ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 126 Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρσεις σε μεταποιη τικές συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστο ποίησς τους για την εγγραφ τους στο Μητρώο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 27 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδει οδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοττων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α 143). 2. Το ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α 68), όπως τροπο ποιθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του ν. 3982/ Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α 19) και το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α 85). 5. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικς Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικς Πολιτικς και μετο νομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας, μετατροπ του Υπουργείου Μακε δονίας Θράκης σε Γενικ Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγ στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικς Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γε νικς Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικς Πολιτικς» (Α 213). 6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομ αρ μοδιοττων των Υπουργείων» (Α 221). 7. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικς Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νσων και Αλιεί ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι κών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων της Γενικς Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α 147). 8. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141). 9. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 96) και το π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α 35), το π.δ. 189/1995 (Α 99), το άρθρο 21 του ν. 2367/1995 (Α 61) και το π.δ. 182/2005 (Α 30). 10. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 11. Την υπ αριθ /Δ106721/2012 Απόφαση «Ανάθε ση αρμοδιοττων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά» (Β 2094). 12. Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 13. Τη υπ αριθ. 180/2012 Γνωμοδότηση του Συμβουλί ου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Οικο νομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικς Αλλαγς, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός 1. Με το παρόν προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα προσόντα των επιθεωρητών και το πλαίσιο διεξαγωγς περιοδικών επιθεωρσεων σε μεταποιητικές συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα με Υπεύ θυνη Δλωση με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, με σκοπό τη διαπίστωση της τρησης των όρων της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με το ν. 3982/2011 (Α 143). 2. Συγκεκριμένα καθορίζονται: α) τα προσόντα των πιστοποιημένων Επιθεωρητών,

2 5674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου των Επιθεωρητών, γ) τα ζητματα που αφορούν στη διαδικασία πιστο ποίησς τους για την εγγραφ τους στο Μητρώο, δ) η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπς, που γνωμοδοτεί για τη χοργηση την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητ και εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων κάθε ρύθμιση σχετικ με τους πιστοποιημένους Επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρσεων, ε) η διαδικασία ανάθεσης εντολς προς επιθεώρηση, στ) η περιοδικότητα των επιθεωρσεων ανά κατη γορία, ζ) η αμοιβ των Επιθεωρητών, η) οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο των Επιθεωρητών, θ) η διαδικασία τρησης σε ηλεκτρονικ μορφ αρ χείου εκθέσεων επιθεωρσεων, ι) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακο λούθησης του έργου των Επιθεωρητών και ια) οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους Επιθεωρητές, τα όργανα, η δι αδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολς των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισ τους και τα κριτρια επιμέτρησς τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων και των προστίμων και οι προθε σμίες άσκησς τους. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Επιθεώρηση άδειας λειτουργίας (στο εξς επιθεώ ρηση): Η διαδικασία με την οποία ελέγχονται οι μετα ποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δλωση με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, για τη διαπίστωση της τρησης μη των όρων και των περιορισμών, που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπ ισχύ ουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοττων. 2. Επιθεωρητς άδειας λειτουργίας (στο εξς Επιθε ωρητς): Φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο του άρθρου 4, το οποίο διενεργεί επιθεωρσεις για τη διαπίστωση της τρησης μη των όρων και των περι ορισμών που προβλέπονται στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπ ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συνα φών δραστηριοττων. Άρθρο 3 Απαιτούμενα προσόντα Επιθεωρητών 1. Η ιδιότητα του Επιθεωρητ αποκτάται με την εγγρα φ του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών του άρθρου 4 και την χοργηση αντίστοι χης άδειας από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου Ο υποψφιος Επιθεωρητς πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: α) να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικς Εκπαί δευσης αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικός που έχει αποκτσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ εφαρμογ της σχετικς ευρωπαϊκς και εθνικς νομοθεσίας. β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματικ εμπειρία, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες: αα) σχεδιασμός ββ) λειτουργία (παραγωγ συντρηση) γγ) έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχ, διεξαγωγ αυτοψιών κ.λπ.). Σε περίπτωση που ο υποψφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων χαμηλς όχλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2, η ανωτέ ρω εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο υποψφιος επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτού μενη επαγγελματικ εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη. 3. Προϋπόθεση για την υποβολ υποψηφιότητας για εγγραφ στο Μητρώο αποτελεί η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για πλημμέλημα για αδικματα σχετικά με τα υπομνματα την υπηρεσία αδικματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων. Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το δημόσιο, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολ πειθαρ χικς ποινς για παράβαση καθκοντος, παράβαση υπο χρέωσης εχεμύθειας και παθητικ δωροδοκία. Άρθρο 4 Διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφς στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών 1. Κάθε υποψφιος, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 3 και επιθυμεί να αποκτσει άδεια Επιθε ωρητ και να εγγραφεί στο Μητρώο της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικς του ταυ τότητας άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εκάστοτε υπάρχει στον ιστότοπο europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum vitae γ) Αντίγραφο διπλώματος πτυχίου από ελληνικ σχολ ανώτατης εκπαίδευσης, σε περίπτωση σπουδών σε σχολ της αλλοδαπς, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνικ νομοθεσία απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ εφαρμογ της σχετικς ευρωπαϊκς και εθνικς νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς, που έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η σχετικ βεβαίωση εγγραφς τους, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικς Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί ομοίως η σχετικ βεβαίωση εγγραφς τους. δ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, όπως βεβαιώσεις ερ γοδότη /και αποδεικτικά εμπειρίας ελευθέρων επαγ γελματιών. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατάλογος εκτελε σθέντων έργων με αναφορά του ποσοστού συμμετοχς του υποψηφίου Επιθεωρητ, βεβαιώσεις αναθέτοντος φορέα, δελτία παροχς υπηρεσιών. ε) Υπεύθυνη δλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφς, στην οποία ο υποψφιος Επιθεωρητς δηλώνει ότι:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5675 αα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβ, ββ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για κακούργημα, γγ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για πλημμέλημα για αδικματα σχετικά με τα υπομνματα την υπηρεσία αδικματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων, δδ) θα τηρεί επαγγελματικ εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει βιομηχανικά και εμπορικά απόρρητα που έρχονται σε γνώση του επ ευκαιρία των επιθεωρσεων που θα διενεργσει, εε) εκχωρεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονι σμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και στις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές το δικαίωμα χρσης, στατιστικς επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων και στστ) αν συντρέχει στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρά γραφο 8 του άρθρου 7, θα το δηλώνει αμελλητί στην αναθέτουσα Αρχ, στ) Παράβολο πενντα (50) ευρώ. Στην αίτησ του ο υποψφιος δηλώνει την/τις Περι φερειακ/ές Ενότητα/ες, όπου ενδιαφέρεται να δραστη ριοποιηθεί, καθώς και την κατηγορία της άδειας που αιτείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 2. Οι άδειες Επιθεωρητ διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: α) άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων χαμηλς όχλη σης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρσεις για δραστηριότητες χαμηλς όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/ (Β 1048). β) άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρσεις για δραστηριότητες όλων των βαθμών όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/ (Β 1048). Η άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε όσους υποψηφί ους έχουν την επαγγελματικ εμπειρία, που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2β. 3. Οι αιτσεις εξετάζονται από τη Γνωμοδοτικ Επι τροπ του άρθρου 5 (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ.) στις τακτικές της συ νεδριάσεις και αν παρίσταται ανάγκη (μεγάλος αριθμός αιτσεων) και σε έκτακτες συνεδριάσεις. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. γνωμοδοτεί επί των αιτσεων και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Υπουργός εκδίδει εγκριτικ απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υπο ψηφίων, στους οποίους χορηγείται η άδεια Επιθεωρητ και το είδος της άδειας που χορηγείται σε καθένα από αυτούς, καθώς και απορριπτικ απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους δεν χορη γείται άδεια. Οι υποψφιοι που περιλαμβάνονται στην εγκριτικ απόφαση εγγράφονται αυτομάτως στο Μη τρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών της παραγράφου 6. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α 112). 4. Επιθεωρητς κάτοχος άδειας Επιθεωρητ δραστη ριοττων χαμηλς όχλησης, που επιθυμεί να λάβει άδεια Επιθεωρητ δραστηριοττων κάθε βαθμού όχλησης, υποβάλει αίτηση, όπως περιγράφεται στην παράγρα φο 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά με αρίθμηση (β), (δ), (ε) και (στ) της ίδιας παραγράφου. 5. Η άδεια Επιθεωρητ ισχύει για 5 έτη. Ο Επιθεω ρητς, ο οποίος επιθυμεί να ανανεώσει την άδειά του, υποβάλει την αίτηση της παραγράφου 1, συνοδευόμενη μόνο από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις περιπτώσεις (ε) και (στ) της ίδιας παραγράφου. Απαραί τητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας είναι η διεξαγωγ τουλάχιστον 5 επιθεωρσεων από τον Επι θεωρητ κατά την προηγούμενη 5ετία, εκτός και αν ο Επιθεωρητς δεν έχει διενεργσει τις απαιτούμενες 5 επιθεωρσεις για λόγους που δεν οφείλονται σε δικ του υπαιτιότητα (π.χ. κλρωση, ασυμβίβαστο κ.λπ.). Η ανανέωση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από σχετικ γνωμοδότηση της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5. Η άδεια Επιθεωρητ εξακολουθεί να ισχύει προσω ρινά και μετά τη λξη της, μέχρι την χοργηση νέας άδειας, εφόσον όμως ο Επιθεωρητς αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση της άδειάς του τουλάχιστον ένα μνα πριν από τη λξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά. 6. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γε νικς Γραμματείας Βιομηχανίας τηρεί Μητρώο πιστο ποιημένων Επιθεωρητών, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα αριθμό Μητρώου, όλοι οι Επιθεωρητές, στους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετικ άδεια Επιθεωρητ. Το Μητρώο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και βρίσκεται ανηρτημένο στη δικτυακ πύλη της Γενικς Γραμμα τείας Βιομηχανίας. Άρθρο 5 Γνωμοδοτικ Επιτροπ Επιθεωρητών αδείας λειτουργίας 1. Συνιστάται στην Γενικ Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γνωμοδοτικ Επιτροπ Επιθεωρητών άδειας λειτουργίας (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ). 2. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι επταμελς και αποτελείται από: α) το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων ως Πρόεδρο της Επιτροπς, με αναπλη ρωτ τον Προϊστάμενο της Γενικς Διεύθυνσης Στριξης Βιομηχανίας της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. β) τον Προϊστάμενο της Γενικς Διεύθυνσης Στρι ξης Βιομηχανίας με αναπληρωτ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας, με αναπληρωτ τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμματος. δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρσεων (ΣΕΒ), οριζόμενο με τον αναπληρωτ του από τον ΣΕΒ. ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), οριζόμενο με τον αναπληρωτ του από το ΤΕΕ. στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειακών Ενοττων Ελλάδος, οριζόμενο με τον αναπληρωτ του από την Ένωση Περιφερειακών Ενοττων Ελλάδος.

4 5676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ζ) έναν (1) ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα επιθεω ρσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων. Η συγκρότηση της Επιτροπς γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός διαστματος ενός (1) μηνός από τη σχετικ έγγραφη πρόσκλησ τους, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζει τα ελλείποντα μέλη της Γνωμοδοτικς Επιτροπς Επιθε ωρητών κατά την κρίση του. 3. Η θητεία της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι τριετς. Μετά τη λξη της τριετίας η θητεία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση νέας απόφασης και για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 4. Τη διοικητικ υποστριξη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. αναλαμβά νει η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. 5. Έργο της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. είναι: α) Η γνωμοδότηση επί των αιτσεων χοργησης και ανανέωσης αδειών Επιθεωρητ. β) Η γνωμοδότηση επί των εισηγσεων για επιβαλλό μενες κυρώσεις και πρόστιμα του άρθρου 11. γ) Η εισγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για συμπληρώσεις και τροποποισεις του νομοθετικού καθεστώτος, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας πράξης ρύθμισης σχετικς με το αντικείμενο των επιθεωρσεων και των Επιθεωρητών. δ) Η υποστριξη της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας σε ζητματα που αφορούν στην ομαλ διαχείριση του Μητρώου Επιθεωρητών. 6. Η λειτουργία της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. ρυθμίζεται από τις δι ατάξεις των άρθρων του ν. 2690/1999 (Α 45). 7. Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. συνέρχεται τακτικά μία φορά ανά τρεις (3) μνες /και εκτάκτως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 8. Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. κατά τη διάρκεια της θητεί ας τους και για 2 χρόνια μετά τη λξη της θητείας τους δεν μπορούν να διενεργούν επιθεωρσεις. 9. Τα μέλη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. δεν αμείβονται για τη συμ μετοχ τους στην εν λόγω Επιτροπ. Άρθρο 6 Περιοδικότητα επιθεωρσεων Οι περιοδικές επιθεωρσεις των εγκαταστάσεων, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δλωση με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, πραγματοποιούνται από τους Επιθεωρητές, κάθε 5 έτη. Όπου είναι εφικτό συνδυ άζονται με τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 10β του ν. 4014/2011 (Α 209). Άρθρο 7 Διενέργεια επιθεωρσεων (κανόνες ανάθεση ασυμβίβαστο) 1. Έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους οι αδειοδοτούσες Αρχές καταρτίζουν για το επόμενο ημερολογιακό έτος το πρόγραμμα περιοδικών επιθεωρσεων των εγκατα στάσεων, που αυτές έχουν αδειοδοτσει. Το πρόγραμμα αναρτάται στο δικτυακό τόπο της κάθε αδειοδοτούσας Αρχς, είναι κατανεμημένο σε τρίμηνα και έχει τη μορφ πίνακα, στην πρώτη στλη του οποίου εμφανίζονται με αλφαβητικ σειρά οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να επιθεωρηθούν, στη δεύτερη στλη το τρίμηνο κατά το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί η επιθεώρηση και στην τρίτη στλη το παράβολο που οφείλει να κατα βάλει ο φορέας της κάθε εγκατάστασης. Το παράβολο ισούται με την συνολικ αμοιβ του κλιμακίου των επι θεωρητών (μονομελούς διμελούς), όπως αυτ ορίζεται στο άρθρο 8, προσαυξημένη κατά 10% Η προσαύξηση αποτελεί πόρο της αδειοδοτούσας Αρχς. Ο ΚΑΕ με τον οποίο συνδέεται το παράβολο θα καθοριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Ο φορέας της προς επιθεώρηση εγκατάστασης, οφείλει, πριν την έναρξη του τριμνου, εντός του οποί ου έχει προγραμματισθεί η επιθεώρηση, να υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα Αρχ, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταθέσεως του παραβόλου, που του έχει ορισθεί. Αν ο φορέας δεν δύναται να υποβληθεί στην περιοδικ επιθεώρηση κατά το τρίμηνο που του έχει ορισθεί, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στην αδειο δοτούσα Αρχ. Η τελευταία αξιολογεί το αίτημα και δύ ναται κατά την κρίση της να μεταθέσει την επιθεώρηση σε άλλο τρίμηνο, το οποίο εξυπηρετεί το φορέα της εγκατάστασης, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Εκπρόθεσμη υποβολ της αίτησης για επιθεώρηση επισύρει το διπλασιασμό του παραβόλου. 3. Οι επιθεωρσεις διενεργούνται από μονομελ δι μελ κλιμάκια Επιθεωρητών. Μονομελ κλιμάκια χρησι μοποιούνται για τις περιοδικές επιθεωρσεις των εγκα ταστάσεων χαμηλς όχλησης, ενώ διμελ για αυτές των εγκαταστάσεων μέσης και υψηλς όχλησης. Τα μέλη των κλιμακίων ορίζονται από την αδειοδοτούσα Αρχ, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονικ κλρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών, που ανκουν στο Μητρώο του άρθρου 4 και αφενός κατέ χουν την κατηγορία άδειας που αντιστοιχεί στο βαθμό όχλησης της προς επιθεώρηση εγκατάστασης, αφετέ ρου είναι εγγεγραμμένοι στην Περιφερειακ Ενότητα, όπου βρίσκεται η προς επιθεώρηση εγκατάσταση. Οι κληρώσεις διενεργούνται από κάθε αδειοδοτούσα Αρχ στις αρχές κάθε τριμνου. Σε περίπτωση που το πλθος των εγγεγραμμένων Επιθεωρητών σε μια Περιφερειακ Ενότητα είναι μι κρότερο ίσο του δέκα (10), η κλρωση γίνεται μεταξύ των Επιθεωρητών που είναι εγγεγραμμένοι σε όλες τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες εντός της συγκεκρι μένης Περιφέρειας. 4. Το αποτέλεσμα της κληρώσεως κοινοποιείται με ηλεκτρονικό άλλο τρόπο στο φορέα της εγκατάστα σης και στον/ους Επιθεωρητ/ές που κληρώθηκε/αν. 5. Εντός 5 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προηγουμένης παραγράφου ο φορέας της εγκατά στασης μπορεί να υποβάλει στην αδειοδοτούσα Αρχ ένσταση, ως προς το κλιμάκιο των Επιθεωρητών. Εντός του ίδιου χρονικού διαστματος, οφείλει και ο ορισθείς Επιθεωρητς να δηλώσει στην αδειοδοτούσα Αρχ την αδυναμία του να συμμετέχει στην επιθεώρηση, είτε επειδ συντρέχει κάποιος από τους λόγους της παρα γράφου 8 του παρόντος άρθρου, είτε για οποιοδποτε άλλο λόγο. Η αδειοδοτούσα Αρχ, εξετάζει την ένσταση του φορέα /και το αίτημα εξαίρεσης του/ων Επιθεω

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5677 ρητ/ών και αν κρίνει αναγκαίο προβαίνει στον ορισμό άλλου/ων Επιθεωρητ/ών, κατόπιν νέας κληρώσεως. Αν ένας Επιθεωρητς κατά το διάστημα που διαρκεί η άδειά του (5 έτη) αρνηθεί να συμμετέχει τρεις (3) φορές σε επιθεωρσεις για τις οποίες κληρώθηκε, για άλλους λόγους, εκτός από λόγους ανωτέρας βίας και από λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, αποκλείεται προσωρινά από το Μη τρώο του άρθρου 4, για διάστημα 6 μηνών. 6. Μετά την παρέλευση των 5 εργασίμων ημερών της προηγουμένης παραγράφου, το κλιμάκιο οφείλει να ολοκληρώσει το έργο του εντός 45 ημερολογιακών ημερών. Ως ολοκλρωση, νοείται η υποβολ της εκθέ σεως επιθεώρησης σε έντυπη και ηλεκτρονικ μορφ στην αναθέτουσα Αρχ. 7. Το κλιμάκιο των Επιθεωρητών επισκέπτεται την υπό επιθεώρηση εγκατάσταση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Εκτελεί την επιθεώρηση με αμεροληψία και αντικειμενικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους βα σικούς κανόνες επιθεώρησης που ορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO και που περιγράφεται στο Παράρτημα 1. Η επιθεωρούμενη επιχείρηση οφείλει να θέτει στη διάθεση του κλιμακίου όλα τα έγγραφα και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διεξαγωγ της επιθεώρησης. Οι Επιθεωρητές οφείλουν να χειρίζονται τα στοιχεία αυτά με απόλυτη εχεμύθεια. 8. Απαγορεύεται η διενέργεια επιθεώρησης από Επι θεωρητ, εφόσον αυτός: α) έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στη μελέτη, στην κατασκευ, στην αδειοδότηση της επιθεωρούμενης εγκατάστασης με οποιοδποτε τρόπο είτε ο ίδιος, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), μέτοχος, εταίρος υπάλληλος, β) συμμετέχει έχει συμμετάσχει κατά την προηγού μενη διετία στη λειτουργία, συντρηση, πιστοποίηση της επιθεωρούμενης εγκατάστασης με οποιοδποτε τρόπο είτε ο ίδιος, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος υπάλληλος, γ) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομς κατοχς αντλεί άλλο οικονομικό προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στο φορέα στον οποίο ανκει η επιθεωρούμενη εγκα τάσταση είτε ο ίδιος, είτε συγγενς του έως β βαθ μού εξ αίματος εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος υπάλληλος, δ) συμμετέχει ως μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος, υπάλ ληλος σε νομικό πρόσωπο που αποτελεί επιχειρηματικό ανταγωνιστ του νομικού φυσικού προσώπου στο οποίο ανκει η επιθεωρούμενη εγκατάσταση, ε) είναι μέλος της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5 για το χρονικό διάστημα της θητείας του και για 2 έτη μετά το τέλος της θητείας του, στ) είναι υπάλληλος της Περιφερειακς Ενότητας της αδειοδοτούσας Αρχς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει και η προς επιθεώρηση εγκατάσταση βρί σκεται εντός των ορίων της κατά τόπο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας του. Άρθρο 8 Αμοιβ Επιθεωρητών 1. Η αμοιβ κάθε Επιθεωρητ για μια επιθεώρηση, καθορίζεται, για όλες τις εγκαταστάσεις πλην των αποθηκών, με βάση το σύνολο της εγκατεστημένης κινητριας και θερμικς ισχύος της επιθεωρούμενης εγκατάστασης. ως εξς: α) 80 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ 400 kw β) 120 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 400 kw και 1000 kw γ) 170 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 1000 kw και 2000 kw δ) 250 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 2000 kw και 4000 kw ε) 350 για εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ > 4000 kw 2. Για τις αποθκες η αμοιβ κάθε Επιθεωρητ για μια επιθεώρηση σε εγκατάσταση που χαρακτηρίζεται ως αποθκη, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγρά φου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 ορίζεται ως ακολούθως: α) 80 για αποθηκευτικ ικανότητα m 3 β) 100 για αποθηκευτικ ικανότητα > m 3 και m 3 γ) 200 για αποθηκευτικ ικανότητα > m 3 3. Η αμοιβ περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης (εφόσον η μετακίνηση γίνεται εντός των Περιφερει ακών Ενοττων όπου είναι εγγεγραμμένος ο Επιθεω ρητς) και καταβάλλεται από την αναθέτουσα Αρχ στους Επιθεωρητές μετά την ολοκλρωση της επιθε ώρησης, δηλ. μετά την κατάθεση της έκθεσς τους εμπρόθεσμα στην αναθέτουσα Αρχ. Αν ο Επιθεωρη τς μετακινηθεί σε άλλη Περιφερειακ Ενότητα, εκτός αυτών στις οποίες είναι εγγεγραμμένος, τότε η ανα θέτουσα Αρχ του καταβάλλει και έξοδα μετακίνησης, που ισούνται με τα εισιτρια των χρησιμοποιηθέντων συγκοινωνιακών μέσων μαζικς μεταφοράς, με την εκάστοτε ισχύουσα για τους δημοσίους υπαλλλους χιλιομετρικ αποζημίωση, αν ο Επιθεωρητς χρησιμο ποισει ΙΧΕ αυτοκίνητο. 4. Η καταβολ της αμοιβς για τους μόνιμους δημο σίους υπαλλλους καθώς και στους δημοσίους υπαλ λλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α 226). 5. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την αμοιβ σε περίπτωση επιθεώρησης, που πραγματοποιείται από πιστοποιημένο επιθεωρητ, έπειτα από καταγγελία της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3982/2011. Άρθρο 9 Αρχείο εκθέσεων επιθεωρσεων 1. Μετά την διενέργεια της επιθεώρησης, ο/οι Επι θεωρητς/ές συντάσσει/ουν σχετικ έκθεση προς την αδειοδοτούσα Αρχ, που έχει χορηγσει την άδεια έχει υποδεχτεί τη σχετικ Δλωση. 2. Η αδειοδοτούσα Αρχ οφείλει να τηρεί και σε ηλε κτρονικ μορφ αρχείο Εκθέσεων Επιθεωρσεων και να αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τα αποτελέσματα των Εκθέσεων Επιθεωρσεων.

6 5678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 10 Παρακολούθηση του έργου των Επιθεωρητών 1. Το έργο των Επιθεωρητών παρακολουθείται άμεσα από τις αδειοδοτούσες Αρχές μέσω των δειγματολη πτικών ελέγχων της διερεύνησης των καταγγελιών, που αυτές διενεργούν. Ως όργανο ελέγχου του έργου των Επιθεωρητών ορίζεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας, που συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και έχει την αρμοδιότητα τρησης του σχετικού Μητρώου του άρθρου Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους οι αδειοδοτού σες Αρχές συντάσσουν τυποποιημένη (με βάση τις κα τευθύνσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της ΓΓΒ) αξιολογικ έκθεση σχετικά με τις πραγματο ποιηθείσες επιθεωρσεις κατά το προηγούμενο ημερο λογιακό έτος, την οποία και κοινοποιούν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας. Η έκθεση περιλαμβάνει συνοπτικά συγκριτικά στοιχεία των προγραμματισμένων και των πραγματοποιημένων περιοδικών επιθεωρσεων κατά το προηγούμενο ημε ρολογιακό έτος, στοιχεία των έκτακτων επιθεωρσεων, στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των επιθεωρ σεων και της αξιολόγησης του έργου των Επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και τυχόν κυρώσεων. 3. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους και με βάση τις προαναφερόμενες εκθέσεις η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικς Γραμματείας Βιομηχανίας συντάσσει τυποποιημένη ετσια εθνικ έκθεση σχετικά με τις επιθεωρσεις, την οποία κοινοποιεί στη Γ.ΕΠ.Α.Λ. Άρθρο 11 Κυρώσεις 1. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθη σης του έργου των Επιθεωρητών, όπως περιγράφε ται στο άρθρο 10, διαπιστωθεί ότι ένας Επιθεωρητς έχει αναγράψει ανακριβ στοιχεία στην έκθεσ του, έχει υποβάλει ανακριβ στοιχεία και δικαιολογητικά, έχει παραβιάσει το καθκον εχεμύθειας και εμπιστευ τικότητας, ως προς τη χρση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του, έχει προβεί σε μη χρηστ χρση της άδειάς του, εκπληρώνει πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά καθκοντα και τις απορρέουσες από το παρόν υποχρεώσεις του, συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά άλλα κωλύματα ασυμβίβαστα, περιλαμ βανομένων και των περιγραφόμενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 7, παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3982/2011, όπως ισχύει, καθώς και των κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδι δόμενων κανονιστικών πράξεων, το όργανο ελέγχου του έργου των Επιθεωρητών του άρθρου 10 εισηγείται την επιβολ διοικητικών και λοιπών κυρώσεων και χρημα τικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη από φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από γνώμη της Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. του άρθρου 5 και αφού ληφθούν υπόψη το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτ, το μέγεθος της επιθεωρού μενης εγκατάστασης (ισχύς βαθμός όχλησης), ο βαθ μός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπ του παραβάτη Επιθεωρητ, ως εξς: α) καταβολ χρηματικού προστίμου ύψους από πε ντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ β) αποκλεισμός του Επιθεωρητ από τη διενέργεια επιθεωρσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και γ) οριστικ διαγραφ του Επιθεωρητ από το Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 4. Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματικ ποιν, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ). 3. Με κοιν απόφαση του Υπουργού Οικονομικών & του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω προστίμου. 4. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μη τρώο Επιθεωρητών του άρθρου 4, τα δε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και αποτελούν πόρο της οικείας αδειοδοτούσας Αρχς. Αν απαιτείται η επανάληψη της επιθεώρησης που διενργησε ο διαπρά ξας την παράβαση Επιθεωρητς, αυτ πραγματοποιείται από την αδειοδοτούσα Αρχ αζημίως για το φορέα της εγκατάστασης. 5. Οι διοικητικές και λοιπές κυρώσεις που επιβάλλονται με το παρόν, είναι ανεξάρτητες από την τυχόν ποινικ αστικ ευθύνη του Επιθεωρητ. 6. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγς ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά των κυ ρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικς απόφασης και σύμ φωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2690/1999 (Α 45), όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι περιοδικές επιθεωρσεις θα αρχίσουν να διενερ γούνται από το επόμενο τρίμηνο μετά την ανάρτηση στη δικτυακ πύλη της Γενικς Γραμματείας Βιομηχα νίας του Μητρώου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 10 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4229 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων Άδεια παράστασης και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 25 Μαΐου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 38 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα