ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την 2708/ απόφαση του Δ/ντή της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλληλική σχέση, λόγω παραίτησης, της ΣΑΡΟΥ ΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕ 70, δασκάλας (με AM: ) στο 6ο Δημ. Σχολ. Πόλεως Ρόδου, με βαθμό Α και Μ.Κ. 4 από (ημερομηνία υποβολής β αίτησης παραίτησης). Με την 2661/ απόφαση του Δ/ντή της Δ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται η υπαλληλική σχέση, λόγω παραίτησης, της ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕ 70, δασκάλας (με AM: ) στο 5 Δημ. Σχ. Πόλεως Ρόδου, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 από (ημερομηνία υποβολής β αί τησης παραίτησης). Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ Με την αριθ. Φ10.1/5079/ Απόφαση του Δι ευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο του Κολτσίκογλου Βασιλείου του Γεωργίου Εκπ/κού κλάδου ΠΕ01 (Θεολό γων) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του 3ου Γ/σίου Ηρακλείου από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/5093/ Απόφαση του Δι ευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, που εκδόθηκε (1) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο της Δασκαλάκη Πα πανικολάου Μαρίας του Γεωργίου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του 8ου Γ/σίου Ηρα κλείου από , ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/5082/ Απόφαση του Δι ευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο της Γεωργουλάκη Ευαγγελίας του Εμμανουήλ Εκπ/κού κλάδου ΠΕ0403 (Φυσιογνωστών) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 του 3ου Γ/σίου Ηρακλείου από , ημερομηνία υποβολής δεύ τερης αίτησης παραίτησης. Με την αριθ. Φ10.1/5090/ Απόφαση του Δι ευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο του Σαμοίλη Ξε νοφώντα Αμφιλόχιου του Φραγκίσκο, εκπ/κού κλάδου ΠΕ01 (Θεολόγων) με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του 3ου Γ.Λ. Ηρακλείου από , ημερομηνία υποβολής δεύ τερης αίτησης παραίτησης. Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Με την αριθμ. 3030/ απόφαση του Διευ θυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147, 148, 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ /τ.Α ) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112Α/1999/τ.Α ) σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/ ), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Δούρου Γεωργίας του Κων σταντίνου, (A.M ), εκπ/κού κλάδου Δασκάλων του 3oυ Δημ. Σχολείου Καλαμάτας, Περιφέρειας Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας, κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, στις

2 6158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 09/07/2010, λόγω υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησης της στις 22/6/2010 και δεύτερης αίτησης παραίτησης της στις 09/7/2010. Ο Διευθυντής ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Με την υπ αριθμ. 5522/ απόφαση της Δι ευθύντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, Ευαγγελής Γουγουλάκη, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Λύτρα Βασιλικής του Ευαγγέλου κλάδου ΠΕ02, βαθμού Α, Μ.Κ. 1 και A.M , του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων από , ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης. Με την υπ αριθμ. 5514/ απόφαση της Δι ευθύντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Τρικάλων που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλι κή σχέση του Στάθη Δημητρίου του Σωτηρίου κλάδου ΠΕ02, βαθμού Α Μ.Κ. 1 και A.M , του 1ου Γυμνα σίου Τρικάλων από , ημερομηνία 2ης αίτη σης παραίτησης. Με την υπ αριθμ. 5496/ απόφαση της Δι ευθύντριας της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Τρικάλων που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η παραίτηση του Δημόπουλου Στε φάνου του Κων/νου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, βαθμού Α Μ.Κ. 2 και με A.M , του 8ου ΓΕ.Λ Τρι κάλων από , ημερομηνία υποβολής της 2ης αίτησης παραίτησής του. Η Διευθύντρια κ.α.α. του Γραφείου Ε.Ε. ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ Με την αριθμ. Φ.10.1/2302/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώ νεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού του 9ου Γυμνασίου Πάτρας Πανωραίας Ρούβαλη του Αλεξίου με AM , κλάδου ΠΕ02 Φιλο λόγων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ.10.1/2299/ απόφαση του δι ατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώ νεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού του 9ου Γυμνασίου Πάτρας Ευαγγελί ας Βαλσαμή του Μεταξά με AM , κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, με βαθμό Α, και Μ.Κ. 5, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ.10.1/2307/ απόφαση του δι ατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώ νεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού του 1ου Γυμνασίου Πάτρας Λαμπαδίας Δαλδάκη του Ανδρέα με AM , κλάδου ΠΕ02 Φι λολόγων, με βαθμό Α, και Μ.Κ. 3, από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ.10.1/2306/ απόφαση του Προϊ του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαι δευτικού του 3ου Γυμνασίου Πάτρας Αδαμαντίας Πα παδάκου του Ευαγγέλου με AM , κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , Στην ανωτέρω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια Με την αριθμ. Φ.10.1/2309/ απόφαση του Προϊ του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαι δευτικού του 11ου Γυμνασίου Πάτρας Δημητρίου Χαλικιά του Επαμεινώνδα με A.M , κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , ημερομη νία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Στον ανωτέρω καθηγητή απονέμεται η ευαρέσκεια Με την αριθμ. Φ.10.1/2304/ απόφαση του Προϊ του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαι δευτικού του 15ου Γυμνασίου Πάτρας Ελένης Μπαχού του Αγγέλου με AM , κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη Στην ανωτέρω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια Με την αριθμ. Φ.10.1/2311/ απόφαση του Προϊ του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτι κού του 15ου Γυμνασίου Πάτρας Περσεφόνης Μαρίας Ζηκάκη του Σόλωνος με AM , κλάδου ΠΕ05 Γαλ λικής Γλώσσας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από , Με την αριθμ. Φ.10.1/2315/ απόφαση του Προϊ σης Ν. Αχαίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, διαπιστώνε ται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκ παιδευτικού του 1ου Εσπερινού Γυμνασίου Πατρών Χα ράλαμπου Ζουρίδη του Ιωάννη με AM , κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , Στον ανωτέρω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6159 Με την αριθμ. Φ.10.1/2300/ απόφαση του Προϊ του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαι δευτικού του 3ου Γυμνασίου Πάτρας Μαρίας Σαψάνη του Χρήστου με AM , κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη Στην ανωτέρω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια Με την αριθμ. Φ.10.1/2305/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, δι απιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέ ση του εκπαιδευτικού του 21ου Γυμνασίου Πατρών Αν δρέα Μποσγανά του Παναγιώτη με AM , κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από , Στον ανωτέρω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια Με την αριθμ. Φ.10.1/2301/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπι στώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού του 6ου Γυμνασίου Πατρών Νικό λαου Τσαπακίδη του Γεωργίου με AM , κλάδου ΠΕ04.14 Γεωπόνων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από , Με την αριθμ. Φ.10.1/2323/ απόφαση του δι ατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώ νεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού του 15ου Γυμνασίου Πατρών Κωνσταντί νου Ανδριανόπουλου του Γεωργίου με AM , κλά δου ΠΕ03 Μαθηματικών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη Με την αριθμ. Φ.10.1/2303/ απόφαση του δι ατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώ νεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού του 6ου Γυμνασίου Πατρών Βασιλείου Παπαδημάκη του Ανδρέα με AM , κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ.10.1/2295/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, δια πιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του καθηγητή του 3ου Γυμνασίου Πάτρας Ιωάννη Λύρα του Δημητρίου με A.M , κλάδου ΠΕ04.04 Βιολό γων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Στον ανωτέρω καθηγητή απονέμεται η ευαρέσκεια Με την αριθμ. Φ.10.1/2295/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 63, 148 και 156, δια πιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού του 3ου Γυμνασίου Πάτρας Φρειδε ρίκης Ζιάβρα του Ιωάννη με A.M , κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Στην ανωτέρω εκπαιδευτικό απονέμεται η ευαρέσκεια Με την αριθμ. Φ.10.1/2297/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαι δευτικού του 9ου Γυμνασίου Πάτρας Σοφίας Μανιάτη του Γερασίμου με A.M , κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, από , ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την αριθμ. Φ.10.1/2298/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπι στώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευτικού του Γυμνασίου Δεμενίκων Ανδριά νας Ανδρεοπούλου του Γρηγορίου με A.M , κλά δου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 4, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτη Με την αριθμ. Φ.10.1/2310/ απόφαση του Προϊ του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπιστώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της εκπαιδευ τικού του 15ου Γυμνασίου Πάτρας Σοφίας Καρασαββί δου του Κων/νου με AM , κλάδου ΠΕ02 Φιλολό γων, με βαθμό Α, και Μ.Κ. 2, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/2292/ απόφαση του διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρο 148 και 156, διαπι στώνεται ότι λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού του Γυμνασίου Δεμενίκων Μουσδί κα Κωνσταντίνου του Ηρακλή με AM , κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΝΗΣ

4 6160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την αριθ. 1336/ απόφαση του προϊσταμέ νου του 2ου Γραφείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθα 147, 148 και 156 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του εκπ/κού Μπουσούνη Ιωάννη του Χαραλάμπους εκπ/κού κλάδου ΠΕ04(01), καθηγητή του 1ου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης (A.M ), με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, στις 30/07/2010, λόγω υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησής του, στις 01/07/2010 και δεύτερης αίτησης παραίτησής του στις 30/07/2010. Με την αριθ. 1338/ απόφαση του προϊστα μένου του 2ου Γραφείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Ν. Μεσσηνίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 147, 148 και 156 δι απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης του Καρανικολόπουλου Παναγιώτη του Σπυρίδωνος εκπ/κού κλάδου ΠΕ03, Διευθυντή του Γυμνασίου Λογ γάς (A.M ), με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, στις 16/07/2010, λόγω υποβολής πρώτης αίτησης παραίτησής του, στις 01/07/2010 και δεύτερης αίτησης παραίτησής του στις 16/07/2010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Με την αριθμ. Φ.10.1/1564/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Σερρών με έδρα την Ηράκλεια, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148, 149, 152, 153, 154, 155 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ) που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Τσομπάνη Γεωργίου του Πανα γιώτη (Α.Μ ) εκπ/κού, κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων με βαθμό Α και Μ.Κ. 1ο και από , ημερομηνία κατάθεσης της Β αίτησης συνταξιοδότησής του. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Με την υπ αριθμό 990/ απόφαση του Προϊ στάμενου Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δ/νσεως Β/θμιας Εκπ/σεως Αρκαδίας εκδοθείσα συμφώ νως με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Αθανασίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Άστρους με βαθμό Α και Μ.Κ. 01, AM , από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του. Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΕΛΙΜΗΣ Με την υπ αριθμ. 1049/ απόφαση του Προϊ σταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Αιτ/νίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση της Χούτα Όλγας του Θωμά Νηπ/γός του Νηπ/γείου 1ου Νεάπολης με βαθμό Α και Μ.Κ. 2 (Α.Μ ) από λόγω υποβολής και δεύτερης νέας αίτησης παραίτησης σύμφωνα με το αρθρ. 148 της παρ. 5 του Ν. 3528/2007. ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Με την αριθμ. 2982/22/07/2010 διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 5ου Γραφείου της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148, Κεφ. Β παρ. 1, 2 και 5 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ /τ.Α ) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Τζέλα Ευάγ γελου του Νικολάου, εκπ/κού Κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) με βαθμό Α και Μ.Κ. 6 το 9ου Δ. ΣΧ. Σταυρούπολης και Α.Μ από 21/07/2010. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΝΑΡΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ.10/1912/ απόφαση του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν.Δ. Καβάλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3528/07 του άρ θου 148 παρ. 5 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Αμαραντίδου Ιουλίας του Ιωάννη του 1ο Δημ. Σχολ. Χρυσούπολης κλάδου δασκάλων ΠΕ 70, με βαθμό Α, Μ.Κ. 2 (AM ) λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης με ημερομηνία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Με την αριθμ. Φ.10.1/2250/ , Πράξη του Προ ϊσταμένου του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Ηρα κλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρθρων 147, 148 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 λύεται η υπαλληλική σχέση με την Υπηρε σία, της Σχοινάκη Κωνστάντιας του Εμμανουήλ, με Α.Μ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Νηπιαγωγών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 02 του 2/θεσίου Νηπιαγωγείου Άνω Αρχανών Νομού Ηρακλείου από , δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την αριθμ. Φ.10.1/2253/ , Πράξη του Προϊ σταμένου του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλεί ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρ θρων 147, 148 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 λύεται η υπαλληλική σχέση με την Υπηρε σία, της Τζαγκαράκη Αικατερίνης του Γεωργίου, με Α.Μ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 01 του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου από , δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή κατέθε σε δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την αριθμ. Φ.10.1/2258/ , Πράξη του Προϊ σταμένου του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλεί ου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, των άρ θρων 147,148 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 λύεται η υπαλληλική σχέση με την Υπηρε σία, του Τριβυζαδάκη Εμμανουήλ του Νικολάου, με Α.Μ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Δασκάλων, με βαθμό Α και Μ.Κ. 01 του 3/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Χάρακα Νομού Ηρακλείου από , δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. O Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6161 Με την υπ αριθμ. 4652/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δ/νσης Β/ θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της Κρητικού Δωροθέας του Σάββα, εκπ/κού κλάδου ΠΕ 1301, με βαθμό Α, Μ.Κ. 4, Α.Μ του 20ου ΓΕΛ Θεσ/νίκης από Με την υπ αριθμ. 4643/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δ/νσης Β/θμι ας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Αντωνακούδη Ανοιξούδη του Αντωνίου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ 1101, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1, Α.Μ του 20ου ΓΕΛ Θεσ/νίκης από Με την υπ αριθμ. 4646/ διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Κλιφόπουλου Λέανδρου του Δημη τρίου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ 1101, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1, Α.Μ του 2ου Γυμνασίου Τούμπας από Με την υπ αριθμ. 4640/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δ/νσης Β/ θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Αναστασιάδη Αντωνί ου του Παναγιώτου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ 0301, με βαθ μό Α, Μ.Κ. 2, A.M του 2ου Γυμνασίου Τούμπας από Με την υπ αριθμ. 4678/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δ/νσης Β/ θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 148 του Ν. 528/ λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση από την υπηρεσία της Γιουβαλιώτου Μαρί ας του Αλεξάνδρου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ 0201, με βαθ μό Α, Μ.Κ. 1, A.M του 2ου Γυμνασίου Τούμπας από Με την υπ αριθμ. 4649/ διαπιστωτική πρά ξη του Προϊσταμένου του 2ου Γραφείου Δ/νσης Β/θμι ας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 και 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία του Κάκκαλου Θεοδώρου του Ιω άννου, εκπ/κού κλάδου ΠΕ 1101, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1, A.M του 18ου ΓΕΛ Θεσ/νίκης από ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην συνεδρίαση της 30ης 6 10, αποφάσισε την προ κήρυξη για την πλήρωση (1) μίας θέσης ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 6 περ Α ν. 2083/92 όπως αυτό ισχύει με το αρθ. 23 Ν. 3549/07 και αρθ. 21 του Ν. 3549/07, του αρθ. 14 παρ. 3 ν. 1268/82, του αρθ. 28 παρ. 26 ν. 2083/92, του αρθ. 1 παρ. 2 και αρθ. 4 παρ. 3 ν. 2517/97 και του Π.Δ. 134/99, ως εξής: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ ΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (Γ.Σ ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθη γητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία της Σχολής την υποψηφιότητα τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν: 1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. 4. Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας της Α /βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο ρισμού. Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. (2)

6 6162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυ χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστο ποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιορισθεί θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010 Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Με την 1269/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται ο Νικόλαος Παπαναστασίου του Αναστασίου, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος Μαθηματικών με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Μέτρου και Πραγματικών Συναρ τήσεων», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 978/ /τ.Γ ). (Αριθ. βεβ. Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 15124/ ). Με την 1287/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται ο Κωνσταντίνος Φασουλής του Βασιλείου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με μονιμότητα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο «Διοί κηση της Εκπαίδευσης και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 15124/ ). Με την 1193/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται η Μαριάννα Διομήδους του Ιω άννη, Λέκτορας με θητεία, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Νο σηλευτικής, με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία» επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. (ΦΕΚ προκ. 308/4.5.09/τ.Γ ). (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 149/ ). Με την 1288/ πράξη του Πρύτανη του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07, διορίζεται η Ευγενία Μαγουλά του Γεωργί ου, Λέκτορας με θητεία σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Παιδαγωγικού Τμή ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμε νο «Γλωσσολογία: με έμφαση στη φωνητική και τη φω νολογία», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 611/ /τ.Γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 15124/ ). Ο Πρύτανης ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την αριθμ. 7660/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, διορίζεται, από εξέλιξη, η ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με θητεία σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕ ΣΕΙΣ», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 407/ /τ.Γ ). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 14903/ ). Ο Πρύτανης ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Με την αριθμ. 6587/ πράξη του Προεδρεύο ντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 14/7/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Μαρινοπούλου Ευαγγελίας του Αναστασίου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07. Ασφάλισης: 14598/1071/2 8 10). Με την αριθμ. 6605/ πράξη του Προεδρεύο ντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατι κής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 20/7/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Καλοζάκη Αγορού λας του Χαραλάμπους με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ3 Εκ παιδευτικών Πτυχιούχων Μέσων Σχολών, βάσει των δια τάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Ασφάλισης: 14658/1088/ ). Με την αριθμ. 5951/ πράξη του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Οργανισμού Εργατικής Εστί ας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 2/7/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου ΤΕ1 Κοινωνικών Λειτουργών Παρλαπάνη Πα παντώνη Ρένας του Λαζάρου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07. Ασφάλισης 14760/1108/2 8 10).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6163 Με την αριθμ. 5949/ πράξη του Προεδρεύο ντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 30/6/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Καραλή Ασπασίας του Νικολάου με Γ βαθμό του κλάδου ΥΕ9 Προσωπι κού Καθαριότητας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Ασφάλισης: 14717/1102/ ). Με την αριθμ. 6585/ πράξη του Προεδρεύο ντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατι κής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 16/7/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθ μό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Νταρζάνου Θεοδώρας σύζυγος Δημητρίου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07. Ασφάλισης 14599/1072/2 8 10). Με την αριθμ. 5955/ πράξη του Προεδρεύο ντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατι κής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 30/6/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Καντήλα Ερμιόνη του Θωμά με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ3 Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Μέσων Σχολών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Ασφάλισης: 14759/1107/ ). Με την αριθμ. 6607/ πράξη του Προεδρεύ οντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργα τικής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 19/7/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Σταμπουλί δου Αθανασίας του Αρσένιου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Ασφάλισης: 14660/1090/ ) Με την αριθμ. 5953/ πράξη του Προεδρεύ οντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργα τικής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρη ση από την Υπηρεσία και η Λύση της υπαλληλικής σχέσης από 2/7/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης της μόνιμης υπαλλήλου Μπούτα Ευφροσύνης του Αθανασίου με Α βαθμό του κλάδου ΔΕ3 Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Μέσων Σχο λών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007. Ασφάλισης: 14718/1103/ ). Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ Με την αριθμ. 257/ Απόφαση Διοικητού του Κρατικού Θερ/ρίου Κ.Υ. Λέρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του μονίμου με βαθμό Α και Μ.Κ. 2o υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Τεχν. Κουρέων ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Κωνσταντί νου από επομένη ημέρα υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την αριθμ. 130/ Διαπιστωτική Πράξη (του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3528/07, άρθρο 148, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μπού μπα Άννας του Αγγέλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Μαιών με Α βαθμό και 3o Μ.Κ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης για λόγους συνταξιοδότησης. ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Με την αριθμ. 695/ Απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει και των άρθρων του Ν. 3528/2007 καθώς και το αριθμ. 439/ ΦΕΚ τ.γ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο πίνακας διοριστέων της κατηγορίας ΤΕ και την αριθμ. 601/ απόφαση του ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης του Λεμονάκη Νικολάου, που δεν αποδέχθηκε τον διορισμό, διορίζεται ο ΟΥΖΟΥ ΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Τ.Ε. του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής, στον εισαγωγικό βαθμό Δ, του Π.Γ.Ν.Α. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 5920/ ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Με την 1622/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, διορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και των άρθρων 4 17 του Ν. 3528/2007, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του Κέντρου Υγείας Εχίνου του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, ως δόκιμος και με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου της, η ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στον κλάδο ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, η οποία διατέθη κε προς διορισμό με την 2698/ απόφαση του Ε Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. σε αναπλήρωση της Ευμορφίας Δημητρίου η οποία δεν αποδέχθηκε τον διορισμό της. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 5980/ ). ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΔΗΣ