Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14"

Transcript

1 Πεξηερόκελα Πξόινγνο Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ καο Τα Μαζεκαηηθά θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο Ζ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη παξαηεξεηηθόηεηαο Οη δηδαθηηθέο καο θαηλνηνκίεο Πξσηνπνξηαθά αλνίγκαηα ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο Τα θέξδε ηνπ καζεηή...35 Έλα «ειεθηξνληθό» κάζεκα..36 Τν αμηαθό καο ζύζηεκα Οη εζηθέο αμίεο ζηε δσή ησλ καζεηώλ καο Υπνδνκέο εμνπιηζκόο κέζα δηδαζθαιίαο Τα ζεκέιηα ηεο πνηνηηθήο καο ππεξνρήο Δπίινγνο

2 Πξνινγηθό ζεκείσκα Γυμνάζιο Τάξη Α Αγαπητοί Γονείς, Τα παηδηά ζαο, νη δηθνί καο καζεηέο, νινθιήξσζαλ ήδε ηνλ θύθιν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ν πξώηνο κεγάινο θαη νπζηαζηηθόο ζηαζκόο ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Από ηε θεηηλή ρξνληά αλνίγεηαη πιένλ κπξνζηά ηνπο ε σ- ξαία αιιά θαη, αζθαιώο, δπζθνιόηεξε πξννπηηθή ηνπ Γπκλαζίνπ. Η δπζθνιία είλαη, βέβαηα, πάληα ζρεηηθή. Γελ θαζνξίδεηαη από καο. Γηακνξθώλεηαη από δύν θπξίσο ζηνηρεία: Τν πξώην: ηα παηδηά, θαζώο αξρίδνπλ ην Γπκλάζην, εηζέξρνληαη πιένλ ζην ζηάδην ηεο πξνεθεβείαο θαη ηεο εθεβείαο. Γύζθνιε, αζθαιώο, ειηθία. Τν θάζε παηδί κε πνιινύο εζσηεξηθνύο θξαδαζκνύο θαη αλαζηαηώζεηο, πεξλάεη από ηελ αζσόηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ αλήζπρε θαη «εμεγεξκέλε» εθεβηθή. Τν δεύηεξν: είλαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ αθνινπζνύκε ζην Γπκλάζην: πινπζηόηεξν, πεξηζζόηεξν απαηηεηηθό, αζθαιώο δπζθνιόηεξν, κε εληειώο λέα καζήκαηα (π.ρ. αξραία ειιεληθή γιώζζα, βηνινγία), κε κεγάιν εύξνο δηδαθηέαο ύιεο. 3

3 Εκπαιδευηήπια Δούκα Όια απηά είλαη θπζηθό λα αιιάδνπλ ξηδηθά ην ζθεληθό θαη λα δεκηνπξγνύλ έλα εληειώο θαηλνύξην καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Βέβαηα, ζην ζρνιείν καο δηαζθαιίδνπκε έλα θιίκα εληαηόηεηαο, νκαιέο πξνϋπνζέζεηο κεηάβαζεο από ηε κηα βαζκίδα ζηελ άιιε θαη έλα καζεζηαθό λήκα πνπ «μεηπιίγεηαη» απξόζθνπηα, θαζώο ην παηδί αλεβαίλεη ζηαδηαθά ηνπο αλαβαζκνύο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη, ινηπόλ, ην Γπκλάζην κηα λέα βαζκίδα εθπαίδεπζεο, κε ην δηθό ηεο ρξώκα θαη κε ηε δηθή ηεο ηδηαηηεξόηεηα. Γη απηό θαη θξίλακε ζθόπηκν λα ζαο ε- λεκεξώζνπκε αλαιπηηθά κε απηό ην ηεύρνο, πνπ ήδε θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο. Θεσξνύκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απηή ηελ πξώηε καο, γηα ηε θεηηλή ρξνληά, ε- πηθνηλσλία. Θα ζαο ελεκεξώζνπκε όρη ηόζν γηα ζέκαηα ιεηηνπξγηθά όζν, θπξίσο, γηα ζέκαηα: παηδείαο γλώζεο κάζεζεο κόξθσζεο αιιά θαη εζηθώλ αμηώλ ζηνηρεία πνπ όια καδί αλαδεηθλύνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν ζε πξαγκαηηθό άλζξσπν. Απηόο, αθξηβώο, είλαη ν ζηόρνο καο: λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ Γπκλαζίνπ καο γηα ην δηδαθηηθό καο έξγν γηα ηηο εθαξκνδόκελεο δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο θαη, πξσηίζησο, γηα ην εθπαηδεπηηθό καο αμίσκα: 4

4 Γυμνάζιο Τάξη Α Δκείο δειαδή πηζηεύνπκε όηη, ζηε ζεκεξηλή δύζθνιε επνρή, ε γλώζε, ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ηηο εζηθέο αμίεο, ζπληζηά κηα αλεθηίκεηε θαηάθηεζε, πνπ εμαζθαιίδεη πνιιά πξσηεία ζηε δσή. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη ζαο επρόκαζηε Καιή ζρνιηθή ρξνληά! Με εθηίκεζε Δθ κέξνπο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Κσλζηαληίλνο I. Γνύθαο 5

5 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην Πάληα ην άγλσζην πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν θάπνηα, κηθξή ή κεγάιε, αλεζπρία. Γηα ηνπο κηθξνύο καο καζεηέο, πνπ ηε θεηηλή ρξνληά μεθηλνύλ ην Γπκλάζην, ε βαζκίδα απηή είλαη, πξάγκαηη, θάηη ην άγλσζην θαη ην κε νηθείν. Παξάιιεια, βέβαηα, εμάπηεη ζηνλ θάζε καζεηή ηελ πεξηέξγεηα λα ην γλσξίζεη θαη λα ην νηθεησζεί. Γη απηό θη εκείο, γλσξίδνληαο πνιύ θαιά, όηη ηα παηδηά καο, νη καζεηέο καο, θάλνπλ ην πξώην κεγάιν βήκα ζηε δσή ηνπο:: Έρνπκε θξνληίζεη ε κεηάβαζε, από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην λα γίλεηαη απόιπηα νκαιά. Απηή, αθξηβώο, ε νκαιή κεηάβαζε εμαζθαιίδεηαη: κε ηε ζπλεξγαζία δαζθάισλ θαζεγεηώλ κε επηζθέςεηο θαζεγεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ κε επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζην ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ γηα κηα πξώηε γλσξηκία θαη εμνηθείσζε κε ηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε όισλ ησλ πξσηνεηζεξρόκελσλ ζηε γπκλαζηαθή βαζκίδα καζεηώλ. 6

6 Γυμνάζιο Τάξη Α Κπξίσο, όκσο, ε νκαιή κεηάβαζε ζην Γπκλάζην εμαζθαιίδεηαη από ην γεγνλόο όηη είκαζηε εληαίν ζρνιηθό πεξηβάιινλ, νηθείν, γλσζηό θαη θηιηθό γηα όια ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ. Γεκηνπξγνύκε ζπλζήθεο νκαιήο πξνζαξκνγήο ησλ καζεηώλ καο ζην γπκλαζηαθό πεξηβάιινλ κε ηελ εδξαίσζε ελόο θιίκαηνο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη εξεκίαο. Πξνζαξκόδνπκε έγθαηξα ηνπο καζεηέο καο κε ην δηαθνξεηηθό βαζκνινγηθό ζύζηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θιίκαθα Μεηαηξέπνπκε ηελ θαζεγεηηθή πνιππξνζσπία ηνπ Γπκλαζίνπ, κε ηηο πνιιέο δηδαθηηθέο εηδηθόηεηεο (ζενιόγνη, θηιόινγνη, καζεκαηηθνί, θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιόγνη θιπ.) ζε κηαλ αλαγθαηόηεηα, πνπ ηελ επηβάιιεη ε καζεζηαθή εμεηδίθεπζε, αιιά θαη ζε κηα κνξθή δηδαθηηθήο ελαιιαγήο θαη πνηθηιίαο. Η εηζαγσγή ζε θάζε θαηλνύξην κάζεκα γίλεηαη νκαιά, ζηαδηαθά θαη κε δηδαθηηθνύο ηξόπνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ ε- μνηθείσζε. 7

7 Εκπαιδευηήπια Δούκα Σε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γπκλαζίνπ, εηζάγεηαη θαη ιεηηνπξγεί ν ζεζκό ηνπ Καζεγεηή-Σπκβνύινπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνύ έηνπο θαη ιεηηνπξγεί πνιππνίθηια αθνύ: απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κε ηνπο καζεηέο. γλσξίδεη θάζε πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη γηα ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. αθηεξώλεη πνιιέο ώξεο από ηα δηαιείκκαηα, από ηα θελά αθόκε θαη από ηα απνγεύκαηά ηνπ ζηνπο καζεηέο. παξαθνινπζεί ζηελά ην δήηεκα ηεο επίδνζεο θαη ηεο δηαγσγήο. επηιύεη θαζεκεξηλά κηθξνπξνβιήκαηα. ζπλεξγάδεηαη ζπλερώο κε ηελ Χπρνιόγν. είλαη νπζηαζηηθά ν απνδέθηεο όισλ ησλ παξαπόλσλ ηόζν ησλ γνληώλ όζν θαη ησλ παηδηώλ. θαζνδεγεί, ζπκβνπιεύεη θαη ππνζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο ζε θάζε δπζθνιία. ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ πνξεία ησλ παηδηώλ. πξσηνζηαηεί ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο αλζξσπηζηηθνύ θπξίσο πεξηερνκέλνπ, όπσο έξαλνη πνπ δηνξγαλώλνληαη θάζε ρξόλν. 8

8 Γυμνάζιο Τάξη Α Δθηόο όισλ απηώλ, επηδηώθνπκε θαη θάηη άιιν, ελδερνκέλσο ην πην νπζηώδεο θαη ην πην ζεκαληηθό: Να θαηαλνήζεη ν θάζε καζεηήο όηη ε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο είλαη ππόζεζε δύζθνιε θαη απαηηεί πνιιά πξνϋπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, πνπ θαηαθηά ην κέγηζην θέξδνο: ηε κειινληηθή θαηάθηεζε κηαο επηζηήκεο. 9

9 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο Δβδνκαδηαίεο ώξεο Μαζήκαηα δηδαζθαιίαο Θξεζθεπηηθά 2 Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Αξραία ειιεληθά θείκελα από κεηάθξαζε Αξραία ειιεληθή γιώζζα 3 2 Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Γισζζηθή δηδαζθαιία 3 Νενειιεληθή ινγνηερλία 2 Ιζηνξία 2 Αγγιηθά 5 * Γαιιηθά ή Γεξκαληθά 4 * Μαζεκαηηθά 4 Γεσγξαθία 2 Βηνινγία 2 Φπζηθή Αγσγή 4 * Αηζζεηηθή Αγσγή (Μνπζηθή) 1 Αηζζεηηθή Αγσγή (Καιιηηερληθά) 1 Οηθηαθή Οηθνλνκία 1 Πιεξνθνξηθή 1 Τερλνινγία 1 Σύλνιν σξώλ δηδαζθαιίαο: 40 * Γηεπξπκέλν σξνιόγην πξόγξακκα Δθπαηδεπηεξίσλ Γνύθα 10

10 Γυμνάζιο Τάξη Α Σηελ Α Γπκλαζίνπ, ηα Δθπαηδεπηήξηα Γνύθα πξνζθέξνπλ ζην καζεηή πέληε επηπιένλ ώξεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηελ εβδνκάδα. Σπγθεθξηκέλα, από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη νη καζεηέο καο δηδάζθνληαη δύν επηπιένλ ώξεο ηελ εβδνκάδα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. Δπίζεο, αθηεξώλνληαη δύν επηπιένλ ώξεο ηελ εβδνκάδα ζηε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο (Γαιιηθώλ ή Γεξκαληθώλ). Δπίζεο, ην ζρνιείν καο δείρλεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πξνζθέξνληαο κία επηπιένλ ώξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Βηνινγίαο, ζηνλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Φεκείαο Βηνινγίαο. Δμάιινπ, θαη γηα ην κάζεκα ηεο Τερλνινγίαο, δηαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο ώ- ξεο εξγαζηεξηαθήο εμάζθεζεο. Δπηπξόζζεηα, εθαξκόδεηαη πξόγξακκα δηαζεκαηηθή δηδαζθαιίαο, βάζεη ηεο νπνίαο ε ζρνιηθή γλώζε πξνζεγγίδεηαη πνιππξηζκαηηθά σο εληαίν ζύλνιν, κέζα από ηε κειέηε ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. 11

11 Εκπαιδευηήπια Δούκα Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην κάζεκα ησλ Νέσλ Διιεληθώλ, κέζα από ηε δηδαζθαιία δύν επηιεγόκελσλ ινγνηερληθώλ βηβιίσλ, επηδηώθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ηε ινγνηερλία. Παξάιιεια θαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, πινπνηνύληαη πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ σο ζηόρν έρνπλ ηελ πξνβνιή αμηώλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη από ην πξόγξακκα Σηάζε Εσήο. Τέινο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπκε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ καζεηώλ καο, πξνζθέξνπκε ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νκίινπο δξαζηεξηνηήησλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Βέβαηα, ε γλώζε δε ιεηηνπξγεί πνηέ κε πνζνηηθά κέηξα νύηε θαη είλαη ε έλλνηα πνζνηηθήο δηάζηαζεο. Ψο ζρνιείν θαη σο εθπαηδεπηηθνί έρνπκε βαζηά ζπλαίζζεζε όηη ε γλώζε, ε κάζεζε, ε κόξθσζε, ε παηδεία γεληθόηεξα: είλαη έλλνηεο θαη "κεγέζε" πνηνηηθά. Γη απηόλ, αθξηβώο, ην ιόγν ε δηθή καο δηδαθηηθή κέξηκλα θαη θηινζνθία, γηα όιν ην θάζκα ησλ δηδαζθόκελσλ καζεκάησλ, επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηα ε- μήο: λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο καο όηη θάζε καζεζηαθή πξνζπάζεηα, αθόκε θαη ε πιένλ δύζθνιε, επηκεξίδεηαη ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα: ζπκκεηέρσ θαηαλνώ αθνκνηώλσ 12

12 Γυμνάζιο Τάξη Α λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην θάζε κάζεκα αλνίγεη θαη θιείλεη κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο όια ηα άιια, σο πξνεθηάζεηο κειέηεο θαη εξγαζηώλ, έρνπλ επαλαιεπηηθό εκπεδσηηθό ραξαθηήξα λα αληηιεθζνύλ όηη ε ζρνιηθή παηδεία, απηό δειαδή πνπ καζαίλεη θαλείο ζην ζρνιείν, θζάλεη θάπνηε ζηελ απόιπηε επηηπρία: όηαλ ν καζεηήο ζηαδηαθά θαηνξζώλεη λα γίλεη απηόλνκνο θαη απηνδύλακνο αλαδεηεηήο ηεο γλώζεο. Τόηε πιένλ έρεη κάζεη λα καζαίλεη κόλνο ηνπ. Με απηέο ηηο αξρέο θαη κε άιιεο πνπ αθνινπζνύλ ζηα επόκελα θεθάιαηα, πξνζπαζνύκε λα ππεξεηήζνπκε ην ρξένο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κόξθσζεο ησλ καζεηώλ καο ζε όια γεληθά ηα καζήκαηα. 13

13 Εκπαιδευηήπια Δούκα Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο Μπνξείηε λα θαληαζηείηε κηα δεκνθξαηνύκελε πνιηηεία λα ιεηηνπξγεί θαη λα πνξεύεηαη ρσξίο ζπληαγκαηηθό ράξηε; Αζθαιώο θαη ππνςηάδεζζε ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο: ζα πνξεύεηαη ρσξίο ππμίδα, αζύληαθηα, άλαξρα θαη αλνξγάλσηα, κε ηνλ θίλδπλν λα απηνδηαιπζεί. Αλάινγα είλαη ηα πξάγκαηα θαη ζην ζρνιείν. Καη εδώ ρξεηαδόκαζηε ηνλ «ζπληαγκαηηθό» καο ράξηε. Δκείο, σο Δθπαηδεπηήξηα Γνύθα ηνλ επηλνήζακε, ηνλ ζπγγξάςακε θαη ηνλ δεκηνπξγήζακε. Τνλ νλνκάζακε: Καηαζηαηηθό Μαζεζηαθό Φάξηε θαη απνηειεί πιένλ γηα καο ηνλ ξπζκηζηή θαη ηνλ νδεγό ζε όιε καο ηε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα. Δίλαη έξγν ζπιινγηθό, δεκηνύξγεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο, εθηείλεηαη ζε πνιιέο ζειίδεο, επηκεξίδεηαη ζε νθηώ ηεύρε θαη, σο γεληθόο νδεγόο δηδαθηηθήο θαη κάζεζεο, θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ βαζηθώλ καζεκάησλ από ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ην Λύθεην. 14

14 Γυμνάζιο Τάξη Α Θα θέλαμε να μάθοσμε, ζε καθαρά διδακηικό και πρακηικό επίπεδο, ηι προζθέρει ο Μαθηζιακός Χάρηης. Δίλαη κάιινλ εύθνιε ε απάληεζε ζην εξώηεκα: 1ν: 2ν: 3ν: 4ν: Καζνξίδεη απηά πνπ πξέπεη λα κάζεη ν καζεηήο ζηελ ηάμε πνπ θάζε θνξά θνηηά. Να ηα αθνκνηώζεη ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα απνηεινύλ πιένλ ζηαζεξέο θαη θεθηεκέλεο γλώζεηο, ρσξίο ράζκαηα θαη ρσξίο θελά. Απηέο, αθξηβώο, νη θεθηεκέλεο γλώζεηο ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο πξνζθέξνπλ ζην καζεηή ηε δπλαηόηεηα λα θνηηήζεη απξόζθνπηα θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ επόκελε ηάμε. Έηζη εμαζθαιίδεηαη, από ηάμε ζε ηάμε, αιιά θαη από βαζκίδα ζε βαζκίδα, ε νκαιή καζεζηαθή ζπλέρεηα, ε θαλνληθή ξνή ηεο δηδαθηέαο ύιεο θαη ε γλσζηαθή αιπζίδα, ρσξίο λα έρνπκε ελδηάκεζνπο ζπαζκέλνπο θξίθνπο. Ο Μαζεζηαθόο Φάξηεο εμαζθαιίδεη θαη θάηη άιιν, ελδερνκέλσο πνιύ πην νπζηαζηηθό: δελ θαζνξίδεη κόλν ην δηδαθηέν, απηό δειαδή πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί, αιιά θαη ην πώο πξέπεη λα κεζνδεπηεί ε δηδαζθαιία γηαηί θάζε θνξά απηό πνπ δηδάζθεη θαλείο, ζπλδπάδεηαη κε ηα ζρέδηα καζεκάησλ. Απηά, θπξίσο, θαζνξίδνπλ ην πώο ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή ηε κέζνδν γηα ην θάζε κάζεκα. 15

15 Εκπαιδευηήπια Δούκα 5ν: Αιιά θαη θάηη άιιν γηα ηνλ Μαζεζηαθό Φάξηε, ρσξίο βέβαηα λα εμαληινύκε πιήξσο ην ζέκα: δελ επηκέλεη κόλν ζην θαζαξώο γλσζηηθό κέξνο. Καζνξίδεη θαη πνηεο πξνεμέρνπζεο δεμηόηεηεο θαη πνηεο ηθαλόηεηεο ζα πξέπεη λα θαηαθηήζεη ν θάζε καζεηήο. Σε πνηα ζεκεία ηεο δηδαθηηθήο ύιεο ζα πξέπεη λα δνζεί μερσξηζηή δηδαθηηθή έκθαζε. Με πνηεο θαηλνηνκίεο θαη κε πνηεο πξνεθηάζεηο θαη κε ηη ςεθηαθό πιηθό ζα πξέπεη λα εκπινπηηζζεί έλα κάζεκα γηα λα γίλεη: δσληαλό παξαζηαηηθό θαηαλνεηό επράξηζην Γίλεηαη, επνκέλσο, θαηαλνεηό όηη ν Μαζεζηαθόο Φάξηεο, σο «εξγαιείν» νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ζπληζηά νπζηαζηηθή θαηάθηεζε γηα ην ζρνιείν καο. 16

16 Γυμνάζιο Τάξη Α Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ καο Φπζηθά θαη ην γλσξίδεηε. Δκείο, όκσο, ζα ην ππελζπκίζνπκε. Τν ζεσξνύκε ηόζν ζεκαληηθό θαη ζπνπδαίν! Δλλννύκε ηνλ πξσηαξρηθό ζηόρν πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί έλα ζρνιείν πςειώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνδηαγξαθώλ. Τν ζηόρν, δειαδή, ηεο γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο. Πξόθεηηαη γηα ηελ εθθξαζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα δηαηππώλεη κε άλεζε, κε σξαίν ηξόπν, κε ζσζηή έθθξαζε απηό πνπ ζθέθηεηαη θη απηό πνπ ληώζεη θαη αηζζάλεηαη. Απηόλ ηνλ πξσηαξρηθό ζηόρν, ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνλ ππεξεηνύκε κε πνιιαπινύο ηξόπνπο, κε πνηθίιεο ηερληθέο θαη κε δνθηκαζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο. Σαο ππελζπκίδνπκε, ελεκεξσηηθά θπζηθά, όινπο ηνπο δηδαθηηθνύο καο ηξόπνπο θαη όια ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ κέγηζηνπ ζε ζεκαζία ζηόρνπ καο: λα δεκηνπξγήζνπκε δειαδή καζεηέο ζθεπηόκελνπο πξώηα, αιιά θαη ηθαλνύο λα δηαηππώλνπλ κε ζαθήλεηα θαη θαζαξόηεηα ηε ζθέςε ηνπο. Υπάξρεη πξώηα κηα δέζκε καζεκάησλ (Αξραία Διιεληθή Γιώζζα, Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία / Λνγνηερλία), πνπ, όηαλ ιεηηνπξγνύλ κε πςεινύο πνηνηηθνύο δείθηεο, θαιιηεξγνύλ ην καζεηή γισζζηθά: ηνπ εκπινπηίδνπλ δειαδή ην ιεμηιόγην, ηνπ δηδάζθνπλ ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζπληαθηηθή νξζόηεηα, ηνπ αλαπηύζζνπλ ηε γισζζνιαηξία θαη ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα απνδεηάεη πάληα ηελ πην πςειή γισζζηθή αηζζεηηθή. 17

17 Εκπαιδευηήπια Δούκα Υπάξρνπλ νη δηδάζθνληεο ηα καζήκαηα απηά. Λεηηνπξγνύλ πάληα ζηελ ηάμε σο πξόηππα ζσζηνύ γισζζηθνύ ήζνπο. Όινη νη δηδάζθνληεο αθνινπζνύκε έλα γξαπηό ζρέδην καζήκαηνο, γηα λα είλαη ην γισζζηθό κάζεκα νξγαλσκέλν, κεζνδηθό, κε ινγηθή αθνινπζία θαη ζπλέπεηα. Δμάιινπ, είλαη γλσζηό όηη ε νξγαλσκέλε ζθέςε δεκηνπξγεί ηε ζσζηή έθθξαζε. Υπάξρεη γηα θάζε κάζεκα έληππν ή ςεθηαθό ππνζηεξηθηηθό πιηθό, βνεζεηηθά πξόζζεηα ηεύρε θαη πιηθό απνζεθεπκέλν ζην καζεηηθό ππνινγηζηή. Όια απηά ηα ζηνηρεία, σο πξόηππα ζσζηνύ γισζζηθνύ ήζνπο, δίλνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη ηε γλώζε κε κηα γιώζζα ζηξσηή, θαηαλνεηή, εύιεπηε θαη σξαία. Υπάξρεη, ηέινο, ην εηδηθό ηεηξάδην εθζέζεσλ. Ο καζεηήο, αμηνπνηώληαο ην, δελ αζθείηαη κόλν ζηελ παξαγσγή πξνζσπηθνύ γξαπηνύ ιόγνπ. Αζθείηαη θαη ζε θάηη άιιν: ζηε ιεγόκελε απηνδηόξζσζε. Πξνζπαζεί δειαδή ν ίδηνο λα δηνξζώζεη ηα όπνηα γισζζηθά ηνπ ζθάικαηα. Απηή ε ηαθηηθή θαζεκεξηλά ηνλ βειηηώλεη θαη ηνπ πξνάγεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εθθξαζηηθή άλεζε. Με απηά ηα ζηνηρεία νηθνδνκνύκε ην κέγηζην θαη, ηειηθά, ην πεηπραίλνπκε: πιάζνπκε ην καζεηή ηθαλό λα δεκηνπξγεί πξσηόηππε ζθέςε θαη λα ηελ εθθξάδεη, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, κε εθθξαζηηθή αξηηόηεηα. 18

18 Γυμνάζιο Τάξη Α Τα Μαζεκαηηθά θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο Ζ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη παξαηεξεηηθόηεηαο Πξώηνλ: ηα Μαζεκαηηθά Τα ηδηαίηεξα ζέκαηα ηεο δηδαθηέαο ύιεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, είλαη ζπλνπηηθά ηα αθόινπζα: Αξηζκνί θαη πξάμεηο Μεηξήζεηο Δμηζώζεηο Πνζνζηά Αλάινγα θαη αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά Γεσκεηξία Μέζα από ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο άμνλεο, νη καζεηέο θαινύληαη λα επηηύρνπλ έλα πιήζνο εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ζπλνςηζζνύλ ζηα αθόινπζα ζεκεία: Να θαηαλννύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθήο έθθξαζεο αξηζκώλ (θπζηθώλ, δεθαδηθώλ, θιαζκάησλ θαη ζπκκηγώλ) Να θαηαλννύλ θαη λα εθηεινύλ κε επηηπρία ηηο πξάμεηο κεηαμύ αξηζκώλ. Να θαηαλννύλ ηα πνζνζηά θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο θιαζκαηηθνύο θαη δεθαδηθνύο αξηζκνύο γηα λα ηα εθθξάδνπλ. 19

19 Εκπαιδευηήπια Δούκα Να θαηαλννύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο απηώλ ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ. Να επηιύνπλ πξνβιήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ εμηζώζεσλ. Να αλαγλσξίδνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα επζεία, εκηεπζεία. επζύγξακκν ηκήκα, επίπεδν, εκηεπίπεδν, γσλία, θύθινο, σο πξνο ηηο βαζηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Να ζρεδηάδνπλ ζσζηά ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ γεσκεηξηθώλ νξγάλσλ. Να ηαμηλνκνύλ ηα είδε ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ σο πξνο ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. Δπηπξόζζεηα, σο γεληθόηεξνη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ επηδηώθεηαη λα επηηεπρζνύλ κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ νη εμήο: Να αμηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηελ Άιγεβξα, πξνθεηκέλνπ λα ιύζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Να αμηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο γύξσ από ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Να κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ ηνπο αξηζκνύο, ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζπκβνιηθέο ηνπο εθθξάζεηο γηα λα εμεξεπλνύλ έλα θαηλόκελν ή κηα θαηάζηαζε ή έλα αλνηθηό πξόβιεκα. Να κπνξνύλ λα εμεξεπλνύλ έλα θαηλόκελν ή κηα θαηάζηαζε πνπ απαηηεί ηε ρξήζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, ελλνηώλ, ζρέζεσλ θαη γεσκεηξηθώλ νξγάλσλ. Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηελ έθβαζε θαη ην απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Να αλαπαξηζηνύλ γεσκεηξηθά θαη γξαθηθά αξηζκνύο θαη ηδηόηεηεο απηώλ. Να κεηαθέξνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. 20

20 Γυμνάζιο Τάξη Α Να εθθξάδνπλ ιεθηηθά θαη ζπκβνιηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ γεληθώλ θαη εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη (ζπλζεηηθέο) εξγαζίεο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε απαηηεί από κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηε ρξεζηκνπνίεζε δηδαθηηθώλ αξρώλ, όπσο ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε ελεξγόο εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε θαηαζηάζεηο δηεξεύλεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνύ, θαζώο θαη ε νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ κέζσ ηεο παξνρήο ιεπηνκεξνύο αλαηξνθνδόηεζεο. Γεύηεξν: νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο Σηελ Α Γπκλαζίνπ δηδάζθνληαη δύν ελδηαθέξνληα καζήκαηα: Βηνινγία θαη Γεσγξαθία. Σην ζρνιείν καο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα, ηα κέζα, ηηο γλώζεηο θαη ηε δηάζεζε λα είλαη απηά ηα καζήκαηα ηδηαίηεξα επράξηζηα ζηα παηδηά! Ξεθηλώληαο από ηε Βηνινγία, έρνπκε σο θύξην ζθνπό λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο καο, κε ηνλ πην απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν, βαζηθέο γλώζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Παξάιιεια, ε δηδαζθαιία καο απνβιέπεη ζην λα κπνξνύλ νη καζεηέο καο λα θαηαλννύλ έλα θείκελν πνπ δηαβάδνπλ 21

21 Εκπαιδευηήπια Δούκα ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή ζην internet θαη έρεη ζέκα ζρεηηθό κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηόο καο. Σηελ πξνζπάζεηά καο απηή, έρνπκε ζηε δηάζεζή καο πνιιά κέζα. Τν πξώην είλαη ην εξγαζηήξην Βηνινγίαο, ηνλ πην αγαπεκέλν επηζηεκνληθό ρώξν ησλ παηδηώλ! Οη κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο θπηηάξσλ, νη παξαηεξήζεηο πξνπιαζκάησλ νξγάλσλ, ε αλαηνκία νξγάλσλ από δώα θιπ., απνηεινύλ κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο. Πξάγκαηη, είλαη εληππσζηαθό λα δηδάζθνπκε ζηνπο καζεηέο ην δσηθό θαη ην θπηηθό θύηηαξν κε ηα νξγαλίδηά ηνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα βιέπνπλ ηέηνηα θύηηαξα ζην κηθξνζθόπην θαη κάιηζηα λα θηηάρλνπλ θαη κόλνη ηνπο λσπά παξαζθεπάζκαηα πξνο παξαηήξεζε! Παξάιιεια, ην άξηην θαη πνιύ ελδηαθέξνλ ειεθηξνληθό ινγηζκηθό ηνπ Υ- πνπξγείνπ Παηδείαο γίλεηαη ν βαζηθόο θαζεκεξηλόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ζηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο πνπ θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο δηαζέηεη πιένλ. Δληππσζηαθέο παξνπζηάζεηο, παηρλίδηα βηνινγίαο θαη quiz ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε καζεηή, αθνύ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ καζεηηθό ππνινγηζηή. Έηζη, ηα παηδηά κπνξνύλ λα δνπλ ζην ζπίηη ηνπο όια όζα είπακε ζηελ ηάμε θαη λα εμαζθεζνύλ κε ηα πνιιά θαη ελδηαθέξνληα παηρλίδηα ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπηπιένλ, ε Οκάδα Δξγαζίαο ησλ βηνιόγσλ ζπλερώο παξάγεη θαηλνύξηεο παξνπζηάζεηο-powerpoint γηα ηα δηδαθηηθά ζέκαηα γηα ηα νπνία νη παξνπζηάζεηο απηέο ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο. Σθνπόο καο είλαη λα θάλνπκε ην κάζεκα όζν πην ελδηαθέξνλ θαη πην δσληαλό γίλεηαη, ρσξίο λα κεηώλεηαη ε παξνπζία ηνπ 22

22 Γυμνάζιο Τάξη Α θαζεγεηή-εκπλεπζηή, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην πιηθό ζην κάζεκά ηνπ θαη ρηίδεη έλα θιίκα ζπλερνύο αληαιιαγήο γλώζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Δμάιινπ, κηα θαη ην ζρνιείν καο εμνηθεηώλεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηελ θνπιηνύξα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή από πνιύ λσξίο, θαηεπζύλνπκε όια ηα παηδηά ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ην νπνίν ζπκβνπιεύνληαη νη καζεηέο γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηώλ ζε νκάδεο ζηελ ηάμε ή θαη ζην ζπίηη ηνπο. Όζνλ αθνξά ηώξα ζηε Γεσγξαθία, θξνληίδνπκε λα θάλνπκε ζηα παηδηά έλα όκνξθν ηαμίδη ζηνλ θόζκν. Ο ράξηεο γίλεηαη ην βαζηθό καο εξγαιείν, είηε είλαη ζην βηβιίν, ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο, ζην ηεηξάδην σο εξγαζία ησλ καζεηώλ, είηε πνιύ πεξηζζόηεξν ζηα πξσηόηππα θαη δηαδξαζηηθά πιηθά πνπ δηαζέηνπκε: ην GEO, ην Google earth, ην Cruiser. Δίλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθό λα βιέπεηο παηδηά πνπ δείρλνπλ θάπνηεο θνξέο αδηάθνξα, λα ιαρηαξνύλ λα απνθηήζνπλ γλώζε θάλνληαο πινήγεζε κε ην αεξνπιαλάθη ηνπο ζε ρώξεο ηνπ θόζκνπ (καζαίλνληάο ηεο παξάιιεια) θαη αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσκνξθνινγία ηνπο, ηα πνηάκηα, ηα βνπλά ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν, επηρεηξνύκε λα θάλνπκε ηνπο καζεηέο καο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ, καζαίλνληαο θαη θαηαλνώληαο ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο ησλ ιαώλ θαη ηηο ζπλζήθεο θαη ζπλήζεηεο ηεο δσήο ηνπο. Τέινο, έλαο νπζηαζηηθόο ζηόρνο ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ Α Γπκλαζίνπ είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνύο πόξνπο, θά- 23

23 Εκπαιδευηήπια Δούκα ηη πνπ βηώλνπλ έληνλα κε ηε δηθή ηνπο δεκηνπξγία εξγαζηώλ ζε νκάδεο, αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο από ηελ παξάδνζε-δηδαζθαιία, ην δηαδίθηπν, ην βηβιίν, θαη ηηο εληππσζηαθέο ζπδεηήζεηο καο κέζα ζηελ ηάμε. Τα παηδηά κε απηό ηνλ ηξόπν επαηζζεηνπνηνύληαη, ελεκεξώλνληαη, απνθηνύλ θξηηηθή καηηά γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαζεκεξηλά ζέκαηα θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα λα γίλνπλ νη ελεξγνί πνιίηεο ηνπ αύξην. 24

24 Γυμνάζιο Τάξη Α Οη δηδαθηηθέο καο θαηλνηνκίεο Πξσηνπνξηαθά αλνίγκαηα ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο Η είζνδνο ησλ καζεηώλ καο ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο από ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη καζεηέο καο έξρνληαη ζε επαθή κε έλα επξύ θάζκα γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ελώ παξάιιεια θαινύληαη λα κπεζνύλ ζε λένπο ηξόπνπο αθαηξεηηθήο ζθέςεο θαη λα αλαπηύμνπλ αλώηεξεο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο (λα κάζνπλ δειαδή πώο λα καζαίλνπλ). Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ν δάζθαινο νθείιεη λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηώλ, ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηώληαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, ππνζηεξηδόκελεο από ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία. Μέζα από ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ α- θνξνύλ: ζηε δηάηαμε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζηελ επηινγή δηδαθηηθνύ κνληέινπ ζηελ αλάζεζε νκαδηθώλ ή αηνκηθώλ εξγαζηώλ αιιά θαη ζηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνύ ππνινγηζηή, ν εθπαηδεπηηθόο ζπληνλίδεη θαη θαηεπζύλεη ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπόκελσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, όπσο απηνί απνηππώλνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθό Μαζεζηαθό Φάξηε. Οη καζεηέο από ηελ πιεπξά ηνπο κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ ζηα ςεθηαθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα 25

25 Εκπαιδευηήπια Δούκα λα θξαηήζνπλ ειεθηξνληθέο ζεκεηώζεηο λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο ςεθηαθό αξρείν (e-portfolio). Δπίζεο, ε επθνιία πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ αλνίγεη έλα «παξάζπξν» ζηνλ θόζκν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλώζεο. Η θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ηελ αμηνπνίεζε πιήζνπο ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ, είηε απνζεθεπκέλσλ ζηνλ καζεηηθό ππνινγηζηή ησλ εθπαηδεπόκελσλ, είηε πξνζβάζηκσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Έηζη, νη καζεηέο κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε δπλακηθά πξνγξάκκαηα, πξνζαλαηνιηζκέλα, ι.ρ., ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσκεηξίαο, λα παξαθνινπζήζνπλ πξνζνκνησκέλα πεηξάκαηα θαη θαηλόκελα πνπ ζα ήηαλ δύζθνιν λα πινπνηεζνύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα κάζνπλ παίδνληαο κε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θαζώο επίζεο θαη λα κειεηήζνπλ ηζηνξηθά έγγξαθα θαη ληνθνπκέληα. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο αιιά θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνζιακβάλεη ε λέα γεληά ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ν εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα αλαδείμεη ηελ πξόζζεηε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαη λα δώζεη θίλεηξν ζηνπο καζεηέο γηα κάζεζε εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθόο δελ απνηειεί πηα απζεληία αιιά αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ ζπλεξγάηε, αιιειεπηδξώληαο κε ηνπο καζεηέο, βνεζώληαο ηνπο λα δηακνξ- 26

26 Γυμνάζιο Τάξη Α θώζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο θαη απόςεηο θαη πξνζθέξνληαο εξεζίζκαηα γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκό. Η γλώζε νηθνδνκείηαη ζπλεξγαηηθά, κέζα από ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη όρη κε ην κνλόινγν θαη ηελ ζηείξα παξνπζίαζε αθεξεκέλσλ θαη θελώλ λνήκαηνο ελλνηώλ. Σηε ζεκεξηλή επνρή ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ, νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην ζύγρξνλν ζρνιείν, νθείινπλ λα έρνπλ σο κνλαδηθό απνδέθηε ηνλ εθπαηδεπόκελν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνηειεί ην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο δπλαηέο πεγέο κάζεζεο θαη γλώζεο. Να ζαο παξνπζηάζνπκε, όκσο, πην αλαιπηηθά θαη πεξηζζόηεξν ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλεο από ηηο ήδε εθαξκνδόκελεο ζην Γπκλάζηό καο θαηλνηνκίεο: 27

27 Εκπαιδευηήπια Δούκα Πξώηε: Μαζεηηθόο Υπνινγηζηήο Η εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή δελ απνηειεί, θπζηθά, κηα πξάμε εληππσζηαζκνύ θαη δηδαθηηθήο επίδεημεο. Αληίζεηα, πξόθεηηαη γηα νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ καζεηηθώλ ππνινγηζηώλ ζηελ όιε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο καο έξρνληαη πιένλ από ην Γεκνηηθό καο ζρνιείν πιήξσο εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Έηζη, ην ειεθηξνληθό ιεγόκελν κάζεκα απνηειεί πιένλ θαζεκεξηλό γεγνλόο. Τα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα νξαηά: ην κάζεκα γίλεηαη πιένλ δσληαλό, άκεζν, θαηαλνεηό, αθνκνηώζηκν θαη, θπξίσο, επράξηζην. 28

28 Γυμνάζιο Τάξη Α Γεύηεξε: Σρέδηα καζεκάησλ Η πνηόηεηα ελόο καζήκαηνο θαη ε όιε ηνπ απήρεζε ζηνπο καζεηέο θαζνξίδνληαη θαη εμαξηώληαη από πνιινύο παξάγνληεο. Ο πην ζεκαληηθόο ίζσο από απηνύο ηνπο παξάγνληεο είλαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο θαη κεζόδεπζεο ηνπ καζήκαηνο. Απηό, θπξίσο, επηδηώθεηαη κε ηα ζρέδηα καζεκάησλ: νξγαλώλνπλ κεζνδηθά θαη πξνδηακνξθώλνπλ ηελ όιε πνξεία θαη ηε ζπλνιηθή ηξνρηά πνπ ζα δηαγξάςεη γεληθά ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Τα ζρέδηα δειαδή καζεκάησλ απνηξέπνπλ θαη εμαιείθνπλ έλαλ πνιύ ζνβαξό θίλδπλν: λα θαηαζηεί έλα κάζεκα ακέζνδν, αλνξγάλσην, απηνζρεδηαζηηθό θαη, επνκέλσο, αλαπνηειεζκαηηθό. Τν πην νπζηώδεο, όκσο, είλαη όηη όια ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ εθπνλήζεη νη δηδάζθνληεο, παξαπέκπνπλ άκεζα ζην ςεθηαθό πιηθό πνπ ζηεξίδεη θαη εκπινπηίδεη θάζε δηδαζθαιία. 29

29 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τξίηε: Ληγόηεξν δηάβαζκα ζην ζπίηη Δίλαη κηα ζύγρξνλε, «πξαθηηθή» θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή θηινζνθία. Ο βαζηθόο ηεο ζηόρνο είλαη, θπξίσο, έλαο: ε νπζία ηνπ καζήκαηνο, απεηθνληδόκελε θαη δηαγξακκαηηθά, αξρίδεη θαη θιείλεη κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη, δειαδή, έηζη νξγαλσκέλα ηα καζήκαηα, ώζηε ε πξόζιεςε, ε θαηαλόεζε, ε αθνκνίσζε θαη ε νξηζηηθή εκπέδσζε ελόο καζήκαηνο λα νινθιεξώλνληαη, σο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Τν απνηέιεζκα είλαη απηνλόεην: πεξηνξίδεηαη θαη ζπξξηθλώλεηαη ν ρξόλνο κειέηεο ζην ζπίηη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνδεζκεύεηαη θάπσο ν καζεηήο από πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο κειέηεο θαη αμηνπνηεί ην ρξόλν ηνπ θαη ζε άιιεο δεκηνπξγηθέο ελαζρνιήζεηο. Πξνο ην παξόλ, βέβαηα, ε θαηλνηνκία απηή εθαξκόδεηαη ζε ηξία καζήκαηα: Θξεζθεπηηθά, Ιζηνξία, Γεσγξαθία κε ελδερόκελεο πξννπηηθέο επέθηαζεο. 30

30 Γυμνάζιο Τάξη Α Τέηαξηε: Βνεζεηηθό Υπνζηεξηθηηθό Υιηθό Κάζε κάζεκα ρξεηάδεηαη ππνζηεξηθηηθό πιηθό, έληππν ή ειεθηξνληθό. Ο δηδαθηηθόο ιόγνο, όζν ηέιεηνο θαη αλ είλαη, έρεη πάληα κηα εγγελή αδπλακία: δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί απηνύζηνο θαη πιήξεο ζηε καζεηηθή κλήκε. Γη απηό θαη ρξεηάδεηαη ηα βνεζεηηθά ηνπ ζπκπιεξώκαηα. Δκείο, σο Γπκλάζην θαη σο δηδάζθνληεο, πηζηεύνπκε ζε απηό ην αμίσκα θαη ζε απηή ηε δηδαθηηθή αλάγθε. Γη απηό θαη δεκηνπξγήζακε, γηα όιν ζρεδόλ ην θάζκα ησλ καζεκάησλ: Βνεζεηηθά ηεύρε, ππνζηεξηθηηθά ηνπ δηδαθηηθνύ καο έξγνπ. Σε απηά ζα πξνζηξέμεη ν καζεηήο γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ καζεκάησλ ηνπ ζην ζπίηη. Η σθέιεηα πνπ θαζεκεξηλά απνθνκίδεη ν καζεηήο από ηα βνεζεηηθά ηεύρε, είλαη πνιιαπιή: α) «απεηθνλίδνπλ», κε ζπλνπηηθό ηξόπν, ηελ νπζία ηνπ θάζε καζήκαηνο β) δηεπθνιύλνπλ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε θαη ηελ άλεηε εκπέδσζε ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο γ) πεξηέρνπλ πινύζην αζθεζηνιόγην, επαλαιεπηηθνύ θαη εκπεδσηηθνύ ραξαθηήξα. 31

31 Εκπαιδευηήπια Δούκα Πέκπηε: Καηλνύξηνη έιεγρνη επίδνζεο Η κνξθή ησλ ειέγρσλ αιιάδεη θαη δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε κία αλαιπηηθή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Βάζεη γεληθώλ θαη εηδηθώλ θξηηεξίσλ πνπ ην θαζέλα έρεη πξνζπκθσλεκέλν ζπληειεζηή βαξύηεηαο θαη ζπκκεηέρεη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ζηελ δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο, πξνθύπηεη κηα αληηθεηκεληθή θαη εκπεξηζηαησκέλε απεηθόληζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή από ηελ βαζκνζεξία ελώ παξάιιεια σζείηαη ζηελ απηναμηνιόγεζε. Σπκπεξαζκαηηθά νη λένπ ηύπνπ έιεγρνη απνηεινύλ κεηξήζηκα κεγέζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή αιιά θαη ηεο α- πόθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ κέιινληνο ζην «Σρνιείν ηνπ Μέιινληνο». 32

32 Γυμνάζιο Τάξη Α Να δηεπθξηλίζνπκε, όκσο, θαη ην εμήο: νη δηδαθηηθέο καο θαηλνηνκίεο, πνπ ζπλαξηζκήζεθαλ ζηα πξναλαθεξόκελα, είλαη απιώο ελδεηθηηθέο ζπληζηνύλ δειαδή έλα κέξνο ησλ όζσλ εθαξκόδνπκε. Δμάιινπ, ζε άιια ζεκεία απηνύ ηνπ ηεύρνπο έρεη γίλεη ήδε εθηελήο ιόγνο γηα: ηνλ Μαζεζηαθό Φάξηε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ΜΥ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ην πξόγξακκα Σηάζε Εσήο πνπ ξπζκίδεη ζην ζύλνιό ηεο ηε δηαθηηθή πξάμε πνπ δεκηνπξγεί κηα λέα δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία πνπ νδεγεί ζηελ αγάπε θαη ηε καγεία ηεο ινγνηερλίαο πνπ δεκηνπξγεί ηνλ άλζξσπν κε ηηο εζηθέο αμίεο Καηαιεθηηθά θαη κε αθνξκή ηα ακέζσο πξνεγνύκελα, λα ηνλίζνπκε απηό πνπ ζπληζηά ην πξσηαξρηθό καο πηζηεύσ. Έλα ζρνιείν, πνπ αλήθεη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξσηνπνξία, θνζκείηαη πάληα από δύν εύζεκα: Πνηόηεηα θαη Καηλνηνκία 33

33 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τα «θέξδε» ηνπ καζεηή Δηδηθόηεξα, ε έλαξμε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ ζην ζρνιείν καο ζπληειεί, κε βάζε θαη ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, λα θαηαθηά ν καζεηήο: 6. την διαμόρφωςη αιςθητικοφ κριτηρίου 5. την ομαλή ανάπτυξη του ςώματοσκαλλιζργεια των κινητικών ικανοτήτων 1. την ολόπλευρη ανάπτυξη μαθητήσ 4. την καλλιζργεια τησ γλωςςικήσ ζκφραςησ 2. τη διεφρυνςη ςυςτήματοσ αξιών 3. τον ζλεγχο του ςυναιςθηματικο φ κόςμου 34

34 Γυμνάζιο Τάξη Α Έλα «ειεθηξνληθό» κάζεκα Τη είλαη "ειεθηξνληθό" κάζεκα; Ηιεθηξνληθό κάζεκα νλνκάδνπκε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο, ρξήζε πνπ γίλεηαη από ηνπο καζεηέο θαη από ηνπο δηδάζθνληεο, άιινηε παξάιιεια, άιινηε μερσξηζηά. Από ηη απνηειείηαη; Από πιεπξάο πιηθώλ κέζσλ, ην ειεθηξνληθό κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ δηδάζθνληνο, ην δηαδξαζηηθό πίλαθα, ηνλ projector θαη ηελ αζύξκαηε δηαδίθηπσζε. Τα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ηζηόηνπνη, θπξίσο εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (ειιεληθά θαη μέλα) θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνεηνηκαζκέλν από ηνπο δηδάζθνληεο κε δηαδξαζηηθό θαη νπηηθναθνπζηηθό ραξαθηήξα. Πώο γίλεηαη; Όπσο όια ηα καζήκαηα, έηζη θαη ην ειεθηξνληθό, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην καζεζηαθό ράξηε ηνπ ζρνιείνπ καο, εηδηθόηεξα ζηελ εθάζηνηε δηδαθηηθή ελόηεηα. Γηδάζθσλ θαη καζεηέο εηζάγνληαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ειεθηξνληθό 35

35 Εκπαιδευηήπια Δούκα πεξηβάιινλ εξγαζίαο, όπνπ αλαπηύζζνληαη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Τέηνηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ: ηελ ύιε κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο όρη κόλν ζε κνξθή θεηκέλνπ αιιά κε πνηθηιία εηθόλσλ, ζρεκάησλ, βίληεν, ήρσλ θαη δηεξεπλεηηθώλ αζθήζεσλ, ώζηε νη καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ (ελεξγεηηθά) ηε λέα γλώζε, αληί λα ηε ιάβνπλ (παζεηηθά) έηνηκε. πιηθό αζθήζεσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αμηνινγνύληαη θαη λα απην-αμηνινγνύληαη σο πξνο ηελ επηηπρία εκπέδσζεο ηεο δηδαρζείζαο ύιεο. Πνηεο είλαη νη σθέιεηεο; Η θπξηόηεξε ηδηαηηεξόηεηα ελόο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο είλαη ν πινύηνο θαη ε πνηθηιία κέζσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο καζεηέο θαη δηδάζθνληεο. Η πνηθηιία απηή ζπκβάιιεη ζε πνιιά. Σπγθεθξηκέλα: Αίξεηαη ε κνλνηνλία ηνπ καζήκαηνο. Έιθεηαη εύθνια θαη δηαξθέζηεξα ε πξνζνρή ησλ καζεηώλ. Δκπεδώλεηαη ε γλώζε από ηελ ηάμε. Μεηώλεηαη ν ρξόλνο κειέηεο ζην ζπίηη. Δλζαξξύλεηαη θαη δηεπθνιύλεηαη ε απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, θαζώο δελ εηζπξάηηεη ηε γλώζε απιώο αιιά ηελ αλαθαιύπηεη. Καιιηεξγνύληαη νη κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο («καζαίλσ πώο λα καζαίλσ») ηνπ καζεηή, γηαηί πεξηεγείηαη ζηε γλώζε, επηιέγεη ηελ πιεξνθνξία, ηε ζπλζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηξόπνπο απην-αμηνιόγεζεο. Δληζρύεηαη ν καζεηνθεληξηθόο θαη νκαδνζπλεξγαηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο εηο βάξνο ηνπ (αλαρξνληζηηθνύ) δαζθαινθεληξηθνύ. 36

36 Γυμνάζιο Τάξη Α Τν αμηαθό καο ζύζηεκα Οη εζηθέο αμίεο ζηε δσή ησλ καζεηώλ καο Η κόξθσζε δελ είλαη κέγεζνο πνζνηηθό. Γελ πξνζκεηξάηαη δειαδή σο έλα επξύ άζξνηζκα γλώζεσλ ή σο έλα ζύλνιν πιεξνθνξηώλ. Δθηόο από ηηο γλώζεηο, πνπ είλαη βέβαηα ζηνηρείν απαξαίηεην, ε κόξθσζε πξνϋπνζέηεη θαη θάηη άιιν. Δίλαη απηό πνπ: νινθιεξώλεη ηνλ άλζξσπν ηνλ αλαδεηθλύεη σο εζηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ σξαηνπνηεί ην εζσηεξηθό ηνπ πξόζσπν ηνλ δηακνξθώλεη σο εζσηεξηθή - ςπρηθή θαιιηέξγεηα Γελ είλαη εύθνιε ππόζεζε απηή, αθξηβώο, ε εζσηεξηθή αλάπιαζε θαη αλάδεημε ηνπ αλζξώπνπ. Οη γλώζεηο δελ επαξθνύλ. Ομύλνπλ, θπξίσο, ηηο πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ. 37

37 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τν ζηνηρείν, όκσο, πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζκηιέςεη θαη λα δηακνξθώζεη ην εζσηεξηθό πξόζσπν ηνπ αλζξώπνπ αθνινπζεί κεηά ηηο γλώζεηο θαη είλαη απηό πνπ ζηνλ θαζεκεξηλό καο ιόγν ην ιέκε: εζηθέο αμίεο θαη αξεηέο Δξώηεκα εύινγν θαη ινγηθό: δηδάζθνληαη νη εζηθέο αμίεο θαη νη αξεηέο; Γηδάζθνληαη αιιά όρη σο καζήκαηα. Ούηε κε ιόγν ξεηνξηθό, θεξπγκαηηθό ζπκβνπιεπηηθό. Οη ζεκεξηλνί λένη δελ αλέρνληαη ηελ ππεξβνιηθή ξεηνξηθή, ηε κεγαινζηνκία, ηα πνιιά θαη ηα πνκπώδε ιόγηα. Αληηδξνύλ θαη ζρεδόλ θιείλνπλ ηα απηηά ηνπο. Πώο, ινηπόλ, ζα κπνξνύζαλ λα «δηδαρζνύλ» νη αμίεο θαη νη αξεηέο; Με πνιινύο άιινπο ηξόπνπο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη: ε πεηζηηθή δύλακε ηνπ παξαδείγκαηνο νη θαζεκεξηλέο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ηηο δεη άκεζα ν καζεηήο) νη πνηθίιεο θνηλσληθέο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ε ζηαδηαθή άζθεζε ηνπ καζεηή λα θάλεη απηό πνπ πξέπεη ηα όζα «δηδάζθνπλ» ηα κεγάια θείκελα ηεο αλζξσπόηεηαο. Δκείο, σο ζρνιείν θαη σο εθπαηδεπηηθνί, έρνπκε δηακνξθώζεη έλα εηδηθό πξόγξακκα, κε πξσηαξρηθό ζηόρν λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο καο, λα βηώζνπλ θαη λα πξνζδερζνύλ: ηνλ πνιηηηζκό ηεο ςπρήο 38

38 Γυμνάζιο Τάξη Α ηε ζσζηή ζηάζε ζηε δσή ηηο ζσζηέο θηιηθέο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο ην κεγαιείν ησλ εζηθώλ αμηώλ θαη ηε ιάκςε ηεο αξεηήο. Τν πξόγξακκα απηό γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξαγκαηηθνύ αλζξώπνπ κέζα από ηνλ άλζξσπν ην νλνκάδνπκε: Σηάζε Εσήο Γελ πξόθεηηαη, βέβαηα, γηα κάζεκα κε ηελ θιαζηθή έλλνηα. Πξόθεηηαη γηα πνηθίιεο δξάζεηο βησκαηηθνύ ραξαθηήξα: α) γηα ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ κόλνη ηνπο ηελ έλλνηα ηεο αμίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αξεηήο β) γηα δηάθνξεο εμνξκήζεηο ζε ρώξνπο θαη ηδξύκαηα, ζηα νπνία δεη θαη π- πνθέξεη ν πάζρσλ ζπλάλζξσπνο γ) γηα εμνξκήζεηο ζε πεξηνρέο κε ηξαπκαηηζκέλν ην θπζηθό πεξηβάιινλ, κε ζηόρν νη καζεηέο καο λα επνπιώζνπλ ηα βαζηά ηξαύκαηα δ) γηα δηδαζθαιίεο θεηκέλσλ πςειήο ινγνηερληθήο ζηάζκεο, κέζα από ηα νπνία (θείκελα) απηνπξνβάιινληαη, κε ην δηθό ηνπο αλάζηεκα, νη ήξσεο ηνπ θαινύ, ηνπ σξαίνπ, ηνπ αιεζηλνύ θαη ηεο εληηκόηεηαο. Μέζα από ηέηνηα «καζήκαηα» θαη κέζα από ηέηνηεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη καζεηέο καο, κε ην πξόγξακκα Σηάζε Εσήο, θαηαλννύλ πόζν σξαίν, πόζν ζεκαληηθό θαη πόζν ζπνπδαίν είλαη: 39