NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014"

Transcript

1 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Oct/Nov/Dec 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Οκτ/Νοε/Δεκ 2013 Contents Page Voluntary Refresher Training Program HELMEPA representatives visit the US Coast Guard... 4 Global Observatory on Marine Litter by HELMEPA... 6 Voluntary Beach Cleanup Campaign HELMEPA Junior celebrates its 20th anniversary Περιεχόμενα: Σελ. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Aντιπροσωπεία της HELMEPA στην Αμερικανική Ακτοφυλακή... 4 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο της HELMEPA για τα Θαλάσσια Απορρίμματα... 6 Εκστρατεία Εθελοντικών Καθαρισμών Ακτών Η «Παιδική HELMEPA» γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας Voluntary Refresher Training Program 2014 Since 1983, HELMEPA offers to Greek seafarers a dynamic and constantly evolving voluntary refresher training program, which is extensively renewed from year to year. Based on this valuable and longtime experience, the 2014 Voluntary Refresher Training Program enters its final stage of configuration, developed once again by HELMEPA Maritime Section in collaboration with a Training Committee comprised of experts from 12 member companies. The selection of topics to be presented during the Seminars of the next year aimed at the widest possible coverage of the training needs of seafarers and member companies. For this to be achieved, the proposals of the members of the Committee, the suggestions and evaluations of the crew and landbased officers who participated in the 2013 Seminars, the results of Port State Control in terms both of HELMEPA vessels and the world fleet and the recent developments of maritime regulations on ship safety and environmental protection issues were all together taken into account. The 2014 Refresher Training Program consists of 4 different categories of two-day Seminars, which are briefly presented below: Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014 Η HELMEPA προσφέρει από το 1983 στους Έλληνες ναυτικούς ένα δυναμικό, διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα εθελοντικής επιμόρφωσης, που ανανεώνεται σε σημαντικό βαθμό από χρονιά σε χρονιά. Βασιζόμενο σε αυτή την πολύτιμη και μακρόχρονη εμπειρία, σε τελική φάση διαμόρφωσης βρίσκεται το Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014, που για μια ακόμη φορά τα τελευταία έτη καταρτίστηκε από το Ναυτιλιακό Τομέα της HELMEPA σε συνεργασία με Επιτροπή Επιμόρφωσης αποτελούμενη από ειδικευμένα στελέχη 12 εταιρειών μελών. Η επιλογή των θεμάτων που θα παρουσιαστούν στα Σεμινάρια της επόμενης χρονιάς έγινε με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των ναυτικών και εταιρειών μελών. Για το σκοπό αυτό, συνεκτιμήθηκαν οι προτάσεις των μελών της Επιτροπής, οι προτάσεις και αξιολογήσεις των ναυτικών και στελεχών που παρακολούθησαν τα Σεμινάρια του 2013, τα στοιχεία από τις Επιθεωρήσεις Κρατών Λιμένα των πλοίων μελών αλλά και του παγκόσμιου στόλου και τέλος οι πρόσφατες εξελίξεις της ναυτιλιακής νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας των πλοίων και προστασίας του περιβάλλοντος. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014 περιλαμβάνει 4 διαφορετικές κατηγορίες διήμερων Σεμιναρίων, τις οποίες σας παρουσιάζουμε συνοπτικά στη συνέχεια: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2 Beyond Compliance; Promoting a Safety Culture A new Seminar Category, which evolved from last year s Seminar titled Safe Working Practices Onboard, offering a more extensive approach of the issues of Drills and Port or Flag State Controls, as well as many new topics, such as the Revised STCW, the new MLC Convention, the role and duties of Ship Security Officer and a short overview of SOLAS history and major recent developments. Keeping abreast of Requirements; Ensuring Effective Environmental Management The second new Seminar category for 2014, which replaces last year s Strengthening Pollution Prevention Competence and examines various aspects of environmental management on board the ship, such as the management of dangerous cargoes, garbage, sewage and ballast water, the quality of marine fuels, the potential use of alternative fuels and ship energy efficiency with respect to the new requirements of MARPOL Annex VI. Oil Record Book and new elements of Vessel General Permit 2013 are also presented. Πέρα από την Απλή Συμμόρφωση: Προάγοντας Πνεύμα Ασφάλειας Νέα κατηγορία Σεμιναρίου, εξέλιξη του περσινού Ασφαλείς Πρακτικές Εργασιών στο Πλοίο, με ακόμη ευρύτερη κάλυψη των θεμάτων των Γυμνασίων και των Επιθεωρήσεων Κράτους Σημαίας και Κράτους Λιμένα, αλλά και πολλά νέα θέματα, όπως η Αναθεωρημένη STCW, η νέα Σύμβαση MLC, ο ρόλος και τα καθήκοντα του Αξιωματικού για θέματα security και μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία και τις πρόσφατες εξελίξεις της SOLAS. Μπροστά από τις Απαιτήσεις: Διασφαλίζοντας Αποτελεσματική Περιβαλλοντική Διαχείριση Η δεύτερη νέα κατηγορία Σεμιναρίου για το 2014, που αντικαθιστά το περσινό Ενισχύοντας την Ικανότητα Πρόληψης της Ρύπανσης και εξετάζει ποικίλες πτυχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης πάνω στο πλοίο, όπως τη διαχείριση επικίνδυνων φορτίων, στερεών απορριμμάτων, λυμάτων και θαλάσσιου έρματος, καθώς και την ποιότητα των καυσίμων ναυτιλίας, τη δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων σε σύνδεση με τις νέες απαιτήσεις του Παραρτήματος VI της MARPOL. Επανέρχεται επίσης το θέμα του Βιβλίου Πετρελαίου και παρουσιάζονται τα νέα στοιχεία του Vessel General Permit Management of Risk in Shipboard Operations After its successful launch at the last quarter of 2013, this Seminar is repeated in 2014, enriched with a new topic on Risks in Ship-to- Ship Oil Transfer Operations. The presentations cover, among others, the importance of risk management and its link to the current maritime Διαχείριση Επικινδυνότητας Λειτουργιών Πλοίου Μετά την επιτυχή δοκιμαστική του παρουσίαση κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2013, το Σεμινάριο αυτό επαναλαμβάνεται και το 2014, εμπλουτισμένο με ένα νέο θέμα για την επικινδυνότητα μεταφορτώσεων πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο. Παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της διαχείρισης επικινδυνότητας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 regulations and particularly the ISM Code, the rationale and the main techniques of hazard identification and risk assessment, as well as various approaches to risk management through the experience of its implementation on different fleet types. Marine Environmental Awareness (ΜΕΑ) For 3rd consecutive year, this two-day seminar offers basic training on the triplet ship-environmentsociety. It combines introductory elements of marine ecology with the main environmental impacts stemming from various ship-generated pollution forms and the relevant requirements of MARPOL and other major environmental conventions for their control and limitation. Structured in line with the same-titled IMO Model Course and having already received the official recognition of the Cyprus Flag, MEA fulfils the relevant requirement of the Section Α-ΙΙ/1,2 and Α-ΙΙΙ/1,2 of the Revised STCW. The development and presentation of the new Refresher Training Program topics lies not only on HELMEPA Maritime Training Center scientific staff, but also on instructors from the following member companies and organizations, which we would like to warmly thank in advance for their contribution and cooperation in the 2014 Seminars: American Bureau of Shipping Atlantic Bulk Carriers Management Ltd Bureau Veritas Danaos Shipping Co. Ltd Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Dynamarine Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Ηellenic Lloyd s S.A. Ministry of Shipping and Aegean Port State Control Office / Hellenic Coast Guard National Technical University of Athens Laboratory for Maritime Transport Rina Hellas Tsakos Columbia Shipmanagement ( TCM ) S.A. V. Ships Greece Ltd. The 2014 Voluntary Refresher Training Program starts on January with the first MEA Seminar, which will be repeated 6 more times during the year. The seminars of the other 3 categories will also be repeated 6 times in και τη σύνδεσή της με τους τρέχοντες κανονισμούς της ναυτιλίας και ιδιαίτερα τον κώδικα ISM, τη λογική και τις βασικές τεχνικές αναγνώρισης κινδύνου και εκτίμησης επικινδυνότητας, καθώς και εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διαχείριση επικινδυνότητας μέσα από την εμπειρία της εφαρμογής της σε διαφορετικούς τύπους στόλων. Marine Environmental Awareness (ΜΕΑ) Για 3η συνεχή χρονιά, το 2ήμερο αυτό σεμινάριο προσφέρει βασική επιμόρφωση πάνω στο τρίπτυχο πλοίο-περιβάλλον-κοινωνία. Συνδυάζει εισαγωγικά στοιχεία θαλάσσιας οικολογίας με τις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις διάφορες μορφές ρύπων που σχετίζονται με τη λειτουργία των πλοίων και τις κύριες απαιτήσεις της MARPOL και άλλων περιβαλλοντικών συμβάσεων για τον έλεγχο και περιορισμό τους. Δομημένο με βάση το ομότιτλο Model Course του IMO και έχοντας λάβει την επίσημη αναγνώριση της Κυπριακής Σημαίας, το ΜΕΑ καλύπτει τη σχετική απαίτηση των Ενοτήτων Α-ΙΙ/1,2 και Α-ΙΙΙ/1,2 της Αναθεωρημένης STCW. Στην ανάπτυξη και παρουσίαση των θεμάτων του νέου Προγράμματος θα συμβάλλουν, εκτός των στελεχών του Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA, και εισηγητές από τις ακόλουθες εταιρείες μέλη και φορείς (παρατίθενται με αλφαβητική σειρά), τους οποίους ευχαριστούμε εκ των προτέρων θερμά για τη συνεισφορά και την συνεργασία τους και στα Σεμινάρια του 2014: American Bureau of Shipping Atlantic Bulk Carriers Management Ltd Bureau Veritas Danaos Shipping Co. Ltd Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Dynamarine Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών Euronav Ship Management (Hellas) Ltd Ηellenic Lloyd s S.A. Rina Hellas Tsakos Columbia Shipmanagement ( TCM ) S.A. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος / Ελληνικής Ακτοφυλακής V. Ships Greece Ltd. Το Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014 ξεκινά στις Ιανουαρίου με το πρώτο σεμινάριο ΜΕΑ, το οποίο θα επαναληφθεί άλλες 6 φορές κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ από 6 φορές θα πραγματοποιηθούν τα Σεμινάρια των υπολοίπων κατηγοριών. Αναλυτικές 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 the course of Detailed information on the dates, content and daily program of all next year s seminars will be published soon on HELMEPA website. πληροφορίες με τις ημερομηνίες, το περιεχόμενο και το ημερήσιο πρόγραμμα όλων των Σεμιναρίων της χρονιάς θα δημοσιευθούν σύντομα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της HELMEPA. HELMEPA representatives visit the US Coast Guard Since September 1986, HELMEPA and the US Coast Guard (USCG) have established a fruitful cooperation in the fields of marine pollution prevention, preparedness for dealing with emergency incidents, Port State Control inspections, safe operation of ships in US waters and security of ships and port facilities against unlawful acts. During these 28 years, HELMEPA members have had the opportunity to be directly informed by USCG officials at events and seminars in Greece about the policies and plans of the USCG and to be well prepared, especially for new requirements such as implementation of the Vessel Response Plan, the Μaritime Security Program, etc. Today, HELMEPA and the US Coast Guard are moving forward towards a closer and more systematic cooperation. The aim of this initiative is on the one hand to maintain the high standards of HELMEPA member-vessels during Port State Control inspections and on the other hand, to jointly seek solutions to existing problems during the vessels operation and stay in US ports. Aντιπροσωπεία της HELMEPA στην Αμερικανική Ακτοφυλακή Από το Σεπτέμβριο 1986, HELMEPA και Αμερικανική Ακτοφυλακή συνεργάζονται εποικοδομητικά στους τομείς πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας, ετοιμότητας για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, επιθεωρήσεων Port State Control, ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων στις περιοχές των ΗΠΑ και ασφάλειας πλοίων και λιμανιών από έκνομες ενέργειες (security). Στα 28 αυτά χρόνια, τα μέλη της HELMEPA είχαν την ευκαιρία να ενημερώνονται απευθείας από αξιωματούχους της Αμερικανικής Ακτοφυλακής σε εκδηλώσεις ή σεμινάρια στην Ελλάδα για τις πολιτικές και τα σχέδια της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και να προετοιμάζονται κατάλληλα, ιδιαίτερα σε νέες απαιτήσεις όπως η εφαρμογή του Vessel Response Plan, του Μaritime Security Program, κ.α. Σήμερα, HELMEPA και Αμερικανική Ακτοφυλακή προχωρούν σε στενότερη και συστηματικότερη συνεργασία με κεντρικό στόχο, αφενός τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων των πλοίων μελών της HELMEPA κατά τις επιθεωρήσεις που εκτελούνται στο πλαίσιο του Port State Control και αφετέρου, την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε υπάρχοντα προβλήματα κατά τη λειτουργία και παραμονή των πλοίων στα λιμάνια των ΗΠΑ. This new phase of cooperation between the two Organizations was marked by the meeting between representatives of HELMEPA member-companies and USCG officials at their headquarters in Washington DC, on Monday 25 November Τη νέα αυτή φάση συνεργασίας των δύο Οργανισμών σηματοδότησε η σύσκεψη αντιπροσωπείας εταιρειώνμελών της HELMEPA και Αμερικανικής Ακτοφυλακής στο αρχηγείο της στην Washington DC, τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5 RDML J.A. Servidio, Assistant Commandant for Prevention Policy, chaired the meeting with HELMEPA Director General, D.C. Mitsatsos in the role of Rapporteur. The discussions took place with the participation of: Της σύσκεψης προήδρευσε ο RDML J.A. Servidio, Assistant Commandant for Prevention Policy με εισηγητή το Γενικό Διευθυντή της HELMEPA, Δ.Κ. Μητσάτσο και συμμετοχή των: CAP. J.C. Burton, Director of Inspections and Compliance F.J. Sturm, Deputy Director of Commercial Regulations and Standards CDR R.E. Holmes, Director of Prevention Policy CDR M. Zamperini, Chief, Division of Foreign & Offshore Compliance CDR R. Allain, Office of Environmental Standards ΑNDRIAKI SHIPPING, Ms. P. Chryssanthi CHANDRIS HELLAS, Mr. N. Kampouris CLEOPATRA SHIPPING, Mr. J. Couloucoundis COSTAMARE SHIPPING, Capt. J. Drakogiannopoulos DANAOS SHIPPING, Messrs I. Ladas and F. Giourntas DYNAMARINE, Mr. A. Glykas EURONAV SHIP MANAGEMENT, Mr. P. Pippos SPRINGFIELD SHIPPING, Ms. V. Barka HELMEPA, Ms. C. Prekezes and Mr. S. Volakis The Director General of HELMEPA initially presented the association s philosophy and aims, the membership s evolution over time and how it stands today, the participation of Greek officers in its refresher training programs as well as its partnerships with Maritime Authorities and International Organizations. The items of the jointly constructed Agenda included the following elements: Pollution prevention from ships Availability of reception facilities at ports across the US Alternate Management Systems for ballast water treatment Implementation of the 2013 Vessel General Permit requirements. Safety and Security Inspections Interaction between Master and Port State Control officers Uniform implementation of inspections procedures in the US. Safety of navigation in the US Underkeel Clearance in channels and rivers Availability of electronic maritime navigational publications. Incentives for HELMEPA member-vessels with Qualship 21 certification. The conditions and risks involved of refueling in the Gulf of Mexico. Enforcement of the requirements of the Act to Prevent Pollution from Ships (APPS). O Γενικός Διευθυντής της HELMEPA παρουσίασε αρχικά τη φιλοσοφία και τους στόχους της HELMEPA, τη σημερινή κατάσταση και τη διαχρονική εξέλιξη των εταιρειών και πλοίων μελών της, τη συμμετοχή των Ελλήνων αξιωματικών στα επιμορφωτικά προγράμματα της Ένωσης και τις συνεργασίες με Ναυτιλιακές Αρχές και Διεθνείς Οργανισμούς. H ημερήσια διάταξη που καταρτίστηκε από κοινού από τους δύο Οργανισμούς, περιελάμβανε μια σειρά θεμάτων που θεματικά συνδέονται με τους παρακάτω τομείς: Πρόληψη ρύπανσης από πλοία Επάρκεια Ευκολιών Υποδοχής στα λιμάνια των HΠΑ, Αναγνωρισμένα Alternate Management Systems επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος Έλεγχος εφαρμογής του 2013 Vessel General Permit. Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Security Αλληλεπίδραση Πλοιάρχου και Αξιωματικών Port State Control Ομοιόμορφη εκτέλεση διαδικασιών επιθεώρησης στα λιμάνια των ΗΠΑ. Ασφάλεια ναυσιπλοΐας στις ΗΠΑ Underkeel clearance σε διαύλους και ποτάμια Διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών ναυτιλιακών εκδόσεων. Κίνητρα σε πλοία-μέλη της HELMEPA με πιστοποιητικό Qualship 21. Συνθήκες και επικινδυνότητα πετρελεύσεων στον Κόλπο του Μεξικού. Εφαρμογή απαιτήσεων του Act to Prevent Pollution from Ships (APPS). 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6 The meeting took place in a friendly atmosphere with both Organizations agreeing that further scheduled meetings are necessary as they promote a spirit of cooperation between the two organizations, a mutual understanding of the role and responsibilities of both the merchant vessel and the maritime Authorities mutually acceptable solutions to facilitate maritime commerce. A more systematic exchange of views between ΗΕLMEPA and the USCG has already begun through consultations for the establishment of new requirements and the compilation of proposals regarding motives to good operators-members of HELMEPA who are holders of Qualship 21 certificates. Η σύσκεψη έγινε σε φιλική ατμόσφαιρα με τους δύο Οργανισμούς να συμφωνούν πως ανάλογες, προγραμματισμένες συναντήσεις είναι επιβεβλημένες, καθώς προάγουν το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, την αμοιβαία κατανόηση του ρόλου και των ευθυνών τόσο του εμπορικού πλοίου όσο και των ναυτιλιακών Αρχών και προωθούν κοινά αποδεκτές λύσεις διευκόλυνσης του θαλάσσιου εμπορίου. Η συστηματικότερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ΗΕLMEPA και Αμερικανικής Ακτοφυλακής έχει ξεκινήσει ήδη με τη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις για θεσμοθέτηση νέων απαιτήσεων και την κατάρτιση προτάσεων για κίνητρα στους καλούς διαχειριστέςμέλη της HELMEPA, που είναι και κάτοχοι πιστοποιητικού Qualship 21. Global Observatory on Marine Litter by HELMEPA Marine litter constitutes one of the long-standing pollution problems across seas and oceans, which is also associated with shipping. However, despite efforts so far to address the problem at the local, regional and global level, marine litter remains a great threat to marine ecosystems and coastal communities. According to the United Nations Environment Program (UNEP), it is estimated that approximately 6.4 million tons of garbage ends up every year in the seas and oceans. From this, 80% originates from landbased activities and 20% from sea-based activities including merchant shipping. Although we know a lot about the quantities, types and sources of marine litter on coasts and beaches, there is a lack of knowledge concerning bulky and other litter items floating on the sea surface. This fact combined with the worrying accumulation of marine litter and especially plastics in seas and oceans led HELMEPA to create the Global Observatory on Marine Litter - GOML. The task of the GOML is to coordinate, collect and process voluntary observations from oceangoing vessels in open seas or near shore areas. Παγκόσμιο Παρατηρητήριο της HELMEPA για τα Θαλάσσια Απορρίμματα Tα απορρίμματα σε θάλασσες και ακτές, γνωστά και ως θαλάσσια απορρίμματα (marine litter), αποτελούν ένα από τα διαχρονικά προβλήματα ρύπανσης θαλασσών και ωκεανών που σχετίζονται και με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Ωστόσο, παρά τις μέχρι τώρα προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, τα θαλάσσια απορρίμματα παραμένουν μία μεγάλη απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τις ανθρώπινες κοινωνίες. Σύμφωνα με στοιχεία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), υπολογίζεται ότι περίπου 6,4 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων ρίχνονται κάθε χρόνο σε θάλασσες και ωκεανούς. Από αυτά, 80% είναι από δραστηριότητες στη στεριά και 20% από δραστηριότητες στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και των εμπορικών πλοίων. Αν και γνωρίζουμε πολλά για τις ποσότητες, τους τύπους και τις πηγές των απορριμμάτων στις ακτές, υπάρχει έλλειψη στοιχείων όσον αφορά ογκώδη και άλλα απορρίμματα που επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανησυχητική συσσώρευση απορριμμάτων και ειδικά των πλαστικών σε θάλασσες και ωκεανούς οδήγησε τη HELMEPA στη δημιουργία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για τα Θαλάσσια Απορρίμματα (Global Observatory on Marine Litter - GOML). Η αποστολή του Παρατηρητηρίου είναι να συντονίζει και να επεξεργάζεται εθελοντικές αναφορές πλοίων που εντοπίζουν απορρίμματα στην ανοιχτή θάλασσα ή σε παράκτιες περιοχές. 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 Acknowledging the importance of this mission, the International Maritime Organization - IMO placed this initiative under the environmental stewardship activities of the Sustainable Maritime Transportation System (SMTS), which it recently announced. Τhe SMTS requires the participation and cooperation οf all stakeholders in the shipping industry in order to achieve the safe and reliable transport of goods while at the same time minimizing pollution, maximizing energy efficiency and securing the preservation of natural resources. The aim of the Global Observatory on Marine Litter is: (1) Effective implementation of the recently revised Annex V of MARPOL by helping seafarers to become more environmentally aware about and sensitive towards the issue of marine litter, and (2) To provide a useful tool for the examination by the international maritime community of possible further action to address the issue of marine litter. Implementing the Association s Declaration of Voluntary Commitment To save the Seas, member-vessels of HELMEPA and other sister Associations- MEPAs are invited to make voluntary observations of marine litter when at sea, anchor or in port. The master and bridge watch officers of each vessel record, only when it is safe and practicable, any litter observation they make on the Marine Litter Observation Sheet, which has been developed by HELMEPA in cooperation with the MEDPOL division of UNEP/MAP and the University of Athens. Following, they send it to the vessel s managing company, which in turn forwards the completed observation sheets to HELMEPA for further analysis and study. The final data will be submitted by HELMEPA to IMO and made available to UNEP and other relevant stakeholders for their own purposes. Αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτής της αποστολής, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός- ΙΜΟ έθεσε υπό την αιγίδα του αυτή την πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνοντας την στις δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του «Βιώσιμου Συστήματος Θαλάσσιων Μεταφορών (Sustainable Maritime Transportation System)» που πρόσφατα ανακοίνωσε. Το Σύστημα αυτό απαιτεί τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των παραγόντων της ναυτιλιακής βιομηχανίας ώστε να υπάρξει στον πλανήτη ασφαλής και αξιόπιστη μεταφορά αγαθών με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξασφάλιση της διατήρησης των φυσικών πόρων. Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο της HELMEPA για τα Θαλάσσια Απορρίμματα σκοπεύει: (1) Στην αποτελεσματική εφαρμογή του πρόσφατα αναθεωρημένου Παρατήματος V της MARPOL μέσω της καλύτερης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ναυτικών για το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, και (2) Να χρησιμοποιηθεί από την διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για να εξετάσει τυχόν ανάληψη και άλλων δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος «Απορρίμματα». Υλοποιώντας τη Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης Να Σώσουμε τις Θάλασσες, πλοίαμέλη της HELMEPA και άλλων ομοειδών Ενώσεων-MEPAs καλούνται να κάνουν εθελοντικές παρατηρήσεις απορριμμάτων στην επιφάνεια της θάλασσας, όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω, αγκυροβολημένο ή στο λιμάνι. Οι αξιωματικοί φυλακής του πλοίου, όταν είναι ασφαλές και πρακτικά εφικτό, καταγράφουν απορρίμματα στο ειδικό Δελτίο Παρατήρησης Απορριμμάτων που δημιούργησε η HELMEPA σε συνεργασία με το πρόγραμμα MEDPOL του UNEP/MAP και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το διαβιβάζουν στη διαχειρίστρια εταιρεία η οποία και το προωθεί στη HELMEPA για περαιτέρω επεξεργασία. Τα τελικά στοιχεία θα διαβιβάζει η HELMEPA στον IMO και θα τα διαθέτει στη UNEP και άλλους σχετικούς οργανισμούς για δική τους χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

8 Already the operation of the GOML has been presented by an IMO officer at a UNEP conference that was organized last October in the Caribbean, as well as by HELMEPA at the 20th UNEP/MAP conference with the participation of all Mediterranean States, in December 2013, in Istanbul. Moreover, HELMEPA in cooperation with the competent divisions of the Greek Ministry for Merchant Marine and the Aegean will submit, through the Greek Delegation, an information paper at the forthcoming 66th meeting of the Marine Environment Protection Committee (MEPC 66) of the IMO. Seafarers, companies and maritime stakeholders wishing to contribute to the operation of the Global Observatory on Marine Litter may download Marine Litter Observation Sheet or contact with the Maritime Training Center of HELMEPA for Pollution Prevention, Maritime Safety and Environmental Awareness, tel. (+30) Ήδη η λειτουργία του Παρατηρητηρίου παρουσιάστηκε από αξιωματούχο του ΙΜΟ σε συνέδριο που πραγματοποίησε η UNEP τον περασμένο Οκτώβριο στην Καραϊβική, καθώς και από στέλεχος της HELMEPA στη 20η Διάσκεψη της UNEP/MAP με τη συμμετοχή όλων των μεσογειακών Κρατών, στην Κωνσταντινούπολη, το Δεκέμβριο Επιπλέον, η HELMEPA σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου θα υποβάλει, μέσω της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, ενημερωτικό έγγραφο στην προσεχή 66η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 66). Ναυτικοί, εταιρείες και ναυτιλιακοί φορείς που επιθυμούν να συμβάλλουν στη λειτουργία του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τα Θαλάσσια Απορρίμματα μπορούν να μεταφορτώσουν το Δελτίο Παρατήρησης Στερεών Απορριμμάτων στη Θάλασσα ή να επικοινωνήσουν με το Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA για την Πρόληψη της Ρύπανσης, την Ασφάλεια στη Θάλασσα και την Περιβαλλοντική Ενημέρωση, τηλ Voluntary Beach Cleanup Campaign 2013 For the 22nd consecutive year, HELMEPA coordinated in Greece the Month of Voluntary Action for the Marine Environment, in the framework of the International Coastal Cleanup Campaign 2013, from 21 September to 21 October. A total of 2,500 environmentallyaware volunteers, young and adults, in various parts of Greece dedicated some of their valuable time to the common cause of protecting the marine environment. Members of the HELMEPA Junior and Cadets programs as well as other schoolchildren and teachers, staff of HELMEPA member-companies and Municipalities representatives, Hellenic Coast Guard officers, members of environmental organizations, societies and sailing clubs, divers and members of the wider public organized or participated in 80 cleanups of beaches, rivers, lakes and the seabed. They covered 60 km of coastline collecting and recording over 9 tons of marine litter. Εκστρατεία Εθελοντικών Καθαρισμών Ακτών 2013 Για 22η συνεχή χρονιά, η HELMEPA συντόνισε στην Ελλάδα τον Μήνα Εθελοντικής Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικών Καθαρισμών Ακτών 2013, μεταξύ 21 Σεπτεμβρίου και 21 Οκτωβρίου. Ένας αριθμός ευαισθητοποιημένων, μικρών και μεγάλων εθελοντών σε διάφορες περιοχές της χώρας αφιέρωσαν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους στον κοινό σκοπό της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέλη των προγραμμάτων «Παιδική HELMEPA» και «Ναυτίλοι» καθώς και άλλοι μαθητές και εκπαιδευτικοί, στελέχη εταιρειών-μελών της HELMEPA, εκπρόσωποι ΟΤΑ, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλόγων και ναυτικών ομίλων, δύτες και απλοί πολίτες, οργάνωσαν ή πήραν μέρος σε 80 καθαρισμούς σε παραλίες, ποτάμια, λίμνες και βυθό. Κάλυψαν ακτές συνολικού μήκους 60 χιλιομέτρων και συνέλεξαν και κατέγραψαν πάνω από 9 τόνους απορριμμάτων. 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9 For the second consecutive year, HELMEPA cooperated with the Hellenic Recovery Recycling Corporation (HE.R.R.Co) resulting in the recycling of 2 tons of collected litter. The recording of the litter was assisted by scientific staff of the Hellenic Marine Research Centre, as for the first time the pilot android mobile application Marine Litter Watch of the European Environment Agency in the framework of the European research project PERSEUS was used. Cigarette ends continue to be the most prolific litter item found along Greek coastlines. Τhe newly revised litter recording sheet completed by volunteers during the clean-ups revealed yet another significant facet of the problem; 30% of the litter collected was small pieces of plastic, styrofoam and glass of dimensions no more than 2.5cm. Για δεύτερη φορά η HELMEPA συνεργάστηκε με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) με αποτέλεσμα 2 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού να οδηγηθούν προς αξιοποίηση σε ειδικές μονάδες. Την καταγραφή των απορριμμάτων βοήθησε και επιστημονικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), καθώς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η πιλοτική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου Marine Litter Watch της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Α.) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PERSEUS. Τα αποτσίγαρα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή ως το πολυπληθέστερο απόρριμμα στις Ελληνικές ακτές. Με τη χρήση του νέου δελτίου καταγραφής που χρησιμοποίησαν οι εθελοντές, αναδείχθηκε άλλη μία σημαντική πτυχή του προβλήματος καθόσον 30% των απορριμμάτων ήταν διασπασμένα κομμάτια πλαστικού, φελιζόλ και γυαλιού, διαστάσεων μέχρι 2,5 εκατοστά. Τα μικρότερα κομμάτια στα οποία διασπώνται σταδιακά τα πλαστικά περιέχουν χημικές ουσίες που μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και «βιοσσυσώρευονται» είναι πηγή κινδύνου για θαλάσσιους οργανισμούς και για τον ίδιο τον άνθρωπο. The gradual breaking down of plastics into smaller pieces that contain chemical substances that enter the food chain and bioaccumulate, poses a threat to both marine organisms and humans. Seafloor biodiversity has not been fully recorded to date and similarly we have limited knowledge about the litter items it hosts. Across the 10 underwater clean-ups conducted in the Saronic Gulf and the islands of Cephalonia, Rhodes and Lesvos, 100 volunteer divers pulled a total mass of 1 ton of waste from the deep. The litter removed was primarily glass and plastic bottles, metal pipes, abandoned fishing gear, tires and auto parts, batteries, pieces of carpet and clothing, metal signs and beach accessories such as umbrellas, flippers and masks. For further information, data and photos you may visit HELMEPA s Facebook page. Η βιοποικιλότητα του βυθού μέχρι σήμερα δεν έχει καταγραφεί πλήρως και αντίστοιχα δεν γνω-ρίζουμε τι συμβαίνει και με τα απορρίμματα που «φιλοξενεί». Στους 10 υποβρύχιους καθαρισμούς που πραγματοποιήθηκαν στο Σαρωνικό Κόλπο, την Κεφαλονιά, τη Μυτιλήνη και τη Ρόδο, 100 εθελοντές δύτες ανέσυραν από το βυθό απορρίμματα συνολικού βάρους ενός τόνου. Ήταν κυρίως γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικοί σωλήνες, αλιευτικοί εξοπλισμοί, ελαστικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων, μπαταρίες, κομμάτια μοκέτας και ρουχισμού, μεταλλικές ταμπέλες και είδη θαλάσσης όπως ομπρέλες, βατραχοπέδιλα και μάσκες. Για περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία και φωτογραφίες μπορείτε να επισκεφτείτε το προφίλ της HELMEPA στο Facebook. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 HELMEPA Junior celebrates its 20th anniversary On 13 December, HELMEPA celebrated in Athens, 20 years of implementation of the HELMEPA Junior Program. As every year, once again the event was hosted by associate member COSTAMARE SHIPPING, on behalf of which Mr. Achilleas V. Constantakopoulos together with HELMEPA s Chairman, Dr. J. Coustas and members of the Board of Directors welcomed schoolchildren, parents, teachers and Coordinators of School Activities from all over Greece. All together they celebrated 20 years full of environmental activities by 71,000 children, 5-13 years old and 2,630 teachers in 90 areas throughout the country. In parallel, the 20th Board of Representatives of the children-members of the Program convened. Representing the 5,900 children of the Program of the school year, the fifteen children composing the Board elected Sofia Ekatommati (10 years old) from the island of Chios as their Chairperson, Konstantinos Chamos (12 years old) from Alexandroupolis as their Vice-Chairman and Krystallia-Stephanie Tsitra (6 years old) from Pelion in Thessaly as their Secretary. The Junior Board members shared their experiences, discussed ideas and sent the following message to the adults society: Help us clean-up all the beaches and we will reward you with some important advice: children and adults of all ages, let s join forces and clean-up our act. Why don t all of you, who have the power, help us save our planet? In parallel to the children s meeting, adult guests Η «Παιδική HELMEPA» γιορτάζει 20 χρόνια λειτουργίας Την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, η HELMEPA γιόρτασε στην Αθήνα, τα 20 χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA». Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος την εκδήλωση φιλοξένησε η εταιρεία-μέλος COSTAMARE SHIPPING από την οποία ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος μαζί με τον Πρόεδρο της HELMEPA, Δρα Ι. Κούστα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων από όλη την Ελλάδα. Όλοι μαζί γιόρτασαν 20 χρόνια γεμάτα περιβαλλοντικές δράσεις παιδιών ηλικίας 5-13 ετών και εκπαιδευτικών σε 90 περιοχές όλης της χώρας και παράλληλα συνεδρίασε το 20ό Συμβούλιο Αντιπροσώπων των παιδιών-μελών του Προγράμματος. Εκπροσωπώντας τα παιδιά του Προγράμματος της σχολικής περιόδου δεκαπέντε παιδιά αποτελούν το Συμβούλιο Αντιπροσώπων και τα οποία εξέλεξαν Πρόεδρο τους την Σοφία Εκατομμάτη (10) από τη Χίο, Αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Χάμο (12) από την Αλεξανδρούπολη και Γραμματέα την Κρυσταλλία-Στεφανία Τσιτρά (6) από το Προμύρι Πηλίου. Το παιδικό αυτό Συμβούλιο αντάλλαξε εμπειρίες, συζήτησε προτάσεις, πρότεινε στη HELMEPA λύσεις και επέλεξε να στείλει το παρακάτω μήνυμα στην κοινωνία των μεγάλων: Βοηθήστε μας να καθαρίσουμε όλες τις ακτές και θα σας ανταμείψουμε με μία μεγάλη συμβουλή: Μικροί, μεγάλοι, νέοι και παλιοί, πάμε να μαζέψουμε σκουπίδια όλοι μαζί. Γιατί εσείς που είστε δυνατοί, δεν μας βοηθάτε να σώσουμε τη Γη; Ενώ τα παιδιά συνεδρίαζαν, οι ενήλικες προσκεκλημένοι ενημερώνονταν για την πολύχρονη 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

11 were being informed about the many year-long evolution of the Program. HELMEPA s Chairman noted that the Program has developed into one of the most important activities of the Association, as the environmental awareness of children constitutes the best investment for the future. He went on to stress the Board s commitment to continue supporting the Program s implementation and thanked teachers and parents for their support to the children s efforts. In his address, Mr. Achilleas Constantakopoulos, son of the late Captain Vassilis, highlighted the importance of informing kids about environmental protection, stressed the special affection and sensitivity of his Father, his family and the Costamare company towards the work of HELMEPA Junior and congratulated teachers and parents for their children s activities. The Director General of HELMEPA, Mr. D. Mitsatsos, presented the landmarks of the longstanding development of the Program, which all refer to as HELMEPA Junior. The presentation was completed by the former HELMEPA staff member Mrs. Y. Mitsatsou-Aravantinou, who in 1993 had the idea to create this junior program and was approved by the Board of Directors at the time. She made the wish that the Program continues because, as she said, we give our children extra value through their participation in HELMEPA Junior. The event was also saluted by Mr. I. Karpenko, on behalf of the sister association UKRMEPA, who wholeheartedly thanked HELMEPA for the hospitality and support mentioning that his aim is to implement in his country similar to HELMEPA environmental awareness raising programs for pupils as well as seafarers. While presenting the wide variety of activities carried out by HELMEPA Junior members from the Kindergarten of Klimatia in the mountainous region of Ioannina, their volunteer teacher, Ms. Maria Topoliati made reference to εξέλιξη του Προγράμματος. Ο Πρόεδρος της HELMEPA σημείωσε πως το Πρόγραμμα έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της HELMEPA καθώς η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον. Τόνισε επίσης, τη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσει να υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος και ευχαρίστησε εκπαιδευτικούς και γονείς για τη στήριξή τους στις προσπάθειες των παιδιών. Ο κ. Αχ. Κωνσταντακόπουλος, γιός του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη, στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημασία της ενημέρωσης των παιδιών για την προστασία του περιβάλλοντος, τόνισε την ιδιαίτερη αγάπη και ευαισθησία του Πατέρα του, της οικογένειάς του και της εταιρείας COSTAMARE στο έργο της HELMEPA και συνεχάρη εκπαιδευτικούς και γονείς για το έργο των παιδιών. Ο Γενικός Διευθυντής της HELMEPA, κ. Δ. Μητσάτσος, παρουσίασε τα ορόσημα της πολύχρονης πορείας του προγράμματος που όλοι αναφέρονται σε αυτό ως Παιδική HELMEPA. Την παρουσίαση συμπλήρωσε το παλαιό στέλεχος της HELMEPA κα Υπατία Μητσάτσου-Αραβαντινού, που το 1993 είχε την ιδέα της δημιουργίας του παιδικού προγράμματος και το τότε Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε. Ευχήθηκε τη συνέχιση του Προγράμματος γιατί όπως είπε «δίνουμε στα παιδιά μας αξία με τη συμμετοχή τους στην Παιδική HELMEPA». Την εκδήλωση χαιρέτισε ακόμη, ο κ. I. Karpenko εκ μέρους της αδελφής ένωσης UKRMEPA, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τη HELMEPA για τη φιλοξενία και την υποστήριξη λέγοντας πως στόχος τους είναι να εφαρμόσουν στην Ουκρανία αντίστοιχα με της HELMEPA προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης μαθητών και ναυτικών. Παρουσιάζοντας τις πολυποίκιλες δραστηριότητες που εκτέλεσαν τα παιδιά-μέλη της Παιδικής HELMEPA του Νηπιαγωγείου Κληματιάς Ιωαννίνων, η εθελόντρια εκπαιδευτικός τους, κα Μ. Τοπολιάτη, αναφέρθηκε στο νέο θεσμό του 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12 the recently instituted forest kindergarten and the particular characteristics of its operation. Captain Iak. Perantinos, HELMEPA Board member, addressing the audience, stressed that with such a wealth of activities by young volunteers there is definitely hope for our seas and the environment. He went on to thank parents and teachers for the support they provide to their children, who, as he said, are entitled to demand a cleaner world. The event came to a close with the awarding of commemorative diplomas and gifts to children and adults, as well as a buffet lunch kindly offered by COSTAMARE. Finally, the association s guests, both kids and adults, watched a digital projection titled Evolution, which was organized by HELMEPA at the Evgenides Planetarium. Photographs from the event «δασικού νηπιαγωγείου» και στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του. Ο Πλοίαρχος Ιάκ. Περαντινός, μέλος του Δ.Σ. της HELMEPA, απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους, τόνισε πως με τέτοια πλούσια δράση των μικρών εθελοντών υπάρχει ελπίδα για τη σωτηρία των θαλασσών και του περιβάλλοντος. Ευχαρίστησε δε γονείς και εκπαιδευτικούς για τη στήριξη που δίνουν στα παιδιά τους τα οποία, όπως είπε, «έχουν κάθε δικαίωμα να απαιτούν έναν καθαρότερο κόσμο». Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώρων στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους και με γεύμα που παρέθεσε η εταιρεία COSTAMARE. Τέλος, οι φιλοξενούμενοι, μικροί και μεγάλοι, παρακολούθησαν ψηφιακή προβολή με θέμα «Η Εξέλιξη» που οργάνωσε η HELMEPA στο Ευγενίδειο Πλανητάριο. Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

13 The newsletter NEA is the electronic edition of HELMEPA as a Maritime Training Center for Pollution Prevention, Safety at Sea and Environmental Awareness certified with ISO 9001:2008 which is disseminated to Greek seafarers, vessels and companies members of HELMEPA as well as to cooperating national and international entities in Greece and abroad. Τα NEA είναι η ηλεκτρονική έκδοση της HELMEPA ως Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση πιστοποιημένο με το ISO 9001:2008 που διανέμεται σε Έλληνες Ναυτικούς, πλοία και εταιρείες μέλη της HELMEPA καθώς και σε συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5, Pergamou Str., N. Smyrni, Athens, Greece Tel: +(30) Fax: +(30) Web: Find us on: facebook.com/helmepa Follow us on: twitter.com/helmepa Ιδιοκτήτης - Owner: HELMEPA Εκδότης - Publisher: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος (Dimitris C. Mitsatsos) Σύνταξη - Editor: Κριστιάνα Πρεκεζέ (Christiana Prekezes) Ομάδα Σύνταξης - Editorial Team: Ναυτιλιακός Τομέας (Maritime Section) Σχεδιασμός - Design: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης (C. Andreadis) 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ» Βενέτη Ερμίνα Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 Τι είναι η Παιδική HELMEPA Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΗELMEPA) είναι ένας μη-κυβερνητικός, μηκερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΑ NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Β: Work Safety Onboard

Seminar Β: Work Safety Onboard Seminar Β: Work Safety Onboard Daily Program 1st Day: 09.00-10.00 Topic Number: 1 Description: Fire Fighting - New Requirements RINA Hellas 10.00-10.15 Break 10.15-11.15 Topic Number: Description: 1 (cont

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ελένη Άσπρου Λεμεσός, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT 3 rd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system National School of Judges,Thessaloniki, 8-7-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice

Διαβάστε περισσότερα

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές.

Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές. Επίδειξη της αποδοτικότητας των πόρων μέσω καινοτόμων, ολοκληρωμένων συστημάτων ανακύκλωσης απόβλητων για τις απομακρυσμένες περιοχές PAVEtheWAySTE LIFE14 ENV/GR/000722 Παραδοτέο E1.1 Πρακτικά εναρκτήριας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of

Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future Dr Gregory Makrides, Director of Research and IR, University of Cyprus 2BEConnected Project

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece Περίληψη Στο πλαίσιο της Δράσης Α.2. του προγράμματος προετοιμάστηκε και στάλθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής και ανάλυσης απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συμβολή στη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος & Ναυτιλία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å

þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ¹µ ½  ±À±³É³ À±¹ ¹Î½ º±Ä þÿ ͼ²±Ã Ä Â ³ Â Ä Å 1 9 8 0 þÿ ¼ à ½ ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014.

IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014. Preface IMO Conventions: Effective Implementation This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014. Encompassing the spirit of IMO, offers to its

Διαβάστε περισσότερα

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece

2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece 2 nd AEGIS Technical Meeting and On-Site Visit in Mytilene, Greece Monday 4 Saturday 9 May 2015 Project title: Wildfire Prevention and Management Information System Page 1 of 5 Objectives 1. Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΣΠΠΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΣΙΓΚΟΥ Α. 1, και ΝΟΥΤΣΟΥ Α. 1 1 9 ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων e-mail: atsig@tee.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα