Digi mobile ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Digi mobile ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 Digi mobile ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πότε µπορώ να ξεκινήσω τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής αίτησης; Αµέσως µετά την πιστοποίηση του λογαριασµού χρήστη, µπορείτε να ξεκινήσετε τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής αίτησης. Την αίτηση µπορείτε να τη συµπληρώσετε και να την αποθηκεύσετε. Για πόσο καιρό ισχύει ο λογαριασµός που φτιάχνω στο πληροφοριακό σύστηµα; Ο λογαριασµός ισχύει για όσο διάστηµα παραµένει ενεργή η αίτηση στο πλαίσιο της ράσης. Τι συµβαίνει αν χάσω τον κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής της αίτησης; Σε περίπτωση όπου έχετε ξεχάσει/ χάσει τον κωδικό πρόσβασης, µπορείτε να λάβετε νέο στο που είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή χρήστη, µέσω της λειτουργίας "Ξέχασα τον κωδικό µου" στην κεντρική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήµατος. εν µπορώ να εισέλθω στο λογαριασµό χρήστη. Το σύστηµα αναφέρει ότι κλειδώθηκε. Τι θα πρέπει να κάνω; Ο λογαριασµός σας µπορεί να απενεργοποιηθεί λόγω επανειληµµένων αποτυχηµένων προσπαθειών εισόδου. Παρακαλούµε όπως στείλετε τα κάτωθι στοιχεία στο helpdesk της ράσης, ώστε να προχωρήσουµε στις απαραίτητες ενέργειες: Όνοµα χρήστη (username): ΑΦΜ: Επωνυµία επιχείρησης: εν έχω λάβει ενεργοποίησης του λογαριασµού χρήστη που δηµιούργησα. Τι θα πρέπει να κάνω; Παρακαλούµε όπως στείλετε τα κάτωθι στοιχεία στο helpdesk της ράσης, ώστε να προχωρήσουµε στις απαραίτητες ενέργειες:

2 Όνοµα χρήστη (username): ΑΦΜ: Επωνυµία επιχείρησης: Μέχρι πότε µπορώ να δηµιουργήσω λογαριασµό νέου χρήστη για να υποβάλλω αίτηση; Η δυνατότητα δηµιουργίας λογαριασµού χρήστη και υποβολής αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόµενων πράξεων στη ράση «digi-mobile» θα παραµείνει σε ισχύ µέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιµης ηµόσιας απάνης και σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από είκοσι τέσσερις (24) µήνες από την ηµεροµηνία προκήρυξης της ράσης. Για την πορεία εξέλιξης του διαθέσιµου προϋπολογισµού θα υπάρχει ενηµέρωση από το διαδικτυακό τόπο της ράσης. Υποβολή Που µπορώ να βρω τις Υπεύθυνες ηλώσεις για την υποβολή της αίτησης; Υποδείγµατα των Υπεύθυνων ηλώσεων βρίσκονται στο micro site της ράσης, κάτω από την κατηγορία "Χρήσιµα". Θα πρέπει να υποβάλλω τα (εξοφληµένα) τιµολόγια στο φάκελο της πρότασης; Όχι, δεν υποβάλλονται τιµολόγια στο φάκελο της πρότασης. Υποβάλλονται µόνο προσφορές προµηθευτών για τις προτεινόµενες δαπάνες. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα της αίτησης µου χωρίς να πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονική υποβολή; Η αίτηση σας µπορεί να αποθηκευτεί κάθε στιγµή και να την επεξεργαστείτε όποτε επιθυµείτε αφού επανασυνδεθείτε στο ΠΣ. Σηµειώστε ότι σε κάθε βήµα της αίτησης υπάρχουν τα κουµπιά/ λειτουργίες: «Αποθήκευση Αλλαγών» το οποίο πατώντας το, αποθηκεύει τα δεδοµένα της αίτησης και τη συνέχεια της συµπλήρωσης, «Αποθήκευση Αίτησης» το οποίο πατώντας το, αποθηκεύονται τα δεδοµένα και γίνεται επιστροφή στον Πίνακα Ελέγχου της Αίτησής σας

3 Από πού ενηµερώνοµαι για το εάν υποβλήθηκε επιτυχώς η ηλεκτρονική αίτηση; Εφόσον η πρόταση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά είναι επιτυχής. Σε κάθε περίπτωση, αφού κάνετε εισαγωγή στο Πληροφοριακό σύστηµα µε τα στοιχεία σας, στον Πίνακα Ελέγχου βλέπετε την κατάσταση της αίτησης. Εάν δεσµευθεί όλο το διαθέσιµο ποσό για κάποια Περιφέρεια, επιτρέπει το ηλεκτρονικό σύστηµα να συνεχιστούν οι υποβολές των επενδυτικών σχεδίων; Θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης, ακόµη και εάν υπερκαλύπτεται ο διαθέσιµος προϋπολογισµός. Η σχετική πρόταση θα χαρακτηρίζεται επιλαχούσα. Τι γίνεται σε περίπτωση εκπρόθεσµης αποστολής του φυσικού φακέλου της αίτησης; Η µη αποστολή εντός του ορισθέντος χρόνου του Φακέλου της αίτησης (µη εµπρόθεσµη αποστολή φακέλου αίτησης) αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης. Η αίτηση θεωρείται τότε «Απορριπτέα». Οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση αποτελεί επίσης λόγο απόρριψης της πρότασης. Πώς υπολογίζεται η προθεσµία των 10 ηµερών για την αποστολή του φακέλου της αίτησης; Εχει σηµασία η ώρα αποστολής; Η προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών υπολογίζεται από την επόµενη ηµέρα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Σύµφωνα µε τον Οδηγό Υποβολής, δεν υφίσταται όρος αναφορικά µε την ώρα αποστολής. Η προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών για την αποστολή του φακέλου είναι αργία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Bάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, προβλέπεται η κατάθεση κατά την επόµενη εργάσιµη σε περίπτωση όπου η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης είναι αργία.

4 Εκ παραδροµής δεν απέστειλα όλα τα δικαιολογητικά. Μπορώ να υποβάλλω συµπληρωµατικά στοιχεία για να ληφθούν υπόψη κατά τον έλεγχο; Τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία που µπορεί να υποβληθούν µετά την υποβολή του φακέλου αίτησης, ΕΝ θα λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια ελέγχου πληρότητας/ορθότητας. Πώς βαθµολογείται η αίτησή µου; Η αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων ακολουθεί δύο στάδια. Πως µπορώ να ενηµερωθώ για την πρόοδο του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας της αίτησης µου; Μετά από κάθε κύκλο έκδοσης αποφάσεων αποδοχής-έγκρισης αιτήσεων δηµοσιεύονται πίνακες Εγκεκριµένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της ράσης. Ακολούθως όλες οι επιχειρήσεις ενηµερώνονται µε σχετικές επιστολές. Η ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλα χαρακτηρίστηκε ως "Ηλεκτρονικά Εγκεκριµένη". Θα πρέπει να ξεκινήσω την υλοποίηση και να κάνω τις δαπάνες του έργου; Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες που πραγµατοποιεί η επιχείρηση πριν τη λήψη της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου πραγµατοποιούνται µε αποκλειστική ευθύνη της επιχείρησης. Η τελική κατάταξη θα πραγµατοποιηθεί µετά την αποστολή του ολοκληρωµένου Φακέλου της Αίτησης και της ολοκλήρωσης των εργασιών αξιολόγησης. Έχω ήδη υποβάλει µια αίτηση η οποία απορρίφθηκε. Μπορώ να επανυποβάλλω; Ναι, σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί µπορείτε να επανυποβάλλετε αίτηση. Θα πρέπει ωστόσο να περιµένετε έως ότου σας έρθει η επιστολή απόρριψης της αίτησής σας. Θα υπάρχει προκαταβολή επιχορήγησης; Όχι, δεν προβλέπεται προκαταβολή επιχορήγησης.

5 Θέλω να τροποποιήσω το εγκεκριµένο µου επενδυτικό σχέδιο, τι πρέπει να κάνω; Για την τροποποίηση του Επενδυτικού σας σχεδίου οφείλετε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της ράσης Αίτηµα Τροποποίησης. Η εταιρία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. θα εξετάσει το αίτηµα και θα το αποδεχτεί ή θα το απορρίψει. Έχω ολοκληρώσει το εγκεκριµένο µου επενδυτικό σχέδιο; Ποια είναι τα ακόλουθα βήµατα; Μετά την ολοκλήρωση του Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης, και το αργότερο έως έξι µήνες µετά την έκδοση απόφασης έγκρισης πρέπει να υποβάλετε το Αίτηµα Ολοκλήρωσης του έργου. Ακολουθεί η διενέργεια Επαλήθευσης και Πιστοποίησης και εφόσον αυτή είναι επιτυχής και έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εκταµίευσης, γίνεται η καταβολή της επιχορήγησης. Υπάρχει περιορισµός ως προς τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες; Η ράση είναι τεχνολογικά ουδέτερη και δεν υποστηρίζει τη χρήση συγκεκριµένων προϊόντων έναντι άλλων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε να τηρηθεί το σύνολο των προϋποθέσεων και προδιαγραφών που παρατίθενται στον Οδηγό Υποβολής. Από πότε είναι επιλέξιµες οι δαπάνες; Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούµενες ενέργειες και δαπάνες) και οικονοµικό (παραστατικά/ εξοφλήσεις) αντικείµενο έχει πραγµατοποιηθεί µετά από την ηµεροµηνία της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης του έργου στη δράση «digi-mobile». Επισηµαίνεται ότι η πραγµατοποίηση δαπανών πριν την έγκριση της αίτησης γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη της αιτούσας επιχείρησης.

6 Το ΦΠΑ είναι επιλέξιµη δαπάνη; Το κόστος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη και επιβαρύνει την αιτούµενη επιχείρηση ανεξαρτήτως του καθεστώτος ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των native mobile και των web mobile applications; Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι διαφορές ως προς τα χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη native mobile applications και web mobile applications. Native App Web App Platforms Five different mobile Mobile web browser. platforms: ios Differences still exist as different versions of mobile Android platforms run different BlackBerry browsers, with different Platform webos support for various latest Windows Phone HTML5 features. Other notes: There are also Symbian and MeeGo, however, they are getting very little traction today. App discovery, monetization, support A number of options: Same as desktop apps today, search, URL, etc. App discovery App Store proven and Sold through web stores popular. like Chrome app store. Sold through standard app stores (Apple, Android, BlackBerry, etc).

7 App approval App installation App update Monetization Porting/add new platform App is published to an app store and goes through review process before being approved Downloaded from app market and installed Updated app goes through review process, then downloaded and installed App Store proven monetization strategy. Need to learn another mobile platform Need to learn platform s UI Instant, no approval process Open URL in a mobile browser, or another popular option is to create a short cut on the phone. No approval or download process. Just update the mobile web app and everyone gets the new version. Web apps have a number of options: Each app has its own monetization strategy HTML App Store, like Google Chrome Web Store Standard App Store putting apps inside a native wrapper/shell (hybrid apps) Selling access or token in standard App Store and then getting access to mobile app Nothing build once, run anywhere (almost). Might need to tweak the UI a little

8 approach bit to fit it better in to the underlying mobile platform. Difference in browsers and supported features. Phone features Video/Audio Built-in Possible with HTML5 Offline or Native apps can work in Offline mode can be disconnected disconnected mode. achieved with HTML5. apps Full screen Can be in full mode by Built-in. mode hiding browser address bar. Accelerometer Built-in. Possible with HTML5. Push Possible with native Possible with HTML5 platforms. technologies. Enterprise, development Need to learn one or more of the mobile platforms and Developers can use HTML, JavaScript and CSS to create their underlying mobile web apps without of programming learning new languages to language/sdk: code native applications. ios (Objective C) But, that doesn t mean that Android (Java) some training won t be Developer Skills BlackBerry (Java) webos (HTML/JavaScript) necessary to adapt exiting HTML/JavaScript/CSS skills to mobile development. Windows Phone (Silverlight) Every platform will also have its own approach and style to developing and designing mobile user

9 interfaces. Mobile development frameworks Enterprise integration Every mobile platform has its own SDK. Even though Android and BlackBerry both use Java, applications are not compatible. A number of options BlackBerry plans to allow available today for building running Android applications web mobile apps: on BlackBerry devices in the Take do it yourself future, probably inside a approach or adapt any special wrapper (virtual existing framework to machine). work on mobile web ios (Objective C) jquery Mobile Android (Java) Sencha BlackBerry (Java) webos (HTML/JavaScript) Windows Phone (Silverlight) Tools that can build both native and mobile web apps: Tiggr Mobile (coming up), PhoneGap, Open plug, Adobe Flex Mobile, Titanium Appcelerator, Corona SDK Existing infrastructure could be reused but also need service layer to communicate between client (mobile) and Existing infrastructure can be server. Can use REST, reused. SOAP or custom communication protocols Hessian, Protocol Buffers.