jquery Mobile Αληί λα δεκηνπξγνύκε δηαθνξεηηθέο κνλαδηθέο εθαξκνγέο γηα θάζε OS ή θηλεηό, ην πιαίζην εξγαζίαο ηεο jquerymobile επηηξέπεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα έρνπλ κηα πςειήο πνηόηεηαο ηζηνζειίδα ή εθαξκνγή, πνπ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα όιεο ηηο πιαηθόξκεο Smartphone θαη desktop πνπ επηθξαηνύλ. Γηα παξάδεηγκα ηα ios, Android, BlackBerry, Windows Phone θαη Symbian είλαη νη θύξηεο ζπζθεπέο πνπ όινη νη άλζξσπνη ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Υξεζηκνπνηώληαο ηε jquerymobile, όια ηα εμαξηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ίδην ζηπι θάηη πνπ θάλεη ηε ζειίδα πην θαηάιιειε γηα ios ζπζθεπέο. Τπάξρνπλ θάπνηα ππαξθηά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξόηππα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο κέζσ ηεο jquerymobile. Γηα παξάδεηγκα, ην λα βξίζθνπκε ηελ ηνπηθή ηνπνζεζία θαη ην λα κεηαθηλνύκαζηε ζηελ ηζηνζειίδα γιπζηξώληαο ην δάρηπιό καο ζηελ νζόλε, είλαη δύν απιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο. Ζ jquerymobile απεηθνλίδεη κία πξνζηηή εκθάληζε γηα ηνπο πειάηεο, έηζη ώζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ κηα πξαγκαηηθά σξαία εκπεηξία, όηαλ βιέπνπλ κηα ηέηνηα νζόλε βειηηζηνπνηεκέλεο αθήο. Ζ jquerymobile ζειίδα δελ έρεη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ native εθαξκνγώλ, θάηη πνπ θαζηζηά αθόκε πην εύθνιν ην λα αλαδηνξγαλσζνύλ όια ηα ζηνηρεία κηαο ζειίδαο. Αληί λα δεκηνπξγνύκε κηα εμ νινθιήξνπ ζειίδα γηα θηλεηά, ε όςε ηνπ ηηκνινγίνπ πξέπεη λα είλαη πην ζπκβαηή γηα δηάθνξεο ζπζθεπέο, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη ε jquerymobile είλαη κηα πξόζζεηε επηινγή, αιιά δελ είλαη ην κόλν πιαίζην εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη. 40

53 4.3 AJAX Πξόθεηηαη γηα κηα νκάδα αιιειέλδεησλ κεζνδνινγηώλ αλάπηπμεο ηζηνζειίδσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πην δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ. Ζ AJAX ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ επηθνηλσλεί κε ην δηαθνκηζηή θαη ελεκεξώλεη ηελ ηζηνζειίδα πνπ βξίζθεηαη ν πειάηεο, ρσξίο λα αλαλεώλεη ηελ ηξέρνπζα ζειίδα. Τπάξρεη κηα πνιύ κηθξή ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμύ ηνπ θιηθ πνπ θάλεη ν ρξήζηεο θαη ηεο πξνθύπηνπζαο εμόδνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην Google Maps είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο AJAX. Τπάξρεη κηα πνιύ κηθξή ρξνληθή θαζπζηέξεζε, όηαλ κεηαθηλείζηε θαηά κήθνο ηνπ ράξηε, όηαλ θάλεηε κεγέζπλζε ή ζκίθξπλζε ελόο ηόπνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέλεηε γηα κηα ζειίδα λα αλαλεσζεί ή λα μαλαθνξηώζεη. Μία από ηηο άιιεο κεγάιεο ρξήζεηο ηεο AJAX είλαη ην απηόκαηεο-ζπκπιήξσζεο πιαίζην αλαδήηεζεο, ην νπνίν είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν ζην YouTube, ηεο κεγαιύηεξεο ζηνλ θόζκν, θνηλήο ρξήζεο βίληεν ηζηνζειίδαο, ε νπνία παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ζρεηηθέο πξνηάζεηο, όηαλ ην θείκελν αλαδήηεζεο εηζάγεηαη κέζα ζην πιαίζην αλαδήηεζεο. Ζ AJAX κεραλή από κόλε ηεο ρεηξίδεηαη θάζε δξαζηεξηόηεηα από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, όπσο ε επηθύξσζε δεδνκέλσλ, ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαθνκηζηή γηα κηα απάληεζε. Μόλν όηαλ ε κεραλή ρξεηάδεηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαθνκηζηή γηα κηα απάληεζε, ε ελέξγεηα ιακβάλεη ρώξα κε ηε κνξθή κηαο θιήζεο Javascript γηα ηε κεραλή AJAX. Απηό ην αίηεκα γίλεηαη αζύγρξνλα ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή. Χο εθ ηνύηνπ, ν ρξήζηεο δελ ζα παξαηεξήζεη θαλ, όηη κηα αιιειεπίδξαζε κε ην δηαθνκηζηή ιακβάλεη ρώξα ζην παξαζθήλην, δειαδή νύηε ε ηζηνζειίδα αλαλεώλεηαη νύηε θνξηώλεηαη θάπνηα άιιε ζειίδα. 41

54 4.4 JavaScript Ζ JavaScript είλαη κηα, βαζηζκέλε ζε πξνηόηππν αληηθεηκελνζηξαθήο γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ είλαη δπλακηθή, αζζελώο δαθηπινγξαθεκέλε θαη έρεη πξώηεο ηάμεσο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα θάλνπλ ηελ ηζηνζειίδα πην δηαδξαζηηθή. Πξόθεηηαη γηα κηα γεληθνύ ζθνπνύ γιώζζα, πνπ ππνζηεξίδεη αληηθεηκελνζηξαθή, επηηαθηηθό, θαη ιεηηνπξγηθό ζηπι πξνγξακκαηηζκνύ. Ζ JavaScript ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε κέζσ πξνγξακκαηηζκνύ ζε αληηθείκελα κέζα ζηελ εθαξκνγή. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε έλα DOM δηαδηθηπαθνύ πεξηεγεηή, κπνξεί λα παξάγεη ηζρπξά δπλακηθέο HTML εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηνλ πεξηεγεηή. Ζ JavaScript κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα επηθπξώζεη, λα ηξνπνπνηήζεη ην πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο,, όπσο κνξθέο, εηθόλεο, λα αλνίμεη θαηλνύξγηα παξάζπξα θαη λα γξάςεη δπλακηθά ην πεξηερόκελν ηεο ζειίδαο. Ζ JavaScript κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε CSS γηα λα δεκηνπξγήζεη DHTML ζειίδεο. Δθηειείηαη κόλν ζηε(ηο) ζειίδα(εο), πνπ βξίζθεηαη(νληαη) ζην παξάζπξν ηνπ πεξηεγεηή ζαο, αλα πάζα ρξνληθή ζηηγκή. Όηαλ ν ρξήζηεο ζηακαηήζεη λα πξνβάιεη απηή ηε ζειίδα, θάζε ζελάξην πνπ έηξερε ζ απηήλ, ζηακαηάεη ακέζσο. Ζ JavaScript είλαη κηα ελλνηνινγηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ή ζπγγξαθήο, πνπ ππνζηεξίδεηαη από δηαδηθηπαθνύο πεξηεγεηέο θαη άιια δηαδηθηπαθά εξγαιεία. Υξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα αλάπηπμε δηαδηθηύνπ από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Ο JavaScript θώδηθαο απνηειεί κέξνο ηεο HTML ζειίδαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξάγκαηα όπσο ε αληαπόθξηζε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε ή ηελ εθηέιεζε επηθύξσζεο δεδνκέλσλ ζηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. 42

55 4.5 PHP Ζ PHP είλαη κηα γεληθήο ρξήζεο, από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, αξρηθά ζρεδηαζκέλε γηα αλάπηπμε ηζηνύ, γηα ηελ παξαγσγή δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ. Δίλαη κία από ηηο πξώηεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ αλαπηύρζεθαλ, γηα λα ελζσκαηώλνληαη ζε έλα έγγξαθν θώδηθα HTML, αληί λα θαινύλ έλα εμσηεξηθό αξρείν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Σειηθά, ν θώδηθαο εξκελεύεηαη από έλα δηαθνκηζηή δηαδηθηύνπ, κε κηα κνλάδα επεμεξγαζηή PHP, πνπ δεκηνπξγεί ηελ πξνθύπηνπζα ηζηνζειίδα. Δπίζεο, έρεη εμειηρζεί γηα λα πεξηιακβάλεη δπλαηόηεηα δηεπαθήο γξακκήο εληνιώλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλεμάξηεηεο γξαθηθέο εθαξκνγέο. Ζ PHP κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηνπο πεξηζζόηεξνπο δηαθνκηζηέο δηαδηθηύνπ, αιιά θαη σο έλα απηόλνκν θέιπθνο ζρεδόλ ζε θάζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαη πιαηθόξκα, δσξεάλ. Δίλαη έλαο κεγάινο αληαγσληζηήο ηεο ASP κεραλήο πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Microsoft θαη άιισλ παξόκνησλ γισζζώλ ε PHP έηλαη εγθαηεζηεκέλε ζε πεξηζζόηεξεο από 20 εθαηνκκύξηα ηζηνζειίδεο θαη 1 εθαηνκκύξην δηαθνκηζηέο δηαδηθηύνπ. O Rasmus Lerdorf αξρηθά δεκηνύξγεζε ηελ PHP ην Ζ θύξηα εθαξκνγή ηεο PHP παξάγεηαη πιένλ από ηελ νκάδα θαη ηνπο δηαθνκηζηέο ηεο PHP, σο ε επίζεκε αλαθνξά ζηελ PHP γιώζζα. Ζ PHP είλαη ειεύζεξν ινγηζκηθό, πνπ δηαηίζεηαη βάζεη ηεο PHP άδεηαο, ε νπνία είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ GPL (ε πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε ειεύζεξε άδεηα ρξήζεο ινγηζκηθνύ), ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ όξνπ PHP. Δλώ ε PHP ζηελ αξρή αληηπξνζώπεπαη ηε θξάζε Personal Home Page (Πξνζσπηθή Αξρηθή ειίδα), ηώξα ιέγεηαη όηη αληηπξνζσπεύεη ηελ θξάζε Hypertext Preprocessor (Πξν επεμεξγαζηήο Τπεξθεηκέλνπ), έλα αλαδξνκηθό αθξσλύκην. 43

56 4.6 CSS H CSS είλαη ε πην θνηλή κέζνδνο ηε ζήκεξνλ εκέξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηάηαμεο κηαο ηζηνζειίδαο. Μηα δηαξθήο δηαίξεζε ησλ ησξηλώλ δηαηάμεσλ έηλαη κεηαμύ ησλ ζηαζεξώλ θαη ξεπζηώλ (δπλακηθώλ) κεζόδσλ. Οη αθόινπζνη νξηζκνί αθνξνύλ θπξίσο ην πιάηνο ηνπ παξαζύξνπ, ελώ ην ύςνο πξνζδηνξίδεηαη έκκεζα από ηελ πνζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ. Μηα δηάηαμε ιέγεηαη όηη έρεη θαζνξηζηεί, αλ δεκηνπξγεί ππνζέζεηο γηα ην κέγεζνο παξαζύξνπ ηνπ πεξηεγεηή. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηαζεξέο δηαηάμεηο ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν, ακεηάβιεηεο κνλάδεο κέηξεζεο, ζπλήζσο pixels ή ζεκεία, γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα κεγέζε ησλ ζηνηρείσλ. Απηό γίλεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ε δηάηαμε θαζίζηαηαη εμίζνπ κεηαμύ ησλ πειαηώλ. Αλ ην παξάζπξν ηνπ πεξηεγεηή ζπξξηθλσζεί θάησ από ην πξννξηδόκελν κέγεζνο ηεο νζόλεο, ν ρξήζηεο ζα αλαγθαζηεί λα κεηαθηλεζεί κέζα ζην παξάζπξν γηα λα δεη όιν ην πεξηερόκελν. Απηό ζα κπνξνύζε λα εκπνδίζεη πνιύ ηελ αλαγλσζηκόηεηα. Αλαγθάδνληαο ηνλ ρξήζηε λα κεηαθηλείηαη κέζα ζην παξάζπξν, γηα λα δηαβάδεη θάζε γξακκή, ζαθώο δελ είλαη ζεκάδη κεγάιεο ρξεζηηθόηεηαο. Αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ππνζέζεηο ζην παξάζπξν ηνπ πεξηεγεηή, ε δηάηαμε ζεσξείηαη ξεπζηή. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεραλή δηάηαμεο ηνπ πεξηεγεηή κέλεη κε ηελ επζύλε λα θαηαζηήζεη ηελ ζειίδα, θαηά ην δνθνύλ. Αλ ην παξάζπξν ηνπ πεξηεγεηή ζπξξηθλσζεί, ηα ζηνηρεία κπνξεί λα επαλαηνπνζεηεζνύλ, ώζηε λα δηαηεξεζεί ε αλαγλσζηκόηεηα. Ζ ηερληθή ξεπζηνύ εκθαλίδεη έλα ελαιιαθηηθό ειάηησκα : όηαλ κεγελζύλεηαη ην παξάζπξν ηνπ πεξηεγεηή, δελ ππάξρεη κέγηζην πιάηνο γηα ηα ζηνηρεία. Απην πάιη, παξεκπνδίδεη ηελ αλαγλσζηκόηεηα, αλ νη γξακκέο θεηκέλνπ επεθηαζνύλ, γηα λα γίλνπλ ππεξβνιηθά καθξηέο. Έλα άιιν πξόβιεκα κε ηα ζηαζεξά θαη ξεπζηά ζηνηρεία αθνξά ηε ρξήζε ησλ εηθόλσλ. Καζώο νη bitmap εηθόλεο πεξηέρνπλ εγγελείο ηδηόηεηεο ύςνπο θαη πιάηνπο, δελ ζα θιηκαθώλνληαη κε ην ππόινηπν ηεο ζειίδαο. Έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ησλ δηαλπζκαηηθώλ εηθόλσλ, αιιά δελ έρνπλ θηάζεη αθόκε ζε αλάπηπμε επξείαο θιίκαθαο. Μηα θαηλνύξγηα ηερληθή πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα απαληήζεη ζε κεξηθά από 44

57 απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ε ρξήζε ησλ ειαζηηθώλ δηαηάμεσλ. Οη ειαζηηθέο δηαηάμεηο πεξηέρνπλ θαη ζηαζεξά θαη ξεπζηά ζηνηρεία. Οη δηαζηάζεηο ηεο εηθόλαο κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ ζε κνλάδεο, πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην επηιεγκέλν κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. Όπσο κηα bitmap εηθόλα δελ ζα θιηκαθσζεί κε θάπνηα αληηθείκελα, έηζη θαη απηό είλαη κόλν κηα κεξηθή ιύζε. Οη πεξηεγεηέο ησλ θηλεηώλ έρνπλ αληαπνθξηζεί ζην πξόβιεκα κε ηε δηάηαμε, κε ην δνπκάξηζκα ηνπ πεξηεγεηή. Ενπκάξσληαο ην παξάζπξν πξνβνιήο, επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζηε λα πηάζεη ηε ζπλνιηθή δηάηαμε ηεο ζειίδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηθεληξσζεί ζην επηιεγκέλν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. Έηζη νη εηθόλεο εκθαλίδνληαη κε αλάιπζε κηθξόηεξε από ηηο εγγελείο δηαζηάζεηο ηεο εηθόλαο, πξνθαιώληαο έηζη θάπνηνλ πιενλαζκό ζην κέγεζνο κεηαθνξάο. 45

58 4.7 MySQL Ζ MySQL είλαη έλα RDBMS, πνπ ιεηηνπξγεί σο δηαθνκηζηήο θαη παξέρεη πξόζβαζε ρξεζηώλ ζε κηα ζεηξά από βάζεηο δεδνκέλσλ. ηελ MySQL ε αξρή My ηνπ νλόκαηνο πξνέξρεηαη από ηελ θόξε ηνπ ζπληδξπηή Michael Widenius, ελώ ην SQL κέξνο ηεο, ζεκαίλεη Structured Query Language, ην νπνίν είλαη έλα δηαδξαζηηθό πξόηππν θαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα λα παίξλεη πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη γηα λα ηελ ελεκεξώλεη. Ζ SQL αλαπηύρζεθε αξρηθά γηα λα ιεηηνπξγεί ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνύλ ην ζρεζηαθό κνληέιν. Δίλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ αλαδήηεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ MySQL είλαη ην πην θνηλό, αλνηρηνύ θώδηθα εξγαιείν βάζεο δεδνκέλσλ. Θεσξείηαη έλα εύθνιν θαη αμηόπηζην πξόγξακκα ζε ζύγθξηζε κε άιια ινγηζκηθά βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ MySQL πξνζθέξεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε βάζε δεδνκέλσλ. Σν πην γλσζηό είλαη ην MySQL Enterprise. Μηα βάζε δεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη νξγαλσκέλε γηα λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε αλάθηεζε. Μπνξνύκε λα έρνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή βάζε δεδνκέλσλ, κηα κε δηεπζύλζεηο πειαηώλ, αθόκα θαη κηα κε ηε ζπιινγή ησλ άικπνπκ κνπζηθήο καο. Ζ MySQL πξνζθέξεη θαη κηα θνηλσληθή έθδνζε (αλνηρηνύ θώδηθα) αιιά θαη κηα δηθηπαθή έθδνζε (αδεηνδνηεκέλε). Ζ θνηλσληθή έθδνζε ηεο MySQL πξνζθέξεη ηα πιενλεθηήκαηα, όηη είλαη ζπλερώο ελεκεξσκέλε θαη όηη επαλαθπθινθνξεί, ώζηε λα εθκεηαιιεύεηαη ηηο ηειεπηαίεο δπλαηόηεηεο. Δπηπιένλ, ε αλνηρηνύ θώδηθα έθδνζε ηεο MySQL είλαη εληειώο δσξεάλ γηα όζνπο είλαη επηιέμηκνη γηα ηε GPL. Χζηόζν, αλ είζηε έλαο ηδηώηεο πνπ ζρεδηάδεη λα δηαλείκεη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζε άιινπο, είζηε ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε δηθηπαθή έθδνζε ηεο MySQL. Ζ δηθηπαθή έθδνζε ζπληζηάηαη γηα όινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θαη θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ πηζαλέο παξαβάζεηο ηεο άδεηαο αλνηρηνύ θώδηθα. Δπηπιένλ, ε δηθηπαθή έθδνζε πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα, όηη έρεη ειεγρζεί πην δηεμνδηθά γηα ηε ζηαζεξόηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηα ηξσηά ζεκεία ηεο αζθάιεηαο. 46

59 Ζ MySQL πνιύ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε αξρεία PHP γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξώλ θαη δπλακηθώλ εθαξκνγώλ από ηελ πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή. Ζ MySQL έρεη επηθξηζεί ζην παξειζόλ γηα ην όηη δελ ππνζηεξίδεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά, άιισλ δεκνθηιώλ θαη πην αθξηβώλ DBMS. Χζηόζν, ε MySQL ζπλερίδεη λα βειηηώλεηαη κε θάζε έθδνζε (ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή έθδνζε 5), θαη έρεη γίλεη επξέσο δεκνθηιήο ζε άηνκα θαη επηρεηξήζεηο, πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ. 47

60 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΒΑΗ 5.1 Ανάλςζη απαιηήζευν Ζ αλάιπζε απαηηήζεσλ έρεη λα θάλεη κε ηε θύζε θαη ην ηξόπν ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνζεθεπηνύλ ζηελ ππν ζρεδίαζε βάζε. ηε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα γίλεη αλαγλώξηζε ησλ ζηνηρείσλ-δεδνκέλσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο, νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ζε νκάδεο θαη θαζνξηζκόο ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ. Σν θνκκάηη απηό ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή, αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα, γηαηί νπνηαδήπνηε κειινληηθή αιιαγή ζηηο απαηηήζεηο ζα έρεη κεγάιν θόζηνο, είηε ρξνληθό είηε νηθνλνκηθν, γη απηό θαη είλαη ην πξώην από ηα βαζηθά βήκαηα γηα ηε ζρεδίαζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο θύξηνο ζηόρνο κνπ ζε απηό ην ζεκείν ήηαλ λα θαζνξίζσ : Σηο νληόηεηεο Σα γλσξίζκαηα θαη Σηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ νληνηήησλ Έηζη, θαηέγξαςα ηνπο ρξήζηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο απηώλ αιιά θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπο, όπσο αθξηβώο θαίλεηαη παξαθάησ. Απηά κε βνήζεζαλ ζην λα θαζνξίζσ όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη λα κπνξέζσ λα ζύλερίζσ ζην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνύ. Υξήζηεο : Πειάηεο, Ηδηνθηήηεο, Γηαρεηξηζηήο 48

61 Πεξηπηώζεηο Υξήζεο Πελάηηρ - Ιδιοκηήηηρ Γιασειπιζηήρ ύληνκε πεξηγξαθή θαη ιεπηνκέξηεο γηα ην e-store Δγγξαθή ηνπ πειάηε ζην e-store Παξαγγειία κέζσ ιίζηαο από θνπκπί ζηελ αξρηθή ζειίδα Παξαγγειία κέζσ ιίζηαο Αγαπεκέλα Σηκνθαηάινγνο Πξνζζήθε βαζκνινγίαο-ζρνιίσλ Πξνζθνξέο Ιδιοκηήηηρ Πξνβνιή βαζκνινγίαο-ζρνιίσλ Πξνβνιή ζηαηηζηηθώλ Γιασειπιζηήρ Δηζαγσγή/δηαγξαθή/ελεκέξσζε πξντόλησλ-πξνζθνξώλ Δπηβεβαίσζε παξαγγειίαο θαη εμππεξέηεζε 49

62 1. Πεπιγπαθή και λεπηομέπιερ ηος e-store Πεπιγπαθή: Κάπνηα ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην e-store θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξντόληα ηνπ. Πποχποθέζειρ: Ο ρξήζηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην e-store θαη ηα πξντόληα πνπ πξνζθέξεη. Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο απνθαζίδεη αλ ηνπ αξέζεη ε εθαξκνγή θαη ζπλερίδεη κε θάπνηα ππεξεζία ηεο εθαξκνγήο. 2. Δγγπαθή πελάηη Πεπιγπαθή: Ο πειάηεο επηζπκεί λα εγγξαθεί γηα λα γίλεη κέινο. Πποχποθέζειρ: Ο πειάηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: Δπηιέγεη από ηελ αξρηθή ζειίδα ηελ επηινγή εγγξαθή, ώζηε λα ηνπ εκθαληζηεί κηα θόξκα ζηελ νπνία ζα ζπκπιεξώζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη έπεηηα ζα παηήζεη θαηαρώξεζε. Αλ είλαη απνδεθηά ηόηε ηνπ εκθαλίδεηαη αλάινγν κήλπκα επηηπρίαο θαη ν πειάηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα παξαγγειία ή θάπνηα άιιε ππεξεζία, ή νπνία απαηηεί λα είζαη κέινο. Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο είλαη κέινο ηνπ e-store. 3. Παπαγγελία Πεπιγπαθή: Ο πειάηεο ζέιεη λα παξαγγείιεη θάπνηα πξντόληα. 50

63 Πποχποθέζειρ: Ο πειάηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ θαη λα έρεη θάλεη εγγξαθή. ενάπιο: Ο πειάηεο επηιέγεη απν ηελ αξρηθή ζειίδα ηελ επηινγή παξαγγειία ή από ηηο ππεξεζίεο ηελ επηινγή ηηκνθαηάινγνο. Αλ παηήζεη ηελ επηινγή παξαγγειία, ηνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα γηα λα θάλεη log-in. Δπηβεβαηώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη έπεηηα ηνπ εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα πνπ πεξηέρεη ηα πξντόληα. Αλ παηήζεη ηελ επηινγή ηηκνθαηάινγνο ηνπ εκθαλίδεηαη θαηεπζείαλ ε ιίζηα κε ηα πξντόληα. Πξνζζέηεη ηα πξντόληα πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη, ζην θαιάζη θαη επηιέγεη ηελ πνζόηεηά ηνπο. Αθνύ έρεη επηιέμεη ηα πξντόληα πνπ επηζπκεί θαη ηελ αλάινγε πνζόηεηα, επηιέγεη απνζηνιή παξαγγειίαο θαη έπεηηα ηνπ εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε ηηο πιεξνθνξηεο ησλ πξντόλησλ αιιά θαη ηνπ πειάηε, εθηόο αλ δελ έρεη θάλεη log-in. Αλ δελ έρεη θάλεη ηόηε ηνπ εκθαλίδεηαη πξώηα κηα ζειίδα γηα λα θάλεη log-in. Ο πειάηεο ειέγρεη αλ όια ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά θαη παηάεη επηβεβαίσζε. Σέινο ηνπ απνζηέιεηαη έλα , ζρεηηθό κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ. Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγγειία ηνπ. 4. Σιμοκαηάλογορ Πεπιγπαθή: Ο πειάηεο ζέιεη λα δεη ηα πξντόληα θαη ηηο ηηκέο ηνπ e-store. Πποχποθέζειρ: Ο πειάηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: Δπηιέγεη από ηελ αξρηθή ζειίδα ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή ηηκνθαηάινγνο. Σνπ εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε ηα πξντόληα, ε νπνία απνηειείηαη από κηα εηθόλα ηνπ θάζε πξντόληνο, ηελ νλνκαζία ηνπ, κηα ζύληνκε πεξηγξαθή αθξηβώο από θάησ, ηελ ηηκή ηνπ, ηε βαζκνινγία ηνπ θαη δύν θνπκπηά, είηε αλ ζέιεη λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη είηε αλ ζέιεη λα ην πξνζζέζεη ζηα αγαπεκέλα. Αλ ζέιεη λα πξνζζέζεη θάπνην πξντόλ ζηα αγαπεκέλα, ηνπ εκθαλίδεηαη πξώηα κηα ζειίδα γηα λα θάλεη log-in, εθηόο αλ έρεη θάλεη ήδε. 51

64 Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηα πξντόληα ηνπ e-store. 5. Πποζθήκη βαθμολογίαρ-ζσολίυν Πεπιγπαθή: Ο πειάηεο ζέιεη λα βαζκνινγήζεη θαη λα θάλεη θάπνηα ζρόιηα γηα κηα παξαγγειία ηνπ. Πποχποθέζειρ: Ο πειάηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ θαη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζε θάπνηα παξαγγειία. ενάπιο: Δπηιέγεη από ηελ αξρηθή ζειίδα ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή πξνζζήθε βαζκνινγίαο-ζρνιίσλ. Σνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα γηα λα θάλεη log-in θαη αθνύ επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνπ εκθαλίδνληαη νη παξαγγειίεο πνπ έρεη θάλεη θαη δελ έρνπλ βαζκνινγεζεί-ζρνιηαζηεί. Έπεηηα, ζπκπιεξώλεη ηα ζρόιηα θαη ηνλ βαζκό πνπ επηζπκεί γηα ηηο παξαγγειίεο πνπ ζέιεη θαη παηάεη απνζηνιή. Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο έρεη βαζκνινγήζεη θαη ζρνιηάζεη ηελ/ηηο παξαγγειία/εο ηνπ. 6. Πποζθοπέρ Πεπιγπαθή: Ο πειάηεο ζέιεη λα δεη ηηο πξνζθνξέο ηνπ e-store. Πποχποθέζειρ: Ο πειάηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: Δπηιέγεη από ηελ αξρηθή ζειίδα ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή πξνζθνξέο. Σνπ εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε ηηο πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ε νπνία απνηειείηαη από δύν εηθόλεο ησλ δύν πξντόλησλ αληίζηνηρα, ηεο θάζε πξνζθνξάο, ηηο νλνκαζίεο ηνπο, ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο θαη έλα θνπκπί ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα ηελ πξνζζέζεη ζην θαιάζη. 52

65 Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηηο πξνζθνξέο ηνπ e-store θαη παξαγγέιλεη αλ ζέιεη θάπνηα απν απηέο. 7. Πποβολή βαθμολογίαρ-ζσολίυν Πεπιγπαθή: Ο ηδηνθηήηεο ζέιεη λα δεη ηα ζρόιηα θαη ηηο βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξήζεη θάπνηνη πειάηεο γηα θάπνηεο παξαγγειίεο ηνπο. Πποχποθέζειρ: Ο ηδηνθηήηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: Κάλεη ζύλδεζε ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη αθνύ επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαη έρεη ζπλδεζεί, παηάεη ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή πξνβνιή βαζκνινγίαο-ζρνιίσλ. ε κνξθή ιίζηαο ηνπ εκθαλίδνληαη νη βαζκνινγίεο θαη ηα ζρόιηα ησλ πειαηώλ ζε ζεηξά αλάινγα κε ηελ εκεξνκελία. Αποηέλεζμα: Ο ηδηνθηήηεο έρεη δεη ηα ζρόιηα θαη ηηο βαζκνινγίεο ησλ πειαηώλ. 8. Πποβολή ζηαηιζηικϊν Πεπιγπαθή: Ο ηδηνθηήηεο ζέιεη λα δεη ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ εθαξκνγή. Πποχποθέζειρ: Ο ηδηνθηήηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: Κάλεη ζύλδεζε ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη αθνύ επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαη έρεη ζπλδεζεί, παηάεη ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή πξνβνιή ζηαηηζηηθώλ. ε κνξθή πηπζζόκελσλ πιαηζίσλ ηνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηηο εγγξαθεο θαη ηηο παξαγγειίεο θαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο εκθαλίδεηαη ε επηζθεςηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. 53

66 Αποηέλεζμα: Ο ηδηνθηήηεο ελεκεξώλεηαη γηα ηα ζηαηηζηηθά ηεο εθαξκνγήο. 9. Διζαγυγή/διαγπαθή/ενημέπυζη πποφψνηυν-πποζθοπϊν Πεπιγπαθή: Ο δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα εηζάγεη/δηαγξάςεη/ελεκεξώζεη πξντόληα ή πξνζθνξέο. Πποχποθέζειρ: Ο δηαρεηξηζηήο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: Κάλεη ζύλδεζε ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη αθνύ επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαη έρεη ζπλδεζεί, παηάεη ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή ππεξεζίεο δηαρεηξηζηή. Από εθεί κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα εηζάγεη/δηαγξάςεη/ελεκεξώζεη θάπνην πξντόλ ή θάπνηα πξνζθνξά. πκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ζηε θόξκα πνπ ηνπ εκθαλίδεηαη θαη παηάεη πξνζζήθε/δηαγξαθή/ελεκέξσζε. Σέινο επηβεβαηώλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε θαη ηνπ εκθαλίδεηαη έλα αλάινγν κήλπκα. Αποηέλεζμα: Αιιαγέο ζηα πξντόληα θαη ηηο πξνζθνξέο. 10. Δπιβεβαίυζη παπαγγελίαρ Πεπιγπαθή: Ο δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα επηβεβαηώζε κηα ή παξαπάλσ παξαγγειίεο. Πποχποθέζειρ: Ο δηαρεηξηζηήο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ. ενάπιο: Κάλεη ζύλδεζε ζηελ αξρηθή ζειίδα θαη αθνύ επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαη έρεη ζπλδεζεί, παηάεη ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή ππεξεζίεο δηαρεηξηζηή. Από εθεί επηιέγεη ηνλ έιεγρν παξαγγειηώλ. Σνπ εκθαλίδνληαη εκθαλίδνληαη ζε κνξθή πηπζζόκελσλ πιαηζίσλ νη πην πξόζθαηεο παξαγγειίεο. Δπηιέγεη πνηα παξαγγειία ζέιεη λα δεη θαη ηνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο θαη ηνπ πειάηε. Διέγρεη ηα 54

67 ζηνηρεία θαη παηάεη εμππεξέηεζε. Σέινο ηνπ εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν, πνπ ηνλ ελεκεξώλεη όηη ζηάιζεθε έλα επηβεβαίσζεο ηεο παξαγγειίαο ζηνλ πειάηε. Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο ιακβάλεη επηβεβαίσζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ. 11. Αγαπημένα Πεπιγπαθή: Ο πειάηεο ζέιεη λα έρεη ζε εύθνιε πξόζβαζε ηα αγαπεκέλα ηνπ πξντόληα. Πποχποθέζειρ: Ο πειάηεο λα έρεη ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηό ή ην tablet-pc ηνπ θαη λα έρεη θάλεη εγγξαθή. ενάπιο: Δπηιέγεη από ηελ αξρηθή ζειίδα ηελ επηινγή ππεξεζίεο θαη έπεηηα ηελ επηινγή αγαπεκέλα. Σνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα γηα λα θάλεη log-in θαη αθνύ επηβεβαησζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνπ εκθαλίδνληαη ηα αγαπεκέλα ηνπ πξντόληα. Δθεί κπνξεί λα επηιέμεη θαηεπζείαλ θάπνηα από ηα πξντόληα πνπ ν ίδηνο έρεη δειώζεη ζηελ εθαξκνγή όηη ηνπ αξέζνπλ θαη λα ηα ελζσκαηώζεη ζε κηα παξαγγειία πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη. Αποηέλεζμα: Ο πειάηεο δεκηνπξγεί γξήγνξα ηηο αγαπεκέλεο ηνπ παξαγγειίεο. 55

68 5.2 ΥΔΓΙΑΗ Γηα λα κπνξέζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζσζηά ζρεδηαζκέλε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα καο παξέρεη πξόζβαζε ζε ελεκεξσκέλεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα αθηεξώζνπκε αξθεηό ρξόλν ζηελ εθκάζεζε ησλ αξρώλ θαιήο ζρεδίαζεο. Απηό ην θνκκάηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό, γηαηί ε ζσζηή ζρεδίαζε παίδεη νπζηαζηηθό ξόιν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ καο όηαλ εξγαδόκαζηε κε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Οη βαζηθέο αξρέο γηα λα πεηύρνπκε κηα ζσζηή ζρεδίαζε είλαη νη εμήο : Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη ρσξηζκέλα ζε πίλαθεο έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα λα ππάξρνπλ δηπιόηππεο πιεξνθνξίεο κέζα ζηε βάζε. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη νξζέο θαη πιήξεο, γηα λα κελ ππάξρεη παξαπιεξνθόξεζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ απαξηίδεηαη από θάπνηα βαζηθά βήκαηα : 1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ πνπ ζα έρεη ε δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 2. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πηλάθσλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. 3. Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεδίσλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ. 4. Καζνξηζκόο ησλ πξνηεπόλησλ θιεηδηώλ. 5. Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ πηλάθσλ. 6. Βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ. 56

69 Ζ ζρεδίαζε ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ δεκηνύξγεζα έγηλε ζύκθσλα κε ηελ 3 ε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή. Σν θνκκάηη ηεο θαλνληθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ζρεζηαθήο βάζεο, κηαο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα : Σελ αμηνπνίεζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα. Σελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηέηνηα κνξθή, έηζη ώζηε έλα δεδνκέλν λα ππάξρεη ζε έλα θαη κνλαδηθό ζεκείν. Σελ απεηθόληζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ νληνηήησλ. Με ηελ αλαιπζε ησλ απαηηήζεσλ, πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζρεδίαζεο θαηάθεξα λα πξνρσξίζσ αξθεηά εύθνια ζηα πεξηζζόηεξα βήκαηα ηεο ζρεδίαζεο ηεο βάζεο θαη δεκηνύξγεζα ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ζε έλα θύιιν ραξηί : customer Id_customer Name Surname Gender users Id_customer username password access order Id_order Id_customer Date Grade Comment Code address Id_customer Id_region Address Number Post Code Phone region Id_region Name Id_city 57

70 town Id_city Name Phone_code favorites Id_customer Id_product product Id_product Name Price Id_category Id_descripton categories Id_category Name description Id_description Description offers Id_offer Price Name1 Name2 Id_description order_products Id_order Id_product Amount order_offers Id_order Id_offer Amount 58

71 Έπεηηα αθνύ εγθαηέζηεζα ην xampp ζηνλ ππνινγηζηή κνπ, δεκηνύξγεζα ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο πξνζζέησληαο όια ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ζ απηνύο θαη ηηο ζηήιεο ηνπο. Όπσο ήηαλ θπζηθό δελ έιεςαλ θάπνηεο αιιαγέο ζηε κνξθή θαη ηε δνκή ησλ πηλάθσλ, αιιά επηπρώο δελ ήηαλ θάηη ην ηόζν ρξνλνβόξν. Σν ηειηθό ζρέδην ηεο βάζεο ζε 3 ε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθε, κε ηα πσηεύνληα θιεηδηά θαη ηηο ζπζρεηίζεηο, πνπ πξνέθπςε είλαη ην παξαθάησ : Δικψνα 5.1 Απεηηθόληζε ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 59

72 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ο Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ 6.1 Πεπιγπαθή Ζ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε από θάπνηνλ ηδηνθηήηε επηρείξεζεο πνπ ζέιεη λα πνπιήζεη ηα πξνίόληα ηνπ, είηε από θάπνηνλ πειάηε ν νπνίνο ζέιεη λα αγνξάζεη θάπνηα πξνηόληα. Ζ εθαξκνγή απηή δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε, κέζσ ελόο εύθνια δηαρεηξίζηκνπ πεξηβάιινληνο, λα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξά ή πώιεζε πξνηόληνο/σλ, κέζα από ην smartphone ή ην tablet-pc ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηεβάζεη ηελ εθαξκνγή, κε ζθνπό ηελ πώιεζε ησλ πξνηόλησλ ηεο επηρείξεοήο ηνπ, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο θαη λα πιεξώζεη έλα αληίηηκν γηα ηνλ ρώξν πνπ ρξεηάδεηαη λα δεζκεύζε ώζηε λα απνζεθεπηεί ε βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ πξνίόλησλ ηνπ. απηή ηελ πεξίπησζε ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλεη έλαλ εηδηθό θσδηθό από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο, κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη επηπιένλ δπλαηόηεηεο ηεο εθαξκνγήο, ζηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο (π.ρ. Πξνζζήθε πξνίόλησλ, Έιεγρν παξαγγειηώλ θ.α.). Δλώ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θαηεβάζεη ηελ εθαξκνγή, κε ζθνπό ηελ αγνξά πξνίόλησλ θάπνηαο επηρείξεζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα πιεξώζεη θάπνην αληίηηκν, αιιά πξέπεη λα θάλεη κηα εγγξαθή, ώζηε λα απνζεθεπηνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη λα κπνξεί λα επηβεβαηώλεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά. 60

73 6.2 Απαιηήζειρ Σν κνλαδηθό πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζε ηελ παξαπάλσ εθαξκνγή είλαη έλα smartphone ή έλα tablet-pc, ην νπνηό ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζην internet, γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο ε εθαξκνγή, αιιηώο ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ηα ζηαηηθά ηηο κέξε. 6.3 Λειηοςπγία - δςναηψηηηερ ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο βιέπνπκε δηάθνξα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο πνπ πνπιάεη ηα πξνίόληα όπσο ηελ επσλπκία, κηα πεξηγξαθή, ηειέθσλν, εηθόλα θ.α. απηή ηε ζειίδα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα, λα πάξεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ώζηε λα γλσξίζεη θαιύηεξα ηελ επηρείξεζε, λα θάλεη εγγξαθή, ώζηε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ ινγαξηαζκό, κε ηνλ νπνίν ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππόινηπεο ππεξεζίεο, λα θάλεη κηα παξαγγειία, εθόζνλ έρεη ήδε ινγαξηαζκό κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, λα δεί ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη, όηαλ θαη αλ δεκηνπξγήζεη έλαλ ινγαξηαζκό θαη ηέινο λα θάλεη ζύλδεζε ζην ινγαξηαζκό ηνπ, ώζηε λα είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη λα κπνξεί θαηεπζείαλ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη επηβεβαίσζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ. Ζ ζειίδα απηή θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 61

74 Δικψνα 6.1 Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο 62

75 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα θάλεη ζύλδεζε ζην ζύζηεκα, ηνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζζέζεη ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό, πνπ ηνπ έρνπλ δσζεί. Αλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα δώζεη είλαη ιάζνο, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζρεηηθό κε ην ζθάικα πνπ πξνέθπςε θαη ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηζηξέςεη ζηελ θόξκα γηα λα μαλαπξνζπαζήζεη λα εηζάγεη ηα ζσζηά ζηνηρεία. Αλ ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά, ηόηε απηόκαηα εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα κε κόλε δηαθνξά όηη ζηελ θεθαιίδα θαίλεηαη ην όλνκα ηνπ ρξήζηε θαη όηη πιένλ ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θάλεη απνζύλδεζε. Παξαθάησ θαίλεηαη ε αξρηθή ζειίδα κεηά ηε ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε. Δικψνα 6.2 Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο κεηά ηε ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε 63

76 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα θάλεη εγγξαθή, ηνπ εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζζέζεη ηα ζηνηρεία ηνπ, ώζηε λα απνζεθεπηνύλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα γίλεη κέινο ηεο. Ζ ζειίδα απηή, απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.3 ειίδα εγγξαθήο κέινπο ηεο εθαξκνγήο Από ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο ζπκπιεξώζεη όια ηα θελά, ζην ηέινο ηεο ζειίδαο ππάξρεη έλα θνπκπί γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Με ηελ πίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνπκπηνύ, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζηνλ ρξήζηε, αλάινγα κε ην αλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζε θαη σο εθ ηνύηνπ έρεη γίλεη κέινο, ή αλ ππάξρεη θάπνην ζθάικα ην νπνίν πξέπεη λα δηνξζσζεί ώζηε λα γίλνπλ απνδεθηά ηα ζηνηρεία, από ην ζύζηεκα. 64

77 ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί ησλ ππεξεζηώλ, ηνπ εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή, ζε κνξθή ιίζηαο. Οη ππεξεζίεο απηέο θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δικψνα 6.4 ειίδα ππεξεζηώλ εθαξκνγήο ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα θάλεη παξαγγειία, ηνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα αλάινγε κε απηή ηεο ζύλδεζεο, κε ηελ εμαίξεζε όηη αθνύ ν ρξήζηεο πξνζζέζεη ζσζηά ηα ζηνηρεία ηνπ, ηόηε κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηελ παξαπάλσ ζειίδα, κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε εθαξκνγή. ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ππάξρνπλ επηπιένλ ππεξεζίεο αλ ν ρξήζηεο πνπ έρεη ζπλδεζεί είλαη, είηε ν δηαρεηξηζηήο, είηε ν ηδηνθηήηεο 65

78 Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη από ηελ ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ, πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ, ηνλ ηηκνθαηάινγν, ηόηε ηνπ εκθαλίδεηαη κηα ζειίδα κε ηα πξντόληα ηεο επηρείξεζεο ζε κνξθή ιίζηαο. απηή ηε ζειίδα εκθαλίδνληαη 6 από ηα πξντόληα πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παξαπάλσ, ηόηε δεκηνπξγνύληαη ππνζειίδεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ν ρξήζηεο πεγαίλνληαο ζην ηέινο ηεο ζειίδαο θαη δηαιέγνληαο ηελ ππνζειίδα ζηελ νπνία ζέιεη λα πάεη. Γηα θάζε πξντόλ εκθαλίδεηαη κηα εηθόλα ηνπ, ην όλνκά ηνπ, κηα πεξηγξαθή, ε ηηκή ηνπ, ε ζρεηηθή βαζκνινγία πνπ έρεη δνζεί ζην πξντόλ θαη 2 θνπκπηά κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί, είηε λα πξνζζέζεη ην πξντόλ ζηα αγαπεκέλα ηνπ, είηε λα ην πξνζζέζεη ζην θαιάζη ηνπ. Ζ ζειίδα απηή απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.5 ειίδα ηηκνθαηαιόγνπ 66

79 Αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα πξνζζέζεη θάπνην πξντόλ ζηα αγαπεκέλα ηνπ θαη παηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θνπκπί, ηόηε αλ έρεη θάλεη ζύλδεζε πξνεγνπκέλσο, ηνπ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζρεηηθά κε ην αλ πξνζηέζεθε ην πξντόλ ζηα αγαπεκέλα ηνπ ή αλ ππάξρεη ήδε, αιιηώο ηνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα γηα λα θάλεη ζύλδεζε θαη εθόζνλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα δώζεη είλαη ζσζηά, ηόηε κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ πξναλαθεξζήζα ιεηηνπξγία. Αλ από ηελ άιιε επηιέμεη λα πξνζζέζεη θάπνην πξντόλ ζην θαιάζη, ηόηε κεηαθέξεηαη ζην θαιάζη, νπνπ θαίλεηαη ην όλνκα ηνπ πξντόληνο πνπ έρεη επηιέμεη, ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλνίθεη, ε ηηκή ηνπ, ε πνζόηεηα πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο θαη ε ηειηθή ηηκή ηεο παξαγγειίαο ηνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ν ρξήζηεο έρεη ηηο παξαθάησ δπλαηόηεηεο : 1. Να αθαηξέζε ην/ηα πξντόλ/ηα από ην θαιάζη. 2. Να παηήζεη ελεκέξσζε θαιαζηνύ ώζηε άκα αιιάμεη ηελ πνζόηεηα ηνπ επηιεγκέλνπ πξντόληνο λα ελεκεξσζνύλ νη ηηκέο. 3. Να απνζηείιεη ηελ παξαγγειία ηνπ. 4. Να γπξίζεη ζηνλ ηηκνθαηάινγν θαη λα επηιέμεη επηπιένλ πξντόληα. 5. Να κεηαθεξζεί ζηα αγαπεκέλα πξντόληα ηνπ θαη λα επηιέμεη από εθεί θάπνην,ώζηε λα κελ ςάρλεη ζηνλ ηηκνθαηάινγν. 6. Να κεηαθεξζεί ζηηο πξνζθνξέο θαη λα δηαιέμεη θάηη πνπ ζα ηνλ ζπκθέξεη πεξηζζόηεξν. ηελ πεξίπησζε 5 θαη 6, γίλεηαη αθξηβώο ε ίδηα δηαδηθαζία πνπ ζύκβαίλεη αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηα αγαπεκέλα ή ηηο πξνζθνξέο από ηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ αληίζηνηρα. Απηό ην θνκκάηη ζα αλαθεξζεί αξγόηεξα. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην θαιάζη ηνπ ρξήζηε κεηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο. 67

80 Δικψνα 6.6 Σν θαιάζη ηνπ ρξήζηε Δθόζνλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη θαη έρεη πξνζζέζεη ζην θαιάζη ηα πξντόληα πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη ζηηο πνζόηεηεο πνπ επηζπκεί, από ηνλ ηηκνθαηάινγν, ηα αγαπεκελα θαη ηηο πξνζθνξέο, ην κόλν πνπ κέλεη λα θάλεη είλαη λα παηήζεη ην θνπκπί «Απνζηνιή Παξαγγειίαο». 68

81 απηό ην ζεκείν γίλεηαη έλαο έιεγρνο γηα ην αλ είλαη ζπλδεδεκέλνο ν ρξήζηεο. Αλ είλαη, ηόηε κεηαθέξεηαη ζε κηα ζειίδα κε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο αιιά θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, αιιηώο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη κηα θόξκα ζύλδεζεο, αλάινγε κε απηέο πνπ έρσ πξναλαθέξεη, θαη εθόζνλ ζπλδεζεί κεηαθέξεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. απηή ηε ζειίδα ν ρξήζηεο θαιείηαη λα θάλεη έλα ηειεπηαίν έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγγειίαο αιιά θαη ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη λα ηα επηβεβαηώζεη παηώληαο ην αλάινγν θνπκπί. Δπηπιένλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηε δηεύζπλζε απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο αιιά θαη λα δεηήζεη έθδνζε ηηκνινγίνπ. Γη απηέο ηηο ελέξγεηεο ππάξρνπλ αλάινγα θνπκπηά ζην ηέινο ηεο ζειίδαο, κε ηα νπνία εκθαλίδνληαη αληίζηνηρεο θόξκεο, γηα λα πξνζζέζεη ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία. Ζ ζειίδα απηή απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.7 ειίδα επηβεβαίσζεο ηεο παξαγγειίαο 69

82 Όηαλ ν ρξήζηεο είλαη ζίγνπξνο γηα ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο θαη ηα δηθά ηνπ, ηόηε ηα επηβεβαηώλεη κε ην θνπκπί ηεο επηβεβαίσζεο θαη ηνπ εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα, πνπ ιέεη όηη ε παξαγγειία ηνπ ζα επηβεβαησζεί ζε ιίγα ιεπηα, κε ηελ απνζηνιή ελόο ζρεηηθνύ . Δπηπιένλ απνζηέιεηαη έλα ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγγειίαο ζηνλ δηαρεηξηζηή. Όηαλ ε παξαγγειία ηνπ ρξήζηε γίλεη απνδεθηή από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο, ηόηε ηνπ απνζηέιιεηαη έλα επηβεβαίσζεο. Έπεηηα ν πειάηεο, αθνύ πξώηα θάλεη log-in, κπνξεί λα κπεη ζηε ζειίδα πξνζζήθεο βαζκνύ-ζρνιίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ιίζηα κε ηηο ππεξεζίεο ηεο εθαξκνγήο, ηελ νπνία αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ώζηε λα ζρνιηάζεη θαη λα βαζκνινγήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία ή θάπνηα άιιε πνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη παιαηόηεξα. Ζ ζειίδα απηή θαίλεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.8 ειίδα πξνζζήθεο βαζκνύ-ζρνιίνπ παξαγγειίαο 70

83 Όπσο αλέθεξα θαη πξνεγνπκέλσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηηο πξνζθνξέο είηε από ην θαιάζη ηνπ, όηαλ ζέιεη λα πξνζζέζεη θάηη ζε απηό είηε θαηεπζείαλ από ηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ. Ζ ζειίδα ησλ πξνζθνξώλ είλαη παξόκνηα κε απηή ηνπ ηηκνθαηαιόγνπ, κόλν πνπ δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο πξνζζήθεο ζηα αγαπεκέλα, κηαο θαη νη πξνζθνξέο ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ ηαθηηθά. Παξαθάησ βιέπνπκε κηα εηθόλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Δικψνα 6.9 ειίδα πξνζθνξώλ 71

84 Όπσο θαη κε ηηο πξνζθνξέο, έηζη θαη κε ηα αγαπεκέλα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο, έηηε από ην θαιάζη, είηε από ηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ. ηε ζειίδα κε ηα αγαπεκέλα όκσο ππάξρεη ε δηαθνξά, όηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ, ώζηε ην ζύζηεκα λα ςάμεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα βξεη ηε ιίζηα κε ηα αγαπεκέλα ηνπ πξντόληα. Αλ ππάξρεη, ηόηε ηα πξντόληα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζ απηή εκθαλίδνληαη ζε κνξθή ιίζηαο, όπσο θαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν, ελώ αλ δελ ππάξρεη ηνπ εκθαλίδεηαη έλα ζρεηηθό κήλπκα. Παξαθάησ θαίλεηαη ε ζειίδα κε ηα αγαπεκέλα πξντόληα ελόο ρξήζηε. Δικψνα 6.10 ειίδα αγαπεκέλσλ πξντόλησλ 72

85 Όιεο νη παξαπάλσ ππεξεζίεο είλαη απηέο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κέρξη θαη έλαο απιόο ρξήζηεο. Οη ππόινηπεο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαθεξζνύλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, είηε κόλν από ηνλ ηδηνθηήηε, είηε κόλν από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο επηρείξεζεο, εθηόο αλ νη δύν απηνί ξόινη θξύβνπλ απν πίζσ ηνπο ην ίδην άηνκν. ηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ, όπσο είδακε παξαπάλσ, ππάξρνπλ νη επηινγέο εκθάληζε βαζκώλ-ζρνιίσλ θαη εκθάληζε ζηαηηζηηθώλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε κόλν ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο έρεη ην δηθό ηνπ όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό. Ζ πξώηε ζειίδα εκθαλίδεη ηνπο βαζκνύο θαη ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ πξνζζέζεη νη πειάηεο ζηηο παξαγγειίεο ηνπο, αθνύ πξώηα ν ηδηνθηήηεο ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα. Ζ ζειίδα απηή παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.11 ειίδα βαζκώλ-ζρνιίσλ 73

86 Ζ δεύηεξε ζειίδα εκθαλίδεη αλά κήλα, από ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηελ εθαξκνγή ε επηρείξεζε, ηηο εγγξαθέο θαη ηηο παξαγγειίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, κε κνξθή πηπζζόκελσλ πιαηζίσλ. Δπηπιένλ ζην ηέινο ηεο ζειίδαο επηζεκέλεηαη ν αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ πνπ ζπλδέζεθαλ ζην ζύζηεκα από ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηελ εθαξκνγή ε επηρείξεζε, κέρξη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ ζειίδα απηή, παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δικψνα 6.12 ειίδα ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 74

87 Ζ ηειεπηαία επηινγή ζηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ είλαη νη ππεξεζίεο ηνπ δηαρεηξηζηή, ζηηο νπνίεο όπσο ππνδειώλεηαη θαη από ην όλνκα, έρεη πξόζβαζε κόλν ν δηαρεηξηζηήο. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο έρεη πξόζβαζε ζηε ζειίδα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηαρεηξηζηή, εθόζνλ ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πνπ ηνπ έρνπλ δσζεί. ηε ζειίδα απηή νη ππεξεζίεο ηνπ δηαρεηξηζηή βξίζθνληαη ζε κνξθή ιίζηαο όπσο θαη απηέο ησλ απιώλ ρξεζηώλ. Παξαθάησ θαίλεηαη κηα εηθόλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Δικψνα 6.13 ειίδα ππεξεζηώλ δηαρεηξηζηή 75

88 Αλ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ πξνζζήθε πξντόληνο, ηνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ην όλνκα, ηελ ηηκή, κηα πεξηγξαθή, ηελ θαηεγνξία θαη κηα εηθόλα ηνπ πξντόληνο. Αθνύ είλαη ζίγνπξνο γηα ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη, παηάεη ην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο ζειίδαο θαη ην ζύζηεκα ηνπ εκθαλίδεη έλα αλάινγν κήλπκα, κε ην αλ έγηλε επηηπρώο ε πξνζζήθε ηνπ πξντόληνο ή αλ ππήξμε θάπνην ζθάικα. Ζ κνξθή απηήο ηεο θόξκαο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.14 Φόξκα πξνζζήθεο πξντόληνο 76

89 Αληίζηνηρα, κε ηελ επηινγή ηεο πξνζζήθεο πξνζθνξάο πνπ βξίζθεηαη ζηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηαρεηξηζηή, εκθαλίδεηαη κηα αλάινγε θόξκα κε ηελ πξνεγνύκελε, κόλν πνπ ζ απηή ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα νλόκαηα θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ δύν πξντόλησλ, κηαο θαη ηα πξντόληα πνπ ζα απνηεινύλ ηελ πξνζθνξά πξέπεη ήδε λα ππάξρνπλ ζηε βάζε, ηελ ηηκή θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνζθνξάο. Αθνύ είλαη ζίγνπξνο γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπκπιήξσζε, παηώληαο ην θνπκπί ηεο πξνζζήθεο γίλεηαη έιεγρνο αλ ππάξρνπλ ηα 2 πξντόληα ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη εκθαλίδεηαη έλα αλάινγν κήλπκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θόξκα θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δικψνα 6.15 Φόξκα πξνζζήθεο πξνζθνξάο 77

90 ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ δηαγξαθή πξντόληνο, ηνπ εκθαλίδεηαη κηα θόξκα ζηελ νπνία πξέπεη απιά λα ζπκπιεξώζεη ηελ θαηεγνξία θαη ην όλνκα ηνπ πξντόληνο πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη. Έπεηηα αθνύ παηήζεη ην θνπκπί ηεο δηαγξαθήο, ην ζύζηεκα ειέγρεη αλ ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ν δηαρεηξηζηήο αληηζηνηρίδνληαη κε απηά ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπ εκθαλίδεη έλα κήλπκα κε ην αλ ήηαλ επηηπρήο ε δηαγξαθή ή αλ παξνπζηάζηεθε θάπνην ζθάικα. Ζ απιή απηή θόξκα θαίλεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.16 Φόξκα δηαγξαθήο πξντόληνο Μηα παξόκνηα θόξκα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ επηινγή ηεο δηαγξαθήο πξνζθνξάο, κόλν πνπ ζ εθείλε ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηα νλόκαηα ησλ 2 πξντόλησλ γηα λα δηαγξαθεί ε πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε όκσο πνπ έλα πξντόλ πνπ δηαγξαθεί, ππάξρεη ζε θάπνηα πξνζθνξά, ηόηε δηαγξάθεηαη απηόκαηα θαη ε πξνζθνξά. 78

91 Ο δηαρεηξηζηήο έρεη επηπιένλ ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώζε έλα πξντόλ ή κηα πξνζθνξά, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ επηινγώλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηαρεηξηζηή. Με ηελ επηινγή ηεο ελεκέξσζεο πξντόληνο, εκθαλίδεηαη κηα θόξκα ζην δηαρεηξηζηή, ζηελ νπνία πξέπεη αξρηθά λα ζπκπιεξώζεη ηελ θαηεγνξία θαη ηό όλνκα ηνπ πξντόληνο πνπ ζέιεη λα ελεκεξώζε, γηα λα γίλεη έιεγρνο από ην ζύζηεκα αλ ππάξρεη ην πξντόλ θαη έπεηηα ηα θαηλνύξγηα ζηνηρεία πνπ ζέιεη λα έρεη ην πξντόλ. ε πεξίηπσζε πνπ αθήζεη θάπνην πιαίζην κε ηα θαηλνύξγηα ζηνηρεία θελό, ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ πξντόληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηό ην πιαίζην, παξακέλεη ην ίδην. Ζ θόξκα απηή απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. Δικψνα 6.17 Φόξκα ελεκέξσζεο πξντόληνο Μηα αλάινγε θόξκα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ επηινγή ηεο ελεκέξσζεο πξνζθνξάο, κνλν πνπ ζ απηή ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα 2 νλόκαηα ησλ πξντόλησλ ηεο πξνζθνξάο, ηα 2 νλόκαηα ησλ θαηλνύξγησλ πξντόλησλ, ηελ θαηλνύξγηα ηηκή θαη ηελ θαηλνύξγηα πεξηγξαθή. 79

92 Σέινο ε πην ζεκαληηθή ππεξεζία πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ν δηαρεηξίζηεο, από ηε ιίζηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, είλαη ν έιεγρνο παξαγγειηώλ. Δδώ εκθαλίδνληαη ζην δηαρεηξηζηή νη πξόζθαηεο παξαγγειίεο (αλ ππάξρνπλ), πνπ έρνπλ γίλεη από ηνπο ρξήζηεο, κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. ε θάζε παξαγγειία ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε θαη ηα ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο, ηα νπνία πξέπεη λα ειέγμεη πξνζεθηηθά ν δηαρεηξηζηήο θαη έπεηηα λα παηήζεη ην θνπκπί Δμππεξέηεζε, πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο θάζε παξαγγειίαο. Αθνύ παηήζεη ην θνπκπί, εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζρεηηθό κε ην αλ επηβεβαηώζεθε ε παξαγγειία ζηνλ πειάηε, κέζσ ελνο . Παξαθάησ θαίλεηαη κηα εηθόλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Δικψνα 6.18 ειίδα ειέγρνπ παξαγγειηώλ 80

93 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ Ζ πξνζνκνίσζε ηεο εθαξκνγήο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο έγηλε κε ην εξγαιείν PhoneGap, γηα ην νπνίν κηιήζακε παξαπάλσ. Γηα λα ξπζκίζνπκε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα ην PhoneGap θαη λα εθηειέζνπκε έλα δείγκα εθαξκνγήο πξέπεη πξώηα λα θαηεβάζνπκε από ην internet θαη λα εγθαηαζηήζνπκε θάπνηα άιια εξγαιεία. Σα εξγαιεία πνπ ρξεηαδόκαζηε είλαη : Σν Eclipse Classic ( Eclipse 3.4+) Σν Android SDK Σν ADT Plugin Καη ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ PhoneGap γηα λα εμαγάγνπκε ηα πεξηερόκελά ηνπ Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη, αθνύ θαηεβάζνπκε θαη εγθαηαζηήζνπκε ηα ηξία πξώηα εξγαιεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, αιιά πξώηα αο πνύκε κεξηθά πξάγκαηα γηα θάζε έλα από απηά. 7.1 Eclipse Σν πιαίζην εξγαζίαο ηνπ Eclipse είλαη έλα γεληθό IDE, ζρεδηαζκέλν γηα λα ππνζηεξίδεη εξγαιεία, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ θαη εξγαιείσλ ή γηα λα ρεηξίδνληαη όια ηα είδε εγγξάθσλ. ηνλ ππξήλα ηνπ Eclipse βξίζθεηαη έλα ζρεηηθά κηθξό πξόζζεην θνξησηή. Όιε ε επηπιένλ ιεηηνπξγηθόηεηα ζην Eclipse γίλεηαη κε πξόζζεηα, πνπ θνξηώλνληαη όηαλ ην πιαίζην εξγαζίαο έρεη μεθηλήζεη ή όηαλ θιεζεί. Όια ηα πξόζζεηα κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ θαηά βνύιεζε, θαη ηα πην ηππηθά πξόζζεηα πξνζθέξνπλ θάπνηα 81

94 ζεκεία επέθηαζεο, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από επηπιένλ πξόζζεηα ή εθαξκνγέο. Σν ζπζηαηηθό ηνπ ππξήλα ζρεκαηίδεη ηε βάζε ηεο δηακόξθσζεο ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Eclipse. Πεξηιακβάλεη κεραληζκνύο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα : εθθίλεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο δήισζε θαη δηαρείξηζε πξόζζεηνπ δηαρείξηζε πόξσλ Ο ππξήλαο είλαη βαζαληζηηθά γεληθόο όια ηα πξόζζεηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνύλ ζηελ ππνδνκή ηνπ ππξήλα, αληηκεησπίδνληαη ηζόηηκα. Σα πεξηερόκελα ησλ πόξσλ δελ εμεηάδνληαη πνηέ κε θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν θαη ν ππξήλαο κπνξεί λα ηξέμεη εμίζνπ θαιά κε θαη ρσξίο κηα UI. Σν ηππηθό SDK ηεο Eclipse δηαλνκήο, έξρεηαη κε ηα JDT πξόζζεηα θαη δηαηάμεηο, αιιά κε ηα ζσζηά πξόζζεηα, ην Eclipse κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε έλα IDE, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη όισλ ησλ εηδώλ εθαξκνγέο Java, ηζηνζειίδεο, ελζσκαησκέλα πξνγξάκκαηα, έγγξαθα, C++ πξνγξάκκαηα θαη JavaBeans (επαλαρξεζηκνπνηήζηκα ζηνηρεία ινγηζκηθνύ) ή γηα λα αλαπηύμεη επηπιένλ πξόζζεηα γηα ην Eclipse. Πεξηβάιινληα αλάπηπμεο γηα ηελ Cobol, ηελ Pascal θαη άιισλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ ή κνξθώλ εγγξάθσλ αλαπηύζζνληαη ή είλαη ήδε δηαζέζηκα. Ζ ιέμε θιεηδί όηαλ πεξηγξάθνπκε ην Eclipse είλαη «αλνηρηό». Γελ είλαη κόλν κηα αλνηρηή πιαηθόξκα γηα λα ελζσκαηώλεη εξγαιεία, ζπληάθηεο, γλώκεο θαη άιια πξόζζεηα, αιιά επηπιένλ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε έλα αλνηρηνύ θώδηθα πξόηππν. Παξά ην γεγνλόο όηη ε πξσηνβνπιία γηα ην Eclipse πάξζεθε από κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, όπσο ε IBM, ε Borland,ε Rational θαη ε Red Hat, ν πεγαίνο θώδηθαο είλαη ειεύζεξα δηαζέζηκνο θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη, δεκηνπξγώληαο ηα δηθά ηνπ θαηλνύξγηα πξόζζεηα, ζπκκεηέρνληαο ζε νκάδεο ζπδήηεζεο ή κε ηελ ππνβνιή αλαθνξώλ ζθάικαηνο. 82

95 7.2 Android SDK To Android SDK είλαη ππνρξεσηηθό γηα ηνπο Android πξνγξακκαηηζηέο. Πεξηέρεη όια ηα παθέηα, ην πιαίζην εξγαζίαο εθαξκνγήο θαη ηηο βηβιηνζήθεο θιάζεσλ, πνπ ρξεηάδεηαη ν πξνγξακκαηηζηήο γηα λα αλαπηύμεη κηα εθαξκνγή Android. Ο πξνγξακκαηηζηήο ζα πξέπεη λα θαηεβάζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη ην Android SDK θαη λα δεκηνπξγήζεη ηε κεηαβιεηή πεξηβάιινληνο PATH. Ζ κεηαβιεηή PATH ρξεζηκνπνηείηαη από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ ππνινγηζηή αλάπηπμεο γηα λα εληνπίζεη ην Android SDK θαη είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ, νπνπδήπνηε ζην ζύζηεκα αξρείσλ ηνπ κεραλήκαηνο αλάπηπμεο. Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα αλάπηπμεο γηα android είλαη ην θζελό θαη εύθνιν ζηε ρξήζε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. Σν Android SDK θαη ηα εξγαιεία παξέρνληαη δσξεάλ. Δθηόο από απηό, νη θαιά νξγαλσκέλεο ηεθκεξηώζεηο βνεζνύλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα μεθηλήζνπλ θαη λα βνπηήμνπλ γξήγνξα ζηελ πιαηθόξκα. Δλώ αλαπηύζζνπκε εθαξκνγέο Android, κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε, ησλ εξγαιείσλ από ην SDK, κέζσ ηεο γξακκήο εληνιώλ ή ηνπ ADT. Σν Android είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ κεγαιώλεη πνιύ γξήγνξα θαη βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή αλάπηπμε. Κάζε ρξόλν ππήξμαλ λέεο εθδόζεηο ηνπ SDK. Δδώ είλαη έλαο πίλαθαο κε όιεο ηηο εθδόζεηο ησλ SDK από ην 2007 κέρξη ζήκεξα : Έθδνζε Ζκεξνκελία θπθινθόξεζεο Beta Κπθινθόξεζε ζηηο 12 Ννεκβξίνπ ηνπ (Astro) Κπθινθόξεζε ζηηο 23 επηεκβξίνπ ηνπ Κπθινθόξεζε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1.1 (Bender) Ζ έθδνζε απηή επίιπζε ζθάικαηα, άιιαμε ην API θαη πξόζζεζαη κηα ζεηξά από ραξαθηεξηζηηθά. 83

96 1.5 (Cupcake) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel (Donut) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel /2.1 (Eclair) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel (Froyo) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel (Gingerbread) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel (Honeycomb) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel (Ice Cream Sandwich) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel (Jelly Bean) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel (Jelly Bean) Βαζηζκέλε ζην Linux Kernel Κπθινθόξεζε ζηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ Ζ έθδνζε απηή πεξηειάκβαλε αξθεηά λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη UI ηξνπνπνηήζεηο. Κπθινθόξεζε ζηηο 15 επηεκβξίνπ ηνπ Κη απηή ε έθδνζε πεξηειάκβαλε πνιιά λέα ραξαθηεξηζηηθά. Κπθινθόξεζε ζηηο 26 Οθησκβξίνπ ηνπ Κπθινθόξεζε ζηηο 20 Μαΐνπ ηνπ Κπθινθόξεζε ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηνπ Ζ πξώηε έθδνζε θαζαξά γηα tablet-pc. Κπθινθόξεζε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Κπθινθόξεζε ζηηο 19 Οθησκβξίνπ ηνπ Ζ έθδνζε απηή εηζήγαγε πνιιά λέα ραξαθηεξηζηηθά. Κπθινθόξεζε ζηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ Δίλαη κηα ζηνηρεηώδεο έθδνζε κε πξσηαξρηθό ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο UI, ηόζν από ηελ άπνςε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο, όζν θαη ηεο απόδνζεο. Κπθινθόξεζε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ ηνπ Απηή ε έθδνζε ππνζηεξίδεη παλνξακηθέο ιήςεηο, πιεθηξνιόγεζε Gesture Typing, δεκηνπξγία πνιιαπιώλ ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ ζηηο ηακπιέηεο, επεθηάζηκεο ελεξγέο ελεκεξώζεηο θαη άιια. Πίνακαρ Γ Δθδόζεηο ησλ Android SDK 84

97 7.3 ADT Plugin Σν ADT είλαη έλα πξόζζεην γηα ην IDE ηνπ Eclipse, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δίλεη έλα ηζρπξό, νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε εθαξκνγέο Android. To ADT επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Eclipse, γηα λα κπνξνύκε λα ζηήζνπκε γξήγνξα, λέα πξνγξάκκαηα Android, λα δεκηνπξγήζνπκε έλα UI εθαξκνγήο, λα πξνζζέζνπκε παθέηα βαζηζκέλα ζην API πιαίζην εξγαζίαο ηνπ Android, λα θάλνπκε απνζθαικάησζε ησλ εθαξκνγώλ καο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα SDK εξγαιεία ηνπ Android, αθόκε θαη λα εμάγνπκε ππνγεγξακκέλα (ή αλππόγξαθα) αξρεία κε θαηάιεμε.apk, πξνθεηκέλνπ λα δηαλείκνπκε ηελ εθαξκνγή καο. Ζ αλάπηπμε ζην Eclipse κε ην ADT ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα θαη είλαη ν γξεγνξόηεξνο ηξόπνο γηα λα μεθηλήζεη θαλείο. Με ηελ θαζνδεγνύκελε εγθαηάζηαζε πξνγξακκάησλ πνπ πξνζθέξεη, θαζώο θαη ηα εξγαιεία ελνπνίεζεο, ηνπο ζπλήζεηο XML ζπληάθηεο, θαη ην παξάζπξν εμόδνπ απνζθαικάησζεο, ην ADT δίλεη κηα απίζηεπηε ώζεζε ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ Android. Γηα λα κπνξέζνπκε λα εγθαηαζηείζνπκε ή λα ρξεζηκνπνηείζνπκε ην ADT, ζα πξέπεη πξώηα λα έρνπκε εγθαηαζηήζεη ζπκβαηέο εθδόζεηο ηόζν ηνπ Eclipse IDE όζν θαη ηνπ Android SDK. 85

98 7.4 Βήμαηα πποζομοίυζηρ Αθνύ εγθαηαζηήζνπκε ινηπόλ ηα εξγαιεία πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θαη θάλνπκε θαη ηηο απαξαίηεηεο ελεκεξώζεο γη απηά, εθθηλνύκε ην Eclipse. Από ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηε γξακκή εξγαιείσλ επηιέγνπκε «New» θαη από ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγνπκε από ην θάθειν Android ηνλ νδεγό «Android Application Project» θαη παηάκε επόκελν. ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώλνπκε ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο, ην όλνκα ηνπ project θαη ην όλνκα ηνπ παθέηνπ ζην παξάζπξν πνπ καο εκθαλίζηεθε, ην νπνίν είλαη όπσο απηό πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα, θαη παηάκε πάιη επόκελν. Δικψνα 7.1 Παξάζπξν δεκηνπξγίαο λέαο Android εθαξκνγήο ζην Eclipse 86

99 Αλνίγεη έλα παξάζπξν, όπσο απηό πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, ην νπνίν είλαη γηα λα ξπζκίζνπκε ηα γλσξίζκαηα ηνπ εηθνληδίνπ εθθίλεζεο. Αλ επηζπκνύκε, θάλνπκε αιιαγέο γηα λα θαίλεηαη αιιηώο ην εηθνλίδην θαη παηάκε επόκελν, αιιηώο παηάκε θαηεπζείαλ επόκελν όηαλ καο εκθαληζηεί ην ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν. Δικψνα 7.2 Παξάζπξν ξύζκηζεο ηνπ εηθνληδίνπ εθθίλεζεο 87

100 ην επόκελν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, έρνπκε ηελ επηινγή λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δξαζηεξηόηεηα. Αλ ε επηινγή δελ είλαη ηζεθαξηζκέλε, ηόηε ηελ ηζεθάξνπκε θαη δηαιέγνπκε ηελ επηινγή «BlankActivity» θαη παηάκε πάιη επόκελν, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δικψνα 7.3 Παξάζπξν δεκηνπξγίαο δξαζηεξηόηεηαο 88

101 ην επόκελν θαη ηειεπηαίν παξάζπξν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ην νπνίν έρεη ηε κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί, ζπκπιεξώλνπκε ην όλνκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ην όλνκα ηεο δηάηαμεο θαη ηνλ ηίηιν θαη παηάκε ηέινο. Δικψνα 7.4 Παξάζπξν ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηε ζπλέρεηα πάκε ζην θάθειν ηνπ project πνπ θηηάμακε θαη ειέγρνπκε αλ ππάξρνπλ νη θάθεινη libs θαη assets, αιιηώο ηνπο δεκηνπξγνύκε. Έπεηηα δεκηνπξγνύκε κέζα ζηνλ assets, έλαλ θάθειν www. Δδώ είλαη πνπ ζα ρξεηαζηνύκε ηα πεξηερόκελα ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ Cordova πνπ θαηεβάζακε. Πάκε ζην θάθειν lib ηεο έθδνζεο ηνπ PhoneGap πνπ θαηεβάζακε θαη από εθεί ζηνλ android. Αληηγξάθνπκε ην αξρείν cordova-έθδνζε.js θαη ην θάλνπκε επηθόιιεζε ζην θάθειν www, πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο. Από ηνλ ίδην θάθειν αληηγξάθνπκε θαη ην αξρείν cordova-έθδνζε.jar θαη ην θάλνπκε επηθόιιεζε ζην θάθειν libs ηνπ project 89

102 καο. Σέινο, πάιη από ηνλ ίδην θάθειν, αληηγξάθνπκε όιν ην θάθειν xml θαη ηνλ θάλνπκε επηθόιιεζε κέζα ζην θάθειν res ηνπ project καο. Έπεηηα πξέπεη λα βεβαησζνύκε όηη ην αξρείν cordova-έθδνζε.jar έρεη εηζαγζεί ζην Build Path γηα ην project καο. ην παξάζπξν Package Explorer, όπνπ βξίζθνληαη όια ηα project πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην eclipse, βξίζθνπκε ην project καο θαη ην επεθηείλνπκε κε ην + γηα λα δνύκε ηνπο θαθέινπο θαη ηα αξρεία πνπ πεξηέρεη. Κάλνπκε δεμί θιηθ ζηνλ θάθειν libs θαη δηαιέγνπκε ηελ επηινγή Build Path > Configure Build Path όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Δικψνα 7.5 Δπηινγέο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ κνλνπαηηνύ θαηαζθεπήο 90

103 ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέγνπκε ηελ θαξηέια «Libraries», αλ δελ είλαη ήδε επηιεγκέλε θαη από εθεί θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Add External JARs». Βξίζθνπκε ην αξρείν cordova-έθδνζε.jar πνπ είρακε βάιεη πην πξηλ ζην θάθειν libs θαη παηάκε άλνηγκα. ηελ θαξηέια Libraries ζα πξέπεη πιένλ λα βξίζθεηαη ην αξρείν cordova-έθδνζε.jar, καδί κε ην κνλνπάηη ζην νπνίν βξίζθεηαη, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Δικψνα 7.6 Παξάζπξν επηινγήο ηνπ cordova-έθδνζε.jar αξρείνπ Πιένλ ζην παξάζπξν Package Explorer ηνπ Eclipse, κέζα ζην θάθειν libs πνπ βξίζθεηαη ζην project καο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ην αξρείν cordova-έθδνζε.jar. Αλ δελ ππάξρεη, ίζσο ρξεηάδεηαη λα αλαλεώζεηε ην project, απιά παηώληαο ην F5. 91

104 Σώξα πξηλ θηάζνπκε ζην ηειηθό ζηάδην ηεο πξνζνκνίσζεο, πξέπεη πξώηα λα πξνζζέζνπκε θαη λα αιιάμνπκε θάπνηα θνκκάηηα θώδηθα. Αξρηθά αλνίγνπκε ην θύξην αξρείν Java ηνπ project καο (όλνκα_δξαζηεξηόηεηαο.java), πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν src ζην Eclipse. απηό ην αξρείν θάλνπκε ηηο παξαθάησ αιιαγέο νη νπνίεο θαίλνληαη θαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί : 1. Πξνζζέηνπκε ηε γξακκή θώδηθα import org.apache.cordova.*; καδί κε όιεο ηηο ππόινηπεο εηζαγσγέο (imports). 2. Αιιάδνπκε ηελ επέθηαζε ηεο θιάζεο από Activity ζε DroidGap. 3. Αληηθαζηζηνύκε ηε setcontentview() γξακκή κε ηε γξακκή super.loadurl(«file:///android_asset/www/index.html»); Δικψνα 7.7 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρείνπ java ηνπ project 92

105 ηε ζπλέρεηα θάλνπκε δεμί θιηθ ζην αξρείν AndroidManifest.xml πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν res θαη επηιέγνπκε Open With > XML Editor. ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν θάλνπκε επηθόιιεζε ηα παξαθάησ δηθαηώκαηα κεηαμύ ησλ εηηθεηώλ <uses-sdk.../> θαη <application.../>. <supports-screens android:largescreens= true android:normalscreens= true android:smallscreens= true android:resizeable= true android:anydensity= true /> <uses-permission android:name= android.permission.vibrate /> <uses-permission android:name= android.permission.access_coarse_location /> <uses-permission android:name= android.permission.access_fine_location /> <uses-permission android:name= android.permission.access_location_extra_commands /> <uses-permission android:name= android.permission.read_phone_state /> <uses-permission android:name= android.permission.internet /> <uses-permission android:name= android.permission.receive_sms /> <uses-permission android:name= android.permission.record_audio /> <uses-permission android:name= android.permission.modify_audio_settings /> <uses-permission android:name= android.permission.read_contacts /> <uses-permission android:name= android.permission.write_contacts /> <uses-permission android:name= android.permission.write_external_storage /> <uses-permission android:name= android.permission.access_network_state /> <uses-permission android:name= android.permission.get_accounts /> <uses-permission android:name= android.permission.broadcast_sticky /> Όπσο επίζεο θαη ηελ γξακκή πνπ αθνινπζεί, κέζα ζηελ εηηθέηα <activity>, ε νπνία βνεζάεη ζηελ ππνζηήξημε αιιαγώλ πξνζαλαηνιηζκνύ. Android:configChanges= orientation keyboardhidden screensize 93

106 Έπεηηα από απηέο ηηο αιιαγέο, ην αξρείν AndroidManifest.xml ζα πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή. Δικψνα 7.8 Σειηθή κνξθή ηνπ αξρείνπ AndroidManifest.xml 94

107 Καη ηώξα ήξζε ε ώξα λα δνύκε ην απνηέιεζκα όιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Σνπνζεηνύκε ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο καο ζην θάθειν assets/www θαη κεηά πάκε ζην παξάζπξν Package Explorer ηνπ Eclipse, θάλνπκε δεμί θιηθ ζην όλνκα ηεο εθαξκνγήο πνπ δεκηνπξγήζακε θαη επηιέγνπκε Run As > Android Application. Αλ δελ ππάξρεη θάπνηα AVD, γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή, ηόηε ζα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν από ην νπνίν κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία θαηλνύξγηα ή λα επηιέμνπκε κηα ήδε ππάξρνπζα. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θαηλνύξγηα AVD ηζεθάξνπκε ηελ επηινγή Launch a new AVD θαη παηάκε ην θνπκπί Manager ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη παηάκε New θαη εκθαλίδεηαη έλα άιιν παξάζπξν ζην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπκε ην όλνκα ηεο AVD θαη λα δηαιέμνπκε ηνλ ζηόρν Android 4.1 από ην dropdown κελνύ. Δπηπιένλ ζην πεδίν SD Card βάδνπκε έλα ζηνηρεηώδεο κέγεζνο π.ρ. 200 MiB θαη ζην πεδίν Skin αθήλνπκε ηελ Default ηηκή όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. Σέινο παηάκε δεκηνπξγία ηεο AVD. Δικψνα 7.9 Παξάζπξν δεκηνπξγίαο λέαο AVD 95

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα