ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: ,111,112, Φαξ: Ιnternet: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΣ Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» Αριθμός Πρωτ.1310 του Υποέργου 15 με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού» της Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα προτεραιότητας 05 «Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικός ΣΑ: Ε0208 Κωδικός Πράξης ΣΑ του ΠΔΕ: 2012ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: εννέα (9) προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ), τέσσερις (4) προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ), τέσσερις (4) εκτυπωτές, ένας εξυπηρετητής (server), ένας υπολογιστής ταμπλέτας, μία βιντεοκάμερας, ένα scanner, ένας προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) (multimedia station) ως μέσο αναπαραγωγής ήχου, τέσσερα (4) router, ένα firewall, δύο (2) ups, τέσσερα (4) switch, μία μία μικροφωνική εγκατάσταση και πέντε (5) projectors ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά, (47.154,47 ) πλέον ΦΠΑ 23% ποσού δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα

2 πέντε ευρώ λεπτών και πενήντα τριών λεπτών (10.845,53 ), άλλως πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημέρα: Ημέρα: Τρίτη Ώρα : 14:00 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: Ημέρα:Τετάρτη Ώρα : 10:00 ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έδρα ΕΣΔι, Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr) ημέρα Παρασκευή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο: Α) 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας Β) 1 ημερήσια τοπική και 1 εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα) Α) , ημέρα Τρίτη Β) ημέρα Τρίτη και ημέρα Δευτέρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα (http://www.esdi.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ημερομηνία ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 2 από 113

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 9 Συντομογραφίες γενικά Ορισμοί διακήρυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΆΡΘΡΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΆΡΘΡΟ 4 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 5 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΆΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΆΡΘΡΟ 8 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 9 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Λόγοι αποκλεισμού: ΆΡΘΡΟ 9Α ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΆΡΘΡΟ 10 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι ενώσεις προμηθευτών Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού ΆΡΘΡΟ 11 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Δικαιολογητικά κατακύρωσης Οι Έλληνες Πολίτες Οι Αλλοδαποί Πολίτες Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι Συνεταιρισμοί: Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 12 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής / χρηματοοικονομικής / τεχνικής ικανότητας πρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής Επίκληση τεχνικής / χρηματοοικονομικής ικανότητας τρίτων: Διευκρινίσεις ΆΡΘΡΟ 13 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΆΡΘΡΟ 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΆΡΘΡΟ 16 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΆΡΘΡΟ 17 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Γενικά περί εγγυήσεων Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Εγγύηση καλής λειτουργίας ΆΡΘΡΟ 18 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συγκρότηση επιτροπών Αποσφράγιση προσφορών Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 3 από 113

4 ΆΡΘΡΟ 19 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κριτήρια ανάθεσης Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών Διευκρινίσεις σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών ΆΡΘΡΟ 20 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΆΡΘΡΟ 21 ΈΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΆΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΆΡΘΡΟ 23 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΆΡΘΡΟ 24 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΆΡΘΡΟ 25 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΆΡΘΡΟ 26 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΆΡΘΡΟ 27 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΆΡΘΡΟ 28 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΆΡΘΡΟ 29 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΆΡΘΡΟ 30 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΆΡΘΡΟ 31 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΆΡΘΡΟ 32 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΆΡΘΡΟ 33 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΆΡΘΡΟ 34 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 4 από 113

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Τ.Θ 22 Τ.Κ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, έχοντας υπόψη: 1) το ν. 3689/2008 (ΦΕΚ A 164/ ), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ( A 11), 2) το π.δ. 165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής Δικαστών» ( Α 118), 3) την υπουργική απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικής Σχολής Δικαστών» ( Β 183), 4) το ν.2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5) το π.δ. 118/2007 (Α 150) «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 6) το ν.4270/2014 (Α 143) και σε όποια σημεία έχουν ισχύ μετά τη δημοσίευση του, 7) το ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (A 247), και ειδικότερα το άρθρο 83, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 35130/739 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 του ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Β 1291) και σε όποια σημεία δεν έχουν ισχύ από σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014, 8) το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 9) το π.δ. 205/1998 «περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.», 10) το ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων 4046,4093/2012 και 4127/2013» (Α 107), 11) το ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 12) το ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις ( Α 68) και το ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»(α 131), 13) την υπουργική απόφαση οικ /1933/2008 (Β 1491) «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 5 από 113

6 Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 14) τη με αριθμό πρωτ.1900/ με α/α 21 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 15) τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ Β 540/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 16) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1784/1999, 17) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1083/2006 του Συμβουλίου της 11 ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1260/1999, 18) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 19) τη με αριθμό Ε (2007) 5528/ απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση », 20) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 841/ απόφαση επιβεβαίωσης Διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχου για πράξεις κατηγορίας Β και Γ., καθώς επίσης και 21) το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Σχολής, 22) τη με αριθμό πρωτ.2289/ σχετική απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση περί ένταξης της πράξης, με τίτλο «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα προτεραιότητας 05 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στο ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό πράξης ΟΠΣ και κωδικό πράξης ΣΑ του ΠΔΕ 2012ΣΕ , 23) τις με αριθμούς.4118/ και 502/ αποφάσεις του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 1 ης και 2 ης Τροποποίησης, αντίστοιχα, της ανωτέρω Πράξης, με νέο τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα στον άξονα προτεραιότητας 05 για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », με κωδικό πράξης ΜΙS , 24) το ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 6 από 113

7 «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α 112), 25) το ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (Α 53), 26) το ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 27) το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (Α 226), 28) το ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής »(Α 222), 29) το ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α 18), 30) τα πρακτικά της 52 ης / συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, όπως τροποποιήθηκε με τα πρακτικά της 54 ης / όπου εγκρίθηκε η χορήγηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού της ΕΣΔι 31) τη με αριθμό πρωτ. 1947/ απόφαση της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί προέγκρισης του τεύχους δημοπράτησης και της διαδικασίας προκήρυξης του Υποέργου 15 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού» της ανωτέρω Πράξης. 32) τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων προεισαγωγικής εκπαίδευσης της ΕΣΔι, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (47.154,47 ), πλέον ΦΠΑ 23% ποσού δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ λεπτών και πενήντα τριών λεπτών (10.845,53 ), άλλως πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 ),συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού, ήτοι εννέα (9) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για τις βιβλιοθήκες της Σχολής, τεσσάρων (4) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και τέσσερις (4) εκτυπωτές για τους Διευθυντές της Σχολής, ενός εξυπηρετητή (server), ενός υπολογιστή ταμπλέτας, μίας βιντεοκάμερας, ενός scanner, ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) (multimedia station) ως μέσο αναπαραγωγής ήχου, τεσσάρων (4) router, ενός firewall, δύο (2) ups, τεσσάρων (4) switch, μία Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 7 από 113

8 μικροφωνική εγκατάσταση και πέντε (5) projectors στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των προσαρτημένων σ αυτή παραρτημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Όσον αφορά τους κανόνες περί προθεσμιών, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 118/2007. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ 0208 ( Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΣΕ ) και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της ΕΣΔι για το οικονομικό έτος Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 8 από 113

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού» με α/α 15 της Πράξης: «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», στον άξονα προτεραιότητας 05 «Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (ΕΣΔι) «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (ΕΣΔι) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Η έδρα της ΕΣΔι, Ικάρων 1 - Φοίνικας, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Προμήθεια, παράδοση, εγκατάσταση, εκπαίδευση, έναρξη λειτουργίας και παροχή συναφών υπηρεσιών υποστήριξης Η/Υ Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο) : ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : : : Ανοικτός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (47.154,47 ), πλέον ΦΠΑ 23% ποσού δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ λεπτών και πενήντα τριών λεπτών (10.845,53 ), άλλως πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 ),συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται η εγγύηση καλής λειτουργίας για περίοδο 12 ή 24 ή 36 ή 60 μηνών (όπως διευκρινίζεται σε κάθε είδος στο παράρτημα Α της τεχνικής προσφοράς) από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, η οποία παρέχεται δωρεάν, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και λοιπές Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 9 από 113

10 Συνοπτικά στοιχεία Έργου επιβαρύνσεις πάσης φύσεως ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα τη ΣΑ 0208 ( Κωδικός Πράξης ΣΑ:2012ΣΕ ) Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Μέχρι οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του π.δ.118/ και ώρα 14:00 Η έδρα της ΕΣΔι και ώρα 10:00 Συντομογραφίες γενικά ΕΕ ΕΕΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΔΜ ΕΣΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 10 από 113

11 ΕΥΔ ΕΣΔι ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ ΟΠΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ορισμοί διακήρυξη Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η ΕΣΔι η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν Αριθμός Διακήρυξης 9/2014 Επιτροπή Διαγωνισμού Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Έργο Προϋπολογισμός Η επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΣΔι, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007) και τη διαδικασία του άρθρ.26 ν.4024/2011 Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 11 από 113

12 Ορισμοί διακήρυξη Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΕΣΔι ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο διαγωνισμού 1.1. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία («με το κλειδί στο χέρι»), στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών υλικού εξοπλισμού πληροφορικής, ήτοι εννέα (9) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για τις βιβλιοθήκες της Σχολής, τεσσάρων (4) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για τους Διευθυντές της Σχολής, ενός εξυπηρετητή (server), ενός υπολογιστή ταμπλέτας, μίας βιντεοκάμερας, ενός scanner ενός προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) (multimedia station) ως μέσο αναπαραγωγής ήχου, τεσσάρων (4) router, ενός firewall, δύο (2) ups, τεσσάρων (4) switch, μία μικροφωνική εγκατάσταση και πέντε (5) projectors καθώς και η παροχή συναφών υπηρεσιών υποστήριξης Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τους αναλυτικούς όρους, τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα κατ ιδίαν Κεφάλαια, Άρθρα και Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης Η Προμήθεια αφορά ειδικότερα: 1. Τον απαραίτητο υλικό εξοπλισμό (HARDWARE), που περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, 2. Το απαραίτητο λογισμικό (SOFTWARE) που περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη, 3. Τη δωρεάν παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας για κάθε είδος από την οριστική παραλαβή, όπως εξειδικεύεται στο παράρτημα Α των τεχνκών προδιαγραφών (είκοσι τέσσερις ή τριάντα έξι μήνες κατά περίπτωση). Στην έννοια της δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται και το κόστος εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την αδιάλειπτη λειτουργία του υλικού. Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 12 από 113

13 1.4. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων απαιτήσεων της παρούσας, ο προσφέρων βαρύνεται να προτείνει και να υλοποιήσει την τεχνικά αρτιότερη λύση, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1). Ειδικά αποκλείεται προσφορά που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφόμενες στην παρούσα λειτουργικές απαιτήσεις της ΕΣΔι, ενώ γίνεται δεκτή εκείνη που υπερκαλύπτει τις εν λόγω απαιτήσεις, εφόσον αποδεδειγμένα το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο. Άρθρο 2 Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση 2.1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (47.154,47 ), πλέον ΦΠΑ 23% ποσού δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ λεπτών και πενήντα τριών λεπτών (10.845,53 ), άλλως πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 ),συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται, η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας και η αναγκαία σχετική εκπαίδευση, οι οποίες παρέχονται δωρεάν, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις πάσης φύσεως Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στις οικονομικές εφημερίδες βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο και στην ημερήσια τοπική και εβδομαδιαία εφημερίδα βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τουν.3548/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009. Άρθρο 3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι η «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» (ΕΣΔι) Διεύθυνση έδρας της ΕΣΔι : Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο : , , Fax : Αρμόδιος για πληροφορίες : Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, κ.ευφημία Παπαδοπούλου, τηλ Άρθρο 4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειας του. Άρθρο 5 Δημοσιότητα 5.1 Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 13 από 113

14 1. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις Στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες «Εφημερίς Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών» και «Εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών» στις και Στην ημερήσια εφημερίδα «Αγγελιοφόρος» στις και στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» στις Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για ανάρτηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενώ θα αναρτηθεί σε εμφανές μέρος των εγκαταστάσεων της ΕΣΔι, στην ιστοσελίδα αυτής, στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» κατ εφαρμογή του ν. 3861/2010 και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Άρθρο 6 Τρόπος λήψης εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυμεταφορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, αρμόδια υπάλληλος Ευφημία Παπαδοπούλου, τηλέφωνα: , , Οι παραλήπτες της διακήρυξης πρέπει να θέτουν στη διάθεση της ΕΣΔι τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ), ώστε η Σχολή να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και αποστολής τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινήσεων επ αυτής. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση Στην περίπτωση αυτή o παραλήπτης υποχρεούται να αποστέλλει σχετική ενημέρωση των παραληπτών, με τα στοιχεία της επιχείρησής του στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΣΔι ( ): Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην ΕΣΔι και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 7 Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη άποψη για τη φύση και το αντικείμενο, που καλείται να καλύψει ο υπό προμήθεια εξοπλισμός μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007 αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 14 από 113

15 προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του π.δ. 118/2007. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων πρέπει να απευθύνονται στην ΕΣΔι (υπόψη κ. Παπαδοπούλου) με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (Φαξ: ). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΣΔι ( ): με την προϋπόθεση ότι το μήνυμα θα φέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αποστολέα. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΕΣΔι. Τέλος κανένας υποψήφιος δε μπορεί να επικαλεσθεί εκ των υστέρων άγνοια στοιχείων που θεωρεί ότι επηρεάζουν τη λύση του ή το κόστος της προσφοράς του, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά στην παρούσα διακήρυξη Άρθρο 8 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΕΣΔι, Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Δήμος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφασή μας. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στη διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι και την , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΕΣΔι, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα Ευφημία Παπαδοπούλου, κος Χαράλαμπος Πλατής (τηλ: , φαξ: , Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών στην παραπάνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΕΣΔι μέχρι την Η ΕΣΔι ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός από την κατάθεσή τους, αυτές καταστρέφονται. Άρθρο 9 Δικαίωμα συμμετοχής 9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 15 από 113

16 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα της παραγωγής, προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ΤΠΕ (υλικός εξοπλισμός, Λογισμικό) (H/W & S/W) και είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση 1. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία περισσοτέρων οικονομικών φορέων, δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του της σύμβασης στην ένωση/κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με το ίδιο συμβατικό τίμημα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή Λόγοι αποκλεισμού: 1. Όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο). 2. Όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 3. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή άλλης ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία ή από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Σελίδα 16 από 113