ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λάρισα 11/2/2013 Αριθ. Πρωτ.: 161 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax : : : : : ιοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Μήτσος Β., Σιμόπουλος Σ /232/ Πρόχειρος ιαγωνισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών (των υπηρεσιών και του Περιφ. Συμβουλίου), σε εξοπλισμό Πληροφορικής. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπόψη: 1. το Ν /1995 «προμήθειες του ημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 2. το Π..118 /2007 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» 3. την υπ' αριθ. 2/45564/0026/ «αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95» και την τροποποίηση του αρ /739/ Υ.Α. 4. το Ν. υπ' αριθ. 3852/ΦΕΚ 87Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. το Π..129/2010 (ΦΕΚ222/ Α / ) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6. το Π.. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/ τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με αντίστοιχα αιτήματα, που έχουν καταθέσει 8. την με αριθμό 127/2013, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού, μετά από εισήγηση της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης 9. την με αριθμό απ. 24, ΑΠ868/ , απόφαση ανάληψης δαπάνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών της, προϋπολογισμού: (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 1 / 20

2 Προθεσμία κατάθεσης προσφορών Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 27/2/2013 (ημέρα Τετάρτη) π.μ., στο γραφείο 2.32, του ιοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου - Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα γίνουν δεκτές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης αναλυτικής διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 2 / 20

3 1. Γενικά 1.1 Ορισμοί ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάδοχος: Ο προμηθευτής που κηρύσσεται μειοδότης, με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όταν υπογράψει την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας την προμήθεια (και εγκατάσταση) των υλικών που προβλέπονται από την παρούσα. Αναθέτουσα αρχή: Στο παρόν κείμενο της παρούσης και της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αντικείμενο του ιαγωνισμού: Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών της, τα χαρακτηριστικά του οποίου περιγράφονται στην παρούσα. 1.2 ικαίωμα συμμετοχής ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί. εν γίνονται δεκτοί: Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια ημόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ του ημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά προμηθευτή, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 1.3 ικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: (1.3.)1 ιαβιβαστικό Έγγραφο Υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό (όπου θα αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στην παρούσα), το οποίο κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή του και το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία: - Πλήρης Επωνυμία - Ταχυδρομική ιεύθυνση - Τηλέφωνα, Φαξ, . (1.3.)2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού β) να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα γ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/_ΕΥ του Συμβουλίου. 3 / 20

4 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. - δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν υπό πτώχευση και ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση. - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). δ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών. 1.4 ικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος, πρέπει να υποβάλλει, μετά από σχετική ειδοποίησή του τα παρακάτω έγγραφα-δικαιολογητικά: (1.4.)1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόμενα πέντε (5) πρώτα σημεία της (παραπάνω). (1.4.)2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης. (1.4.)3 Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα (σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης) (1.4.)4 Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, απ' το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. Η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών (στα πλαίσια, πάντα, της κείμενης νομοθεσίας και ανάλογα με το είδος προσώπου του συμμετέχοντος), τα οποία δεν αναφέρονται παραπάνω και οι προσφέροντες 4 / 20

5 υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 1.5 Υποβολή φακέλου Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 27/2/2013 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα π.μ., στο γραφείο 2.32 (της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης), του ιοικητηρίου της Περιφέρειας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου - Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου). Οι οικονομικές προσφορές (μαζί με το CD, βλ. 5 παρακάτω) κατατίθενται σε δύο σφραγισμένα αντίτυπα [επί ποινή αποκλεισμού], (το ένα με την ένδειξη Πρωτότυπο και το άλλο Αντίγραφο), μέσα σε ένα φάκελο, ο οποίος περιέχει και τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόμενα του Πρωτοτύπου υπερισχύουν του Αντιγράφου. Η γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι υποχρεωτικά η Ελληνική [επί ποινή αποκλεισμού], με εξαίρεση τυχόν επισυναπτομένων προσπέκτ, τα οποία μπορεί να είναι εκτός από την Ελληνική, μόνο στην Αγγλική. Ο σφραγισμένος φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2013.Α "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Πληροφορικής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας" Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της διακήρυξης. Μη αποδοχή όρων της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισμού. 1.6 Προϋπολογισμός - Τιμή Το προσφερόμενο είδος αναγράφεται στην 2 της παρούσας, οι προσφορές θα είναι σε ευρώ ( ) και το συνολικό τίμημα (των αναφερομένων ποσοτήτων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει [επί ποινή αποκλεισμού] τον προϋπολογισμό του έργου. Προσφορά η οποία δεν αναφέρει με σαφήνεια το συνολικό ποσό, ανά είδος, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων) θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ ποσών, η Επιτροπή δικαιούται να κρατήσει την πιο συμφέρουσα για την Αναθέτουσα αρχή τιμή, χωρίς να απορρίψει την προσφορά Κρατήσεις Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή, είναι: - υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. - 0,10% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Η κράτηση επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.4013/ (ΦΕΚ 204/Α / ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων. 5 / 20

6 1.7 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισμού (1.7.)1 ιευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας ιακήρυξης, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι από την Αναθέτουσα αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι απαντήσεις των οποίων, θα τοποθετηθούν στον ιστοχώρο του φορέα, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες (δηλ. 2 ημέρες αργότερα), εφόσον κριθούν σημαντικές, προς γνώση όλων. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι, με έλεγχο του ιστοχώρου ανάρτησης, τρεις (3) εργάσιμες μέρες, πριν την κατάθεση των προσφορών, μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν υπάρχουσες διευκρινήσεις. (1.7.)2 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας και Παραλαβής του ιαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την απόφαση της υπ' αριθ. 127, πρακτ. 2 ο / απόφαση της Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής), στις 27/2/2013 και ώρα πμ, στο ιοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο γραφείο 2.32 (2 ος όροφος). Όλοι οι παρευρισκόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς, επίσης, και των στοιχείων των προσφορών, που κατατέθηκαν. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τους φακέλους και μονογράφει τα δικαιολογητικά. Για εκείνους, που πληρούν τα δικαιολογητικά της 1.3, μονογράφει και τα φύλλα του Πρωτοτύπου (εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών prospects), καθώς και την οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο έλεγχου των προσφορών. (1.7.)3 Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. 1.8 Ενστάσεις (1.8.)1 Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, ως εξής: Κατά του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας, μέχρι την ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί των διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του, το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν, κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και 6 / 20

7 το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη μονιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 2, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική του απόφαση το αργότερο σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας. (1.8.)2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. (1.8.)3 Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. (1.8.)4 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 1.9 Υπογραφή Σύμβασης Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό ίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία κατακύρωσης, καταθέτοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ (σύμφωνα με το άρθρο 25, του Π 118) και είναι αορίστου διαρκείας ή έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) μήνες, μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η επιστολή επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή της αρχικής προμήθειας ιαδικασία Παραλαβής (1.10.)1 Η παραλαβή του έργου θα γίνεται σε τρία στάδια: α) Ποσοτική, β) Οριστική. (1.10.)2 Η Ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνεται με την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) στους χώρους που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ή από τη συνεννόηση του αναδόχου με τη /νση ιαφάνειας. (1.10.)3 Η Οριστική παραλαβή θα γίνεται με τη συμπλήρωση δέκα (10) εργάσιμων ημερών αδιάκοπης καλής λειτουργίας όλων των μερών του συστήματος, από την ημερομηνία της εγκατάστασης (δηλ. την ποσοτική παραλαβή). Σε περίπτωση 7 / 20

8 βλάβης, σε αυτό το διάστημα, ο ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει και η μέτρηση των 10 ημερών ξεκινάει από την αρχή, μετά την αποκατάστασή της Εγγύηση - Ευθύνη Αναδόχου Ο Προμηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης, η διάρκεια της οποίας αναφέρεται ρητά στην 5 της παρούσας, κατά περίπτωση. Η περίοδος εγγύησης αρχίζει να μετράει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του κάθε τμήματος του έργου (η οποία και θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο). Ο χρόνος απόκρισής του στην αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας, από τη στιγμή που θα του γνωστοποιηθεί, θα είναι τάξης 3-4 ωρών, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης πιθανής βλάβης (που θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ανάλογα εγχειρίδια που διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρεία), όπου δεν καθορίζεται στους πίνακες της 5, δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για κανένα είδος. Τα παραπάνω θα αποτελούν τμήμα της Σύμβασης, ενώ ο κάθε ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή για τη διάρκεια της εγγύησης, για ποσό ίσο με το 5% του προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ), επιμερισμένο αναλογικά στους αναδόχους (εφόσον είναι περισσότεροι του ενός) Εφαρμοστέο ίκαιο - ιαιτησία (1.12.)1 Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύμβασης. (1.12.)2 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριμένα τα ικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. (1.12.)3 εν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των ικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο. 8 / 20

9 2. Προσφερόμενο είδος Οι προμηθευτές υποχρεούνται [επί ποινή αποκλεισμού] να καταθέσουν στην προσφορά τους αναλυτικό πίνακα (ίδιο με τον Πίνακα-1 της παραγράφου 5 υπόδειγμα της μορφής του παρέχεται σε αρχείο Excel) αναφέροντας για το κάθε είδος, τη χαρακτηριστική ονομασία (μάρκα), το μοντέλο, την χώρα προέλευσης ή κατασκευής ή συναρμολόγησης (ανάλογα κατά περίπτωση), καθώς και την τιμή προσφοράς (τοποθετώντας τιμή μονάδας, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, αλλά χωρίς ΦΠΑ τα υπόλοιπα ποσά εμφανίζονται μεν αυτόματα, αποτελούν όμως ευθύνη του αναδόχου και γι αυτό πρέπει να ελεγχθούν). 3. Κριτήριο κατακύρωσης Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου (ή των αναδόχων) είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά του κάθε είδους, καθώς η κατακύρωση θα γίνει κατά είδος. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει, κατά την κρίση της, το ακριβές πλήθος (η αναφερόμενη ελάχιστη ποσότητα είναι σύμφωνη με τις τρέχουσες ανάγκες της Περιφέρειας) και το χρόνο προμήθειας του κάθε είδους, εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης, με την προϋπόθεση να μην γίνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού. 4. Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρείς (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς, σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους, για μικρότερο διάστημα. 5. Αντικείμενο του έργου Σε χώρους της Αναθέτουσας αρχής, που θα υποδείξει το Τμήμα Σχεδιασμού κ Υποστήριξης Συστημάτων φορέα, της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτ. ιακυβέρνησης, θα πρέπει να τοποθετηθούν και να εγκατασταθούν τα παρακάτω είδη: Α/Α Αντικείμενο Ελάχιστη Ποσότητα Υλικό [Hardware] 5. 1 Tablet HY Εκτυπωτής Α Εκτυπωτής A4 δικτύου Εκτυπωτής Α4 έγχρωμος Εκτυπωτής Dot Matrix Κάρτα μνήμης 10 Πίνακας-1: Είδη Ποσότητες Το ανωτέρω αναφερόμενο πλήθος, ανά είδος, αφορά στις ελάχιστες ποσότητες, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν την αρχική προμήθεια. 9 / 20

10 Συγκεκριμένα, τα είδη πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστον τις παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές: 5.1 Tablet Τεμάχια: 50 A/A Προδιαγραφές Hardware 1 Επεξεργαστής 2 Εσωτερική Μνήμη (RAM) 3 Αποθηκευτικός χώρος 4 Οθόνη 5 Τεχνολογία οθόνης 6 Ανάλυση 7 Κάμερα εμπρός 8 Ηχεία / Μικρόφωνο 9 έκτης GPS 10 Αισθητήρες 11 Ασύρματη Σύνδεση 12 Ενσύρματη Συνδεσιμότητα 13 Λειτουργίες- υνατότητες 14 Μπαταρία Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Dual(2) core 1 GHz ή καλύτερος 1 GB 16 GB (με δυνατότητα επέκτασης, μέσω κάρτας μνήμης) 9.6" TFT Capacitive, Πολλαπλής αφής 1280x800 pixel ΝΑΙ (ανάλυσης VGA ή καλύτερης) ΝΑΙ / ΝΑΙ ΝΑΙ Επιτάχυνσης - Γυροσκόπιο - Ψηφιακή πυξίδα Bluetooth - WiFi b/g/n - 3G USB Κάρτα Μνήμης ( 32GB) mm jack ήχου Πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων (υποστήριξη HTML, Flash) Άνοιγμα αρχείων PDF Άνοιγμα-επεξεργασία αρχείων MS Office (Word, Excel) Υποδομή Εκτύπωσης (μέσω WiFi) Επαναφορτιζόμενη Li-Ion, χωρητικότητας που να (υπέρ)καλύπτει: 8 ώρες αναπαραγωγής βίντεο HD, 9 ώρες περιήγησης στο web Ποιότητα 1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (ανταλλακτικά-εργασία) 2 χρόνια 5.2 HY-1 Τεμάχια: 4 A/A Προδιαγραφές Hardware 1 Κουτί 2 Τροφοδοτικό 3 Επεξεργαστής (CPU) 4 Μητρική πλακέτα (M/B) 5 Κεντρική Μνήμη (RAM) 6 Σκληρός ίσκος (HDD) 7 Οπτικός ίσκος (DVD) 8 Κάρτα Γραφικών SVGA, 9 Κάρτα ικτύου Fast Ethernet 10 Κάρτα Ήχου 11 Πληκτρολόγιο Win (PS2/USB) 12 Ποντίκι (PS2/USB) 13 Θύρες USB 2.0 Ελάχιστα Χαρακτηριστικά ΑΤΧ Black Αθόρυβο [ 22dB], ισχύς απαραίτητη για την υποστήριξη περιφερειακών πλήθους ανάλογου με τις αντίστοιχες υποδοχές της μητρικής Dual(2) core, 3MB cache, 3.00 GHz DDR3 [ 1333MHz] [up to 8GB], PCI-exp x16, SATA III 2 GB DDR MHz 500 GB, 7200 rpm, 16MB cache, SATA III (6Gb/s) DVD±RW, SATA, black DDR3, 1920x1080, DirectX11, Windows Aero, DVI (on-board αποδεκτή) Gbps Ethernet 7.1 καναλιών Pack K/B + Mouse [Microsoft / Logitech ] 4 (2 στο εμπρός μέρος του κουτιού) Software 1 Λειτουργικό Σύστημα Ποιότητα 1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (ανταλλακτικά-εργασία) Microsoft Windows 7 Pro 64-bit GR [ή αντίστοιχα Windows 8] 3 χρόνια 10 / 20

11 5.3 Εκτυπωτής Α4 Τεμάχια: 2 Α/Α Προδιαγραφές Hardware 1 Τύπος 2 Μέγεθος χαρτιού 3 Ανάλυση εκτύπωσης 4 Ταχύτητα εκτύπωσης 5 Μνήμη 6 ιπλή όψη 7 Τροφοδοσία χαρτιού 8 Σύνδεση με 9 υνατότητα εγκατάστασης σε Ποιότητα 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά & εργασία) 2 Extra Toner Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Laser A4 600x600 dpi 25 ppm (ασπρόμ.) 32MB ΝΑΙ (πλήρως αυτόματη) 200 φύλλα USB 2.0 Win XP, Win Vista, Win 7 Pro (32/64bit) 3 χρόνια 1 / τμχ (με τη μέγιστη μελάνη) 5.4 Εκτυπωτής A4 δικτύου Τεμάχια: 2 Α/Α Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Hardware 1 Τύπος Laser 2 Μέγεθος χαρτιού A4 3 Ανάλυση εκτύπωσης 600x600 dpi 4 Ταχύτητα εκτύπωσης 25 ppm (ασπρόμ.) 5 Μνήμη 32MB 6 ιπλή όψη ΝΑΙ (πλήρως αυτόματη) 7 Τροφοδοσία χαρτιού 200 φύλλα 8 Σύνδεση με USB 2.0 & Ethernet 9 υνατότητα εγκατάστασης σε Win XP, Win Vista, Win 7 Pro (32/64bit) Ποιότητα 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνια (ανταλλακτικά & εργασία) 2 Extra Toner 1 / τμχ (με τη μέγιστη μελάνη) 5.5 Εκτυπωτής Α4 έγχρωμος Τεμάχια: 1 Α/Α Προδιαγραφές Hardware 1 Τύπος 2 Μέγεθος χαρτιού 3 Ανάλυση εκτύπωσης 4 Ταχύτητα εκτύπωσης 5 Μνήμη 6 ιπλή όψη 7 Τροφοδοσία χαρτιού 8 Σύνδεση με 9 υνατότητα εγκατάστασης σε Ποιότητα 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά & εργασία) 2 Extra Toner Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Laser Έγχρωμος A4 600x600 dpi 10 ppm (έγχρωμη) 64MB ΝΑΙ (αυτόματη ή χειροκίνητη) 150 φύλλα USB 2.0 & Ethernet Win XP, Win Vista, Win 7 Pro (32/64bit) 3 χρόνια 1 / τμχ για κάθε χρώμα (με τη μέγιστη μελάνη) 11 / 20

12 5.6 Εκτυπωτής Dot Matrix Τεμάχια: 1 Α/Α Προδιαγραφές Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Hardware 1 Τύπος Dot Matrix (εκτύπωσης Επιταγών) 2 Κεφαλή εκτύπωσης 9 pin (high quality) 3 Αντίγραφα 5 (αρχικό + 4 αντίγραφα) 4 Μέγεθος εκτύπωσης 80 characters (10cpi) 5 Τροφοδοσία χαρτιού Σελίδα + Συνεχές (μηχανογραφικό) 6 Σύνδεση με Παράλληλη (centronics) 7 υνατότητα εγκατάστασης σε Win XP, Vista, 7 Pro (32/64bit) Ποιότητα 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 χρόνια (ανταλλακτικά & εργασία) Ειδικά για τον εκτυπωτή αυτό, πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να ενημερωθούν για τα είδη των εκτυπωτών, που υποστηρίζονται από την εφαρμογή Λογιστικής (της εταιρείας OTS), που χρησιμοποιεί η /νση Οικονομικών, για την έκδοση επιταγών. Οι κάρτες μνήμης (είδος 5.7) πρέπει να είναι τύπου και μέγιστης χωρητικότητας, που δέχεται το είδος 5.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, για όλα τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη, να παραδώσουν σε ψηφιακή μορφή (CD) πίνακα με τις επίσημες διευθύνσεις στο Internet, όπου θα αναφέρονται τεχνικά χαρακτηριστικά, που να υπερκαλύπτουν τις παραπάνω τεθείσες προδιαγραφές. Εναλλακτικά, όπου αυτό δεν είναι (αιτιολογημένα) εφικτό, θα μπορούν να επισυνάπτουν αντίστοιχο προσπέκτ, σε ξεχωριστό φάκελο, ένας με την ένδειξη Προσπέκτ-Πρωτότυπο και ένας με την ένδειξη Προσπέκτ-Αντίγραφο, αντίστοιχα μέσα στους φακέλους Πρωτότυπο και Αντίγραφο, του φακέλου της προσφοράς (βλ. 1.5, παραπάνω). 6. Συνοπτική αναφορά βασικών εργασιών του αναδόχου - Στο είδος 5.1, αποτελούν εργασίες του αναδόχου: α) οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσβαση του κάθε tablet στο ανάλογο, του λειτουργικού συστήματος, application store (για κατέβασμα εφαρμογών), β) η ενσωμάτωση και λειτουργικότητα, όλων όσων αναφέρονται στο σημείο 13, του Πίνακα 5.1 (Λειτουργίες και υνατότητες) και γ) η υποβοήθηση σύνδεσής του με αποθηκευτικό χώρο στο cloud. - Στo είδος 5.2, ο σκληρός δίσκος, θα πρέπει να χωριστεί σε δύο τμήματα (partitions) ένα για λειτουργικό, εφαρμογές και ένα για τα δεδομένα οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με συνεννόηση και θα αναφέρονται στη Σύμβαση. - Όλα τα απαραίτητα για τη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών (καλώδια, εγκατάσταση driver, κλπ), καθώς και η εγκατάσταση του λογισμικού, που περικλείεται στις συσκευασίες όλων των υλικών, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Όπου θα υποδειχτεί, σε συσκευές θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης από περισσότερους, του ενός, χρήστες. Τέλος, εκτελούνται, από τον προμηθευτή, όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να επιβεβαιωθεί από τους τελικούς χρήστες, ότι οι συσκευές εκτελούν τις λειτουργίες, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και το λόγο προμήθειάς τους. - Με την ολοκλήρωση της παράδοσης-εγκατάστασης, παραδίδεται στη /νση ιαφάνειας κ Ηλεκτ. ιακυβέρνησης, όλο το συνοδευτικό υλικό (CDs, manuals, κλπ) του εξοπλισμού και ειδικά για το είδος 5.2 παραδίδεται και ένα (1) αντίγραφο με την εικόνα (image) του δίσκου (πχ ghost), σε DVD κατάλληλης χωρητικότητας, 12 / 20

13 για άμεση επαναφορά συστήματος σε περίπτωση προβλήματος, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την εκτέλεση της λειτουργίας επαναφοράς. 7. ιάρκεια Σύμβασης Στη Σύμβαση θα ορίζεται επακριβώς η διάρκεια ισχύος της (με ελάχιστο τους τρεις μήνες), εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι τμηματικές διαδικασίες παραδόσεων και παραλαβών του εξοπλισμού και των συναφών εργασιών. 8. Χρονοδιάγραμμα έργου - Παράδοση Οι προμηθευτές, με τη συμμετοχή τους, συμφωνούν σε χρονοδιάγραμμα παράδοσης της κάθε τμηματικής προμήθειας, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες, από την παραγγελία της, θα ενταχθεί στη Σύμβαση και θα ισχύει, από την επόμενη της υπογραφής της, για την αρχική προμήθεια, ενώ για τις επόμενες, από την ημερομηνία του εγγράφου παραγγελίας. Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνεται στους χώρους, που θα υποδειχθούν (κυρίως στο ιοικητήριο) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της /νσης ιαφάνειας κ Ηλεκτρ. ιακυβέρνησης. 13 / 20

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Υπόδειγμα Σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, προϋπ ,00 Στη Λάρισα σήμερα στις / /2013, ημέρα, μεταξύ των: 1) Περιφέρειας Θεσσαλίας, εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2), νομίμως εκπροσωπούμενης τον κ., που εδρεύει στη.,., με ΑΦΜ, ΟΥ, (εφεξής ο «Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ιοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 4. Το Π.. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά 5. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» 6. το Π.. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει 7. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 8. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141/ ) «ημοσιονομική ιαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 10. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 11. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων ημοσίου ικαίου» 12. Την αριθμ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ Β 1789/ ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» 13. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68 / ) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 14 / 20