Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14"

Transcript

1 Πεξηερόκελα Πξόινγνο Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ καο Τα Μαζεκαηηθά θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο Ζ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη παξαηεξεηηθόηεηαο Οη δηδαθηηθέο καο θαηλνηνκίεο Πξσηνπνξηαθά αλνίγκαηα ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο Τα θέξδε ηνπ καζεηή...35 Έλα «ειεθηξνληθό» κάζεκα..36 Τν αμηαθό καο ζύζηεκα Οη εζηθέο αμίεο ζηε δσή ησλ καζεηώλ καο Υπνδνκέο εμνπιηζκόο κέζα δηδαζθαιίαο Τα ζεκέιηα ηεο πνηνηηθήο καο ππεξνρήο Δπίινγνο

2 Πξνινγηθό ζεκείσκα Γυμνάζιο Τάξη Α Αγαπητοί Γονείς, Τα παηδηά ζαο, νη δηθνί καο καζεηέο, νινθιήξσζαλ ήδε ηνλ θύθιν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ν πξώηνο κεγάινο θαη νπζηαζηηθόο ζηαζκόο ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή. Από ηε θεηηλή ρξνληά αλνίγεηαη πιένλ κπξνζηά ηνπο ε σ- ξαία αιιά θαη, αζθαιώο, δπζθνιόηεξε πξννπηηθή ηνπ Γπκλαζίνπ. Η δπζθνιία είλαη, βέβαηα, πάληα ζρεηηθή. Γελ θαζνξίδεηαη από καο. Γηακνξθώλεηαη από δύν θπξίσο ζηνηρεία: Τν πξώην: ηα παηδηά, θαζώο αξρίδνπλ ην Γπκλάζην, εηζέξρνληαη πιένλ ζην ζηάδην ηεο πξνεθεβείαο θαη ηεο εθεβείαο. Γύζθνιε, αζθαιώο, ειηθία. Τν θάζε παηδί κε πνιινύο εζσηεξηθνύο θξαδαζκνύο θαη αλαζηαηώζεηο, πεξλάεη από ηελ αζσόηεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ αλήζπρε θαη «εμεγεξκέλε» εθεβηθή. Τν δεύηεξν: είλαη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ αθνινπζνύκε ζην Γπκλάζην: πινπζηόηεξν, πεξηζζόηεξν απαηηεηηθό, αζθαιώο δπζθνιόηεξν, κε εληειώο λέα καζήκαηα (π.ρ. αξραία ειιεληθή γιώζζα, βηνινγία), κε κεγάιν εύξνο δηδαθηέαο ύιεο. 3

3 Εκπαιδευηήπια Δούκα Όια απηά είλαη θπζηθό λα αιιάδνπλ ξηδηθά ην ζθεληθό θαη λα δεκηνπξγνύλ έλα εληειώο θαηλνύξην καζεζηαθό πεξηβάιινλ. Βέβαηα, ζην ζρνιείν καο δηαζθαιίδνπκε έλα θιίκα εληαηόηεηαο, νκαιέο πξνϋπνζέζεηο κεηάβαζεο από ηε κηα βαζκίδα ζηελ άιιε θαη έλα καζεζηαθό λήκα πνπ «μεηπιίγεηαη» απξόζθνπηα, θαζώο ην παηδί αλεβαίλεη ζηαδηαθά ηνπο αλαβαζκνύο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη, ινηπόλ, ην Γπκλάζην κηα λέα βαζκίδα εθπαίδεπζεο, κε ην δηθό ηεο ρξώκα θαη κε ηε δηθή ηεο ηδηαηηεξόηεηα. Γη απηό θαη θξίλακε ζθόπηκν λα ζαο ε- λεκεξώζνπκε αλαιπηηθά κε απηό ην ηεύρνο, πνπ ήδε θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο. Θεσξνύκε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απηή ηελ πξώηε καο, γηα ηε θεηηλή ρξνληά, ε- πηθνηλσλία. Θα ζαο ελεκεξώζνπκε όρη ηόζν γηα ζέκαηα ιεηηνπξγηθά όζν, θπξίσο, γηα ζέκαηα: παηδείαο γλώζεο κάζεζεο κόξθσζεο αιιά θαη εζηθώλ αμηώλ ζηνηρεία πνπ όια καδί αλαδεηθλύνπλ ηνλ θάζε άλζξσπν ζε πξαγκαηηθό άλζξσπν. Απηόο, αθξηβώο, είλαη ν ζηόρνο καο: λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ Γπκλαζίνπ καο γηα ην δηδαθηηθό καο έξγν γηα ηηο εθαξκνδόκελεο δηδαθηηθέο θαηλνηνκίεο θαη, πξσηίζησο, γηα ην εθπαηδεπηηθό καο αμίσκα: 4

4 Γυμνάζιο Τάξη Α Δκείο δειαδή πηζηεύνπκε όηη, ζηε ζεκεξηλή δύζθνιε επνρή, ε γλώζε, ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ηηο εζηθέο αμίεο, ζπληζηά κηα αλεθηίκεηε θαηάθηεζε, πνπ εμαζθαιίδεη πνιιά πξσηεία ζηε δσή. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο θαη ζαο επρόκαζηε Καιή ζρνιηθή ρξνληά! Με εθηίκεζε Δθ κέξνπο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Κσλζηαληίλνο I. Γνύθαο 5

5 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην Πάληα ην άγλσζην πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν θάπνηα, κηθξή ή κεγάιε, αλεζπρία. Γηα ηνπο κηθξνύο καο καζεηέο, πνπ ηε θεηηλή ρξνληά μεθηλνύλ ην Γπκλάζην, ε βαζκίδα απηή είλαη, πξάγκαηη, θάηη ην άγλσζην θαη ην κε νηθείν. Παξάιιεια, βέβαηα, εμάπηεη ζηνλ θάζε καζεηή ηελ πεξηέξγεηα λα ην γλσξίζεη θαη λα ην νηθεησζεί. Γη απηό θη εκείο, γλσξίδνληαο πνιύ θαιά, όηη ηα παηδηά καο, νη καζεηέο καο, θάλνπλ ην πξώην κεγάιν βήκα ζηε δσή ηνπο:: Έρνπκε θξνληίζεη ε κεηάβαζε, από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην λα γίλεηαη απόιπηα νκαιά. Απηή, αθξηβώο, ε νκαιή κεηάβαζε εμαζθαιίδεηαη: κε ηε ζπλεξγαζία δαζθάισλ θαζεγεηώλ κε επηζθέςεηο θαζεγεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ ζηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ κε επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζην ρώξν ηνπ Γπκλαζίνπ γηα κηα πξώηε γλσξηκία θαη εμνηθείσζε κε ηελ νπζηαζηηθή ελεκέξσζε όισλ ησλ πξσηνεηζεξρόκελσλ ζηε γπκλαζηαθή βαζκίδα καζεηώλ. 6

6 Γυμνάζιο Τάξη Α Κπξίσο, όκσο, ε νκαιή κεηάβαζε ζην Γπκλάζην εμαζθαιίδεηαη από ην γεγνλόο όηη είκαζηε εληαίν ζρνιηθό πεξηβάιινλ, νηθείν, γλσζηό θαη θηιηθό γηα όια ηα παηδηά ηνπ Γεκνηηθνύ. Γεκηνπξγνύκε ζπλζήθεο νκαιήο πξνζαξκνγήο ησλ καζεηώλ καο ζην γπκλαζηαθό πεξηβάιινλ κε ηελ εδξαίσζε ελόο θιίκαηνο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη εξεκίαο. Πξνζαξκόδνπκε έγθαηξα ηνπο καζεηέο καο κε ην δηαθνξεηηθό βαζκνινγηθό ζύζηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θιίκαθα Μεηαηξέπνπκε ηελ θαζεγεηηθή πνιππξνζσπία ηνπ Γπκλαζίνπ, κε ηηο πνιιέο δηδαθηηθέο εηδηθόηεηεο (ζενιόγνη, θηιόινγνη, καζεκαηηθνί, θπζηθνί, ρεκηθνί, βηνιόγνη θιπ.) ζε κηαλ αλαγθαηόηεηα, πνπ ηελ επηβάιιεη ε καζεζηαθή εμεηδίθεπζε, αιιά θαη ζε κηα κνξθή δηδαθηηθήο ελαιιαγήο θαη πνηθηιίαο. Η εηζαγσγή ζε θάζε θαηλνύξην κάζεκα γίλεηαη νκαιά, ζηαδηαθά θαη κε δηδαθηηθνύο ηξόπνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ ε- μνηθείσζε. 7

7 Εκπαιδευηήπια Δούκα Σε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ Γπκλαζίνπ, εηζάγεηαη θαη ιεηηνπξγεί ν ζεζκό ηνπ Καζεγεηή-Σπκβνύινπ, πνπ νξίδεηαη ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνύ έηνπο θαη ιεηηνπξγεί πνιππνίθηια αθνύ: απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κε ηνπο καζεηέο. γλσξίδεη θάζε πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη γηα ηα παηδηά ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δσήο. αθηεξώλεη πνιιέο ώξεο από ηα δηαιείκκαηα, από ηα θελά αθόκε θαη από ηα απνγεύκαηά ηνπ ζηνπο καζεηέο. παξαθνινπζεί ζηελά ην δήηεκα ηεο επίδνζεο θαη ηεο δηαγσγήο. επηιύεη θαζεκεξηλά κηθξνπξνβιήκαηα. ζπλεξγάδεηαη ζπλερώο κε ηελ Χπρνιόγν. είλαη νπζηαζηηθά ν απνδέθηεο όισλ ησλ παξαπόλσλ ηόζν ησλ γνληώλ όζν θαη ησλ παηδηώλ. θαζνδεγεί, ζπκβνπιεύεη θαη ππνζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο ζε θάζε δπζθνιία. ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο γηα ηελ πνξεία ησλ παηδηώλ. πξσηνζηαηεί ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο αλζξσπηζηηθνύ θπξίσο πεξηερνκέλνπ, όπσο έξαλνη πνπ δηνξγαλώλνληαη θάζε ρξόλν. 8

8 Γυμνάζιο Τάξη Α Δθηόο όισλ απηώλ, επηδηώθνπκε θαη θάηη άιιν, ελδερνκέλσο ην πην νπζηώδεο θαη ην πην ζεκαληηθό: Να θαηαλνήζεη ν θάζε καζεηήο όηη ε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο είλαη ππόζεζε δύζθνιε θαη απαηηεί πνιιά πξνϋπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, πνπ θαηαθηά ην κέγηζην θέξδνο: ηε κειινληηθή θαηάθηεζε κηαο επηζηήκεο. 9

9 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο Δβδνκαδηαίεο ώξεο Μαζήκαηα δηδαζθαιίαο Θξεζθεπηηθά 2 Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Αξραία ειιεληθά θείκελα από κεηάθξαζε Αξραία ειιεληθή γιώζζα 3 2 Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Γισζζηθή δηδαζθαιία 3 Νενειιεληθή ινγνηερλία 2 Ιζηνξία 2 Αγγιηθά 5 * Γαιιηθά ή Γεξκαληθά 4 * Μαζεκαηηθά 4 Γεσγξαθία 2 Βηνινγία 2 Φπζηθή Αγσγή 4 * Αηζζεηηθή Αγσγή (Μνπζηθή) 1 Αηζζεηηθή Αγσγή (Καιιηηερληθά) 1 Οηθηαθή Οηθνλνκία 1 Πιεξνθνξηθή 1 Τερλνινγία 1 Σύλνιν σξώλ δηδαζθαιίαο: 40 * Γηεπξπκέλν σξνιόγην πξόγξακκα Δθπαηδεπηεξίσλ Γνύθα 10

10 Γυμνάζιο Τάξη Α Σηελ Α Γπκλαζίνπ, ηα Δθπαηδεπηήξηα Γνύθα πξνζθέξνπλ ζην καζεηή πέληε επηπιένλ ώξεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηελ εβδνκάδα. Σπγθεθξηκέλα, από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη νη καζεηέο καο δηδάζθνληαη δύν επηπιένλ ώξεο ηελ εβδνκάδα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. Δπίζεο, αθηεξώλνληαη δύν επηπιένλ ώξεο ηελ εβδνκάδα ζηε δηδαζθαιία ηεο δεύηεξεο μέλεο γιώζζαο (Γαιιηθώλ ή Γεξκαληθώλ). Δπίζεο, ην ζρνιείν καο δείρλεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο πξνζθέξνληαο κία επηπιένλ ώξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο, πξαγκαηνπνηνύληαη, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο Βηνινγίαο, ζηνλ πιήξσο εμνπιηζκέλν ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθήο Φεκείαο Βηνινγίαο. Δμάιινπ, θαη γηα ην κάζεκα ηεο Τερλνινγίαο, δηαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο ώ- ξεο εξγαζηεξηαθήο εμάζθεζεο. Δπηπξόζζεηα, εθαξκόδεηαη πξόγξακκα δηαζεκαηηθή δηδαζθαιίαο, βάζεη ηεο νπνίαο ε ζρνιηθή γλώζε πξνζεγγίδεηαη πνιππξηζκαηηθά σο εληαίν ζύλνιν, κέζα από ηε κειέηε ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. 11

11 Εκπαιδευηήπια Δούκα Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην κάζεκα ησλ Νέσλ Διιεληθώλ, κέζα από ηε δηδαζθαιία δύν επηιεγόκελσλ ινγνηερληθώλ βηβιίσλ, επηδηώθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ηε ινγνηερλία. Παξάιιεια θαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, πινπνηνύληαη πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ σο ζηόρν έρνπλ ηελ πξνβνιή αμηώλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη από ην πξόγξακκα Σηάζε Εσήο. Τέινο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπκε ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο ησλ καζεηώλ καο, πξνζθέξνπκε ηε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε νκίινπο δξαζηεξηνηήησλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Βέβαηα, ε γλώζε δε ιεηηνπξγεί πνηέ κε πνζνηηθά κέηξα νύηε θαη είλαη ε έλλνηα πνζνηηθήο δηάζηαζεο. Ψο ζρνιείν θαη σο εθπαηδεπηηθνί έρνπκε βαζηά ζπλαίζζεζε όηη ε γλώζε, ε κάζεζε, ε κόξθσζε, ε παηδεία γεληθόηεξα: είλαη έλλνηεο θαη "κεγέζε" πνηνηηθά. Γη απηόλ, αθξηβώο, ην ιόγν ε δηθή καο δηδαθηηθή κέξηκλα θαη θηινζνθία, γηα όιν ην θάζκα ησλ δηδαζθόκελσλ καζεκάησλ, επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηα ε- μήο: λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο καο όηη θάζε καζεζηαθή πξνζπάζεηα, αθόκε θαη ε πιένλ δύζθνιε, επηκεξίδεηαη ζε ηξία δηαδνρηθά ζηάδηα: ζπκκεηέρσ θαηαλνώ αθνκνηώλσ 12

12 Γυμνάζιο Τάξη Α λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην θάζε κάζεκα αλνίγεη θαη θιείλεη κέζα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο όια ηα άιια, σο πξνεθηάζεηο κειέηεο θαη εξγαζηώλ, έρνπλ επαλαιεπηηθό εκπεδσηηθό ραξαθηήξα λα αληηιεθζνύλ όηη ε ζρνιηθή παηδεία, απηό δειαδή πνπ καζαίλεη θαλείο ζην ζρνιείν, θζάλεη θάπνηε ζηελ απόιπηε επηηπρία: όηαλ ν καζεηήο ζηαδηαθά θαηνξζώλεη λα γίλεη απηόλνκνο θαη απηνδύλακνο αλαδεηεηήο ηεο γλώζεο. Τόηε πιένλ έρεη κάζεη λα καζαίλεη κόλνο ηνπ. Με απηέο ηηο αξρέο θαη κε άιιεο πνπ αθνινπζνύλ ζηα επόκελα θεθάιαηα, πξνζπαζνύκε λα ππεξεηήζνπκε ην ρξένο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κόξθσζεο ησλ καζεηώλ καο ζε όια γεληθά ηα καζήκαηα. 13

13 Εκπαιδευηήπια Δούκα Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο Μπνξείηε λα θαληαζηείηε κηα δεκνθξαηνύκελε πνιηηεία λα ιεηηνπξγεί θαη λα πνξεύεηαη ρσξίο ζπληαγκαηηθό ράξηε; Αζθαιώο θαη ππνςηάδεζζε ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο: ζα πνξεύεηαη ρσξίο ππμίδα, αζύληαθηα, άλαξρα θαη αλνξγάλσηα, κε ηνλ θίλδπλν λα απηνδηαιπζεί. Αλάινγα είλαη ηα πξάγκαηα θαη ζην ζρνιείν. Καη εδώ ρξεηαδόκαζηε ηνλ «ζπληαγκαηηθό» καο ράξηε. Δκείο, σο Δθπαηδεπηήξηα Γνύθα ηνλ επηλνήζακε, ηνλ ζπγγξάςακε θαη ηνλ δεκηνπξγήζακε. Τνλ νλνκάζακε: Καηαζηαηηθό Μαζεζηαθό Φάξηε θαη απνηειεί πιένλ γηα καο ηνλ ξπζκηζηή θαη ηνλ νδεγό ζε όιε καο ηε δηδαθηηθή πξνζπάζεηα. Δίλαη έξγν ζπιινγηθό, δεκηνύξγεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο, εθηείλεηαη ζε πνιιέο ζειίδεο, επηκεξίδεηαη ζε νθηώ ηεύρε θαη, σο γεληθόο νδεγόο δηδαθηηθήο θαη κάζεζεο, θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ βαζηθώλ καζεκάησλ από ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ην Λύθεην. 14

14 Γυμνάζιο Τάξη Α Θα θέλαμε να μάθοσμε, ζε καθαρά διδακηικό και πρακηικό επίπεδο, ηι προζθέρει ο Μαθηζιακός Χάρηης. Δίλαη κάιινλ εύθνιε ε απάληεζε ζην εξώηεκα: 1ν: 2ν: 3ν: 4ν: Καζνξίδεη απηά πνπ πξέπεη λα κάζεη ν καζεηήο ζηελ ηάμε πνπ θάζε θνξά θνηηά. Να ηα αθνκνηώζεη ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα απνηεινύλ πιένλ ζηαζεξέο θαη θεθηεκέλεο γλώζεηο, ρσξίο ράζκαηα θαη ρσξίο θελά. Απηέο, αθξηβώο, νη θεθηεκέλεο γλώζεηο ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο πξνζθέξνπλ ζην καζεηή ηε δπλαηόηεηα λα θνηηήζεη απξόζθνπηα θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ επόκελε ηάμε. Έηζη εμαζθαιίδεηαη, από ηάμε ζε ηάμε, αιιά θαη από βαζκίδα ζε βαζκίδα, ε νκαιή καζεζηαθή ζπλέρεηα, ε θαλνληθή ξνή ηεο δηδαθηέαο ύιεο θαη ε γλσζηαθή αιπζίδα, ρσξίο λα έρνπκε ελδηάκεζνπο ζπαζκέλνπο θξίθνπο. Ο Μαζεζηαθόο Φάξηεο εμαζθαιίδεη θαη θάηη άιιν, ελδερνκέλσο πνιύ πην νπζηαζηηθό: δελ θαζνξίδεη κόλν ην δηδαθηέν, απηό δειαδή πνπ πξέπεη λα δηδαρζεί, αιιά θαη ην πώο πξέπεη λα κεζνδεπηεί ε δηδαζθαιία γηαηί θάζε θνξά απηό πνπ δηδάζθεη θαλείο, ζπλδπάδεηαη κε ηα ζρέδηα καζεκάησλ. Απηά, θπξίσο, θαζνξίδνπλ ην πώο ηεο δηδαζθαιίαο, δειαδή ηε κέζνδν γηα ην θάζε κάζεκα. 15

15 Εκπαιδευηήπια Δούκα 5ν: Αιιά θαη θάηη άιιν γηα ηνλ Μαζεζηαθό Φάξηε, ρσξίο βέβαηα λα εμαληινύκε πιήξσο ην ζέκα: δελ επηκέλεη κόλν ζην θαζαξώο γλσζηηθό κέξνο. Καζνξίδεη θαη πνηεο πξνεμέρνπζεο δεμηόηεηεο θαη πνηεο ηθαλόηεηεο ζα πξέπεη λα θαηαθηήζεη ν θάζε καζεηήο. Σε πνηα ζεκεία ηεο δηδαθηηθήο ύιεο ζα πξέπεη λα δνζεί μερσξηζηή δηδαθηηθή έκθαζε. Με πνηεο θαηλνηνκίεο θαη κε πνηεο πξνεθηάζεηο θαη κε ηη ςεθηαθό πιηθό ζα πξέπεη λα εκπινπηηζζεί έλα κάζεκα γηα λα γίλεη: δσληαλό παξαζηαηηθό θαηαλνεηό επράξηζην Γίλεηαη, επνκέλσο, θαηαλνεηό όηη ν Μαζεζηαθόο Φάξηεο, σο «εξγαιείν» νξγάλσζεο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ζπληζηά νπζηαζηηθή θαηάθηεζε γηα ην ζρνιείν καο. 16

16 Γυμνάζιο Τάξη Α Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ καο Φπζηθά θαη ην γλσξίδεηε. Δκείο, όκσο, ζα ην ππελζπκίζνπκε. Τν ζεσξνύκε ηόζν ζεκαληηθό θαη ζπνπδαίν! Δλλννύκε ηνλ πξσηαξρηθό ζηόρν πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί έλα ζρνιείν πςειώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνδηαγξαθώλ. Τν ζηόρν, δειαδή, ηεο γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο. Πξόθεηηαη γηα ηελ εθθξαζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα δηαηππώλεη κε άλεζε, κε σξαίν ηξόπν, κε ζσζηή έθθξαζε απηό πνπ ζθέθηεηαη θη απηό πνπ ληώζεη θαη αηζζάλεηαη. Απηόλ ηνλ πξσηαξρηθό ζηόρν, ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνλ ππεξεηνύκε κε πνιιαπινύο ηξόπνπο, κε πνηθίιεο ηερληθέο θαη κε δνθηκαζκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο κεζόδνπο. Σαο ππελζπκίδνπκε, ελεκεξσηηθά θπζηθά, όινπο ηνπο δηδαθηηθνύο καο ηξόπνπο θαη όια ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ κέγηζηνπ ζε ζεκαζία ζηόρνπ καο: λα δεκηνπξγήζνπκε δειαδή καζεηέο ζθεπηόκελνπο πξώηα, αιιά θαη ηθαλνύο λα δηαηππώλνπλ κε ζαθήλεηα θαη θαζαξόηεηα ηε ζθέςε ηνπο. Υπάξρεη πξώηα κηα δέζκε καζεκάησλ (Αξραία Διιεληθή Γιώζζα, Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία, Νέα Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία / Λνγνηερλία), πνπ, όηαλ ιεηηνπξγνύλ κε πςεινύο πνηνηηθνύο δείθηεο, θαιιηεξγνύλ ην καζεηή γισζζηθά: ηνπ εκπινπηίδνπλ δειαδή ην ιεμηιόγην, ηνπ δηδάζθνπλ ηε γξακκαηηθή θαη ηε ζπληαθηηθή νξζόηεηα, ηνπ αλαπηύζζνπλ ηε γισζζνιαηξία θαη ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα απνδεηάεη πάληα ηελ πην πςειή γισζζηθή αηζζεηηθή. 17

17 Εκπαιδευηήπια Δούκα Υπάξρνπλ νη δηδάζθνληεο ηα καζήκαηα απηά. Λεηηνπξγνύλ πάληα ζηελ ηάμε σο πξόηππα ζσζηνύ γισζζηθνύ ήζνπο. Όινη νη δηδάζθνληεο αθνινπζνύκε έλα γξαπηό ζρέδην καζήκαηνο, γηα λα είλαη ην γισζζηθό κάζεκα νξγαλσκέλν, κεζνδηθό, κε ινγηθή αθνινπζία θαη ζπλέπεηα. Δμάιινπ, είλαη γλσζηό όηη ε νξγαλσκέλε ζθέςε δεκηνπξγεί ηε ζσζηή έθθξαζε. Υπάξρεη γηα θάζε κάζεκα έληππν ή ςεθηαθό ππνζηεξηθηηθό πιηθό, βνεζεηηθά πξόζζεηα ηεύρε θαη πιηθό απνζεθεπκέλν ζην καζεηηθό ππνινγηζηή. Όια απηά ηα ζηνηρεία, σο πξόηππα ζσζηνύ γισζζηθνύ ήζνπο, δίλνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη ηε γλώζε κε κηα γιώζζα ζηξσηή, θαηαλνεηή, εύιεπηε θαη σξαία. Υπάξρεη, ηέινο, ην εηδηθό ηεηξάδην εθζέζεσλ. Ο καζεηήο, αμηνπνηώληαο ην, δελ αζθείηαη κόλν ζηελ παξαγσγή πξνζσπηθνύ γξαπηνύ ιόγνπ. Αζθείηαη θαη ζε θάηη άιιν: ζηε ιεγόκελε απηνδηόξζσζε. Πξνζπαζεί δειαδή ν ίδηνο λα δηνξζώζεη ηα όπνηα γισζζηθά ηνπ ζθάικαηα. Απηή ε ηαθηηθή θαζεκεξηλά ηνλ βειηηώλεη θαη ηνπ πξνάγεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εθθξαζηηθή άλεζε. Με απηά ηα ζηνηρεία νηθνδνκνύκε ην κέγηζην θαη, ηειηθά, ην πεηπραίλνπκε: πιάζνπκε ην καζεηή ηθαλό λα δεκηνπξγεί πξσηόηππε ζθέςε θαη λα ηελ εθθξάδεη, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, κε εθθξαζηηθή αξηηόηεηα. 18

18 Γυμνάζιο Τάξη Α Τα Μαζεκαηηθά θαη νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο Ζ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη παξαηεξεηηθόηεηαο Πξώηνλ: ηα Μαζεκαηηθά Τα ηδηαίηεξα ζέκαηα ηεο δηδαθηέαο ύιεο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, είλαη ζπλνπηηθά ηα αθόινπζα: Αξηζκνί θαη πξάμεηο Μεηξήζεηο Δμηζώζεηο Πνζνζηά Αλάινγα θαη αληηζηξόθσο αλάινγα πνζά Γεσκεηξία Μέζα από ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο άμνλεο, νη καζεηέο θαινύληαη λα επηηύρνπλ έλα πιήζνο εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ζπλνςηζζνύλ ζηα αθόινπζα ζεκεία: Να θαηαλννύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθήο έθθξαζεο αξηζκώλ (θπζηθώλ, δεθαδηθώλ, θιαζκάησλ θαη ζπκκηγώλ) Να θαηαλννύλ θαη λα εθηεινύλ κε επηηπρία ηηο πξάμεηο κεηαμύ αξηζκώλ. Να θαηαλννύλ ηα πνζνζηά θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο θιαζκαηηθνύο θαη δεθαδηθνύο αξηζκνύο γηα λα ηα εθθξάδνπλ. 19

19 Εκπαιδευηήπια Δούκα Να θαηαλννύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο πξάμεηο θαη ηηο ηδηόηεηεο απηώλ ζηε ιύζε πξνβιεκάησλ. Να επηιύνπλ πξνβιήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ εμηζώζεσλ. Να αλαγλσξίδνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα επζεία, εκηεπζεία. επζύγξακκν ηκήκα, επίπεδν, εκηεπίπεδν, γσλία, θύθινο, σο πξνο ηηο βαζηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Να ζρεδηάδνπλ ζσζηά ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα κε ηε βνήζεηα ησλ γεσκεηξηθώλ νξγάλσλ. Να ηαμηλνκνύλ ηα είδε ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ σο πξνο ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. Δπηπξόζζεηα, σο γεληθόηεξνη δηδαθηηθνί ζηόρνη πνπ επηδηώθεηαη λα επηηεπρζνύλ κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ νη εμήο: Να αμηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηελ Άιγεβξα, πξνθεηκέλνπ λα ιύζνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Να αμηνπνηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο γύξσ από ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο ζηελ επίιπζε πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Να κπνξνύλ λα αμηνπνηνύλ ηνπο αξηζκνύο, ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζπκβνιηθέο ηνπο εθθξάζεηο γηα λα εμεξεπλνύλ έλα θαηλόκελν ή κηα θαηάζηαζε ή έλα αλνηθηό πξόβιεκα. Να κπνξνύλ λα εμεξεπλνύλ έλα θαηλόκελν ή κηα θαηάζηαζε πνπ απαηηεί ηε ρξήζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ, ελλνηώλ, ζρέζεσλ θαη γεσκεηξηθώλ νξγάλσλ. Να επηρεηξεκαηνινγνύλ γηα ηελ έθβαζε θαη ην απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Να αλαπαξηζηνύλ γεσκεηξηθά θαη γξαθηθά αξηζκνύο θαη ηδηόηεηεο απηώλ. Να κεηαθέξνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. 20

20 Γυμνάζιο Τάξη Α Να εθθξάδνπλ ιεθηηθά θαη ζπκβνιηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο εκπιέθνληαη. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ γεληθώλ θαη εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, ε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη (ζπλζεηηθέο) εξγαζίεο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε απαηηεί από κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηε ρξεζηκνπνίεζε δηδαθηηθώλ αξρώλ, όπσο ε νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε ελεξγόο εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε θαηαζηάζεηο δηεξεύλεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνύ, θαζώο θαη ε νπζηαζηηθή αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ κέζσ ηεο παξνρήο ιεπηνκεξνύο αλαηξνθνδόηεζεο. Γεύηεξν: νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο Σηελ Α Γπκλαζίνπ δηδάζθνληαη δύν ελδηαθέξνληα καζήκαηα: Βηνινγία θαη Γεσγξαθία. Σην ζρνιείν καο έρνπκε ηε δπλαηόηεηα, ηα κέζα, ηηο γλώζεηο θαη ηε δηάζεζε λα είλαη απηά ηα καζήκαηα ηδηαίηεξα επράξηζηα ζηα παηδηά! Ξεθηλώληαο από ηε Βηνινγία, έρνπκε σο θύξην ζθνπό λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο καο, κε ηνλ πην απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν, βαζηθέο γλώζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Παξάιιεια, ε δηδαζθαιία καο απνβιέπεη ζην λα κπνξνύλ νη καζεηέο καο λα θαηαλννύλ έλα θείκελν πνπ δηαβάδνπλ 21

21 Εκπαιδευηήπια Δούκα ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή ζην internet θαη έρεη ζέκα ζρεηηθό κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηα όξγαλα ηνπ ζώκαηόο καο. Σηελ πξνζπάζεηά καο απηή, έρνπκε ζηε δηάζεζή καο πνιιά κέζα. Τν πξώην είλαη ην εξγαζηήξην Βηνινγίαο, ηνλ πην αγαπεκέλν επηζηεκνληθό ρώξν ησλ παηδηώλ! Οη κηθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο θπηηάξσλ, νη παξαηεξήζεηο πξνπιαζκάησλ νξγάλσλ, ε αλαηνκία νξγάλσλ από δώα θιπ., απνηεινύλ κηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο. Πξάγκαηη, είλαη εληππσζηαθό λα δηδάζθνπκε ζηνπο καζεηέο ην δσηθό θαη ην θπηηθό θύηηαξν κε ηα νξγαλίδηά ηνπο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα βιέπνπλ ηέηνηα θύηηαξα ζην κηθξνζθόπην θαη κάιηζηα λα θηηάρλνπλ θαη κόλνη ηνπο λσπά παξαζθεπάζκαηα πξνο παξαηήξεζε! Παξάιιεια, ην άξηην θαη πνιύ ελδηαθέξνλ ειεθηξνληθό ινγηζκηθό ηνπ Υ- πνπξγείνπ Παηδείαο γίλεηαη ν βαζηθόο θαζεκεξηλόο ηξόπνο δηδαζθαιίαο ζηνπο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο πνπ θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο δηαζέηεη πιένλ. Δληππσζηαθέο παξνπζηάζεηο, παηρλίδηα βηνινγίαο θαη quiz ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε καζεηή, αθνύ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ καζεηηθό ππνινγηζηή. Έηζη, ηα παηδηά κπνξνύλ λα δνπλ ζην ζπίηη ηνπο όια όζα είπακε ζηελ ηάμε θαη λα εμαζθεζνύλ κε ηα πνιιά θαη ελδηαθέξνληα παηρλίδηα ηνπ ινγηζκηθνύ. Δπηπιένλ, ε Οκάδα Δξγαζίαο ησλ βηνιόγσλ ζπλερώο παξάγεη θαηλνύξηεο παξνπζηάζεηο-powerpoint γηα ηα δηδαθηηθά ζέκαηα γηα ηα νπνία νη παξνπζηάζεηο απηέο ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο. Σθνπόο καο είλαη λα θάλνπκε ην κάζεκα όζν πην ελδηαθέξνλ θαη πην δσληαλό γίλεηαη, ρσξίο λα κεηώλεηαη ε παξνπζία ηνπ 22

22 Γυμνάζιο Τάξη Α θαζεγεηή-εκπλεπζηή, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην πιηθό ζην κάζεκά ηνπ θαη ρηίδεη έλα θιίκα ζπλερνύο αληαιιαγήο γλώζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ. Δμάιινπ, κηα θαη ην ζρνιείν καο εμνηθεηώλεη ηνπο καζεηέο ηνπ κε ηελ θνπιηνύξα ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή από πνιύ λσξίο, θαηεπζύλνπκε όια ηα παηδηά ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ην νπνίν ζπκβνπιεύνληαη νη καζεηέο γηα ηε δεκηνπξγία εξγαζηώλ ζε νκάδεο ζηελ ηάμε ή θαη ζην ζπίηη ηνπο. Όζνλ αθνξά ηώξα ζηε Γεσγξαθία, θξνληίδνπκε λα θάλνπκε ζηα παηδηά έλα όκνξθν ηαμίδη ζηνλ θόζκν. Ο ράξηεο γίλεηαη ην βαζηθό καο εξγαιείν, είηε είλαη ζην βηβιίν, ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο, ζην ηεηξάδην σο εξγαζία ησλ καζεηώλ, είηε πνιύ πεξηζζόηεξν ζηα πξσηόηππα θαη δηαδξαζηηθά πιηθά πνπ δηαζέηνπκε: ην GEO, ην Google earth, ην Cruiser. Δίλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθό λα βιέπεηο παηδηά πνπ δείρλνπλ θάπνηεο θνξέο αδηάθνξα, λα ιαρηαξνύλ λα απνθηήζνπλ γλώζε θάλνληαο πινήγεζε κε ην αεξνπιαλάθη ηνπο ζε ρώξεο ηνπ θόζκνπ (καζαίλνληάο ηεο παξάιιεια) θαη αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε γεσκνξθνινγία ηνπο, ηα πνηάκηα, ηα βνπλά ηελ νηθνλνκία θαη ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Με απηό ηνλ ηξόπν, επηρεηξνύκε λα θάλνπκε ηνπο καζεηέο καο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ, καζαίλνληαο θαη θαηαλνώληαο ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο ησλ ιαώλ θαη ηηο ζπλζήθεο θαη ζπλήζεηεο ηεο δσήο ηνπο. Τέινο, έλαο νπζηαζηηθόο ζηόρνο ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ Α Γπκλαζίνπ είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνύο πόξνπο, θά- 23

23 Εκπαιδευηήπια Δούκα ηη πνπ βηώλνπλ έληνλα κε ηε δηθή ηνπο δεκηνπξγία εξγαζηώλ ζε νκάδεο, αλαδεηώληαο πιεξνθνξίεο από ηελ παξάδνζε-δηδαζθαιία, ην δηαδίθηπν, ην βηβιίν, θαη ηηο εληππσζηαθέο ζπδεηήζεηο καο κέζα ζηελ ηάμε. Τα παηδηά κε απηό ηνλ ηξόπν επαηζζεηνπνηνύληαη, ελεκεξώλνληαη, απνθηνύλ θξηηηθή καηηά γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαζεκεξηλά ζέκαηα θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα λα γίλνπλ νη ελεξγνί πνιίηεο ηνπ αύξην. 24

24 Γυμνάζιο Τάξη Α Οη δηδαθηηθέο καο θαηλνηνκίεο Πξσηνπνξηαθά αλνίγκαηα ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο Η είζνδνο ησλ καζεηώλ καο ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάο από ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινύληαη ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη καζεηέο καο έξρνληαη ζε επαθή κε έλα επξύ θάζκα γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ελώ παξάιιεια θαινύληαη λα κπεζνύλ ζε λένπο ηξόπνπο αθαηξεηηθήο ζθέςεο θαη λα αλαπηύμνπλ αλώηεξεο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο (λα κάζνπλ δειαδή πώο λα καζαίλνπλ). Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, ν δάζθαινο νθείιεη λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ καζεηώλ, ζρεδηάδνληαο θαη πινπνηώληαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο, ππνζηεξηδόκελεο από ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία. Μέζα από ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ α- θνξνύλ: ζηε δηάηαμε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζηελ επηινγή δηδαθηηθνύ κνληέινπ ζηελ αλάζεζε νκαδηθώλ ή αηνκηθώλ εξγαζηώλ αιιά θαη ζηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνύ ππνινγηζηή, ν εθπαηδεπηηθόο ζπληνλίδεη θαη θαηεπζύλεη ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπόκελσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, όπσο απηνί απνηππώλνληαη ζηνλ Καηαζηαηηθό Μαζεζηαθό Φάξηε. Οη καζεηέο από ηελ πιεπξά ηνπο κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ ζηα ςεθηαθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα 25

25 Εκπαιδευηήπια Δούκα λα θξαηήζνπλ ειεθηξνληθέο ζεκεηώζεηο λα εθπνλήζνπλ εξγαζίεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο ςεθηαθό αξρείν (e-portfolio). Δπίζεο, ε επθνιία πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο ηνπ παγθόζκηνπ ηζηνύ αλνίγεη έλα «παξάζπξν» ζηνλ θόζκν ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλώζεο. Η θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ηελ αμηνπνίεζε πιήζνπο ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ, είηε απνζεθεπκέλσλ ζηνλ καζεηηθό ππνινγηζηή ησλ εθπαηδεπόκελσλ, είηε πξνζβάζηκσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Έηζη, νη καζεηέο κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε δπλακηθά πξνγξάκκαηα, πξνζαλαηνιηζκέλα, ι.ρ., ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσκεηξίαο, λα παξαθνινπζήζνπλ πξνζνκνησκέλα πεηξάκαηα θαη θαηλόκελα πνπ ζα ήηαλ δύζθνιν λα πινπνηεζνύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, λα κάζνπλ παίδνληαο κε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, θαζώο επίζεο θαη λα κειεηήζνπλ ηζηνξηθά έγγξαθα θαη ληνθνπκέληα. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο αιιά θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνζιακβάλεη ε λέα γεληά ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ν εθπαηδεπηηθόο θαιείηαη λα αλαδείμεη ηελ πξόζζεηε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ δηαζέζηκσλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ θαη λα δώζεη θίλεηξν ζηνπο καζεηέο γηα κάζεζε εληόο θαη εθηόο ζρνιείνπ. Ο εθπαηδεπηηθόο δελ απνηειεί πηα απζεληία αιιά αλαιακβάλεη ην ξόιν ηνπ ζπλεξγάηε, αιιειεπηδξώληαο κε ηνπο καζεηέο, βνεζώληαο ηνπο λα δηακνξ- 26

26 Γυμνάζιο Τάξη Α θώζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζέζεηο θαη απόςεηο θαη πξνζθέξνληαο εξεζίζκαηα γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκό. Η γλώζε νηθνδνκείηαη ζπλεξγαηηθά, κέζα από ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη όρη κε ην κνλόινγν θαη ηελ ζηείξα παξνπζίαζε αθεξεκέλσλ θαη θελώλ λνήκαηνο ελλνηώλ. Σηε ζεκεξηλή επνρή ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ, νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην ζύγρξνλν ζρνιείν, νθείινπλ λα έρνπλ σο κνλαδηθό απνδέθηε ηνλ εθπαηδεπόκελν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνηειεί ην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα έρεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο δπλαηέο πεγέο κάζεζεο θαη γλώζεο. Να ζαο παξνπζηάζνπκε, όκσο, πην αλαιπηηθά θαη πεξηζζόηεξν ζπγθεθξηκέλα νξηζκέλεο από ηηο ήδε εθαξκνδόκελεο ζην Γπκλάζηό καο θαηλνηνκίεο: 27

27 Εκπαιδευηήπια Δούκα Πξώηε: Μαζεηηθόο Υπνινγηζηήο Η εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή δελ απνηειεί, θπζηθά, κηα πξάμε εληππσζηαζκνύ θαη δηδαθηηθήο επίδεημεο. Αληίζεηα, πξόθεηηαη γηα νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ καζεηηθώλ ππνινγηζηώλ ζηελ όιε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο καο έξρνληαη πιένλ από ην Γεκνηηθό καο ζρνιείν πιήξσο εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Έηζη, ην ειεθηξνληθό ιεγόκελν κάζεκα απνηειεί πιένλ θαζεκεξηλό γεγνλόο. Τα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα νξαηά: ην κάζεκα γίλεηαη πιένλ δσληαλό, άκεζν, θαηαλνεηό, αθνκνηώζηκν θαη, θπξίσο, επράξηζην. 28

28 Γυμνάζιο Τάξη Α Γεύηεξε: Σρέδηα καζεκάησλ Η πνηόηεηα ελόο καζήκαηνο θαη ε όιε ηνπ απήρεζε ζηνπο καζεηέο θαζνξίδνληαη θαη εμαξηώληαη από πνιινύο παξάγνληεο. Ο πην ζεκαληηθόο ίζσο από απηνύο ηνπο παξάγνληεο είλαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο θαη κεζόδεπζεο ηνπ καζήκαηνο. Απηό, θπξίσο, επηδηώθεηαη κε ηα ζρέδηα καζεκάησλ: νξγαλώλνπλ κεζνδηθά θαη πξνδηακνξθώλνπλ ηελ όιε πνξεία θαη ηε ζπλνιηθή ηξνρηά πνπ ζα δηαγξάςεη γεληθά ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Τα ζρέδηα δειαδή καζεκάησλ απνηξέπνπλ θαη εμαιείθνπλ έλαλ πνιύ ζνβαξό θίλδπλν: λα θαηαζηεί έλα κάζεκα ακέζνδν, αλνξγάλσην, απηνζρεδηαζηηθό θαη, επνκέλσο, αλαπνηειεζκαηηθό. Τν πην νπζηώδεο, όκσο, είλαη όηη όια ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ εθπνλήζεη νη δηδάζθνληεο, παξαπέκπνπλ άκεζα ζην ςεθηαθό πιηθό πνπ ζηεξίδεη θαη εκπινπηίδεη θάζε δηδαζθαιία. 29

29 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τξίηε: Ληγόηεξν δηάβαζκα ζην ζπίηη Δίλαη κηα ζύγρξνλε, «πξαθηηθή» θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή θηινζνθία. Ο βαζηθόο ηεο ζηόρνο είλαη, θπξίσο, έλαο: ε νπζία ηνπ καζήκαηνο, απεηθνληδόκελε θαη δηαγξακκαηηθά, αξρίδεη θαη θιείλεη κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη, δειαδή, έηζη νξγαλσκέλα ηα καζήκαηα, ώζηε ε πξόζιεςε, ε θαηαλόεζε, ε αθνκνίσζε θαη ε νξηζηηθή εκπέδσζε ελόο καζήκαηνο λα νινθιεξώλνληαη, σο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Τν απνηέιεζκα είλαη απηνλόεην: πεξηνξίδεηαη θαη ζπξξηθλώλεηαη ν ρξόλνο κειέηεο ζην ζπίηη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνδεζκεύεηαη θάπσο ν καζεηήο από πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο κειέηεο θαη αμηνπνηεί ην ρξόλν ηνπ θαη ζε άιιεο δεκηνπξγηθέο ελαζρνιήζεηο. Πξνο ην παξόλ, βέβαηα, ε θαηλνηνκία απηή εθαξκόδεηαη ζε ηξία καζήκαηα: Θξεζθεπηηθά, Ιζηνξία, Γεσγξαθία κε ελδερόκελεο πξννπηηθέο επέθηαζεο. 30

30 Γυμνάζιο Τάξη Α Τέηαξηε: Βνεζεηηθό Υπνζηεξηθηηθό Υιηθό Κάζε κάζεκα ρξεηάδεηαη ππνζηεξηθηηθό πιηθό, έληππν ή ειεθηξνληθό. Ο δηδαθηηθόο ιόγνο, όζν ηέιεηνο θαη αλ είλαη, έρεη πάληα κηα εγγελή αδπλακία: δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί απηνύζηνο θαη πιήξεο ζηε καζεηηθή κλήκε. Γη απηό θαη ρξεηάδεηαη ηα βνεζεηηθά ηνπ ζπκπιεξώκαηα. Δκείο, σο Γπκλάζην θαη σο δηδάζθνληεο, πηζηεύνπκε ζε απηό ην αμίσκα θαη ζε απηή ηε δηδαθηηθή αλάγθε. Γη απηό θαη δεκηνπξγήζακε, γηα όιν ζρεδόλ ην θάζκα ησλ καζεκάησλ: Βνεζεηηθά ηεύρε, ππνζηεξηθηηθά ηνπ δηδαθηηθνύ καο έξγνπ. Σε απηά ζα πξνζηξέμεη ν καζεηήο γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ καζεκάησλ ηνπ ζην ζπίηη. Η σθέιεηα πνπ θαζεκεξηλά απνθνκίδεη ν καζεηήο από ηα βνεζεηηθά ηεύρε, είλαη πνιιαπιή: α) «απεηθνλίδνπλ», κε ζπλνπηηθό ηξόπν, ηελ νπζία ηνπ θάζε καζήκαηνο β) δηεπθνιύλνπλ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε θαη ηελ άλεηε εκπέδσζε ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο γ) πεξηέρνπλ πινύζην αζθεζηνιόγην, επαλαιεπηηθνύ θαη εκπεδσηηθνύ ραξαθηήξα. 31

31 Εκπαιδευηήπια Δούκα Πέκπηε: Καηλνύξηνη έιεγρνη επίδνζεο Η κνξθή ησλ ειέγρσλ αιιάδεη θαη δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε κία αλαιπηηθή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ. Βάζεη γεληθώλ θαη εηδηθώλ θξηηεξίσλ πνπ ην θαζέλα έρεη πξνζπκθσλεκέλν ζπληειεζηή βαξύηεηαο θαη ζπκκεηέρεη κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν ζηελ δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο, πξνθύπηεη κηα αληηθεηκεληθή θαη εκπεξηζηαησκέλε απεηθόληζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή από ηελ βαζκνζεξία ελώ παξάιιεια σζείηαη ζηελ απηναμηνιόγεζε. Σπκπεξαζκαηηθά νη λένπ ηύπνπ έιεγρνη απνηεινύλ κεηξήζηκα κεγέζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή αιιά θαη ηεο α- πόθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ κέιινληνο ζην «Σρνιείν ηνπ Μέιινληνο». 32

32 Γυμνάζιο Τάξη Α Να δηεπθξηλίζνπκε, όκσο, θαη ην εμήο: νη δηδαθηηθέο καο θαηλνηνκίεο, πνπ ζπλαξηζκήζεθαλ ζηα πξναλαθεξόκελα, είλαη απιώο ελδεηθηηθέο ζπληζηνύλ δειαδή έλα κέξνο ησλ όζσλ εθαξκόδνπκε. Δμάιινπ, ζε άιια ζεκεία απηνύ ηνπ ηεύρνπο έρεη γίλεη ήδε εθηελήο ιόγνο γηα: ηνλ Μαζεζηαθό Φάξηε ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ΜΥ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο ην πξόγξακκα Σηάζε Εσήο πνπ ξπζκίδεη ζην ζύλνιό ηεο ηε δηαθηηθή πξάμε πνπ δεκηνπξγεί κηα λέα δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία πνπ νδεγεί ζηελ αγάπε θαη ηε καγεία ηεο ινγνηερλίαο πνπ δεκηνπξγεί ηνλ άλζξσπν κε ηηο εζηθέο αμίεο Καηαιεθηηθά θαη κε αθνξκή ηα ακέζσο πξνεγνύκελα, λα ηνλίζνπκε απηό πνπ ζπληζηά ην πξσηαξρηθό καο πηζηεύσ. Έλα ζρνιείν, πνπ αλήθεη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξσηνπνξία, θνζκείηαη πάληα από δύν εύζεκα: Πνηόηεηα θαη Καηλνηνκία 33

33 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τα «θέξδε» ηνπ καζεηή Δηδηθόηεξα, ε έλαξμε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ ζην ζρνιείν καο ζπληειεί, κε βάζε θαη ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, λα θαηαθηά ν καζεηήο: 6. την διαμόρφωςη αιςθητικοφ κριτηρίου 5. την ομαλή ανάπτυξη του ςώματοσκαλλιζργεια των κινητικών ικανοτήτων 1. την ολόπλευρη ανάπτυξη μαθητήσ 4. την καλλιζργεια τησ γλωςςικήσ ζκφραςησ 2. τη διεφρυνςη ςυςτήματοσ αξιών 3. τον ζλεγχο του ςυναιςθηματικο φ κόςμου 34

34 Γυμνάζιο Τάξη Α Έλα «ειεθηξνληθό» κάζεκα Τη είλαη "ειεθηξνληθό" κάζεκα; Ηιεθηξνληθό κάζεκα νλνκάδνπκε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κάζεζεο, ρξήζε πνπ γίλεηαη από ηνπο καζεηέο θαη από ηνπο δηδάζθνληεο, άιινηε παξάιιεια, άιινηε μερσξηζηά. Από ηη απνηειείηαη; Από πιεπξάο πιηθώλ κέζσλ, ην ειεθηξνληθό κάζεκα ζηεξίδεηαη ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο ησλ καζεηώλ θαη ηνπ δηδάζθνληνο, ην δηαδξαζηηθό πίλαθα, ηνλ projector θαη ηελ αζύξκαηε δηαδίθηπσζε. Τα εθπαηδεπηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ηζηόηνπνη, θπξίσο εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (ειιεληθά θαη μέλα) θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό πξνεηνηκαζκέλν από ηνπο δηδάζθνληεο κε δηαδξαζηηθό θαη νπηηθναθνπζηηθό ραξαθηήξα. Πώο γίλεηαη; Όπσο όια ηα καζήκαηα, έηζη θαη ην ειεθηξνληθό, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην καζεζηαθό ράξηε ηνπ ζρνιείνπ καο, εηδηθόηεξα ζηελ εθάζηνηε δηδαθηηθή ελόηεηα. Γηδάζθσλ θαη καζεηέο εηζάγνληαη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ειεθηξνληθό 35

35 Εκπαιδευηήπια Δούκα πεξηβάιινλ εξγαζίαο, όπνπ αλαπηύζζνληαη νη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. Τέηνηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ: ηελ ύιε κηαο δηδαθηηθήο ελόηεηαο όρη κόλν ζε κνξθή θεηκέλνπ αιιά κε πνηθηιία εηθόλσλ, ζρεκάησλ, βίληεν, ήρσλ θαη δηεξεπλεηηθώλ αζθήζεσλ, ώζηε νη καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ (ελεξγεηηθά) ηε λέα γλώζε, αληί λα ηε ιάβνπλ (παζεηηθά) έηνηκε. πιηθό αζθήζεσλ δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αμηνινγνύληαη θαη λα απην-αμηνινγνύληαη σο πξνο ηελ επηηπρία εκπέδσζεο ηεο δηδαρζείζαο ύιεο. Πνηεο είλαη νη σθέιεηεο; Η θπξηόηεξε ηδηαηηεξόηεηα ελόο ειεθηξνληθνύ καζήκαηνο είλαη ν πινύηνο θαη ε πνηθηιία κέζσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο καζεηέο θαη δηδάζθνληεο. Η πνηθηιία απηή ζπκβάιιεη ζε πνιιά. Σπγθεθξηκέλα: Αίξεηαη ε κνλνηνλία ηνπ καζήκαηνο. Έιθεηαη εύθνια θαη δηαξθέζηεξα ε πξνζνρή ησλ καζεηώλ. Δκπεδώλεηαη ε γλώζε από ηελ ηάμε. Μεηώλεηαη ν ρξόλνο κειέηεο ζην ζπίηη. Δλζαξξύλεηαη θαη δηεπθνιύλεηαη ε απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, θαζώο δελ εηζπξάηηεη ηε γλώζε απιώο αιιά ηελ αλαθαιύπηεη. Καιιηεξγνύληαη νη κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο («καζαίλσ πώο λα καζαίλσ») ηνπ καζεηή, γηαηί πεξηεγείηαη ζηε γλώζε, επηιέγεη ηελ πιεξνθνξία, ηε ζπλζέηεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηξόπνπο απην-αμηνιόγεζεο. Δληζρύεηαη ν καζεηνθεληξηθόο θαη νκαδνζπλεξγαηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ καζήκαηνο εηο βάξνο ηνπ (αλαρξνληζηηθνύ) δαζθαινθεληξηθνύ. 36

36 Γυμνάζιο Τάξη Α Τν αμηαθό καο ζύζηεκα Οη εζηθέο αμίεο ζηε δσή ησλ καζεηώλ καο Η κόξθσζε δελ είλαη κέγεζνο πνζνηηθό. Γελ πξνζκεηξάηαη δειαδή σο έλα επξύ άζξνηζκα γλώζεσλ ή σο έλα ζύλνιν πιεξνθνξηώλ. Δθηόο από ηηο γλώζεηο, πνπ είλαη βέβαηα ζηνηρείν απαξαίηεην, ε κόξθσζε πξνϋπνζέηεη θαη θάηη άιιν. Δίλαη απηό πνπ: νινθιεξώλεη ηνλ άλζξσπν ηνλ αλαδεηθλύεη σο εζηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ σξαηνπνηεί ην εζσηεξηθό ηνπ πξόζσπν ηνλ δηακνξθώλεη σο εζσηεξηθή - ςπρηθή θαιιηέξγεηα Γελ είλαη εύθνιε ππόζεζε απηή, αθξηβώο, ε εζσηεξηθή αλάπιαζε θαη αλάδεημε ηνπ αλζξώπνπ. Οη γλώζεηο δελ επαξθνύλ. Ομύλνπλ, θπξίσο, ηηο πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ. 37

37 Εκπαιδευηήπια Δούκα Τν ζηνηρείν, όκσο, πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζκηιέςεη θαη λα δηακνξθώζεη ην εζσηεξηθό πξόζσπν ηνπ αλζξώπνπ αθνινπζεί κεηά ηηο γλώζεηο θαη είλαη απηό πνπ ζηνλ θαζεκεξηλό καο ιόγν ην ιέκε: εζηθέο αμίεο θαη αξεηέο Δξώηεκα εύινγν θαη ινγηθό: δηδάζθνληαη νη εζηθέο αμίεο θαη νη αξεηέο; Γηδάζθνληαη αιιά όρη σο καζήκαηα. Ούηε κε ιόγν ξεηνξηθό, θεξπγκαηηθό ζπκβνπιεπηηθό. Οη ζεκεξηλνί λένη δελ αλέρνληαη ηελ ππεξβνιηθή ξεηνξηθή, ηε κεγαινζηνκία, ηα πνιιά θαη ηα πνκπώδε ιόγηα. Αληηδξνύλ θαη ζρεδόλ θιείλνπλ ηα απηηά ηνπο. Πώο, ινηπόλ, ζα κπνξνύζαλ λα «δηδαρζνύλ» νη αμίεο θαη νη αξεηέο; Με πνιινύο άιινπο ηξόπνπο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη: ε πεηζηηθή δύλακε ηνπ παξαδείγκαηνο νη θαζεκεξηλέο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ηηο δεη άκεζα ν καζεηήο) νη πνηθίιεο θνηλσληθέο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ε ζηαδηαθή άζθεζε ηνπ καζεηή λα θάλεη απηό πνπ πξέπεη ηα όζα «δηδάζθνπλ» ηα κεγάια θείκελα ηεο αλζξσπόηεηαο. Δκείο, σο ζρνιείν θαη σο εθπαηδεπηηθνί, έρνπκε δηακνξθώζεη έλα εηδηθό πξόγξακκα, κε πξσηαξρηθό ζηόρν λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο καο, λα βηώζνπλ θαη λα πξνζδερζνύλ: ηνλ πνιηηηζκό ηεο ςπρήο 38

38 Γυμνάζιο Τάξη Α ηε ζσζηή ζηάζε ζηε δσή ηηο ζσζηέο θηιηθέο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο ην κεγαιείν ησλ εζηθώλ αμηώλ θαη ηε ιάκςε ηεο αξεηήο. Τν πξόγξακκα απηό γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξαγκαηηθνύ αλζξώπνπ κέζα από ηνλ άλζξσπν ην νλνκάδνπκε: Σηάζε Εσήο Γελ πξόθεηηαη, βέβαηα, γηα κάζεκα κε ηελ θιαζηθή έλλνηα. Πξόθεηηαη γηα πνηθίιεο δξάζεηο βησκαηηθνύ ραξαθηήξα: α) γηα ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ κόλνη ηνπο ηελ έλλνηα ηεο αμίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αξεηήο β) γηα δηάθνξεο εμνξκήζεηο ζε ρώξνπο θαη ηδξύκαηα, ζηα νπνία δεη θαη π- πνθέξεη ν πάζρσλ ζπλάλζξσπνο γ) γηα εμνξκήζεηο ζε πεξηνρέο κε ηξαπκαηηζκέλν ην θπζηθό πεξηβάιινλ, κε ζηόρν νη καζεηέο καο λα επνπιώζνπλ ηα βαζηά ηξαύκαηα δ) γηα δηδαζθαιίεο θεηκέλσλ πςειήο ινγνηερληθήο ζηάζκεο, κέζα από ηα νπνία (θείκελα) απηνπξνβάιινληαη, κε ην δηθό ηνπο αλάζηεκα, νη ήξσεο ηνπ θαινύ, ηνπ σξαίνπ, ηνπ αιεζηλνύ θαη ηεο εληηκόηεηαο. Μέζα από ηέηνηα «καζήκαηα» θαη κέζα από ηέηνηεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη καζεηέο καο, κε ην πξόγξακκα Σηάζε Εσήο, θαηαλννύλ πόζν σξαίν, πόζν ζεκαληηθό θαη πόζν ζπνπδαίν είλαη: 39

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ.

ΣΕΣΑΡΣΗ. Μεζεκεξηαλό γεύκα-πγηεηλή καζεηώλ Πξνεηνηκαζία καζεηώλ γηα απνρώξεζε Απνρώξεζε καζεηώλ. ΔΕΤΣΕΡΑ νξγαλωκέλεο γωληέο ηεο ηάμεο. Τν ειεύζεξν παηρλίδη είηε αηνκηθό,είηε νκαδηθό ζε ειθπζηηθά νξγαλωκέλεο γωληέο επηηξέπεη ζηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ δεκηνπξγηθά πιηθά θαη κέζα, λα πεηξακαηίδνληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills

Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + Through artistic abilities to developed basic skills 28. 6. 2017-30.6. 2017 Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 1ου Εξαμήνου 2009-2010 Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ 1νπ Εμακήλνπ. Η θάζε εξώηεζε αμηνινγήζεθε ζηελ θιίκαθα 1 έσο 5, όπνπ ην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα