ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΠΣΤΥΙΑ-ΣΙΣΛΟΙ ΠΣΤΥΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ : ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ: ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ, ΗΡΑΚΛΔΙΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ: ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΣΙΣΛΟ: Μειέηε ηεο αζηάζεηαο ηνπ κηθξνδνξπθνξηθνύ DNA (microsatellite instability) ζε θπηηαξνινγηθά δείγκαηα αζζελώλ κε άζζκα ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 1 Ιαηξόο Τπόρξενο Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ ζην Πεξηθεξηαθό Ιαηξείν Αξκέλσλ Ρεζύκλεο ( ) 2. Δηδηθεπόκελνο Ιαηξόο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ από 10/5/1996 έσο 29/12/ Βνεζόο ηαηξόο Παζνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Ναπηηθνύ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο θαηά ηε ζεηεία κνπ ζην πνιεκηθό λαπηηθό από ηελ 19/3/97 έσο 20/1/ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο ΠΔΠΑΓΝΗ από 1/1998 έσο 7/1998 επί 6 κήλεο. 5. Δηδηθεπόκελνο Ιαηξόο Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ΠΔΠΑΓΝΗ από 29/5/1998 έσο 17/10/2002 επί 3 έηε 4 κήλεο θαη 13 εκέξεο. 6. Eπηθνπξηθόο Παηδίαηξνο ζην Πνιπδύλακν Πεξηθεξεηαθό Ιαηξείν ίθλνπ από 24/7/2002 εώο23/1/2003 επί 6 κήλεο. 7. Έκκηζζνο θιηληθόο εξεπλεηηθόο ζπλεξγάηεο (Senior Clinical Research Fellow) ζηε παηδνπλεπκνλνινγηθή θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ Royal Brompton London θαη ζην παλεπηζηήκην Imperial College London από ηηο 15/2/ /5/2004.

2 8. Δπηκειεηήο Β ηεο παηδηαηξηθήο θιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γ εληθνύ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ από ηηο 15/7/2004 έσο 7/5/ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο ζηελ Παηδηαηξηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο από 7/5/08 έσο θαη ζήκεξα. Μνλνγξαθίεο: 1 " Σν πεξηθεξηθό ηαηξείν: Οδεγίεο γηα ην γηαηξό ππόρξεν ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη ην γηαηξό Γεληθήο/Οηθνγελεηαθήο Ιαηξηθήο". Υξήζηνο Ληνλήο, Μαλόιεο Παξαζθάθεο, Δθδνζε 1997, Ηξάθιεην. πκκεηνρή ζε ειιεληθέο κνλνγξαθίεο: 2 " Σν πεξηθεξηθό ηαηξείν: Δγρεηξίδην γηα ην Γεληθό Οηθνγελεηαθό Ιαηξό. Υξήζηνο Ληνλήο, Δθδνζε 2006, ΑΘΗΝΑ πζηεκαηηθά Ννζήκαηα κε πλεπκνληθή ζπκκεηνρή (ηη).μνλνγξαθία Παηδηαηξηθήο Πλεπκνλνινγίαο. Αζήλα 2006 πκκεηνρή ζε μελόγιωζζεο κνλνγξαθίεο:1 Exhaled Biomarkers in Asthma P.J. Barnes, S Loukides, K Kostikas πγγξαθή ηoπ θεθαιαίνπ:exhaled Biomarkers in Asthma in Children ΑΘΗΝΑ 2009 (Δθδόζεηο Παζραιίδε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθδνηηθό νίθν Δlsevier) Γεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 6 Γεκνζηεύζεηο ζε μελόγιωζζα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά: 18 Άζξνηζκα ζπληειεζηώλ απήρεζεο (IMPACT FACTOR) :33.5 Μέζνο όξνο ζπληειεζηή απήρεζεο (IMPACT FACTOR) : 2.4 H index: 7 ύλνιν Αλαθνξώλ (SCOPUS):138 Απηναλαθνξέο:8 Πξώηνο ζπγγξαθέαο:5 Γεύηεξνο ζπγγξαθέαο:6 Tειεπηαίνο ζπγγξαθέαο: 1

3 ΠΡΟΦΑΣΔ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΞΔΝΟΓΛΩΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1. Lialiaris T, Polyzou A, Mpountoukas P, Tsiggene A, Kouskoukis A, Pouliliou S, Paraskakis E, Tentes I, Trypsianis G,Chatzimichail A. Chromosome instability on children with asthma. J Asthma. 2009;46(8): Thomou C, Paraskakis E, Neofytou E, Kalmanti M, Siafakas NM, Tzortzaki EG. Acquired somatic mutations in the microsatellite DNA, in children with bronchial asthma. Pediatr Pulmonol ;44(10): Spathopoulos D, Paraskakis E, Trypsianis G, Tsalkidis A, Arvanitidou V,Emporiadou M, Bouros D, Chatzimichael A. The effect of obesity on pulmonary lung function of school aged children in Greece. Pediatr Pulmonol. 2009;44(3): Suri R, Paraskakis E, Bush A. Alveolar, but not bronchial nitric oxide production is elevated in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2007;42(12): Paraskakis E, Zihlif N, Bush A. Nitric oxide production in PCD: possible evidence for differential nitric oxide synthase function. Pediatr Pulmonol. 2007;42(10): Makris D, Paraskakis E, Korakas P, Karagiannakis E, Sourvinos G, Siafakas NM, Tzanakis N. Exhaled breath condensate 8-isoprostane, clinical parameters,radiological indices and airway inflammation in COPD. Respiration 2008;75(2): Paraskakis E, Brindicci C, Fleming L, Krol R, Kharitonov SA, Wilson NM,Barnes PJ, Bush A. Measurement of bronchial and alveolar nitric oxide production in normal children and children with asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174(3): Zihlif N, Paraskakis E, Tripoli C, Lex C, Bush A. Markers of airway inflammation in primary ciliary dyskinesia studied using exhaled breath condensate. Pediatr Pulmonol. 2006;41(6): Zihlif N, Paraskakis E, Lex C, Van de Pohl LA, Bush A. Correlation between cough frequency and airway inflammation in children with primary ciliary dyskinesia. Pediatr Pulmonol. 2005;39(6):551-7.

4 10. Paraskakis E, Sourvinos G, Passam F, Tzanakis N, Tzortzaki EG, Zervou M,Spandidos D, Siafakas NM. Microsatellite DNA instability and loss of heterozygosity in bronchial asthma. Eur Respir J. 2003;22(6): Αλαθνηλώζεηο ζε Γηεζλή πλέδξηα: 39 Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά πλέδξηα:53 πκκεηνρή ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα Διιεληθώλ Ιαηξηθώλ πλεδξίωλ ωο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο:23 πκκεηνρή ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα Διιεληθώλ Ιαηξηθώλ πλεδξίωλ ωο πξόεδξνο: 3 πκκεηνρή ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα Γηεζλώλ Ιαηξηθώλ πλεδξίωλ ωο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο:5 πκκεηνρή ζε ζηξνγγπιά ηξαπέδηα Γηεζλώλ Ιαηξηθώλ πλεδξίωλ ωο πξόεδξνο: 2 Υποτροφίες-Έπαινοι: 2 1. Δξεπλεηηθή Τπνηξνθία Πλεπκνλνινγίαο GlaxoSmithKline. Θέκα:Μειέηε ηεο Δπίδξαζεο ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ Καπλίζκαηνο ζηνπο Αεξαγσγνύο Παηδηώλ κε Άζζκα κε ηελ Βνήζεηα Νεόηεξσλ κε Δπεκβαηηθώλ Μεζόδσλ. Βξάβεπζε ζην 14ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζεκάησλ Θώξαθνο. Θεζζαινλίθε 1/12/ Έπαηλνο γηα ηελ εξγαζία «Η επίδξαζε ηεο παρπζαξθίαο ζηηο ζπηξνκεηξηθεο παξακέηξνπο θαη ζηελ επίπησζε ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο αηνπίαο ζε παηδία ζρνιηθήο ειηθίαο» Δκκαλνπήι Παξαζθάθεο Γηνγέλεο παζόπνπινο, Γξεγόξηνο Σξπςηάλεο, Άγγεινο Σζαιθίδεο, Βαζηιηθή Αξβαληηίδνπ, Αζαλάζηνο Υαηδεκηραήι.16ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζεκάησλ Θώξαθνο Αιεμαλδξνύπνιε 2008 Παξαθνινύζεζε Διιεληθώλ Ιαηξηθώλ πλεδξίωλ: 64 Παξαθνινύζεζε Γηεζλώλ Ιαηξηθώλ πλεδξίωλ: 39

5 πκκεηνρή ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ εθπαίδεπζεο 1. πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ηεο Ιαηξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο άζθεζεο παηδηαηξηθήο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηά ηα έηε ζηελ Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 2. πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξώλ ηεο παηδηαηξηθήο θιηληθήο θαηά ηα έηε , ζηελ Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 3. Γηδαζθαιία ζηνπο θνηηεηέο ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Imperial College London ηνπ καζήκαηνο Life Support System-Respiratory System θαηά ην αθαδεκαηθό έηνο ζην Λνλδίλν. 4. Γηδαζθαιία ζηνπο θνηηεηέο ηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Μαζήκαηνο Παηδηαηξηθή Άζζκα-Αιιεξγίεο, Απηνάλνζα Ννζήκαηα θαηά ηα αθαδεκατθά έηε , θαη πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ηεο Ιαηξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο άζθεζεο παηδηαηξηθήο θαηά ηα έηε ζηελ Παηδηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο σο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο 6. πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λνζειεπηξηώλ ηεο ζρνιήο Αιεμαλδξνύπνιεο θαηά ηα έηε πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: 4 Γηεζλήο Πνιπθεληξηθή Κιηληθή Μειέηε αζζελώλ κε βαξύ άζζκα ENFUMOSA Μειέηε ρνξήγεζεο Φνξκνηεξόιεο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο Υξεκαηνδόηεζε από εηαηξεία ELPEN Μειέηε ρνξήγεζεο αδηζξνκπθίλεο ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο COMPAS. Υξεκαηνδόηεζε από εηαηξεία PFIZER Δπηδεκηνινγηθή κειέηε Ηπαηίηηδαο Β ζε βξέθε θαη παηδηά Υξεκαηνδόηεζε από εηαηξεία NOVARTIS Μέινο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο μελόγιωζζωλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ (Reviewer): 8 (Am J Respiratory Critical Care Medicine, Pediatric Pulmonology, Respiration, BMC Pulmonary Medicine, Respiratory Research, BMC Research Notes, J Pediatrics,Respiratory Reviews)

6 Μέινο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο μελόγιωζζωλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ (Editorial board): 1 (Case Reports in Allergy) Μέινο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ειιεληθώλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ (Reviewer): 2 (Παηδηαηξηθή, Πλεύκσλ) Μέινο ηεο νξγαλωηηθήο επηηξνπήο ζε ζπλέδξηα: 6 πκκεηνρή ζε Ιαηξηθέο Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο: 5 (Διιεληθή Παηδηαηξηθή Δηαηξεία, European Respiratory Society, General Medical Council UK, Σαθηηθό κέινο ηεο ειιεληθήο παηδνπλεπκνλνινγηθήο εηαηξείαο, Σαθηηθό κέινο ηεο ειιεληθήο παηδναιεξγηνινγηθήο εηαηξείαο) πκκεηνρή ζε εθπόλεζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ωο κέινο ηξηκειώλ ή επηακειώλ επίηξνπωλ: 5 πκκεηνρή ζε εθπόλεζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ωο κέινο ηξηκειώλ επίηξνπωλ: 2