ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ"

Transcript

1 ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ

2 Ω σεριι Ρεχεπτα να βιζνεσ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ πυϕ#χε κσι# κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε# ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ% Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ

3 Jeffrey J. Fox ϑακ ΖΑΡΟΒΙ! Υ Ε ΠΙΕΝΙ# ΖΕ Ω ΣΩΟϑΕϑ ΦΙΡΜΙΕ czyli o świętych zasadach ludzi biznesu Oficyna Wydawnicza Vocatio Warszawa

4 Τψτυ ορψγινα υ: Ηοω Το Μακε Βιγ Μονεψ Ιν Ψουρ Οων Σµαλλ Βυσινεσσ Πρζεκ αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ελ&βιετα Μαµχζαρζ Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα(σκα Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Κορεκτα: Ρενατα Βορκοωσκα Χοπψριγητ 2004 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον 2006 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα ςοχατιο. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι #κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ!%& νιε µο#ε βψ& πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω %ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε ναλε#ψ ζωραχα& σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα ςοχατιο Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ #ψ 1 ε µαιλ: ϖοχατιο ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) , τελ. (22) ζια ηανδλοωψ: φαξ (22) , τελ. (22) ε µαιλ: ηανδλοωψ ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ κοωα ςοχατιο Ωαρσζαωα 78, σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) ε µαιλ: κσιεγαρνια ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ

5 Κσι# κ τ δεδψκυϕ Ω α%χιχιελοµ, πραχοωνικοµ ι σπρζεδαωχοµ ω φιρµαχη Φοξψ Φαστ Λυβε ΛΛΧ., Λοονδανχε ΛΛΧ., Ωιλλιµαντιχ Χαρ Ωαση Ινχ., Φοξψ Φρανκσ ΛΛΧ, Φοξ & Χο. Ινχ. οραζ ω ιννψχη φιρ µαχη, κυποωανψχη ι σπρζεδαωανψχη. Σζχζεγ λνε ποδζι!κοωανια σκ αδαµ Μιχηαελοωι αϖιτ τοωι Φοξοωι, υροδζονεµυ ω 1885 ροκυ ω ηραβστωιε Χλαρε ω Ιρλανδιι. ϑακο ϕεδνο ζ τρζψνα%χιοργα δζιεχι ζοστα ωψχηοωα νψ ω δωυποκοϕοωψµ δοµκυ ω Μιλτοων Μαλβαψ, µιε%χιε ω ωχζασ νιε ατωψµ δο #ψχια. Π (νιεϕ, ϕακο Κυρατορ Ο%ωιατψ ω Ηαρτφορδ ω Χοννεχτιχυτ, Μιχηαελ Φοξ δα σι! ποζνα& ϕακο ωψτρωα ψ προπαγατορ εδυκαχϕι ι προµοτορ νιεζαλε#νεγο µψ %λενια ι πρζεδσι!βιορχζο%χι. Το ω α%νιε ον ζαινσπιροωα µνιε δο ναπισανια ροζδζια υ σζ στεγο. Μιχηαελ ζµαρ ω 1946 ροκυ.

6 Πρζψϕαχιο οµ ι κλιεντοµ, κτ ρψχη νιεζαλε#νε οπινιε ι συ γεστιε ρεδακχψϕνε πρζψϕ εµ ζ ωδζι!χζνο%χι. Μαρψ Ελλεν Ο Νειλλ, σζεφοωεϕ Ηψπεριον Βοοκσ, κτ ρα πο νοωνιε ζµοβιλιζοωα α µνιε δο τεγο, αβψµ πυστε καρτκι µοϕε γο νοτεσυ ζµιενι ω κσι #κ!, ι οννιε Μ. Ελλισ, σζεφοωεϕ προδυκχϕι ω Ηψπεριον Βοοκσ. ορισ Μιχηαελσ ι Βενοωι Σαλµονοωι ζ νοωοϕορσκιεϕ ΣΜ Λιτεραρψ Αγενχψ, κτ ρψχη νιεγασν χψ ζαπα ι προφεσϕοναλιζµ δοπροωαδζι ψ δο τεγο, #ε χψκλ µοιχη κσι #εκ ο βιζνεσιε ϕεστ πυβλικοωανψ να χα ψµ %ωιεχιε.

7 Σπισ τρε%χι Ωπροωαδζενιε. λαχζεγο ποωινιενε% πρζεχζψτα& τ! κσι #κ! ϑεστ µν στωο νοωεγο ποδ σ ο χεµ ροβνα ρ #νιχα µι!δζψ τακ ι νιε )ρ δ α νοωψχη ποµψσ ω Κλυχζ δο συκχεσυ µα εϕ φιρµψ Ρ β το, χο τοβιε πρζψχηοδζι ατωο, α ιννψµ τρυδνο Ωψβιερανιε πχηε νιε ηα βι Ναϕπιερω ζναϕδ( κλιεντα Βιζνεσοωε πριορψτετψ ω µα εϕ φιρµιε Ω α%χιχιελ µα εϕ φιρµψ, χζψλι ζακλιναχζ δεσζχζυ Σπρζεδα# ζαδανιε νυµερ Ναϕπιερω ζατρυδνιϕ σπρζεδαωχ! Ζατρυδνιϕ βψ ψχη γαζεχιαρζψ Ζατρυδνιαϕ ροδζιν! α# δο ωψχζερπανια (ρ δ α γεν ω Φυνδυϕ στεκι, σαµ ϕεδζ ηοτ δογι Γροσζ δο γροσζα Οσζχζ!δζαϕ να σπιναχζαχη αλε να κλιεντ ω νιε #α υϕ πιενι!δζψ Ιλλιγιτιµι νον χαρβορυνδυµ. αχινα νιε ϕεστ µαρτωψµ ϕ!ζψκιεµ Στοσυϕ ζασαδ! 60/30/

8 19. Σ αωα χζψ µαϕ τεκ? Ωψβιερζ µαϕ τεκ Νιε ζακ αδαϕ βιυρα ω δοµυ! Υσταλαϕ χεν! ωεδ υγ ωαρτο%χι προδυκτυ δλα κλιεντα Σπρζεδαωαϕ πιενι δζε, α νιε προδυκτψ Βιερζ κα#δε ζλεχενιε Υ#ψωαϕ δ(ωιγνι ω σωοϕεϕ µαχηινιε Ζατρυδνιϕ κιεροωχ! Α γδψβψ υµαρ? Ζασζχζεπ σι! πρζεχιωκο ΣΠ Φ Ζαωσζε µιεϕ γοτ ωκ! Πατεντυϕ, βρο ι χηρο Σποτκανια τψπυ ΦΧ Νιεχη µαρκετινγ ι προδυκχϕα β!δ ζε σοβ ω κοντακχιε Ω α%χιχιελ φιρµψ το νιε ϕεϕ σζεφ Νοτυϕ ωσζψστκο να βιε# χο Κιεδψ νιε πραχυϕεσζ, τε# πραχυϕεσζ Νιε δαϕ σι! πρζε%χιγν & ω πραχψ Πραχυϕ ναδ φιρµ, α νιε ω φιρµιε Πρ βυϕ δο σκυτκυ Τρζψµαϕ σι! ζ δαλα οδ ραδ ι κοµιτετ ω Παµι!ταϕ ο ωσζψστκιχη Κ Ζδοβ δ( δζισιεϕσζ τεχηνολογι!, αλε ωστρζψµαϕ σι! ζ νι δο ϕυτρα Ωψ%λιϕ πι!&σετ καρτ %ωι τεχζνψχη Ζασκοχζ νιεσποδζιανκ Χοδζιεννα λιστα σπραω ω α%χιχιελα µα εϕ φιρµψ Πρζεπισ να νοω φιρµ! Μυσισζ ζνα& σω ϕ πυνκτ ζερο Ωψζναχζ πυνκτ ζερο Οβλιχζ ροζµιαρψ σωοϕεγο ρψνκυ ϑακ ζδοβψ& πιενι δζε να ροζρυχη Ωιελκιε πιενι δζε Ζακο χζενιε

9 Ωπροωαδζενιε. λαχζεγο ποωινιενε% πρζεχζψτα& τ κσι# κ ϑε%λι χηχεσζ µιε& ω ασν φιρµ! αλβο ϕυ# ϕ µασζ, τα κσι #κα ϕεστ δλα χιεβιε. Να χα ψµ %ωιεχιε πιενι δζε ροδζ σι! ω µα ψχη φιρµαχη. Χζψ ωιεσζ, #ε 5 προχεντ αµερψκα σκιχη ποδατνικ ω π αχι 51 προχεντ χα ο%χι ποδατκυ δοχηοδοωεγο ω Σταναχη Ζϕεδνο χζονψχη? Γαρστκα λυδζι, α τακιε γρυβε πιενι δζε! Σπο%ρ δ τψχη 5 προχεντ γ ωνψχη ποδατνικ ω 65 προχεντ το ω α%χιχιε λε µα ψχη φιρµ. Ιχη πρζεχι!τνψ δοχη δ ωψνοσι ποναδ 400 τψ σι!χψ δολαρ ω ροχζνιε. Κυπα φορσψ! Ωεδ υγ στατψστψκ ρζ δοωψχη, ω ΥΣΑ φυνκχϕονυϕε χο ναϕ µνιεϕ 25 µιλιον ω µα ψχη φιρµ. Ω ρζεχζψωιστο%χι τψχη φιρµ ϕεστ πραωδοποδοβνιε ο ωιελε ωι!χεϕ. Φιρµψ νιελεγαλνε νιε ρε ϕεστρυϕ σι! ω υρζ!δαχη σκαρβοωψχη. Κελνερζψ, τακσ ωκαρζε, υλιχζνι σπρζεδαωχψ λεµονιαδψ ι γαζεχιαρζε το τε# µα ε φιρµψ. Χη οπχψ µψϕ χψ σαµοχηοδψ, νιανιε, ωοδζιρεϕε ι αγενχι ηαν δλοωι το ρ ωνιε# µα ε φιρµψ. 9

10 Σπο%ρ δ 25 µιλιον ω αµερψκα σκιχη µα ψχη φιρµ οκο ο 20 µιλιον ω ζατρυδνια πονι#εϕ πι!&δζιεσι!χιυ οσ β, οκο ο 17 µιλιον ω τψλκο ϕεδνεγο λυβ δω χη πραχοωνικ ω, ζ ω α %χιχιελεµ ω χζνιε. Ω α%χιχιελ µα εϕ φιρµψ νιεϕεδνο µο#ε µιε& ιµι!: αγεντ, πρζεδσι!βιορχα, καπιταλιστα, κονσυλταντ, ινωεστορ, φρανχζψζο βιορχα 1, κυπιεχ, ωσπ λνικ, οργανιζατορ, οπερατορ, κρ!γαρζ, πραωνικ, αρτψστα, αρχηιτεκτ, βανκοωιεχ, χιε%λα, ιν#ψνιερ, σκλε πικαρζ, φρψζϕερ, µαλαρζ, ηψδραυλικ, ρεσταυρατορ ιτδ. Πρζεδσι!βιορχψ, κτ ρζψ οδνιε%λι συκχεσ, ωψωοδζ σι! ζ ναϕροζµαιτσζψχη %ροδοωισκ ι µαϕ ναϕροζµαιτσζε κωαλιφικα χϕε. Χζασαµι βεζ µατυρψ αλβο ζ δψπλοµεµ Ηαρϖαρδυ, µ οδζι ι σταρζψ, µ!#χζψ(νι ι κοβιετψ, λεδωο ποτραφι χψ σκλεχι& ζδανιε αλβο ζ αρψστοκρατψχζνψµι µανιεραµι. Πραχυϕ χι!#κο. Τωορζ ωαρτο%&. Ωψσταωιαϕ µν στωο χζεκ ω, #εβψ οπ αχι& µν 1 Franchising to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i fi nansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Istota tego systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franchisingowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia fi nansowe uprawnienie to upoważnia indywidualnego franczyzobiorcę do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemu postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy (za: 10

11 στωο χζψνσζ ω ι νιεϕεδνο χζεσνε. Ραζ να ωοζιε, ραζ ποδ ωο ζεµ, αλε το ονι σ καπιταναµι ω ασνψχη οκρ!τ ω. Μα α φιρµα τυ σ πιενι δζε. Τυ ϕεστ ρ ωνιε# σι α ιντελεκ τυ. Σµαλλ βυσινεσσ τωορζψ χα ψ ροχζνψ πρζψροστ νοωψχη µιεϕσχ πραχψ ω ΥΣΑ. Μα ε φιρµψ ρεϕεστρυϕ χζτερνα%χιε ραζψ ωι!χεϕ πατεντ ω να ϕεδνεγο πραχοωνικα νι# ογροµνε κορποραχϕε ζ λι στψ τψσι χα ναϕωι!κσζψχη, ωψποσα#ονψχη ω ποτ!#νε βυδ#ετψ φινανσυϕ χε βαδανια ι ροζω ϕ. Μα α φιρµα ταµ σι! ωσζψστκο δζιεϕε. Ω α%χιχιελ µα εϕ φιρµψ ωψκονυϕε ω χι γυ δνια ωι!χεϕ ροζµαιτψχη ρζεχζψ νι# ϕακικολωιεκ ΧΕΟ 2 ω φιρµιε ζ λιστψ Φορτυνε 500 ω χι γυ µιε σι χα. Ω οδρ #νιενιυ οδ ναϕωψ#σζεγο κιεροωνιχτωα ποτ!#νεϕ κορποραχϕι ω α%χιχιελ µα εϕ φιρµψ σπρζεδαϕε, κυπυϕε, πο#ψχζα, ωψσταωια φακτυρψ, οδζψσκυϕε πιενι δζε, π αχι, ωψµψ%λα ι ωπροωαδζα ιννοωαχϕε, ζµιενια, ζγαδυϕε, δεχψδυϕε, ρψζψκυ ϕε Ι τακ χοδζιεννιε. Κοµπετεντνψ ω α%χιχιελ µα εϕ φιρµψ χο ωιεχζ ρ κ αδζιε σι! σπα&, ζαχηοδζ χ ω γ οω!, ϕακ ζαπ αχι& πραχοωνικοµ, δο σταωχοµ ι βανκοµ, ϕακ ροζωι ζα& προβλεµψ, ζωι!κσζψ& πρζψ χηοδψ, ροβι& το, χο τρζεβα, ι ω δοδατκυ ροβι& το ναλε#ψχιε. Ι χο ρανο ωσταϕε, ζναϕδυϕ χ ϕακι% σποσ β να το, #εβψ φιρµα προσπε ροωα α. Ωιελκιε πιενι δζε. Μα ψ βιζνεσ. Σπαραφραζυϕµψ σ οωα Χαλϖινα Χοολιδγε α βεζωστψδνιε, βεζ ογρ δεκ ι δζι!κυϕ χ Βογυ: Ωιελκιε πιενι δζε ι µα ψ βιζνεσ οτο βιζνεσ Αµε ρψκι. 2 Chief Executive Offi cer osoba sprawująca najwyższą władzę wykonawczą w fi rmie lub organizacji. (przyp. red.) 11

12

13 1 ϑεστ µν στωο νοωεγο ποδ σ!ο χεµ Ζδυµιεωαϕ χο χζ!στο σ ψσζψµψ σταρε ποωιεδζονκο: Νιε µα νιχζεγο ποδ σ ο χεµ, χζεγο βψ λυδζιε ϕυ# νιε ωψµψ%λιλι. ϑεσζχζε βαρδζιεϕ ζδυµιεωαϕ χε ϕεστ το, ϕακ χζ!στο λυδζιε ζγα δζαϕ σι! ζ τψµ νιεµ δρψµ ποωιεδζενιεµ. Τεν σλογαν βεζ ωστψδνιε υσπραωιεδλιωια βρακ µψ%λενια. Νακ αδα καγανιεχ να ωψναλαζκι, ωψναλαζχζο%& ι ωψναλαζχ!. Ι ω τψµ ωσζψστκιµ ϕεστ αβσολυτνιε β!δνψ! Νιε δαϕ σι! µυ ογρανιχζα&. Να %ωιεχιε δζιεϕε σι! τακ ωιελε νοωεγο, α να ρψνκυ χοδζιεννιε ποϕαωια σι! µν στωο νοωψχη, %ωιε#ψχη ποµψσ ω ι προδυκτ ω. Χ # το ζα σζχζ!%χιε, #ε δοκτορ ϑονασ Σαλκ υωιερζψ ω νο ωε µο#λιωο%χι ωαλκι ζ χηοροβαµι ι ωψναλαζ σζχζεπιονκ! πρζεχιωκο πολιο. ϑακιε το χυδοωνε, #ε ναυκοωχψ πραχυϕ ναδ σποσοβαµι ποκονανια ιννψχη χηορ β ι ναδ υνιεσζκοδλιωιε νιεµ γρο(νψχη βακτεριι, να πρζψκ αδ γρονκοωχα. λαχζεγο Τηοµασ ϑεφφερσον ι ϑοην Αδαµσ νιε πρζεσψ αλι σοβιε ε µαιλεµ σωοιχη β ψσκοτλιωψχη λιστ ω? λαχζεγο Τοµ νιε χηωψχι ζα 13

14 σ υχηαωκ! ι νιε ζαδζωονι δο ϑοηνα? Ζαοσζχζ!δζιλιβψ δ υγιε τψγοδνιε. Α κοµυ Στεπηεν Στιλλσ 1 ποδκραδ ωιερσζε? Στεπηε νοωι Φοστεροωι 2? Κιεδψ ναστ!πνψµ ραζεµ β!δζιεσζ ρεζερωο ωα& βιλετ λοτνιχζψ, ωψ%λιϕ σψγνα δψµνψ Ικαροωι, µο#ε ον ζ ο#ψ χι λεπσζ οφερτ!. Α µο#ε σταρψ Ικυ% πρζεφακσυϕε χι τε# χεννικ? Ποτενχϕα ιννοωαχψϕνψ, ϕε%λι χηοδζι ο νοωε προδυκτψ, νοωε σποσοβψ σπρζεδα#ψ, νοωε σποσοβψ οβσ υγι κλιεντα, ϕεστ νιεογρανιχζονψ. Παρζενιε, σπρζεδαωανιε ι ποδαωανιε καωψ βψ ο ζνανε οδ ωιεκ ω, αλε δοπιερο Σταρβυχκσ 3 ζρεωολυχϕονι ζοωα τεν βιζνεσ. Νιεµοωλακι οδ ποκολε ωψπυσζχζα ψ ζ ρ χζεκ βυτελκι ζε σµοχζκιεµ, α# πεωνα µαµα ωψµψ%λι α βυτελ κ! ζ δωοµα υχηωψταµι. Αυκχϕε σ σταρε ϕακ ηανδελ, αλε εβαψ ζβυδοωα ο ωιελκι βιζνεσ, ωπροωαδζαϕ χ αυκχϕε δο Ιντερνετυ. (Χζψ Αλεξανδερ Γραηαµ Βελλ ωψναλαζ ρ ωνιε# Ιντερνετ?) Γδζιε% να %ωιεχιε #ψϕε σοβιε πεωιεν µιλιονερ, κτ ρψ νιεγδψ% πρζψµοχοωα κ εχζκα δο ωαλιζκι. Κα#δψ ζ τψχη προστψχη πο µψσ ω στα σι! φυνδαµεντεµ ιννοωαχψϕνεγο βιζνεσυ. ϑε%λι υωα#ασζ, #ε ζνασζ λεπσζψ σποσ β να ζαοφεροωανιε κλιεντοωι τεγο, χζεγο χηχε λυβ χζεγο ποτρζεβυϕε, ζαπεωνε µασζ ραχϕ!. Νιε ζωραχαϕ υωαγι να κοµενταρζε ι δοβρε ραδψ ω ροδζαϕυ Το ϕυ# κτο% χηψβα ροβι χζψ Τεγο ϕυ# κτο% πρ βοωα. Ποδοβνε υωαγι το µορδερχψ ποµψσ ω. Ιγνορυϕ ϕε. Ζαιντερεσοωανι νοωψµι ρζεχζαµι, νοωψµι σποσοβαµι ι νοωψµι ποµψσ αµι σ (ωεδ υγ ωα#νο%χι): κλιενχι, ω α%χι 1 Stephen Stills (ur. 1945), amerykański muzyk folkowy, słynny gitarzysta i wokalista grup Buffalo Springfi eld i Crosby, Stills and Nash. 2 Stephen Foster ( ), wokalista, kompozytor, instrumentalista. 3 Starbucks sieć amerykańskich barów kawowych, marka znana na całym świecie. 14

15 χιελε, πραχοωνιχψ, δοσταωχψ, βανκοωχψ, υρζ!δνιχψ σκαρβοωι ι ωρεσζχιε σπο εχζε στωο. Ζαπψταϕ πραχοωνικ ω Υρζ!δυ Πατεντοωεγο, χζψ ρζεχζψ ωι%χιε νιε µα νιχ νοωεγο ποδ σ ο χεµ. Τω ϕ ποµψσ! µο ε βψ& %ωιετνψµ φυνδαµεντεµ νοωεγο βιζνεσυ. Τρζψµαϕ σι τεγο! Ζρ β το! Το µο ε βψ& τωοϕε πι & µινυτ! 15

16 2 ροβνα ρ νιχα µι δζψ τακ ι νιε ϑεδν ζ ρ #νιχ ω ροζυµιενιυ σ ω τακ ι νιε πρζεζ ω α%χι χιελα µα εϕ φιρµψ ι πρζεζ πρεζεσα κορποραχϕι ϕεστ ιννψ χι!#αρ ζναχζενιοωψ τψχη σ ω δλα κα#δεγο ζ νιχη. λα πρζεδσι!βιορ χψ σ οωο τακ µα ωι!κσζε ζναχζενιε. Οζναχζα βοωιεµ ζγο δ!, ποτωιερδζενιε, ζαδοωολενιε, συκχεσ, ρυσζενιε δο ροβοτψ! λα πρεζεσα κορποραχϕι σ οωο νιε µα σιλνιεϕσζε ζαβαρωιενιε ζναχζενιοωε. Οζναχζα ονο: Ο, νιεδοβρζε, υωαγα, κ οπο τψ, πορα#κα ι στοπ! Ρ #νψ ωπ ψω τψχη δω χη σ ω να ποστ!ποωανιε ω α%χιχιελα µα εϕ φιρµψ ι να πρεζεσα κορποραχϕι το νιε κωεστια νιυανσ ω το ρζεχζ δεχψδυϕ χα ο χα εϕ ιστοχιε ρ #νιχ. ψρεκτορ κορποραχϕι µο#ε υσ ψσζε& τακ δζιεωι!&δζιε σι τ δζιεωι!& ραζψ, α νιε τψλκο ραζ ι νιε ρυσζψ ζ µιεϕσχα. Πρζεδσι!βιορχα µο#ε σ ψσζε& νιε δζιεωι!&δζιεσι τ δζιεωι!& ραζψ, α τακ τψλκο ραζ ι ζαρψζψκυϕε. 16

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Μ Ρ : 0 9 / 0 1 / 2 0 1 6 Ρ. Ρ Ω. : 7 Λ Γ Μ - Λ Γ Μ Μ Η Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Υ 2 0 1 5 Δ Γ Ρ Ϋ Λ Γ Θ Δ ΚΔ Μ Β Δ Β Ω Θ Δ Δ Ρ Υ Θ Δ 0111 Χ / Γ Δ Θ Μ Θ Δ Ρ Ω Κ - - - 0112 Χ / Γ Λ Ρ Γ Κ Δ 2 3. 2 1 3. 0 0 0, 0 0-2

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια.

Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Στο Νηπιαγωγείο μάθαμε την παροιμία.(νήπια) Όποιος ξέρει γράμματα έχει τρία μάτια. Έλα να την ξαναπούμε. Όποιος ξέρει έχει Παίξαμε και το παιχνίδι με την κρυμμένη λέξη. Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια ένωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κρήτης ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ 2009 Χρηστίδης Δ. Ανωγιάτη Χ. Κοκκολάκη Α. Λουράντου Α. Χασάπης Φ. Σταυροπούλου Ε. Αλωνιστιώτη Δ. Καρκασίνας Α. Μαραγκουδάκης Θ. Κεφαλάς Γ. Μπαχά Α. Μπέζα Γ. Μποραζέλης Ν. Χίνης Π. Λύτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ Πέµπτη 5 Δεκεµβρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Μάνδρας Αττικής, το Πρότυπο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ

Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Χ Ρ Υ Σ Α Δ Η Μ Ο Υ Λ ΙΔ Ο Υ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο 1 Ε κ ε ίν ο τ o π ρω ινό του Μ άη του 1959 η Αργυρώ ξύπνησε με πολύ κακή διάθεση. Η κοιλιά της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν

Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» Γ υ μ ν ά σ ι ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν Π υ λ α ί α, 24 Μ α ΐ ο υ 2 0 1 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Σχολείο στο οποίο φοιτώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Η ζωή στη Θάλασσα ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΑΜΦΙΒΙΟΝ. Η ζωή στη Θάλασσα ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΦΙΒΙΟΝ * u r.. - k i ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠ ΕΧΩΔ Ε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998 Η ζωή στη Θάλασσα ' EΓKAINIAΣΘHKE TO

Διαβάστε περισσότερα

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε

ορφάνιας τους, αλλά να τα δοθεί κάθε ευκαιρία και τα Ζωδιάτη. Στην τρίτη συνάντηση το 1994 αποφασίστηκε 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994, με έδρα την Κατερίνη. Πλαισιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 178ο Αρωνίου 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι»

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Ι Κ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Ο Τ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ «Ο Ι Υ Π Ε Ρ Μ Α Χ Ο Ι» «Αείδω ξυνετοίσι, θύρας δ επίθεσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος... 12 ΤΟΜΟΣ 5ος... 14 ΤΟΜΟΣ 6ος... 17 ΤΟΜΟΣ 7ος... 19 ΤΟΜΟΣ 8ος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος... 12 ΤΟΜΟΣ 5ος... 14 ΤΟΜΟΣ 6ος... 17 ΤΟΜΟΣ 7ος... 19 ΤΟΜΟΣ 8ος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΤΟΜΟΣ 1ος... 3 ΤΟΜΟΣ 2ος... 6 ΤΟΜΟΣ 3ος... 9 ΤΟΜΟΣ 4ος... 12 ΤΟΜΟΣ 5ος... 14 ΤΟΜΟΣ 6ος... 17 ΤΟΜΟΣ 7ος... 19 ΤΟΜΟΣ 8ος... 22 ΤΟΜΟΣ 9ος... 25 ΤΟΜΟΣ 10ος... 27 ΤΟΜΟΣ 11ος... 30 ΤΟΜΟΣ 12ος...

Διαβάστε περισσότερα

σφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα Τατιανῆς μάρτυρος ( 226) Εὐθασίας, Μερτίου μαρτύρων ( 305). Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ζ. (τυπικὸν 6ης Ἰαν., 27 καὶ 8 10) * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ν. ΚΟΡΔΑΛΗ ΤΗΛ.210-3332973 (kordali@mnec.gr) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ. Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΑ Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4757 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ. Α ριθμ. Π ρω τ. > d fi 86

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ. Α ριθμ. Π ρω τ. > d fi 86 j t i JiPo jy A ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ /Ν ΣΗ Ε ΣΩ ΤΕ Ρ ΙΚ Η Σ ΛΕΙΤΟ Υ Ρ ΓΙΑ Σ Δ/ΝΣΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Ο Υ -Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Η Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 24 ης /2010 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15. ΜΠΑΣΑΚΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω

ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω I ΓρΑφΩ αστυνομικές ιστορίες κι έτσι μου προέκυψε πάνω κάτω. Έβλεπα, που λέτε, μια ταινία, Ξέχνα ότι ο δολοφόνος ξεχνάει συγκεκριμένα, και σκέφτηκα πως ένα τέτοιο σενάριο, ίσως και καλύτερο μεταξύ μας,

Διαβάστε περισσότερα

Σ' ένα άχαρο πεζοδρόμιο μιας πολύβουης πολιτείας ήταν κάποτε ένα άσχημο παραμελημένο δέντρο. Κανείς δεν το πρόσεχε. Κανείς δεν το φρόντιζε.

Σ' ένα άχαρο πεζοδρόμιο μιας πολύβουης πολιτείας ήταν κάποτε ένα άσχημο παραμελημένο δέντρο. Κανείς δεν το πρόσεχε. Κανείς δεν το φρόντιζε. Σ' ένα άχαρο πεζοδρόμιο μιας πολύβουης πολιτείας ήταν κάποτε ένα άσχημο παραμελημένο δέντρο. Κανείς δεν το πρόσεχε. Κανείς δεν το φρόντιζε. Κανείς δεν του έδινε την παραμικρή σημασία. Τα φύλλα του είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

23-08-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου.

23-08-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου. 23-08-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΥ. ΑΟΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 23-08-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου. Ἦχος Ἑωθινόν Α Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Τμήμα Φιλοσοφίας: Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 16.02.2015 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2014-2015: 29.05.2015 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς

Ο ι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Ο ιι κ α λ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς Οι εφημερίδες της εποχής φιλοξενούν συχνές αναφορές για τη Γυάρο. Είναι, όμως, εμφανές το άγχος της χουντικής προπαγάνδας να εμφανίσει αυτό το απάνθρωπο στρατόπεδο συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά).

Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά). Γ. Ρίτσος: ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (Ο Γρηγόρης ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ αποκλεισμένος στη σπηλιά της Μονής Μαχαιρά). Τέλειωσαν πια τα ψέματα δικά μας και ξένα Η φωτιά η παντάνασσα πλησιάζει. Δεν μπορείς πια Να ξεχωρίσεις αν καίγεται

Διαβάστε περισσότερα

1 www.24grammata.com

1 www.24grammata.com 1 Στη Σία ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 7 - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΛ. 2385023777 Καλ/κή επιµέλεια: Ι. Σεϊδάρη Επιµέλεια Εξωφύλλων: Μπλάζα Συµεόνοφσκι 2 ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΝΤΕΜΟΣ Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ. 425 π.χ. α Βραβείο ΑΧΑΡΝΕΙΣ. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει προϊόντα στην αγορά του ικαιόπολη. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΧΑΡΝΕΙΣ 425 π.χ. α Βραβείο ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ : Αθηναίος αγρότης. Εξασφαλίζει «ιδιωτική ειρήνη», ενώ η πατρίδα του βρίσκεται σε πόλεµο. ΜΕΓΑΡΕΥΣ: Αγρότης από τα Μέγαρα. Έρχεται να πουλήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου».

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΚΤΩΗΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ ΚΑΝΩΝ Α φέρων Ἀκροστιχίδα κατ Ἀλφάβητον ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις «Κυρίλλου». Ὠιδὴ α. Ἦχος α. Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιᾷ. Α νωθεν προκύψας συμπαθῶς, ἐξ οὐρανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 27-03-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π... ΑΘΗΝΑ 07-08-2015 ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Κ.Λ. Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Αζήλα, 24 Ννεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ Π Ρ Ο Κ Λ Α Γ Ο Ο Ρ Γ Α Ν Χ Ζ & Α Ν Θ Ρ Χ Π Η Ν Ο Τ Γ Τ Ν Α Μ Η Κ Ο Τ Χο ν Πίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 92/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Ζώνη Ευέλικτη Zώνη Ευέλικτη Ζώνη

Ευέλικτη Ζώνη Ευέλικτη Zώνη Ευέλικτη Ζώνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ε Υ Ε Λ Ι Κ Τ Η Ζ Ω Ν Η Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη

πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 330 ούλιος-α γουστος 2013 Πρός τούς 19 δελφούς ρχιερε ς πού τόν καταδίκασαν χωρίς δίκη...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ. που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής. του Αλέξανδρου Λυσιμάχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ. που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής. του Αλέξανδρου Λυσιμάχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΑΣ ο πρώτος Ναουσαίος ποδοσφαιριστής που πήρε μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα του Αλέξανδρου Λυσιμάχου Το γ ήπεδο τη ς πόλης μας θεωρούνταν ένα Δεν θυμάμαι να είδα τ ο ν Κάστρα αγων ιζόμε νο. Είνα

Διαβάστε περισσότερα

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο

Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Iανουάριος - Φεβρουάριος 2011, Έτος 15ο - Τεύχος 83ο Εκδίδεται από το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 17 19 20 23 25 27 29 Γιαγιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΤΡΙΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι σχέσεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνισµός

9. Οι σχέσεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνισµός 9. Οι χέεις µε την Ευρώπη: ο Φιλελληνιµός Από την εποχή της Αναγέννηης δηµιουργείται έντονο ενδιαφέρον την Ευρώπη για τα αρχαία ελληνικά κείµενα, την τέχνη και τον πολιτιµό. Πολλοί Ευρωπαίοι επικέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N

Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 6 7 ο Μ Α Ρ Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης

Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης Σκηνή 1 η : Στο σπίτι της Ρήνης, πρωί Το λαθρεμπόριο της ζάχαρης ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Ε Ρήνη, τι έπαθες σήμερα! Ασηκώσου, μωρή κοπέλα! Με το νου πλουταίνει η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτρα. Δεν ακούς, ε! Ή κάνεις που

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα:

Ιλιάδα Έπος. Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ιλιάδα Έπος Όμηρος Μετάφραση Αλέξανδρου Πάλλη Αθήνα, 1936, Εστία. Περιεχόμενα: Ραψωδία Α... 2 Ραψωδία Β... 17 Ραψωδία Γ... 29 Ραψωδία Δ... 40 Ραψωδία Ε... 53 Ραψωδία Ζ... 74 Ραψωδία Η... 87 Ραψωδία Θ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Ν. ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Και άλι για τα Ιουλιανά του 1965 (µια βαθειά ανατοµία της κατάστασης εν Ελλάδι µε ταυτόχρονη αναζήτηση της ελ ίδας, καµωµένη α ό µια άγρυ νη συνείδηση) Φυλλάδιο ληροφορήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε) Θεσσαλίας TEI Θεσσαλίας. Διατροφής Αγροτικών Ζώων. Τηλέφωνα 2410 684360 / 6973385500

Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε) Θεσσαλίας TEI Θεσσαλίας. Διατροφής Αγροτικών Ζώων. Τηλέφωνα 2410 684360 / 6973385500 Περιγραφή Υπεργολάβων Φορείς εκτέλες ΕΤΑ/ Υπεργολάβοι (συμπληρώνεται τόσες φορές όσοι είναι οι υπεργολάβοι (νομικά πρόσωπα)) που περιλαμβάνονται στις δαπάνες της επιχείρης στο πλαίσιο του υ Στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 3 α. Εξετάσεις και έλεγχος από τον παιδίατρο και τον οικογενειακό γιατρό σας. Η τακτική ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

6o ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Γρίφος Νο 1. Ακούγεται το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»

6o ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Γρίφος Νο 1. Ακούγεται το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» Γρίφος Νο 1 Ακούγεται το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη «ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» Γρίφος Νο 2 Κύριε Μπεκάτσα µου, δεν ήταν η πρώτη φορά που γύριζε σπίτι και µου αράδιαζε παραµύθια πως τάχατες συνάντησε τον Νιάρχο, νύχτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Παρχαρίδης ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Τσαλίκη Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας».

Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». Το, -18 μόλις σελίδων-, «Βοήθημα» που ακολουθεί, διατίθεται μόνον εδώ, διαδικτυακά, και δεν αποτελεί μέρος της έντυπης έκδοσης της «Ελευθερίας». 1 ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

γραφεια ελει Θεριυν ετ α γελματ ιδ αλλ αι σ α περ τερα απ τ α Παρ λληλα μεγ λη Θη η μι ρ αε η Ταραγα γη τ υ τυποτ ημ ου

γραφεια ελει Θεριυν ετ α γελματ ιδ αλλ αι σ α περ τερα απ τ α Παρ λληλα μεγ λη Θη η μι ρ αε η Ταραγα γη τ υ τυποτ ημ ου πρ δτε πρ π Θε ε υλλ γη οτατ τ κ οτ ε ιυ ανξ ντα τη αρ α τητα Ατ γραφ του πληθυ μο κα α λ α εδ λα υ αρ α υ κ ομου τ ιυ ν ζ γι πτ Ελληνε κα λλ ρ Στατιοτ κη τ ρ ρ ετα ατ τη Λατ κη λ ξη τ υ οημα ε κρ τ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ

ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 213087 83 ΜΑΚΙΣΤΙΑ Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ ΟΥ Σ ΥΛ ΛΟ Γ ΟΥ Μ Α Κ Ι Σ ΤΑ Ι Ω Ν ΟΛΥ Μ Π Ι Α Σ Έτος 21ο Φύλλο 82 Τιμή: 0,03 Ευρώ Διεύθυνση εφημερίδας: Ερυμάνθου 10 Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ 17-07-2015 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΙ 08:00 20.00 20.00 08.00 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

το σημείωμα του Προέδρου

το σημείωμα του Προέδρου ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ το σημείωμα του Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο τέλος μια τριαντάχρονης και πλέον διαδρομής και ενεργής παρουσίας στα δρώμενα του ΤΕΕ και ιδιαιτέρως με την λήξη της τρίτης και τελευταίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση

ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου. Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΚέντροΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης Σουφλίου Πρόγραμμα: Διαχείρισηαπορριμμάτων-Ανακύκλωση ΕΚΔΟΣΗ Κ.Π.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Πρόγραμμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2011. Για ηη γραθή, ανηιγραθή, θωηογράθιζη, αναηύπωζη και διανομή: Σαπρίκης Χρίζηος

Ιούνιος 2011. Για ηη γραθή, ανηιγραθή, θωηογράθιζη, αναηύπωζη και διανομή: Σαπρίκης Χρίζηος Για ηη γραθή, ανηιγραθή, θωηογράθιζη, αναηύπωζη και διανομή: Σαπρίκης Χρίζηος Ιούνιος 2011 Πλίνθοι και κέραμοι x 3 Κεύμενα που γρϊφτηκαν όχι για να ενημερώςουν, να καθοδηγόςουν αλλϊ αφορμϋσ, ελπύζουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΔΡΧ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΔΡΧ. ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1995 ΤΕΥΧΟΣ 14 ΔΡΧ. 10 Λ ίμ ν η Κ ο ρ ώ ν ε ια : ά ρ α γ ε ε ίμ α σ τ ε έ τ ο ιμ ο ι γ ια τ η ν α ν ά

Διαβάστε περισσότερα

Προηγ. Χρήσης. εκτάσεων σύνολο 5 έτους 2012 31Ν 4260/62) συν αναπροσαρµόγες ποσών σύµβασης 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµως γης (άρθρο 195 Κ Κ)

Προηγ. Χρήσης. εκτάσεων σύνολο 5 έτους 2012 31Ν 4260/62) συν αναπροσαρµόγες ποσών σύµβασης 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµως γης (άρθρο 195 Κ Κ) ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2013 - ήµος Ελασσόνας Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Προηγ. Χρήσης Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04-03 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ.πρωτ.Β3γ/12490 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχετ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα

Μίχος Κάρης. Υστερόγραφα Μίχος Κάρης Υστερόγραφα ΑΘΗΝΑ 2008 Μίχος Κάρης Υστερόγραφα 2008 Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Σχεδιασμός έκδοσης και εξωφύλλου: Βίβιαν Γιούρη Εκτύπωση: Μητρόπολις ΑΕ Βιβλιοδεσία: Ευ. Άνδροβικ Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ Φωκιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.934.581,17 8.981.391,60 9.339.442,24 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.919.581,17 8.966.491,38 9.339.442,24 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 667.446,87 833.962,71 850.740,48 603 Αποδοχές υπάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Σχολικό έ τος 2012-13 Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Π α ρ α θ έ μ α τ α Θ έ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου*

«Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* Μιὰ θαυμαστὴ σύγχρονη ἱστορία «Τὸ σπουργιτάκι τοῦ Θεοῦ»: Στέλλα Μιτσακίδου* ΤΗΝ 3η Ιουνίου 2005 φονεύθηκε σὲ αὐτοκινητικὸ δυστύχημα ἡ ἀγαπητή μας Στέλλα, ποὺ εἶχε στοιχεῖα «κατὰ Χριστὸν σαλότητος», μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 597/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Στην αρχαιότητα οι γιατροί

Στην αρχαιότητα οι γιατροί A T O M I K H M E Λ E T H Εµπειρίες και συµπεράσµατα από τη θεραπευτική ιππασία Βασιλική Καπετάνου, Φυσικοθεραπεύτρια, NDT Αθηνά Γεωργιάδου, Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 26 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 26 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 26 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827 www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Προβολής ράσεων και Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων ΕΦΕΠΑΕ

Σηµεία Προβολής ράσεων και Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων ΕΦΕΠΑΕ Σηµεία Προβολής ράσεων και Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων ΕΦΕΠΑΕ A/A Νοµός Επωνυµία Σηµείου ιεύθυνση Αριθµός Περιοχή ΤΚ Τηλέφωνο ήµος 1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βαλαωρίτου 4 Κολωνάκι

Διαβάστε περισσότερα

Κεχαγιάς Στέργιο, /ντής Σχολείου 1

Κεχαγιάς Στέργιο, /ντής Σχολείου 1 Η ασφάλεια των µαθητών εντός και εκτός των σχολικών κτιρίων. Κεχαγιάς Στέργιος δάσκαλος -µετεκπαιδευµένος στο πρόγραµµα ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών και των Τεχνολογικών ατυχηµάτων του Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος

Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές» Ομιλία του Μιχάλη Κιούση, προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΜΕΛΟΣ EPRASS" Λόντου 8 10681 Αθήνα Τηλ.:(210) 3810783-4 Fax.: (210)3301977 E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr Συνέδριο ΤΕΕ «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Ερμού 134-136, 105 53 Αθήνα - τηλ.-fax: 210 32 52 214, 6937075765. www.sea.org.gr Αθήνα, 11/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 97 Προς: τον κ. Νικόλαο Ξυδάκη, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το σχέδιο εργασίας ξεκίνησε τον Ιανουάριο και το κλείσαμε περίπου στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αφού άρχισε να ξεθωριάζει το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα.

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η

Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και. Ελευθερία ή Θάνατος. γ35343 ωβη3οω3η 3 Συµβουλεύοµαι το κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας και Κρυπτογραφικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας α β γ δ ε ζ θ ι κ λ µ ν ξ ο π ρ σ τ φ χ ψ ω η ξ υ ψ ω 1 2 3 4 5 6 7 4α 8 9 ο α β γ δ 9α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2015 έως 31/03/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/03/2015 έως 31/03/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95-51.826,00 9.840.300,95 304.707,46 3.656.749,83 290.726,91 1.894.970,40 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95-51.826,00 9.840.300,95 304.707,46 3.656.749,83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 51 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 213 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΟΣ 51 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 213 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΟΣ 51 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ ΤΕΥΧΟΣ 213 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΝΗ 20 - ΑΘΗΝΑ 104 33 - ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 523 5149 www.attikosomilos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ

Τ ο ά π ε ζ α. Κ ό γ ξ σ Τ ο ά π ε ζ α Κ ό γ ξ σ Ηέμαςα για ρσζήςηρη με παιδιά γσμμαρίξσ λσκείξσ Δπιμέλεια: Άγγελξπ Γκξύμηπ, θεξλόγξπ Κεσκάδα 2014-1- -2- Ποόλξγξπ Μεσά φαπάρ οξλλήρ οπξλξγίζξτμε, για μια ακόμη υξπά, σημ ομετμασική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγία της ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 φ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΡΧ. 10 Η Οδηγία για το υ ς Ο ικοτύπους, πρόκληση για πρόοδο στη διατήρηση τη ς φύσης. Η εφ

Διαβάστε περισσότερα

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει»,

«Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Η Α ΞΙΑ & ΑΠΟ ΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Η ΜΟ ΣΙΩΝ ΣΧΕ ΣΕ ΩΝ «Το δη µόσιο αίσθη µα είναι το παν. Με αυ τό, τί πο τα δεν µπο ρεί να αποτύχει. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν µπο ρεί να πε τύ χει», Αβραάµ Λίνκολν ν 86 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε ΧΡΟΝΟΣ 36ος ΤΕΥΧΟΣ 161 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Επέτειος 50 χρόνων Ο Σύνδεσμός μας άρχισε την πορεία του το 1961. Ήταν τότε που καταξιωμένοι χωριανοί μας διαπίστωσαν την ανάγκη να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο αυτό αφορά συντηρήσεις σε έργα οδοποιίας στο εσωτερικό της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ'

Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ' ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (1959) Πλεονάκις επολέμησάν με εκ νεότητός μου και γαρ ουκ ηδυνήθησάν μοι ΨΑΛΜΟΣ ΡΚΗ' Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ το φως Και η ώρα η πρώτη που τα χείλη ακόμη στον πηλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/ 2012 Αθήνα 21/02/2012 Αριθμ. Πρωτ. 162 Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Τ ΟΥ ΥΠΟΕ ΡΓΟΥ 1 «ΚΑ Τ Α ΡΤ ΙΣΗ 20 0 Ν Ο Σ ΗΛ Ε ΥΤ ΩΝ Τ ΗΣ 6 η ς ΥΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ j1p@g% ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 33 - ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το καλοκαίρι είναι

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ.

σελ.3 Ο Γι όαχιμ Φο ύ χτε λ ε π ι κε φ αλ ή ς κλιμακ ί ου Γερ μανώ ν α ξ ι ωματούχω ν κα ι ε π ι χε ι ρημ α τ ι ώ ν σελ.4 σελ. Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 227 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ E-mail: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Ιστός: http://echo.nextnet.gr Tέλος εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Το 3 ο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες προβλέπεται να διδαχθούν σε 4 διδακτικές ώρες. Α. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι διδακτικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό

3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό 3 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΤΑΜΟΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ : «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ» Το πρωί στις πέντε, σε ένα φτωχό χωριό στην Ελλάδα, ο Ανδρέας ξύπνησε να πάει στο ξυλουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω

Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω 69 μ ι α μ έ ρ α σ τ η ζ ω ή μ ι α ς O l y m p i a Ξύπνησα το πρωί και το κεφάλι μου έλεγε να σπάσει. Τέρμα πια, δεν ξαναπίνω ποτέ!! Πρέπει να ακούσω επιτέλους τους «ειδικούς» που λένε ότι οι γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ...

Περιεχόμενα. Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13. Σάλι Μπόουλς... 43. Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125. Οι Νόβακ... Περιεχόμενα Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Φθινόπωρο 1930)... 13 Σάλι Μπόουλς... 43 Στη νήσο Ρούγκεν (Καλοκαίρι 1931)... 125 Οι Νόβακ.... 161 Οι Λαντάουερ.... 219 Βερολινέζικο Ημερολόγιο (Χειμώνας 1932-1933)...289

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΗΑ-23Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :68104 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 388/2013 Από το Πρακτικό της 42ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα