ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΜΣΑ).

2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ: 112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΟΥ ΤΗΛ.: Φ.830/ ΑΔ.829 / 1995 Σ. 657 Ελευσίνα, 25 Φεβ 13 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (Δ.03/13) για την Προμήθεια Υλικών Επέκτασης Δικτύου MIS της Μονάδος και την Προμήθεια Ειδών Μηχανοργάνωσης την ΜΣΑ 1. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ α. Το ΝΔ 721/70( ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» β. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. γ. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3871/10. Δημοσίου» δ. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του ε. Τη Φ.800/133/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β/2300/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας κλπ.» στ. Τη Φ.831 / ΑΔ / Σ.3249 / / ΔΑΥ/Γ2/5γ (ΑΔΑ: Β4Τ86-1Φ4), με την οποία μεταβιβάστηκε η πίστωση σε βάρος ΧΕΠ 10317/09 με υπόλογο την ΥΠ/ΠΑ επί ΚΑΕ 1699 / Ε-Φ για δαπάνη θέματος συνολικού ποσού είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων (27.500,00) Ευρώ. 2. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Σ.Α.. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια (27.500,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 12 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην 112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Λ.ΓΕΛΑΣ 1,ΤΚ.19200, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courrier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι στις ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α. Για θέματα διαδικασιών του διαγωνισμού στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας, τηλ και , αρμόδιος Σγος (Ο) Μαγκουσοχατζάκης Εμμανουήλ. β. Για τεχνικές πληροφορίες στο Τμήμα Πληροφορικής της Μονάδος, τηλ και στην ΜΣΑ / Γραφείο Επιθεώρησης τηλ γ. Πλήρες αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑ( σε μορφή pdf. Ακριβές Αντίγραφο Ταξίαρχος (Ι) Κων/νος Μπελούλης Διοικητής Μ.Υ Χαρατσάρης Νικόλαος Γραμματέας 112 Π.Μ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 112 ΠΜ/ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 112 ΠΜ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΠΛΗΡ ΜΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «B» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Γ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Δ»ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

4 112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΟΥ Ελευσίνα, 25 Φεβ 13 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Στη Φ. 830/ΑΔ.829/1995/Σ.657/ /112 ΠΜ/ΟΙΚ/Β.ΕΟΥ/Διακήρυξη 03/13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 Προμήθεια Υλικών Επέκτασης Δικτύου MIS και Ειδών Μηχανογράφησης για την ΜΣΑ σύμφωνα με Τεχνικές Προδιαγραφές παραρτήματος «Γ» της παρούσης. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.23% ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6,144%). ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως αναλυτική κατάσταση υλικών παραρτήματος «Γ» με δικαίωμα αυξομείωσης 30% κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 περίπτωση (α) του ΠΔ 118/ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ (27.500,00 ). ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 112 ΠΜ / ΜΟΙΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Ν. 2238/94, άρθρο 55. 6,144% (οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς) Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το Ν. 2238/94 άρθρο 55, φόρος εισοδήματος ποσοστού 4%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο Παράρτημα «Β» της παρούσας Διακήρυξης και τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, ως προσθήκες 1 και 2 Παραρτήματος «Γ». Ακριβές Αντίγραφο Σμχος (Ι) Λαζ. Μαντούβαλος Υποδιοικητής Μ.Υ Χαρατσάρης Νικόλαος Γραμματέας 112 Π.Μ

5 112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΕΟΥ Ελευσίνα, 25 Φεβ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B Στη Φ. 830/ΑΔ.829/1995/Σ.657/ /112 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ/ΓΡ.Β.ΕΟΥ/Διακ. 03/13 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΜΕΡΟΣ Α : Η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών (Υλικά MIS και Υλικά Μηχανογράφησης ΜΣΑ) έχει σκοπό την προμήθεια Υλικών Επέκτασης Δικτύου MIS και Ειδών Μηχανογράφησης για την ΜΣΑ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα «Γ» και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που εμφανίζονται στις προσθήκες 1 και 2 παραρτήματος «Γ» της παρούσης. 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 2. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων και η πληρωμή θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο: Εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Ειδικότερα: α. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή

6 περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. β. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής κάθε τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών από την Αρμόδια Επιτροπή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο. [έκδοση τιμολογίου (και δελτίου αποστολής εάν απαιτείται), προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.]. γ. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των εξήντα (60) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). δ. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: (1) Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. (2) Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). ε. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. στ. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ Τόπος Παράδοσης Η παράδοση των συμβατικών αντικειμένων θα γίνει στις εγκαταστάσεις τις Μονάδος (112 Π.Μ. / Μοίρα Εφοδιασμού, Αεροδρόμιο Ελευσίνας) με δαπάνες (μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα) που βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της επισυναπτόμενης σύμβασης που θα υπογραφεί. 4. Χρόνος Παράδοσης Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται ο ένας (1) μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.

7 5. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών. Οι προσφορές πρέπει: α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. β. Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. γ. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. δ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισμού. ε. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. στ. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι μονογραμμένα, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.03/13 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για Πίνακα περιεχομένων με συνεχή αρίθμηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1,2,3.). A. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Τους τρεις(3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους : Α.1. Φάκελος που θα περιλαμβάνει

8 α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚΑ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται : Τα στοιχεία του διαγωνισμού. Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π.Δ 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους Αξιωματικούς, για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία τους. β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΠΔ 118/07). Α.2 Φάκελος με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> ο οποίος θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης: α. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα για τα υλικά που προσφέρονται και θα είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις προσθήκες 1 και 2 παραρτήματος «Γ» της Διακήρυξης. β. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στις εξήντα (60) ημέρες. γ. Δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών μετά από την υπογραφή της Σύμβασης. δ. Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν, καθώς και για την αποδοχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

9 ε. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή απορρίψεως και η προσκόμιση πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO 9001:2000 ή αντίστοιχο ισοδύναμο) του προμηθευτή. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Α.3 Φάκελος με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαμβάνει τα είδη που περιέχονται στην τεχνική προσφορά χωριστά ανά είδος υλικών (1. Υλικά Δικτύου MIS και 2. Υλικά Μηχανογράφησης ΜΣΑ) με: α. Την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ ανά υλικό η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. β. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. γ. Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Β Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στο μειοδότη μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: (1) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. (2) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

10 (3) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά φύλλο. (4) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στον συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό προμηθευτή. (5) Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. β. Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). γ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την αυτήν: (1) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. δ. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3). ε. Εάν ο μειοδότης προς κατακύρωση, δεν υποβάλει εντός του ανωτέρω χρόνου των είκοσι (20) ημερών το φάκελο των δικαιολογητικών, ή τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθεξής. στ. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

11 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007. Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών (Υλικά Δικτύου MIS και Υλικά Μηχανογράφησης ΜΣΑ), από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ α. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό το συντομότερο δυνατό εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης. Το υπό προμήθεια είδος θα παραδίδετε με έξοδα του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα. Η παραλαβή του θα γίνει από αρμόδια επιτροπή με την σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό της Μονάδας. β. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι δέκα πέντε (15) ημέρες, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μόνο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. γ. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν. δ. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας. 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ α. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από το μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. β. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, μπορεί να αναπροσαρμόζονται

12 μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). γ. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης, που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001). 6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ α. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. β. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Δ» της παρούσας διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. γ. Προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. δ. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 8. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/1995. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Ακριβές Αντίγραφο Σμχος (Ι) Λαζ. Μαντούβαλος Υποδιοικητής Μ.Υ Χαρατσάρης Νικόλαος Γραμματέας 112 Π.Μ

13 112 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ Β.ΕΟΥ Ελευσίνα, 25 Φεβ 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Στη Φ. 830/ΑΔ.829/1995/Σ.657/ /112 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ/ΓΡ.Β.ΕΟΥ/Διακ.3/13 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟY MIS Α/Α Υλικό Ποσότητα 1 Motherboard mini-itx 1 2 Οθόνη Μνήμη RΑΜ 1 4 Δισκέττα USB. 1 5 Κάρτα δικτύου 2 6 Γραφίδα 1 7 Tablet 1 8 Έγχρωμος Εκτυπωτής 1 9 Υπολογιστής 4 10 Server 3 11 Switch Οπτικός Αντάπτορας Οπτικά Καλώδια SC-LC Οπτικά Καλώδια SC-LC UPS Πολύμπριζο Μνήμη RΑΜ DDR Μνήμη RΑΜ DDR Εξωτερικός Σκληρός 1 20 Motherboard socket Motherboard socket Κάρτα Γραφικών PCI-E 3 23 Φορητός Η/Υ 1 24 ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ Εκτιμ Τιμή Μονάδας με ΦΠΑ Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ ,00

14 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΥΝΤ. ΑΦΩΝ Εξοπλισμός Εκτιμώμενο Κόστος Μονάδας με ΦΠΑ ( ) Ελάχιστη Απαιτουμένη Ποσότητα Εκτιμώμενο Κόστος με ΦΠΑ ( ) Α. UPS 10 Β. Σύστημα Η/Υ 10 Γ. Οθόνη 19 LED 10 Δ. Εκτυπωτής Laser Colour 1 Ε. Πολυμηχάνημα 1 ΣΤ. Φορητός Η/Υ 1 Ζ. NETBOOK 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ 7.500,00 Σημείωση: Οι ανωτέρω ποσότητες είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία κόστους του προς προμήθεια εξοπλισμού. Τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο μεταξύ της τιμής της επιλεγείσας προσφοράς και της εγκριθείσας δαπάνης, θα χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ποσότητας προμήθειας των ειδών του παρόντος παραρτήματος κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 περίπτωση (α) του ΠΔ 118/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΙΚΩΝ Η προμήθεια των υλικών που εμφανίζονται στις ανωτέρω αναλυτικές καταστάσεις θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στις Προσθήκες 1 και 2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεις Υλικών Επέκτασης Δικτύου MIS ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2: Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεις Υλικών Μηχανογράφησης ΜΣΑ Ακριβές Αντίγραφο Σμχος (Ι) Λαζ. Μαντούβαλος Υποδιοικητής Μ.Υ Χαρατσάρης Νικόλαος Γραμματέας 112 Π.Μ

15 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Στη Φ. 830/ΑΔ.829/1995/Σ.657/ /112 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ/ 03/13 Διακήρυξη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS 1. Motherboard MINI-ITX ελάχιστες προδιαγραφές διαστάσεις 17 x17 cm με ενσωματωμένο επεξεργαστή, Θύρες Επικοινωνίας τουλάχιστον 1 xdvi, 1 x HDMI, 1 x External SATA, 1 x LAN(RJ45) port (gigabit), 2 x USB 3.0. Μνήμη DDR Οθόνη 24, ελάχιστες προδιαγραφές Ανάλυση: 1920x1080, Χρόνος απόκρισης: 5 ms, Αντίθεση: :1, Συνδέσεις: VGA, DVI, HDMI. 3. Μνήμη 8 gb (1 kit) συμβατή με server DELL R Εξωτερική μονάδα δισκέτας με σύνδεση USB. 5. Κάρτα δικτύου 1 gigabit 6. Γραφίδα ελάχιστες προδιαγραφές σύνδεση USB, μέγιστη απόσταση ανάγνωσης: 16 χιλ., επίπεδα πίεσης γραφίδας: 1024, επιφάνεια εργασίας με λόγο διαστάσεων 16:10. ανάλυση 2540 dpi. 7. Tablet ελάχιστες προδιαγραφές : Οθόνη: 12" HD LED, επεξεργαστή 3ης γενιάς, Μνήμη: 4 GB, εγγύηση 3 χρόνια, Σκληρός Δίσκος: 320 GB HDD 8. Εκτυπωτής ελάχιστες προδιαγραφές Laser,Έγχρωμος, Duplex Αυτόματο, Ethernet/LAN, ανάλυση 600x600 dpi, Duty Cycles σελίδες ανά μήνα, LCD display. 9. PC ελάχιστες προδιαγραφές Branded, Μνήμη: 8 GΒ, HDD: 500 GB, χωρίς λειτουργικό ή δωρεάν, επεξεργαστή 3ης γενιάς, εγγύηση 3 χρόνια, OnSite, Gigabit Ethernet, Cores 2, Threads Server ελάχιστες προδιαγραφές (εγγύηση 3 χρόνια OnSite, χωρίς Λειτουργικό σύστημα, Rack 1U, Τύπος μνήμης DDR3-1333MHz, Χωρητικότητα μνήμης 8GB, 4 Σκληρούς δίσκους,τύπος σκληρών δίσκων 3.5'' SATA, Hot swap, Raid 1, Οπτικά μέσα DVD-RW, Δίκτυο Ethernet 10 / 100 / 1000, Τροφοδοτικό redundant (2x) ). 11. Switch Cisco SLM224GT-EU 24-port (λόγω ομοιομορφίας με τον υπάρχον εξοπλισμό). 12. Οπτικοί αντάπτορες CISCO MGBLX1 13. Οπτικά Καλώδια SC-LC 0,5m 14. Οπτικά Καλώδια SC-LC 1m 15. UPS ελάχιστες προδιαγραφές (εγγύηση 2 χρόνια, line interactive, 650VA ) 16. Πολύμπριζο 8 θέσιο για RACK 19 με διακόπτη. 17. Motherboard socket Motherboard socket Εξωτερικός σκληρός 1.0 TB, Μέγεθος: 2.5", 20. Μνήμη RAM DDR2 1GB 21. Μνήμη RAM DDR3 2GB

16 22. Κάρτα Γραφικών PCI-E ελάχιστες προδιαγραφές: Μνήμη: 1 GB, Μέγιστη ανάλυση: 2560x1600, Έξοδοι: 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x D-SUB, Εγγύηση 3 χρόνια 23. Laptop ελάχιστες προδιαγραφές Οθόνη: 15" LED, επεξεργαστή 3ης γενιάς, Μνήμη: 4 GB, DVD, Σκληρός Δίσκος: 500 GB HDD, Εγγύηση 2 χρόνια 24. ΚΙΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ που περιλαμβάνει: i. Την κυρίως μονάδα μέτρησης και επικύρωσης ii. Μια αποσπώμενη μονάδα (remote) iii. Μπαταρία (Τεμ.2) iv. Μετασχηματιστής (Τεμ.2) v. Θωρακισμένο Jack RJ-45. vi. Ομοαξονικός adaptor τύπου F vii. USB καλώδιο viii. Πακέτο λογισμικού & Οδηγίες Χρήσης ix. Βαλίτσα μεταφοράς Ακριβές Αντίγραφο Ο ΕΟΥ Μ.Υ Χαρατσάρης Νικόλαος Γραμματέας 112 Π.Μ Ασμχος (Ο) Κων. Ευάγγελου

17 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» Στη Φ. 830/ΑΔ.829/1995/Σ.657/ /112 ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ/ 03/13 Διακήρυξη ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΜΣΑ Εξοπλισμός Απαιτούμενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Α. Τροφοδοτικό αδιάλειπτης ισχύος (UPS) Λειτουργία: Μέγιστη Ισχύς Εξόδου: Έξοδοι: Επικοινωνία με Η/Υ: Εγγύηση: Line Interactive με Automatic Voltage Regulator (AVR) 800VA/480Watt 3 έξοδοι ρεύματος DIN με υποστήριξη Backup. Επιπλέον είσοδος έξοδος για προστασία τηλεφωνικής γραμμής Έξοδος επικοινωνίας σειριακή ή USB έξοδος με κατάλληλο λογισμικό και καλώδιο σύνδεσης για παρακολούθηση λειτουργίας 2 έτη (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) Β. Η/Υ (Επιτραπέζιος) Τύπος: Θέσεις περιφερειακών: Ανεμιστήρες: Θέσεις επέκτασης: >6 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Χρώμα: Εγγύηση: Θερμοκρασία λειτουργίας: Θερμοκρασίας αποθήκευσης: MTBF: Εύρος εισόδου: Θήκη: Middle Tower Micro ATX και Standard ATX >4 Χ 5,25 και >6 Χ 3,5 (τουλάχιστον μία με έξοδο στην πρόσοψη) Ενσωματωμένοι Θύρες σύνδεσης 2 Χ USB 3.0, Audio port X 1, Speaker port X 1 Μαύρο 1 έτος Τροφοδοτικό: 5C ως 40C -20C ως 70C >50.000hrs at 80% load 25C ambient 230Vac Συχνότητα εισόδου: 47~63Hz Συνδέσεις DC: Μεγίστη ισχύς: Hold up time: Rise time: Over voltage protection: Over power protection: Επιπλέον χαρακτηριστικά: One 20+4 / 24Pin Connector, Two Serial ATA Connector, Two HDD Connector, One Floppy Drive Connector, One PCI-E Connector 500W 12ms at full load nominal line <20ms at full load, nominal line +3.3V+5V+12V % Συμβατό με ATX12V Version 2.2 V, 230 Vac επιλεγόμενα, 120*120*25mm ανεμιστήρας ψύξης χαμηλού επιπέδου θορύβου

18 Προστασία: Πιστοποιήσεις: Εγγύηση: Τοποθέτηση: Over-Voltage Protection, Over-Current Protection, Short-Circuit Protection, Under-Voltage Protection, Over-Temperature Protection FCC Part 15 Class B, CISPR 22 Class B CE 1 έτος Μητρική: Υποδοχή CPU: Socket 1155 Υποστηριζόμενοι CPU: Chipset: Υποστήριξη Καρτών Γραφικών: Υποδοχές μνήμης: Υποστήριξη δίσκων: Θύρες Επικοινωνίες (Εξωτερικές): Εσωτερικές συνδέσεις: Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου: Ενσωματωμένη κάρτα ήχου: Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών: Εγγύηση: Τεχνολογία Κατασκευής: Συχνότητα: Micro-ATX (24.4 x 19.8cm.) Intel Core i7, Core i5, Core i3 Intel H61 Express 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 2 x DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory με δυνατότητα επέκτασης έως 16GB και υποστήριξη Intel Extreme Memory Profile (XMP), Dual Channel memory architecture 4 x SATA 6Gb/s 2 x USB 3.0 ports, 4 x USB 2.0/3.0 ports, 1 x Lan Port Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec), 3-audio jacks, 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port, 1 x VGA (D- Sub), 1 x DVI 2 x USB 2.0/1.1 connectors για επιπλέον 4 USB 2.0 ports, 1 x PCIe 2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI, 1 x Audio front panel, 1 x 24-pin ATX Power connector, 1 x 4-pin ATX 12V Power connector, 1 x CPU/Chassis FAN, 1 x parallel port connector 1 x Gigabit LAN Controller High Definition Audio ( multi-streaming) (Επιθυμητό να είναι ενσωματωμένη Δύναται να μη διατίθεται ως ξεχωριστή συσκευή πλήρως εγκατεστημένη στον η/υ) Intel Integrated Graphics Processor (Επιθυμητό να είναι ενσωματωμένη Δύναται να διατίθεται ως ξεχωριστή συσκευή πλήρως εγκατεστημένη στον η/υ) 3 έτη Κεντρικός επεξεργαστής: 22nm Core/Threads: 2/4 3,3 GHz Τοποθέτηση: LGA 1155 Intel Smart Cache Size: Instruction Set: Instruction Set Extensions: Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης: Κανάλια μνήμης: 2 Thermal Design Power: 3 MB 64bit SSE/2/3/4.1/4.2, MMX DDR3 1333/1600 non ECC 55W

19 Ενσωματωμένη συχνότητα γραφικών: Υποστηριζόμενες δυνατότητες γραφικών: Υποστηριζόμενες δυνατότητες: Συσκευασία: Εγγύηση: Μέγεθος: Τύπος μνήμης: Ταχύτητα Διαύλου: 650Mhz (1100MHz. Max Dynamic Freq.). (Τα ενσωματωμένα γραφικά λειτουργούν μόνο αν ο επεξεργαστής εγκατασταθεί σε αντίστοιχης τεχνολογίας μητρική κάρτα.) Intel HD 2500 Graphics Advanced Vector Extensions AEX / Intel Virtualization Technology VT-x / Execute Disable Bit / Extended Memory 64 technology (EM64T) / AES instructions. BOX 3 έτη Μνήμη RAM: 4 GB (2 X 2GB) 2GB έκαστη DDR3 PC ESSENTIALS SERIES 1333MHZ Timings: Τάση λειτουργίας: 1,5V Εγγύηση: Lifetime warranty Chipset: NVIDIA GeForce 210 Μνήμη: Μέγιστη ανάλυση: Κάρτα Γραφικών: (Εφόσον δεν είναι ενσωματωμένη στην μητρική) 1 GB 2560x1600 Τοποθέτηση: PCI Express x Έξοδοι: Εγγύηση: 1x DVI-I, 1x HDMI, 1x D-SUB 3 έτη Μέγεθος σκληρού: 3,5 Χωρητικότητα: Ταχύτητα περιστροφής: Πρωτόκολλο επικοινωνίας: I/O data transfer rate: Sustained data transfer rate: Average Latency: Μνήμη Buffer: Εγγύηση: Ανάγνωση: Εγγραφή: Χρόνος προσπέλασης: Σκληρός Δίσκος: 1TB 7200rpm SATA3 (6Gb/s) 600MB/s 125Mb/s. 4,17 ms 32 MB 5 έτη DVD REWRITER: DVD-ROM (Single/Dual) 16x/12x, DVD-VIDEO 6x (Single/Dual layer), DVD-R/- RW/-R DL 16x/13x/12x, DVD+R/+RW/+R DL 16x/13x/12x, DVD-RAM (Ver. 2.2) 6x, 12x, M-DISC 12x, CD-R/RW/ROM 48x/40x/48x, CD-DA (DAE) 40x DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, DVD+R DL: 8x, DVD-R DL: 8x, DVD-RAM: 12x (Ver. 2.0 & Higher), M-DISC: 4x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x DVD-ROM (SL/DL) 145/220 m, CD-ROM 125 ms, DVD-RAM (Ver. 2.2) 270 ms typ.

20 Μηχανισμός: Διασύνδεση: Ταχύτητα μεταφοράς: Μνήμη Buffer: Εγγύηση: Σύνδεση: Πληκτρολόγιο: Spill proof: Χαρακτήρες: Χρώμα: Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Εγγύηση: Σύνδεση: Τεχνολογία: Πλήκτρα: Χρώμα: Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Εγγύηση: Μέγιστη απόδοση: Συχνότητα: Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Εγγύηση: Οριζόντια και κατακόρυφη χρήση SATA DVD-ROM Mbytes/s (16x), CD ROM 7,200 kb/s (48x) 2MB 1 έτος Πληκτρολόγιο: Microsoft Wired Desktop 400 GR for business Μαύρο ή ισοδύναμο USB Αθόρυβα πλήκτρα, με καλή ανταπόκριση και λεπτού προφίλ Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα αυλάκια για να απομακρύνουν υγρά που ενδεχομένως πέσουν Λατινικά/Ελληνικά Μαύρο Microsoft Windows XP, Vista, 7 και 8 3 έτη Ποντίκι: USB Laser ή Οπτικό 3 και τροχός ολίσθησης Μαύρο Microsoft Windows XP, Vista, 7 και 8 3 έτη Ηχεία: (Εφόσον δεν είναι ενσωματωμένα στην οθόνη) 2 watt RMS 160Hz-20KHz Μαγνητική θωράκιση, βύσμα ακουστικών, κουμπί Power και ρύθμιση έντασης, ενισχυτής, παροχή ρεύματος v 50-60hz 2 έτη Λειτουργικό Σύστημα: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bit ή Microsoft Windows 8 64 bit English/Greek (Κυβερνητική Άδεια σύμφωνα με το ν.3640/2008 «Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Εταιρειών Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited και Μάικροσοφτ Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και άλλες διατάξεις») Γ. Οθόνη Η/Υ Τύπος Οθόνης: 19 LED Aspect Ratio: 16:9 Ανάλυση: 1366 X 768 Χρόνος απόκρισης: 5 ms Αναλογία αντίθεσης: :1 (LED)