ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ Παπαρξήζηνπ Κνδάλε, Ινύιηνο 2013

2 ii

3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Υξήζηνο Παπαρξήζηνο Πηπρίν Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ Σ.Δ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ππνβαιιφκελε γηα ηε κεξηθή εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ) Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Γεψξγηνο Φ. Φξαγθνχιεο Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηελ 03/07/2013 Γεψξγηνο Φξαγθνχιεο Γεκήηξηνο πλδνπθάο Ισάλλεο ηλάηθαο Υξήζηνο Παπαρξήζηνο iii

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κία εθαξκνγήο δηαδηθηχνπ πνπ ζα απνηειεί κηα ειεθηξνληθή ζειίδα δηαρείξηζεο γηα ην Γεληθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξεβελψλ (ΓΚΚ), ρξεζηκνπνηψληαο αληίζηνηρεο εληνιέο θαη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο, ε ρξήζε ηεο νπνίαο δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα, αλάινγα κε ην πνηνο θαη γηαηί ηε ρξεζηκνπνηεί θαη ζα αθνξά θπξίσο ην Σερληθφ ηκήκα ηνπ Γεληθνχ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο (ΓΚΚ). Παξνπζηάδνληαη, γεληθά ζηνηρεία γηα ην ΓΚΚ (αξρηθή ζειίδα), γίλεηαη δηαρείξηζε θαη επίβιεςε εξγαζηψλ θαζψο θαη θαηαγξαθή πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο θπιαθήο. πγθεθξηκέλα ζα κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ ηξία είδε ρξεζηψλ κε δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο: 1. ν Γηαρεηξηζηήο (θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο), ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ απνζήθε πιηθνχ, λα αλαζέηεη εξγαζίεο, λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπο, λα νξίδεη ηηο πξνζεζκίεο εθηέιεζήο ηνπο, θαζψο θαη λα εγγξάθεη ππαιιήινπο παξέρνληαο θσδηθνχο πξφζβαζεο. 2. νη Τπάιιεινη ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαη λα αιιάδνπλ ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ζε νινθιεξσκέλε, επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν πεδίν. 3. ν ηξίηνο ρξήζηεο, κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε Δπηζθέπηεο πνπ ελδηαθέξεηαη λα ελεκεξσζεί γηα λέα ηνπ ΓΚΚ ή άιιεο γεληθέο πιεξνθνξίεο. ε επφκελα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε ζρεδίαζε ηεο ηζηνζειίδαο, ε δνκή θαη ε ρξήζε ηεο. Γεκηνπξγείηαη κία Βάζε Γεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζπλδένληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ πξνγξακκάησλ Xampp, Edit Plus 3, θαζψο θαη ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ html, php, mysql, sql, javascript. Λέμεηο Κιεηδηά: PHP, mysql, Γπλακηθή ηζηνζειίδα, ΓΚΚ iv

5 ABSTRACT The aim of this project is the creation of a dynamic website for the management of the General Detention Establishment of Grevena, using corresponding commands and programming languages, as presented during the courses of the Master Program. This is about the development of an application, the use of which is divided into three levels, depending on who uses it and why and will mainly concern the technical department of the General Detention Establishment. Through this website, general information about General Detention Establishment will be presented (home page), current assignments will be managed and supervised, and materials, which are used for the needs of the prison, will be recorded. In particular, there are three kind of users with different responsibilities: 1. The Administrator (principal responsible for the operation of the website) will have the ability to control the hardware storeroom, assign tasks, monitor their progress, determine the execution date, as well as inscribing employees providing passwords. 2. Employees will be informed for the tasks, which are assigned to them and change the initial state to complete, by selecting the corresponding field. 3. The third user, can be any Visitor, who is interested in staying informed about news of the General Detention Establishment of Grevena, or other general information. In following chapters, there will take place a detailed presentation of the design of the website, its structure and use. A database will be created, that connects all the components used, with the help of programs Xampp, EditPlus 3, and programming languages html, php, mysql, sql, javascript. Keywords: PHP, mysql, Dynamic website, General Detention Establishment v

6 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Η ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Πιεξνθνξηθή (Δμεηδίθεπζε: πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ) ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σ.Δ.Ι. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Κνδάλε. Οινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν ησλ ζπνπδψλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θχξην Γεψξγην Φξαγθνχιε, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ζπκβνιή ηνπ, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ, γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ, απηά ηα δχν ρξφληα. vi

7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ... iv ABSTRACT... v ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ... vi ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΚΟΝΧΝ... x ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ... xiii ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ... xiv ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ σθξνληζηηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο Σν Γεληθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξεβελψλ θνπφο ηεο εξγαζίαο Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο... 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ HTML SQL Javascript PHP CSS Πεξηγξαθή ησλ εθαξκνγψλ/ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ EditPlus XAMPP Php My Admin Βάζεηο Γεδνκέλσλ χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ vii

8 2.3.2 Αξρηηεθηνληθή Δθαξκνγψλ ρεζηαθφ Μνληέιν ρεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ MySQL Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ ηζηφηνπνπ Γνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΙΣΟΣΟΠΟΤ Πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηκεκάησλ ηεο ηζηνζειίδαο Αξρηθή ζειίδα Η ειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή ειίδα ηνπ ππαιιήινπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΛΤΗ ΚΧΓΙΚΑ χλδεζε Υξήζηε Θεσξεηηθφ ππφβαζξν: πλεδξίεο Sessions Δπεμήγεζε θψδηθα Δίζνδνο σο Γηαρεηξηζηήο Administrator Απνζχλδεζε Γηαρεηξηζηή Administrator Γηαρείξηζε Τιηθψλ Απνζήθεο Δπηινγή πιηθψλ απαξαίηεηα γηα ηελ πεξάησζε εξγαζίαο Έιεγρνη θαηά ηελ επηινγή πιηθψλ Αιιαγή θαηάζηαζεο εξγαζίαο Γπλακηθή Αλαδήηεζε Search Αιιειεπίδξαζε κε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ Πξνβνιή δεδνκέλσλ απφ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ viii

9 4.4.3 Αιιαγή δηαγξαθή ζηνηρείσλ απφ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΔΠΙΛΟΓΟ πκπεξάζκαηα Μειινληηθέο επεθηάζεηο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ix

10 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΚΟΝΧΝ Δηθόλα 2-1. Μέξνο ηνπ θψδηθα θαηά ηελ επεμεξγαζία ζην EditPlus Δηθόλα 2-2. XAMPP for Windows Δηθόλα 2-3. Πίλαθεο ΒΓ Δηθόλα 2-4. Η ΒΓ κε φινπο ηνπο πίλαθεο Δηθόλα 2-5. Ο πίλαθαο ylika Δηθόλα 3-1. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ Γεληθνχ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γξεβελψλ Δηθόλα 3-2. Αξηζηεξφ frame ηεο αξρηθήο ζειίδαο Δηθόλα 3-3. Μεζαίν frame ηεο αξρηθήο ζειίδαο Δηθόλα 3-4. Γεμί frame ηεο αξρηθήο ζειίδαο Δηθόλα 3-5. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή Δηθόλα 3-6. Γεμί ηκήκα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ Γηαρεηξηζηή Δηθόλα 3-7. Dropmenu ηνπ Γηαρεηξηζηή Δηθόλα 3-8α. Αιιαγή Κσδηθνχ Δηθόλα 3-8β. Μήλπκα ιαλζαζκέλεο θαηαρψξεζεο θσδηθνχ Δηθόλα 3-8γ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο αιιαγήο θσδηθνχ Δηθόλα 3-9α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Δξγαζίαο» Δηθόλα 3-9β. Δπηινγή αξκφδηνπ εγγεγξακκέλνπ ππαιιήινπ Δηθόλα 3-9γ. Μήλπκα εηζαγσγήο ησλ απαξαίηεησλ πεδίσλ Δηθόλα 3-9δ. Παξάδεηγκα εηζαγσγήο λέαο εξγαζίαο Δηθόλα 3-9ε. Δπηινγή πιηθψλ Δηθόλα 3-9ζη. Δπηηπρεκέλε θαηαρψξεζε ηεο λέαο εξγαζίαο Δηθόλα 3-9δ. Δπηηπρεκέλε θαηαρψξεζε ησλ πιηθψλ Δηθόλα Dropmenu: Γηαρείξηζε Τπαιιήισλ Δηθόλα 3-11α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Νένπ Τπαιιήινπ» x

11 Δηθόλα 3-11β. Παξάδεηγκα εγγξαθήο λένπ ππαιιήινπ Δηθόλα 3-11γ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο εγγξαθήο λένπ ππαιιήινπ Δηθόλα 3-12α. Η ζειίδα «Δκθάληζε Δπεμεξγαζία ππαιιήισλ» Δηθόλα 3-12β. Γπλακηθή αλαδήηεζε ππαιιήινπ Δηθόλα 3-12γ. Πξνβνιή ζηνηρείσλ πξνθίι ππαιιήισλ Δηθόλα 3-12δ. Αιιαγή ζηνηρείσλ ππαιιήισλ Δηθόλα 3-12ε. Γηαγξαθή εγγεγξακκέλνπ ππαιιήινπ Δηθόλα 3-12ζη. Μήλπκα απνηπρεκέλεο δηαγξαθήο ππαιιήινπ Δηθόλα 3-12δ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο δηαγξαθήο ππαιιήινπ Δηθόλα Dropmenu: Γηαρείξηζε Τιηθνχ Δηθόλα 3-14α. Η ζειίδα «Πξνβνιή Τιηθνχ Απνζήθεο» Δηθόλα 3-14β. Γπλακηθή αλαδήηεζε πιηθψλ Δηθόλα 3-14γ. Παξάδεηγκα δπλακηθήο αλαδήηεζεο πιηθψλ Δηθόλα 3-15α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Νένπ Τιηθνχ Δηθόλα 3-15β. Παξάδεηγκα πξνζζήθεο λένπ πιηθνχ Δηθόλα 3-15γ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο πξνζζήθεο πιηθνχ Δηθόλα 3-16α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Νέαο Καηεγνξίαο Τιηθψλ Δηθόλα 3-16β. Μήλπκα απνηπρεκέλεο δηαγξαθήο θαηεγνξίαο πιηθψλ Δηθόλα Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ππαιιήινπ Δηθόλα Πιεξνθνξίεο γηα κηα ηξέρνπζα εξγαζία Δηθόλα Μήλπκα νινθιήξσζεο εξγαζίαο Δηθόλα Αιιαγή θαηάζηαζεο κηαο εξγαζίαο Δηθόλα Αιιαγή θσδηθνχ ππαιιήινπ Δηθόλα Η ζειίδα «Πξνβνιή Τιηθνχ Απνζήθεο» Δηθόλα 4-1. χλδεζε ρξήζηε Δηθόλα 4-2. Interface ηνπ admin xi

12 Δηθόλα 4-3. Απνζχλδεζε Γηαρεηξηζηή Δηθόλα 4-4. Δπηινγή πιηθψλ Δηθόλα 4-5. Ο πίλαθαο useylika ηεο ΒΓ Δηθόλα 4-6. Δηδνπνίεζε ειέγρνπ αξηζκνχ ηεκαρίσλ Δηθόλα 4-7. Αιιαγή θαηάζηαζεο εξγαζίαο: Αλάζεζε Οινθιήξσζε Δηθόλα 4-8. Κξηηήξηα αλαδήηεζεο πιηθψλ Δηθόλα 4-9. Γπλακηθή αλαδήηεζε πιηθψλ Δηθόλα Δηδνπνίεζε απνηπρεκέλεο αλαδήηεζεο Δηθόλα Dropmenu Γηαρείξηζε Τπαιιήισλ Δηθόλα Δηδνπνίεζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο Δηθόλα Πεδία ηεο θφξκαο «Πξνζζήθε Νένπ Τπαιιήινπ», ΒΓ Δηθόλα Πξνβνιή ζηνηρείσλ Τπαιιήινπ Δηθόλα Μελνχ «Δκθάληζε Δπεμεξγαζία Τπαιιήισλ» Δηθόλα Γηαγξαθή Τπαιιήινπ xii

13 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 1-1. Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο ζηελ Διιάδα... 2 Πίλαθαο 2-1. Πίλαθαο admins Πίλαθαο 2-2. Πίλαθαο category Πίλαθαο 2-3. Πίλαθαο employee Πίλαθαο 2-4. Πίλαθαο useylika Πίλαθαο 2-5. Πίλαθαο works Πίλαθαο 2-6. Πίλαθαο ylika xiii

14 ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ HTML: HyperText Markup Language SQL: Structured Query Language MySQL: My Structured Query Language PHP: Personal Home Page CSS: Cascading Style Sheets ΒΓ: Βάζε Γεδνκέλσλ ΓΒΓ: χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ DBMS: DataBase Management System ΓΒΓ: ρεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ RDBMS: Relation DataBase Management System ΓΚΚ: Γεληθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο ΟΤΔ: Οκνζπνλδία σθξνληζηηθψλ Τπαιιήισλ Διιάδνο xiv

15 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 ωθξνληζηηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα «Η Οξγάλσζε ηνπ σθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζηηο γεληθέο αξρέο πνπ ηίζεληαη απφ ην χληαγκα, ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ηνπο λφκνπο θαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαζψο θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπο, κε ζεκειηψδε λφκν ηνλ ηζρχνληα σθξνληζηηθφ Κψδηθα. Οη γεληθέο αξρέο αθνξνχλ ηνπο θαλφλεο εθηέιεζεο ησλ πνηλψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηεο ειεπζεξίαο, φπσο απηέο επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα θαη ηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Απαξαβίαζηεο αξρέο ζηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαλφλσλ απνηεινχλ ε λνκηκφηεηα θαη ε ηζφηεηα ζηε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ, ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ ηνπο αλαγλσξίδεη ν λφκνο θαη ε έλλνκε πξνζηαζία ηνπο. ηνλ πξναλαθεξζέληα ζσθξνληζηηθφ θψδηθα πεξηγξάθνληαη ηα φξγαλα ηεο άζθεζεο ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο πνπ είλαη ην Κεληξηθφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Φπιαθψλ, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Μεηαγσγψλ θαη ηα πκβνχιηα ηεο Φπιαθήο. Δπίζεο θαζνξίδνληαη, νη θαηεγνξίεο ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, ν ηξφπνο κεηαγσγήο ζε απηά θαη δηαβίσζήο ηνπο, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη ε δηάζεζε ηνπ ειεπζέξνπ ρξφλνπ ηνπο, ε εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ν επεξγεηηθφο ππνινγηζκφο εκεξψλ πνηλήο ιφγσ εξγαζίαο θαη ε επηθνηλσλία κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ηνλ ίδην θψδηθα πεξηγξάθνληαη νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο έθηηζεο ησλ πνηλψλ, ηα κέηξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ, ν ηξφπνο κεηαγσγψλ ησλ θξαηνπκέλσλ, ν ηξφπνο ιήμεο ησλ πνηλψλ, ε κεηαζσθξνληζηηθή κέξηκλα, ε επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ηα φξγαλα πνπ ηελ αζθνχλ.» Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο Οη θπιαθέο, δηαθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ θξαηνπκέλσλ πνπ θηινμελνχλ (βαξππνηλίηεο, ηζνβίηεο θ.ά.). Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρνπλ γίλεη αξθεηέο αιιαγέο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φζν θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θπιαθψλ κεηαηξέπνληάο ηεο απφ απινχο ρψξνπο θξάηεζεο ζε ρψξνπο ζσθξνληζκνχ. 1 Πεγή: 1

16 χκθσλα κε ην λέν ζσθξνληζηηθφ θψδηθα (ΦΔΚ Α 291 Ν 2776/1999) σο «θαηάζηεκα θξάηεζεο» νξίδεηαη ε εηδηθή πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο πνπ ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν δηεχζπλζεο. Σα Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) γεληθά, β) εηδηθά θαη γ) ζεξαπεπηηθά. Σα γεληθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο δηαθξίλνληαη ζε Α, Β, θαη Γ ηχπνπ. ηα Α ηχπνπ θξαηνχληαη νη ππφδηθνη, νη θξαηνχκελνη γηα ρξέε θαη νη θαηάδηθνη ζε πνηλή θπιάθηζεο. ηα Β ηχπνπ θξαηνχληαη νη ππφινηπνη θξαηνχκελνη. ηα Γ ηχπνπ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, θξαηνχληαη, ρσξίο επηθνηλσλία κε θξαηνπκέλνπο άιισλ θαηεγνξηψλ, θξαηνχκελνη πνπ εθηίνπλ πνηλή ηζφβηαο θάζεηξμεο ή πξφζθαηξεο θάζεηξμεο ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη θξίλνληαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη γηα ηελ νκαιή θνηλή ζπκβίσζε ζηα θαηαζηήκαηα άιινπ ηχπνπ. ήκεξα ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ 33 Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο, ελψ εληφο ησλ πξνζερψλ κελψλ αλακέλεηαη θαη ε ιεηηνπξγία 2 λέσλ Καηαζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. ηνλ Πίλαθα 1.1 γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο, αλά θαηεγνξία. Πίλαθαο 1-1. Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο ζηελ Διιάδα Α. ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΚΡΑΣΗΗ ΔΝΗΛΙΚΧΝ - ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΦΤΛΑΚΔ Β. ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΚΡΑΣΗΗ ΝΔΧΝ Γ. ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Γ. ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΚΡΑΣΗΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΦΤΛΑΚΗ ΑΓΙΑ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣ/ΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΝΔΧΝ (ΔΚΚΝ) ΑΤΛΧΝΑ ΦΤΥΙΑΣΡΔΙΟ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΦΤΛΑΚΗ ΚΑΑΝΓΡΑ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣ/ΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΝΔΧΝ (ΔΚΚΝ) ΒΟΛΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΠΑΣΡΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΦΤΛΑΚΗ ΣΙΡΤΝΘΑ ΑΚΑ ΚΑΑΒΔΣΔΙΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΔΞΑΡΣΗΗ ΣΟΞΙΚΟΜΑΝΧΝ ΚΡΑΣ/ΝΧΝ ΔΛΔΧΝΑ ΘΗΒΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΥΑΛΚΙΓΑ 2

17 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΟΤ ΦΤΛΑΚΧΝ (ΚΑΤΦ) ΑΛΛΑ ΚΑΣ/ΜΑΣΑ Ίδξπκα Αγσγήο Αλειίθσλ Αξξέλσλ Βφινπ (Ν.2298/95, ΦΔΚ 62 Α θαη Ν.3860/2010 (ΦΔΚ 111 η.α)). Δίλαη πεξηθεξεηαθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Φηινμελεί ηνπο αλειίθνπο νη νπνίνη έρνπλ αλαπηχμεη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ή αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο κε ζθνπφ ηελ αγσγή, θνηλσληθή ζηήξημε, εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Δηδηθά Θεξαπεπηηθά Καηαζηήκαηα Με ην Ν.2721/99 ( ΦΔΚ 112/ η.α ), ηδξχζεθε ην Κέληξν Απεμάξηεζεο Σνμηθνκαλψλ Κξαηνπκέλσλ ζηνλ Διεψλα Θεβψλ, σο εηδηθφ ζεξαπεπηηθφ θαηάζηεκα, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζεξαπεπηηθή κεηαρείξηζε ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκέλσλ γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο απεμάξηεζε. Με ηνλ ίδην λφκν ηδξχζεθε θη έλα δεχηεξν θέληξν απεμάξηεζεο ζην Γήκν Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο. Δμ απηψλ ην πξψην βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Διεψλα Θεβψλ θαη έρεη δπλαηφηεηα λα θηινμελεί 250 ηνμηθνκαλείο θξαηνπκέλνπο. Σν δεχηεξν θαηαζθεπάδεηαη ζην ρψξν ηεο Αγξνηηθήο Φπιαθήο Καζζάλδξαο, απφ ηελ εηαηξεία ''ΘΔΜΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ Α.Δ'' θαη νη θηηξηαθέο ηνπ εγθαηαζηάζεηο βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο απνπεξάησζεο, έρεη δε ηε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 360 ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκέλσλ. Πηγή: ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΜΑΛΑΝΓΡΙΝΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ΔΛΔΧΝΑ ΘΗΒΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΟΡΙΝΘΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΝΑΤΠΛΙΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΝΔΑΠΟΛΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΥΑΝΙΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΥΙΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΧ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΑΜΦΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΙΙ ( ΝΙΓΡΙΣΑ ΔΡΡΧΝ). ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 3

18 1.3 Σν Γεληθό Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξεβελώλ Σν Καηάζηεκα γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία βξίζθεηαη ζην δήκν Γξεβελψλ θαη έρεη ηδξπζεί ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΦΔΚ Α Π.Γ. ππ αξηζκφ 52), ην νπνίν νξίδεη ηελ ίδξπζε Γεληθνχ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο ζην Γήκν Γξεβελψλ ηνπ Ννκνχ Γξεβελψλ (ζέζε «Σξηζιάξα»). Σν αλσηέξσ Καηάζηεκα Κξάηεζεο ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο ηελ νπνία ζπγθξνηνχλ ηα εμήο Σκήκαηα: α) Σκήκα Γηνίθεζεο β) Σκήκα Οηθνλνκηθνχ γ) Σκήκα Φχιαμεο δ) Σκήκα Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο. Σν Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξεβελψλ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ινχλην ηνπ Πξφθεηηαη γηα έλα λενζχζηαην Καηάζηεκα Κξάηεζεο ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ πέληε (5) Πηέξπγεο φπνπ θαη θξαηνχληαη εμαθφζηνη (600) θξαηνχκελνη, ζην ζχλνιν ηνπο άλδξεο. ην ζπγθεθξηκέλν Καηάζηεκα Κξάηεζεο εξγάδνληαη ζπλνιηθά 203 ππάιιεινη, ζηε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία λενδηφξηζηνη. Πην αλαιπηηθά εξγάδνληαη σο δηνηθεηηθνί 16 ππάιιεινη (εθ ησλ νπνίσλ νη 11 αλήθνπλ ζην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ), 101 ππάιιεινη εζσηεξηθήο θχιαμεο, 80 εμσηεξηθήο θξνχξεζεο, 4 ππάιιεινη απνηεινχλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, θαη 2 ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Με λέα απφθαζε (αξηζκ // ,φδκ1544/ η. Β ) ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ην Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξεβελψλ κεηαηξάπεθε κεξηθψο (κία κφλν Πηέξπγα θξαηνπκέλσλ) ζε Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γ Σχπνπ (Φπιαθή Τςίζηεο Αζθαιείαο). Με δεδνκέλε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ιήθζεθαλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν νη ηδηαίηεξνη, απφ άπνςε επηθηλδπλφηεηαο θξαηνχκελνη, πνπ ζα βξίζθνληαη έγθιεηζηνη ζηε λέα Πηέξπγα πςίζηεο αζθαιείαο. Σν ΓΚΚ Γξεβελψλ απνηειεί κία ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκέλε κε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο ηφζν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηνπκέλσλ, φζν θαη ησλ ππαιιήισλ. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλαλ πιήξε θαη απηφλνκν ρψξν, ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε κε γλψκνλα ηνλ άλζξσπν θαη κε ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Δθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηακνλήο ησλ θξαηνπκέλσλ, ην Καηάζηεκα δηαζέηεη ρψξνπο ςπραγσγίαο, εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηαηξείν θαζψο επίζεο ρψξνπο πξναπιηζκνχ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Όιν ην ζπγθξφηεκα ειέγρεηαη κε ζχγρξνλν θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη θαιχπηεηαη απφ ζχγρξνλν πιήξεο ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 4

19 Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ έρνπλ βειηησζεί, κηαο θαη πιένλ πέξα απφ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο (ζίηηζε, δηακνλή ζε θειηά ηξηψλ αηφκσλ κε ηειεφξαζε, πγηεηλή, ηαηξηθή πεξίζαιςε), παξέρνληαη δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο κέζσ ηνπ ζρνιείνπ δεχηεξεο επθαηξίαο, εθθιεζηαζκνχ, ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο θαη ζε αζιεηηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο, εξγαζίαο ζε ηνκείο φπσο: καγεηξεία, θαζαξηφηεηα, ζπληήξεζε, επηζθεπέο θαη άιιεο εξγαζίεο ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επνπηεία ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ. Χο ρψξνο εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, βαζίδεηαη ζηε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα αζθάιεηαο, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία. Σν θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ δε δηαζέηεη πιένλ θιεηδηά, ελψ νη επαθέο κε ηνπο θξαηνχκελνπο έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί ζηηο πιένλ αλαγθαίεο. Η πιεηνςεθία ησλ ρεηξηζκψλ γίλεηαη ειεθηξνληθά, θαζηζηψληαο ηε γλψζε θαη ρξήζε Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (Η/Τ) απαξαίηεηα εξγαιεία γηα θάζε ππάιιειν. Η ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΓΚΚ Γξεβελψλ απνηειεί επζχλε, θπξίσο, ηνπ ππεχζπλνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε θαη αληηκεηψπηζε βιαβψλ θαζψο θαη ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην θαηάζηεκα ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. πγθεθξηκέλα, νη ζεκαληηθφηεξνη ηνκείο πνπ αθνξνχλ ην Σερληθφ Σκήκα είλαη νη εμήο: ζπζηήκαηα αζθάιεηαο: ειεθηξνληθέο θιεηδαξηέο, ππξαλίρλεπζε, ππξφζβεζε, ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, αηζζεηήξεο θίλεζεο, X-RAY, αςίδα ειέγρνπ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ, θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο θαη θαηαγξαθήο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 480 θάκεξεο θαη 18 θαηαγξαθηθά, δηαρεηξηδφκελα απφ ην control room, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, ππνζηαζκφο (Μέζε ηάζε - Μεηαζρεκαηηζηέο - Υακειή ηάζε) ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ελέξγεηαο UPS, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 1100 kva, ζχζηεκα ςχμεο, ζχζηεκα ζέξκαλζεο, πφξηεο αλνηγφκελεο ή ζπξφκελεο, πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα γηα ηελ παξνρή λεξνχ, δίθηπν Η/Τ ηειεθσληθφ θέληξν 5

20 θαισδηαθφ δίθηπν γηα ηελ παξνρή ηειεφξαζεο επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο καγεηξείσλ 1.4 θνπόο ηεο εξγαζίαο Η νξγάλσζε κηαο λενζχζηαηεο ππεξεζίαο, απαηηεί ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία απφ ηελ πιεπξά ησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη. Όζνλ αθνξά ην Σερληθφ Σκήκα, ζην νπνίν νπζηαζηηθά βαζίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θπιαθήο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή γλψζεσλ ηφζν ζε πξαθηηθφ φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Υξεζηκνπνηψληαο, ινηπφλ, ην θαηάιιειν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε δπλαηνηήησλ πνπ ππνβνεζνχλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο θξίλεηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία ελφο ηζηνηφπνπ, φπνπ εθηφο απφ ηελ πξνβνιή ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ ηηο αλαιακβάλνπλ θαη ζα είλαη δπλαηφο ν απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ηνπ ηκήκαηνο απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν. 1.5 Γηάξζξωζε ηεο κειέηεο ην 1 ν Κεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο θαη παξνπζίαζε ηνπ ΓΚΚ Γξεβελψλ, έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε απηφ ηνλ ηνκέα. ην 2 ν Κεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΓΚΚ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ) ηνπ ηζηνηφπνπ. ην 3 ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν ηζηφηνπνο, νη δπλαηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη. Σέινο, ζην 4 ν Κεθάιαην κειεηψληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ θψδηθα, πνπ ζπλζέηνπλ ηε δνκή, ηελ εκθάληζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο. 6

21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 2.1 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ HTML Οη Υ. Γνπιεγέξεο θ.ά. (2004, ζ. 164), ππνζηεξίδνπλ φηη γηα λα δεκνζηεπηεί κηα πιεξνθνξία παγθφζκηα απαηηείηαη κία γιψζζα πνπ είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο, έλα είδνο δεκφζηαο κεηξηθήο γιψζζαο πνπ ζα ηελ θαηαιαβαίλεη ελδερνκέλσο θάζε ππνινγηζηήο. Η δεκφζηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ (World Wide Web) είλαη ε γιψζζα ζήκαλζεο ή κνξθνπνίεζεο HTML. Η HTML είλαη κία γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνξθνπνίεζε ζηαηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Σν αθξσλχκην HTML νξίδεηαη σο Hyper Text Markup Language. Η HTML είλαη γηα ηνπο ζπγγξαθείο ηζηνζειίδσλ ην κέζν γηα: Να δεκνζηεχνπλ έγγξαθα κε επηθεθαιίδεο, θείκελν, πίλαθεο, ιίζηεο, θσηνγξαθίεο θηι. Να αλαθηνχλ πιεξνθνξία δηακέζνπ ππεξκεζηθψλ ζπλδέζκσλ (hypertext links), κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Να ζρεδηάδνπλ θφξκεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίεο, γηα ρξήζε ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ, παξαγγειία πξντφλησλ θηι. Να πξνζζέηνπλ πξνγξάκκαηα ινγηζηηθνχ θχιινπ, βίληενθιηπ, ήρν θαη άιιεο εθαξκνγέο άκεζα ζηα έγγξαθά ηνπο. Να θαινχλ θαη λα εθηεινχλ εθαξκνγέο είηε ζηελ ίδηα ζειίδα είηε ζε δηαθνξεηηθφ παξάζπξν. Πξφθεηηαη γηα κία γιψζζα δφκεζεο ηζηνζειίδσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε εηηθεηψλ (tags) γηα ηε κνξθνπνίεζε θεηκέλσλ θαη ελζσκάησζε εηθφλσλ θαη ήρνπ. Οη εηηθέηεο tags είλαη ζχληνκεο εληνιέο πνπ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ αλάκεζα ζε αγθχιεο <>, ζε νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ θαη λα απνζεθεπηνχλ σο αξρεία ηχπνπ ASCII κε θαηάιεμε html ή htm, ηα νπνία κπνξεί λα παξαρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνδήπνηε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Σα αξρεία απηά παίξλνπλ νπηηθή κνξθή αθνχ αλνηρηνχλ κε θάπνην θπιινκεηξεηή (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome θ.ά.). 7

22 2.1.2 SQL Η SQL είλαη κία ζηάληαξ ANSI (American National Standards Institute) γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σα αξρηθά ζεκαίλνπλ Structured Query Language. Με ηελ SQL εθηεινχληαη εξσηήκαηα (queries) ζρεηηθά κε ηε βάζε, αλαθηψληαη δεδνκέλα, θαηαγξάθνληαη, αλαλεψλνληαη, δεκηνπξγνχληαη θαη δηαγξάθνληαη εγγξαθέο Javascript Η Javascript είλαη ε πην δεκνθηιήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ζηαηηθψλ HTML ηζηνζειίδσλ ζε δπλακηθέο, ζε ηέηνηα κνξθή ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο servers, ηνπο Η/Τ, ηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ηα tablets, ηα smart phones θ.ά. Η Javascript είλαη κηα γιψζζα ζελαξίσλ, πνπ πξνζζέηεη αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ζηηο ηζηνζειίδεο. Όπσο φιεο νη γιψζζεο ζελαξίσλ, είλαη κία ζρεηηθά απιή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Η Javascript επηηξέπεη ηε ζπγγξαθή κηθξψλ πξνγξακκάησλ, γλσζηψλ σο ζελάξηα, ηα νπνία θνξηψλνληαη θαη εθηεινχληαη ζην θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε. Έλα ηέηνην πξφγξακκα κπνξεί λα ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία κηαο θφξκαο θαη, αθνχ ειέγμεη εάλ είλαη πιήξε θαη ζσζηά, ηα ζηέιλεη ζηνλ εμππεξεηεηή. Οξηζκέλεο, επηπιένλ, δπλαηφηεηεο είλαη ε δεκηνπξγία εθέ πξνεξρφκελα απφ ηελ θίλεζε ηνπ πνληηθηνχ, αιιαγή ησλ πεξηερνκέλσλ ζειίδσλ, αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο κνξθήο γξακκαηνζεηξψλ θαη εηθφλσλ, θφξησζε ζε λέα παξάζπξα θπιινκεηξεηή θαη δεκηνπξγία παξαζχξσλ κελπκάησλ. «Ο θψδηθαο Javascript είλαη έλαο εθηειέζηκνο θψδηθαο, ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζηνλ θψδηθα ηεο ζειίδαο HTML. Η Javascript είλαη κία δηεξκελεπηηθή (interpreted) γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ν θψδηθάο ηεο κπνξεί λα εθηειεζηεί ρσξίο λα έρεη κεηαγισηηηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Η Javascript αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηελ εηαηξεία Netscape θαη ζηε ζπλέρεηα, κία ιίγν δηαθνξεηηθή έθδνζή ηεο κε ην φλνκα JScript, πινπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Microsoft. Μία ζεκαληηθή ρξήζε ηεο Javascript, θαη γεληθφηεξα ησλ γισζζψλ ζελαξίσλ πνπ ηξέρνπλ ζηνπο θπιινκεηξεηέο, ζηεξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαζπλδένπλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο.» (Υ. Γνπιεγέξεο θ.ά. 2004, ζ.241) 8

23 2.1.4 PHP Η PHP είλαη κία επξέσο δηαδεδνκέλε γιψζζα ζελαξίσλ, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη πνιχ θαιά κε ηελ HTML θαη είλαη θαηάιιειε γηα αλάπηπμε δπλακηθψλ/ δηαδξαζηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Απνηειεί δε έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκφ δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Σα αξρηθά ηνπ αθξσλπκίνπ ζεκαίλνπλ Personal HomePage Tools. Δίλαη κία γιψζζα θαη έλαο δηεξκελέαο ζελαξίσλ, αλνηρηνχ θψδηθα, εχθνιε ζηε ρξήζε θαη πξνζθέξεηαη δσξεάλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα: Μία ζειίδα HTML πνπ πεξηιακβάλεη ζελάξηα PHP έρεη ηε ραξαθηεξηζηηθή επέθηαζε.php4,.php3,.php ή.phtml. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θεληξηθνχο ππνινγηζηέο ζε πεξηβάιινλ UNIX, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο Υ. Γνπιεγέξεο θ.ά. (2004, ζ. 358). Όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζθεθηεί κηα ηζηνζειίδα πνπ πεξηέρεη θψδηθα PHP, ν εμππεξεηεηήο εθηειεί ηνλ θψδηθα θαη απηφ πνπ επηζηξέθεηαη ζην ρξήζηε είλαη κία ηζηνζειίδα HTML. Όιε ηε δνπιεηά ηελ θάλεη ν εμππεξεηεηήο θαη φρη θάπνηνο θπιινκεηξεηήο. Ο ρξήζηεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δε ρξεηάδεηαη θάπνην πξφζζεην εξγαιείν ή πξφγξακκα γηα λα δεη ην απνηέιεζκα ηεο PHP απηφ θηάλεη ζην ρξήζηε σο θψδηθαο HTML. Με ηελ PHP, ην πεξηερφκελν κηαο ζειίδαο κεηαηξέπεηαη απφ ζηαηηθφ ζε δπλακηθφ, κπνξεί λα γίλεη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ ηεο βάζεο (πξφζζεζε, δηαγξαθή, κεηαηξνπή), λα πεξηνξηζηεί ε πξφζβαζε απφ ηξίηνπο ρξήζηεο ζε νξηζκέλεο ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη λα γίλεη θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ. Με ηελ PHP κπνξνχλ λα εμαρζνχλ, επίζεο, αξρεία PDF, εηθφλσλ θαη θεηκέλνπ ηχπνπ XHTML θαη XML. «Η PHP κπνξεί αθφκε λα πάξεη πιεξνθνξία απφ θφξκεο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: λα ηελ απνζεθεχζεη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ, λα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο, λα ηνπνζεηήζεη cookies ζην θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε θαη λα ζηείιεη , λα πηζηνπνηήζεη ηελ απζεληηθφηεηα θαη λα εληνπίζεη ρξήζηεο, λα θηινμελήζεη ζπδεηήζεηο ζηελ ηζηνζειίδα πνπ θαηαζθεπάδεηαη, λα πξνζαξκφζεη ηελ εκθάληζε κηαο ηζηνζειίδαο ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη θπιινκεηξεηέο ή νη ζπζθεπέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο, λα δεκνζηεχζεη κία νιφθιεξε ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηψληαο κφλν κία θφξκα ζρεδίνπ θαη λα εμππεξεηήζεη ζειίδεο XML.» (Υ. Γνπιεγέξεο θ.ά. 2004, ζ. 381, 382) Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο PHP είλαη φηη κπνξεί λα ηξέμεη ζε δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά (Windows, Linux, Unix, Mac OS X θ.ά.), είλαη ζπκβαηή κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εμππεξεηεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα (Apache, IIS θ.ά.) θαη ππνζηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν κέξνο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 9

24 2.1.5 CSS Σα αξρηθά CSS ζεκαίλνπλ Cascading Style Sheets, (Γηαδνρηθά Φχιια ηπι). Πξφθεηηαη γηα κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνξθήο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ γξαθηεί ζηηο γιψζζεο HTML θαη ΥHTML. Σα ζηπι (Styles) νξίδνπλ ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο HTML θαη απνζεθεχνληαη ζε Φχιια ηπι (Style Sheets). Σα ηπι πξνζηέζεθαλ ζηελ HTML 4.0 γηα λα ιχζνπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Με ηε ρξήζε Δμσηεξηθψλ Φχιισλ ηπι (External Style Sheets) ν ρξφλνο εξγαζίαο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά. Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πνιιαπιψλ Φχιισλ ηπι ζε έλα αξρείν CSS. 2.2 Πεξηγξαθή ηωλ εθαξκνγώλ/ εξγαιείωλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ EditPlus Σν editplus είλαη έλα ινγηζκηθφ ζχληαμεο θεηκέλνπ (Text Editor), HTML, PHP, Java, Javascript, C/C++, CSS, ASP, Perl γηα Windows, ην νπνίν πξνζθέξεη πνιιά δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο δεκηνπξγνχο ηζηνζειίδσλ. Τπνζηεξίδεη πνιινχο ηχπνπο αξρείσλ θαη παξφιν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί απιά σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ Notepad, νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαθνξνπνηνχλ ζεκαληηθά. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ γιψζζεο, κπνξεί λα επεθηαζεί γηα άιιεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, βαζηζκέλν ζε πξνζαξκνζκέλα αξρεία ζχληαμεο. Μπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελζσκαησκέλνο θπιινκεηξεηήο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή επηζθφπεζε θαη πξνβνιή ζειίδσλ HTML θαη εληνιψλ FTP, γηα ηε θφξησζε ηνπηθψλ αξρείσλ ζε εμππεξεηεηέο FTP. Άιιεο ιεηηνπξγίεο είλαη: εξγαιεηνζήθε HTML, εξγαιεία ρξήζηε, αξίζκεζε γξακκψλ, ράξαθαο, ηνληζκφο ησλ URL, απηφκαηε ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ, ηζρπξή αλαδήηεζε θαη αληηθαηάζηαζε, πνιιαπιφ undo/ redo, έιεγρνο νξζνγξαθίαο, πξνζαξκνγή ζπληνκεχζεσλ πιεθηξνινγίνπ θ.ά.. (Υ. Γνπιεγέξεο θ.ά. 2004, ζ. 169) Δίλαη απιφ ζηε ρξήζε, σζηφζν απαηηείηαη θάπνηνο ρξφλνο εμνηθείσζεο κε ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη. ηελ Δηθφλα 2.1 θαίλεηαη κέξνο ηνπ θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο, ζην νπνίν γίλεηαη ε θαηάιιειε επεμεξγαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο EditPlus. 10

25 Δηθόλα 2-1. Μέξνο ηνπ θψδηθα θαηά ηελ επεμεξγαζία ζην EditPlus XAMPP Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ λέσλ πξνγξακκαηηζηψλ είλαη ην πψο ζα γίλεη ε αξρή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ηζηνζειίδαο, κηαο θαη γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ινγηζκηθψλ φπσο ηα Apache, PHP, MySQL. Δπηπρψο, φκσο ζήκεξα, έρνπλ αλαπηπρζεί ινγηζκηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ ιχζεηο ηνπ ηχπνπ «φια ζε έλα». Έλα απφ ηα πην θνηλά πξνγξάκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην XAMPP, ην νπνίν ζπλδπάδεη ηα απαξαίηεηα ινγηζκηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ (Apache, PHP θαη MySQL). Σν XAMPP δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ζε δχν εθδφζεηο ηελ πιήξε θαη ηελ απιή (full/ lite). Η πιήξεο έθδνζε πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο εξγαιείσλ αλάπηπμεο, ελψ ε απιή πεξηνξίδεηαη ζηα απνιχησο απαξαίηεηα. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ην πιήξεο παθέην. ηελ Δηθφλα 2-2 θαίλεηαη ε ζειίδα, ζηελ νπνία ηξέρεη ην ινγηζκηθφ XAMPP for Windows. 11

26 Δηθόλα 2-2. XAMPP for Windows Php My Admin Δμεηάδνληαο ηηο δνκέο ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη νη θπξίαξρεο βαζίδνληαη ζην ζπλδπαζκφ PHP/MySQL. Η phpmyadmin είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή γξακκέλε ζε PHP θαη πεξηιακβάλεη θψδηθα XTML, CSS θαη JavaScript. Παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή δηεπαθή (interface) γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ MySQL βάζεσλ δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα κία δσξεάλ, επξέσο δηαδεδνκέλε εθαξκνγή πνπ θηινμελείηαη ζηνλ ηζηφηνπν SourceForge.net, θαη έρεη κέρξη ηψξα κεηαθξαζηεί ζε 69 γιψζζεο. ηφρνο ηεο Php My Admin είλαη λα πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθηπαθή βάζε, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ MySQL θαη ηελ θαηαζθεπή δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε δεκηνπξγία, αληηγξαθή, κεηνλνκαζία βάζεσλ δεδνκέλσλ, κελνχ επηινγψλ (drop menu), κελνχ εξσηεκάησλ (query), ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ηχπνπ CSV θαη SQL, ε εμαγσγή δεδνκέλσλ ζε κνξθέο φπσο: CSV, SQL, XML, PDF, ISO/IEC OpenDocument Text, Word, θ.ά. 12

27 2.3 Βάζεηο Γεδνκέλωλ Με ηνλ φξν δεδνκέλα (data), ελλννχληαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ θαη αθνξνχλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ ζε θάπνην ζθιεξφ δίζθν ή ινγηζκηθφ. Παξαδείγκαηα δεδνκέλσλ είλαη ηα νλφκαηα, νη δηεπζχλζεηο, ηα ηειέθσλα θαη άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ θάπνην ρξήζηε. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ (ΒΓ, Database) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κία ζπιινγή απφ ζρεηηδφκελα δεδνκέλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ) Database Management System (DBMS) είλαη έλα ζχλζεην ζχλνιν ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ειέγρεη ηελ νξγάλσζε, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κία βάζε. Ο βαζηθφο ζηφρνο ελφο ΓΒΓ είλαη λα παξέρεη έλα ηξφπν λα απνζεθεχνληαη θαη λα αλαθαινχληαη νη πιεξνθνξίεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ λα είλαη βνιηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο. Σα ΓΒΓ ζρεδηάδνληαη γηα λα ρεηξίδνληαη κεγάια ηκήκαηα πιεξνθνξηψλ. Η δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ νξηζκφ ησλ δνκψλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, φζν θαη ηελ παξνρή κεραληζκψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Σα ΓΒΓ θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο δνκέο ή ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ. Σα ηέζζεξα πην θνηλά κνληέια νξγάλσζεο είλαη ην ηεξαξρηθφ (hierarchical), ην δηθηπσηφ (network), ην ζρεζηαθφ (relational) θαη ην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ (objects). Έλα ΓΒΓ κπνξεί λα παξέρεη έλα ή πεξηζζφηεξα κνληέια νξγάλσζεο. Οη Βάζεηο Γεδνκέλσλ (ΒΓ) θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ δεδνκέλσλ πνπ είλαη κφληκα απνζεθεπκέλα. Μία γιψζζα εξσηεκάησλ (query language) επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηε βάζε, λα αλαιχζνπλ ηηο εγγξαθέο ηεο θαη λα ηηο αλαλεψζνπλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο αζθάιεηαο ηεο βάζεο, ρξεζηκνπνηψληαο θσδηθνχο πξφζβαζεο, απνηξέπνληαο, έηζη, ηελ είζνδν ζε ηξίηνπο ρξήζηεο. Οη severs βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνη ππνινγηζηέο πνπ δηαηεξνχλ ηηο πξαγκαηηθέο βάζεηο θαη ηξέρνπλ κφλν ηα ΓΒΓ θαη άιια ζρεηηθά ινγηζκηθά. ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα πνιπεπεμεξγαζηέο, κε δηαηάμεηο ζθιεξψλ δίζθσλ RAID, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα καδηθή απνζήθεπζε θαη ζπλδένληαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ. 13

28 Οξηζκέλεο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη έλα ΓΒΓ είλαη νη εμήο: Αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία κε ην ρξήζηε, έιεγρνο αζθάιεηαο, δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, παξνρή εθεδξηθψλ δεδνκέλσλ, αλεμαξηεζία δεδνκέλσλ Αξρηηεθηνληθή Δθαξκνγψλ χκθσλα κε ηνπο Silberschatz et al. (2002, ζ. 18) «νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζήκεξα δε βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε κε ην ζχζηεκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, αιιά ζπλδένληαη καδί ηεο κέζσ ελφο δηθηχνπ. πλεπψο, κπνξνχλ α δηαθνξνπνηεζνχλ νη ππνινγηζηέο «πειάηεο», ζηνπο νπνίνπο δνπιεχνπλ νη ρξήζηεο ηεο απνκαθξπζκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηνπο ππνινγηζηέο δηαθνκηζηέο, ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ην ζχζηεκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Οη εθαξκνγέο βάζεσλ δεδνκέλσλ ζπλήζσο ρσξίδνληαη ζε δχν ή ηξία κέξε. ε κία αξρηηεθηνληθή δχν βαζκίδσλ, ε εθαξκνγή ρσξίδεηαη ζε έλα ζπζηαηηθφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή πειάηε θαη θαιεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ ζην δηαθνκηζηή, κέζσ εληνιψλ ηεο γιψζζαο εξσηεκάησλ. Αληίζεηα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηξηψλ βαζκίδσλ, ν ππνινγηζηήο πειάηεο ελεξγεί σο ην πεξηβάιινλ πξνζθελίνπ θαη δελ πεξηέρεη άκεζεο θιήζεηο ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο πειάηεο επηθνηλσλεί κε έλα δηαθνκηζηή εθαξκνγψλ, ζπλήζσο κέζσ κηαο θφξκαο. Ο δηαθνκηζηήο εθαξκνγψλ κε ηε ζεηξά ηνπ, επηθνηλσλεί κε έλα ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα. Η επηρεηξεκαηηθή ινγηθή ηεο εθαξκνγήο, πνπ ιέεη πνηεο ελέξγεηεο γίλνληαη θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο, ελζσκαηψλεηαη ζην δηαθνκηζηή εθαξκνγήο αληί λα θαηαλέκεηαη ζε πνιινχο πειάηεο. Οη εθαξκνγέο ηξηψλ βαζκίδσλ είλαη πην θαηάιιειεο γηα κεγάιεο εθαξκνγέο θαη εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζην World Wide Web.» ρεζηαθφ Μνληέιν Σν ζρεζηαθφ κνληέιν είλαη ζήκεξα ην βαζηθφ κνληέιν δεδνκέλσλ γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ην νπνίν πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1969 απφ ηνλ Edgar Codd. Έρεη θεξδίζεη πξσηεχνπζα ζέζε, ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ, πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ζε ζχγθξηζε κε ην δηθηπαθφ ή ην ηεξαξρηθφ κνληέιν. 14

29 Η θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο βάζεο σο κία ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη θαη ζπλδπάδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο. Σν πεξηερφκελν ηεο βάζεο απνηειεί έλα ζχλνιν ζρέζεσλ ησλ ηηκψλ απηψλ. Παξέρεη έλα απιφ, αιιά πνιχ δπλαηφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζεο εξσηεκάησλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ αηηήζεσλ γηα πιεξνθνξίεο. Οη ρξήζηεο δειψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ε βάζε θαη γηα πνηα ελδηαθέξνληαη θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ κνληέινπ αλαιακβάλεη λα πεξηγξάςεη ηε δνκή ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα αλαθηεζνχλ απηέο πνπ δεηήζεθαλ. Μηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν απφ πίλαθεο (tables), θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ έρεη έλα κνλαδηθφ φλνκα. Μία γξακκή (row) ελφο πίλαθα αληηπξνζσπεχεη κηα ζρέζε κεηαμχ ελφο ζπλφινπ απφ ηηκέο, ελψ ε θάζε ζηήιε νξίδεη ηδηφηεηεο (column) ζηα ζηνηρεία ησλ γξακκψλ ρεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Σν ρεζηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (ΓΒΓ) Relation Database Management System (RDBMS) αλαπηχρζεθε ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σν βαζηθφ ζηνηρείν, πνπ απνηειεί θαη ηελ θχξηα δνκή ηνπ ρεζηαθνχ ΓΒΓ είλαη νη πίλαθεο φπνπ πεξηέρνληαη ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζζήθε λέσλ, δηαγξαθή ή ηξνπνπνίεζε είλαη δπλαηή ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζεο εξσηαπαληήζεσλ (query languages). Η πην δεκνθηιήο γιψζζα είλαη ε SQL (Structured Query Language) ή Γνκεκέλε Γιψζζα Δξσηεκάησλ MySQL Σα πξνγξάκκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή (Η/Τ). Με ηελ PHP παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ. Η MySQL είλαη ε πην δηαδεδνκέλε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ PHP. Πξφθεηηαη γηα κία δσξεάλ δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ, γξήγνξε, αμηφπηζηε θαη εχθνιε ζηε ρξήζε, ηδαληθή γηα κηθξέο θαη κεγάιεο εθαξκνγέο. 15

30 Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο MySQL βαζίδεηαη ζε πίλαθεο, φπνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ζε ζηήιεο θαη γξακκέο. Με ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο βάζεο εθηεινχληαη εληνιέο, ηχπνπ εξσηεκάησλ (queries) γηα ηελ αλάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην εμήο: SELECT Category FROM Materials Με ηελ παξαπάλσ εληνιή επηιέγνληαη φια ηα δεδνκέλα ηεο ζηήιεο Category απφ ηνλ πίλαθα Materials. 16

31 2.4 Βάζε Γεδνκέλωλ ηνπ ηζηόηνπνπ Η Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ) ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΓΚΚ πεξηέρεη φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ, θαηαρσξνχληαη, δηαγξάθνληαη, δηαθνξνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ ην πιηθφ αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο-ελέξγεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε ρξήζε ηνπ web site. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δεκηνπξγήζεθαλ θαηάιιεινη πίλαθεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ θχξηα δνκή ηεο βάζεο. ε θάζε ηέηνην πίλαθα πξνζαξκφζηεθαλ θαηάιιεια πεδία θαη νξίζηεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θάζε πεδίν. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη ζρέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ πηλάθσλ. Σα ζρεηηδφκελα πεδία δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ην ίδην φλνκα, αιιά ηνλ ίδην ηχπν δεδνκέλσλ. Ο ζθνπφο ηεο χπαξμεο κηαο ηέηνηαο βάζεο είλαη ε άληιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ, ε πξφζζεζε/ δηαγξαθή κειψλ-πιηθψλ ζηα πεδία θαη πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ θαη εμππεξεηνχλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο. ε επφκελα θεθάιαηα αλαπηχζζνληαη μερσξηζηά νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο θαη αλαιχνληαη αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ θψδηθα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Γνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Γηα λα γίλεη ην ζχζηεκα εχρξεζην, αιιά ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί, φπσο πξνζζήθε θαη δηαγξαθή ζηνηρείσλ, δεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηέρεη έμη πίλαθεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ phpmyadmin. Ο πξψηνο πίλαθαο είλαη ν admins (Πίλαθαο 2-1), ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην Γηαρεηξηζηή (administrator), φζνλ αθνξά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα δηαρείξηζεο (id, φλνκα, επψλπκν, ηειέθσλν, , username θαη password). Ο δεχηεξνο πίλαθαο είλαη ν category (Πίλαθαο 2-2), ν νπνίνο πεξηέρεη ην id_category θαη ην namecategory, φπνπ θαηαρσξνχληαη ην id θαη ε θαηεγνξία ησλ πιηθψλ. Ο ηξίηνο πίλαθαο είλαη ν employee (Πίλαθαο 2-3), ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη ζηνηρεία φπσο ηνλ πξψην πίλαθα (idemployee, first name, last name, θιάδνο, ηειέθσλν, , username, password θαη θσηνγξαθία ηνπ εθάζηνηε εγγεγξακκέλνπ ππαιιήινπ). Ο ηέηαξηνο πίλαθαο είλαη ν useylika (Πίλαθαο 2-4), ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη ην iduseylika, ην namework (φλνκα εξγαζίαο) θαη ηέζζεξα πιηθά καδί κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή, θαηά ηελ αλάζεζε λέσλ εξγαζηψλ. Ο πέκπηνο πίλαθαο αθνξά ηηο εξγαζίεο (works) (Πίλαθαο 2-5), πνπ αλαζέηεη ν δηαρεηξηζηήο (adminwork) ζηνλ θάζε ππάιιειν. Ο δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ηελ 17

32 εκεξνκελία (date) αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο, ηελ πεξηγξάθεη (description), νξίδεη ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν (employeework) θαζψο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξάησζεο ηεο εξγαζίαο (dline). Ο ππεχζπλνο ππάιιεινο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εξγαζίαο, ζεκεηψλνληαο εάλ έρεη νινθιεξσζεί ή φρη (ζην πεδίν katastasi). Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο είλαη ν ylika (Πίλαθαο 2-6). Απηφο ν πίλαθαο αθνξά ηελ απνζήθε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη είλαη ε θαηεγνξία, ε πνζφηεηα, ε πεξηγξαθή θαη ν θσδηθφο (category, items, description, code). ηνπο Πίλαθεο 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 θαη 2-6 θαίλεηαη παξαζηαηηθά ε δνκή ησλ πηλάθσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ κε ηα ζηνηρεία θαη ηνλ ηχπν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηνπο απνηεινχλ. Πίλαθαο 2-1. Πίλαθαο admins ΠΔΓΙΟ id_admins FirstName varchar (50) LastName varchar (50) Tel int (10) varchar (50) ΣΤΠΟ/ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ int(10), unsigned, auto_increment Username varchar (20) Password varchar(6) Πίλαθαο 2-2. Πίλαθαο category ΠΔΓΙΟ id_category namecategory ΣΤΠΟ/ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ int(10) unsigned varchar(50) 18

33 Πίλαθαο 2-3. Πίλαθαο employee ΠΔΓΙΟ employee FirstName LastName klados tel username password photos ΣΤΠΟ/ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ int(10) unsigned varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(20) varchar(6) mediumtext Πίλαθαο 2-4. Πίλαθαο useylika ΠΔΓΙΟ iduseylika namework yliko1 items1 yliko2 items2 yliko3 items3 yliko4 items4 ΣΤΠΟ/ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ int(10) unsigned varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(50) 19

34 Πίλαθαο 2-5. Πίλαθαο works ΠΔΓΙΟ idworks date adminwork description employeework dline katastasi ΣΤΠΟ/ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ int(10) unsigned varchar(50) varchar(50) varchar(20000) varchar(50) varchar(50) varchar(50) Πίλαθαο 2-6. Πίλαθαο ylika ΠΔΓΙΟ idylika name category items description code ΣΤΠΟ/ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ int(10) unsigned varchar(50) varchar(50) varchar(50) varchar(20000) varchar(50) 20

35 Η πξψηε ζηήιε ησλ πηλάθσλ αθνξά ηα πεδία θαηαρψξηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε δεχηεξε ζηήιε ηε κνξθή πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κεηαβιεηή πεδίν. Ο ηχπνο int(10) δειψλεη ηνλ αχμσλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη (ζέηνληαο έλα φξην εγγξαθψλ), ε ηδηφηεηα unsigned πξνυπνζέηεη ηελ εηζαγσγή ζεηηθψλ αθεξαίσλ, ε ηδηφηεηα auto_increment απμάλεη απηφκαηα ηνλ αξηζκφ ησλ εγγξαθψλ ζηε βάζε. Κάπνηεο θνξέο, ρξεηάδεηαη έλα πεδίν ηνπ πίλαθα λα παίξλεη κνλαδηθέο ηηκέο, έηζη ψζηε ε θάζε εγγξαθή λα είλαη κνλαδηθή. Γηα λα κελ ππνρξεψλεηαη ν ρξήζηεο λα πξνζζέηεη ν ίδηνο ηηκέο ζην πεδίν απηφ, θαζψο κπνξεί λα κε μέξεη πνηεο άιιεο ηηκέο έρνπλ εηζαρζεί, νξίδεηαη έλα απφ ηα πεδία ηνπ πίλαθα λα έρεη αξηζκεηηθφ πεξηερφκελν ην νπνίν απμάλεη ηηκή ζε θάζε εγγξαθή. Απηφ επηηπγράλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο, ηελ εληνιή AUTO INCREMENT ζηε δηάιεθην ηεο MySql ή ηελ εληνιή IDENTITY ζηελ δηάιεθην ηνπ SQL Server θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα. Σέινο, ην ραξαθηεξηζηηθφ varchar(50)/ (6)/ (200000) θαζνξίδεη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε θάζε πεδίν. Γηα παξάδεηγκα, ζην πεδίν FirstName κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ έσο 50 ραξαθηήξεο, ζην πεδίν password έσο 6 θαη ζην πεδίν description έσο ε ηέηνηνπ είδνπο πεδία, ην κήθνο ηνπ θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα κέλεη ζηαζεξφ, έηζη ψζηε λα κε γίλεη ε βάζε δπζιεηηνπξγηθή. Γηα απηφ ην ιφγν νξίζηεθε ην αληίζηνηρν κέγεζνο, πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζε θάζε πεξίπησζε. Σφζν αξρηθά, θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ νλφκαηνο ηεο βάζεο, φζν θαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ ηηκψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεδίσλ ζηε ζηήιε Collation, πξέπεη πάληα λα είλαη greek_general_ci. Απηφ γίλεηαη γηα λα κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζην λα δέρνληαη ηα πεδία ειιεληθά δεδνκέλα (πιεξνθνξίεο κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο). Απφ ηε ζηηγκή πνπ νινθιεξσζνχλ φιεο νη ελέξγεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο θαη αθνχ γίλεη ε θφξησζε ηνπ xammp θαη ηεο phpmyadmin ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Η/Τ), εκθαλίδεηαη, ε νινθιεξσκέλε κνξθή ηεο ΒΓ. Πιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνζειίδα απφ ηε ΒΓ. 21

36 ηελ Δηθφλα 2-3 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ Πηλάθσλ πνπ δνκνχλ ηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο. Δηθόλα 2-3. Πίλαθεο ΒΓ ηελ Δηθφλα 2-4 θαίλνληαη νη θχξηεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε πίλαθα (Δγγξαθέο, Σχπνο, Collation, Μέγεζνο, Δπηβάξπλζε). ην ηκήκα απηφ, ππάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο ησλ πηλάθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζηήιε «Δλέξγεηα». Δηθόλα 2-4. Η ΒΓ κε φινπο ηνπο πίλαθεο 22

37 ηελ Δηθφλα 2-5 παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ylika. ε απηφ ηνλ πίλαθα, θαίλνληαη φια ηα πιηθά ηεο απνζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δηθόλα 2-5. Ο πίλαθαο ylika 23

38 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΙΣΟΣΟΠΟΤ 3.1 Πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο Πιεθηξνινγψληαο ζηε γξακκή δηεχζπλζεο θάπνηνπ browser ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε εκθαλίδεηαη ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ΓΚΚ Γξεβελψλ. ηελ αξρηθή ζειίδα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα γεληθά ζηνηρεία γηα ην ΓΚΚ (επηθνηλσλία, ζχλδεζε κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Πξφγξακκα επηζθεπηεξίσλ, θηι.). Σν site κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ: 1. Δπηζθέπηεο (απιφο ρξήζηεο), 2. Τπάιιεινο (εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο, Employee) 3. Γηαρεηξηζηήο (Administrator) Ο επηζθέπηεο ηνπ site, ν νπνίνο ζεσξείηαη ζηαηηθφο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινεγεζεί ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ζειίδσλ, λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ ΓΚΚ Γξεβελψλ αιιά θαη ησλ ΓΚΚ ζηελ Διιάδα, θαη λα ελεκεξσζεί απφ ππεξζπλδέζκνπο ζε ζειίδεο κε εηδήζεηο, ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θηι. Ο ρξήζηεο ππάιιεινο (employee) δηαθέξεη αξθεηά ζε επίπεδν δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνλ απιφ επηζθέπηε (φρη φκσο ηφζν φζν ν δηαρεηξηζηήο administrator, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ). ε θάζε ρξήζηε employee αληηζηνηρνχλ έλα username θαη password ηα νπνία θαηαρσξεί ν δηαρεηξηζηήο (εγγξαθή λένπ ππαιιήινπ - employee). Καηά ηελ πιεθηξνιφγεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζηελ αληίζηνηρε θφξκα αλνίγεη ην interface δξαζηεξηνηήησλ ηνπ employee. ε απηή ηε ζειίδα, ν ππάιιεινο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ ππεχζπλν ηερληθνχ ηκήκαηνο (Γηαρεηξηζηή), κπνξεί λα ζεκεηψζεη φηη ε εξγαζία νινθιεξψζεθε, θαζψο θαη λα αιιάμεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. Σέινο, ν Γηαρεηξηζηήο (administrator) έρεη ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ interface απφ ην νπνίν έρεη ηνλ θαζνιηθφ έιεγρν ηνπ site κέζσ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ δπλαηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ. Τπάξρεη άκεζε αιιειεπίδξαζε ηνπ Γηαρεηξηζηή κε ηνλ Τπάιιειν, θαζψο ν Γηαρεηξηζηήο, απνθαζίδεη ηελ εγγξαθή ελφο λένπ ππαιιήινπ ζην ηερληθφ πξνζσπηθφ, θαηαρσξεί λέεο εξγαζίεο θαη εκεξνκελία ιήμεο ζηνλ θαζέλα, κπνξεί λα δηαγξάςεη θάπνηνλ ππάιιειν θαη ελεκεξψλεη ηελ απνζήθε πιηθψλ. Όιεο νη εγγξαθέο, είηε πξφθεηηαη γηα πιηθφ ηεο απνζήθεο (ειεθηξνινγηθά, πδξαπιηθά, ειεθηξνληθά θ.α.), είηε γηα ηo έκςπρν πιηθφ (ρξήζηεο, ππαιιήινπο employee, δηαρεηξηζηή admin), θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ηελ παξάγξαθν 2.4 αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ε ζπγθεθξηκέλε βάζε, ν ξφινο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΚΚ, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα, ελψ ζε επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηζηνηφπνπ. 24

39 3.2 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηωλ ηκεκάηωλ ηεο ηζηνζειίδαο Αξρηθή ζειίδα Η αξρηθή ζειίδα (index.php) απνηειείηαη απφ 3 frames (left.php, center.php, right.php). ηελ Δηθφλα 3-1, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα, παξαηεξείηαη φηη είλαη κηα απιή php ζειίδα πνπ απιά ελψλεη 3 frames, ην αξηζηεξφ (left.php), ην κεζαίν (center.php) θαη ην δεμί (right.php). Δηθόλα 3-1. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ Γεληθνχ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γξεβελψλ ην αξηζηεξφ frame εκθαλίδεηαη έλα κελνχ ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο κε ηα αληίζηνηρα ππνκελνχ. ην πξψην είλαη ην Γεληθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Γξεβελψλ θαη ζην δεχηεξν είλαη νη Υξήζηκνη χλδεζκνη, φπσο θαίλεηαη, ζηελ Δηθφλα 3-2. Όπσο παξαηεξείηαη θαη απφ ηελ πεξηήγεζε ζηνλ ηζηφηνπν, ην θάζε bullet είλαη θαη έλαο ππεξζχλδεζκνο (link), κε ην νπνίν ν ρξήζηεο κεηαβαίλεη ζε κία άιιε ζειίδα, είηε εληφο ηνπ ηζηνηφπνπ, είηε εθηφο, ζε κία δηαδηθηπαθή ζειίδα ε νπνία δελ αλήθεη ζηνλ ηζηφηνπν πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. 25

40 Δηθόλα 3-2. Αξηζηεξφ frame ηεο αξρηθήο ζειίδαο Σα bullet «Αξρηθή», «Πξφγξακκα Δπηζθεπηεξίσλ», «Δπηθνηλσλία» είλαη εζσηεξηθνί ζχλδεζκνη θαη παξνπζηάδνπλ ζην ρξήζηε ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο. Σα bullet «Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο», «Ο..Τ.Δ.» θαη «Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο ζηελ Διιάδα» είλαη εμσηεξηθνί ζχλδεζκνη θαη κεηαθέξνπλ ην ρξήζηε ζε ηζηνζειίδεο εθηφο ηνπ ηζηνηφπνπ. Δηθόλα 3-3. Μεζαίν frame ηεο αξρηθήο ζειίδαο 26

41 Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ θεληξηθνχ frame είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ αξηζηεξνχ. ηελ Δηθφλα 3-3, θαίλεηαη ην θεληξηθφ frame, ην νπνίν απνηειεί απιά ηκήκα πξνβνιήο ηνπ ΓΚΚ κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ ζην επάλσ κέξνο. Δηθόλα 3-4. Γεμί frame ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηα δεμηά ηνπ ηζηνηφπνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ δίλνληαο ην θαηάιιειν username θαη password ν Γηαρεηξηζηήο (administrator) θαη νη ππάιιεινη (employee), φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-4. Γε κπνξεί λα ζπλδεζεί ν θάζε επηζθέπηεο, αιιά κφλν νη ππάιιεινη ηνπ Γεληθνχ Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γξεβελψλ πνπ νξίδεη ν Γηαρεηξηζηήο. Ο Γηαρεηξηζηήο εγγξάθεη ππαιιήινπο παξέρνληαο δηαθνξεηηθά username θαη password Η ειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή Καηά ηελ είζνδφ ηνπ ν Γηαρεηξηζηήο κεηαβαίλεη ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-5. ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ζειίδαο παξνπζηάδνληαη νη ηξέρνπζεο εξγαζίεο, πνπ έρεη αλαζέζεη ν ππεχζπλνο ηερληθνχ ηκήκαηνο (Γηαρεηξηζηήο) ζηνπο ππαιιήινπο θαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: Η εκεξνκελία θαηαρψξεζεο Σν είδνο ηεο εξγαζίαο ε πνηνλ ππάιιειν έρεη αλαηεζεί Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πεξάησζεο Καη ηέινο ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εξγαζία (αλάζεζε ή νινθιήξσζε) 27

42 Δηθόλα 3-5. Η αξρηθή ζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή Γεμηά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-6 εκθαλίδεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Γηαρεηξηζηή, ε ψξα θαη ε εκεξνκελία, θαζψο θαη ν ππεξζχλδεζκνο απνζχλδεζεο (log out) πνπ επηζηξέθεη ην ρξήζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΓΚΚ, ην νπνίν είλαη νξαηφ ζε θάζε ζειίδα θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ. Δηθόλα 3-6. Γεμί ηκήκα ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ Γηαρεηξηζηή 28

43 Αξηζηεξά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο θαίλεηαη ην dropmenu (νξαηφ θαζ φιε ηελ πεξηήγεζε ηνπ admin, φπσο θαη ην δεμί ηκήκα) κε ηα αληίζηνηρα ππνκελνχ ηα νπνία κεηαθέξνπλ ην ρξήζηε Γηαρεηξηζηή ζε άιιεο ζειίδεο ζηηο νπνίεο γίλνληαη αληίζηνηρεο εξγαζίεο (Δηθφλα 3-7). Δηθόλα 3-7. Dropmenu ηνπ Γηαρεηξηζηή ην πιαίζην «Γεληθά» βξίζθνληαη νη ζχλδεζκνη «Home administrator», «Αιιαγή Κσδηθνχ» θαη «Πξνζζήθε Δξγαζίαο». Ο ζχλδεζκνο «Home administrator» επηζηξέθεη ην ρξήζηε Γηαρεηξηζηή ζηελ αξρηθή ζειίδα, φπνπ θαίλνληαη νη ηξέρνπζεο εξγαζίεο. Κάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζχλδεζκν «Αιιαγή Κσδηθνχ» γίλεηαη κεηάβαζε ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-8α. ε απηή ηε ζειίδα ν Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηα username θαη password. To username κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έσο θαη είθνζη ραξαθηήξεο, ελψ ην password έσο έμη. 29

44 Δηθόλα 3-8α. Αιιαγή Κσδηθνχ Καηά ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο, εάλ ην username έρεη ήδε θαηαρσξεζεί απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-8β. Με ηελ επηηπρεκέλε αιιαγή εκθαλίδεηαη ε εηδνπνίεζε ηεο Δηθφλαο 3-8γ. ην ηέινο ηεο θφξκαο «Αιιαγή Κσδηθνχ» ππάξρνπλ δχν δηαδξαζηηθά θνπκπηά ζχλδεζκνη change θαη reset, κε ην πάηεκα ησλ νπνίσλ γίλεηαη θαηαρψξεζε ηεο αιιαγήο ή επαλαθνξά ησλ παιαηψλ ζηνηρείσλ αληίζηνηρα. Δηθόλα 3-8β. Μήλπκα ιαλζαζκέλεο θαηαρψξεζεο θσδηθνχ 30

45 Δηθόλα 3-8γ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο αιιαγήο θσδηθνχ Ο ζχλδεζκνο «Πξνζζήθε Δξγαζίαο» κεηαθέξεη ην Γηαρεηξηζηή ζε λέα ζειίδα (Δηθφλα 3-9α), φπνπ γίλεηαη ε εηζαγσγή λέσλ εξγαζηψλ, θαηαρσξψληαο ζηνηρεία ζηα εμήο πεδία: Ημερομηνία Διζαγωγής: θαηαρψξεζε ηεο εκεξνκελίαο αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο, Φρήζηης: θαηαρψξεζε ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ ππεχζπλνπ ππαιιήινπ Γηαρεηξηζηή, Περιγραθή: ζε απηφ ην πεδίν πεξηγξάθεηαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ αλαηίζεηαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν, γηα παξάδεηγκα αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ, Υπάλληλος: επηιέγεηαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο γηα ηελ εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη, απφ ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο (Δηθφλα 3-9β). Καηαληκηική ημερομηνία: ζε απηφ ην πεδίν νξίδεηαη ε εκεξνκελία πνπ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ε εξγαζία. Καηάζηαζη: εδψ πεξηγξάθεηαη ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εξγαζία. πλήζσο, ν Γηαρεηξηζηήο νξίδεη ζην πεδίν απηφ: «Αλάζεζε». 31

46 Δηθόλα 3-9α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Δξγαζίαο» ην ηέινο ηεο θφξκαο «Δηζαγσγή Δξγαζίαο» ππάξρνπλ δχν δηαδξαζηηθά θνπκπηά ζχλδεζκνη «Δγγξαθή» θαη «Καζαξηζκφο», κε ην πάηεκα ησλ νπνίσλ γίλεηαη θαηαρψξεζε ηεο εξγαζίαο ή θαζαξηζκφο ησλ πεδίσλ αληίζηνηρα, έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα λέα εγγξαθή. Δηθόλα 3-9β. Δπηινγή αξκφδηνπ εγγεγξακκέλνπ ππαιιήινπ 32

47 Όια ηα πεδία κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο, θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαρσξεζνχλ εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.9γ. Δηθόλα 3-9γ. Μήλπκα εηζαγσγήο ησλ απαξαίηεησλ πεδίσλ Δηθόλα 3-9δ. Παξάδεηγκα εηζαγσγήο λέαο εξγαζίαο ηελ Δηθφλα 3-9δ παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα πξνζζήθεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ζηνλ ππάιιειν Παπαδφπνπιν Κψζηα λα αληηθαηαζηήζεη έλα 33

48 ζεξκνζηάηε. Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ ηα απαξαίηεηα πεδία θαη γίλεη ε εγγξαθή εκθαλίδεηαη κηα λέα ζειίδα, φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο πιηθψλ θαζψο θαη ε πνζφηεηά ηνπο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο (Δηθφλα 3-9ε). ηηο Δηθφλεο 3-9ζη θαη 3-9δ εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα κελχκαηα επηηπρνχο θαηαρψξεζεο. Δηθόλα 3-9ε. Δπηινγή πιηθψλ Δηθόλα 3-9ζη. Δπηηπρεκέλε θαηαρψξεζε ηεο λέαο εξγαζίαο 34

49 Σα πιηθά πνπ έρνπλ επηιεγεί αθαηξνχληαη απηφκαηα απφ ηελ απνζήθε πιηθνχ. ε πεξίπησζε πνπ αλαηεζεί εξγαζία, γηα ηελ νπνία δε ρξεηάδνληαη πιηθά (π.ρ. έιεγρνο πίλαθα νξγάλσλ γελλήηξηαο) επηιέγεηαη ν ζχλδεζκνο «εξγαζία ρσξίο πιηθά». Δηθόλα 3-9δ. Δπηηπρεκέλε θαηαρψξεζε ησλ πιηθψλ ην πιαίζην «Γηαρείξηζε» (Δηθφλα 3-7) βξίζθνληαη νη ζχλδεζκνη «Τπαιιήισλ» θαη «Τιηθνχ» θαη αθνξά ην ηκήκα ζην νπνίν γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο παξαπάλσ δχν θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, κεηαθηλψληαο ηνλ θέξζνξα ζην ζχλδεζκν «Τπαιιήισλ», εκθαλίδεηαη ην κελνχ ηεο Δηθφλαο ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαο κε αξηζηεξφ θιηθ, ηνπο ζπλδέζκνπο «Πξνζζήθε Νένπ Τπαιιήινπ» θαη «Δκθάληζε Δπεμεξγαζία Τπαιιήισλ» γίλεηαη κεηάβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ θαίλνληαη ζηηο Δηθφλεο 3-11α θαη 3-12α αληίζηνηρα. Σν πιαίζην «Γηαρείξηζε» πεξηιακβάλεη δχν dropmenu, έλα γηα θάζε ζχλδεζκν («Τπαιιήισλ» θαη «Τιηθνχ»), φπσο θαίλνληαη ζηηο Δηθφλεο 3-10 θαη Με ηελ επηινγή ησλ ζπλδέζκσλ ηνπ θάζε dropmenu, ν ρξήζηεο Γηαρεηξηζηήο κεηαβαίλεη ζε δηαθνξεηηθέο ζειίδεο, φπνπ γίλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο. Η κνξθή ησλ dropmenu ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο Visual CSS QuickMenu, απφ ην νπνίν πξνήιζε ν θψδηθαο, κεηά απφ επεμεξγαζία νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, φπσο ην ρξψκα, θφλην, κέγεζνο θ.ά. 35

50 Δηθόλα Dropmenu: Γηαρείξηζε Τπαιιήισλ Με παξφκνην ηξφπν, φπσο ζηε θφξκα «Πξνζζήθε Δξγαζίαο» γίλεηαη θαηαρψξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εγγξαθή ελφο λένπ Τπαιιήινπ απφ ην Γηαρεηξηζηή. Όια ηα πεδία είλαη ππνρξεσηηθά θαη αθνξνχλ: πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ νλνκαηεπψλπκν, θιάδνο εξγαζίαο (ειεθηξνιφγνο, ειεθηξνληθφο θ.ά.), ηειέθσλν, φλνκα θαη θσδηθφο πξφζβαζεο, ηα νπνία παξέρεη ν Γηαρεηξηζηήο. Σα δηαδξαζηηθά θνπκπηά ιεηηνπξγνχλ φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ηκήκα, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη θάπνηα λέα εγγξαθή, είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα δηαρείξηζεο, θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην αληίζηνηρν εηθνλίδην. ηελ Δηθφλα 3-11β παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα πξνζζήθεο λένπ ππαιιήινπ. Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, είλαη απαξαίηεηε θαη ε πξνζζήθε κηαο θσηνγξαθίαο, πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην πξνθίι ηνπ λένπ ππαιιήινπ. ηελ Δηθφλα 3-11γ εκθαλίδεηαη ην κήλπκα επηηπρνχο πξνζζήθεο. 36

51 Δηθόλα 3-11α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Νένπ Τπαιιήινπ» Δηθόλα 3-11β. Παξάδεηγκα εγγξαθήο λένπ ππαιιήινπ 37

52 Δηθόλα 3-11γ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο εγγξαθήο λένπ ππαιιήινπ Δηθόλα 3-12α. Η ζειίδα «Δκθάληζε Δπεμεξγαζία ππαιιήισλ» Δπηιέγνληαο ηελ «Δκθάληζε Δπεμεξγαζία ππαιιήισλ» (Δηθφλα 3-12α) εκθαλίδεηαη ιίζηα κε φινπο ηνπο εγγεγξακκέλνπο ππαιιήινπο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα δπλακηθήο αλαδήηεζεο ππαιιήινπ κε βάζε ην επψλπκν, φλνκα, θιάδν θαη (Δηθφλα 3-12β), πξνβνιήο ζηνηρείσλ πξνθίι ππαιιήινπ (Δηθφλα 3-12γ), αιιαγήο ζηνηρείσλ ππαιιήινπ (Δηθφλα 3-12δ) θαη δηαγξαθήο (Δηθφλα 3-12ε). 38

53 Δηθόλα 3-12β. Γπλακηθή αλαδήηεζε ππαιιήινπ Δηθόλα 3-12γ. Πξνβνιή ζηνηρείσλ πξνθίι ππαιιήισλ 39

54 Δηθόλα 3-12δ. Αιιαγή ζηνηρείσλ ππαιιήισλ Δηθόλα 3-12ε. Γηαγξαθή εγγεγξακκέλνπ ππαιιήινπ 40

55 Δηθόλα 3-12ζη. Μήλπκα απνηπρεκέλεο δηαγξαθήο ππαιιήινπ ε πεξίπησζε πνπ επηρεηξεζεί δηαγξαθή ππαιιήινπ, ν νπνίνο έρεη εξγαζίεο ζε εθθξεκφηεηα, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-12ζη θαη δε κπνξεί λα γίλεη δηαγξαθή κέρξη λα ηηο νινθιεξψζεη (Δηθφλα 3-12δ). Δηθόλα 3-12δ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο δηαγξαθήο ππαιιήινπ Μεηαθηλψληαο ηνλ θέξζνξα ζην ζχλδεζκν «Τιηθνχ», εκθαλίδεηαη ην κελνχ ηεο Δηθφλαο ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαο κε αξηζηεξφ θιηθ, ηνπο ζπλδέζκνπο «Πξνβνιή Τιηθνχ Απνζήθεο», «Πξνζζήθε Νένπ Τιηθνχ» θαη «Πξνζζήθε Καηεγνξίαο Τιηθνχ» γίλεηαη κεηάβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ θαίλνληαη ζηηο Δηθφλεο 3-14α, 3-15α θαη 3-16α αληίζηνηρα. 41

56 Δηθόλα Dropmenu: Γηαρείξηζε Τιηθνχ Δπηιέγνληαο ην ζχλδεζκν «Πξνβνιή Τιηθνχ Απνζήθεο» (Δηθφλα 3-14α) εκθαλίδεηαη ιίζηα κε φια ηα πιηθά ηεο απνζήθεο, ζε κνξθή πίλαθα, φπνπ ηαμηλνκνχληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νλνκαζία ησλ πιηθψλ, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηα δηαζέζηκα ηεκάρηα, ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηνπο θαη ηνλ θσδηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πιηθφ. ε απηή ηε ζειίδα κπνξεί λα γίλεη δπλακηθή αλαδήηεζε πιηθψλ κε βάζε ην φλνκα, ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ θσδηθφ (Δηθφλα 3-14β). Έλα παξάδεηγκα αλαδήηεζεο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-14γ. Πιεθηξνινγψληαο ην γξάκκα s ζην θελφ πεδίν θαη παηψληαο ην ζχλδεζκν «Αλαδήηεζε», εκθαλίδνληαη ζε λέα ζειίδα ηα πιηθά, ην φλνκα ησλ νπνίσλ αξρίδεη κε ην γξάκκα s. Δπίζεο, ν Γηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη πιηθά, κεηαβάιινληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ηεκαρίσλ, κε αξηζηεξφ θιηθ ζηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα (+/-). Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε αθαίξεζε πιηθψλ απφ ηελ απνζήθε γίλεηαη απηφκαηα φηαλ αλαηεζεί κηα εξγαζία πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ηνπο. Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα Γηαγξαθήο πιηθψλ, επηιέγνληαο ην θαηάιιειν πεδίν. Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηφ ην θνκκάηη επηηξέπνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο απνζήθεο ηφζν σο πξνο ην είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ηελ απνηεινχλ θαη ηηο πνζφηεηεο ηνπο, φζν θαη γηα ην πνηεο εξγαζίεο πξννξίδνληαη θαη απφ πνηνλ ππάιιειν ρξεζηκνπνηνχληαη. 42

57 Δηθόλα 3-14α. Η ζειίδα «Πξνβνιή Τιηθνχ Απνζήθεο» Δηθόλα 3-14β. Γπλακηθή αλαδήηεζε πιηθψλ 43

58 Δηθόλα 3-14γ. Παξάδεηγκα δπλακηθήο αλαδήηεζεο πιηθψλ Δπηιέγνληαο ην ζχλδεζκν «Πξνζζήθε Νένπ Τιηθνχ» εκθαλίδεηαη ε θφξκα ηεο Δηθφλαο 3-15α. Όια ηα πεδία κε αζηεξίζθν είλαη ππνρξεσηηθά. Έλα παξάδεηγκα πξνζζήθεο λένπ πιηθνχ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-15β. ην πξψην πεδίν νξίδεηαη ην φλνκα ηνπ πιηθνχ (γηα παξάδεηγκα Philips), ζην δεχηεξν επηιέγεηαη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη (απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο), ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο ηεκαρίσλ ζην πεδίν «Πνζφηεηα» θαη γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ηνπ πιηθνχ (γηα παξάδεηγκα ιάκπα Δ27) θαη ηέινο, εηζάγεηαη έλαο θαηάιιεινο θαη κνλαδηθφο ηεηξαςήθηνο θσδηθφο γηα θάζε πιηθφ. Δηθόλα 3-15α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Νένπ Τιηθνχ 44

59 Δηθόλα 3-15β. Παξάδεηγκα πξνζζήθεο λένπ πιηθνχ Με αξηζηεξφ θιηθ ζην θνπκπί ζχλδεζκν «Δγγξαθή» εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ην κήλπκα ηεο Δηθφλαο 3-15γ θαη ην λέν πιηθφ πξνζηίζεηαη ζηε ιίζηα καδί κε ηα ππφινηπα. Δηθόλα 3-15γ. Μήλπκα επηηπρεκέλεο πξνζζήθεο πιηθνχ 45

60 Δπηιέγνληαο ην ζχλδεζκν «Πξνζζήθε Καηεγνξίαο Τιηθνχ» εκθαλίδεηαη ε θφξκα ηεο Δηθφλαο 3-16α. Η ζπγθεθξηκέλε θφξκα είλαη πην απιή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, κηαο θαη πεξηέρεη έλα κφλν πεδίν πνπ αθνξά ην φλνκα ηεο λέαο θαηεγνξίαο. ην θάησ κέξνο ηεο θφξκαο θαίλνληαη φιεο νη ήδε ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. ηε ζειίδα απηή εθηφο απφ ηελ εγγξαθή κηαο λέαο θαηεγνξίαο πιηθψλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαγξαθήο κηαο ήδε ππάξρνπζαο, θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζηνλ αληίζηνηρν ζχλδεζκν. ε πεξίπησζε πνπ κία θαηεγνξία, δελ είλαη θελή, αιιά πεξηέρεη πιηθά ηεο απνζήθεο, δε κπνξεί λα δηαγξαθεί. Δάλ ν Γηαρεηξηζηήο επηρεηξήζεη λα ηε δηαγξάςεη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο Δηθφλαο 3-16β. Δηθόλα 3-16α. Η ζειίδα «Πξνζζήθε Νέαο Καηεγνξίαο Τιηθψλ Δηθόλα 3-16β. Μήλπκα απνηπρεκέλεο δηαγξαθήο θαηεγνξίαο πιηθψλ 46

61 3.2.3 ειίδα ηνπ ππαιιήινπ Κάζε ππάιιεινο ηνπ ΓΚΚ, κπνξεί λα κεηαβεί απφ ηελ Αξρηθή ειίδα, ζηε ζειίδα ηνπ ππαιιήινπ, πιεθηξνινγψληαο ηα πξνζσπηθά username θαη password ζην δεμί frame ηεο αξρηθήο ζειίδαο (Δηθφλα 3-4), εάλ έρεη πξνεγεζεί ε εγγξαθή ηνπ απφ ην Γηαρεηξηζηή. ηελ Δηθφλα 3-17 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή ζειίδα, ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο θαη πεξάησζεο, γηα ην πνηνο είλαη ν επηβιέπσλ (Γηαρεηξηζηήο) θαζψο θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο (θαηάζηαζε αλάζεζεο ή νινθιήξσζεο). Δηθόλα Η αξρηθή ζειίδα ηνπ ππαιιήινπ Οκνίσο κε ηε ζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή, δεμηά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο (Δηθφλα 3-17) εκθαλίδεηαη πιαίζην κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Τπαιιήινπ, ηελ ψξα θαη εκεξνκελία, θαζψο θαη ηνλ ππεξζχλδεζκν απνζχλδεζεο (log out) πνπ επηζηξέθεη ην ρξήζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΓΚΚ. Σν πιαίζην απηφ είλαη νξαηφ ζε θάζε ζειίδα θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ. Αξηζηεξά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο θαίλεηαη ην κελνχ «Γεληθά» (νξαηφ θαζ φιε ηελ πεξηήγεζε ηνπ ππαιιήινπ φπσο θαη ην δεμί ηκήκα) κε ηα αληίζηνηρα ππνκελνχ ηα νπνία κεηαθέξνπλ ην ρξήζηε ππάιιειν ζε άιιεο ζειίδεο φπνπ γίλνληαη αληίζηνηρεο εξγαζίεο. Σν κελνχ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τπαιιήινπ είλαη αξθεηά πην απιφ απφ απηφ ηνπ Γηαρεηξηζηή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη δπλαηφηεηέο ηνπ ζηνλ ηζηφηνπν είλαη πεξηνξηζκέλεο. 47

62 Δηθόλα Πιεξνθνξίεο γηα κηα ηξέρνπζα εξγαζία ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ππαιιήινπ (Δηθφλα 3-17) θαίλνληαη φιεο νη ηξέρνπζεο εξγαζίεο πνπ θαιείηαη λα θέξεη εηο πέξαο. Ο ππάιιεινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη γηα κία εξγαζία, θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζχλδεζκν εξγαζία (γηα παξάδεηγκα Αλη. Λακπηήξα, Δηθφλα 3-17). Οη επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία εκθαλίδνληαη ζε λέα ζειίδα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Δηθόλα Μήλπκα νινθιήξσζεο εξγαζίαο 48

63 Αθνχ ν Τπάιιεινο έρεη νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί, κπνξεί λα επηιέμεη ην θνπκπί. ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ηεο Δηθφλαο 3-19, ην νπνία αιιειεπηδξά κε ην ρξήζηε ππάιιειν ξσηψληαο εάλ έρεη νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία. Κάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην θνπκπί ζχλδεζκν «ΟΚ», ε αξρηθή ζειίδα ηνπ ππαιιήινπ αιιάδεη φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Απφ ηηο ηξέρνπζεο εξγαζίεο ε κία έρεη πιένλ νινθιεξσζεί, ελψ ε δεχηεξε βξίζθεηαη αθφκε ζε θαηάζηαζε αλάζεζεο. Ο Γηαρεηξηζηήο ειέγρεη άκεζα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ νπνηαδήπνηε αιιαγή θάλεη ν Τπάιιεινο, απηφκαηα ελεκεξψλνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ζηε ζειίδα ηνπ Γηαρεηξηζηή. Δηθόλα Αιιαγή θαηάζηαζεο κηαο εξγαζίαο ην πιαίζην «Γεληθά» (αξηζηεξά ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο) βξίζθνληαη νη ζχλδεζκνη «Home», «Αιιαγή Κσδηθνχ» θαη «Πξνβνιή Τιηθνχ Απνζήθεο». Ο ζχλδεζκνο «Home» επηζηξέθεη ην ρξήζηε ζηελ αξρηθή ζειίδα φπνπ θαίλνληαη νη ηξέρνπζεο εξγαζίεο. Κάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζχλδεζκν «Αιιαγή Κσδηθνχ» γίλεηαη κεηάβαζε ζηε ζειίδα πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα ε απηή ηε ζειίδα ν Τπάιιεινο κπνξεί λα αιιάμεη ηα username θαη password, πνπ ηνπ έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ην Γηαρεηξηζηή. To username κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έσο θαη είθνζη ραξαθηήξεο ελψ ην password έσο έμη. Η αιιαγή ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ ηνπ Τπαιιήινπ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο απηνί ηνπ Γηαρεηξηζηή, κε ηε δηαθνξά φηη νη λένη θσδηθνί πνπ επηιέγεη ν Τπάιιεινο 49

64 γίλνληαη νξαηνί ζην Γηαρεηξηζηή, κέζσ ηεο ζειίδαο «Πξνβνιή ηνηρείσλ ηνπ Τπαιιήινπ» (Δηθφλα 3-12γ). Δηθόλα Αιιαγή θσδηθνχ ππαιιήινπ Σέινο, ν Τπάιιεινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ηα πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζηελ Απνζήθε θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη θάπνην πιηθφ, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ν Γηαρεηξηζηήο (Δηθφλα 3-22). Γε κπνξεί, φκσο, λα επέκβεη πεξαηηέξσ ζηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, κηαο θαη δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζζεζεο/ αθαίξεζεο ηεκαρίσλ πιηθψλ, ή δηαγξαθήο ησλ. Δηθόλα Η ζειίδα «Πξνβνιή Τιηθνχ Απνζήθεο» 50

65 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΛΤΗ ΚΧΓΙΚΑ 4.1 ύλδεζε Υξήζηε Θεσξεηηθφ ππφβαζξν: πλεδξίεο Sessions Οη ζπλεδξίεο (sessions) είλαη έλαο κεραληζκφο ηεο PHP, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ή ηελ αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ ή ησλ ζηνηρείσλ ελφο ρξήζηε, θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ ζπλεδξία κε θάπνηα δπλακηθή ηζηνζειίδα. Οη ζπλεδξίεο δηαηεξνχλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα έλα κνλαδηθφ ρξήζηε, θάλνληάο ηεο δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο ζειίδεο κηαο εθαξκνγήο. Χο ζπλεδξία κπνξεί λα ζεσξεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: ην άλνηγκα κηαο εθαξκνγήο, ε αιιαγή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ην θιείζηκν ηεο εθαξκνγήο. Ο Ηιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο (Η/Τ) γλσξίδεη φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο γίλνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε. ην δηαδίθηπν, φκσο, παξνπζηάδεηαη ην εμήο πξφβιεκα: ν web server δε γλσξίδεη πνηνο εθηειεί κηα ζεηξά ελεξγεηψλ θάζε θνξά, επεηδή ε δηεχζπλζε HTTP δε δηαηεξεί ηε λέα θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη. Απηφ ην πξφβιεκα ιχλεηαη κε ηηο ζπλεδξίεο (sessions) ηεο PHP. Οη sessions επηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζην server γηα επφκελε ρξήζε (π.ρ. φλνκα ρξήζηε, πξντφληα ζην θαιάζη αγνξψλ θ.η.ι.). Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο κηαο session είλαη πξνζσξηλέο θαη ζα δηαγξαθνχλ φηαλ ν ρξήζηεο θχγεη απφ ηελ ηζηνζειίδα. Γηα λα επηηεπρζεί κφληκε απνζήθεπζε, είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ). Η ιεηηνπξγία ησλ sessions βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία κηαο κνλαδηθήο ηαπηφηεηαο id γηα θάζε επηζθέπηε ελφο ηζηνηφπνπ θαη απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε απηή, είηε ζε έλα cookie είηε ζην αληίζηνηρν URL. ηνλ θψδηθα ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαο session_start() πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ εηηθέηα <html>. Όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη έλαλ ηζηφηνπν, ε PHP ειέγρεη απηφκαηα ην id ηνπ θαη εάλ ππάξρεη ήδε θαηαγεγξακκέλν ζηε ΒΓ, εκθαλίδνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Με ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο id επηηπγράλεηαη θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ ηζηνηφπνπ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο κε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο επηζθέπηεο επηρεηξήζεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε επαίζζεηεο ζειίδεο. 51

66 4.1.2 Δπεμήγεζε θψδηθα Αξρηθά, γηα ηελ είζνδν ζην interface ηνπ admin ή ηνπ employee πιεθηξνινγνχληαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ζην πιαίζην δεμηά ηνπ index.php (Δηθφλα 4-1). Κάλνληαο login ηξέρεη ην right.php ηεο παξαθάησ θφξκαο. Δηθόλα 4-1. χλδεζε ρξήζηε <FORM METHOD=POST ACTION=" target="_parent"> <TR> <TH COLSPAN=2 align="left"> <FONT SIZE="" face="corbel" COLOR="">username</FONT> <INPUT TYPE="text" NAME="username" size="20" maxlength="20"><br> <FONT SIZE="" face="corbel" COLOR="">password</FONT> <INPUT TYPE="password" NAME="password" size="20" maxlength="6"><br> <BR><INPUT TYPE="submit" value="login"> right.php Σα πεξηερφκελα ησλ δχν text ηεο θφξκαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεηαβιεηέο $username, $password ζηε ζειίδα check.php 52

67 ηελ check.php αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο ησλ θελψλ πεδίσλ: <?php Σν! ππνδειψλεη ην θελφ θαη νη δχν θάζεηεο ην «ή» δηαδεπθηηθφ Αλ ηζρχεη ε ζπλζήθε ηνπ if ηξέρεη ην index.php: if (!$username!$password) { header("location:index.php"); } αλ φρη, ν θψδηθαο ζπλερίδεηαη κε φηη νξίδεη ε εληνιή else: else { Η επφκελε ζπλάξηεζε ειέγρεη αλ ππάξρεη ήδε έλα ηξέρσλ id ζπλφδνπ, ζα ην θνξηψζεη γηα λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηνπ ζε θάζε επφκελε ζειίδα: session_start(); if ($username&&$password) Δθφζνλ, έρνπλ δνζεί ηα ζηνηρεία, γίλεηαη ζχλδεζε κε ηε βάζε θαη εθηειείηαη ην παξαθάησ query: $db=mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); $query = "SELECT * FROM employee WHERE username='$username' AND password='$password'"; Δπηινγή, θαηακέηξεζε εγγξαθψλ κε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία: $results = mysql_query($query); $num = mysql_num_rows($results); Έιεγρνο γηα ην αλ βξέζεθε έζησ θαη κία εγγξαθή κε ηα δεηνχκελα ζηνηρεία: if ($num ==1) { Αλ λαη, ηφηε ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο θαηαρσξνχληαη ζε έλα λνεηφ πίλαθα: $row = mysql_fetch_array($results); Έιεγρνο αλ ηα πεδία username, password ηνπ λνεηνχ πίλαθα είλαη φκνηα κε ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο 53

68 if ($username == $row["username"]&&$password == $row["password"]) { Αλ λαη ηφηε δεκηνπξγείηαη ην id ζπλφδνπ ίζν κε ην πεξηερφκελν ηεο ζηήιεο ηνπ λνεηνχ πίλαθα κε ην id: $employee_user = $row["idemployee"]; H παξαθάησ ζπλάξηεζε παξαθνινπζεί ηε κεηαβιεηή γηα φζν ηζρχεη ην session θαη ηέινο, ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζην interface ηνπ employee session_register("employee_user"); header("location:employee.php"); } } Καηά ηνλ ίδην ηξφπν αλ ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο πνπ δφζεθαλ, αξρηθά, δελ ηαηξηάδνπλ κε ηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα employee ηφηε γίλεηαη ν ίδηνο έιεγρνο ζηνλ πίλαθα ησλ δηαρεηξηζηψλ admins. Έπεηηα, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία δεκηνπξγείηαη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή ζπλφδνπ $admin_user = $row["id_admins"]; else { session_start(); if ($username&&$password) $db=mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); $query = "SELECT * FROM admins WHERE username='$username' AND password='$password'"; $results = mysql_query($query); $num = mysql_num_rows($results); if ($num ==1) { $row = mysql_fetch_array($results); if ($username == $row["username"]&&$password == $row["password"]) { $admin_user = $row["id_admins"]; session_register("admin_user"); header("location:administrator.php"); } } 54

69 Αλ ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο δελ ηαηξηάδνπλ νχηε κε ηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα admins ηφηε εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ alert θαη ν ρξήζηεο νδεγείηαη μαλά ζηελ index.php γηα κηα λέα πξνζπάζεηα: else {?> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- window.alert("γψζε ζσζηφ θσδηθφ!"); //--> </SCRIPT> <?php include("index.php");?> } } <? }?> } } Δίζοδος ως Γιατειριζηής Administrator Έζησ φηη θάπνηνο ρξήζηεο επηρεηξεί λα εηζέιζεη ζηνλ ηζηφηνπν σο admin, παξέρνληαο ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο. Σφηε νδεγείηαη ζην interface ηνπ admin (Δηθφλα 4-2) θαη ηξέρεη ε administrator.php. Η ζειίδα μεθηλάεη κε ηηο παξαθάησ 3 εληνιέο. Δηθόλα 4-2. Interface ηνπ admin 55

70 <? session_start(); Νένο έιεγρνο γηα ππαξθηή κεηαβιεηή ζπλφδνπ. Απηή ηε θνξά ππάξρεη θαη είλαη ε $admin_user νπφηε θαη ζα αθνινπζείηαη γηα φζν ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο. include_once('first.php'); ηξέμε κηα θνξά ηελ first.php check_admin_user(); Καη ζπγθεθξηκέλα ηξέμε απφ ηελ first.php ηε ζπλάξηεζε check_admin_user?> **Η first.php ειέγρεη θάζε θνξά πνπ αλνίγεη κηα ζειίδα, αλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε κεηαβιεηή ζπλφδνπ, αλ φρη ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε κία ζειίδα out.php φπνπ γίλεηαη ηεξκαηηζκφο ηνπ session. <? function check_employee_user() { if (!session_is_registered("employee_user")) { header ("Location: out.php"); exit; } } function check_admin_user() { if (!session_is_registered("admin_user")) { header ("Location: out.php"); exit; } }?> 56

71 Αποζύνδεζη Γιατειριζηή Administrator Καηά ηελ έμνδν ηνπ admin, θάλνληαο αξηζηεξφ θιηθ ζην ζχλδεζκν log out, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4-3, ηξέρεη ε a_logout.php Δηθόλα 4-3. Απνζχλδεζε Γηαρεηξηζηή <? Έιεγρνο γηα ππαξθηή κεηαβιεηή ζπλφδνπ (εθφζνλ ν ρξήζηεο είλαη αθφκα ζπλδεδεκέλνο βξίζθεη ηε κεηαβιεηή admin_user) session_start(); Απνζχλδεζε ηεο κεηαβιεηήο ζπλφδνπ πνπ βξήθε session_unregister("admin_user"); Καηαζηξνθή ηνπ session session_destroy(); Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα header("location:index.php");?> Με ηνλ ίδην ηξφπν γίλεηαη θαη ε απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε Τπαιιήινπ. 57

72 4.2 Γηαρείξηζε Τιηθώλ Απνζήθεο Δπηινγή πιηθψλ απαξαίηεηα γηα ηελ πεξάησζε εξγαζίαο Η δηαδηθαζία αλάζεζεο εξγαζίαο ζε θάπνηνλ ππάιιειν ζπλνδεχεηαη κε δέζκεπζε πιηθψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, εθφζνλ απαηηνχληαη. Γειαδή, φηαλ εηζάγεηαη ε εξγαζία, ακέζσο κεηά, αλνίγεη ε ζειίδα add_use_uliko.php φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ admin λα πξνζζέζεη πιηθά γηα απηή ηελ εξγαζία (Δηθφλα 4-4). Σν φλνκα ηεο εξγαζίαο, ηα νλφκαηα ησλ πιηθψλ θαη ηα ηεκάρηα πνπ πξνζηίζεληαη, απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα useylika ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Δηθφλα 4-5). Όηαλ ν ππάιιεινο κε ηε ζεηξά ηνπ νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία, ηα πιηθά απηά αθαηξνχληαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ηαπηφρξνλα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ ηεκαρίσλ items πνπ απέκεηλαλ. Δηθόλα 4-4. Δπηινγή πιηθψλ Δηθόλα 4-5. Ο πίλαθαο useylika ηεο ΒΓ 58

73 Καηά ηελ αλάζεζε εξγαζίαο απφ ηνλ admin ζηνλ employee παξάιιεια γίλεηαη θαη ε εηζαγσγή ησλ πιηθψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Καηά ηε θφξησζε ηεο a_checkwork.php ζε θάπνην ζεκείν, κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο εξγαζίαο ζηε βάζε, ππάξρεη ε εληνιή: <?php include("add_use_uliko.php");?> ε νπνία εκθαλίδεη ηε θφξκα πξνζζήθεο ησλ πιηθψλ. Η θφξκα απνηειείηαη απφ έλα text box κε ην φλνκα ηεο εξγαζίαο, 4 select menu κε δηαζέζηκα πιηθά θαη 4 text box πνπ εηζάγνληαη ηα ηεκάρηα ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί. Σν πεξηερφκελν ηνπ text box κε ην φλνκα ηεο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη κε ην παξαθάησ ηκήκα ηνπ θψδηθα, γίλεηαη ζχλδεζε κε ηε βάζε θαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ επηιέγεηαη εθείλε ε εγγξαθή κε ην κεγαιχηεξν id, δηφηη είλαη ε πην πξφζθαηε εηζαγσγή θαη είλαη απηή ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πιηθά. $db = mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); mysql_query('set character set greek',$db); mysql_query("set NAMES 'greek'",$db); Η παξαθάησ εληνιή εμαζθαιίδεη ηελ εγγξαθή κε ην κεγαιχηεξν id: $query = "select * from works where idworks=(select MAX(idworks) FROM works)"; $results = mysql_query($query,$db); $num=mysql_num_rows($results); $row = mysql_fetch_array($results); $description = stripslashes($row["description"]);?> Σν ηκήκα ηνπ θψδηθα πνπ αθνινπζεί, επαλαιακβάλεηαη 4 θνξέο (φζα θαη ηα select menu) θαη αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ εηζάγνληαη νη ηηκέο ζηα select menu, γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ. <SELECT NAME="yliko1"> Δηζαγσγή ζηε βάζε: $db = mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); mysql_query('set character set greek',$db); mysql_query("set NAMES 'greek'",$db); 59

74 Σν εξψηεκα πξνο ηε βάζε κε ην νπνίν επηιέγνληαη φιεο νη εγγξαθέο απφ ηνλ πίλαθα ησλ πιηθψλ: $query = "select * from ylika "; $results = mysql_query($query,$db); $num = mysql_num_rows($results); Σν LOOP FOR κε ην νπνίν εμαζθαιίδνληαη φιεο νη εγγξαθέο δπλακηθά ζην select menu: for ($i =1 ; $i <= $num ; $i++) { $row = mysql_fetch_array($results); Αθνχ έρνπλ θαηαρσξεζεί νη εγγξαθέο ζε έλα λνεηφ πίλαθα, επηιέγνληαη νη ζηήιεο κε ηα νλφκαηα θαη ηα ηεκάρηα ησλ εγγξάθσλ: $name = stripslashes($row["name"]); $items = stripslashes($row["items"]);?> Σν value ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε λα εκθαλίδεηαη ην φλνκα πιηθνχ αιιά θαη ηα δηαζέζηκα ηεκάρηα items: <OPTION VALUE="<? echo $name;?>" SELECTED><? echo $name;?> [<? echo $items;?>]</option> <? }?> </SELECT> Αληίζηνηρα, ν θψδηθαο γηα ην text box ηνπ πιηθνχ είλαη: <INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="50" NAME="items1" value="0"> Σέινο, ζχκθσλα κε ην action ηεο θφξκαο γηα ηελ ηειηθή εηζαγσγή ηξέρεη ε ζειίδα a_checkuseulika.php: <FORM name="f2" METHOD=POST action=" > 60

75 4.2.2 Έιεγρνη θαηά ηελ επηινγή πιηθψλ ηελ αξρή ηνπ θψδηθα ηεο a_checkuseulika.php θαη πξηλ νινθιεξσζεί ε πξνζζήθε, πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηνη έιεγρνη. Γηα παξάδεηγκα, επηιέγνληαο πεξηζζφηεξα items απφ απηά πνπ ήδε ππάξρνπλ γηα έλα πιηθφ, εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν alert εηδνπνίεζεο. <!-- check 1 --> χλδεζε κε ηε βάζε: $db = mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); mysql_query('set character set greek',$db); mysql_query("set NAMES 'greek'",$db); Δπηινγή φισλ ησλ εγγξαθψλ απφ ηνλ πίλαθα πιηθά φπνπ ην πεδίν ηνπ νλφκαηνο είλαη φκνην κε ην value ηνπ select1: $query = "select * from ylika where name='$yliko1'"; $results = mysql_query($query,$db); $num=mysql_num_rows($results); Καηαρψξεζε ησλ εγγξαθψλ απνηειέζκαηνο ζε λνεηφ πίλαθα: $row = mysql_fetch_array($results); Δπηινγή ηεο ζηήιεο ηνπ λνεηνχ πίλαθα κε ηνλ αξηζκφ items ησλ ηεκαρίσλ ηνπ πιηθνχ: $items = stripslashes($row["items"]); χγθξηζε απηψλ κε ηνλ αξηζκφ πνπ θαηαγξάθεθε ζην text box κε value=items1: if ($items < $items1) {?> <?php include("add_use_uliko.php");?> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- window.alert("ο αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ πνπ επηιέμαηε ζην πξψην πιηθφ δελ επαξθεί"); //--> </SCRIPT> <? exit; }?> 61

76 Δηθόλα 4-6. Δηδνπνίεζε ειέγρνπ αξηζκνχ ηεκαρίσλ ηελ Δηθφλα 4-6 θαίλεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα εηδνπνίεζεο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ Γηαρεηξηζηή, φπσο αλαιχζεθε ζηνλ θψδηθα παξαπάλσ. Ο έιεγρνο γηα ηα ηεκάρηα ησλ πιηθψλ επαλαιακβάλεηαη 3 θνξέο. ηε ζπλέρεηα, ηα πιηθά πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα useylika ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ: <? $query = "insert into useylika values ('".''."','".$namework."', '".$yliko1."', '".$items1."', '".$yliko2."', '".$items2."', '".$yliko3."', '".$items3."', '".$yliko4."', '".$items4."')"; $results = mysql_query ($query,$db); $num = mysql_affected_rows();?> <?php include("a_addwork.php");?> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- window.alert("σα πιηθά ζηάιζεθαλ επηηπρψο"); //--> </SCRIPT> 62

77 Αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ησλ ηεκαρίσλ γηα θάζε πιηθφ, ψζηε λα μαλαθαηαρσξεζνχλ ηα ζσζηά ζηνλ πίλαθα ylika: <!-- update sta ulika --> <? Αξρηθά, επηιέγεηαη ην ζσζηφ πιηθφ απφ ηνλ πίλαθα ylika ζηε ΒΓ: $query11 = "select * from ylika where name = '$yliko1'"; Σα ππάξρνληα ηεκάρηα ηίζεληαη ζε κηα κεηαβιεηή ($items11): $results11 = mysql_query($query11,$db); $num11=mysql_num_rows($results11);/ $row11 = mysql_fetch_array($results11); $items11 = stripslashes($row11["items"]); Τπνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ηεκαρίσλ κεηά ηε δέζκεπζε: $items = abs($items11 - $items1); Με ην παξαθάησ εξψηεκα πξνο ηε βάζε ηνπνζεηείηαη ν λένο ππνινγηζκέλνο αξηζκφο ζηα πεδία ηνπ πίλαθα ylika: $query1 = "update ylika set items='$items' where name = '$yliko1'" ; $results1 = mysql_query($query1); Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη επίζεο 3 θφξεο θαη γηα ηα ππφινηπα πεδία επηινγήο πιηθψλ. 63

78 4.2.3 Αιιαγή θαηάζηαζεο εξγαζίαο ε πεξίπησζε ζχλδεζεο σο employee, γηα ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο κηαο αλαηεζεηκέλεο εξγαζίαο, επηιέγεηαη ην check box, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4-7. Δηθόλα 4-7. Αιιαγή θαηάζηαζεο εξγαζίαο: Αλάζεζε Οινθιήξσζε Παηψληαο ην check box, ηξέρεη ν θψδηθαο ηεο ζειίδαο rework.php <? session_start(); include_once('first.php'); $db=mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); $query8 = "delete from useylika where namework='$profile123'" ; $results8 = mysql_query($query8); $query9 = "update works set katastasi='οινθιεξψζεθε' where description = '$profile123'" ; $results9 = mysql_query($query9);?> <?php include("employee.php");?> rework.php 64

79 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα εξσηήκαηα πξνο ηε βάζε: $query8 = "delete from useylika where namework='$profile123'" ; Καη $query9 = "update works set katastasi='οινθιεξψζεθε' where description = '$profile123'" ; έρεη εηζαρζεί κηα κεηαβιεηή $profile123, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζην a href ζηελ πξνεγνχκελε php ζειίδα (employee.php): <TD valign="top" width=5%><a href="rework.php?profile123=<? echo stripslashes($row["description"]);?>" onclick="return confirm('οινθιήξσζε Ναη;')"><IMG SRC="photos/check.jpg" WIDTH=20 HEIGHT=20 BORDER="0" ALT=""></a></TD> Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζηήιε description ελφο λνεηνχ πίλαθα πνπ παξάρζεθε ζε πξνεγνχκελε ζχλδεζε ζηε βάζε, γίλεηαη άληιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εγγξαθψλ ηνπ εξσηήκαηνο απφ απηή. $db = mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); mysql_query('set character set greek',$db); mysql_query("set NAMES 'greek'",$db); $query1 = "select * from employee where idemployee='$employee_user'"; $results1 = mysql_query($query1,$db); $num1 = mysql_num_rows($results1); $row1 = mysql_fetch_array($results1); 65

80 4.3 Γπλακηθή Αλαδήηεζε Search Ο κεραληζκφο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζην site, ζε πεξηπηψζεηο, πνπ ν αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ είλαη αξθεηά κεγάινο θαη έηζη, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε εχξεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο. Σέηνηνη κεραληζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζην interface ηνπ admin, φπνπ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο ππαιιήινπο, αιιά θαη γηα ηα εγγεγξακκέλα πιηθά ηεο απνζήθεο. Ο ππάιιεινο employee κε ηε ζεηξά ηνπ, ζην δηθφ ηνπ interface κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα ίδηα πιηθά ηεο απνζήθεο. ηελ Δηθφλα 4-8 παξνπζηάδεηαη ηκήκα ηεο ζειίδαο πνπ αθνξά ηελ αλαδήηεζε πιηθψλ ηεο απνζήθεο κε ηα εμήο θξηηήξηα: Όλνκα, Καηεγνξία, Κσδηθφο. Δηθόλα 4-8. Κξηηήξηα αλαδήηεζεο πιηθψλ Δδψ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν κεραληζκφο αλαδήηεζεο επεμεξγάδεηαη εξσηήκαηα πξνο ηε βάζε, ψζηε λα αλαθηεζνχλ ηα δεηνχκελα δεδνκέλα απφ απηήλ, ζε θψδηθα php θαη sql query. ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα πιηθά ηεο απνζήθεο a_uliko.php ππάξρεη κηα θφξκα, κε ηελ νπνία ν Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη πιηθά ηεο απνζήθεο κε βάζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. ηελ Δηθφλα 4-9 θαίλεηαη ε ζειίδα αλαδήηεζεο ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην αληίζηνηρν κέξνο ηνπ θψδηθα. 66

81 Δηθόλα 4-9. Γπλακηθή αλαδήηεζε πιηθψλ <!--OPEN SHEARCH --> <TR > <FORM METHOD=GET ACTION="a_search_uliko.php"> <TD align="left"> <i><p><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">Δκθάληζε αλά: <SELECT NAME="searchtype"> <OPTION VALUE="name"SELECTED>Όλνκα</OPTION> <OPTION VALUE="category">Καηεγνξία</OPTION> <OPTION VALUE="code">Κσδηθφο</OPTION> </SELECT> κε ηηκή: <INPUT TYPE="text" NAME="searchterm" SIZE="30" MAXLENGTH="50" > <INPUT TYPE="submit" VALUE="Αλαδήηεζε"></FONT></p></i> </TD> </FORM> </TR> <!--CLOSE SHEARCH --> a_uliko.php Ο παξαπάλσ θψδηθαο αθνξά ηε θφξκα αλαδήηεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα text box θαη έλα select ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ (value) αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη απφ ην δηαρεηξηζηή θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζειίδα πνπ ηξέρεη θαηά ηελ απνζηνιή. Η ζειίδα απηή φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην action ηεο θφξκαο είλαη ε a_search_uliko.php. 67

82 Έλαξμε ηνπ session: <? session_start(); include_once('first.php'); check_admin_user();?> Έιεγρνο γηα θελά πεδία θαη αλ ππάξρνπλ επηζηξνθή ζηελ a_uliko.php γηα λέα αλαδήηεζε: <? if (!$searchtype!$searchterm) {?> <?php include("a_uliko.php");?> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- window.alert("γελ βξέζεθαλ εγγξαθέο κε απηά ηα θξηηήξηα!"); //--> </SCRIPT> <? exit; }?> Αλ ηειηθά δελ ππάξρνπλ θελά πεδία, γίλεηαη ζχλδεζε κε ηε ΒΓ: $db = mysql_pconnect('localhost', 'root', ''); mysql_select_db('pmt_lib'); mysql_query('set character set greek',$db); mysql_query("set NAMES 'greek'",$db); Δπηιέγνληαη απφ ηνλ πίλαθα ylika φια νη εγγξαθέο, ησλ νπνίσλ, ην πεδίν φλνκα value=$searchtype είλαη φκνην κε ηε ιέμε πνπ παξάγεηαη απφ ην value=$searchterm επηιέγνληαο ηε ιέμε απφ ηελ αξρή. Πνην αλαιπηηθά, ζηηο 3 επηινγέο ζην select value έρνπλ δνζεί φκνηα νλφκαηα κε ηα αληίζηνηρα νλφκαηα ησλ πεδίσλ ζηνλ πίλαθα ησλ πιηθψλ ηεο βάζεο. Οπφηε, ε επηινγή ζην select αληηπξνζσπεχεη έλα πεδίν. 68

83 Αληίζεηα, ε επηινγή ζην text value=$searchterm αληηπξνζσπεχεη ηε ιέμε πνπ πιεθηξνινγείηαη ζην πεδίν «αλαδήηεζε» θαη νξίδεη ηελ αλαδήηεζε ζηε βάζε ησλ εγγξαθψλ πνπ είλαη φκνηεο κε απηή ηε ιέμε δηαβάδνληαο ηεο απφ ην πξψην γξάκκα: $query = "select * from ylika where ".$searchtype." like '".substr($searchterm,0)."%' order by name asc"; $results = mysql_query($query,$db); $num = mysql_num_rows($results); Αλ δελ βξεζνχλ εγγξαθέο ηφηε επηζηξέθεη ζηελ a_uliko.php γηα λέα αλαδήηεζε: if ($num == 0) {?> <?php include("a_uliko.php");?> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- window.alert("γελ βξέζεθαλ εγγξαθέο κε απηά ηα θξηηήξηα!"); //--> </SCRIPT> <? exit; }?> ηελ Δηθφλα 4-10 θαίλεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα ηνπ θψδηθα, πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ. Δηθόλα Δηδνπνίεζε απνηπρεκέλεο αλαδήηεζεο Αλ βξεζνχλ εγγξαθέο ζπλερίδεηαη ε δνκή ηεο ζειίδαο, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ. 69

84 4.4 Αιιειεπίδξαζε κε ηε Βάζε Γεδνκέλωλ ηε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά δηαδξαζηηθέο ελέξγεηεο κεηαμχ ηνπ interface θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη, θπξίσο, κε εξσηήκαηα sql query πξνο ηε βάζε κέζα ζηνλ θψδηθα php. Πνιιέο θνξέο νη θφξκεο, πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία javascript βνεζνχλ ζηελ δηαδξαζηηθφηεηα απηή. ε απηή ηελ παξάγξαθν πεξηγξάθνληαη κε ηε βνήζεηα παξαδεηγκάησλ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηε βάζε (εηζαγσγή, αλαλέσζε, πξνβνιή αιιά θαη δηαγξαθή δεδνκέλσλ εγγξαθψλ απφ ηνπο πίλαθεο) Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ Γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηε ΒΓ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο εξσηήκαηα (query), ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ SQL γηα ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ φπσο εξγαζίεο, ππαιιήινπο, πιηθά θ.α. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηε βάζε, αλαιχεηαη κε ην παξάδεηγκα κηαο λέαο εγγξαθήο ππαιιήινπ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή. Δπηιέγνληαο ην θαηάιιειν κελνχ απφ ην dropmenu (Δηθφλα 4-11) αλνίγεη ε ζειίδα a_addemployee.php ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ε θφξκα «Πξνζζήθε Νένπ Τπαιιήινπ», κε ηα θαηάιιεια πεδία. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ θψδηθα. Δηθόλα Dropmenu Γηαρείξηζε Τπαιιήισλ 70

85 <FORM enctype="multipart/form-data" METHOD=POST ACTION=" onsubmit="return validateform();" name="myform"> <TABLE bgcolor="#ffffff" border=0 align="center" width=50% cellpadding=2 cellspacing=4 bordercolor=""> <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label>ΔΠΧΝΤΜΟ:</label></FONT></TD> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i><INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="50" NAME="FirstName"></TD></TR> <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label>ΟΝΟΜΑ:</label></FONT></TD> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i><INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="50" NAME="LastName" ></TD></TR> <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label>ΚΛΑΓΟ:</label></FONT></TD> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i><INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="50" NAME="klados"></TD></TR> <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label>ΣΗΛΔΦΧΝΟ:</label></FONT></TD> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i><INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="50" NAME="tel"></TD></TR> <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label> </label></FONT></TD> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i><INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="50" NAME=" "></TD></TR> <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label>Username is:</label></font></td> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i><INPUT TYPE="text" NAME="username"SIZE="30" MAXLENGTH="20"></TD></TR> 71

86 <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label>Password is:</label></font></td> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i><INPUT TYPE="password" NAME="password" SIZE="30" MAXLENGTH="6"></TD></TR> <TR> <TD align="justify"><font SIZE="" face="courier New" COLOR="#464646"><label>ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ:</label></FONT></TD> <TD align="justify"><i><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#FF0000">*</FONT></i> <input type="file" name='attach' runat='server' id='file' value="" ></TD></TR> <TR> <TD align="justify"><input TYPE="submit" VALUE="Δγγξαθή"></TD> <TD align="justify"><input TYPE="reset" VALUE="Καζαξηζκφο"></TD> </TR> <TD align="justify"><p><font SIZE="" face="corbel" COLOR="#464646">Δπηζηξνθή ζηελ αξρηθή ζειίδα:</font></p></td> <TD align="justify"><a href = " SRC="photos/back.png" WIDTH=48 HEIGHT=48 BORDER="0" ALT=""></a></TD></TR> </TABLE> </form> Σα value είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην query ηεο ζειίδαο πνπ ηξέρεη θαηά ην action ηεο θφξκαο. ην πεδίν φπνπ ζα γίλεη ε εγγξαθή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο έγθπξεο ζχληαμεο Γηα απηφ ην ιφγν, ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο ππάξρεη ε παξαθάησ ζπλάξηεζε κε ηελ νπνία ειέγρεηαη αλ θαηά ηελ εγγξαθή πεξηέρεηαη ην θαη ηνπιάρηζηνλ κία ηειεία (.) <!-- elegxos --> <script type="text/javascript"> function validateform() { var x=document.forms["myform"][" "].value; var var dotpos=x.lastindexof("."); 72

87 if (atpos<1 dotpos<atpos+2 dotpos+2>=x.length) { alert("not a valid address"); return false; } } </script> Αλ ην value δελ πεξηέρεη ην θαη κηα ηειεία, φπνπ δελ είλαη ν πξψηνο ραξαθηήξαο θαη ε ηειεπηαία ηειεία δελ είλαη κεηά απφ ην ηφηε εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε έλα alert κε ην ζρεηηθφ κήλπκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Δηθόλα Δηδνπνίεζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο Δπίζεο, ππάξρεη έλα πεδίν ζηε θφξκα, πνπ αθνξά ηελ πξνζζήθε θσηνγξαθίαο κέζσ αλαδήηεζεο αληίζηνηρνπ αξρείνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ην αίηεκα (αλαδήηεζε θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ) πξέπεη ην ραξαθηεξηζηηθφ enctype="multipart/form-data" ηεο θφξκαο λα ξπζκηζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δέρεηαη ηε θσηνγξαθία. 73

88 <FORM enctype="multipart/form-data" METHOD=POST ACTION=" onsubmit="return validateform();" name="myform"> Δπφκελν βήκα, είλαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ πίλαθα ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ν λένο ππάιιεινο ζα πξνζηεζεί ζηνλ πίλαθα employee θαη ην πεδίν photos ζα πεξηέρεη ηε θσηνγξαθία. ην πεδίν απηφ πξέπεη λα ξπζκηζηεί ν ηχπνο ζε mediumtext απφ varchar πνπ είλαη ν θαηάιιεινο γηα λα δέρεηαη αξρεία θσηνγξαθίαο. ηελ Δηθφλα 4-13 παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ, πνπ αθνξά ηε θφξκα εγγξαθήο λένπ ππαιιήινπ, κε φια ηα πεδία θαη ηνπο ηχπνπο πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ. Δηθόλα Πεδία ηεο θφξκαο «Πξνζζήθε Νένπ Τπαιιήινπ», ΒΓ Αθνχ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηε θφξκα γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ ην αξρείν ηνπ ππνινγηζηή πξνθχπηεη ε ζπλάξηεζε: <input type="file" name='attach' runat='server' id='file' value="" > Δλεξγνπνηψληαο ην action ηεο θφξκαο ηξέρεη ν θψδηθαο εηζαγσγήο a_checkemployee.php: <? $FirstName = addslashes($firstname); $LastName = addslashes($lastname); $klados = addslashes($klados); $tel = addslashes($tel); $ = addslashes($ ); $username = addslashes($username); 74

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ Α.Μ.: 227163 Μειέηε θαη θαηαζθεπή ειεθηξνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΡΩ-ΚΔΘ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Εκ ηης αριθ. 2/2014 σνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Σοσ Δήμοσ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αξηζ. Απνθ. 30/2014 Π ε ξ ί ι ε ς ε Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ έηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014»

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 9/14 Σ.Τ. CPV:90511000-2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ

I. ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΗ ΟΗΚΗΜΟΗ 52 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν Λεσλίδην είλαη ε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο Κπλνπξίαο ηνπ λνκνχ Αξθαδίαο θαη επίθεληξν ηεο ππεξήθαλεο Σζαθσληάο. χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ην Λεσλίδην αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ζε

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ πληαθηηθή Οκάδα πληαγκαηάξρεο (ΠΕ) Παλαγηψηεο Αλαζηφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Ησάλλεο Εαθεηξφπνπινο Αληηζπληαγκαηάξρεο (ΜΥ) Αλάξγπξνο Καξιάθηεο ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ Σν Κ.Δ.Π.Π. θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο Αζήλα, 23.12.2011 Αξ.πξση: ΓΗΝΗΘ/Φ356/64/26933 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο Ξιεξνθνξίεο Ρειέθσλν Fax Δ-mail ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΝΑΤΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ ΣΑΥΤ ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ ΠΡΟ:ΓΔΝ/ΓΔΓΗ Φ. : 646/ 30/2015. : 1686 Αζήλα, : 07 / 04/15 ΚΟΙΝ.: ΓΔΝ/Δ1-ΙΙ, ΚΔΦΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηροπή Τειεπηθοηλωληώλ θαη Τατσδροκείωλ (ΕΕΤΤ), Μαρούζη, 04-03-2010 ΑΠ. 555-25 ΑΠΟΦΑΣΗ Παραιαβή θαη Αποδοτή ηωλ Αποιογηζηηθώλ Εθζέζεωλ Γ & Δ ηες εηαηρείας UPSET ζηο πιαίζηο ηοσ Έργοσ «Στεδηαζκός Σηραηεγηθής Ελεκέρωζες ηες ΕΕΤΤ θαη Υιοποίεζε Στεδίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. ΚΑΘ Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ------------ Σαρ. Γ/λζε: Γψξνπ 9 T.K. - Πφιε: 104 32 Αζήλα Ιζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 1

[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άμος : 05-01-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αρ. Πρωτ. : 13 ΓΙΟΙΚΗΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΗ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΗΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ S&B ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ-ΚΟΠΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ύζηαζε Δπσλπκία - Έδξα πληζηάηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «S&B BIOMHXANIKA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Διαυοπετικέρ πποσεγγίσειρ τηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αζήλα, 2 Απγνχζηνπ 2011 ΠΟΛ.: 1167. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓ. (Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ : Α, Β Β.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα