Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)"

Transcript

1 Θέρµη: Αρ. Πρωτ: 580 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 3.477,00 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ

2 Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «ΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη:.τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 66 του ν.400/0 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου Ρυθµίσεις γα την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 80 Α /.08.0)..Την αριθµ /0.0.0 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Σύσταση Οργανισµού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευοµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοµικών προσώπων» (ΦΕΚ 84 Β /3.0.0). 3.Τη µε αριθµ. 3 Απόφαση της ης/6--0 Συνεδρίασης του.σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ µε θέµα: «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ΗΜΗΤΡΑ». 4.Τη µε αριθµ. 5β Απόφαση της 48 η /7--04 Συνεδρίασης του Σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ µε θέµα: «Εφαρµογή της αριθµ. 99/3869/ ΚΥΑ - Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταµένων». 5.Την υπ αριθµ. 99/3869/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 889//7-0-04) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Οργανισµός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.- ΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙ. 6.Την αριθµ. 4/3450/04 (ΦΕΚ Β 304/--04) απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών Και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκριση επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης µε το ποσό των ,00 ευρώ και καθορισµός των όρων του τρόπου καταβολής, των δικαιολογητικών και των διαδικασίων πληρωµής και ελέγχου. 7.Την αριθµ. 5 (εκτος ηµερ. ιάταξης) Απόφαση (Α Α 7ΞΩΨΟΞ3-ΜΜ) της 49 ης /--04 Συνεδρίασης του Σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ, σχετικά µε την αποδοχή επιχορήγησης της ανωτέρω Πράξης µε το ποσό των ,00 ευρώ. 8.Την αριθµ. 60/9--04 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την έγκριση καταβολής Α δόσης επιχορήγησης του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω Πράξης, ύψους ,00 ευρώ. 9.Τις διατάξεις του Ν. 48/04 (ΦΕΚ Α 60, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 0.Το αριθµ. 830/5--04 έγγραφο της Γενικής /νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά µε την πραγµατοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ..Την µε αριθµ. απόφαση (Α Α: 6 ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53 ης /6..05 Συνεδρίασης του Σ του ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων µειοδοτικών) διαγωνισµών (αρθρο 43 του Ν. 48/04), για την προµήθεια αναλώσιµων και άλλων υλικών και µικροεξοπλισµού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτοµίας «(ΑγροΕΤΑΚ) µε Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ».. Το µε αριθµ. Πρωτ.550/ αίτηµα των Ωφελούµενων των έργων ΕΤΑΚ µε ΚΥΠΕ:3498/8, 3496/37, 3503/86, 3490/58, 333/9, 33/00, 37/37, 3383/0, 3396/9, 3486/5, 343/55, 3536/73, 3454/64, 3507/44, 338/57 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (Α ΑΜ: 5REQ ). 3.Την µε αριθµ. πρωτ. 564/-4-05 (Α Α:76ΕΘΟΞ3Μ-ΞΟΨ) απόφαση της ιευθύντριας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π.. 4.Την µε αριθµ. πρωτ. 4640/5--05 (Α Α:7ΠΓΟΞ3Μ-ΙΚ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α ΑΜ:5REQ ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προµήθειας αναλώσιµων υλικών, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ µε ΚΥΠΕ: 3498/8, 3496/37, 3503/86, 3490/58, 333/9, 33/00, 37/37, 3383/0, 3396/9, 3486/5, 343/55, 3536/73, 3454/64, 3507/44, 338/57 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών &

3 Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτοµίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προµηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε µία ή περισσότερες από τις εννιά (9) οµάδες και υπο-οµάδες είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω εννιά (9) οµάδες και υποοµάδες ειδών: Οµάδα. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Εξοπλισµός (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=4.07,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Υπο-οµάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης Υπο-οµάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Οµάδα. Εκτυπωτές-πολυµηχανήµατα (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=445,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Υπο-οµάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης Υπο-οµάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Οµάδα3. Εξοπλισµός γραφείου (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=790,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Υπο-οµάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης Υπο-οµάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Οµάδα4. Φωτογραφικός εξοπλισµός (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=.990,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Οµάδα5. Φορητός ηλεκτρονικός εξοπλισµός (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=705,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Υπο-οµάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης Υπο-οµάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Οµάδα6. Γεωργικός εξοπλισµός (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=50,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Υπο-οµάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης Υπο-οµάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Οµάδα7. Λογισµικό (κωδικός ΕΓΛΣ 6). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=.00,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Οµάδα8. Εργαστηριακός εξοπλισµός (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=.450,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Υπο-οµάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης Υπο-οµάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Οµάδα9. Ειδικός εξοπλισµός (κωδικός ΕΓΛΣ 4). Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=405,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Υπο-οµάδα Α' παράδοση υλικών στην έδρα του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης Υπο-οµάδα Β' παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας Ο µέγιστος διατιθέµενος προϋπολογισµός για την προµήθεια του συνόλου των παραπάνω οµάδων ειδών ανέρχεται σε 3.477,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Ο διαχωρισµός σε υπο-οµάδες κρίθηκε απαραίτητος προς διευκόλυνση των προµηθευτών, λόγω ότι η υποοµάδα Β περιλαµβάνει υλικά που αφορούν ανάγκες του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ στο τµήµα Ακροδρυών που έχει έδρα το Νέο Κρίκελλο, στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας, Λαµία, Τ.Κ.3500, τηλ , fax Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω οµάδων ειδών είναι οι εξής:

4 ΟΜΑ Α (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές-Εξοπλισµός) Υπο-οµάδα Α Α/Α CPV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Φορητός Ηλεκτρονικός υπολογιστής Ultrabook, Οθόνη:.6" LED LCD, Ανάλυση: 366x768, CPU: Intel Core i5.4 GHz, RAM: 4 GB, GPU: Intel HD 5000, Σκληρός ίσκος: 56 GB SSD, Λειτουργικό: Mac OS X, Βάρος:.08 kgr, MacBook Air MD7GR/B -.6" Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Server) Qnap TS- 69 Pro Σκληρός δίσκος για χρήση σε server, Western Digital RE TB, 6 Gbit/s, 3.5'' Φορητός υπολογιστής HP PAVILION 5-P04ND 5.6'' FHD AMD QUAD CORE A0-5745M GB TB+8GB SSD AMD R7 M60 WINDOWS Φορητός Υπολογιστής, ASUS X75LK-T407D. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: Intel Core i7-450u (.00 GHz) µε 3 MB L3 cache/ Οθόνη: 7.3'' HD+ TFT µε LEDbacklit και ανάλυση 600 x 900/Μνήµη: 89 MB DDR3 στα 600 MHz/Σκληρός ίσκος: TB SATA, 5400 rpm και 4 GB msata SSD/Οπτικός ίσκος: DVD±RW/CD- RW/Κάρτα γραφικών: Nvidia Geforce GTX 850 µε GB αυτόνοµης µνήµης/ Ενσύρµατη επικοινωνία: 0/00/000 MBps LAN/Ασύρµατη επικοινωνία: 80.b/g/n, Bluetooth 4.0/ ιασυνδέσεις: 3 x USB 3.0, x VGA, x HDMI, SD card reader, x RJ-45, x Combo audio jack/πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Ενσωµατωµένη κάµερα και µικρόφωνο/ήχος: Ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία SonicMaster Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, Dell Inspiron 354. Τεχνικά χαρακτηρσιτικά: Notebook, Οθόνη: 5.6" LED LCD, Ανάλυση: 366x768, CPU: Intel Core i3 4030U.9 GHz, RAM: 4 GB, GPU: Intel HD Graphics 4400, Σκληρός ίσκος: 500 GB HDD, Λειτουργικό: Windows 8, Βάρος:. kgr Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Dell Inspiron Τεχνικά χαρακτηριστικά: Notebook, Οθόνη: 5.6" LED LCD, Ανάλυση: 366x768, CPU: Intel Core i7 5500U.9 GHz, RAM: 4 GB, GPU: Nvidia GeForce 840M, Σκληρός ίσκος: 500 GB HDD, Λειτουργικό: Windows 8, Βάρος:.4 kgr

5 Ηλεκτρονικός υπολογιστής desktop µε οθόνη. Προδιαγραφές Η/Υ :Κουτί Midi-Tower Τροφοδοτικό: 500w Motherboard: Asus για επεξεργαστή i µε ενσωµατωµένο audio chip Επεξεργαστής: Intel Core i στα 3.0 GHz µε cache µνήµη 6MB Μνήµη: 8GB DDR3 Κάρτα Γραφικών: NVIDIA GeForce GT 705 µε GB µνήµη Σκληρός ίσκος: TB rpm Οπτική µονάδα: DVD±R/RW Ποντίκι: ενσύρµατο, οπτικό Πληκτρολόγιο: Ναι Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 8. (64bit). ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ: Τύπος οθόνης: LCD LED Widescreen Full HD ιαγώνιος:.5'' Κόκκος: 0.48 x 0.48 mm Μεγ. Ανάλυση: 90 x 080 pixels Χρόνος απόκρισης: 8 ms Αντίθεση (Contrast) : 000: (typical) Γωνία Θέασης: 78 (H) / 78 (V) Φωτεινότητα: 50 cd / m Χρώµατα οθόνης: 6.7 millions Υποδοχή σύνδεσης : D-Sub 5-pin (Analog), x HDMI- MHL, DP, 3 x USB 3.0 ( x upstream, x downstream) Εγγύηση: 3 ΧΡΟΝΙΑ Πρόσθετα χαρακτηριστικά: x 5 Watt Speakers, Full HD Webcam (.0 mega-pixel), Dual digital microphone (Omnidirectional) Φορητός Ηλεκτρονικός υπολογιστής HP 5-rnv. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Intel Core i5-500u Χωρητικότητα ίσκων: TB Μέγεθος Μνήµης RAM: 6 GB Μέγεθος Οθόνης: 5.6'' Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 8. (64bit) Chipset Κάρτας Γραφικών: NVIDIA GeForce 80Μ Μνήµη Κάρτας Γραφικών: GB, τεµ Σταθερός υπολογιστής. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: Intel Core i5-4460, Μνήµη RAM: 8 GB, Σκληρός ίσκος: TB HDD,Πληκτρολόγιο Microsoft Wired 600 GR-Μαύρο, ποντίκι Microsoft optical, Web Camera Crypto Bright Μαύρη, Windows Οθόνη Samsung LT8D30 Monitor TV 8" UPS Bitmore Line 650VA Ipad AIR WP 6 GB 9,7'' Dual Core Apple A7 64-bit,30 GHz

6 Tablet, SONY Xperia Z Black. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ταχύτητα επεξεργαστή:.3 GHz/Επεξεργαστής: Quad-Core Qualcomm Snapdragon 80.3 GHz/Μνήµη RAM: 3 GB RAM/ ιαγώνιος οθόνης (inch): 0. inch/ανάλυση: 90 x 00 pixels/τύπος οθόνης:ips µε TriluminosTM και X- RealitTM για Mobile/Εσωτερική µνήµη:6 GB/Υποστηριζόµενες κάρτες µνήµης Flash:microSD έως 8 GB, microsdhc/wlan (standards):80. a/b/g/n/ac/συνδέσεις:usb (MHL 3.0), headset jack (DNC 5 pin), magnetic connector/λογισµικό πλοήγησης:google Maps/Μεγάφωνα:Μπροστινά stereo ηχεία/ενσωµατωµένο µικρόφωνο/ειδικά χαρακτηριστικά:dlna: Version.5, Συνδεσιµότητα NFC/Κάµερα:Ναι 8megapixel/Μπροστινή κάµερα:ναι.megapixel/τύπος µπαταρίας:6000 mah µε λειτουργία STAMINA /Λειτουργικό σύστηµα:android 4.4 KitKat TABLET Samsung Galaxy Tab S 0.5 ίντσες, WiFi, λευκό χρώµα, λειτουργικό Android, 3 GB Ram και 6 GB, Επεξεργαστής Quad-core Cortex.9 και.3 GHz + θήκη) Σταθερός Η/Υ desktop: Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κουτί Micro Tower, τροφοδοτικό 500w, Επεξεργαστής Intel i3-460, µνήµη RAM 4 GB DDR3, TB σκληρός δίσκος 700 rpm, κάρτα γραφικών HD Graphics 4400, οπτικά µέσα DVD-RW, Monitor.5'' LED Widescreen full HD (ανάλυση 90x080) χρόνος απόκρισης 8ms, πληκτρολόγιο, ποντίκι οπτικό ενσύρµατο, ηχεία-ισχύς 0 W. Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 8. (64bit) Φορητός Ηλεκτρονικός υπολογιστής ASUS A55LN- XO439H I7-450U/8GB/TB+4 GB SSD/ Κάρτα Γραφικών GB Μέγεθος Οθόνης: 5.6'' Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 8. (64bit) Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή - ASUS PB78Q WQHD Εξωτερικός σκληρός δίσκος -WD HDD EXT 500GB My Passport Ultra Black (Χωρητικότητα 500 GB; Μέγεθος.5"; Σύνδεση USB 3.0; Max Ρυθµός Μεταφοράς USB 5 Gbit/sec; Χρώµα Μπλε) UPS 500VA Line Interactive BR500GI (Κατηγορία00 VA και άνω; Παρεχόµενη Ισχύς (VA)500 VA; Παρεχόµενη Ισχύς Τροφ. (Watts)865 W); Αυτονοµία Μπαταρίας 3. min full load, Τύπος ΜπαταρίαςRBC 09; Θύρα USBΘύρα USB; Έξοδοι IEC 30 C36+; Βάρος3.85 kgβάθος35.6 cmπλάτος3.3 cmύψος. cm) (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=3.54,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

7 Υπο-οµάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Σταθερός Η/Υ desktop: Τεχνικά χαρακτηριστικά: Κουτί Micro Tower, τροφοδοτικό 500w, Επεξεργαστής Intel i3-460, µνήµη RAM 4 GB DDR3, TB σκληρός δίσκος 700 rpm, κάρτα γραφικών HD Graphics 4400, οπτικά µέσα DVD-RW, Monitor.5'' LED Widescreen full HD (ανάλυση 90x080) χρόνος απόκρισης 8ms, πληκτρολόγιο, ποντίκι οπτικό ενσύρµατο, ηχεία-ισχύς 0 W. Λειτουργικό Σύστηµα: Windows 8. (64bit) (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=530,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΟΜΑ Α (Εκτυπωτές-Πολυµηχανήµατα) Υπο-οµάδα Α Α/Α CPV ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ποσότητα Πολυµηχάνηµα Xerox Workcentre 35DNI Laser Λειτουργίες:Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό, Μηνιαίος κύκλος εργασιών: έως σελίδες, Ταχύτητα Ασπρόµαυρης Εκτύπωσης έως 8 σελ/λεπτό, Με προηγµένες δυνατότητες δικτύωσης όπως Ethernet και Wi-Fi και γρήγορη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης Πολυµηχάνηµα HP DeskJet Ink Advantage 455 AiO (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=370,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Υπο-οµάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ποσότητα Εκτυπωτής HP LaserJet Pro P0 (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=75,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

8 ΟΜΑ Α 3 (Εξοπλισµός Γραφείου) Υπο-οµάδα Α Α/Α CPV ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ποσότητα Φωτιστικό γραφείου -τύπου σχεδιατηρίου µε σπαστό βραχίονα µήκους 80 εκ Φωτιστικό Led µε Μεγεθυντικό Φακό µε σπαστό βραχίονα µήκους 80 εκ Καρέκλα γραφείου ανατοµική, καµπύλο σχήµα πλάτης και έδρας για εργοµετρική στήριξη του σώµατος, ρύθµιση του ύψους των µπράτσων, µηχανισµός ρύθµισης της ελαστικότητας του relax µηχανισµού, ρύθµιση του ύψους του καθίσµατος, ροδάκια Καρέκλα επισκέπτη γραφείου, επένδυση καθίσµατος και πλάτης από µαλακό ύφασµα, χρώµα µαύρο ιαστάσεις: Ύψος καθίσµατος: 45 εκ., Πλάτος καθίσµατος: 4 48 εκ., Βάθος καθίσµατος: 4 εκ, Συνολικό ύψος: 8 εκ., Βάρος: 5 κιλά., έτος εγγύηση. (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=695,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Υπο-οµάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ποσότητα Κάθισµα γραφείου τροχήλατο (µε µηχανισµό ανάκλησης πλάτης, µπράτσα, µηχανισµό ρύθµισης του ύψους, ψηλή πλάτη, περιστρεφόµενη πλάτη και έδρα του καθίσµατος σε µαύρο ή µπλε ύφασµα, µεταλλική βάση) (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=95,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΟΜΑ Α 4 (Φωτογραφικός Εξοπλισµός) Α/Α CPV ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή - Sony Cyber-shot RX00 III Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή Sony Cyber-shot DSC- W830 Pink ή Purple. Φακοί φωτογραφικών µηχανών - Tokina AT-X -8mm f/4.0 Pro DX for Nikon Φακοί φωτογραφικών µηχανών - Sigma 7-70mm f/.8-4 DC OS HSM Macro for Nikon Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε τουλάχιστον 30x optical zoom και 6 megapixel αισθητήρα, καθώς και Full HD video εγγραφή και συνεχείς λήψεις (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=.990,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

9 ΟΜΑ Α 5 (Φορητός ηλεκτρονικός εξοπλισµός) Υπο-οµάδα Α Α/Α CPV ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Συσκευές καταγραφής δεδοµένων Hobo U3 Pro v Temp/RH Data logger GPS-eTrex 0 GA Φορητό πεχάµετρο, µε αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας, ανάλυση µέτρησης ph 0.0, µήκος καλωδίου ηλεκτροδίου m, δυνατότητα αλλαγής ηλεκτροδίου (BNC connector), λειτουργία µε αλκαλική µπαταρία 9V, κατάλληλο για περιβάλλον 0-50 C/95% HR (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=640,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Υπο-οµάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Φορητό πεχάµετρο τσέπης αδιάβροχο (µέτρηση ph και θερµοκρασίας σε υγρά) Φορητός Μετρητής ph, θερµοκρασίας, υγρασίας, φωτεινής ακτινοβολίας εδάφους (απευθείας µέτρηση στο έδαφος) (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=65,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΟΜΑ Α 6 (Γεωργικός Εξοπλισµός) Υπο-οµάδα Α Α/Α CPV ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Λυσίµετρο, δειγµατολήπτης εδαφικού διαλύµατος, µήκους 60cm, κεραµική άκρη 5cm, εξωτερικής διαµέτρου mm, εσωτερικής διαµέτρου 6mm, πάχους τοιχώµατος 3mm, µε σωλήνα αναρρόφησης PVC, ελαστικό πώµα, σφικτήρα και σύριγγα εξαγωγής του διαλύµατος (0ml)

10 ειγµατολήπτης εδάφους τύπου ανοικτού σωλήνα µε οδοντωτή µύτη, κατασκευασµένος από γαλβανισµένο ατσάλι, κατάλληλος για λήψη δειγµάτων διαµέτρου.5cm και µήκους έως 5cm ειγµατολήπτης εδάφους µήκους m και διαµέτρου.5cm, κατασκευασµένο από υψηλής ανοξείδωτο ατσάλι τύπου 36 (SS 36), µε χειρολαβές και ποδωστήριο, µέγιστο βάθος δειγµατοληψίας 36cm, όγκος δείγµατος 70ml (περίπου) (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=400,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Υπο-οµάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Ψαλίδι κλαδέµατος για χρήση µε ένα χέρι (λεπίδες από χάλυβα, λαβές από αλουµίνιο, σύστηµα απορρόφησης κραδασµών, για δενδροκοµική χρήση) Αυλός Ψεκασµού (µάνικα) υψηλής πίεσης, µεγάλου βεληνεκούς (TOP GUN, ARAG) µε λάστιχο ψεκασµού 0 m (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=0,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΟΜΑ Α 7 (Λογισµικό) Α/Α CPV ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ποσότητα Λογισµικό για την ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων Nvivo0 for Windows Full License από την εταιρεία QSR International (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=.00,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΟΜΑ Α 8 (Εργαστηριακός Εξοπλισµός) Υπο-οµάδα Α Α/Α CPV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Μετρητής σπόρων σιτηρών (00 σπόρων) ειγµατοληπτική αλωνιστική µηχανή χειρός

11 Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός. Προδιαγραφές:Να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 9 µονάδες ζύγισης: Kilogram (kg), Gram (g), Pound (lb), Ounce (Oz), Carat (ct), Dram (d), Grain (GN), Newton (N), TaelsT. (TL.T) Να διαθέτει χρόνο σταθεροποίησης τουλάχιστον 3 sec Να διαθέτει µέγιστο βάρος ζύγισης 600 γραµµάρια Να διαθέτει εξωτερική βαθµονόµηση µε τη χρήση πρότυπου βάρους Να διαθέτει αναγνωσιµότητα: 0. g Να διαθέτει επαναληψιµότητα: 0. g Να διαθέτει γραµµικότητα: 0. g Να έχει θερµοκρασία λειτουργίας σε ένα εύρος τουλάχιστον 0 400C Να διαθέτει διάµετρο δίσκου ζύγισης 0 mm Να έχει διαστάσεις µικρότερες από 80 x 50 x 90 mm Να διαθέτει βάρος µικρότερο από κιλό Βάση στήριξης ραφιών για λυοφιλιωτή (Laboratory Freeze Dryer mod ALPHA - LDPlus) Ζυγός 6000 g, 0, g του Γερµανικού Οίκου Kern, EMS 6K Ζυγός 00 g, 0,0 g του Γερµανικού Οίκου Kern EMB Ζυγός 000 g, 0. g του Γερµανικού Οίκου Kern EMS K0., Ζυγός 000 g, 0. g, EMS K Προσαρµογεας ηλεκ. ρεύµατος για ζυγούς οίκου Kern Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύµετρο - LCD οθόνη 5 ψηφίων, Εύρος Μέτρησης: max 50 mm, Ακρίβεια κατά DIN 86, Επαναληψιµότητα : 0,0 mm Πρότυπο βάρος, Kg, M3, χυτοσίδηρος, knob για καλιµπράρισµα ζυγαριάς Θερµόµετρο υδραργυρικό µεγίστου-ελαχίστου (min - max) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Πλαστικός σκελετός µε οροφή, Μηχανική επαναφορά - Μηχανισµός ενδείξεων µε πιεζόµενο κοµβίο, Υλικό πλήρωσης θερµοµέτρων: Υδράργυρος (Ηg), ιαστάσεις: 30 cm x 90 cm, Εύρος µέτρησης θερµοκρασίας: - 30 o C έως + 50 ο C, Ανάλυση: o C. 5

12 Εργαστηριακό Πεχάµετρο Να διαθέτει εύρος: Να έχει ανάλυση µέτρησης 0.0 ph, ή 0.00 ph, επιλέξιµο Να διαθέτει ακρίβεια µέτρησης ±0.00 ph ± ψηφίο Να διαθέτει αυτόµατη και χειροκίνητη αντιστάθµιση της θερµοκρασίας σε ένα εύρος περίπου από -50 έως +500C Να έχει δυνατότητα βαθµονόµησης, ή 3 σηµείων από επιλογή τουλάχιστον 0 ρυθµιστικών διαλυµάτων Να διαθέτει εύρος µέτρησης mv: -.999, ,9 mv Να έχει ανάλυση: 0, mv Να έχει ακρίβεια: ±0. mv± ψηφίο Να διαθέτει εύρος µέτρησης θερµοκρασίας: C Να έχει ανάλυση: 0,0C Να έχει ακρίβεια: 0,0C+ ψηφίο Να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει µέχρι τουλάχιστον σετ µετρήσεων Να διαθέτει RS3 και USB Να διαθέτει ηµεροµηνία και ώρα Να συνοδεύεται από αισθητήρα pη µε µέτρο καλώδιο και σύνδεση BNC Επίσης να συνοδεύεται από αισθητήρα θερµοκρασίας για µέτρηση εύρους τουλάχιστον C Να συνοδεύεταιαπό βάση στήριξης των ηλεκτροδίων Εγγύηση λειτουργίας 5 ετών Στερεοσκόπιο 0x/40x διερχόµενος φωτισµός LED Στερεοσκόπιο τριοφθάλµιο euromex µε δυνατότητα µεγέθυνσης 6,7-45x, φωτισµού Led, συνοδευόµενο από κάµερα,3 Mp και λογισµικό Ψηφιακή βίντεο µικροκάµερα για στερεοσκόπιο, Ανάλυση,3 Mpixel Φακός προσαρµογής φωτογραφικής κάµερας σε στερεοσκόπιο

13 Σύστηµα ελέγχου υγρασίας για πάγκο υδρονέφωσης & εγκατάσταση. Προδιαγραφές:Ελεγκτής και ενδείκτης τιµών ελεγχόµενος από µικροεπεξεργαστή Ελεγκτής και ενδείκτης τιµών µε διαστάσεις 48x96 Να διαθέτει όρια τιµών τα οποία να µπορούν να προγραµµατιστούν από το χρήστη Να διαθέτει ανάλυση του µετατροπέα A/D: 0.mVdc/ψηφίο - µa/ψηφίο. Να µπορεί να δεχθεί αισθητήρια µε έξοδο 0...0mA, 4...0mA, 0...Vdc, 0...0Vdc, Pt00 4-wire Να διαθέτει δύο relay εξόδων ένα για κάθε παράµετρο και ένα relay συναγερµού minimum και maximum τιµών Να διαθέτει RS3 C. ΑισθητήραςΘερµοκρασίαςυγρασίας Θα πρέπει να είναι διπλός αισθητήρας µέτρησης απόλυτης υγρασίας και θερµοκρασίας Να διαθέτει έξοδο 4 0mA Να διαθέτει εύρος µέτρησης τουλάχιστον 0 50g/m3 στην απόλυτη υγρασία και 0 80 C στην θερµοκρασία Το µήκος του αισθητήρα να είναι περίπου 7mm Να συµπεριλαµβάνετε στεγανό κουτί µε σύστηµα τροφοδοσίας και ηλεκτροβάνα ελεγχόµενη από το σύστηµα Στην προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και η επίδειξη Sterilizer, dry bead, steri 40V AC. Μεταλικό όργανο που περιέχει στρογγυλές, λείες γυάλινες σφαίρες (διαµέτρου περίπου mm) σε κυλινδρικό θάλαµο (αποστείρωσης) ύψους 4 cm και πλάτους διαµέτρου 4 cm. ιατηρεί σταθερή θερµοκρασία στους 50οC. To εξωτερικό περίβληµα του οργάνου είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ το εσωτερικό του από ατσάλι χρωµίου-νικελίου. Το όργανο λειτουργεί στα 0V Υγρασιόµετρο σπόρων µε εκατολιτρικό βάρος Κλίβανος υγρής αποστείρωσης STURDY SA-3. Επιτραπέζιος αυτόµατος κλίβανος υγρής αποστείρωσης SA- 3 από την Sturdy. Προδιαγραφές: 6 λίτρων, ανοξείδωτος, πόρτα ασφαλείας µε περιστροφικό βολάν ασφάλισης. Προεπιλεγµένα προγράµµατα αποστείρωσης στούς C Όργανο ένδειξης πίεσης-θερµοκρασίας, Βαλβίδα ασφαλείας, Θερµοκρασία λειτουργίας: οc, Τάση: 30V Ισχύς:400W, Χωρητικότητα: 6Lt, Εύρος θερµοκρασίας: Εξωτερική επένδυση: INOX, Εσωτερική επένδυση: INOX, µε Θερµοστάτη ασφαλείας, Μανόµετρο ένδειξης µε Χρονοδιακόπτη, Προσανατολισµός: Οριζόντιος Ανάλυση επιλογής θερµοκρασίας: C, Σταθερότητα θερµοκρασίας: C, Ανοξείδωτο καλάθι µε κωδικό CL-75 για κλίβανο υγρής αποστείρωσης (αυτόκαυστο) του Οίκου RAYPA µε κωδικό AES-75, εσωτερικών διαστάσεων κλιβάνου: 400 x 600 mm (Ø xy) (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=0.70,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

14 Υπο-οµάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Καµινέτο γυάλινο οινοπνεύµατος µε φιτίλι, 50 ml (για εργαστηριακή χρήση) Ηλεκτρονικός ζυγός για εργαστηριακή χρήση (ακρίβεια δεκαδικών, τάσι inox, φωτιζόµενη οθόνη) Θερµόµετρο οινοπνεύµατος εργαστηριακό (-0 έως +60 o C) Αναδευτήρας vortex mixer (µεταβλητής ταχύτητας, για ανάδευση σε σωληνάρια) Επιτραπέζιος ανακινητήρας φιαλών οριζόντιας κυκλικής κίνησης Μαγνητικός αναδευτήρας θερµαινόµενος (ψηφιακές ενδείξεις) Αυτόµατη πιπέτα µεταβλητού όγκου µε απόρριψη ρύγχους ( µl) Gilson Στερεοσκόπιο διοφθάλµιο (µεγέθυνση 0x - 80x, µε φωτισµό, ψηφιακή απεικόνιση) Μικροσκόπιο διοφθάλµιο (µεγέθυνση 40x-000x) Κρεµαστή ζυγαριά ελατηρίων 30 Kg (ανοξείδωτη, µε τάσι, υποδιαίρεση 0 g) (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=.730,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΟΜΑ Α 9 (Ειδικός Εξοπλισµός) Υπο-οµάδα Α Α/Α CPV ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Τσάντα για Tablet/Laptop µεγέθους οθόνης 5''-7'', εσωτερική επένδυση, διπλό φερµουάρ, διαστάσεις: 48x35x8 cm, βάρος: kg, υλικό: πολυέστερ, χρώµα: µαύρο Πίνακας Σεµιναρίου µε Τρίποδο 70Χ Ταχυθερµαντήρας Κ3 (κουζίνας πίεσης) τύπου Prisma Thermitron διαστάσεων 6x9x7εκ. (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=30,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

15 Υπο-οµάδα Β (παράδοση υλικών στην έδρα του τµήµατος Ακροδρυών στις Βαρδάτες-Φθιώτιδας) Α/Α CPV ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ποσότητα Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας (80 L) κάθετος (Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη=85,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, κοινοπραξίες και ενώσεις προµηθευτών που διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική αξιοπιστία και φερεγγυότητα µε συναφή δραστηριότητα στο αντικείµενο του διαγωνισµού και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 53/997.. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 48/04 (ΦΕΚ Α 60, ΜΕΡΟΣ Β - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 3. Ο ΕΛΓΟ ΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωµα να προµηθευτεί κάθε είδος που περιλαµβάνεται στο διαγωνισµό από διαφορετικούς προµηθευτές και αντίστοιχα οι προµηθευτές µπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. 4. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µέχρι και την Παρασκευή 08/05/05 και ώρα 5.00 να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για οµάδα ή υπο-οµάδα, είτε για είδος, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιµή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιµή). Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθµός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «Προσφορά για το διαγωνισµό προµήθειας εξοπλισµού και λογισµικού του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. στο πλαίσιο του έργου ΑΓΡΟΕΤΑΚ»), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογεντικών Πόρων στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, ΤΚ 5700 (Αγρόκτηµα Θέρµης) στη Γραµµατεία ( κα ελίδου Κάριν ) Τηλ: , FAX: Πληροφορίες κ.ιωάννης Γιωτόπουλος τηλ εσωτ Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω προθεσµία δε θα γίνουν δεκτές. 6. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προµηθευτή µε το Ι.Γ.Β.&Φ.Π. θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 7. Οι προσφορές θα κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (εντός του οποίου θα εµπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι µε τις Τεχνικές προδιαγραφές και την Οικονοµική προσφορά) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυµία:. ιεύθυνση: Αριθµό τηλεφώνου:... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το ιαγωνισµό: «Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού έργων ΑΓΡΟΕΤΑΚ» Αριθµός Πρωτοκόλλου της ιακήρυξης: 580/ Τόπος/ ιεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «ιεύθυνση:.ι.γ.β.&φ.π., Θέρµη -Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.5700, Τ.Θ.60458, τηλ. επικοινωνίας: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδροµική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

16 Οι επί µέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, µε µόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί µέρους φακέλου («Φάκελος Προσφοράς της οµάδας Χ, υπο-οµάδα Ψ»). 8. Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 9. Οι προσφορές γίνονται δεκτές µόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόµισµα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 0. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.. Ο προσφέρων εφόσον συµµετέχει στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης.. Ως ηµεροµηνία ανοίγµατος των προσφορών ορίζεται η ευτέρα /5/05 και ώρα 0.00 π.µ., στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Β.&Φ.Π. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία ( κα ελίδου Κάριν ) τηλ: , ή στο λογιστήριο κ.ιωάννης Γιωτόπουλος τηλ εσωτ.4. Προσφερόµενη τιµή.οι προµηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά τιµή για κάθε είδος χωριστά (αναγράφοντας χωριστά την καθαρή τιµή, το Φ.Π.Α. και την συνολική τιµή)..τα έξοδα µεταφοράς επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Αξιολόγηση προσφορών Σαν στοιχείο κρίσης των προσφορών για την κατακύρωση του διαγωνισµού και την τελική επιλογή του πλειοδότη, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. γ) Η τιµή της προσφοράς. ιαδικασία διαγωνισµού - Κατακύρωση.Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρµόδια επιτροπή και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η ιευθύντρια του Ι.Ι.Γ.Β.&Φ.Π του ΕΛΓΟ- ΗΜΗΤΡΑ λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρµόδιας επιτροπής, και σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να συνυπογράψει/ουν συµβάσεις (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ), σχετικά µε τα είδη που θα προµηθεύσει/ουν, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, αφού αυτή έχει επιστραφεί από τον έλεγχο του Νοµικού τµήµατος της υπηρεσίας µας. 3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν.403/0, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Α.Π. ΤΕΦ Α ΕΞ 03/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,0% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήµου και 3% (πλέον 0% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ). 4. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, λύεται η σύµβαση µε τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσοµένης της αναζήτησης κάθε ζηµιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόµενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική µαταίωση της προµήθειας που διενεργεί µε την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η