Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πως διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών για τη Γ Γενικού Λυκείου;"

Transcript

1 είδα 1 Πω διαμφνεται τ όγαμμα σδν για τη ενικύ Λκεί; τη Τάξη μεήσι ενικύ Λκεί εφαμόζεται όγαμμα μαθημάτων 33 ων. Πειαμβάνει μαθήματα γενική αιδεία 13 διδακτικν ων εβδμαδιαίω και 3 Ομάδε Μαθημάτων Πσανατισμύ: i. Ομάδα Ανθωιστικν δν, ii. Ομάδα Θετικν δν iii. Ομάδα των Οικνμικν-Πιτικν-Κινωνικν και Παιδαγωγικν δν. Οι μαθητέ καύνται να ειέξν την μάδα τη τίμηση τ. Τα μαθήματα τ κινύ εκαιδετικύ γάμματ (γενική αιδεία) είναι τα εξή: α) έα Εηνική σσα και αμματεία, 6 διδακτικν ων, με διακιτά διδακτέα αντικείμενα - κάδ τη έα Εηνική σσα, 4 ων και τη Λγτεχνία, 2 ων, β) Ιστία 2 ων, γ) Θησκετικά, 1 α, δ) Ξένη σσα, 2 ων (Αγγικά ή αικά ή εμανικά) ε) Φσική Αγωγή, 2 ων. Πότε θα δσω ανεαδικέ εξετάσει; Με τ νέ σύστημα ι ανεαδικέ αό τ 2016 κι έειτα κατά άσα ιθανότητα θα ξεκινύν έν Ιύνι και όχι Μάι, δεδμέν ότι θα έει να ηγύνται ι ατήιέ εξετάσει αό τα Λύκεια. τ σμέασμα ατό μα δηγεί χωί τη τγία σύμφωνα με τ ί ι εξετάσει εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, τατιωτικέ, Αστνμικέ χέ, διεξάγνται μετά την αόση τ μαθητή αό τ Λύκει. ιατί κάιι κάνν όγ για διέ ανεαδικέ; Ειδικά για τ ακαδημαϊκό έτ δίνεται κατ εξαίεση τ δικαίωμα σμμετχή στ 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσ είχαν σμμετάσχει στι ανεαδικέ εξετάσει των ημεήσιων Λκείων τ έτ Πβέεται ότι κατά τ έτ 2016 θα διενεγηθύν εξετάσει και με τ καταγύμεν σύστημα εισαγωγή τόσ για τ αφίτ ΕΛ και ΕΠΑΛ, σχικύ έτ , όσ και για τ αφίτ ημεήσιων και εσεινν Λκείων ηγύμενων ετν. 1

2 είδα 2 ε όσα μαθήματα θα εξεταστ για τ ατήι Λκεί; Οι μαθητέ τη τάξη των ενικν Λκείων εξετάζνται σε 6 μαθήματα: έα Εηνική σσα και Λγτεχνία Τα Θησκετικά Ιστία Ξένη σσα ε (3) αό τα μαθήματα τη ειεχθείσα. Ομάδα Πσανατισμύ, σε θέματα είναι κινά για όα τα τμήματα τ ίδι σχεί Τα θέματα ειέγνται: α) κατά σστό 50%, με κήωση αό τάεζα θεμάτων διαβαθμισμένη δσκία και β) κατά σστό 50%, αό τν διδάσκντα ή τ διδάσκντε. Τα γατά διθννται αό τν ικεί διδάσκντα. Τ μάθημα τη Εηνική σσα και αμματεία με διακιτά διδακτέα αντικείμενα κάδ τη έα Εηνική σσα και τη Λγτεχνία εξετάζεται ω ενιαί γνωστικό αντικείμεν με αναγία θεμάτων 60% Εηνική σσα και 40% Λγτεχνία. Ο Μ.Ο. τη φική βαθμγία των τεταμήνων και τη γατή εξάγεται κατά τι ισχύσε διατάξει Πόσα τεικά είναι τα ειστημνικά εδία; Όω φαίνεται αό τν ίνακα ακθεί τα ειστημνικά εδία είναι 5. τ ΕΠΕ<<ΘΕΤΙΚΕ ΚΑΙ ΤΕΟΛΟΙΚΕ ΕΠΙΤΜΕ>> άχει η δνατότητα ειγή ημεία ή Πηφική κατά είτωση. 2

3 είδα 3 Ανθωιστικέ και μικέ δέ Τι γίνεται με την ειγή ημεία ή Πηφική; Όσι ειέγν τ ΕΠΕ «Θετικέ και Τεχνγικέ Ειστήμε» δηνν χεωτικά την τίμησή τ ανάμεσα στα μαθήματα ημεία και Πηφική, ανάγα με τι χέ ή τα Τμήματα ειθμύν να εισαχθύν. Θετικέ και Τεχνγικέ Ειστήμε Ειστήμε Υγεία Ειστήμε Οικνμία, Κινωνικέ και Πιτικέ Ειστήμε Παιδαγωγικν Τμημάτων εε. σσα και Λγτεχνία Αχαία Εηνικά Ιστία Λατινικά εε. σσα και Λγτεχνία Μαθηματικά Φσική ημεία--πηφική κατά είτωση εε. σσα και Λγτεχνία Βιγία Φσική ημεία εε. σσα και Λγτεχνία Μαθηματικά και τιχεία τατιστική Αχέ Οικνμική Ειστήμη τιχεία Κινωνικν και Πιτικν Ειστημν εε. σσα και Λγτεχνία Μαθηματικά και τιχεία τατιστική Ιστία Αχέ Φσικν Ειστημν Πιε είναι ι σχόε ααιτύν εξέταση στ μάθημα τη ηφική; Κατά άσα ιθανότητα θα είναι ατέ ίζνται αό τη κωδικίηση σντγί. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙ ΠΡΟΟΤΟΛΟΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όω τιήθηκε και σμηθηκε με τ Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, τ Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και τ Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ) 3

4 είδα 4 Άθ 6 Κάδ ΠΕ Πηφική. 1.Πσόν διισμύ στν εισαγωγικό βαθμό ίζεται τχί ή δίωμα: - Πηφική - Πηφική και Τηεικινωνιν - εκτόγ Μηχανικύ & Μηχανικύ Υγιστν - Εφαμσμένη Πηφική - εκτόγ Μηχανικύ & Τεχνγία Υγιστν - Μηχανικύ /Υ και Πηφική - Ειστήμη Υγιστν - εκτνικύ και Μηχανικύ Υγιστν - Μηχανικν Πηφιακν & Εικινωνιακν στημάτων - Μηχανικν /Υ Τηεικινωνιν και Δικτύων - Ειστήμη και Τεχνγία Υγιστν - Ειστήμη και Τεχνγία Τηεικινωνιν - Πηφική (Ε.Α.Π.) - Διδακτική τη Τεχνγία και Ψηφιακν στημάτων - Ειστημν και Πιτισμύ Κατεύθνση /Υ (Π..Ε.) ΑΕΙ τη ημεδαή ή ισότιμ, αντίστιχη ειδικότητα σχν τη αδαή. Ά θ 14 Κάδ ΤΕ Πηφική 1. Πσόν διισμύ στν εισαγωγικό βαθμό ίζεται τχί ή δίωμα: - Πηφική - εκτνικν Υγιστικν στημάτων - Τεχνγία Πηφική και Τηεικινωνιν - Εφαμσμένη Πηφική και Πμέσων - Βιμηχανική Πηφική - Πηφική και Εικινωνιν - εωηφική και Τγαφία - Πηφική και Τεχνγία Υγιστν - Τηεηφική και Διίκηση - Τηεικινωνίε και Δίκτα /Υ (ΠΕ) - Ειχειηματικύ χεδιασμύ και Πηφιακν στημάτων - Εφαμγν Πηφική στη Διίκηση και στην Οικνμία 4

5 είδα 5 - Διαχείιση Πηφιν ΤΕΙ τη ημεδαή ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων τίτων σδν αντίστιχη ειδικότητα σχν τη ημεδαή ή αδαή.ια τι όιε σχέ στι ίε η ειγή ααιτεί εξέταση στ μάθημα τη Πηφική, αφασίζει η ΑΔΙΠ και τ ανακιννει έω 15 Ματί, για τι εξετάσει τ εόμεν έτ. Πααμένει η Λγτεχνία; Διατηείται η Λγτεχνία ω ανεαδικ εξεταζόμεν μάθημα σνδαστικά με τη. σσα για τ ψηφί όων των ειστημνικν εδίων σε σστό 40% και 60% αντιστίχω. Πότε γίνεται η ειγή τη μάδα μαθημάτων σανατισμύ; Οι μαθητέ τη τάξη μεήσι και Δ τάξη Εσεινύ ενικύ Λκεί με την έναξη τ σχικύ έτ και όχι αγότεα τη 20η ετεμβί, ειβεβαινν ιστικά την Αχική Δήωση Ομάδα Μαθημάτων Πσανατισμύ, έχν βάει στη σχική τ μνάδα τη ήξη τ ηγύμεν διδακτικύ έτ. Πόσε μάδε μαθημάτων ειέγω; Κάθε μαθητή ειέγει μια (1) Ομάδα Μαθημάτων Πσανατισμύ και Ειστημνικό Πεδί Εξειδίκεση, αντιστιχεί σε σγκεκιμένα Ειστημνικά Πεδία χν και Τμημάτων ειθμεί την εισαγωγή τ. Μ να ειέγω σχέ και αό άα ειστημνικά εδία; Ο μαθητή με τα μέχι στιγμή δεδμένα ειέγει τα Τμήματα ή τι σχέ ανήκν σε ένα Ειστημνικό Πεδί. Τι γίνεται με την κατανμή των Τμημάτων σε Ειστημνικά Πεδία και τι στατιωτικέ σχέ; Ακόμα δεν άχει είσημη ανακίνωση για την κατανμή των Τμημάτων. Ωστόσ ατό φαίνεται να έχει κειδσει, είναι η κατανμή των στατιωτικν σχν στ σύν των ειστημνικν εδίων ανάγα με τ γνωστικό τ αντικείμεν. ια αάδειγμα τ Α Οικνμικό θα ενταχθεί στ εδί των ικνμικν κινωνικν και ιτικν ειστημν, τ Α Ιατικό στι Ειστήμε Υγεία. 5

6 είδα 6 Μέχι ότε έει να ανακινωθύν ι σντεεστέ βαύτητα; Με αόφαση τ Υγύ Παιδεία, η ία εκδίδεται τ αγότε μέχι 31 Ματί εκάστ έτ, δημσιεύεται στην Εφημείδα τη Κβενήσεων και ισχύει για τι ανεαδικέ τ εόμεν έτ, ίζεται σντεεστή βαύτητα κάθε μαθήματα ανά χή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθνση. Ο σντεεστή βαύτητα σε ένα (1) μάθημα ανά χή, Τμήμα, Εισαγωγική Κατεύθνση καθίζεται μετά αό όταση τη ΑΔΙΠ τν Υγό Παιδεία, η ία ειέχεται σε ατόν έω την 15η Ματί. ε είτωση μη βή όταση, σντεεστή καθίζεται αό τν Υγό Παιδεία. Θα εξεταστ σε ειδικά μαθήματα τ εεύθε και τ γαμμικύ σχεδί. Έχω τη δνατότητα να διδαχθ τα εν όγω μαθήματα στ σχεί ; ε είεδ σχική μνάδα και σε ε εντό τη ωινή ειτγία δύναται να ειτγύν τμήματα ειδικν μαθημάτων, ιδίω εεύθε και γαμμικύ σχεδί, ισανικν, ιταικν, για την ετιμασία των μαθητν ειθμύν να εισαχθύν σε χέ, Τμήματα ή Εισαγωγική Κατεθύνσει ααιτύν εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Με αόφαση τ Υγύ θμίζνται τα ωόγια και ανατικά γάμματα των τμημάτων ειδικν μαθημάτων, αιθμό μαθητν ανά τμήμα τα θέματα γάνωση και ειτγία, καθ και κάθε ά τεχνικό και ετμεειακό θέμα. ια την εισαγωγή μ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ μετύν και ι βαθμί των τιν τάξεων; Πάγματι εκτό αό τα 4 ανεαδικ εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή σε Τμήματα, χέ και Εισαγωγικέ Κατεθύνσει σμετείται και Βαθμό Παγωγή και Αόση εξάγεται αό τ βαθμύ αγωγή των Α, Β τάξεων και τ Βαθμό αόση στη τάξη ανασαμόζνται ανάγα με τ σντεεστέ κάθε τάξη και τι ειδόσει τ ψηφί 6

7 είδα 7 Πω γίζεται Βαθμό Παγωγή και Αόση; ια τν γισμό τ Βαθμύ Πόσβαση στην Τιτβάθμια Εκαίδεση σμετείται και «Βαθμό Παγωγή και Αόση» (Β.Π.Α.). Ο γενικό βαθμό αγωγή τη Α τάξη μεήσι ενικύ Λκεί τη Β τάξη μεήσι ενικύ Λκεί, γενικό βαθμό αόση τη τάξη μεήσι ενικύ Λκεί, εφόσν έκαστ είναι μεγαύτε τη μία μνάδα σε σχέση με τν Μ.Ο. των τεσσάων ανά Ομάδα Πσανατισμύ μαθημάτων εξετάζνται σε ανεήνιε εξετάσει, ανασαμόζεται στε να μην αέχει εισσότε αό μία μνάδα αό τν βαθμό τ Μ.Ο. και στη σνέχεια ανασαμσμέν «αγωγικό» βαθμό τη Α κεί αασιάζεται με σντεεστή 0,4, τη Β με σντεεστή 0,7 και «ατήι» τη τάξη με σντεεστή 0,9. Τ άθισμα των τιν διαιύμεν δια δύ ατεεί τν Β.Π.Α.. Τ εν όγω ηίκ (και μέχι τ τίτ δεκαδικύ) γίζεται ω έμτ βαθμό για την εισαγωγή τ μαθητή στην Τιτβάθμια Εκαίδεση. ε είτωση βαθμό αγωγή ή αόση είναι μεγαύτε μέχι και μία μνάδα σε σχέση με τν Μ.Ο. των τεσσάων ανά Ομάδα Πσανατισμύ μαθημάτων εξετάζνται σε ανεήνιε εξετάσει, βαθμό ατό δεν ανασαμόζεται αά αασιάζεται ω έχει με τν βεόμεν ανά τάξη σντεεστή ε είτωση βαθμό αγωγή ή αόση είναι μικότε σε σχέση με τ Μ.Ο. των τεσσάων ανά Ομάδα Πσανατισμύ μαθημάτων, βαθμό ατό ανασαμόζεται τα άνω κατά μία τ ύ μνάδα (και μέχι τ ί τ Μ.Ο.) κατά τν γισμό με τν ανά τάξη βεόμεν σντεεστή. Ακθεί ένα αάδειγμα: 7

8 είδα 8 ΤΑΞ ΒΑΘΜΟ Μ.Ο 4 ΜΑΘΜΑΤΩ ΠΑΕΛΛΑΔΙΚΕ ΠΡΟΑΡΜΟ ΥΤΕΛΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΜ Α Α ,4 6 Β ,7 10, ,9 12,6 ΥΟΛΟ 29,1 ΔΙΑΙΡΕ /2 ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΑΩ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥ Ο ψήφι έχει Μ.Ο στα 4 ανεαδικ εξεταζόμενα μαθήματα 14. Ο βαθμό τη Α Λκεί ήταν 18. Ωστόσ εειδή είναι μεγαύτε αό τη 1 μνάδα ανασαμόζεται στε να μην αέχει εισσότε αό 1 μνάδα αό τν βαθμό τ Μ.Ο. Έτσι τ 18 γίνεται 15. Τ 15 αέχει 1 βαθμό αό τ Μ.Ο είναι 14 ( ανεαδικ εξεταζόμενα μαθήματα). τη Β Λκεί ααμένει τ 15. Αφύ σε είτωση βαθμό αγωγή είναι μεγαύτε μέχι 1 μνάδα δεν ανασαμόζεται. Ο μαθητή είχε 15 στη Β Λκεί και στι Πανεαδικέ Μ.Ο 14. Διαφά ενό βαθμύ, τη Λκεί τ 13 ανασαμόζεται καθ είναι μικότε αό τ 14 είναι Μ.Ο των ανεαδικ εξεταζμένων μαθημάτων. Ο βαθμό ατό ανασαμόζεται τα άνω κατά μία τ ύ μνάδα (και μέχι τ ί τ Μ.Ο.). Αφύ γίνει η ανασαμγή ακθεί αασιασμό με τ σντεεστέ και η διαίεση με τ 2. ια τν εν όγω ψήφι Βαθμό Παγωγή και Αόση είναι

9 είδα 9 Μ ακεί να κάνω ετιμασία στ φντιστήι μόν για τα 4 μαθήματα στα ία θα εξεταστ ανεαδικά ; τη Λκεί σ ακεί! Τα μαθήματα τη γενική αιδεία θα εξεταστεί ενδσχικά είναι τα θησκετικά η ιστία και η ξένη γσσα. Με σνέεια και σχή στ σχεί μεί να εξασφαίσει ψηό βαθμό. τη Β Λκεί δε σ ακεί!! Πέει να δσει τεάστια σημασία σε όα τα μαθήματα, γενική αιδεία και σανατισμύ. Μεταξύ 2 ψηφίων έχν γάψει 18 Μ.Ο στι ανεαδικέ και ζητάνε την ίδια σχή θα εισαχθεί εκείν είχε μεγαύτε βαθμό αγωγή, αόση στι τεί τάξει τ Λκεί. 9