ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 EL EL EL

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 434 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «ηλε-κλήση (ecall): Ώρα για εγκατάσταση» EL EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «ηλε-κλήση (ecall): Ώρα για εγκατάσταση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θανατηφόρα οδικά ατυχήµατα στην ΕΕ των 27 µειώθηκαν κατά περισσότερο από 27% από το 2001, όταν η Επιτροπή δηµοσίευσε τη λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών 1. Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια 2 και η πρωτοβουλία για τα ευφυή αυτοκίνητα 3 είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη της θετικής αυτής εξέλιξης, και αναµένεται ότι θα συνεχίσουν να συµβάλλουν περαιτέρω στην επίτευξη του στόχου της µείωσης των θανατηφόρων ατυχηµάτων. Ωστόσο, µε περίπου νεκρούς και περισσότερους από 1,7 εκατοµµύρια τραυµατίες το 2008 στους δρόµους της Ευρώπης, απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης. Η πανευρωπαϊκή κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχηµα, η «ηλε-κλήση» (ecall), εκτιµάται ότι έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει έως και θανάτους ετησίως στην ΕΕ των 27 όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήµατος, περιορίζοντας τη σοβαρότητα των τραυµατισµών, εξοικονοµώντας έτσι σηµαντικούς πόρους στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης αλλά και σε άλλους τοµείς, καθώς και περιορίζοντας τον ανθρώπινο πόνο 4. Για να συµβάλει στην ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής κλήσης ecall, η πλήρης εµπορική εκµετάλλευση της οποίας προβλεπόταν αρχικά για το 2009, η Επιτροπή έχει ήδη λάβει διάφορα µέτρα. Υποστήριξε µια οµάδα εργασίας στην οποία συµµετέχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, η οποία και συµφώνησε στον ορισµό της διαλειτουργικής υπηρεσίας ηλε-κλήσης (ecall) που θα λειτουργεί διασυνοριακά στην Ευρώπη, και κάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών µελών και του κλάδου να υπογράψουν µνηµόνιο συµφωνίας, το οποίο θα τους δεσµεύει να εργαστούν από κοινού για την εφαρµογή της ηλε-κλήσης. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε δύο ανακοινώσεις οι οποίες καθορίζουν ένα σχέδιο εφαρµογής και συνιστούν την ανάληψη δράσης από τα ενδιαφερόµενα µέρη 5. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε το εκέµβριο του 2008 το σχέδιο δράσης ITS 6, στο οποίο µια από τις δράσεις αφορά την υποστήριξη της εγκατάστασης της COM(2001) 370 «Λευκή βίβλος - Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών». COM(2003) 311 «Ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια - Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθµού των θυµάτων σε τροχαία ατυχήµατα κατά το ήµισυ από σήµερα έως το 2010 : ένα ζήτηµα που µας αφορά όλους». COM(2006) 59 Σχετικά µε την πρωτοβουλία για τα ευφυή οχήµατα «Ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σηµασία των ΤΠΕ για ευφυέστερα, ασφαλέστερα και καθαρότερα οχήµατα». COM(2007) 541 «Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη Η πρώτη έκθεση σχετικά µε τα νοήµονα αυτοκίνητα». Βλ. µελέτες στο COM(2005)431 «Το ecall στη διάθεση του πολίτη». COM(2006) 723 «Επαναφορά της ecall στο προσκήνιο Σχέδιο δράσης». COM (2008) 886 «Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστηµάτων µεταφοράς στην Ευρώπη» EL 2 EL

4 ηλε-κλήσης, και ταυτόχρονα µια πρόταση οδηγίας ITS 7, η οποία προβλέπει ένα νοµικό µέσο (δηλαδή µια κανονιστική επιτροπή) για την επιβολή µέτρων στα κράτη µέλη, ιδίως για την «εναρµονισµένη καθιέρωση του πανευρωπαϊκού συστήµατος ecall». Η ηλε-κλήση έχει εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη από όλους τους ενδιαφερόµενους, συµπεριλαµβανοµένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου, των κρατών µελών και του κοινού. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάφορες ευκαιρίες υποσχέθηκε να στηρίξει πλήρως την υλοποίηση της ηλε-κλήσης, καλώντας την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για εναρµονισµένη εγκατάσταση του συστήµατος σε ολόκληρη την Ευρώπη 8. Το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεώρησε ως θέµα προτεραιότητας τον καθορισµό των απαραίτητων µέτρων για την προαγωγή της εναρµονισµένης εισαγωγής διαλειτουργικής ηλε-κλήσης σε κλίµακα ΕΕ βάσει συνεργασίας και της ενδεδειγµένης τυποποίησης 9. Τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν υπογράψει το µνηµόνιο ecall και υποστηρίζουν την υλοποίησή της. Το µνηµόνιο έχουν προσυπογράψει και περισσότεροι από ογδόντα δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί, συµπεριλαµβανοµένων εκπροσώπων όλων των ενδιαφερόµενων στην αξιακή αλυσίδα. Περισσότεροι από το 70% των πολιτών που απάντησαν στην έρευνα του Ευρωβαρόµετρου στην Ευρώπη δήλωσαν ότι θα επιθυµούσαν την εγκατάσταση της ηλε-κλήσης στο επόµενο αυτοκίνητό τους 10. Η πρόοδος, ωστόσο, ήταν πολύ αργή και η έναρξη της εµπορικής εκµετάλλευσης του πανευρωπαϊκού συστήµατος ηλε-κλήσης έχει καθυστερήσει σηµαντικά. Η εθελοντική προσέγγιση που υιοθέτησε σε προηγούµενες ανακοινώσεις της και οι προσπάθειες της Επιτροπής για τυποποίηση της ηλε-κλήσης και συνεργασία µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν ήταν επαρκής. Χρειάζεται επειγόντως να ληφθούν περαιτέρω µέτρα. Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να ενηµερώσει τα θεσµικά όργανα της ΕΕ σχετικά µε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να προτείνει νέα µέτρα για να ξεκινήσει ουσιαστικά η εγκατάσταση της υπηρεσίας ηλε-κλήσης στην Ευρώπη. Τα µέτρα, που απευθύνονται στα ενδιαφερόµενα µέρη και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαµβάνουν τη δυνατότητα καθιέρωσης ρυθµιστικού πλαισίου για την εγκατάσταση της ηλε-κλήσης. Με τα µέτρα αυτά η υπηρεσία της πανευρωπαϊκής κλήσης έκτακτης ανάγκης από το όχηµα θα καταστεί COM (2008) 887 Πρόταση για οδηγία «σχετικά µε τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στον τοµέα των οδικών µεταφορών και για τις διεπαφές µε άλλους τρόπους µεταφοράς» Ψηφίσµατα του EΚ A6-0072/2006 της 27 ης Απριλίου 2006, A6-0169/2008 της 6/5/2008, 2008/2216(INI) της 20/1/2009. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο δράσης για την εξάπλωση των ευφυών συστηµάτων µεταφοράς στην Ευρώπη» της 31/03/2009. Ευρωβαρόµετρο 267 σχετικά µε τη χρήση των ευφυών συστηµάτων σε οχήµατα. EL 3 EL

5 πραγµατικότητα και θα οδηγήσει στην εγκατάσταση συσκευών ηλε-κλήσης σε οχήµατα µε νέα έγκριση τύπου στην Ευρώπη. 2. Η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ: ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Κάθε χρόνο, περισσότερα από 1,2 εκατοµµύρια ατυχήµατα απαιτούν ιατρική βοήθεια στην Ευρώπη, ενώ πολλά άλλα χρειάζονται άλλα είδη βοήθειας. Μετά από ένα ατύχηµα, οι επιβαίνοντες στο όχηµα µπορεί να υποστούν σοκ, δεν γνωρίζουν τον τόπο που βρίσκονται, δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ή να χρησιµοποιήσουν κινητό τηλέφωνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οπουδήποτε στην Ευρώπη, η ecall κάνει την διαφορά: µπορεί να µειώσει δραστικά το χρόνος επέµβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να σώσει ζωές και να µειώσει τη σοβαρότητα των τραυµατισµών. Όταν θα έχει υλοποιηθεί πλήρως στην Ευρώπη, τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη της ecall θα είναι τεράστια 4. Η ecall είναι µια πανευρωπαϊκή υπηρεσία που θα λειτουργεί σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη µέλη και στα κράτη που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία. Θα είναι διαθέσιµη σε όλα τα οχήµατα, ανεξάρτητα από τη µάρκα, τη χώρα και την εκάστοτε θέση του οχήµατος. Η ecall είναι η µόνη υπηρεσία που παρέχει πανευρωπαϊκό επίπεδο κάλυψης: δεν θα απαιτηθούν ειδικές συµφωνίες ή πρόσθετες συσκευές, η ecall θα λειτουργεί στον προορισµό των διακοπών σας και κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής µετακίνησής σας, όπως και στο σπίτι. ίκτυο ΚΤ Καταλληλότερο PSAP Όχηµα σε ατύχηµα Φωνή(112) Φωνή (E112) Σχήµα 1. ηλε-κλήση (ecall) Αρχές επιχειρησιακής λειτουργίας Όταν συµβεί ένα σοβαρό ατύχηµα, οι αισθητήρες στο όχηµα θα ενεργοποιούν αυτόµατα την ηλε-κλήση. Μόλις ενεργοποιηθεί, το σύστηµα επί του οχήµατος αποκαθιστά φωνητική σύνδεση µε τον αριθµό 112 και ταυτόχρονα αποστέλλει µήνυµα έκτακτης ανάγκης, το ελάχιστο σύνολο δεδοµένων (MSD), συµπεριλαµβανοµένων βασικών πληροφοριών για το ατύχηµα, όπως την ώρα, τη γεωγραφική θέση, την κατεύθυνση οδήγησης (που προκύπτει από ακριβή δορυφορικά δεδοµένα, όπως το EGNOS 11 και, από το 2013 και µετά, το Galileo 12 ), ενώ περιγραφή του οχήµατος αποστέλλεται µε την φωνητική κλήση. Η ηλε-κλήση µπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Ο φορέας εκµετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MNO) αναγνωρίζει ότι η κλήση προς το 112 είναι ηλε-κλήση, από τη «σηµαία ecall» που εισάγεται από τη µονάδα επικοινωνίας του οχήµατος. Ο φορέας εκµετάλλευσης χειρίζεται την ηλε-κλήση όπως και κάθε άλλη κλήση Ευρωπαϊκό σύστηµα υπέρθεσης για τη γεωστατική πλοήγηση. Βελτιώνει την αξιοπιστία και ακρίβεια των σηµάτων του GNSS (Παγκόσµιου συστήµατος δορυφορικής πλοήγησης). Το ευρωπαϊκό GNSS αναµένεται να καταστεί επιχειρησιακό από το 2013 και µετά. EL 4 EL

6 προς το 112 και διαβιβάζει την κλήση προς το πλέον κατάλληλο κέντρο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) - 13 όπως ορίζεται από τις δηµόσιες αρχές. Ο χειριστής του PSAP θα λάβει τόσο τη φωνητική κλήση όσο και το MSD. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το MSD αποκωδικοποιούνται και εµφανίζονται στην οθόνη στον χειριστή του PSAP. Η γεωγραφική θέση και η κατεύθυνση οδήγησης του οχήµατος µπορεί να εµφανιστεί σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών. Ταυτόχρονα, ο χειριστής θα είναι σε θέση να ακούσει τι συµβαίνει µέσα στο όχηµα και να µιλήσει µε τους επιβαίνοντες στο όχηµα, αν είναι δυνατόν. Αυτό θα βοηθήσει τον χειριστή να εξακριβώσει ποιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητες στον τόπο του ατυχήµατος (ασθενοφόρο, πυροσβέστες, αστυνοµία) και να αποστείλει ταχέως το µήνυµα συναγερµού και όλες τις σχετικές πληροφορίες στη σωστή υπηρεσία. Επιπλέον, ο χειριστής του PSAP θα είναι σε θέση να ενηµερώσει αµέσως τα κέντρα διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας για το περιστατικό σε συγκεκριµένη γεωγραφική θέση, προς διευκόλυνση της ταχείας ενηµέρωσης άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, και µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται δευτερογενή ατυχήµατα, βελτιώνεται η ελευθέρωση του οδοστρώµατος και, συνεπώς, µειώνεται η κυκλοφοριακή συµφόρηση. 3. ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟ Ο ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 3.1. Πρόοδος των δραστηριοτήτων τυποποίησης Η Επιτροπή ζήτησε από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης (ETSI 14, CEN 15 ) την εκπόνηση ανοιχτών προτύπων για τη λειτουργία της ηλε-κλήσης, µε βάση τις συστάσεις που συµφωνήθηκαν από τους ενδιαφεροµένους 16. Το έργο αυτό έγινε δεκτό από τις τεχνικές επιτροπές ETSI-MSG 17 σε συνεργασία µε το έργο 3GPP 18 για τα πρότυπα που σχετίζονται µε τη µετάδοση της ηλε-κλήσης και µε την TC 278 WG της CEN για όσα σχετίζονται µε τη δοµή του MSD και τις λειτουργικές απαιτήσεις των συστηµάτων. Οι κυριότεροι ενδιάµεσοι στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι: Έγκριση της CEN για τη δοµή του ελάχιστου συνόλου δεδοµένων της ηλε-κλήσης (MSD). Το MSD περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες που συµβάλουν στην αποστολή των υπηρεσιών στον τόπο του συµβάντος και στην επίσπευση της επέµβασης. Το MSD επιτρέπει στον χειριστή του PSAP να ανταποκριθεί στην ηλε-κλήση ακόµα και χωρίς φωνητική επικοινωνία PSAP: η φυσική τοποθεσία όπου λαµβάνονται αρχικά οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη µιας δηµόσιας αρχής, ή ιδιωτικού οργανισµού που αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση. Το πλέον κατάλληλο PSAP είναι εκείνο που έχει προηγουµένως καθοριστεί από τις αρχές για την κάλυψη των κλήσεων έκτακτης ανάγκης από µια συγκεκριµένη περιοχή ή για κλήσεις έκτακτης ανάγκης συγκεκριµένου τύπου (δηλ. ηλε-κλήσεις). Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. ecall Driving Group: Final Recommendations for the introduction of the pan-european ecall. (διευθύνουσα οµάδα ηλε-κλήσεων: τελικές συστάσεις για την εισαγωγή της πανευρωπαϊκής ηλεκλήσης) ETSI Mobile Service Group (οµάδα κινητών υπηρεσιών του ETSI). 3 rd Generation Partnership Project (εταιρικό έργο για την 3 η γενιά). Τεχνική επιτροπή 278 για τις οδικές µεταφορές και την τηλεµατική στην κυκλοφορία (Road transport and traffic telematics). Οµάδα εργασίας 15 για την ηλ-ασφάλεια (esafety). EL 5 EL

7 Έγκριση του διευκρινιστή ηλε-κλήσεων (της «σηµαίας ecall») από το 3GPP, που περιλαµβάνεται στην 8 η έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών µε τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται τα συστήµατα κινητών τηλεπικοινωνιών. Ο εν λόγω διευκρινιστής θα διακρίνει µεταξύ κλήσεων προς το 112 από κινητά τερµατικά και ηλε-κλήσεων, καθώς επίσης µεταξύ χειροκίνητων και αυτόµατων ηλε-κλήσεων. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να σχεδιάσουν την υποδοµή απόκρισης για ηλεκλήσεις µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο που να ανταποκρίνεται στην οικεία υποδοµή για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (δηλαδή κεντρικοποιηµένη/αποκεντρωµένη, το ίδιο PSAP που λαµβάνει και κλήσεις προς το 112, ή διαφορετικά PSAP µε λειτουργία φιλτραρίσµατος, δηµόσια ή ιδιωτική οργάνωση, αναγνωρισµένη από τη δηµόσια αρχή). Τα κράτη µέλη πρέπει να ενηµερώνουν τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στη χώρα τους σχετικά µε το πλέον κατάλληλο PSAP για διαβίβαση ηλε-κλήσεων. Έγκριση από την ETSI-MSG και το 3GPP των βασικών τεχνικών προδιαγραφών που καθορίζουν τα πρωτόκολλα για την αποστολή του MSD από το όχηµα στον χειριστή του PSAP. Η λύση που συµφωνήθηκε είναι ότι τα δεδοµένα θα διαβιβάζονται µέσω ενδοζωνικού διαποδιαµορφωτή µαζί µε τη φωνητική κλήση. Πρόκειται για ανοιχτό πρότυπο χωρίς τέλη αδειοδότησης για τη χρήση του ενδοζωνικού διαποδιαµορφωτή για την υπηρεσία ηλε-κλήσεων. Έγκριση από τη CEN των βασικών λειτουργικών απαιτήσεων για την πανευρωπαϊκή υπηρεσία ηλε-κλήσεων, µε καθορισµό των γενικών λειτουργικών και επιχειρησιακών αρχών. Οι λειτουργικές απαιτήσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν µε την εφαρµογή, έως το φθινόπωρο του 2009, υψηλού επιπέδου πρωτόκολλων εφαρµογής Αυτή η δέσµη προδιαγραφών θα επιτρέψει την εγκατάσταση µιας εναρµονισµένης, αξιόπιστης, διαλειτουργικής, συνεχούς υπηρεσίας ηλε-κλήσεων στην Ευρώπη, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής τους από τα ενδιαφερόµενα µέρη: κατασκευαστές οχηµάτων και εξοπλισµού, φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας και τα κράτη µέλη. Ο επικαιροποιηµένος κατάλογος των προτύπων υπάρχει στην ηλε-διεύθυνση: Πρόοδος στην ανάληψη δεσµεύσεων εκ µέρους κύριων ενδιαφερόµενων ιαπραγµατεύσεις µε την αυτοκινητοβιοµηχανία Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγµατεύσεις µε εκπροσώπους των ενώσεων των κατασκευαστών αυτοκινήτων (ACEA, JAMA και KAMA 20 ) σχετικά µε την εθελοντική εισαγωγή της ηλε-κλήσης σε όλα τα νέα οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου. Η αυτοκινητοβιοµηχανία (η ACEA είναι από τους πρώτους που υπέγραψαν το µνηµόνιο συµφωνίας ecall) επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της όσον αφορά τις ηλε-κλήσεις και δεσµεύτηκε να προσφέρει ηλε-κλήσεις ως επιλογή για τα νέα οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου 20 ACEA, JAMA, KAMA: Ευρωπαϊκή, ιαπωνική και κορεατική ένωση αυτοκινητοβιοµηχανιών αντίστοιχα. EL 6 EL

8 ορισµένων κατηγοριών 21 τρία χρόνια µετά την έγκριση όλων των σχετικών προτύπων (πρότυπα επικοινωνίας, MSD, λειτουργικές απαιτήσεις), µε την προϋπόθεση ότι τα κράτη µέλη θα επικαιροποιήσουν τις υποδοµές PSAP για τη διαχείριση ηλε-κλήσεων. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων υποστήριξαν επίσης ότι µόνον µε κανονιστική ρύθµιση θα είναι δυνατό να καταστεί η ηλε-κλήση συνήθης εργοστασιακός εξοπλισµός σε όλα τα οχήµατα. Επιπλέον, η αυτοκινητοβιοµηχανία συνιστά συνύπαρξη της πανευρωπαϊκής ηλε-κλήσης µε ιδιοταγείς λύσεις για κλήσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν αναπτύξει ορισµένοι κατασκευαστές. Η αυτοκινητοβιοµηχανία ενδιαφέρεται επίσης να χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα ecall για να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για την προώθηση των επιχειρηµατικών συναλλαγών τους Κράτη µέλη Μέχρι σήµερα, δεκαπέντε κράτη µέλη έχουν υπογράψει το µνηµόνιο συµφωνίας ecall: η Αυστρία, η Κύπρος, η Τσεχική ηµοκρατία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία. Τρεις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπογράψει επίσης: η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία. Άλλα κράτη µέλη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία και την προθυµία τους να υπογράψουν το µνηµόνιο συµφωνίας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα: το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, το Λουξεµβούργο, η Ρουµανία και η Πολωνία. Οι λόγοι που επικαλούνται άλλα κράτη µέλη που δεν έχουν υπογράψει για την εγκατάσταση της ηλε-κλήσης ποικίλλουν, αλλά ουσιαστικά αφορούν το κόστος του εγχειρήµατος. Ορισµένα κράτη µέλη είναι απρόθυµα να επενδύσουν στην αναβάθµιση των οικείων PSAP προκειµένου να λαµβάνουν ηλε-κλήσεις, καθώς αυτό µπορεί να αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση για όλους τους πολίτες, ακόµα και αυτών που δεν διαθέτουν αυτοκίνητο. Ωστόσο, οι ηλε-κλήσεις θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών των µέσων µαζικής µεταφοράς και των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Είναι µεν γεγονός ότι η αναβάθµιση των PSAP και των υποδοµών διάσωσης δεν θα είναι χωρίς κόστος, πάντως η εγκατάσταση του συστήµατος ecall σε ολόκληρη την έκταση κάποιου κράτους µέλους και, κατά συνέπεια, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. Μολονότι ορισµένα κράτη µέλη εξακολουθούν να διστάζουν, τα περισσότερα είναι έτοιµα να προχωρήσουν στην εφαρµογή του συστήµατος ecall. Καθώς υπάρχουν σήµερα τα σχετικά βασικά πρότυπα 22, τα κράτη µέλη πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούν τη λειτουργία ηλεκλήσης στην οικεία υποδοµή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Εκτός από το ότι θα σώσουν ζωές, η εγκατάσταση συστηµάτων ecall στα οχήµατα και η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας από την ευρύτερη εγκατάσταση θα είναι κίνητρο για τη βιοµηχανία Η ηλε-κλήση θα εγκατασταθεί πρώτα σε επιβατικά αυτοκίνητα και σε ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (κατηγοριών M1 και N1) για τα οποία υφίσταται κατάλληλος µηχανισµός ενεργοποίησης, αργότερα θα ακολουθήσουν άλλες κατηγορίες οχηµάτων. Βλ EL 7 EL

9 Φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών Οι φορείς εκµετάλλευσης κινητών τηλεπικοινωνιών πρέπει να χειρίζονται τις ηλε-κλήσεις µε τον ίδιο τρόπο που χειρίζονται τις κλήσεις προς τον αριθµό 112. Πρέπει να ενεργοποιήσουν τον ενδείκτη ecall στα δίκτυά τους, ώστε να µπορούν να εντοπίζουν ηλε-κλήσεις και να τις διαβιβάζουν προς τα πλέον ενδεδειγµένα PSAP που καθορίζουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Η GSM Europe, η ένωση που αντιπροσωπεύει τους ευρωπαϊκούς φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών, έχει συστήσει ειδική οµάδα έργου για την επεξεργασία στρατηγικών εγκατάστασης των ηλε-κλήσεων στην Ευρώπη, τη συµβολή στην τυποποίηση και τη συµµετοχή στις εργασίες της ευρωπαϊκής πλατφόρµας εφαρµογής ecall Υπηρεσίες επέµβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης Τα κράτη µέλη πρέπει να αναβαθµίσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, την υποδοµή των PSAP για χειρισµό ηλε-κλήσεων, καθώς και τα στοιχεία που περιέχονται στο MSD. Εκπρόσωποι των PSAP δραστηριοποιούνται στον καθορισµό των προδιαγραφών για ηλεκλήσεις. Ο τελικός ορισµός της υπηρεσίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Για χώρες µε σύγχρονη υποδοµή PSAP, µε δυνατότητα χειρισµού πληροφοριών εντοπισµού θέσης για κλήσεις κινητών προς το 112 (E112), τούτο συνιστά ελάχιστη επένδυση. Για χώρες µε λιγότερο ανεπτυγµένα συστήµατα, ο σχεδιασµός της υπηρεσίας ecall, συµπεριλαµβανοµένου του διευκρινιστή ηλε-κλήσεων, προσφέρει διάφορες επιλογές, όπως τη δηµιουργία µιας ενδιάµεσης πλατφόρµας. Παρόλα αυτά, η αναβάθµιση της υποδοµής PSAP είναι απαραίτητη επένδυση για να σωθούν ζωές Η υπηρεσία ecall ως ευκαιρία για εγκατάσταση υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Η ηλε-κλήση βασίζεται σε τεχνικά στοιχεία (δυνατότητες δορυφορικού εντοπισµού θέσης, επεξεργασίας και επικοινωνίας), που αποτελούν επίσης βάση για πολλές εφαρµογές εντός του οχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που απαιτούνται από υφιστάµενη ή προβλεπόµενη κανονιστική ρύθµιση η οποία εφαρµόζεται σε εµπορικά ή ιδιωτικά οχήµατα, όπως ο ψηφιακός ταχογράφος, τα ηλεκτρονικά διόδια ή οι διατάξεις για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και ζώντων ζώων. Ο εξορθολογισµός και η ενοποίηση όλων αυτών των εφαρµογών στο πλαίσιο µιας συνεκτικής, ανοιχτής αρχιτεκτονικής συστήµατος θα µπορούσε να αποφέρει καλύτερη απόδοση και ευχρηστία, µειωµένο κόστος και αυξηµένη επεκτασιµότητα, επιτρέποντας τη µελλοντική ένταξη νέων ή αναβαθµισµένων εφαρµογών «µε το κλειδί στο χέρι». Με τέτοια αρθρωτή µέθοδο θα επιτευχθεί εύκολα χαµηλό κόστος ένταξης των λειτουργικών δυνατοτήτων και εφαρµογών που καλύπτουν την οδική ασφάλεια, την ατοµική κινητικότητα, την εφοδιαστική υποστήριξη ή την πρόσβαση σε πολυτροπικές πληροφορίες. Ο ορισµός της 23 Αυτή η πλατφόρµα είναι ο συντονιστικός φορέας που συγκεντρώνει εκπροσώπους των ενδιαφερόµενων φορέων και ενώσεων και από τις εθνικές πλατφόρµες. Στόχος της είναι να κατευθύνει, να συντονίζει και να παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρµογής της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να εξασφαλιστεί έγκαιρη, αποτελεσµατική και εναρµονισµένη εγκατάσταση της υπηρεσίας στην Ευρώπη. Βλ. EL 8 EL

10 έννοιας «ανοιχτή πλατφόρµα επί του οχήµατος», αποτελεί µέρος του σχεδίου δράσης ITS, και η εισαγωγή της ηλε-κλήσης µε βάση την έννοια αυτή θα συµβάλει θετικά στη δυναµική της. Η αυτοκινητοβιοµηχανία, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα επωφεληθούν από νέες υπηρεσίες µε βάση την εισαγωγή της τηλεµατική πλατφόρµας ecall σε όλα τα οχήµατα. Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιµο σε περιόδους κρίσης. Οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης οδικών υποδοµών θα επωφεληθούν από την αποτελεσµατικότερη υπηρεσία διαχείρισης συµβάντων χάρις στην άµεση αναφορά συµβάντων που εξασφαλίζει η υπηρεσία ecall. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα επωφεληθούν από την περιγραφή του οχήµατος που περιλαµβάνεται στο MSD. Αυτό θα τους ενηµερώσει για την ακριβή δοµή του οχήµατος, µειώνοντας σηµαντικά τον χρόνο για την αποµάκρυνση παγιδευµένων επιβατών και την αποφυγή πιθανών ατυχηµάτων (δηλαδή, γνωρίζοντας την ακριβή θέση των µπαταριών του οχήµατος, ή των πυροτεχνικών συστηµάτων) 24. Επιπλέον, αναµένεται ότι σε µοντέλα αυτοκινήτων που υπάρχουν ήδη στην αγορά θα αναπτυχθεί εξοπλισµός µετά την πώληση για την παροχή της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων. Αυτά τα συστήµατα µετά την πώληση πρέπει να συµµορφώνονται µε τις συνήθεις λειτουργικές απαιτήσεις για πανευρωπαϊκές ηλε-κλήσεις Συνύπαρξη της πανευρωπαϊκής ηλε-κλήσης και ιδιοταγών υπηρεσιών ηλεκλήσεων Υπηρεσίες ιδιοταγών κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχηµα προσφέρονται στην Ευρώπη και παγκοσµίως από διαφορετικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και φορείς παροχής υπηρεσιών (π.χ., OnCall της Volvo, OnStar της GM, PSA, Fiat, BMW). Είναι συνήθως δεσµοποιηµένες µε άλλες υπηρεσίες, όπως οδική βοήθεια, κινητή τηλεφωνία επί του οχήµατος, δυναµική πλοήγηση, κλπ. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης λαµβάνονται από ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα που, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µεταβιβάζουν τις κλήσεις και τα δεδοµένα ατυχήµατος στα PSAP. Κάθε κατασκευαστής πρέπει να καταλήξει σε συµφωνία µε τις αρχές του PSAP σε κάθε χώρα όπου, κατά περίπτωση, επιθυµεί να αναπτύξει την υπηρεσία. Μολονότι αυτές οι υπηρεσίες, που πρωτοπαρουσιάστηκαν ήδη πριν από περισσότερα από 10 χρόνια, έχουν αποδείξει τη χρησιµότητά τους και επιβεβαιώνουν τα οφέλη που µπορούν να προσφέρουν οι ηλε-κλήσεις, η διείσδυση τους παραµένει σε χαµηλά επίπεδα στην Ευρώπη (λιγότερο από 0,4% του στόλου των οχηµάτων). Η υπηρεσία προσφέρεται συνήθως µόνο σε αυτοκίνητα της ανώτατης κατηγορίας και δεν καλύπτει όλες τις χώρες στην Ευρώπη. Σε κράτη µέλη όπου υπάρχει συµφωνία για υποστήριξη ιδιοταγών υπηρεσιών ηλε-κλήσεων παρόµοιας ποιότητας µε την πανευρωπαϊκή ηλε-κλήση, ο κατασκευαστής του οχήµατος είναι ελεύθερος να επιλέξει τον τύπο του υποστηριζόµενου συστήµατος (πανευρωπαϊκή ηλε-κλήση ή ιδιοταγής υπηρεσία ηλε-κλήσεων). Για το σκοπό αυτό, η CEN αναπτύσσει τυποποιηµένες λειτουργικές απαιτήσεις για υπηρεσίες τρίτων που παρέχουν ηλε-κλήσεις (TPS-eCall). Σε άλλα κράτη µέλη, οι κατασκευαστές οχηµάτων πρέπει να εφαρµόσουν το πανευρωπαϊκό σύστηµα ecall. Εάν ο αγοραστής του οχήµατος δεν επιλέξει τη λύση ιδιοταγούς ηλε-κλήσης, ο κατασκευαστής πρέπει να εξοπλίσει το όχηµα µε το πανευρωπαϊκό σύστηµα ηλε-κλήσεων. 24 Βλ. φύλλα διάσωσης από τη µελέτη ADAC σχετικά µε έρευνα ατυχηµάτων. EL 9 EL

11 Ανεξάρτητα από τη λύση που έχει επιλεγεί από τον κατασκευαστή του οχήµατος, η υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχηµα, συµπεριλαµβανοµένης της φωνητικής σύνδεσης και της παροχής τουλάχιστον του MSD της ecall, πρέπει να παρέχεται κατά αδιάλειπτο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η υπηρεσία ηλε-κλήσεων θα έχει πλήρως αναπτυχθεί σε όλη την Ευρώπη, οι πάροχοι ιδιοταγών υπηρεσιών ηλε-κλήσεων θα µπορέσουν επίσης να υιοθετήσουν σταδιακά τη χρήση της πανευρωπαϊκής ηλε-κλήσης, δηλαδή για κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το όχηµα θα καλείται ο αριθµός 112, ενώ θα παραµείνουν ανέπαφες όλες οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται. 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 4.1. Ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης Ο αρχικός στόχος για την εγκατάσταση της ηλε-κλήσης ήταν το Η πρόοδος, ωστόσο, ήταν υπερβολικά αργή, ενώ καθυστέρησε σηµαντικά η εµπορική εκµετάλλευση, παρά την ύπαρξη προτύπων και τη βούληση της πλειονότητας των ενδιαφεροµένων. Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην αξιοποίηση της ηλε-κλήσης ήταν η ανάγκη για ανάληψη ταυτόχρονης δράσης όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, δηλαδή της αυτοκινητοβιοµηχανίας, των φορέων εκµετάλλευσης κινητών τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των κρατών µελών, που πρέπει όλοι να υλοποιήσουν µέρος της υπηρεσίας. Για την επίλυση αυτού του αδιεξόδου, η Επιτροπή εξετάζει τρεις πιθανές εναλλακτικές πολιτικές επιλογές: (1) να µην παρέµβει, αφήνοντας την εισαγωγή στις δυνάµεις της αγοράς, (2) να υποστηρίξει την εθελοντική εισαγωγή από τον κλάδο, ή (3) να επιβάλει την εισαγωγή µε ρυθµιστικά µέτρα. (1) Όσον αφορά την επιλογή µη παρέµβασης, οι ιδιοταγείς υπηρεσίες κλήσης έκτακτης ανάγκης από το όχηµα έχουν αποδείξει την αξία τους, αλλά η διείσδυσή τους στην αγορά είναι πολύ αργή, κυρίως στα ακριβότερα αυτοκίνητα και µόνον σε ορισµένες χώρες στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρέπει να συνδέονται µε διάφορες ιδιοταγείς υπηρεσίες, περιπλέκοντας περαιτέρω την υπηρεσία. Προφανώς, η επιλογή αυτή είναι απαράδεκτη δεδοµένου του διακυβεύµατος (διάσωση ζωών). (2) Η εθελοντική προσέγγιση θα οδηγήσει στην εισαγωγή της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων στην Ευρώπη, αλλά µε πολύ βραδύ ρυθµό. Η δέσµευση του κλάδου να προσφέρει την ηλε-κλήση ως επιλογή σε όλα τα οχήµατα ορισµένων κατηγοριών είναι ένα βήµα προς τα εµπρός, και, µε την πάροδο του χρόνου, θα αυξήσει το βαθµό διείσδυσης της υπηρεσίας, εφόσον αναβαθµιστούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, η ηλε-κλήση µόνο ως επιλογή δεν θα έχει τις ίδιες οικονοµίες κλίµακας, µε αποτέλεσµα ενδεχόµενη αύξηση της τιµής της, µείωση της ζήτησης και περιορισµό της διείσδυσης και, κατά συνέπεια, των οφελών της. (3) Η ρυθµιστική προσέγγιση θα σήµαινε να καταστεί η ηλε-κλήση τυποποιηµένος εξοπλισµός, εγκατεστηµένος σε όλα τα νέα οχήµατα στην Ευρώπη, αρχίζοντας από ορισµένες κατηγορίες 21 κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, και θα προσφέρει ένα πλαίσιο για το χειρισµό ηλε-κλήσεων στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα PSAP, βάσει των ισχυόντων κανονισµών. Η προσέγγιση αυτή θα καταστήσει τις ηλε-κλήσεις διαθέσιµες σε όλους τους πολίτες στην Ευρώπη, θα επιταχύνει την αφοµοίωση και θα απελευθερώσει το δυναµικό της ηλε-κλήσης για περιορισµό των θανατηφόρων ατυχηµάτων και περιορισµό της σοβαρότητας EL 10 EL

12 των τραυµατισµών. Επιπλέον, αναµένεται ότι η βεβαιότητα που θα δηµιουργήσει η κανονιστική προσέγγιση θα επιταχύνει την εισαγωγή των συστηµάτων ηλε-κλήσεων από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, ενθαρρύνοντας έτσι την εισαγωγή της υπηρεσίας προτού ακόµη καταστεί υποχρεωτική, και, ταυτόχρονα, την τόνωση της αγοράς τηλεµατικών υπηρεσιών στην Ευρώπη Προτεινόµενη δράση Τα µέτρα που προτείνονται παρακάτω στοχεύουν στο να καταστεί πραγµατικότητα η πανευρωπαϊκή υπηρεσία ηλε-κλήσεων στην Ευρώπη. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς πρέπει να λάβουν τα ακόλουθα µέτρα: (1) Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και όλοι οι άλλοι ενδιαφερόµενοι θα στηρίξουν ενεργά το έργο της ευρωπαϊκής πλατφόρµας για την υλοποίηση της ηλε-κλήσης (EeIP) 23 και των σχετικών οµάδων έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των ορισµών, κατευθυντήριων γραµµών και ορθών πρακτικών για την αποτελεσµατική και εναρµονισµένη εγκατάσταση της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων στην Ευρώπη. (2) Η Επιτροπή, µαζί µε τα κράτη µέλη και άλλους ενδιαφεροµένους, θα δροµολογήσει συντονισµένες ενηµερωτικές εκστρατείες για αποσαφήνιση και αύξηση της ζήτησης της υπηρεσίας. (3) Τα κράτη µέλη, οι οργανισµοί PSAP, η αυτοκινητοβιοµηχανία και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, µαζί µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, θα διεξάγει πιλοτικές δοκιµές πριν από την εγκατάσταση λαµβάνοντας υπόψη τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί. Η Επιτροπή ενδέχεται να παράσχει χρηµατοδότηση για την υποστήριξη αυτών των πιλοτικών εφαρµογών µέσω του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP). Τελικός στόχος είναι η πλήρης εµπορική εκµετάλλευση της πανευρωπαϊκής υπηρεσίας ηλε-κλήσεων, η οποία θα καταστεί κανονικός εξοπλισµός σε όλα τα νέα οχήµατα που έχουν λάβει έγκριση τύπου στην Ευρώπη. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα της εθελοντικής προσέγγισης που περιγράφεται παραπάνω. Εάν έως το τέλος του 2009 δεν έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος, τόσο όσον αφορά τη διάθεση της συσκευής ηλε-κλήσεων σε οχήµατα, καθώς και ως προς τις αναγκαίες επενδύσεις σε υποδοµή PSAP, η Επιτροπή θα προγραµµατίσει να λάβει το 2010 τα ακόλουθα κανονιστικά µέτρα: (1) Σύσταση προς τα κράτη µέλη µε στόχο τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών για τη διαβίβαση ηλε-κλήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του MSD από τα συστήµατα εντός των οχηµάτων προς τα PSAP. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα βασίζονται στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης, ενισχυµένο µε δυνατότητα προσδιορισµού της γεωγραφικής θέσης (Ε112) 25 και το σύνολο των προτύπων που σχετίζονται µε τη διαβίβαση της ηλε-κλήσης. 25 Οδηγία 2002/22/ΕΚ, της 7ης Μαρτίου 2002, 'οδηγία καθολικής υπηρεσίας' και σύσταση της Επιτροπής 2003/558/ΕΚ, της 25ης Ιουλίου 2003, για την επεξεργασία πληροφοριών εντοπισµού θέσης καλούντος σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών µε σκοπό τον ακριβέστερο εντοπισµό της προέλευσης κλήσεων έκτακτης ανάγκης. EL 11 EL

13 (2) Πρόταση για κανονιστική ρύθµιση στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί έγκρισης τύπου οχηµάτων 26 για την υποχρεωτική εισαγωγή του τµήµατος της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων επί του οχήµατος σε νέα οχήµατα µε έγκριση τύπου στην Ευρώπη, αρχίζοντας από ορισµένες κατηγορίες 21, µε βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν εγκριθεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης. (3) Η αξιολόγηση των εν δυνάµει ρυθµιστικών µέτρων για την απαραίτητη αναβάθµιση της υποδοµής των PSAP που απαιτείται για τη σωστή λήψη και επεξεργασία των ηλεκλήσεων, στο πλαίσιο της προτεινόµενης οδηγίας σχετικά µε την εγκατάσταση των ΤΠΕ στην Ευρώπη 7. Ο κανονισµός που θα προκύψει, ο οποίος θα απαιτεί από τα κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση των ηλε-κλήσεων, θα βασίζεται στις συστάσεις της ευρωπαϊκής πλατφόρµας για την υλοποίηση της ηλεκλήσης (EeIP). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ηλε-κλήση έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά, φτηνά, ευφυή συστήµατα µεταφορών για την οδική ασφάλεια που µπορεί να αναπτυχθεί βραχυπρόθεσµα. Η τεχνολογία είναι ώριµη και οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης έχουν εκδώσει τα πρότυπα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί αξιόπιστη και διαλειτουργική υπηρεσία ηλεκλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πολίτες αναγνωρίζουν την αξία της και επιθυµούν ένα οικονοµικά προσιτό σύστηµα ηλε-κλήσεων στο επόµενο όχηµά τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν δεσµευθεί να υποστηρίξουν πλήρως την υπηρεσία ηλε-κλήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους στην ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την υλοποίηση της ηλε-κλήσης ώστε να εξασφαλιστεί εναρµονισµένη και έγκαιρη ανάπτυξη των υπηρεσιών στην Ευρώπη. Είναι πλέον καιρός να αρχίσει η εγκατάσταση των συστηµάτων στα οχήµατα, τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και στις υποδοµές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή προτείνει µέτρα που θα επιταχύνουν την εισαγωγή της ηλε-κλήσης ως µέρος του εξοπλισµού όλων των νέων οχηµάτων στην Ευρώπη. Η σωτηρία ανθρώπινων ζωών κάθε χρόνο και η µείωση της ταλαιπωρίας χιλιάδων οικογενειών δεν πρέπει να καθυστερήσει περαιτέρω. Σε περίπτωση που µε την εθελοντική προσέγγιση δεν επιτευχθεί ο στόχος της εισαγωγής της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων στην Ευρώπη, η Επιτροπή θα εξετάσει τη θέσπιση, το 2010, νέων κανονιστικών µέτρων ώστε το σύστηµα ηλε-κλήσεων να καταστεί τυπικός εξοπλισµός σε νέα οχήµατα που λαµβάνουν έγκριση τύπου στην Ευρώπη, προκειµένου να µειωθεί το κόστος των συστηµάτων και να εξασφαλιστεί η εγκατάστασή του σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 26 Οδηγία 2007/46/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά. EL 12 EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009) 583 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στη ηµοκρατία της Αυστρίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 29.10.2009 COM(2009)582 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ µε την οποία επιτρέπεται στην ηµοκρατία της Λετονίας να εφαρµόσει µέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.5.2013 COM(2013) 263 final 2013/0138 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 990/2011 για την επιβολή οριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I

3. Πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών ***I 13.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 140 E/283 έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.9.2006 COM(2006)551 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συµβουλίου της 29 ης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό MEMO/11/907 Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2011 Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό Γιατί προτείνετε τις µεταρρυθµίσεις αυτές; Τρεις λόγοι: Πρώτος και κυριότερος: Σε οικονοµικά δύσκολους καιρούς πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014. {SWD(2013) 800 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ. Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014. {SWD(2013) 800 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2013 COM(2013) 800 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 {SWD(2013) 800 final} EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ - ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ερευνητικό Πρόγραµµα στα πλαίσια του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ

ΕΛΛΑΔΑ - ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ερευνητικό Πρόγραµµα στα πλαίσια του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ερευνητικό Πρόγραµµα στα πλαίσια του ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Μάρτιος 2013 Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από μια επιστημονική ομάδα η οποία επιλέχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό από τους φορείς «Αλληλεγγύη Κρήτης» και την «Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.» υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών

Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις. Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας. Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Υποστηρικτικό Περιβάλλον στα Προγράμματα Αγωγής Υγείας Παραδείγματα και Προτάσεις Ορθών Πρακτικών Θεσμικό Πλαίσιο Παιδαγωγικές Δράσεις Περιλαμβάνει: Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΔΗΛΑΔΗ, ΘΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΤΕ...

ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΔΗΛΑΔΗ, ΘΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΤΕ... ΥΨΗΛΟΤΑΤΕ, ΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣ; ΕΙ ΕΝΑ ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΠΑΝΤΑ. ΕΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ, ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ, ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. ΤΟ ΖΩΟ ΑΥΤΟ ΕΙ ΤΟΣΟ ΣΠΑΝΙΟ, ΟΣΟ ΤΟ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΣΑΪ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005 Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Η φωτογραφία του έξυπνου, χαµογελαστού προσώπου της ιδώς Σωτηρίου µε τον κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση. Η οµιλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα Συντρόφισσες και σύντροφοι, Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια θεµελιακή, κατά τη γνώµη µου, διαπίστωση: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.8.2014 COM(2014) 501 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eτήσια έκθεση 2014 σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001. Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής. Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 12/05/2001 Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας από τα Κέντρα Υποδοχής Πρωταθλητές οι µορφωµένοι στις κακοποιήσεις γυναικών Της ΜΑΙΡΗΣ ΠΙΝΗ Ξεκίνησαν τη ζωή τους γεµάτες όνειρα. Ήθελαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Πίνακας αποτελεσµάτων 2001 για την καινοτοµία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Πίνακας αποτελεσµάτων 2001 για την καινοτοµία EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.9.2001 SEC (2001) 1414 EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πίνακας αποτελεσµάτων 2001 για την καινοτοµία EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣ ΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2001L0083 EL 16.11.2012 011.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 10 Οκτωβρίου 2011 Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της είναι να προωθήσει ανοικτές

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Μετεκπαιδευόμενη δασκάλα: ΔΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός Κατανάλωσης (Τελευταία ενημέρωση 2014)

Ο Οδηγός Κατανάλωσης (Τελευταία ενημέρωση 2014) ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! Ο Οδηγός Κατανάλωσης (Τελευταία ενημέρωση 2014) Περιβάλλον 2 Περιεχόμενα (Τελευταία ενημέρωση 2014) Η εκστρατεία 3 Αποδοτικότητα των πόρων. 4 Τί είναι; 4 Γιατί τη χρειαζόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων

γραμματισμό των νηπίων Αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 3ο: Καθημερινή Ζωή της Τάξης Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 16η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 2004 {SEC(2005)1348}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 16η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 2004 {SEC(2005)1348} ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2005 COM(2005) 533 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 2004 {SEC(2005)1348} EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα

Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα Το ρολόι που κρατάς στα χέρια σου κρύβει ένα μυστικό: το μυστικό της κόκκινης ομάδας. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, μπορείς κι εσύ να ενημερωθείς για τα πρόσφατα κατορθώματά μας στο Νέστο και να μπεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών.

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αν η παρούσα Βουλή διαλυθεί χωρίς προηγουμένως να κινήσει την διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα έχουμε άλλη μια απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα

Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα Πρόγραµµα για τη µείωση των καθηµερινών προβληµάτων στην Αθήνα 2. Κάθε µέρα λιγότερα προβλήµατα στην Αθήνα Η έννοια «καθηµερινότητα» είναι για όλους µας εξαιρετικά σύνθετη. Τα προβλήµατα που καθηµερινά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ Για πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα μέχρι την πρωτομαγιά Eισαγωγή Συνάδελφοι-ες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παπαστάµκος Γιώργος Καθηγητής, Ευρωβουλευτής της Νέας ηµοκρατίας Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν ήταν πάντοτε ευθύγραµµη. Η σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων

Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Ακίνητα: Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος φόρος Υποχρέωση «επόπτη» σε συμβολαιογράφους, φύλακες μεταγραφών και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων Σφίγγει ο κλοιός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης

...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης ...ακολουθώντας τη ροή... ένα ημερολόγιο εμψύχωσης Κυριακή 9 Αυγούστου 2015 Αγαπητό μου ημερολόγιο Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, από χθες που έχουμε έρθει στη κατασκήνωση ασχολούμαστε με τη γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν

Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν Οι Πνευματικές Δυνάμεις στο Σύμπαν ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ, μέχρι και στα δικά σας περίχωρα του Γαλαξία, υπάρχουν πολλές πνευματικές δυνάμεις που εργάζονται για τον Δημιουργό. Υπάρχουν εμπνευσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού... Επενδύστε στον αγροτουρισμό. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Αγροτουρισμός, το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού. Για το σύνολο των οικονομιών της Ε.Ε. ο τουρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης. Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης. Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές της κίνησης και της οπτικής αντίληψης Διδάσκων :Α.Β.Καραπέτσας Περιεχόμενο μαθήματος Διαταραχές κίνησης Διαταραχές οπτικο-χωρικές Διαταραχές οπτικο-κινητικές Δυσπραξία

Διαβάστε περισσότερα

ιαφυλάσσοντας τις Συντροφικές Εφηβικές Σχέσεις ( ΣΕΣ): Σύνδεση του πλαισίου και των κινδύνων που

ιαφυλάσσοντας τις Συντροφικές Εφηβικές Σχέσεις ( ΣΕΣ): Σύνδεση του πλαισίου και των κινδύνων που ιαφυλάσσοντας τις Συντροφικές Εφηβικές Σχέσεις ( ΣΕΣ): Σύνδεση του πλαισίου και των κινδύνων που υπάρχουν εντός και εκτός διαδικτύου Ενηµερωτικό έγγραφο 2: Συχνότητα και αντίκτυπος εµπειριών διαπροσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1420-1820 Διαταράξεις της µνήµης στην Ακρόπολη Στην Ακρόπολη των Αθηνών, την άνοιξη του 1936, ο Ζίγκµουντ Φρόυντ διαπίστωνε έκπληκτος ότι η πόλη πράγµατι υπήρχε και ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα 29/6/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29/6/2015 Τα ξημερώματα της 27 ης Ιουνίου ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος ώστε ο ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη

Αποτελέσµατα εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Κρήτη Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 7 Νοεµβρίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2 ο Ενηµερωτικό Νοεµβρίου 2012 (Ενηµερωτικό 18 0 έτους 2012) Αποτελέσµατα εκλογών για την

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης - ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης - ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης - ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γραπτή έκφραση παραγωγή λόγου Α δημοτικού Η μετάβαση από τον προφορικό λόγο στο γραπτό, εγείρει ερωτήματα στο μαθητή της Α Δημοτικού. Το συνηθισμένο ερώτημα είναι: «Πώς να αρχίσω; Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

«Το στίγµα του Εφιάλτη»

«Το στίγµα του Εφιάλτη» /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2008-2009 (Ειδική διάκριση) «Το στίγµα του Εφιάλτη» Κοµµάτια Από Τα Κοµµάτια Της Ζωής Μου Ειρήνη Παραχεράκη Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα» Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή 1 Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 6 1. Ένας κώδωνας κινδύνου... 8 2. Προσανατολισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα