Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο"

Transcript

1 ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Διαςταυρϊνω ςωςτά το δρόμο Τα πεηοδρόμια είναι για τουσ πεηοφσ Σωςτι ςυμπεριφορά ςτο δρόμο ωσ πεηόσ Κυκλοφορϊ με αςφάλεια ωσ επιβάτθσ Θ περιπζτεια του Μάριου Ο δεκάλογοσ του καλοφ ποδθλάτθ Θ ηϊνθ αςφαλείασ ςϊηει ηωζσ Κφριεσ αιτίεσ οδικϊν δυςτυχθμάτων Συμβουλζσ προσ τουσ γονείσ Κατθγορίεσ ςθμάτων Τα ςιματα τθσ τροχαίασ Ζρευνα Ροίθμα «Τα φϊτα τροχαίασ» Κρυπτόλεξο Οι ηωγραφιζσ μασ Φωτογραφίεσ... 20

3 ΔΙΑΣΑΤΡΩΝΩ ΩΣΑ ΣΟ ΔΡΟΜΟ Ρερνάμε πάντα από τισ διαβάςεισ πεηϊν και αφοφ το φανάρι μασ δείχνει το «Γρθγόρθ». Δεν περνάμε ποτζ όταν το φανάρι μασ δείχνει το «Σταμάτθ». Στισ διαβάςεισ χωρίσ φανάρια κοιτάμε πρϊτα δεξιά, μετά αριςτερά, ξανά δεξιά και περνάμε με γριγορα βιματα. 3

4 ΣΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΕΖΟΤ Σα δζντρα πάνω ςτα πεηοδρόμια εμποδίηουν τουσ πεηοφσ να περπατοφν με αςφάλεια. Σα παρκαριςμζνα αυτοκίνθτα πάνω ςτα πεηοδρόμια αναγκάηουν τουσ πεηοφσ να περπατιςουν ςτο δρόμο για να τα προςπεράςουν, με αποτζλεςμα να κινδυνεφουν να τουσ πατιςουν τα αυτοκίνθτα που περνοφν. Οι ςτάςεισ των λεωφορείων πάνω ςτα πεηοδρόμια δεν αφινουν χώρο για να περάςουν οι πεηοί Οι πινακίδεσ τθσ τροχαίασ προκαλοφν πρόβλθμα ςτθν ελεφκερθ διακίνθςθ των πεηών. 4

5 ΩΣΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΔΡΟΜΟ Ω ΠΕΖΟ 5 Κρατάω πάντοτε το χζρι τθσ μθτζρασ μου και δεν τρζχω ποτζ μόνθ μου γιατί υπάρχει κίνδυνοσ να παραςυρκώ από τα αυτοκίνθτα. Ζχω πάντοτε τ αυτιά μου ανοιχτά όταν πρόκειται να διαςταυρώςω το δρόμο. Δεν περνώ ποτζ πίςω από ςτακμευμζνα αυτοκίνθτα γιατί αν ο οδθγόσ είναι μζςα και κάνει όπιςκεν μπορεί να με πατιςει. Σο πεηοδρόμιο δεν είναι χώροσ ξεκοφραςθσ. Τπάρχει θ πικανότθτα να με πατιςουν τα αυτοκίνθτα. Όταν κυκλοφορώ βράδυ φροντίηω να φορώ ανοιχτόχρωμα ροφχα και αν είναι δυνατό φωςφοροφχο γιλζκο για να με βλζπουν καλφτερα οι οδθγοί. Επίςθσ, περπατώ ςτθν αντίκετθ πορεία με τα αυτοκίνθτα.

6 ΚΤΚΛΟΥΟΡΩ ΜΕ ΑΥΑΛΕΙΑ Ω ΕΠΙΒΑΣΗ Κατεβαίνω από το αυτοκίνθτο πάντα από τθν πλευρά του πεηοδρομίου κι όχι από τθν πλευρά του δρόμου γιατί υπάρχει κίνδυνοσ να με παραςφρουν τα αυτοκίνθτα που περνοφν, το λεωφορείο φροντίηω να μθν αποςπώ τθν προςοχι του οδθγοφ γιατί υπάρχει ο κίνδυνοσ να τρακάρει. Φορώ τθ ηώνθ μου και είμαι κάκομαι ιςυχα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ. Σα μικρά παιδιά λόγο του χαμθλοφ τουσ βάρουσ είναι πολφ εφκολο να εκτοξευκοφν από το αυτοκίνθτο ςε περίπτωςθ απότομου φρεναρίςματοσ. Γι αυτό, ανάλογα με τθν θλικία τουσ, πρζπει να τοποκετοφνται ςε ειδικά κακίςματα και να δζνονται με ηώνθ αςφάλειασ. 6

7 Η ΠΕΡΙΠΕΣΕΙΑ ΣΟΤ ΜΑΡΙΟΤ 1 2 Τα δφο αδζλφια, ο Μάριοσ και ο Κϊςτασ, ξεκίνθςαν για να πάνε περίπατο με τα ποδιλατά τουσ. Ρροθγουμζνωσ ο Μάριοσ είχε αρνθκεί να φορζςει το κράνοσ του και τον εξοπλιςμό προςταςίασ του. Κακϊσ πιγαιναν, ο Μάριοσ πάτθςε μια μυτερι πζτρα, ζςπαςε το λάςτιχο του ποδθλάτου του και ζχαςε τον ζλεγχο του τιμονιοφ. Τι τρομάρα που πιρε εκείνθ τθ ςτιγμι 7

8 3 4 Βρζκθκε ςτο ζδαφοσ κλαίγοντασ και ουρλιάηοντασ από τουσ αφόρθτουσ πόνουσ. Είχε ςπάςει το χζρι του. Ιταν τόςο φοβιςμζνοσ από αυτό που του είχε ςυμβεί. Ο αδελφόσ του ζτρεξε ςτο ςπίτι και ειδοποίθςε τουσ γονείσ τουσ που τον μετζφεραν ςτο νοςοκομείο. Εκεί του ζβαλαν το χζρι ςτο γφψο και τον ςυμβοφλεψαν να φορεί το κράνοσ του και τον εξοπλιςμό του. Μετάνιωςε πολφ που ιταν τόςο ξεροκζφαλοσ. 8

9 Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟ ΣΟΤ ΚΑΛΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΗ 1. Φοράω πάντα το κράνοσ μου και τισ επιγονατίδεσ μου. 2. Ζλεγξε τα φϊτα, τα φρζνα, τα λάςτιχα και τθν αλυςίδα. 3. Φρόντιςε το ποδιλατό ςου να είναι ςτα μζτρα ςου. 4. Μθν οδθγείσ το ποδιλατό ςου πάνω ςτα πεηοδρόμια. 5. Να χρθςιμοποιείσ τον ποδθλατόδρομο, όπου υπάρχει. 6. Σταματάω ςτισ διαβάςεισ πεηϊν. 7. Για να διαςταυρϊςω κατεβαίνω από το ποδιλατο μου. 8. Δείχνω με το χζρι μου όταν κζλω να ςτρίψω. 9. Δεν αφινω ποτζ το τιμόνι από τα χζρια μου. 10. Δεν φορϊ ποτζ γουόκμαν για να ακοφω τι γίνεται γφρω μου. 9

10 Η ΖΩΝΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΩΖΕΙ ΖΩΕ Ο οδθγόσ που φοράει ηϊνθ ζχει 40% πικανότθτα να διατθριςει τισ αιςκιςεισ του ςε μία ςφγκρουςθ και να απομακρυνκεί από το όχθμά του ςε περίπτωςθ ανάγκθσ (πυρκαγιά, πτϊςθ ςε νερό κλπ). Βζβαια δεν πρζπει να αγνοείτε ότι χιλιάδεσ τραυματιςμοί και εκατοντάδεσ αναπθρίεσ οδθγϊν και επιβατϊν κα είχαν αποφευχκεί αν αυτοί φοροφςαν ηϊνθ αςφαλείασ. Τϊρα ςκεφτείτε κάτι : Ζνασ οδθγόσ που δεν φοράει ηϊνθ αςφαλείασ και ζχει βάροσ 90kg ςυγκροφεται με ςτακμευμζνο όχθμα με ταχφτθτα 40km/h. Θ ορμι που ζχει αναπτφξει το ςϊμα του και με τθν οποία κα χτυπιςει πάνω ςτο τιμόνι είναι 3.600kg!!!!! Τι λζτε κα αντζξει? 10

11 ΚΤΡΙΕ ΑΙΣΙΕ ΟΔΙΚΩΝ ΑΣΤΦΗΜΑΣΩΝ Από τα ςτοιχεία τθσ τροχαίασ για τα κανατθφόρα δυςτυχιματα διαφάνθκε ότι θ κφρια αιτία για τα ςοβαρά και κανατθφόρα δυςτυχιματα είναι θ υπερκατανάλωςθ αλκοόλ. Με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Τροχαίασ από τουσ 52 νεκροφσ τροχαίων δυςτυχθμάτων εντόσ του 2010, οι 25 περιπτϊςεισ ι ποςοςτό 48% οδθγοφςαν υπό τθν επιρεια αλκοόλ. Το ποςοςτό αυτό φαίνεται να αυξάνεται ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια. Άλλεσ ςοβαρζσ αιτίεσ οδικϊν δυςτυχθμάτων κεωροφνται θ υπερβολικι ταχφτθτα, θ μθ χριςθ ηϊνθσ αςφάλειασ, θ μθ χριςθ κράνουσ, θ απρόςεκτθ/αμελισ οδιγθςθ και θ μθ τιρθςθ τθσ αριςτερισ πλευράσ του δρόμου. ΡΘΓΘ: SigmaLive 11

12 ΤΜΒΟΤΛΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Αναηθτιςτε τθν πιο αςφαλι διαδρομι, που πρζπει να ακολουκεί το παιδί ςασ, για να φκάςει και να επιςτρζψει από το ςχολείο του. Θ πιο ςφντομθ διαδρομι δεν είναι απαραίτθτα και θ πιο ακίνδυνθ. Ελζγξετε πολλζσ φορζσ το δρομολόγιο για το ςχολείο του παιδιοφ ςασ. Πταν καταλιξετε ςτθν πιο κατάλλθλθ διαδρομι, φροντίςτε να τθ διανφςετε πολλζσ φορζσ μαηί του, ζτςι ϊςτε να του αποτυπωκεί ςωςτά. Το παιδί πρζπει να μάκει να ςταματά ςτθν άκρθ του πεηοδρομίου, πριν περάςει ςτθν απζναντι πλευρά του δρόμου. Ρρζπει να μάκει να ελζγχει προςεκτικά αριςτερά και δεξιά το δρόμο και να τον διαςχίηει μόνο όταν κα είναι απόλυτα ςίγουρο ότι δεν περνοφν οχιματα. Μάκετε ςτο παιδί ςασ να αντιλαμβάνεται ςωςτά πότε ζνα όχθμα είναι μακριά ι κοντά του. Μια κακι εκτίμθςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ατφχθμα. Κρατάτε πάντα από το χζρι το παιδί ςασ που πρζπει να βαδίηει ςτθν εςωτερικι πλευρά του πεηοδρομίου. Μάκετε ςτο παιδί ςασ ότι ακόμα και ςτισ διαβάςεισ των πεηϊν πρζπει να είναι εξίςου προςεκτικό. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι ιςχφει ο προςεκτικόσ ζλεγχοσ του δρόμου δεξιά και αριςτερά. Λδίωσ τισ βραδινζσ ϊρεσ, το κίτρινο χρϊμα ςτα ροφχα του παιδιοφ ι τα αντανακλαςτικά αυτοκόλλθτα, βοθκοφν τουσ οδθγοφσ να αντιλθφκοφν καλφτερα τθν παρουςία του ςτο δρόμο. ΡΘΓΘ: ΥΡ. ΔΘΜ. ΤΑΞΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 12 Επιμέμετε μα φορεί το παιδί σας τη ζώμη ασφάλειας, ακόμα και στη μικρότερη διαδρομή.

13 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΗΜΑΣΩΝ Πταν βλζπεισ αυτά τα χρϊματα ςθμαίνει: Προςοχι κίνδυνοσ Πταν βλζπεισ αυτά τα χρϊματα ςθμαίνει: Απαγορεφεται Πταν βλζπεισ αυτά τα χρϊματα ςθμαίνει: Επιτρζπεται

14 ΣΑ ΗΜΑΣΑ ΣΗ ΣΡΟΦΑΙΑ Απαγξρεύεραι ρξ πρξππέραπμα. Πεζόδρξμξο Σραμάρα ςπξτρεφρικά. Νξπξκξμείξ Απαγξρεύεραι η πρρξσή αριπρερά. Σράπη λεφσξρείφμ Απαγξρεύξμραι ξι πεζξί. Διάβαπη πεζώμ 14

15 Πρέπει μα παο ςπξτρεφρικά αριπρερά. Μξμόδρξμξο Επιρρέπεραι η πράθμεςπη. Επιρρέπεραι μα πρρίυειο αριπρερά ή δενιά. Μξμόδρξμξο. Απαγξρεύεραι μα περάπειο απ εδώ. Πρξπξτή γίμξμραι έργα πρξ δρόμξ. Απαγξρεύξμραι ρα πξδήλαρα. 15

16 Μζςο με το οποίο ζρχονται οι μακθτζσ τθσ Γ' - Δ τάξθσ ςτο ςχολείο ΕΡΕΤΝΑ Τα περιςςότερα παιδιά τθσ τάξθσ μασ ζρχονται ςτο ςχολείο με το αυτοκίνθτο. Ζξι παιδιά λιγότερα ζρχονται με τα πόδια. Δφο παιδιά ζρχονται με το λεωφορείο ενϊ κανζνα παιδί δεν ζρχεται ςτο ςχολείο με το ποδιλατο. 16

17 Ποίημα «Σα φώτα τησ τροχαίασ» Τα φώτα της τροχαίας δεμ είμαι καθόλου τυχαία. Κόκκιμο και σταματώ, πράσιμο όμως προχωρώ. Στο πορτοκαλί ετοιμάζομαι μα ποτέ δεμ βιάζομαι. Έτσι τηρώμτας τα πιστά, ασφαλώς κυκλοφοράς. 17

18 ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ Η Ω Ν Θ Α Φ Α Λ Ε Ι Α Α Δ Λ Α Β Α Σ Θ Ρ Ε Η Ω Ν Σ Φ Γ Φ Τ Θ Γ Φ Δ Ω Τ Ο Ν Υ Θ Κ Σ Θ Μ Α Τ Α Τ Ο Χ Α Λ Α Σ Θ Ρ Ο Δ Θ Λ Α Τ Ο Δ Ο Μ Ο Σ Γ Σ Δ Ω Ν Υ Θ Φ Χ Μ Τ Δ Ν Γ Ε Ο Α Σ Φ Σ Φ Ξ Ο Μ Ξ Θ Θ Ξ Μ Σ Δ Ρ Κ Κ Σ Ρ Ν Σ Φ Θ Κ Λ Ψ Θ Γ Ο Μ Ε Ρ Λ Γ Ο Ν Α Τ Λ Δ Ε Σ Κ Λ Θ Μ Ε Ν Ο Μ Α Σ Ξ Λ Δ Φ Ν Δ Κ Φ Ρ Ε Η Ο Δ Ο Μ Λ Ο Γ Σ Τ Α Μ Α Τ Θ Σ Σ Φ Θ Κ Λ Σ Ο ΔΛΑΒΑΣΘ ΡΕΗΩΝ ΣΘΜΑΤΑ ΤΟΧΑΛΑΣ ΤΟΧΟΝΟΜΟΣ ΡΕΗΟΔΟΜΛΟ ΡΟΔΘΛΑΤΟΔΟΜΟΣ ΗΩΝΘ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΘΣ ΓΘΓΟΘΣ ΕΡΛΓΟΝΑΤΛΔΕΣ 18

19 ΟΙ ΖΩΓΡΑΥΙΕ ΜΑ 19

20 20

21 21