ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 126 Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρσεις σε μεταποιη τικές συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστο ποίησς τους για την εγγραφ τους στο Μητρώο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 27 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδει οδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοττων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143). 2. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α 68), όπως τροπο ποιθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του ν. 3982/ Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α 85). 5. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικς Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικς Πολιτικς και μετο νομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας, μετατροπ του Υπουργείου Μακε δονίας Θράκης σε Γενικ Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγ στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικς Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικς Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικς Πολιτικς» (Α 213). 6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομ αρ μοδιοττων των Υπουργείων» (Α 221). 7. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικς Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νσων και Αλιεί ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι κών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων της Γενικς Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α 147). 8. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). 9. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 96) και το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α 35), το π.δ. 189/1995 (Α 99), το άρθρο 21 του ν. 2367/1995 (Α 61) και το π.δ. 182/2005 (Α 30). 10. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 11. Την υπ αριθ /Δ106721/2012 Απόφαση «Ανάθε ση αρμοδιοττων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β 2094). 12. Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 13. Τη υπ αριθ. 180/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλί ου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικο νομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικς Αλλαγς, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός 1. Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα προσόντα των επιθεωρητών και το πλαίσιο διεξαγωγς περιοδικών επιθεωρσεων σε μεταποιητικές συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα με Υπεύ θυνη Δλωση με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, με σκοπό τη διαπίστωση της τρησης των όρων της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το ν. 3982/2011 (Α 143). 2. Συγκεκριμένα καθορίζονται: α) τα προσόντα των πιστοποιημένων Επιθεωρητών,

2 5674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου των Επιθεωρητών, γ) τα ζητματα που αφορούν στη διαδικασία πιστο ποίησς τους για την εγγραφ τους στο Μητρώο, δ) η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπς, που γνωμοδοτεί για τη χοργηση την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητ και εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων κάθε ρύθμιση σχετικ με τους πιστοποιημένους Επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρσεων, ε) η διαδικασία ανάθεσης εντολς προς επιθεώρηση, στ) η περιοδικότητα των επιθεωρσεων ανά κατη γορία, ζ) η αμοιβ των Επιθεωρητών, η) οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο των Επιθεωρητών, θ) η διαδικασία τρησης σε ηλεκτρονικ μορφ αρ χείου εκθέσεων επιθεωρσεων, ι) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακο λούθησης του έργου των Επιθεωρητών και ια) οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους Επιθεωρητές, τα όργανα, η δι αδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολς των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισ τους και τα κριτρια επιμέτρησς τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων και των προστίμων και οι προθε σμίες άσκησς τους. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Επιθεώρηση άδειας λειτουργίας (στο εξς επιθεώ ρηση): Η διαδικασία με την οποία ελέγχονται οι μετα ποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δλωση με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, για τη διαπίστωση της τρησης μη των όρων και των περιορισμών, που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπ ισχύ ουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοττων. 2. Επιθεωρητς άδειας λειτουργίας (στο εξς Επιθε ωρητς): Φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο του άρθρου 4, το οποίο διενεργεί επιθεωρσεις για τη διαπίστωση της τρησης μη των όρων και των περι ορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπ ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συνα φών δραστηριοττων. Άρθρο 3 Απαιτούμενα προσόντα Επιθεωρητών 1. Η ιδιότητα του Επιθεωρητ αποκτάται με την εγγρα φ του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών του άρθρου 4 και την χοργηση αντίστοι χης άδειας από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου Ο υποψφιος Επιθεωρητς πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικς Εκπαί δευσης αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικός που έχει αποκτσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ εφαρμογ της σχετικς ευρωπαϊκς και εθνικς νομοθεσίας. β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματικ εμπειρία, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες: αα) σχεδιασμός ββ) λειτουργία (παραγωγ συντρηση) γγ) έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχ, διεξαγωγ αυτοψιών κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο υποψφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων χαμηλς όχλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2, η ανωτέ ρω εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο υποψφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτού μενη επαγγελματικ εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη. 3. Προϋπόθεση για την υποβολ υποψηφιότητας για εγγραφ στο Μητρώο αποτελεί η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για πλημμέλημα για αδικματα σχετικά με τα υπομνματα την υπηρεσία αδικματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων. Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το δημόσιο, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολ πειθαρ χικς ποινς για παράβαση καθκοντος, παράβαση υπο χρέωσης εχεμύθειας και παθητικ δωροδοκία. Άρθρο 4 Διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφς στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών 1. Κάθε υποψφιος, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 3 και επιθυμεί να αποκτσει άδεια Επιθε ωρητ και να εγγραφεί στο Μητρώο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικς του ταυ τότητας άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκάστοτε υπάρχει στον ιστότοπο europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum vitae γ) Αντίγραφο διπλώματος πτυχίου από ελληνικ σχολ ανώτατης εκπαίδευσης, σε περίπτωση σπουδών σε σχολ της αλλοδαπς, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνικ νομοθεσία απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ εφαρμογ της σχετικς ευρωπαϊκς και εθνικς νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς, που έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η σχετικ βεβαίωση εγγραφς τους, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικς Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί ομοίως η σχετικ βεβαίωση εγγραφς τους. δ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, όπως βεβαιώσεις ερ γοδότη /και αποδεικτικά εμπειρίας ελευθέρων επαγ γελματιών. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατάλογος εκτελε σθέντων έργων με αναφορά του ποσοστού συμμετοχς του υποψηφίου Επιθεωρητ, βεβαιώσεις αναθέτοντος φορέα, δελτία παροχς υπηρεσιών. ε) Υπεύθυνη δλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφς, στην οποία ο υποψφιος Επιθεωρητς δηλώνει ότι:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5675 αα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβ, ββ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για κακούργημα, γγ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για πλημμέλημα για αδικματα σχετικά με τα υπομνματα την υπηρεσία αδικματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, δδ) θα τηρεί επαγγελματικ εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει βιομηχανικά και εμπορικά απόρρητα που έρχονται σε γνώση του επ ευκαιρία των επιθεωρσεων που θα διενεργσει, εε) εκχωρεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονι σμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και στις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές το δικαίωμα χρσης, στατιστικς επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων και στστ) αν συντρέχει στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρά γραφο 8 του άρθρου 7, θα το δηλώνει αμελλητί στην αναθέτουσα Αρχ, στ) Παράβολο πενντα (50) ευρώ. Στην αίτησ του ο υποψφιος δηλώνει την/τις Περι φερειακ/ές Ενότητα/ες, όπου ενδιαφέρεται να δραστη ριοποιηθεί, καθώς και την κατηγορία της άδειας που αιτείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 2. Οι άδειες Επιθεωρητ διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: α) άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων χαμηλς όχλη σης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρσεις για δραστηριότητες χαμηλς όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/ (Β 1048). β) άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρσεις για δραστηριότητες όλων των βαθμών όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/ (Β 1048). Η άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε όσους υποψηφί ους έχουν την επαγγελματικ εμπειρία, που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2β. 3. Οι αιτσεις εξετάζονται από τη Γνωμοδοτικ Επι τροπ του άρθρου 5 (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ.) στις τακτικές της συ νεδριάσεις και αν παρίσταται ανάγκη (μεγάλος αριθμός αιτσεων) και σε έκτακτες συνεδριάσεις. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. γνωμοδοτεί επί των αιτσεων και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Υπουργός εκδίδει εγκριτικ απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υπο ψηφίων, στους οποίους χορηγείται η άδεια Επιθεωρητ και το είδος της άδειας που χορηγείται σε καθένα από αυτούς, καθώς και απορριπτικ απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους δεν χορη γείται άδεια. Οι υποψφιοι που περιλαμβάνονται στην εγκριτικ απόφαση εγγράφονται αυτομάτως στο Μη τρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών της παραγράφου 6. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112). 4. Επιθεωρητς κάτοχος άδειας Επιθεωρητ δραστη ριοττων χαμηλς όχλησης, που επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης, υποβάλει αίτηση, όπως περιγράφεται στην παράγρα φο 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά με αρίθμηση (β), (δ), (ε) και (στ) της ίδιας παραγράφου. 5. Η άδεια Επιθεωρητ ισχύει για 5 έτη. Ο Επιθεω ρητς, ο οποίος επιθυμεί να ανανεώσει την άδειά του, υποβάλει την αίτηση της παραγράφου 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις περιπτώσεις (ε) και (στ) της ίδιας παραγράφου. Απαραί τητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας είναι η διεξαγωγ τουλάχιστον 5 επιθεωρσεων από τον Επι θεωρητ κατά την προηγούμενη 5ετία, εκτός και αν ο Επιθεωρητς δεν έχει διενεργσει τις απαιτούμενες 5 επιθεωρσεις για λόγους που δεν οφείλονται σε δικ του υπαιτιότητα (π.χ. κλρωση, ασυμβίβαστο κ.λπ.). Η ανανέωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από σχετικ γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5. Η άδεια Επιθεωρητ εξακολουθεί να ισχύει προσω ρινά και μετά τη λξη της, μέχρι την χοργηση νέας άδειας, εφόσον όμως ο Επιθεωρητς αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση της άδειάς του τουλάχιστον ένα μνα πριν από τη λξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά. 6. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γε νικς Γραμματείας Βιομηχανίας τηρεί Μητρώο πιστο ποιημένων Επιθεωρητών, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα αριθμό Μητρώου, όλοι οι Επιθεωρητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετικ άδεια Επιθεωρητ. Το Μητρώο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και βρίσκεται ανηρτημένο στη δικτυακ πύλη της Γενικς Γραμμα τείας Βιομηχανίας. Άρθρο 5 Γνωμοδοτικ Επιτροπ Επιθεωρητών αδείας λειτουργίας 1. Συνιστάται στην Γενικ Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γνωμοδοτικ Επιτροπ Επιθεωρητών άδειας λειτουργίας (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ). 2. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι επταμελς και αποτελείται από: α) το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων ως Πρόεδρο της Επιτροπς, με αναπλη ρωτ τον Προϊστάμενο της Γενικς Διεύθυνσης Στριξης Βιομηχανίας της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. β) τον Προϊστάμενο της Γενικς Διεύθυνσης Στρι ξης Βιομηχανίας με αναπληρωτ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας, με αναπληρωτ τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμματος. δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρσεων (ΣΕΒ), οριζόμενο με τον αναπληρωτ του από τον ΣΕΒ. ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οριζόμενο με τον αναπληρωτ του από το ΤΕΕ. στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειακών Ενοττων Ελλάδος, οριζόμενο με τον αναπληρωτ του από την Ένωση Περιφερειακών Ενοττων Ελλάδος.

4 5676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ζ) έναν (1) ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα επιθεω ρσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων. Η συγκρότηση της Επιτροπς γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστματος ενός (1) μηνός από τη σχετικ έγγραφη πρόσκλησ τους, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει τα ελλείποντα μέλη της Γνωμοδοτικς Επιτροπς Επιθε ωρητών κατά την κρίση του. 3. Η θητεία της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι τριετς. Μετά τη λξη της τριετίας η θητεία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση νέας απόφασης και για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 4. Τη διοικητικ υποστριξη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. αναλαμβά νει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. 5. Έργο της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι: α) Η γνωμοδότηση επί των αιτσεων χοργησης και ανανέωσης αδειών Επιθεωρητ. β) Η γνωμοδότηση επί των εισηγσεων για επιβαλλό μενες κυρώσεις και πρόστιμα του άρθρου 11. γ) Η εισγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για συμπληρώσεις και τροποποισεις του νομοθετικού καθεστώτος, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ρύθμισης σχετικς με το αντικείμενο των επιθεωρσεων και των Επιθεωρητών. δ) Η υποστριξη της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας σε ζητματα που αφορούν στην ομαλ διαχείριση του Μητρώου Επιθεωρητών. 6. Η λειτουργία της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. ρυθμίζεται από τις δι ατάξεις των άρθρων του ν. 2690/1999 (Α 45). 7. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. συνέρχεται τακτικά μία φορά ανά τρεις (3) μνες /και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 8. Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. κατά τη διάρκεια της θητεί ας τους και για 2 χρόνια μετά τη λξη της θητείας τους δεν μπορούν να διενεργούν επιθεωρσεις. 9. Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. δεν αμείβονται για τη συμ μετοχ τους στην εν λόγω Επιτροπ. Άρθρο 6 Περιοδικότητα επιθεωρσεων Οι περιοδικές επιθεωρσεις των εγκαταστάσεων, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δλωση με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, πραγματοποιούνται από τους Επιθεωρητές, κάθε 5 έτη. Όπου είναι εφικτό συνδυ άζονται με τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 10β του ν. 4014/2011 (Α 209). Άρθρο 7 Διενέργεια επιθεωρσεων (κανόνες ανάθεση ασυμβίβαστο) 1. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους οι αδειοδοτούσες Αρχές καταρτίζουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος το πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρσεων των εγκατα στάσεων, που αυτές έχουν αδειοδοτσει. Το πρόγραμμα αναρτάται στο δικτυακό τόπο της κάθε αδειοδοτούσας Αρχς, είναι κατανεμημένο σε τρίμηνα και έχει τη μορφ πίνακα, στην πρώτη στλη του οποίου εμφανίζονται με αλφαβητικ σειρά οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να επιθεωρηθούν, στη δεύτερη στλη το τρίμηνο κατά το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί η επιθεώρηση και στην τρίτη στλη το παράβολο που οφείλει να κατα βάλει ο φορέας της κάθε εγκατάστασης. Το παράβολο ισούται με την συνολικ αμοιβ του κλιμακίου των επι θεωρητών (μονομελούς διμελούς), όπως αυτ ορίζεται στο άρθρο 8, προσαυξημένη κατά 10% Η προσαύξηση αποτελεί πόρο της αδειοδοτούσας Αρχς. Ο ΚΑΕ με τον οποίο συνδέεται το παράβολο θα καθοριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Ο φορέας της προς επιθεώρηση εγκατάστασης, οφείλει, πριν την έναρξη του τριμνου, εντός του οποί ου έχει προγραμματισθεί η επιθεώρηση, να υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα Αρχ, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταθέσεως του παραβόλου, που του έχει ορισθεί. Αν ο φορέας δεν δύναται να υποβληθεί στην περιοδικ επιθεώρηση κατά το τρίμηνο που του έχει ορισθεί, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στην αδειο δοτούσα Αρχ. Η τελευταία αξιολογεί το αίτημα και δύ ναται κατά την κρίση της να μεταθέσει την επιθεώρηση σε άλλο τρίμηνο, το οποίο εξυπηρετεί το φορέα της εγκατάστασης, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Εκπρόθεσμη υποβολ της αίτησης για επιθεώρηση επισύρει το διπλασιασμό του παραβόλου. 3. Οι επιθεωρσεις διενεργούνται από μονομελ δι μελ κλιμάκια Επιθεωρητών. Μονομελ κλιμάκια χρησι μοποιούνται για τις περιοδικές επιθεωρσεις των εγκα ταστάσεων χαμηλς όχλησης, ενώ διμελ για αυτές των εγκαταστάσεων μέσης και υψηλς όχλησης. Τα μέλη των κλιμακίων ορίζονται από την αδειοδοτούσα Αρχ, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονικ κλρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών, που ανκουν στο Μητρώο του άρθρου 4 και αφενός κατέ χουν την κατηγορία άδειας που αντιστοιχεί στο βαθμό όχλησης της προς επιθεώρηση εγκατάστασης, αφετέ ρου είναι εγγεγραμμένοι στην Περιφερειακ Ενότητα, όπου βρίσκεται η προς επιθεώρηση εγκατάσταση. Οι κληρώσεις διενεργούνται από κάθε αδειοδοτούσα Αρχ στις αρχές κάθε τριμνου. Σε περίπτωση που το πλθος των εγγεγραμμένων Επιθεωρητών σε μια Περιφερειακ Ενότητα είναι μι κρότερο ίσο του δέκα (10), η κλρωση γίνεται μεταξύ των Επιθεωρητών που είναι εγγεγραμμένοι σε όλες τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες εντός της συγκεκρι μένης Περιφέρειας. 4. Το αποτέλεσμα της κληρώσεως κοινοποιείται με ηλεκτρονικό άλλο τρόπο στο φορέα της εγκατάστα σης και στον/ους Επιθεωρητ/ές που κληρώθηκε/αν. 5. Εντός 5 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προηγουμένης παραγράφου ο φορέας της εγκατά στασης μπορεί να υποβάλει στην αδειοδοτούσα Αρχ ένσταση, ως προς το κλιμάκιο των Επιθεωρητών. Εντός του ίδιου χρονικού διαστματος, οφείλει και ο ορισθείς Επιθεωρητς να δηλώσει στην αδειοδοτούσα Αρχ την αδυναμία του να συμμετέχει στην επιθεώρηση, είτε επειδ συντρέχει κάποιος από τους λόγους της παρα γράφου 8 του παρόντος άρθρου, είτε για οποιοδποτε άλλο λόγο. Η αδειοδοτούσα Αρχ, εξετάζει την ένσταση του φορέα /και το αίτημα εξαίρεσης του/ων Επιθεω

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5677 ρητ/ών και αν κρίνει αναγκαίο προβαίνει στον ορισμό άλλου/ων Επιθεωρητ/ών, κατόπιν νέας κληρώσεως. Αν ένας Επιθεωρητς κατά το διάστημα που διαρκεί η άδειά του (5 έτη) αρνηθεί να συμμετέχει τρεις (3) φορές σε επιθεωρσεις για τις οποίες κληρώθηκε, για άλλους λόγους, εκτός από λόγους ανωτέρας βίας και από λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, αποκλείεται προσωρινά από το Μη τρώο του άρθρου 4, για διάστημα 6 μηνών. 6. Μετά την παρέλευση των 5 εργασίμων ημερών της προηγουμένης παραγράφου, το κλιμάκιο οφείλει να ολοκληρώσει το έργο του εντός 45 ημερολογιακών ημερών. Ως ολοκλρωση, νοείται η υποβολ της εκθέ σεως επιθεώρησης σε έντυπη και ηλεκτρονικ μορφ στην αναθέτουσα Αρχ. 7. Το κλιμάκιο των Επιθεωρητών επισκέπτεται την υπό επιθεώρηση εγκατάσταση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Εκτελεί την επιθεώρηση με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους βα σικούς κανόνες επιθεώρησης που ορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και που περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Η επιθεωρούμενη επιχείρηση οφείλει να θέτει στη διάθεση του κλιμακίου όλα τα έγγραφα και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγ της επιθεώρησης. Οι Επιθεωρητές οφείλουν να χειρίζονται τα στοιχεία αυτά με απόλυτη εχεμύθεια. 8. Απαγορεύεται η διενέργεια επιθεώρησης από Επι θεωρητ, εφόσον αυτός: α) έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στη μελέτη, στην κατασκευ, στην αδειοδότηση της επιθεωρούμενης εγκατάστασης με οποιοδποτε τρόπο είτε ο ίδιος, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), μέτοχος, εταίρος υπάλληλος, β) συμμετέχει έχει συμμετάσχει κατά την προηγού μενη διετία στη λειτουργία, συντρηση, πιστοποίηση της επιθεωρούμενης εγκατάστασης με οποιοδποτε τρόπο είτε ο ίδιος, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος υπάλληλος, γ) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομς κατοχς αντλεί άλλο οικονομικό προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στο φορέα στον οποίο ανκει η επιθεωρούμενη εγκα τάσταση είτε ο ίδιος, είτε συγγενς του έως β βαθ μού εξ αίματος εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος υπάλληλος, δ) συμμετέχει ως μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος, υπάλ ληλος σε νομικό πρόσωπο που αποτελεί επιχειρηματικό ανταγωνιστ του νομικού φυσικού προσώπου στο οποίο ανκει η επιθεωρούμενη εγκατάσταση, ε) είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5 για το χρονικό διάστημα της θητείας του και για 2 έτη μετά το τέλος της θητείας του, στ) είναι υπάλληλος της Περιφερειακς Ενότητας της αδειοδοτούσας Αρχς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει και η προς επιθεώρηση εγκατάσταση βρί σκεται εντός των ορίων της κατά τόπο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του. Άρθρο 8 Αμοιβ Επιθεωρητών 1. Η αμοιβ κάθε Επιθεωρητ για μια επιθεώρηση, καθορίζεται, για όλες τις εγκαταστάσεις πλην των αποθηκών, με βάση το σύνολο της εγκατεστημένης κινητριας και θερμικς ισχύος της επιθεωρούμενης εγκατάστασης. ως εξς: α) 80 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ 400 kw β) 120 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 400 kw και 1000 kw γ) 170 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 1000 kw και 2000 kw δ) 250 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 2000 kw και 4000 kw ε) 350 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 4000 kw 2. Για τις αποθκες η αμοιβ κάθε Επιθεωρητ για μια επιθεώρηση σε εγκατάσταση που χαρακτηρίζεται ως αποθκη, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγρά φου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 ορίζεται ως ακολούθως: α) 80 για αποθηκευτικ ικανότητα m 3 β) 100 για αποθηκευτικ ικανότητα > m 3 και m 3 γ) 200 για αποθηκευτικ ικανότητα > m 3 3. Η αμοιβ περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης (εφόσον η μετακίνηση γίνεται εντός των Περιφερει ακών Ενοττων όπου είναι εγγεγραμμένος ο Επιθεω ρητς) και καταβάλλεται από την αναθέτουσα Αρχ στους Επιθεωρητές μετά την ολοκλρωση της επιθε ώρησης, δηλ. μετά την κατάθεση της έκθεσς τους εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα Αρχ. Αν ο Επιθεωρη τς μετακινηθεί σε άλλη Περιφερειακ Ενότητα, εκτός αυτών στις οποίες είναι εγγεγραμμένος, τότε η ανα θέτουσα Αρχ του καταβάλλει και έξοδα μετακίνησης, που ισούνται με τα εισιτρια των χρησιμοποιηθέντων συγκοινωνιακών μέσων μαζικς μεταφοράς, με την εκάστοτε ισχύουσα για τους δημοσίους υπαλλλους χιλιομετρικ αποζημίωση, αν ο Επιθεωρητς χρησιμο ποισει ΙΧΕ αυτοκίνητο. 4. Η καταβολ της αμοιβς για τους μόνιμους δημο σίους υπαλλλους καθώς και στους δημοσίους υπαλ λλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α 226). 5. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την αμοιβ σε περίπτωση επιθεώρησης, που πραγματοποιείται από πιστοποιημένο επιθεωρητ, έπειτα από καταγγελία της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3982/2011. Άρθρο 9 Αρχείο εκθέσεων επιθεωρσεων 1. Μετά την διενέργεια της επιθεώρησης, ο/οι Επι θεωρητς/ές συντάσσει/ουν σχετικ έκθεση προς την αδειοδοτούσα Αρχ, που έχει χορηγσει την άδεια έχει υποδεχτεί τη σχετικ Δλωση. 2. Η αδειοδοτούσα Αρχ οφείλει να τηρεί και σε ηλε κτρονικ μορφ αρχείο Εκθέσεων Επιθεωρσεων και να αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τα αποτελέσματα των Εκθέσεων Επιθεωρσεων.

6 5678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 10 Παρακολούθηση του έργου των Επιθεωρητών 1. Το έργο των Επιθεωρητών παρακολουθείται άμεσα από τις αδειοδοτούσες Αρχές μέσω των δειγματολη πτικών ελέγχων της διερεύνησης των καταγγελιών, που αυτές διενεργούν. Ως όργανο ελέγχου του έργου των Επιθεωρητών ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας, που συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και έχει την αρμοδιότητα τρησης του σχετικού Μητρώου του άρθρου Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους οι αδειοδοτού σες Αρχές συντάσσουν τυποποιημένη (με βάση τις κα τευθύνσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της ΓΓΒ) αξιολογικ έκθεση σχετικά με τις πραγματο ποιηθείσες επιθεωρσεις κατά το προηγούμενο ημερο λογιακό έτος, την οποία και κοινοποιούν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. Η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτικά συγκριτικά στοιχεία των προγραμματισμένων και των πραγματοποιημένων περιοδικών επιθεωρσεων κατά το προηγούμενο ημε ρολογιακό έτος, στοιχεία των έκτακτων επιθεωρσεων, στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των επιθεωρ σεων και της αξιολόγησης του έργου των Επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και τυχόν κυρώσεων. 3. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους και με βάση τις προαναφερόμενες εκθέσεις η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας συντάσσει τυποποιημένη ετσια εθνικ έκθεση σχετικά με τις επιθεωρσεις, την οποία κοινοποιεί στη Γ.ΕΠ.Α.Λ. Άρθρο 11 Κυρώσεις 1. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθη σης του έργου των Επιθεωρητών, όπως περιγράφε ται στο άρθρο 10, διαπιστωθεί ότι ένας Επιθεωρητς έχει αναγράψει ανακριβ στοιχεία στην έκθεσ του, έχει υποβάλει ανακριβ στοιχεία και δικαιολογητικά, έχει παραβιάσει το καθκον εχεμύθειας και εμπιστευ τικότητας, ως προς τη χρση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του, έχει προβεί σε μη χρηστ χρση της άδειάς του, εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθκοντα και τις απορρέουσες από το παρόν υποχρεώσεις του, συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά άλλα κωλύματα ασυμβίβαστα, περιλαμ βανομένων και των περιγραφόμενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 7, παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3982/2011, όπως ισχύει, καθώς και των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδι δόμενων κανονιστικών πράξεων, το όργανο ελέγχου του έργου των Επιθεωρητών του άρθρου 10 εισηγείται την επιβολ διοικητικών και λοιπών κυρώσεων και χρημα τικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5 και αφού ληφθούν υπόψη το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτ, το μέγεθος της επιθεωρού μενης εγκατάστασης (ισχύς βαθμός όχλησης), ο βαθ μός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπ του παραβάτη Επιθεωρητ, ως εξς: α) καταβολ χρηματικού προστίμου ύψους από πε ντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ β) αποκλεισμός του Επιθεωρητ από τη διενέργεια επιθεωρσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και γ) οριστικ διαγραφ του Επιθεωρητ από το Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 4. Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματικ ποιν, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ). 3. Με κοιν απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω προστίμου. 4. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μη τρώο Επιθεωρητών του άρθρου 4, τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και αποτελούν πόρο της οικείας αδειοδοτούσας Αρχς. Αν απαιτείται η επανάληψη της επιθεώρησης που διενργησε ο διαπρά ξας την παράβαση Επιθεωρητς, αυτ πραγματοποιείται από την αδειοδοτούσα Αρχ αζημίως για το φορέα της εγκατάστασης. 5. Οι διοικητικές και λοιπές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν, είναι ανεξάρτητες από την τυχόν ποινικ αστικ ευθύνη του Επιθεωρητ. 6. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγς ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά των κυ ρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικς απόφασης και σύμ φωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2690/1999 (Α 45), όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι περιοδικές επιθεωρσεις θα αρχίσουν να διενερ γούνται από το επόμενο τρίμηνο μετά την ανάρτηση στη δικτυακ πύλη της Γενικς Γραμματείας Βιομηχα νίας του Μητρώου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5679 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (βάσει του προτύπου ISO 19011:2011) Αρχές Επιθεώρησης 1/ Ακεραιότητα: Οι επιθεωρητές θα πρέπει να: εκτελούν την εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα, τηρούν και συμμορφώνονται με τις εφαρμόσιμες νομοθετικές απαιτσεις, επιδεικνύουν τις απαιτούμενες ικανότητες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, εκτελούν την εργασία τους με αμερόληπτο τρόπο και συγκεκριμένα να παραμένουν δίκαιοι και μη προ κατειλημμένοι, διατηρούν την κρίση τους ανεπηρέαστη κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης. 2/ Δίκαιη παρουσίαση: Τα ευρματα της επιθεώρησης, τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και οι εκθέσεις επιθεώρησης θα πρέπει να αντανακλούν αληθώς και με ακρίβεια τις δραστηρι ότητες επιθεώρησης. Τα ανωτέρω θα πρέπει να επικοι νωνούνται αληθώς, με ακρίβεια και αντικειμενικότητα, έγκαιρα, με σαφνεια και πληρότητα. 3/ Δέουσα επαγγελματικ προσοχ: Οι επιθεωρητές θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέ ουσα προσοχ όπως είναι αναγκαίο λόγω της σημα σίας του έργου που επιτελούν και της εμπιστοσύνης που αποδίδεται σε αυτό από τους επιθεωρούμενους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Ένας σημαντικός παράγοντας για την εκτέλεση της εργασίας τους με τη δέουσα επαγγελματικ προσοχ συνίσταται στην ικανότητα να κάνουν αιτιολογημένες κρίσεις σε όλες τις καταστάσεις που δύνανται να ανακύψουν κατά την επιθεώρηση. 4/ Εμπιστευτικότητα: Οι επιθεωρητές θα πρέπει να επιδεικνύουν διακριτικό τητα αναφορικά με τη χρση και προστασία πληροφο ριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Πληροφορίες που αποκτώνται κατά την επιθεώρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποι ούνται κατά τρόπο ανάρμοστο από τον επιθεωρητ για προσωπικό του όφελος κατά τρόπο επιζμιο για τα νόμιμα συμφέροντα του επιθεωρούμενου. Υπό την έννοια αυτ, στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται και ο κατάλληλος χειρισμός ευαίσθητων εμπιστευτικών πληροφοριών. 5/ Ανεξαρτησία: Οι επιθεωρητές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την προς επιθεώρηση δραστηριότητα και σε κάθε πε ρίπτωση θα πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο ελεύθερο από προκαταλψεις και συγκρούσεις συμφερόντων. Οι επιθεωρητές θα πρέπει να διατηρούν την αντικειμενικό τητά τους καθόλη τη διάρκεια της επιθεώρησης ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρματα και συμπεράσματα της επιθεώρησης βασίζονται μόνον σε αντικειμενικές αποδείξεις. 6/ Προσέγγιση βασισμένη σε αντικειμενικές αποδεί ξεις: Οι αντικειμενικές αποδείξεις της επιθεώρησης θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμες. Εν γένει θα πρέπει να βασίζονται σε δείγματα της διαθέσιμης πληροφορίας, καθώς μία επιθεώρηση διενεργείται εντός μίας πεπε ρασμένης χρονικς περιόδου και με πεπερασμένους πόρους. Διενέργεια της Επιθεώρησης 1/ Καθιέρωση αρχικς επαφς με τον επιθεωρούμενο Ο σκοπός της αρχικς επαφς με τον επιθεωρούμενο αφορά στα ακόλουθα: καθιέρωση καναλιών επικοινωνίας με τους εκπρο σώπους του επιθεωρούμενου, αναζτηση πρόσβασης στα σχετικά έγγραφα και αρχεία για το σχεδιασμό της επιθεώρησης, καθορισμό των εφαρμόσιμων νομικών και συμβα τικών απαιτσεων και τυχόν άλλων απαιτσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τα προϊόντα του επιθεωρούμενου, επιβεβαίωση της συμφωνίας με τον επιθεωρούμενο αναφορικά με την έκταση της αποκάλυψης και το χει ρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών, διενέργεια των απαιτούμενων διευθετσεων για την επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου του προγραμματι σμού των ημερομηνιών, καθορισμό τυχόν απαιτσεων που σχετίζονται με την πρόσβαση, την ασφάλεια και την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας λοιπών απαιτσεων. 2/ Ανασκόπηση από τον επιθεωρητ του φακέλου αδειοδότησης της εταιρείας όπως αυτός τηρείται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχ. 3/ Διενέργεια ανασκόπησης της τεκμηρίωσης κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης Η σχετικ τεκμηρίωση του επιθεωρούμενου θα πρέπει να ανασκοπείται ώστε να: καθορίζεται ο βαθμός συμμόρφωσης βάσει της δι αθέσιμης τεκμηρίωσης, συγκεντρώνεται πληροφόρηση για την υποστριξη των δραστηριοττων επιθεώρησης. Η ανασκόπηση της τεκμηρίωσης δύναται να συνδυ άζεται με τις λοιπές δραστηριότητες επιθεώρησης και να συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της επιθεώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν καθίσταται επιζ μιο σε ότι αφορά στην αποτελεσματικ διενέργεια της επιθεώρησης. Εφόσον δεν είναι δυνατ η παροχ επαρκούς τεκμη ρίωσης εντός του δοθέντος χρονοδιαγράμματος επιθε ώρησης, ο επιθεωρητς θα πρέπει να ενημερώσει τόσο την αδειοδοτούσα αρχ όσο και τον επιθεωρούμενο. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση αναφορικά με τη συνέχιση την αναστολ της διενέργειας της επιθεώ ρησης έως ότου οι ελλείψεις ως προς την τεκμηρίωση αποκατασταθούν. 4/ Συλλογ και επαλθευση των πληροφοριών Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες οι οποίες και θα πρέπει να επαληθεύονται. Μόνον πληροφορίες οι οποίες είναι επαληθεύσιμες θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ως αντικειμενικές αποδείξεις της επιθεώρησης. Οι αντι κειμενικές αποδείξεις που οδηγούν σε ευρματα της επιθεώρησης θα πρέπει να καταγράφονται. Εάν, κατά τη διάρκεια της συλλογς αντικειμενικών αποδείξεων, ο επιθεωρητς αντιληφθεί τυχόν νέες τροποποιημένες συνθκες κινδύνους, αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη διαχείριση.

8 5680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οι μέθοδοι για τη συλλογ πληροφοριών περιλαμ βάνουν: συνεντεύξεις, παρατηρσεις, ανασκόπηση εγγράφων συμπεριλαμβανομένων αρ χείων. 5/ Προετοιμασία της έκθεσης επιθεώρησης Ο επιθεωρητς θα πρέπει να καταχωρεί σε έκθεση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώ ρησης θα πρέπει να παρέχει πλρη, ακριβ, περιεκτικ και σαφ καταγραφ της επιθεώρησης και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: τα στοιχεία ταυτοποίησης του επιθεωρούμενου, τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες όπου οι δραστη ριότητες επιθεώρησης θα λάβουν χώρα, τα ευρματα της επιθεώρησης και τις σχετικές αντι κειμενικές αποδείξεις, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Ικανότητες & Αξιολόγηση των Επιθεωρητών Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας Οι επιθεωρητές θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραί τητα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές επιθεώρησης. Οι επιθεωρητές θα πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελματικ συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των δραστηριοττων επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι χαρα κτηριστικών προσωπικότητας: ηθικός, τοι δίκαιος, φιλαλθης, ειλικρινς, έντιμος και διακριτικός, ανοιχτόμυαλος, τοι πρόθυμος να εξετάσει εναλλα κτικές ιδέες απόψεις, διπλωματικός, τοι λεπτός στους χειρισμούς του κατά την επαφ του με τους επιθεωρούμενους, παρατηρητικός, τοι ικανός να παρατηρεί τον περι βάλλοντα χώρο και τις δραστηριότητες, οξυδερκς, τοι ικανός να αντιλαμβάνεται και κα τανοεί καταστάσεις, πολύπλευρος, τοι ικανός να προσαρμόζεται πρό θυμα σε διαφορετικές καταστάσεις, επίμονος, τοι εστιασμένος στην επίτευξη στόχων, αποφασιστικός, τοι ικανός να καταλξει έγκαιρα σε συμπεράσματα βασιζόμενος σε λογικ επιχειρημα τολογία και ανάλυση, αυτοδύναμος, τοι ικανός να ενεργεί και λειτουργεί ανεξάρτητα και συγχρόνως να αλληλεπιδρά αποτελε σματικά με τους άλλους, σθεναρός, τοι ικανός να ενεργεί υπεύθυνα και ηθικά παρά το ότι αυτές οι ενέργειες μπορεί να μην είναι πά ντοτε δημοφιλείς και μπορεί μερικές φορές να οδηγούν σε διαφωνία αντιπαράθεση, δεκτικός στη συνεχ βελτίωση, τοι πρόθυμος να μάθει από καταστάσεις και πρόθυμος να αγωνιστεί για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων επιθεώρησης, πολιτισμικά ευαίσθητος, τοι να επιδεικνύει σεβασμό της κουλτούρας του επιθεωρούμενου, συνεργάσιμος, τοι να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με τους άλλους. Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος 1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσ του στην Εφημερίδα της Κυβερνσεως. 2. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθνα, 5 Νοεμβρίου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.11.20 17:27:45 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 5673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-9Τ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη

Κ.Υ.Α. αριθ /ΙΑ - 20/12/ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στη Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΦΔΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: κ. Σπ. Ευσταθόπουλο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Τηλ.:210 6969823, 6969824 Fax: 210 6969301 Ερμούπολη, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 14277 Κοινοποίηση κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :Β. Ντεβέ Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :Β. Ντεβέ Τηλέφωνο : FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 04/06/2010 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Φ/Β.20/2/6165/621 /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 35 του Ν. 3982/2011 (Α 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 9 2013 Αρ. πρωτ.: 10.850/786/Φ/Α.15/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) ( ).. ( )... : 1. 2... 3... 4... 5.../. 6... 7.. : 1. / ( ).... 2. ( / )... 3. /.. ( ) : ),,. 4 4.3982/2011 ) :... : 1. (..,, ) / ( ). 2. :.. 3... ( )....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από Επιμελητήρια Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από Επιμελητήρια Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αδειοδότηση από Επιμελητήρια Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Το άρθρο 35 του Ν. 3982/2011 (Α 143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις

Αριθ. Δ6/13280/ Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Αριθ. Δ6/13280/7.6.2011 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. Γ 0019782 ΕΞ 2016 & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28483 7 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2751 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 108644/17-10-2016 (B 3377) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8592 Απλούστευση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 6 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α2 986 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 2/2011 Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κεφαλαίου 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΥΠΑΝ/ 6/13754/ υπουργικής απόφασης για δηµιουργία και ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΥΠΑΝ/ 6/13754/ υπουργικής απόφασης για δηµιουργία και ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 23-05-2017 Αριθ. Πρωτ. 3209/23-05-2017 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της δι αδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κ.Υ.Α. αριθ. 16368/17.7.2013 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, 28.12.2010 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. πρωτ. Οικ. 14937/2050/ΦΓ9.1 Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ TMHMA Δ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣHΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08. Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3661/08 Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Με το Π. Δ/γμα Ενεργειακών Επιθεωρητών ΚΕΝΑΚ προβλέπονται οι όροι και

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α (16) ), /2014 (Α

(Α (16) ), /2014 (Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α 10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α

Διαβάστε περισσότερα

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν.

από το άρθρο 29 του ν. 4369/2016 (Α 33), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: 1509/Β/03.05.2017

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 19-09-2017 Αριθ. Πρωτ. 6139/19-09-2017 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1011 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35578 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64433 κοινή υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2016 Α.Π. 7826 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 8592/2017. Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

Εγκύκλιος 8592/2017. Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. Εγκύκλιος 8592/2017 Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οροι και προυποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13 Ιουλίου 2017 ΠΟΛ. 1102 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6413 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 17 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσε ων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19389 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21/09/2016 Α.Π. 7339 Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου. Κασσάνδρας (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) με την κάλυψη δαπάνης από ιδίους πόρους ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση:63077 Καλλιθέα Πληροφ.: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλ.:23740-20065,Φαξ:23740-24851 Email:kedik@otenet.gr Καλλιθέα, 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.:1823/2016

Διαβάστε περισσότερα

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου.

KAJI. 328/ Εξουσία του Επιτρόπου προς είσοδο και έρευνα. Διαδικασία εισόδου και έρευνας και επιβολή διοικητικού προστίμου. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1943 Κ.Δ.Π. 328/2003 Αρ. 3707, 24.4.2003 Αριθμός 328 Οι περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα