Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865"

Transcript

1 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων Τζακαλίδης Αθανάζιος, Καθηγητής Οκτώβριος 2011

2 Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε σε σσνεργασία με το Εργαστήριο Γραυικών πολσμέσων και Γεωγραυικών Σσστημάτων τοσ Τμήματος Μητανικών Η/Υ & Πληρουορικής. 3

3 Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων... 4 Πίνακασ Εικόνων... 7 Πίνακασ Εικόνων Κϊδικα... 9 Περίλθψθ Ειςαγωγι Location Awareness Η βαςικι ιδζα Πλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα Σεχνολογίεσ εντοπιςμοφ κζςθσ GPS (Global Positioning System) Δίκτυο-κεντρικζσ τεχνολογίεσ (Network-based Technologies) Τοπικά ςυςτιματα εντοπιςμοφ (Local Positioning Systems, LBS) Location aware εφαρμογζσ ςε Android Layar Google Skymap Tasker ShopSavvy Foursquare Ecorio Λειτουργικό φςτθμα Android Σι είναι Android; Η ιςτορία Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ Σι κάνει το Android να ξεχωρίηει; Η αρχιτεκτονικι τθσ πλατφόρμασ Linux Kernel Native Libraries

4 Android Runtime Application Framework Applications Η ανατομία μιασ Android εφαρμογισ Συςτατικά εφαρμογισ Ενεργοποίθςθ Συςτατικϊν Το αρχείο Manifest Resources Κφκλοσ ηωισ μιασ Activity Εγχειρίδιο xριςθσ τθσ εφαρμογισ Δθμιουργία λογαριαςμοφ Βαςικζσ λειτουργίεσ Settings Δθμιουργία Post Chat Τλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ Βάςθ Δεδομζνων Ρυκμίςεισ server Εγκατάςταςθ XAMPP Web Server Σφνδεςθ με server εργαςτθρίου Δθμιουργία πινάκων βάςθσ δεδομζνων Πλατφόρμα Eclipse Εγκατάςταςθ του Eclipse Δθμιουργία νζου project και Emulator Σφνδεςθ με Facebook SDK Λιψθ του Map API Key Ρϊσ κα κζςετε ςε λειτουργία τθν εφαρμογι ςτο Eclipse χολιαςμόσ κϊδικα Οκόνθ ειςόδου Οκόνθ ειςόδου Facebook Φόρμα εγγραφισ Κεντρικι οκόνθ Χάρτθσ Μενοφ Οκόνθ Settings

5 Οκόνθ Create your post Οκόνθ Chat Βιβλιογραφία Αναφορζσ

6 Πίνακασ Εικόνων Εικόνα 1 - WhatWhereWho Εικόνα 2 - Layar Εικόνα 3 Google Skymap Εικόνα 4 - Tasker Εικόνα 5 - ShopSavvy Εικόνα 6 - Foursquare Εικόνα 7 - Ecorio Εικόνα 8 Αρχιτεκτονικι Android Εικόνα 9 Activity life cycle Εικόνα 10 Οκόνθ ειςόδου και εγγραφισ Εικόνα 11 Κεντρικι οκόνθ Χάρτθσ Εικόνα 12 Settings Εικόνα 13 Δθμιουργία Post Εικόνα 14 - Chat Εικόνα 15 Δθμιουργία πινάκων βάςθσ Εικόνα 16 XAMPP download Εικόνα 17 FileZilla ςφνδεςθ με server Εικόνα 18 Server query Εικόνα 19 Ρίνακασ register Εικόνα 20 Ρίνακασ user Εικόνα 21 Eclipse download Εικόνα 22 Android SDK download Εικόνα 23 Eclipse, Install new software Εικόνα 24 Eclipse, Android SDK location Εικόνα 25 Eclipse, New project Εικόνα 26 Eclipse, Create emulator Εικόνα 27 Eclipse, Emulator preferences Εικόνα 28 Facebook, Εγγραφι Android εφαρμογισ Εικόνα 29 Eclipse, Facebook SDK location Εικόνα 30 Eclipse, Facebook add reference Εικόνα 31 Facebook, Key Hash

7 Εικόνα 32 Επικοινωνία τμθμάτων ςυςτιματοσ Εικόνα 33 Οκόνθ ειςόδου Εικόνα 34 Οκόνθ ειςόδου Facebook Εικόνα 35 Φόρμα εγγραφισ Εικόνα 36 Κεντρικι οκόνθ Εικόνα 37 Οκόνθ Settings Εικόνα 38 Οκόνθ Settings Εικόνα 39 Οκόνθ Create your post Εικόνα 40 Επιλογι κατθγορίασ Εικόνα 41 Οκόνθ Chat

8 Πίνακασ Εικόνων Κϊδικα Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Κϊδικασ Θα ικελα να ευχαριςτιςω τον κ. Ακανάςιο Σςακαλίδθ για τθν εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε ανακζτοντασ μου αυτιν τθν διπλωματικι εργαςία και τον κ. Μανόλθ Βίεννα για το ενδιαφζρον που ζδειξε κατά τθν διάρκεια υλοποίθςισ τθσ. 9

9 Περίλθψθ Στο πρϊτο κεφάλαιο αυτοφ του κειμζνου γίνεται μια πρϊτθ παρουςίαςθ τθσ εφαρμογισ που υλοποιικθκε. Ραρουςιάηονται ςυνοπτικά οι λειτουργίεσ και οι δυνατότθτεσ τθσ, που κα αναφερκοφν παρακάτω πιο λεπτομερϊσ. Στθ ςυνζχεια ςτο δεφτερο κεφάλαιο περιγράφεται θ ζννοια location awareness, αναλφονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ πραγματοποιείται και αναφζρονται διάφορεσ εφαρμογζσ που τθν αξιοποιοφν με τισ βαςικζσ τουσ λειτουργίεσ. Ζπειτα ςτο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ πλατφόρμα υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ, δθλαδι το λειτουργικό ςφςτθμα Android, θ αρχιτεκτονικι του, τα χαρακτθριςτικά που το κακιςτοφν ελκυςτικό για ανάπτυξθ εφαρμογϊν, κακϊσ και θ ανατομία μιασ Android εφαρμογισ. Το τζταρτο κεφάλαιο είναι ουςιαςτικά ζνα εγχειρίδιο χριςθσ τθσ τελικισ εφαρμογισ με screenshots και αναλυτικι περιγραφι των λειτουργιϊν τθσ. Τζλοσ ςτο πζμπτο κεφάλαιο γίνεται θ επεξιγθςθ των βθμάτων που χρειάςτθκαν για τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ, όπωσ ρυκμίςεισ ςτα διάφορα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν και παρουςίαςθ του κϊδικα. 10

10 1. Ειςαγωγι Η mobile εφαρμογι που δθμιουργιςαμε προορίηεται για ςυςκευι θ οποία ζχει λειτουργικό ςφςτθμα Android. Ονομάηεται WhatWhereWho και το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ είναι ότι χρθςιμοποιεί το δζκτθ GPS (Global Positioning System) του κινθτοφ για να εντοπίςει τθν κζςθ του χριςτθ ( location awareness) και να τθν χαρτογραφιςει ςε ζνα παγκόςμιο χάρτθ. Σκοπόσ τθσ εφαρμογισ είναι θ επικοινωνία μεταξφ χρθςτϊν τθσ εφαρμογισ που βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνθ ακτίνα αλλά και θ δθμιουργία ενόσ παγκόςμιου οδθγοφ πάνω ςτο χάρτθ τθσ εφαρμογισ για διάφορα κζματα όπωσ φαγθτό, διαςκζδαςθ, αξιοκζατα και άλλα, από τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ. Συγκεκριμζνα ο χριςτθσ μπορεί να ορίηει μια ακτίνα γφρω του ςε χιλιόμετρα και μπορεί να ςυνομιλεί με χριςτεσ που βρίςκονται εντόσ αυτισ. Επιπλζον προςφζρεται θ λειτουργία δθμιουργία μθνφματοσ ςτθν τοποκεςία του χριςτθ και θ εμφάνιςι του ςτο χάρτθ. Επίςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα να επιλζγει ο χριςτθσ κατθγορία μθνυμάτων για τισ οποίεσ κζλει να ενθμερωκεί και ζτςι να εμφανίηονται ςτο χάρτθ μθνφματα που ζχουν γράψει άλλοι χριςτεσ για αυτιν τθν κατθγορία και ςε τοποκεςίεσ που ανικουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ακτίνα. Εικόνα 1 - WhatWhereWho 11

11 Ζτςι χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορίεσ τθσ τοποκεςίασ του χριςτθ, τα Google Maps και τθ δυνατότθτα χριςθσ του διαδικτφου από τθν ςυςκευι το WhatWhereWho παρζχει τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ ςτον χϊρο αλλά και τθσ προβολισ χριςιμων πλθροφοριϊν για κάκε περιοχι ενδιαφζροντοσ. Στθ ςυνζχεια κα γίνει επεξιγθςθ τθσ ζννοιασ location awareness θ οποία αποτελεί το κφριο ςυςτατικό τθσ εφαρμογισ μασ και κα παρουςιαςτοφν παραδείγματα ςχετικϊν mobile εφαρμογϊν. 12

12 2. Location Awareness 2.1. Η βαςικι ιδζα Ο όροσ location awareness αναφζρεται ςε ςυςκευζσ που μποροφν πακθτικά ι ενεργθτικά να κακορίςουν τθν φυςικι τοποκεςία τουσ. Συνικωσ χρθςιμοποιείται για κινθτζσ ςυςκευζσ επικοινωνίασ, για κάμερεσ, κακϊσ και για ιςτοςελίδεσ που ηθτοφν τον ταχυδρομικό κϊδικα του χριςτθ ϊςτε να ςτείλουν κατάλλθλθ πλθροφορία. Η τοποκεςία μιασ θλεκτρονικισ ςυςκευισ, όπωσ κινθτά τθλζφωνα ι φορθτοί υπολογιςτζσ, ςυνικωσ μπορεί να προςδιοριςτεί με τρείσ διαφορετικζσ τεχνολογίεσ: δορυφορικζσ τεχνολογίεσ βαςιςμζνεσ ςε χϊρο-ενιμερεσ ςυςκευζσ (Spatial-aware, Terminal-based Technologies), δίκτυο-κεντρικζσ τεχνολογίεσ (Network-based Technologies) και τα Τοπικά Συςτιματα Εντοπιςμοφ (Local Positioning Systems, LBS). Οι location aware εφαρμογζσ μποροφν να κεωρθκοφν ωσ μια ειδικι μορφι GIS, με τον περιοριςμό ότι οι επερωτιςεισ και θ ανάκτθςθ πλθροφοριϊν ςυςχετίηεται με τθν εκάςτοτε γνωςτι κζςθ του χριςτθ ςτο χϊρο ι τθν περιοχι που βρίςκεται ι κινείται. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ λειτουργία τουσ ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν on-line πλθροφορία για τθν γεωγραφικι κζςθ τθσ κινθτισ ςυςκευισ, θ οποία ςυςχετίηεται με άλλεσ πλθροφορίεσ ενδιαφζροντοσ προκειμζνου να αποκτιςει προςτικζμενθ αξία για τον χριςτθ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε αυτόσ να αξιοποιεί πλθροφορίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτθν τρζχουςα γεωγραφικι του κζςθ και ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι Πλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα Από τθν πλευρά του χριςτθ οι location aware υπθρεςίεσ προςφζρουν πολφπλευρα οφζλθ, όπωσ: 13

13 Ζγκυρθ και ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ, ςχετικι µε τθν τρζχουςα τοποκεςία ςτθν οποία βρίςκεται ι κινείται ο χριςτθσ. Εξατομικευμζνθ πλθροφόρθςθ, ανάλογα µε τισ προτιμιςεισ ι τισ ανάγκεσ του χριςτθ. Ροιοτικά καλφτερθ πλθροφόρθςθ, δεδομζνου ότι θ ποιότθτα τθσ πλθροφορίασ και ο βακμόσ ςχετικότθτάσ τθσ αυξάνεται κακϊσ θ πλθροφορία ςυνδυάηεται µε τθν τρζχουςα γεωγραφικι κζςθ του χριςτθ και τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι που ο χριςτθσ τθν ζχει ανάγκθ. Μεγαλφτερθ αςφάλεια, μζςα από τθ δυνατότθτα του χριςτθ να εντοπίηει πθγζσ βοικειασ αλλά και να εντοπίηεται όταν βρίςκεται ςε δφςκολθ κζςθ. Εφκολθ και με ακρίβεια δρομολόγθςθ από μια τοποκεςία ςε ςυγκεκριμζνουσ άλλουσ προοριςμοφσ, με ταυτόχρονθ δυνατότθτα παροχισ και αξιοποίθςθσ γεγονότων (notification of events) ι ςθμείων ενδιαφζροντοσ (points of interest) κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ του χριςτθ, ανάλογα με προκακοριςμζνεσ προτιμιςεισ του χριςτθ (user profile). Ωςτόςο υπάρχουν και κίνδυνοι από τθν χριςθ δεδομζνων κζςθσ που αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν ιδιωτικι ηωι. Μποροφν δθλαδι να αναπτυχκοφν νζοι ςκοποί επεξεργαςίασ που δεν είχαν προβλεφκεί κατά τθν αρχικι ςυλλογι δεδομζνων, όπωσ κλοπι δεδομζνων και διάρρθξθ μζχρι και ςωματικι επίκεςθ ι παρακολοφκθςθ Σεχνολογίεσ εντοπιςμοφ κζςθσ Ππωσ αναφζρκθκε πιο πάνω ο εντοπιςμόσ κζςθσ μιασ θλεκτρονικισ ςυςκευι μπορεί να γίνει με τρείσ μεκόδουσ οι οποίεσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια GPS (Global Positioning System) Οι μζκοδοι δορυφορικοφ εντοπιςμοφ βαςίηονται ςε αυτόνομεσ (Selfpositioning) ςυςκευζσ, όπου θ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τθν τρζχουςα κζςθ του χριςτθ ενςωματϊνεται ςτθν ίδια ςυςκευι (π.χ. Chipset GPS) ι ςυνδζεται απευκείασ με αυτι (π.χ. flash card GPS). Το πλζον διαδεδομζνο ςφςτθμα, ςε αυτι τθν κατθγορία, είναι το παγκόςμιο ςφςτθμα εντοπιςμοφ GPS (Global Positioning System) που χρθςιμοποιεί τουσ δορυφόρουσ για να διαβιβάςει ςιματα ςυγχρονιςμοφ, από τα οποία, μαηί με 14

14 τθ γνωςτι κζςθ των δορυφόρων, θ κινθτι ςυςκευι μπορεί να κακορίςει τθν τριςδιάςτατθ κζςθ του χριςτθ οπουδιποτε και οποτεδιποτε. Το GPS είναι μία ομάδα 27 δορυφόρων που τροφοδοτοφνται με θλιακι ενζργεια και κινοφνται γφρω από τθ Γθ ςε ςχεδόν κυκλικι τροχιά ςε φψοσ περίπου χιλιομζτρων. Οι τροχιζσ διατάςςονται κατά τρόπον ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα "οπτικισ επαφισ" με τουλάχιςτον τζςςερισ από τουσ 24 επιχειρθςιακοφσ δορυφόρουσ από οποιοδιποτε ςθμείο του πλανιτθ. 3 από τουσ επί του παρόντοσ 27 δορυφόρουσ ςε τροχιά είναι εφεδρικοί, ζτοιμοι προσ ενεργοποίθςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ των άλλων. Κάκε δορυφόροσ μεταδίδει ζνα θλεκτρομαγνθτικό ςιμα - μία δζςμθ μικροκυμάτων - που αναγγζλλει τθν παρουςία του ςε οποιοδιποτε άτομο ςτθ Γθ που διακζτει ζνα δζκτθ ζτοιμο να λάβει το ςιμα. Συνεπϊσ, ζνασ λιπτθσ GPS λαμβάνει ανά πάςα ςτιγμι ςιματα από τζςςερισ δορυφόρουσ. Ο ενςωματωμζνοσ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ χρθςιμοποιεί αυτά τα ςιματα για να υπολογίςει τθν ακριβι απόςταςθ του χριςτθ από κακζνα από τουσ τζςςερισ δορυφόρουσ και ςτθ ςυνζχεια να υπολογίςει τθν ακριβι κζςθ επί του πλανιτθ με απόκλιςθ λίγων μζτρων βάςει αυτϊν των αποςτάςεων. Στθν πραγματικότθτα απαιτοφνται ςιματα από τρεισ μόνο δορυφόρουσ για τθ διεξαγωγι αυτισ τθσ διαδικαςίασ τριπλευριςμοφ. Ο υπολογιςμόσ τθσ κζςθσ ςασ ςτθ Γθ βαςίηεται ςτθν απόςταςι ςασ από τρεισ δορυφόρουσ. Το ςιμα του τζταρτου δορυφόρου είναι πλεονάηον και χρθςιμοποιείται για τθν επιβεβαίωςθ των αποτελεςμάτων του αρχικοφ υπολογιςμοφ. Η τεχνολογία GPS παρζχει ακριβι προςδιοριςμό κζςθσ, µε απόκλιςθ 4 ζωσ 15 μζτρων. Το βαςικό μειονζκτθμα τθσ τεχνολογίασ GPS είναι θ ςχετικά βραδεία ζναρξθ λειτουργίασ τθσ. Ζνα άλλο μειονζκτθμα είναι θ µθ ι περιοριςμζνθ λειτουργία τθσ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ Δίκτυο-κεντρικζσ τεχνολογίεσ (Network-based Technologies) Στισ μεκόδουσ που βαςίηονται ςε δίκτυο-κεντρικζσ τεχνολογίεσ, θ κζςθ τθσ κινθτισ ςυςκευισ μπορεί να προςδιοριςτεί μζςω τθσ χριςθσ των ςθμάτων από και προσ ζνα ςφνολο πομποδεκτϊν (Remote positioning) και βαςικϊν τεχνικϊν τριγωνιςμοφ. Οι εν λόγω μζκοδοι δεν ζχουν τθν αυτόνομθ ικανότθτα προςδιοριςμοφ τθσ κζςθσ του χριςτθ, αλλά χρθςιμοποιοφν τα ςιματα που μεταδίδονται προσ τισ κινθτζσ ςυςκευζσ από το δίκτυο των πομπϊν τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, γι αυτό και ςυχνά 15

15 αναφζρονται ωσ μζκοδοι κυψελοειδοφσ προςδιοριςμοφ κζςθσ. Η κινθτι ςυςκευι ςυνδζεται µε ςυγκεκριμζνο ςτακμό βάςθσ όςο είναι ενεργοποιθμζνθ. Ο φορζασ εκμετάλλευςθσ τθλεπικοινωνιϊν καταχωρεί διαρκϊσ τα ςτοιχεία αυτϊν των ςυνδζςεων. Κάκε ςτακμόσ βάςθσ διακζτει ζναν μοναδικό αρικμό ταυτοποίθςθσ και είναι καταχωρθμζνοσ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Τόςο ο φορζασ εκμετάλλευςθσ τθλεπικοινωνιϊν όςο και πολλζσ κινθτζσ ςυςκευζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν ςιματα από αλλθλεπικαλυπτόμενεσ κυψζλεσ (γειτονικοφσ ςτακμοφσ βάςθσ) προκειμζνου να υπολογίηουν τθ κζςθ των κινθτϊν ςυςκευϊν µε μεγαλφτερθ ακρίβεια, τεχνικι θ οποία ονομάηεται υπολογιςμόσ μζςω τριγωνιςμοφ. Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ κζςθσ παρζχει γριγορθ και πρόχειρθ ζνδειξθ τθσ κζςθσ, µε μικρότερθ όμωσ ακρίβεια από ότι τα δεδομζνα GPS και WiFi. Ο υπολογιςμόσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ γίνεται µε ακρίβεια 50 μζτρων περίπου, ενϊ υςτερεί ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ όπου μπορεί να παρεκκλίνει πολλά χιλιόμετρα διότι υπάρχουν λιγότεροι πομποί ςε μακρφτερεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ και οι χρθςιμοποιοφμενεσ γεωμετρικζσ τεχνικζσ τριγωνιςμοφ δεν λειτουργοφν καλά Σοπικά ςυςτιματα εντοπιςμοφ (Local Positioning Systems, LBS) H τρίτθ κατθγορία τεχνολογιϊν προςδιοριςμοφ κζςθσ αφορά υπθρεςίεσ LBS ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ και χαρακτθρίηεται ωσ Τοπικά Συςτιματα Εντοπιςμοφ (Local Positioning Systems, LBS). Χρθςιμοποιοφν τα αςφρματα δίκτυα τοπικισ κάλυψθσ (Wireless Local Area Networks, WLAN), τα δίκτυα WiFi, τθν τεχνολογία Bluetooth, κ.ά. Αυτά περιορίηονται κυρίωσ ςε μικρζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, όπωσ π.χ. μια πανεπιςτθμιοφπολθ, και οι περιοχζσ αυτζσ, μποροφν να χαρτογραφθκοφν και να απεικονιςκοφν από βάςεισ δεδομζνων GIS. ΟΙ υπθρεςίεσ εντοπιςμοφ γεωγραφικισ κζςθσ µε βάςθ τα ςθµεία πρόςβαςθσ WiFi παρζχουν γριγορο υπολογιςμό τθσ κζςθσ του χριςτθ λόγω των ςυνεχϊν μετριςεων. Ωςτόςο θ ακρίβεια που προςφζρουν δεν είναι τόςο καλι ςε ςφγκριςθ με τθν μζκοδο του GPS. 16

16 2.4. Location aware εφαρμογζσ ςε Android Σε αυτιν τθν υποενότθτα παρουςιάηονται κάποιεσ από τισ πιο δθμοφιλισ εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν τθν δυνατότθτα του κινθτοφ να γνωρίηει τθν τοποκεςία που βρίςκεται Layar Ρρόκειται για μια εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, θ οποία εμφανίηει ςτο χριςτθ διάφορεσ πλθροφορίεσ για τον κόςμο γφρω του. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ μπορεί να αφοροφν κτιρια, εςτιατόρια ι άλλα ςθμεία ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και άλλουσ χριςτεσ που επιλζγουν να ςυμμετζχουν. Η εφαρμογι χρθςιμοποιεί το GPS, τθν κάμερα, τον αιςκθτιρα προςανατολιςμοφ και τθν πυξίδα για να δουλζψει, εξοπλιςμό τον οποίο ζχουν ςιμερα ςχεδόν όλα τα κινθτά Google Skymap Εικόνα 2 - Layar Το Skymap είναι μια εφαρμογι με απλό και ευχάριςτο user interface, και απευκφνεται ςε χριςτεσ που ενκουςιάηονται με το διάςτθμα, τα αςτζρια και τον ουρανό. Χρθςιμοποιεί τθν πυξίδα και ςφνδεςθ Wifi για να εμφανίηει πλθροφορίεσ για πλανιτεσ και αςτεριςμοφσ. Τοποκετϊντασ το κινθτό προσ οποιοδιποτε ςθμείο του ουρανοφ και επιλζγοντασ τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ εμφανίηονται αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ. 17

17 Tasker Εικόνα 3 Google Skymap Η εφαρμογι Tasker είναι μια εφαρμογι θ οποία αναλαμβάνει κάποια tasks ανάλογα με τθν ϊρα τθν θμερομθνία, τθν τοποκεςία του χριςτθ, μια χειρονομία και άλλα. Για παράδειγμα ο χριςτθσ μπορεί να το ζχει ρυκμίςει ζτςι ϊςτε όταν βρίςκεται ςτο γραφείο του να κζτει τθν ςυςκευι ςε silent mode (χρθςιμοποιϊντασ το GPS για να αντιλθφκεί το που βρίςκεται ο χριςτθσ). Επίςθσ μπορεί να υπενκυμίςει ςτο χριςτθ να ψωνίςει λαχανικά όταν βρίςκεται κοντά ςε αντίςτοιχο μαγαηί, ι να ανοίξειτα αγαπθμζνα sites του χριςτθ ςε tabs όταν βρίςκεται ςτο ςπίτι και ζχει ςυνδεκεί με το desktop. Εικόνα 4 - Tasker 18

18 ShopSavvy Το ShopSavvy παρζχει τθν δυνατότθτα για εφκολθ ςφγκριςθ τιμϊν ςε τοπικά και online καταςτιματα. Αν ο χριςτθσ κζλει να αγοράςει κάτι ακριβό και κεωρεί ότι θ τιμι του προϊόντοσ δεν είναι ςωςτι μπορεί να τοποκετιςει ςτθν κάμερα το barcode του προϊόντοσ και θ εφαρμογι κα τον ενθμερϊςει για το που μπορεί να βρει τθν καλφτερθ τιμι ςτθν περιοχι του ι αν είναι προτιμότερο να το αγοράςει online Foursquare Εικόνα 5 - ShopSavvy Η ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι είναι ζνα παιχνίδι του οποίου ο εικονικόσ κόςμοσ ςυμπίπτει με τον πραγματικό. Στο Foursquare ο χριςτθσ εξερευνεί τον κόςμο γφρω του, επικοινωνεί με φίλουσ και ξεκλειδϊνει βραβεία. Κακϊσ ο παίχτθσ κινείται μπορεί εφκολα να πει ςτουσ φίλουσ του που βρίςκεται, να μοιραςτεί εικόνεσ, να δει τα ςχόλια τουσ και να λάβει ςυμβουλζσ. Επιπλζον πολλά μζρθ προςφζρουν εκπτϊςεισ ςτουσ χριςτεσ του Foursquare, οι οποίοι κερδίηουν πόντουσ κάνοντασ πράγματα που τουσ αρζςουν. 19

19 Ecorio Εικόνα 6 - Foursquare Η εφαρμογθ Ecorio τρζχει ςτο background τθσ ςυςκευισ και καταγράφει τα ταξίδια του χριςτθ με το αυτοκίνθτο. Ζτςι ο χριςτθσ μπορεί αν δει τισ διαδρομζσ του και ςτθ ςυνζχεια μπορεί να επιλζξει κάποια από αυτζσ για τθν οποία κα προτακεί από τθν εφαρμογι εναλλακτικόσ τρόποσ να μεταβεί ςτο ίδιο ςθμείο με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ. Επίςθσ μπορεί να ενθμερωκεί για τα ςθμεία τθσ διαδρομισ, από όπου μπορεί να μοιραςτεί διαδρομι με άλλουσ με αυτοκίνθτο (carpools). 20

20 Εικόνα 7 - Ecorio 21

21 3. Λειτουργικό φςτθμα Android 3.1. Σι είναι Android; Το Android είναι λειτουργικό ςφςτθμα για ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ το οποίο τρζχει τον πυρινα του λειτουργικοφ Linux. Αρχικά αναπτφχκθκε από τθν Google και αργότερα από τθν Open Handset Alliance. Επιτρζπει ςτουσ καταςκευαςτζσ λογιςμικοφ να ςυνκζτουν κϊδικα με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Java, ελζγχοντασ τθν ςυςκευι μζςω βιβλιοκθκϊν λογιςμικοφ ανεπτυγμζνων από τθν Google Η ιςτορία Το 2005 θ Google αγόραςε τθν αρχικι εταιρία Android Inc. Ρου βριςκόταν ςτο Palo Alto τθσ California. Κάποια από τα άτομα που πιγαν εκεί για να δουλζψουν για τθν Google ιταν ο Rick Miner, ο ςυνιδρυτισ τθσ Wildfire Communications, ο Andy Rubin, ςυνιδρυτισ τθσ Danger, o Chris White, μθχανικόσ ςτο WebTv και ο Nick Sears ο πρϊθν αντιπρόεδροσ τθσ T-Mobile. Πλοι αυτοί ξεκίνθςαν να αναπτφςςουν ζνα Linux-based λειτουργικό ςφςτθμα για κινθτά τθλζφωνα και άλλεσ κινθτζσ ςυςκευζσ. Ο ςτόχοσ τουσ ιταν ζνα ευζλικτο λειτουργικό ςφςτθμα κακϊσ και αναβακμίςιμο. Τον Δεκζμβριο του 2006, φιμεσ διαδόκθκαν για τθν είςοδο τθσ Google ςτθν αγορά τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ, τισ οποίεσ ακολοφκθςαν φιμεσ για ζνα καινοφριο handset τθσ Google. Στισ 5 Νοεμβρίου του 2007, διάφορεσ εταιρίεσ ςυνεργάςτθκαν για να δθμιουργιςουν τθν Open Handset Alliance. Οι πιο γνωςτζσ εταιρίεσ που ςυνεργάςτθκαν είναι: HTC Corporation Motorola, Inc. Intel Corporation Qualcomm Sprint Nextel 22

22 T- Mobile NVIDIA Corporation Toshiba Samsung Electronics LG Electronics, Inc. Vodafone Sony Ericsson Texas Instruments Incorporated Ξεκίνθςαν με ςτόχο να αναπτφξουν open standards για mobile ςυςκευζσ και ζτςι το πρϊτο τουσ προϊόν ιταν θ πλατφόρμα Android που ιταν χτιςμζνθ πάνω ςτον πυρινα του Linux. Σχεδιάςτθκε ϊςτε να εξυπθρετεί τισ εταιρίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ, τουσ καταςκευαςτζσ ςυςκευϊν και τουσ προγραμματιςτζσ εφαρμογϊν. Το Android SDK παρουςιάςτθκε ανεπίςθμα για πρϊτθ φορά τον Νοζμβριο του Τον Σεπτζμβριο του 2008 θ T-Mobile ανακοίνωςε τθν διακεςιμότθτα του T-Mobile G1, του πρϊτου Smartphone βαςιςμζνο ςτο λειτουργικό Android. Λίγεσ μζρεσ αργότερα θ Google ανακοίνωςε τθν διακεςιμότθτα του Android SDK Release Candidate 1.0. Το Android ιταν διακζςιμο ςαν open-source λογιςμικό από τον Οκτϊβριο του Μζςω του Apache, ιδιωτικζσ εταιρίεσ μποροφςαν να προςκζςουν τισ δικζσ τουσ εφαρμογζσ και επεκτάςεισ και να τισ πουλιςουν χωρίσ να υποχρεοφνται να τισ υποβάλλουν ςτθν open-source κοινότθτα. Στα τζλθ του 2008 θ Google ανακοίνωςε μια ςυςκευι με το όνομα Android Dev Phone 1 που είχε τθν δυνατότθτα να τρζχει Android εφαρμογζσ χωρίσ να είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με κάποιο δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ. Ο ςτόχοσ τθσ ςυςκευισ αυτισ ιταν να επιτρζψει ςτουσ προγραμματιςτζσ να πειραματιςτοφν με μια πραγματικι ςυςκευι με Android χωρίσ κάποιο ςυμβόλαιο με εταιρία κινθτισ τθλεφωνίασ. Οι θμερομθνίεσ που κυκλοφόρθςαν επίςθμα διάφορεσ εκδόςεισ του είναι: 30 Απριλίου 2009, ζκδοςθ 1.5 Cupcake 15 Σεπτεμβρίου 2009, ζκδοςθ 1.6 Donut 26 Οκτωβρίου 2009, ζκδοςθ 2.0 Éclair 3 Δεκεμβρίου 2009, ζκδοςθ

23 12 Ιανουαρίου 2010, ζκδοςθ Μαΐου 2010, ζκδοςθ 2.2 Froyo 6 Δεκεμβρίου 2010, ζκδοςθ 2.3 Gingerbread 22 Φεβρουαρίου 2011, ζκδοςθ 3 Honeycomb 10 Μαΐου 2011, ζκδοςθ Ιουλίου 2011, ζκδοςθ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Android τθσ Google είναι να κακιςτά εφκολθ τθ μεταφορά εφαρμογϊν από το Web ςτα κινθτά τθλζφωνα και με αυτό τον τρόπο να τα ςυνδζει, για παράδειγμα, με ιςτοτόπουσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ το Facebook ι το Twitter. Το Android κα πρζπει να υποςτθρίηει όλα τα format οκόνθσ και να ζχει όςο το δυνατό λιγότερεσ απαιτιςεισ ςε πόρουσ του ςυςτιματοσ του κινθτοφ ι άλλων τελικϊν ςυςκευϊν. Το Android κζτει επίςθσ τισ βάςεισ και τα drivers για εφαρμογζσ πολυμζςων, όπωσ για ςυςκευζσ αναπαραγωγισ εικόνασ και ιχου ι ενςωματωμζνεσ κάμερεσ, όπωσ και για δικζσ του εφαρμογζσ. Για αυτό και διακζτει υποςτιριξθ ςθμαντικϊν διεπαφϊν για ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο: GPS, GSM, Bluetooth, Edge, 3G και WLAN. Το Android, ανάλογα με τθ ςυςκευι, υποςτθρίηει ακόμθ και τρόπουσ χειριςμοφ που είναι τυπικοί για τα Smartphones, όπωσ το Multitouch. Ζτςι, όπωσ ιδθ γνωρίηετε από το iphone, μπορείτε να μεγεκφνετε μια εικόνα με μια μόνο κίνθςθ δφο δακτφλων. Ωςτόςο ζνασ επιπλζον ςτόχοσ του ανοιχτοφ αυτοφ λογιςμικοφ είναι να μποροφν να ςυνεργάηονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι παγκοςμίωσ για τθν βελτιςτοποίθςι του, ζτςι ϊςτε να εκπλθρϊνεται κάκε επικυμία εφαρμογισ Σι κάνει το Android να ξεχωρίηει; Το Android διακζτει κάποια χαρακτθριςτικά που το κακιςτοφν ιδιαίτερα ελκυςτικι πλατφόρμα τα οποία είναι: Το Android SDK παρζχει ελεφκερα και δωρεάν τα απαραίτθτα εργαλεία και APIs για να αναπτφξουμε προγράμματα χρθςιμοποιϊντασ τθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java. Ρλοφςιο περιβάλλον ανάπτυξθσ που περιλαμβάνει ζναν εξομοιωτι, εργαλεία για debugging, memory και performance profiling και ζνα plugin για το Eclipse IDE. 24

24 Application framework το οποίο επιτρζπει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και αντικατάςταςθ των components. Τμιματα δθλαδι από μια εφαρμογι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε μια άλλθ με τρόπουσ που δεν είχαν υπολογιςτεί αρχικά. Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα για αντικατάςταςθ προ-εγκατεςτθμζνων components, με βελτιωμζνεσ εκδόςεισ του προγραμματιςτι. Μεταφερςιμότθτα ςε μια μεγάλθ ποικιλία παρόντοσ και μελλοντικοφ hardware, κακϊσ όλα τα προγράμματα είναι γραμμζνα ςε Java και εκτελζςιμα από τθν Dalvik virtual machine. Ζτςι ο κϊδικασ είναι μεταφζρςιμοσ μεταξφ ARM, x86 και άλλεσ αρχιτεκτονικζσ. Integrated browser βαςιςμζνοσ ςτθν open-source μθχανι WebKit. Υψθλισ ποιότθτασ γραφικά και ιχοσ: 2D διανυςματικά γραφικά και animation εμπνευςμζνο από το Flash, ζχουν ςυγχωνευτεί με 3D επιταχυνόμενα OpenGl γραφικά, προκειμζνου να μποροφν να δθμιουργθκοφν νζα είδθ παιχνιδιϊν και επαγγελματικϊν εφαρμογϊν. Χριςθ τθσ SQLite για τθν τοπικι αποκικευςθ δεδομζνων. Ρολλά προ-εγκατεςτθμζνα services που κάνουν τθν ςυςκευι πιο εφχρθςτθ. Αυτόματθ διαχείριςθ του κφκλου ηωισ των εφαρμογϊν: Οι εφαρμογζσ είναι απομονωμζνεσ μεταξφ τουσ με πολλαπλά ςτρϊματα αςφάλειασ και ζτςι παρζχεται ζνα επίπεδο ςτακερότθτασ που δεν ζχει ξαναςυναντθκεί ςε Smartphones. Το λειτουργικό αναλαμβάνει να διαχειριςτεί εξ ολοκλιρου τισ εφαρμογζσ και να αποφαςίςει για το ποιεσ κα είναι ανοιχτζσ και ποιεσ κα κλείςουν ϊςτε να μπορζςουν να τρζξουν άλλεσ, χωρίσ να χρειάηεται να ανθςυχεί ο χριςτθσ Η αρχιτεκτονικι τθσ πλατφόρμασ Σε αυτιν τθν υποενότθτα παρουςιάηεται θ αρχιτεκτονικι τθσ πλατφόρμασ Android, θ οποία όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα αποτελείται από τα layers: Linux Kernel, Native Libraries, Android Runtime, Application Framework και Applications. 25

25 Linux Kernel Εικόνα 8 Αρχιτεκτονικι Android Το Android ζχει χτιςτεί πάνω ςτον Linux Kernel και επομζνωσ χρθςιμοποιείται Linux Power Management για τθν επικοινωνία με το hardware τθσ ςυςκευισ. Συγκεκριμζνα χρθςιμοποιείται Linux για τουσ drivers τθσ ςυςκευισ, τθν διαχείριςθ μνιμθσ, τθν διαχείριςθ διεργαςιϊν και τθ δικτφωςθ. Ωςτόςο ο προγραμματιςτισ εφαρμογϊν δεν κα χρειαςτεί ποτζ να προγραμματίςει ςε αυτό το επίπεδο Native Libraries Στο επόμενο επίπεδο βρίςκονται οι Native Libraries. Το Android περιλαμβάνει ζνα ςετ από βιβλιοκικεσ, που χρθςιμοποιοφνται από διάφορα components του ςυςτιματοσ και είναι γραμμζνεσ ςε C/C++. Αυτζσ οι δυνατότθτεσ διακζτονται ςτουσ developers μζςα από το Android Application Framework. Μερικζσ από τισ βαςικζσ βιβλιοκικεσ είναι οι παρακάτω: System C library: είναι μια BSD-παραγόμενθ εφαρμογι τθσ standard C system library (libc), ςυντονιςμζνθ για embedded Linux-based ςυςκευζσ. 26

26 Media Libraries: βαςιςμζνεσ ςτο OpenCore τοy PacketVideo. Οι βιβλιοκικεσ υποςτθρίηουν playback και recording ςε πολλά δθμοφιλι audio και video formats, όπωσ MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG και PNG. Surface Manager: ςυνκετικόσ window manager παρόμοιοσ με αυτόν των Windows Vista ι του Compiz, αλλά πολφ πιο απλό. Οι εντολζσ ςχεδιαςμοφ πθγαίνουν εκτόσ οκόνθσ bitmap που μετζπειτα ςυνδυάηονται με άλλα bitmaps για να ςχθματίςουν τθν οκόνθ που βλζπει ο χριςτθσ. Αυτό επιτρζπει ςτο ςφςτθμα να δθμιουργιςει πολλά εφζ όπωσ διάφανα παράκυρα και εντυπωςιακά transitions. LibWebCore: ζνασ μοντζρνοσ browser που χρθςιμοποιεί τθν WebKit βιβλιοκικθ για τθν γριγορθ προβολι HTML περιεχομζνου. Η ίδια μθχανι χρθςιμοποιείται και ςτο Google Chrome browser, ςτον Safari τθσ Apple και ςτα Nokia S60. SGL: μθχανι για 2D γραφικά. 3D libraries: εφαρμογι που βαςίηεται ςτα OpenGl ES 1.0 APIs. Οι βιβλιοκικεσ χρθςιμοποιοφν 3D υλικό αν θ ςυςκευι το διακζτει αλλιϊσ ζναν γριγορο software rasterizer. SQLite: μια δυναμικι και ελαφριά βάςθ δεδομζνων, που χρθςιμοποιείται από εφαρμογζσ για μόνιμθ αποκικευςθ δεδομζνων, παρόμοια με αυτι που χρθςιμοποιείται ςτον Firefox και ςτο IPhone Android Runtime Στο αμζςωσ επόμενο επίπεδο βρίςκεται το Android Runtime, το οποίο αποτελείται από μια εικονικι μθχανι (Dalvik Virtual Machine) και τισ βιβλιοκικεσ πυρινα. Dalvik είναι μια εικονικι μθχανι (VM) που ςχεδιάςτθκεσ και γράφτθκε από τον Dan Bornstrein ςτθ Google. Ο κϊδικασ τθσ εφαρμογισ μεταγλωττίηεται ςε εντολζσ μθχανισ που ονομάηονται bytecodes και ςτθ ςυνζχεια εκτελοφνται από τθν VM ςτο κινθτό τθλζφωνο. Ραρόλο που το format των bytecodes είναι λίγο διαφορετικό, θ Dalvik είναι ουςιαςτικά μια Java VM ςχεδιαςμζνθ για χαμθλζσ απαιτιςεισ ςε μνιμθ. Επιτρζπει πολλαπλά instances τθσ VM να τρζχουν ταυτόχρονα και εκμεταλλεφεται το Linux για τον τομζα τθσ αςφάλειασ και τθσ διαχείριςθσ εφαρμογϊν. 27

27 Η Dalvik VM διαφζρει από τθν παραδοςιακι Java ςε δυο ςθμεία: Η πρϊτθ τρζχει.dex αρχεία, τα οποία ζχουν προζλκει κατά τθν ϊρα τθσ μεταγλϊττιςθσ από τα.class και.jar αρχεία. Τα.dex αρχεία είναι πιο ςυμπαγι και αποδοτικά από τα.class το οποίο είναι ςτόχοσ για ςυςκευζσ περιοριςμζνθσ μνιμθσ μπαταρίασ. Οι Java βιβλιοκικεσ πυρινα του Android είναι διαφορετικζσ από τισ Java Standard Edition (Java SE) βιβλιοκικεσ, αλλά και από τισ Java Mobile Edition (Java ME) βιβλιοκικεσ Application Framework Αυτό το επίπεδο παρζχει πλιρθ προςβαςιμότθτα ςτουσ developers ςτα ίδια framework APIs που χρθςιμοποιοφνται από τισ εφαρμογζσ πυρινα. Ζτςι ςυμπεριλαμβάνει τα υψθλοφ επιπζδου δομικά ςτοιχεία που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν δθμιουργία εφαρμογϊν. Μζρθ αυτοφ του toolkit παρζχονται από τθν Google και άλλα είναι επεκτάςεισ των services των προγραμματιςτϊν. Κάτω από όλεσ τισ εφαρμογζσ υπάρχει ζνα ςφνολο ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνου των παρακάτω: Μια πλοφςια και επεκτάςιμθ ςυλλογι από Views που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να δθμιουργθκεί μια εφαρμογι, όπωσ λίςτεσ, πίνακεσ, χϊροσ κειμζνου, κουμπιά, ακόμα και ενςωματωμζνοσ web browser. Content Providers που επιτρζπουν ςτισ εφαρμογζσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε δεδομζνα άλλων εφαρμογϊν (όπωσ επαφζσ), ι να διαμοιράηονται τα δικά τουσ δεδομζνα. Resource Manager, που παρζχει προςβαςιμότθτα ςε οτιδιποτε δεν είναι κϊδικασ, όπωσ αλφαρικμθτικά, γραφικά και αρχεία που αφοροφν τθν εμφάνιςθ τθσ εφαρμογισ. Notification Manager, που επιτρζπει ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ να εμφανίηουν ειδοποιιςεισ ςτο status bar. Activity Manager, ο οποίοσ διαχειρίηεται τον κφκλο ηωισ (life cycle) των εφαρμογϊν και παρζχει πλθροφορίεσ για τθν πλοιγθςθ μεταξφ των εφαρμογϊν. 28

28 Applications Το τελευταίο ςτρϊμα ςτθν αρχιτεκτονικι του Android είναι τα applications και είναι αυτά που αντιλαμβάνεται ο χριςτθσ. Ρρόκειται για εφαρμογζσ όπωσ client, πρόγραμμα για SMS, θμερολόγιο, χάρτεσ, browser και άλλα. Πλεσ οι εφαρμογζσ είναι προγραμματιςμζνεσ ςε Java. Μια Java εφαρμογι για Android δεν είναι ςυμβατι με προγράμματα Java γραμμζνα για Java SE και Java ME πλατφόρμεσ Η ανατομία μιασ Android εφαρμογισ Υπάρχουν τζςςερα διαφορετικά είδθ ςυςτατικϊν μερϊν μια Android εφαρμογισ. Κάκε είδοσ εξυπθρετεί ςυγκεκριμζνο ςκοπό και ζχει ςυγκεκριμζνο κφκλο ηωισ που ορίηει πότε το ςυςτατικό κα δθμιουργθκεί και κα καταςτραφεί. Τα τζςςερα αυτά building blocks είναι τα: Activities, Services, Content Providers, Broadcast receivers και αναλφονται ςτθν ςυνζχεια υςτατικά εφαρμογισ Activities Μια activity αντιπροςωπεφει μια οκόνθ με ζνα user interface. Για παράδειγμα, μια εφαρμογι για μπορεί να ζχει μια activity που δείχνει μια λίςτα από νζα s, μια άλλθ activity για να δθμιουργείσ και μια άλλθ για να διαβάηεισ s. Ραρόλο που οι activities ςυνεργάηονται για να δθμιουργιςουν μια ςυνεκτικι εμπειρία για τον χριςτθ, κάκε μια είναι ανεξάρτθτθ από τισ υπόλοιπεσ. Ζτςι, μια διαφορετικι εφαρμογι μπορεί να κζςει ςε λειτουργία οποιαδιποτε από αυτζσ τισ activities (αν θ εφαρμογι για το επιτρζπει). Για παράδειγμα, μια κάμερα μπορεί να κζςει ςε λειτουργία τθν activity που μπορείσ να ςυνκζςεισ , ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορζςει να τθν διαμοιραςτεί. Services Μια service είναι ζνα ςυςτατικό που τρζχει ςτο background για να διεκπεραιϊςει μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ διαδικαςίεσ, ι για να εκτελζςει εργαςίεσ απομακρυςμζνων διεργαςιϊν. Μια service δεν παρζχει user interface. Για παράδειγμα, μια service μπορεί να παίηει μουςικι ςτο 29

29 background ενϊ ο χριςτθσ ζχει ανοιχτι μια άλλθ εφαρμογι. Ζνα άλλο ςυςτατικό, όπωσ μια activity, μπορεί να κζςει ςε λειτουργία μια service και να τθν αφιςει να τρζχει ι να τθν δεςμεφςει ϊςτε να επικοινωνεί μαηί τθσ. Content providers Ζνασ content provider διαχειρίηεται ζνα ςφνολο από διαμοιραηόμενα δεδομζνα τθσ εφαρμογισ. Ζτςι τα δεδομζνα μποροφν να αποκθκευτοφν ςτο ςφςτθμα αρχείων, ςτθν SQLite βάςθ δεδομζνων, ςτο web, ι ςε οποιοδιποτε χϊρο αποκικευςθσ ζχει πρόςβαςθ θ εφαρμογι. Μζςω του content provider, άλλεσ εφαρμογζσ μποροφν να ηθτιςουν ι να τροποποιιςουν τα δεδομζνα αν αυτόσ το επιτρζπει. Για παράδειγμα το λειτουργικό ςφςτθμα Android προςφζρει ζναν content provider που διαχειρίηεται τθσ πλθροφορίεσ των επαφϊν του χριςτθ. Ζτςι οποιαδιποτε εφαρμογι με τθν κατάλλθλθ άδεια μπορεί να ηθτιςει από ζνα μζροσ του content provider να διαβάςει ι να γράψει πλθροφορία για μια ςυγκεκριμζνθ επαφι. Οι content providers είναι επίςθσ χριςιμοι για τθν ανάγνωςθ και εγγραφι δεδομζνων που είναι ιδιωτικά για τθν εφαρμογι μασ και όχι διαμοιραηόμενα. Για παράδειγμα μια εφαρμογι Note Pad χρθςιμοποιεί τον content provider για να αποκθκεφςει ςθμειϊςεισ. Broadcast receivers Ζνασ broadcast receiver είναι ζνα ςυςτατικό που απαντά ςε system-wide broadcast ανακοινϊςεισ. Ρολλά broadcasts προζρχονται από το ςφςτθμα, για παράδειγμα μια broadcast ανακοίνωςθ ότι θ οκόνθ ζκλειςε, θ μπαταρία είναι χαμθλι, ι ότι τραβιχτθκε μια φωτογραφία. Τα broadcasts μποροφν ακόμα να αρχικοποιθκοφν από εφαρμογζσ, για παράδειγμα το να επιτρζπεται άλλεσ εφαρμογζσ να ξζρουν ότι κάποια δεδομζνα ζχουν φορτωκεί ςτθν ςυςκευι και είναι διακζςιμα για χριςθ. Ραρόλο που οι broadcast receivers δεν ζχουν user interface, μποροφν να δθμιουργιςουν μια ειδοποίθςθ ςτο status bar, για να ενθμερϊςουν το χριςτθ όταν ζνα broadcast ςυμβεί Ενεργοποίθςθ υςτατικϊν Τρία από τα τζςςερα building blocks activities, services, και broadcast receivers ενεργοποιοφνται από ζνα αςφγχρονο μινυμα που ονομάηεται intent. Τα intents δεςμεφουν μεμονωμζνα ςυςτατικά μεταξφ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ, είτε το ςυςτατικό ανικει ςτθν εφαρμογι μασ είτε ςε άλλθ. 30

30 Για τισ activities και τισ services, ζνα intent ορίηει τθν μια ενζργεια που πρζπει να εκτελεςτεί ( για παράδειγμα να δεισ ι να ςτείλεισ κάτι) και μπορεί να διευκρινίηει το URI των δεδομζνων πάνω ςτο οποίο κα γίνει θ ενζργεια. Για παράδειγμα, ζνα intent μπορεί να μεταβιβάςει μια αίτθςθ ςε μια activity για να δείξει μια εικόνα ι να ανοίξει μια ιςτοςελίδα. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ υπάρχει θ δυνατότθτα να τεκεί ςε λειτουργία μια activity για να λάβουμε ζνα αποτζλεςμα το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ μπορεί να επιςτραφεί ςε ζνα intent από τθν activity. Για τουσ broadcast receivers, το intent ορίηει τθν ανακοίνωςθ που πρόκειται να γίνει broadcast Σο αρχείο Manifest Ρριν το Android κζςει ςε λειτουργία ζνα ςυςτατικό μιασ εφαρμογισ, το ςφςτθμα πρζπει να γνωρίηει ότι το ςυςτατικό υπάρχει διαβάηοντασ το αρχείο AndroidManifest.xml τθσ εφαρμογισ. Η εφαρμογι πρζπει να ορίηει όλα τα ςυςτατικά τθσ ςε αυτό το αρχείο, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςτο root του project directory τθσ εφαρμογισ. Το αρχείο manifest προκειμζνου να ορίςει τα ςυςτατικά των εφαρμογϊν κάνει τα εξισ: Ρροςδιορίηει κάκε άδεια του χριςτθ που απαιτεί θ εφαρμογι, όπωσ πρόςβαςθ ςτο Internet ι αναγνωςιμότθτα των επαφϊν του χριςτθ. Ορίηει το ελάχιςτο API Level που απαιτείται από τθν εφαρμογι, και βαςίηεται ςε ποια APIs αυτι χρθςιμοποιεί. Ορίηει τα χαρακτθριςτικά του hardware και του software που χρθςιμοποιοφνται ι απαιτοφνται από τθν εφαρμογι, όπωσ κάμερα, bluetooth services, ι multitouch οκόνθ. Δθλϊνει τισ API βιβλιοκικεσ με τισ οποίεσ θ εφαρμογι χρειάηεται να ςυνδεκεί, για παράδειγμα θ Google Maps βιβλιοκιλθ Resources Μια Android εφαρμογι δεν είναι μόνο κϊδικασ αλλά και resources που είναι εικόνεσ, audio αρχεία και οτιδιποτε ςχετικό με τθν εμφάνιςθ τθσ εφαρμογισ. Για παράδειγμα, ο προγραμματιςτισ πρζπει να ορίςει animations, menus, styles, χρϊματα και τθν εμφάνιςθ τθσ activity με XML αρχεία. Χρθςιμοποιϊντασ application resources είναι εφκολο να 31

31 αναβακμιςτοφν πολλά χαρακτθριςτικά μιασ τροποποιθκεί ο κϊδικασ. μια εφαρμογισ χωρίσ να Πλα τα resources γίνονται compile μζςα ςτο application και αποκθκεφονται ςτον φάκελο res μζςα ςτο project. Υπάρχουν ξεχωριςτοί φάκελοι για τισ εικόνεσ, τα strings, τα xml και άλλα. Ο resource compiler ςυμπιζηει και πακετάρει τα resources και μετά δθμιουργεί μια κλάςθ R που περιζχει τουσ identifiers που χρθςιμοποιοφνται ςτο πρόγραμμα για να ανακλθκοφν τα resources ςτο πρόγραμμα. Ζτςι το Android αναγνωρίηει ότι όλεσ οι αναφορζσ ςε resources είναι ζγκυρεσ και ςϊηει χϊρο κακϊσ δεν αποκθκεφει όλα τα resource keys Κφκλοσ ηωισ μιασ Activity Οι activities ςτο ςφςτθμα διαχειρίηονται ςαν μια ςτοίβα από activities. Πταν μια activity ξεκινιςει, τότε τοποκετείται ςτθν κορυφι τθσ ςτοίβασ και γίνεται θ τρζχουςα activity και θ προθγοφμενθ activity παραμζνει από κάτω ςτθν ςτοίβα, θ οποία ζρχεται μόνο ςτο προςκινιο αν θ καινοφρια activity τελειϊςει. Μια activity μπορεί ουςιαςτικά να βρεκεί ςε τζςςερισ καταςτάςεισ: Αν μια activity βρίςκεται ςτο προςκινιο, δθλαδι εμφανίηεται ςτθν οκόνθ (είναι ςτθν κορυφι τθσ ςτοίβασ), τότε είναι ςτθν κατάςταςθ active ι running. Αν μια activity δεν είναι focused αλλά είναι ακόμα ορατι (δθλαδι μια νζα activity που δεν είναι full-sized είναι focused πάνω από τθν πρϊτθ activity), τότε βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ paused. Σε αυτιν τθν κατάςταςθ θ activity είναι ηωντανι (διατθρεί όλθ τθν κατάςταςθ), αλλά μπορεί να κλείςει από το ςφςτθμα ςε περίπτωςθ πολφ χαμθλισ μνιμθσ. Αν μια activity είναι πλιρωσ κρυμμζνθ από άλλθ activity, τότε βρίςκεται ςτθν κατάςταςθ stopped. Διατθρεί όλθ τθν κατάςταςθ και τισ πλθροφορίεσ, ωςτόςο δεν είναι πλζον ορατι ςτον χριςτθ, ζτςι το παράκυρό τθσ είναι κρυμμζνο και ςυνικωσ κλείνει από το ςφςτθμα όταν υπάρχει ανάγκθ για μνιμθ. Αν μια είναι ςτθν κατάςταςθ paused ι stopped, το ςφςτθμα μπορεί να τθν βγάλει από τθν μνιμθ, είτε ρωτϊντασ τθν να τθν ςταματιςει, είτε απλϊσ κλείνοντασ τθν διεργαςία τθσ. Πταν εμφανίηεται ξανά ςτο 32

32 χριςτθ, πρζπει να ξεκινιςει πάλι και να αποκαταςτιςει τθν προθγοφμενθ τθσ κατάςταςθ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα ςθμαντικά μονοπάτια κατάςταςθσ μιασ Activity. Τα τετραγωνιςμζνα παραλλθλόγραμμα δείχνουν τισ callback μεκόδουσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν για τισ διάφορεσ διεργαςίεσ όταν μια Activity κινείται μεταξφ διαφόρων καταςτάςεων. Τα χρωματιςτά ςτρογγυλεμζνα παραλλθλόγραμμα δείχνουν τισ κφριεσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να βρεκεί μια Activity. Εικόνα 9 Activity life cycle 33

33 Υπάρχουν τρία loops που μπορείτε να διαχειριςτείτε μζςα ςε μια activity: Το loop entire lifetime μιασ activity διενεργείται μεταξφ τθσ πρϊτθσ κλιςθσ oncreate(bundle) μζχρι μιασ τελικισ κλιςθσ ondestroy(). Μια activity κα κάνει όλεσ τισ αρχικοποιιςεισ ςτθν κλιςθ oncreate(), και κα απελευκερϊςει όλα τα resources ςτθν ondestroy(). Το loop visible lifetime μιασ activity ουςιαςτικά είναι μεταξφ μιασ κλιςθσ onstart() και τθσ αντίςτοιχθσ κλιςθσ onstop(). Κατά τθν διάρκεια αυτοφ του loop ο χριςτθσ μπορεί αν δει τθν activity ςτθν οκόνθ, παρόλο που μπορεί να μθν είναι ςτο προςκινιο και να αλλθλεπιδρά με τον χριςτθ. Μεταξφ των δυο αυτϊν μεκόδων μποροφν να διατθροφνται τα resources που χρειάηονται για να δείχνουν τθν activity ςτο χριςτθ. Αυτζσ οι δυο μζκοδοι μποροφν αν καλοφνται πολλζσ φορζσ, κακϊσ μια activity εμφανίηεται ι είναι κρυμμζνθ ςτο χριςτθ. Το foreground lifetime loop μιασ activity διενεργείται μεταξφ μιασ κλιςθσ onresume() και τθσ αντίςτοιχθσ κλιςθσ onpause(). Κατά τθ διάρκεια αυτι θ activity βρίςκεται μπροςτά από όλεσ τισ υπόλοιπεσ activities και αλλθλεπιδρά με τον χριςτθ. Μια activity μπορεί να ςυχνά να μεταβεί μεταξφ των δυο αυτϊν μεκόδων, για παράδειγμα όταν θ ςυςκευι τίκεται ςε sleep mode όταν φτάνει ζνα αποτζλεςμα μιασ activity μζςω ενόσ intent. Για αυτό το λόγο ο κϊδικασ ςε αυτζσ τισ μεκόδουσ πρζπει να είναι αρκετά ελαφρφσ. Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί ζνασ ςφντομοσ οδθγόσ χριςθσ τθσ εφαρμογισ που δθμιουργικθκε. 34

34 4. Εγχειρίδιο xριςθσ τθσ εφαρμογισ Η εφαρμογι WhatWhereWho όπωσ αναφζρκθκε ςτθν ειςαγωγι ζχει ωσ ςκοπό τθν επικοινωνία μεταξφ των χρθςτϊν τθσ για τθν ανταλλαγι χριςιμων πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν περιοχι γφρω από τον χριςτθ. Ζτςι ο χριςτθσ κα μπορεί να ενθμερϊνεται εφκολα και γριγορα για τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία μιασ περιοχισ, όπωσ για το που υπάρχει ζνα καλό εςτιατόριο ι μια ωραία παραλία Δθμιουργία λογαριαςμοφ Ρροκειμζνου ο χριςτθσ να μπορζςει να χρθςιμοποιιςει τθν εφαρμογι, κα πρζπει να ζχει ζναν λογαριαςμό. Η διαδικαςία δθμιουργίασ λογαριαςμοφ είναι αρκετά απλι και μπορεί να γίνει πατϊντασ το κουμπί Register τθσ αρχικισ οκόνθσ ειςόδου. Ο χριςτθσ με αυτόν τον τρόπο μεταβαίνει ςτθν φόρμα εγγραφισ όπου πλθκτρολογϊντασ ζνα username και ζνα password και πατϊντασ το κουμπί Submit καταχωροφνται τα ςτοιχεία του και ειςζρχεται ςτθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ. Εικόνα 10 Οκόνθ ειςόδου και εγγραφισ Ωςτόςο θ είςοδοσ του χριςτθ ςτθν εφαρμογι (οκόνθ ειςόδου), κάκε φορά μπορεί να γίνεται με δφο τρόπουσ είτε πλθκτρολογϊντασ τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ που δθμιοφργθςε ςτθν φόρμα εγγραφισ, είτε μζςω του κουμπιοφ FConnect αρκεί αυτόσ να ζχει ζναν λογαριαςμό ςτο Facebook. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ δεν είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτθν 35

35 φόρμα εγγραφισ. Επιπλζον ο χριςτθσ πατϊντασ το checkbox Remember me δεν χρειάηεται να πλθκτρολογιςει ξανά τα ςτοιχεία του κατά τθν είςοδο του, κακϊσ αυτά κα παρζχονται αυτόματα. Ακόμα για να ειςζλκει ο χριςτθσ ςτθν εφαρμογι πρζπει θ ςυςκευι να είναι ςυνδεδεμζνθ με WiFi Βαςικζσ λειτουργίεσ Με τθν είςοδο του χριςτθ ςτθν εφαρμογι εμφανίηεται θ κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ ςτθν οποία εμφανίηεται ο χάρτθσ με τθν κζςθ του και τα μθνφματα που βρίςκονται κοντά του. Εκεί επίςθσ εμφανίηονται όλεσ οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ όπωσ το δεφτερο tab που είναι το Cha,t κακϊσ και αυτζσ που εμφανίηονται πατϊντασ το κουμπί menu τθσ ςυςκευισ και είναι το Create Post, τα Settings και το Log Out Settings Εικόνα 11 Κεντρικι οκόνθ Χάρτθσ Αρχικά ςτα Settings ο χριςτθσ μπορεί να τροποποιιςει τισ ρυκμίςεισ ϊςτε να δθμιουργιςει το κατάλλθλο φίλτρο για τα posts που κα του εμφανίηονται αλλά και να κακορίςει τθν εμφάνιςθ του χάρτθ και τθν ςυχνότθτα λειτουργίασ του GPS. Συγκεκριμζνα μπορεί να επιλζξει να του εμφανίηονται ι όχι posts ςτο χάρτθ με τθν επιλογι Posts on Map και να αλλάξει τθν εμφάνιςθ του χάρτθ με το Map Mode ςε Map, Satellite και Traffic. Επίςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα οριςμοφ τθσ ακτίνασ ςε Km μζςα ςτθν οποία ο χριςτθσ ενδιαφζρεται να δει μθνφματα άλλων χρθςτϊν με τθν επιλογι Set Radius. Με το drop down menu Location Precision μπορεί αν οριςτεί το πόςο ςυχνά κα ανανεϊνεται θ κζςθ του χριςτθ με βάςθ τθν απόςταςθ που ζχει 36

36 διανφςει και τον χρόνο που ζχει περάςει από τθν προθγοφμενθ ανανζωςθ. Πςο μεγαλφτερθ ακρίβεια επιλζξει ο χριςτθσ τόςο ςυχνότερα κα ανανεϊνεται θ κζςθ του αλλά και τόςο περιςςότερθ μπαταρία κα καταναλϊνεται. Οι τελευταίεσ ρυκμίςεισ αφοροφν τθν κατθγορία και το όριο πλικουσ των posts που κα εμφανίηονται ςτο χάρτθ. Ο χριςτθσ μπορεί μζςω του Select Category να επιλζξει να του εμφανίηονται όλα τα μθνφματα αλλά και ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ όπωσ για παράδειγμα φαγθτό ι παραλίεσ. Με το Select the amount of posts μπορεί να επιλεγεί να εμφανίηονται τα 10 ι και περιςςότερα πιο πρόςφατα posts. Σε αυτιν τθν επιλογι πάλι όςο μεγαλφτερο το όριο πλικουσ που κα επιλεγεί τόςο περιςςότερθ θ κατανάλωςθ μπαταρίασ. Εικόνα 12 Settings 37

37 Δθμιουργία Post Με τθν επιλογι Create Post ο χριςτθσ μεταβαίνει ςτθν οκόνθ Create your post όπου μπορεί να γράψει το κείμενο που επικυμεί, να διαλζξει τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει (προαιρετικό) και να το αποκθκεφςει. Ζπειτα πθγαίνοντασ ςτο χάρτθ ςτθν τοποκεςία που είχε γράψει το post και πατϊντασ πάνω ςτο νζο εικονίδιο που ζχει δθμιουργθκεί, μπορεί να δει το μινυμά του Chat Εικόνα 13 Δθμιουργία Post Στο δεφτερο tab τθσ κεντρικισ οκόνθσ υπάρχει το Chat όπου ο χριςτθσ μπορεί να δει όλα τα κοντινά μθνφματα με βάςθ τισ ρυκμίςεισ που ζχει κάνει ςε μία λίςτα, αλλά και να δθμιουργιςει και ο ίδιοσ πλθκτρολογϊντασ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ και πατϊντασ το κουμπί Send. Το μινυμα κα αποκθκευτεί και κα εμφανιςτεί ςτο κάτω μζροσ τθσ λίςτασ. Αν ενδιάμεςα άλλοι κοντινοί χριςτεσ ζχουν γράψει κάτι κα εμφανιςτεί κι αυτό ςτθν ανανεωμζνθ λίςτα. 38

38 Εικόνα 14 - Chat 39

39 5. Τλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ Για τθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ ιταν απαραίτθτθ θ δθμιουργία μιασ βάςθσ δεδομζνων για τθν καταχϊρθςθ αλλά και τθν ανάκτθςθ των ςτοιχείων που χρειαηόμαςτε. Για τθν διαχείριςι τθσ εγκαταςτάκθκε αρχικά ο XAMPP Web Server και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκε ο server του εργαςτθρίου. Στθ ςυνζχεια για τθν προγραμματιςμό τθσ εφαρμογισ και τθν εξομοίωςι τθσ χρθςιμοποιικθκε το εργαλείο Eclipse. Ραρακάτω παρουςιάηονται αναλυτικά όλα τα βιματα για τθν εγκατάςταςθ και τθν ρφκμιςθ των απαραίτθτων εργαλείων, κακϊσ επίςθσ περιγράφονται τα βαςικά κομμάτια κϊδικα τθσ εφαρμογισ Βάςθ Δεδομζνων Η βάςθ δεδομζνων αποτελείται από δυο πίνακεσ οι οποίοι ονομάηονται register και user. Ο πίνακασ register είναι απαραίτθτοσ για τον ζλεγχο των ςτοιχείων του χριςτθ κατά τθν είςοδό του ι τθν εγγραφι του ςτθν εφαρμογι. Αποτελείται λοιπόν από τα πεδία id, name και pass. Ο πίνακασ user κζλουμε να αποκθκεφει το όνομα του χριςτθ που δθμιουργεί ζνα post, τισ ςυντεταγμζνεσ του τθ χρονικι ςτιγμι που ςτζλνει το post, τθν θμερομθνία δθμιουργίασ,το περιεχόμενο και τθν κατθγορία του post. Τα πεδία του είναι post_id, username, latitude, longitude, post_date, post_content και category. Για τθν δθμιουργία των πινάκων τθσ βάςθσ χρθςιμοποιικθκαν εντολζσ MySql και ςυγκεκριμζνα το αρχείο posts.sql που φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 40

40 Εικόνα 15 Δθμιουργία πινάκων βάςθσ 5.2. Ρυκμίςεισ server Αρχικά για τθν διαχείριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων χρθςιμοποιιςαμε τον XAMPP Web Server ςτον οποίο είχαμε πρόςβαςθ μζςω τθσ διεφκυνςθσ και ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιιςαμε τον server του εργαςτθρίου Εγκατάςταςθ XAMPP Web Server Για τθν εγκατάςταςθ του XAMPP ςτα Linux αρχικά κατεβάηουμε το κατάλλθλο αρχείο από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του XAMPP όπωσ φαίνεται παρακάτω, ι το κατεβάηουμε μζςω terminal με τθν εντολι: wget Εικόνα 16 XAMPP download 41

41 Αφότου το κατεβάςουμε, τοποκετοφμε το αρχείο ςτο desktop και κάνουμε log in ςτο root directory με τισ παρακάτω εντολζσ: cd Desktop sudo s Για να το εγκαταςτιςουμε τρζχουμε τθν παρακάτω εντολι, ι οποία κα κάνει extract το αρχείο ςτο /opt directory. tar xvfz xampp-linux-1.7.3a.tar.gr C /opt Ο xampp είναι πλζον εγκατεςτθμζνοσ ςτο /opt/lamp directory. Μετά τθν εγκατάςταςθ για να μθν υπάρχει permission error όταν προςπακοφμε να τοποκετιςουμε αρχεία ςτο htdocs χρθςιμοποιοφμε τθν παρακάτω εντολι: sudo chmod 777 R /opt/lamp/htdocs/ Στα Linux για να ξεκινιςει ο Xampp πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθν εντολι: /opt/lamp/lamp start και για να τον ςταματιςουμε, τθν εντολι: /opt/lamp/lampp stop φνδεςθ με server εργαςτθρίου Για τθν ςφνδεςθ με τον server του εργαςτθρίου απαιτείται εγκατάςταςθ του προγράμματοσ FileZilla μζςω του οποίου μποροφμε να ανεβάηουμε τα αρχεία μασ ςτο server όπωσ φαίνεται παρακάτω: 42

42 Εικόνα 17 FileZilla ςφνδεςθ με server Στο πεδίο Host πλθκτρολογοφμε τθν διεφκυνςθ του server. Αν είναι SFTP server, προςκζτουμε μπροςτά από τθν διεφκυνςθ το πρωτόκολλο, για παράδειγμα sftp://example.com. Στθν ςυνζχεια πλθκτρολογοφμε το username και το password, και τζλοσ βάηουμε το port του server (21 για FTP, 22 για SFTP). Ρατϊντασ το κουμπί Quickconnect ςυνδεόμαςτε με τον server Δθμιουργία πινάκων βάςθσ δεδομζνων Για να δθμιουργιςουμε τουσ πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων πλθκτρολογιςαμε τισ εντολζσ τθσ MySql που αναφζραμε παραπάνω ςτθν καρτζλα SQL τθσ βάςθσ δεδομζνων μασ ςτον server: 43

43 Εικόνα 18 Server query Στθ ςυνζχεια δθμιουργοφνται οι πίνακεσ register και user που φαίνονται ςτισ παρακάτω εικόνεσ. Εικόνα 19 Πίνακασ register 5.3. Πλατφόρμα Eclipse Εικόνα 20 Πίνακασ user Η πλατφόρμα Eclipse είναι δθμοφιλισ κυρίωσ για το προγραμματιςτικό περιβάλλον τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Java, ωςτόςο χρθςιμοποιείται και από προγραμματιςτζσ των γλωςςϊν Ada, C, C++, COBOL 44

44 , Perl, PHP, Python, R, Ruby, Scala, Clojure, Groovy και Scheme. Το εργαλείο αυτό προςφζρει ςθμαντικζσ ευκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ αυτόνομων προγραμμάτων όπωσ και μικροεφαρμογϊν (applets). Ραρζχει άμεςθ ςφνδεςθ των χρθςιμοποιοφμενων βιβλιοκθκϊν με τθν αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ JavaDoc. Επίςθσ περιλαμβάνεται θ αυτόματθ ςυμπλιρωςθ κϊδικα βαςιςμζνθ ςε ςυμβάςεισ που χρθςιμοποιοφνται από τουσ προγραμματιςτζσ. Tζλοσ για το Eclipse υπάρχει και το Android Development Tool (ADT) plug in, το οποίο προςκζτει πολλζσ λειτουργίεσ που επιτρζπουν τθν δθμιουργία εφαρμογϊν Android Εγκατάςταςθ του Eclipse 1. Αρχικά κατεβάηουμε από τθν ιςτοςελίδα το Eclipse IDE for Java EE Developers για Linux, και ςυγκεκριμζνα εδϊ ζχει χρθςιμοποιθκεί θ ζκδοςθ Helios. Εικόνα 21 Eclipse download 2. Ρρϊτα πρζπει να εγκαταςτιςουμε το Java SDK με τθν εντολι: sudo apt-get install sun-java6-jdk 3. Για τθν εγκατάςταςθ του Eclipse απλά κάνουμε extract τον αρχείο που κατεβάςαμε ςτο βιμα 1, ςε ζναν φάκελο και φςτερα με διπλό κλικ ςτο εκτελζςιμο eclipse και ορίηοντασ το workspace όπου κζλουμε να αποκθκεφονται οι εφαρμογζσ μασ εμφανίηεται το περιβάλλον. 4. Ζπειτα πρζπει να κατεβάςουμε το Android SDK (Software Development Kit), που περιζχει τισ απαραίτθτεσ βιβλιοκικεσ του Android για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν. Αυτό μποροφμε να το κατεβάςουμε πθγαίνοντασ 45

45 ςτθν διεφκυνςθ και επιλζγοντασ αρχείο android-sdk_r13-linux_x86.tgz. Εικόνα 22 Android SDK download 5. Η εγκατάςταςθ του Android SDK γίνεται με αντίςτοιχο τρόπο όπωσ και του Eclipse ςτο βιμα 3, απλά κάνοντασ extract το αρχείο που κατεβάςαμε ςε ζνα φάκελο. Επίςθσ πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τον SDK Manager για να κατεβάςουμε και να εγκαταςτιςουμε τισ Android πλατφόρμεσ που χρειαηόμαςτε. Αυτό γίνεται εκτελϊντασ [SDK Folder]/tools/android Το SDK και AVD Manager εμφανίηεται και πρζπει να πάμε ςτθν επιλογι Available Packages, να επιλζξουμε όλεσ τισ πλατφόρμεσ και να πατιςουμε Install Selected. 6. Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να εγκαταςτιςουμε το Android ADT plug in. Ανοίγουμε το Eclipse και επιλζγουμε Install New Software από το Help menu. Ρατάμε το κουμπί Add δίπλα από τθ Work with drop down λίςτα. Ρλθκτρολογοφμε το url: Ρατάμε το κουμπί ΟΚ 46

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Digital Academy Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ANDROID... 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.2 ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ... 4 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 5 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Εςωτερικό του Τπολογιςτι 2.1 Ο Προςωπικόσ Υπολογιςτήσ εςωτερικά Σροφοδοτικό, Μθτρικι πλακζτα (Motherboard), Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (CPU), Κφρια Μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Για να χρθςιμοποιιςετε τουσ προβολείσ πρζπει να εγκαταςτιςετε το απαραίτθτο λογιςμικό, που κα ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ

Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Ζτοιμα πακζτα λογιςμικοφ για μθ ςτατικοφσ ιςτότοπουσ Αλαμπουρνέζικη ορολογία Για διαδραςτικοφσ, ςυμμετοχικοφσ ιςτότοπουσ Για αποκικευςθ ςτοιχείων και δεδομζνων πολλών χρθςτών Ζτοιμθ υποδομι βαςιςμζνθ ςε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί)

TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) TAXI-TRACK Σύςτημα εύρεςησ διαθέςιμων ταξί (για τουσ πελάτεσ των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ τθ κζςθ μασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι

ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι ΕΝΟΤΘΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θ «Βοικεια» ςτον Υπολογιςτι Βοικεια (Help), Ευρετιριο, Κόμβοσ, Λζξθ κλειδί, Σφνδεςμόσ, Υπερκείμενο Τι είναι θ «Βοικεια» ςτουσ υπολογιςτζσ; Πώσ ενεργοποιοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Περιεχόμενα Ρυθμίςεισ αςφάλειασ κατά την εγκατάςταςη τησ εφαρμογήσ TAXISnet offline ςε JAVA 1.6... 2 Χρήςη Εφαρμογήσ-υνοπτικά Βήματα...

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων

Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων Χ.25 (1/9): Πρόκειται για ζνα πρωτόκολλο τθσ ITU για δίκτυα WAN, το οποίο κακορίηει πωσ ςυνδζονται οι ςυςκευζσ του χριςτθ και του δικτφου. Είναι ανεξάρτθτο από τον τφπο των ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Physics Σύ ντομος Οδηγο ς

Interactive Physics Σύ ντομος Οδηγο ς Νίκοσ Αναςταςάκθσ Σύ ντομος Οδηγο ς Εγκατάσταση Από τον φάκελο του προγράμματοσ IP2005, τρζχουμε το αρχείο «IPInstaller.exe», επιλζγουμε τθν εγκατάςταςθ που κζλουμε (1 θ 2 θ επιλογι) και ακολουκοφμε τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική

Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Ειςαγωγή ςτην πληροφορική Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Δομή ηλεκτρονικού υπολογιςτή - Υλικό Μια γενικι διάκριςθ ςυςτατικϊν που ςυνκζτουν ζναν Η/Υ (πόροι *resources]) Μονάδα ειςόδου (Input unit)

Διαβάστε περισσότερα