ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚ ΣΧΛ ΔΜΣΙΣ ΔΙΙΚΣΣ ΙH ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚ ΣΕΙΡ ΤΜΜ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΔΙΙΚΣΣ ΠΡΓΡΜΜ ΔΙΙΚΣΣ ΡΓΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΤΕΛΙΚ ΕΡΓΣΙ Θέμα: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η πρόκληση του δημογραφικού προβλήματος περίπτωση της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων Επιβέπων: Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου Σπουδαστής: νδριανός Παύλος Τέσας ΘΝ

2 Περίληψη εργασία περιγράφει τον προβληματισμό γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και την πρόκληση της πληθυσμιακής γήρανσης, ερευνά περιπτωσιολογικά δράσεις και πολιτικές προώθησης της απασχόλησης σε μεγαλύτερη ηλικία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ διερευνά την επάρκεια της επικοινωνίας των ζητημάτων της γήρανσης και της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στα μελλοντικά στελέχη της Διοίκησης. ρχικά πραγματεύεται το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, ενώ στη συνέχεια τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας, καθώς και τον έντονο προβληματισμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε επίπεδο δράσεων. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αντιμετώπισης των επιπτώσεων του φαινομένου, παρουσιάζονται οι σύγχρονες μορφές προώθησης της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων σε επτά ευρωπαικά κράτη, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδος, που επιλέχθηκαν με βάση το μέγιστο αριθμό «ομαδοποιήσεων» που έδειξε η βιβλιογραφική έρευνα για το ΕΚΜ. επίγνωση και η αναγνώριση βασικών εννοιών και πολιτικών που αφορούν το φαινόμενο της γήρανσης και την απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων από τα μελλοντικά στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης διερευνώνται μέσα από μια έρευνα πεδίου μεταξύ των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. έρευνα πεδίου αναδεικνύει τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της επικοινωνίας των ζητημάτων στα μελλοντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Λέξεις Κλειδιά ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο τυπολογία ενεργός γήρανση Ευρώπη ΕΕ δημογραφία πληθυσμός απασχόληση ηλικιωμένοι επίγνωση αναγνώριση ΕΣΔΔ στέλεχος δημόσια διοίκηση

3 Abstract The project introduces the discourse surrounding the European Social Model and the demographic aging, investigates at European level country case studies regarding policies and actions promoting old age employment and questions to what extent the communication of the demographic problem and the employment of the older workers to the future Greek civil servants is sufficient. Initially, the project touches the subject matter of the European Social Model and subsequently the population aging faced by the European welfare state, including the high concern, both in theory and in practice, expressed at european and international level. Within the context of dealing with the effects of aging, recent policies and measures promoting employment at an older age are examined from seven european countries, including Greece. The countries were chosen using the maximum number of groupings revealed in the bibliographic research on the ESM. Eventually, the project aims to explore the level of awareness and acknowledgement of mainstream notions and policies regarding aging and the old age employment indicated by future civil servants. Therefore, a web survey targeting students of the National School of Public Administration was conducted. The results of the survey suggest that there s room for improvement as regards the communication of the above issues to the future Greek civil servants. Keywords european social model typology active aging EU demography population employment old awareness acknowledgement NSPA executive civil servant public administration state.

4 ΕΙΣΓΩΓ... 2 ΓΕΝΙΚ... 2 ΔΜ ΤΣ ΕΡΓΣΙΣ ΚΙ ΜΕΘΔΛΓΙΚΕΣ ΔΙΣΦΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΜ ΝΔΡΜ ΣΤΝ ΠΡΕΙ ΤΥ ΕΥΡΩΠΪΚΥ ΚΡΤΥΣ ΠΡΝΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΩΡΤΙΚΕΣ ΠΡΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΛΕΙΤΥΡΓΙΣ ΣΤΝ ΕΥΡΩΠΪΚ ΧΩΡ Τ ΠΡΩΤ ΒΜΤ ΤΣ ΕΥΡΩΠΪΚΣ ΕΝΠΙΣΣ ΚΙΝΩΝΙΚ ΔΙΣΤΣ ΤΣ ΕΥΡΩΠΪΚΣ ΛΚΛΡΩΣΣ Τ ΕΥΡΩΠΪΚ ΚΙΝΩΝΙΚ ΜΝΤΕΛ ΜΕΤΒΣ ΣΤ ΣΥΓΧΡΝ ΠΡΓΜΤΙΚΤΤ ΤΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΕΥΡΩΠΣ ΠΡΣΔΙΡΙΖΝΤΣ ΤΝ ΕΝΝΙ ΤΥΠΛΓΙΕΣ ΜΝΤΕΛΩΝ ΚΡΤΩΝ ΠΡΝΙΣ ΈΝ ΠΕΡΙΣΣΤΕΡ ΜΝΤΕΛ; ΣΥΝΘΕΤΙΚ ΠΕΙΚΝΙΣ ΠΡΚΛΣΕΙΣ ΠΤΥΠΩΣ ΤΣ ΠΡΚΛΣΣ ΤΣ ΔΜΓΡΦΙΚΣ ΓΡΝΣΣ ΠΡΣΔΙΡΙΣΜΣ ΤΥ ΦΙΝΜΕΝΥ ΈΚΤΣ ΠΡΒΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΝ ΕΕ ΠΡΒΛΜΤΙΣΜΣ ΚΙ ΔΙΕΡΓΣΙΕΣ ΩΣ ΠΡΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΣ ΝΕΣ ΔΜΓΡΦΙΚΣ ΠΡΓΜΤΙΚΤΤΣ ΠΡΩΤΒΥΛΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔ ΠΡΒΛΜΤΙΣΜΣ ΣΤΝ ΕΥΡΩΠΪΚ ΈΝΩΣ ΠΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤ ΣΥΣΤΜΤ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΠΡΣΤΣΙΣ "ΕΝΕΡΓΣ ΓΡΝΣ" Ι ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΓΡΤΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΪΚ ΚΡΤ (ΓΕΡΜΝΙ, ΥΓΓΡΙ, ΙΡΛΝΔΙ, ΣΥΔΙ ΚΙ ΕΛΛΔ) ΕΥΡΩΠΪΚΕΣ ΚΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΙΤΙΚΕΣ ΠΣΧΛΣΣ ΤΩΝ ΜΕΓΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΛΙΚΙ ΤΜΩΝ ΕΥΡΩΠΪΚΕΣ ΠΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΠΙΣΣ ΤΥ ΓΡΣΚΝΤΣ ΠΛΘΥΣΜΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΙΤΙΚΕΣ ΠΣΧΛΣΣ ΓΙ ΤΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ ΤΣ ΓΡΝΣΣ πειρωτική Ευρώπη: Γερμανία και Γαλλία εμπειρία στο νωμένο Βασίλειο Σκανδιναβική περίπτωση: Σουηδία και Νορβηγία Ένα Νέο Κράτος Μέλος, η Τσεχία Ελλάδα ΈΡΕΥΝ ΩΣ ΠΡΣ ΤΝ ΠΛΡΦΡΣ-ΕΠΙΓΝΩΣ ΤΩΝ ΣΠΥΔΣΤΩΝ ΕΣΔΔ ΕΘΝΙΚ ΣΧΛ ΔΜΣΙΣ ΔΙΙΚΣΣ ΩΣ ΠΛΘΥΣΜΣ ΝΦΡΣ ΣΤΙΧΕΙ Π ΤΝ ΠΡΓΜΤΠΙΣ ΤΣ ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΤΝ ΔΕΙΓΜΤΛΨΙ ΠΤΕΛΕΣΜΤ ΤΣ ΕΡΕΥΝΣ ΣΥΜΠΕΡΣΜΤ ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ ΠΡΡΤΜ

5 Εισαγωγή «αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Γενικά ευρωπαϊκή πορεία του κράτους πρόνοιας σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την ύπαρξη ενός κοινού κοινωνικού προτύπου. Στο πλαίσιο των διεργασιών που αναπτύσσονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται λόγος για μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο». πρόκληση αυτή συνίσταται στη δημογραφική ή πληθυσμιακή γήρανση, ένα φαινόμενο το οποίο αφορά και τη χώρα μας. πό την πλευρά διεθνών οργανισμών, εθνικών κυβερνήσεων, μελετητών κα ΜΚ υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς την έκταση του φαινόμενου, όπως επίσης και διαφορετικές στρατηγικές που προτείνονται και ακολουθούνται για την αντιμετώπιση του. Το εγχείρημα της παρούσας εργασίας συνίσταται στην παρουσίαση του προβληματισμού γύρω από το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» και της πρόκλησης της δημογραφικής γήρανσης, στην συγκριτική ανάλυση μιας πτυχής της κοινοτικής στρατηγικής αντιμετώπισης της πρόκλησης καθώς και της υλοποίησής της σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη. Το αντικείμενο μελέτης είναι η απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων και τα ευρωπαϊκά κράτη επελέγησαν σε σχέση με τον θεωρητικό προβληματισμό για το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο». εργασία περιλαμβάνει και μια σύντομη έρευνα πεδίου η οποία επιχειρεί να διαπιστώσει την αναγνωρισιμότητα και την επίγνωση σε όρους κλειδιά και σε πρακτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινόμενου σε μελλοντικά στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Δομή της εργασίας και μεθοδολογικές διασαφηνίσεις Το υλικό της εργασίας διαιρείται σε κεφάλαια, ενώ πρωτογενές υλικό και ορισμένα στατιστικά δεδομένα επισυνάπτονται σε παράρτημα. Το πρώτο κεφάλαιο κάνει μια σύντομη ανασκόπηση στις θεωρίες και τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη. Το δεύτερο κεφάλαιο επιχειρεί να προσδιορίσει την έννοια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 2

6 Μοντέλου και να παρουσιάσει τους θεωρητικούς προβληματισμούς που συνδέονται με αυτό. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να αποτυπωθεί η πρόκληση της πληθυσμιακής γήρανσης σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης, ενώ παρατίθενται με συντομία οι τάσεις στις πολιτικές συντάξεων σε επιλεγμένα από τον μέγιστο αριθμό «μοντελοποιήσεων» του ΕΚΜ ευρωπαϊκά κράτη. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται πρόσφατα στοιχεία από τις πολιτικές απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στην Ελλάδα και σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά κράτη που «εκπροσωπούν» κι αυτά το μέγιστο αριθμό «μοντελοποιήσεων». Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια διαδικτυακή έρευνα που έγινε ανάμεσα σε σπουδαστές ΕΣΔΔ σε σχέση με τα ζητήματα που πραγματεύεται η εργασία. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται μερικές συμπερασματικές σκέψεις που προέκυψαν από το σύνολο της εργασίας. εργασία αυτή παρουσιάζει τόσο χαρακτηριστικά μιας περιγραφικής έρευνας, κυρίως στα πρώτα τρία κεφάλαια, όσο και χαρακτηριστικά περιπτωσιολογικής έρευνας, κυρίως στο πέμπτο κεφάλαιο και σε ένα μέρος του τέταρτου κεφαλαίου ενώ στο προτελευταίο κεφάλαιο ο χαρακτήρας είναι διερευνητικός 1. Στην εργασία χρησιμοποιούνται πηγές τόσο από πρώτο χέρι όπως κοινοτικά έγγραφα, διεθνή κείμενα, νομοθεσία, αποτελέσματα έρευνας πεδίου και ειδικές εκθέσεις όσο και από δεύτερο χέρι όπως στατιστικά στοιχεία ΕΣΥΕ Eurostat, σχετικές ιστοθέσεις δημόσιων φορέων, μελέτες επί πρωτογενών πηγών και μεταφράσεις πρωτότυπων κειμένων 2. χρήση της ορολογίας διαφοροποιείται ανάμεσα σε κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Με τον τρόπο αυτό οι όροι «ηλικιωμένοι εργαζόμενοι», «μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι», «ηλικιωμένα άτομα» εκφράζουν διαφορετικές εκτιμήσεις, 1 Για τα χαρακτηριστικά των περιγραφικών, περιπτωσιολογικών και διερευνητικών ερευνών βλ. B. Φίλιας (1996) Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, εκδ. Gutenberg, θήνα. 2 Για την διάκριση μεταξύ πηγών από πρώτο και από δεύτερο χέρι βλ. Umberto Eco (2001) Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, μτφρ. Μ.Κονδύλη, εκδ. Νήσος, θήνα. 3

7 όπως λ.χ. ηλικιών ετών σε κοινοτικά κείμενα ή ηλικιών ετών ή ακόμα και άνω των 60 ή 65 ετών σε εθνικά κείμενα κρατών. Για τον λόγο αυτό, στην εργασία χρησιμοποιείται ο όρος «απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων» ο οποίος κατά προσωπική εκτίμηση είναι περισσότερο δόκιμος και ταυτόσημα «ηλικιωμένοι εργαζόμενοι» ή «μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι» οι οποίοι περιγράφουν την απασχόληση όλων των ατόμων που είναι άνω των 55 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση από τον κανόνα αυτό, θα αναφέρεται με σαφήνεια μέσα στο κείμενο. 4

8 ' Κεφάλαιο 1. Σύντομη αναδρομή στην πορεία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας Σε αυτό το σημείο γίνεται μια μικρή ανασκόπηση στις θεωρητικές επιρροές και τα γεγονότα που σημάδεψαν το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας μεταπολεμικά. 1.1 Κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής λειτουργίας στον ευρωπαϊκό χώρο ανάπτυξη της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους κατά τον 20ο αιώνα δημιούργησε έναν γόνιμο προβληματισμό ως προς τις αφετηρίες, τις επιδιώξεις και τον τελικό προορισμό του κράτους πρόνοιας ανάμεσα σε διαφορετικά θεωρητικά ρεύματα. μαρξιστική προσέγγιση αναπτύχθηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Karl Marx και Friedrich Engels, από αρκετούς θεωρητικούς όπως είναι η Σχολή της Φρανκφούρτης, ο Πουλαντζάς, ο Althusser, ο Gramsci, ο Hirsch, o Offe, και η μάδα του Εδιμβούργου. Σύμφωνα με τους μαρξιστές, η ευημερία και η πρόνοια με την ευρεία έννοια μπορούν να αναπτυχθούν ως ένα σημείο στην καπιταλιστική κοινωνία, μέσα από τη συλλογική δράση των εργαζομένων ωστόσο οι προοπτικές αυτές είναι περιορισμένες λόγω της φύσης του καπιταλιστικού συστήματος. ι μαρξιστές άσκησαν κριτική στην κοινωνική λειτουργία του κράτους επισημαίνοντας ότι η ψαλίδα της ανισότητας δεν είχε κλείσει. Κατά τον Mishra (1977:74) η ευημερία και η ευρεία πρόνοια μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνον όταν θα έχουν κοινωνικοποιηθεί τα μέσα παραγωγής και θα έχει καταλυθεί το σύστημα της αγοράς και της ατομικής ιδιοκτησίας. H φεμινιστική προσέγγιση αποτελείται από πέντε επιμέρους θεωρήσεις: τη φιλελεύθερη (και τη νεοφιλελεύθερη), τη προνοιακή (η οποία συνδέεται με τη σοσιαλρεφορμισιτκή άποψη), τη ριζοσπαστική, τη σοσιαλιστική, και τον μαύρο φεμινισμό. Κοινή αφετηρία όλων των επιμέρους θεωρήσεων αποτελεί η μελέτη του ρόλου των γυναικών και της οικογένειας στη κάλυψη αναγκών, που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς και σημαντική πρόκληση στις καθιερωμένες προσεγγίσεις. Κατά τη φεμινιστική προσέγγιση, οι παρεμβατικές πολιτικές του κράτους πρόνοιας στοχεύουν στην κοινωνική αναπαραγωγή και στηρίζεται ένα συγκεκριμένο πρότυπο οικογένειας 5

9 ' Κεφάλαιο ενθαρρύνοντας τις σχέσεις εξάρτησης για τη γυναίκα κύριο φορέα άσκησης φροντίδας (Pascall 1986:1 3). Στην παραδοσιακή βάση της σοσιαλδημοκρατικής αντίληψης βρίσκονται η παραδοχή της εξελικτικής φύσης της κοινωνικής αλλαγής με καταλυτικό το ρόλο μιας διοικητικής ελίτ, η δυνατότητα λειτουργίας του κράτους προς όφελος της εργατικής τάξης και των αδυνάτων, η ταύτιση της συλλογικής ρύθμισης με την κρατική ρύθμιση και η πεποίθηση ότι η σταδιακή μεταρρύθμιση μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή αξιών και στάσεων των ατόμων (Williams 1989). Titmuss, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ρεύματος του κοινωνικού ρεφορμισμού, θεωρεί ότι η κοινωνική πολιτική είναι ένα «θετικό εργαλείο κοινωνικής αλλαγής, ένα πολύτιμο και αστάθμιστο μέρος της όλης πολιτικής διαδικασίας (Titmuss 1987:26). Ένας άλλος μελετητής, o Peter Townsend το όνομα του οποίου συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο και τη ριζοσπαστική κοινωνική διοίκηση επικεντρώθηκε στην ταξική διάρθρωση της κοινωνίας και έδωσε νέα ώθηση στην κατανόηση του φαινόμενου της φτώχειας, καθώς εισήγαγε την έννοια της «σχετικής φτώχειας». Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η κατεύθυνση του «Τρίτου Δρόμου» της σοσιαλδημοκρατίας πέτυχε την εκλογική επικράτηση των Τ.Blair στη Βρετανία και G. Schroeder στη Γερμανία, συνδυάζοντας τους νεοφιλελεύθερους οικονομικούς κανόνες με την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους. κριτική για την μεγέθυνση του κράτους και για το βλαβερό το ρόλο των κρατικών φορέων στην οικονομία αναπτύχθηκε ήδη από τα τέλη του 18 ου αιώνα από τους θεωρητικούς του κλασσικού οικονομικού φιλελευθερισμού με κύριο εκπρόσωπο τον Adam Smith. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε το δυτικό κράτος πρόνοιας από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ανέδειξαν μελέτες θεωρητικών (όπως οι. Friedman, Tullock και von Hayek), οι οποίες στάθηκαν κριτικά απέναντι στην κοινωνική λειτουργία του κράτους και πρόβαλλαν την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη λειτουργία της αγοράς και ένα υπολειμματικό πρότυπο κοινωνικής πρόνοιας. προσέγγιση αυτή, η οποία επηρέασε βαθύτατα την οικονομική και πολιτική σκέψη τόσο στις Π όσο και σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, αμφισβήτησε τις κεϋνσιανές αξίες και το ίδιο το κράτος πρόνοιας. νεοφιλελεύθερη κριτική συνοψίζεται σε 6

10 ' Κεφάλαιο επιχειρήματα που αφορούν στην εξάπλωση του κράτους με τη συνακόλουθη εκτόπιση του ιδιωτικού τομέα και την αντιπαραγωγική γραφειοκρατία, στην αδυναμία επίτευξης των στόχων της μεταπολεμικής συναίνεσης όπου συμφωνούν με τους μαρξιστές και αυτά που αφορούν στις ατομικές ελευθερίες και στην ατομική πρωτοβουλία, που καταπνίγονται κάτω από την προνοιακή «πατερναλιστική» ομπρέλα του κράτους. 1.2 Τα πρώτα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης Σε πολλές φάσεις της ιστορίας της η Ευρώπη (ή μεγάλο μέρος της) γνώρισε εμπειρίες ολοκλήρωσης. Παραδείγματα από τα αρχαία χρόνια και τον Μεσαίωνα αποτελούν η Ρωμαϊκή υτοκρατορία και η υτοκρατορία του Καρλομάγνου (γύρω στο 800 μ.χ.) αντίστοιχα. Πολύ αργότερα, μετά και το Ναπολεόντειο εγχείρημα, η δημιουργία των εθνικών κρατών και η επικράτηση των ιδεών του Διαφωτισμού στην Γηραιά Ήπειρο σε συνδυασμό με την εξάπλωση των επαναστάσεων στο β μισό του 19 ου αιώνα ενέπνευσαν την ανάπτυξη μιας φιλολογίας για ευρωπαϊκή ενοποίηση, όπως για παράδειγμα οι απόψεις του διάσημου Γάλλου συγγραφέα Victor Hugo. Ωστόσο, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο εκδηλώθηκαν οι πρώτες σοβαρές απόπειρες ενοποίησης της Ευρώπης με τη στήριξη πολιτικών προσώπων, οι οποίες τελικά δεν τελεσφόρησαν. πρόταση του πρωθυπουργού της Γαλλίας Aristide Briand το 1930 προς είκοσι επτά κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών για τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής ένωσης (Στεφάνου 1999), γνωστής και ως «σχέδιο Briand», αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προσπαθειών εκείνης της εποχής. ι ουσιαστικές προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ των χωρών και των λαών της Ευρώπης ξεκίνησαν μετά το πέρας του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Πράγματι, η υιοθέτηση του Σχεδίου Marshall των Π για οικονομική βοήθεια προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης οδήγησε στην ίδρυση του ργανισμού Ευρωπαϊκής ικονομικής Συνεργασίας στις 16 πριλίου Εκτός από την εποπτεία του προγράμματος ανασυγκρότησης, ο ΕΣ (από το 1961 Σ) αμέσως μετά τη συγκρότηση του εργάστηκε με επιτυχία για την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών στο εμπόριο μεταξύ των μελών του. 7

11 ' Κεφάλαιο Το 1949 υπογράφτηκε το καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης, προϊόν πολλών διαβουλεύσεων και μιας λιγότερο ρηξικέλευθης εκδοχής των αρχικών προτάσεων του Συνεδρίου της Χάγης που είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος. Την ίδια χρονιά (πρίλιος 1949) υπογράφτηκε και το Βόρειο τλαντικό Σύμφωνο με στόχο την αμοιβαία στρατιωτική (λιγότερο σε πολιτικό επίπεδο) συνεργασία μεταξύ των μελών ενόψει της κορύφωσης του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ της Δύσης και των καθεστώτων της νατολικής Ευρώπης υπό σοβιετική επιρροή. Το 1951 υπογράφτηκε στο Παρίσι η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της πρώτης Κοινότητας και του πρώτου οργανισμού, αν και περιορισμένης στόχευσης, με υπερεθνικούς κανόνες και θεσμούς. Έξι χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1957 υπογράφτηκαν οι Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής ικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τομικής Ενέργειας που αποτέλεσαν μαζί με την ΕΚΧ τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την καρδιά του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έκτοτε. 1.3 κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1956, ο τότε σοσιαλιστής Γάλλος πρωθυπουργός Guy Mollet, ο οποίος είχε τη στήριξη της βιομηχανίας της χώρας του, τάχθηκε υπέρ της θέσπισης της εναρμόνισης των επιμέρους κοινωνικών πολιτικών των κ μ ως προϋπόθεσης για την ολοκλήρωση των αγορών βιομηχανικών προϊόντων (Moravcsik, 1998). θέση του δεν υπερίσχυσε καθώς μεγαλύτερη προτεραιότητα από τη θέση αυτή για τη γαλλική διπλωματία φαίνεται να είχαν η διασφάλιση της Κοινής γροτικής Πολιτικής και το status των τότε Γαλλικών υπερπόντιων κτήσεων. Με την ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης κύρια αποστολή της τότε ΕΚ ήταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς μεταξύ των κ μ. η κοινωνική πολιτική υπήρξε λειτουργικά προσαρμοσμένη στον πρωταρχικό αυτό σκοπό και δεν αναγνωριζόταν ως αυτοτελής στόχος της ενοποίησης (Busch 1992). πρώιμη κοινοτική κοινωνική πολιτική αποσκοπούσε στη βελτίωση των προϋποθέσεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 3, στη μείωση των εντάσεων που προκαλούν οι οικονομικές 3 ι τέσσερις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες που διασφαλίζει η Συνθήκη ΕΚ είναι: ελεύθερη κυκλοφορία βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, ελεύθερη μετακίνηση μισθωτών εργαζομένων, 8

12 ' Κεφάλαιο διαρθρωτικές μεταβολές στο πλαίσιο της ενοποιητικής διαδικασίας και στην αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ (social dumping) μεταξύ των κ μ (Νικολακοπούλου Στεφάνου 2002). Πράγματι, το Συμβούλιο υιοθέτησε τους πρώτους Κανονισμούς για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης το 1958 (Κανονισμοί 3/58 και 4/58), ενώ η ιδρυτική ΣΕΚ (στα τότε άρθρα ) προέβλεπε τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που μέχρι το 1971 ενεργοποιούνταν αποκλειστικά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχόλησης και των δυνατοτήτων γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων (Σακελλαρόπουλος, 2001). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 παρατηρείται μια μεταβολή της επικρατούσας αντίληψης για την κοινωνική διάσταση της ΕΚ. Το 1974 εγκρίνεται από το Συμβούλιο το πρώτο πρόγραμμα δράσης κοινωνικής πολιτικής με «φιλόδοξους στόχους» για την εποχή του καθώς η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στα μέσα της δεκαετίας είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία της συνολικής στρατηγικής. Παράλληλα, από το 1971 επεκτείνεται η δράση του ΕΚΤ σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση διαρθρωτικών ανισοτήτων, ενώ παράλληλα εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια χρηματοδότησης (Σακελλαρόπουλος, 2001). έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης ενίσχυσε την κοινωνική διάσταση των κοινοτικών πολιτικών, κυρίως στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας όπου πέρα από τις διατάξεις (αρ. 118 και 118Β ΣΕΚ) με ρητή αναφορά στα ζητήματα αυτά, εισήχθη και ο κανόνας της ειδικής πλειοψηφίας, διευκολύνοντας την έκδοση μιας σειράς σημαντικών οδηγιών στον τομέα αυτό. Τομή στην περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Κοινότητας αποτέλεσε η υιοθέτηση, σε μια sui generis διακηρυκτική μορφή, του Κοινοτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαζομένων που είχε θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου το 1989 από όλα τα κ μ πλην της Βρετανίας. Χάρτης διαμόρφωσε τη δυναμική για τη σταδιακή ενσωμάτωση στο κοινοτικό οικοδόμημα της κοινωνικής αρχής. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (ΣΕΕ Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης), εισήχθη «η προώθηση της ισόρροπης και σταθερής οικονομικής και κοινωνικής προόδου» ως ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις και ανεξάρτητους επαγγελματίες και η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. 9

13 ' Κεφάλαιο στόχου της Ένωσης, ενώ προβλέφθηκε η προσάρτηση του Πρωτοκόλλου 14 για την κοινωνική πολιτική, που δεν υπογράφτηκε από το νωμένο Βασίλειο. Λίγο αργότερα, το 1994, η Επιτροπή υιοθέτησε την Λευκή Βίβλο για την κοινωνική πολιτική 4 όπου καθορίζονταν οι στόχοι και οι προοπτικές για την κοινωνική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη που οδήγησε την υιοθέτηση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, σε μια περίοδο επίμονης ανεργίας στα περισσότερα κ μ και ενόψει της κυκλοφορίας του ευρώ, ασχολήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό με την κοινωνική διάσταση της Ένωσης με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της αναφοράς της προσήλωσης των κρατών «στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα» στο Προοίμιο της Συνθήκης. Στο πλαίσιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ εισήχθη ειδικό κεφάλαιο για την απασχόληση ενώ στους στόχους της Ένωσης προστέθηκε και η «προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης». αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια με την Συνθήκη της Νίκαιας το 2000, παρά τις αντίθετες προσδοκίες, απέτυχε να επεκτείνει την ειδική πλειοψηφία στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής εξαιτίας, ιδίως, της αντίθεσης της Μ. Βρετανίας και της Σουηδίας (Ιωακειμίδης 2001: 113). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι προστέθηκε ο στόχος της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 137 ΣΕΚ). 4 COM(94)

14 Β' Κεφάλαιο 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο ενότητα αυτή εξετάζει τους προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το ΕΚΜ. 2.1 Μετάβαση στη σύγχρονη πραγματικότητα της κοινωνικής Ευρώπης Στις αρχές του 20 ου αιώνα στις Π και αργότερα σε ολόκληρη τη Δυτική μισφαίριο αναπτύχθηκε το λεγόμενο «φορντικό» (όρος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από μαρξιστές κυρίως) παραγωγικό πρότυπο το οποίο στηρίχθηκε στην θεωρία της επιστημονικής διαχείρισης (scientific management) του F. Taylor (1911) για την οργάνωση της εργασίας. Το πρότυπο του φορντισμού τεϋλορισμού επεδίωκε την μείωση του οριακού κόστους ανά μονάδα παραγωγής μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, της τυποποίησης και της τμηματοποίησης της εργασίας, της ενίσχυσης των ιεραρχικών δομών της διοίκησης και την ανάπτυξη των γραμμών παραγωγής με στόχο τη μαζική παραγωγή.. φορντισμός οροθετείται και ως σύστημα κοινωνικής οργάνωσης (Lipietz 1995:187), καθώς συνυπήρξε μετά τη Μεγάλη Ύφεση και με αφετηρία το New Deal του F.D. Roosevelt στις Π με την επικράτηση των ιδεών του J. M. Keynes για δημοσιονομική πολιτική ενεργούς κρατικής παρέμβασης, ενίσχυσης της ζήτησης και της απασχόλησης στην οικονομία. Εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε ένα σύστημα συμβιβασμού εργοδοτών και εργαζομένων με διακανονισμούς και ρυθμίσεις (Λύτρας 2000:59), σε αντιδιαστολή με το συγκρουσιακό πρότυπο σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων του 19 ου αιώνα. ι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης, κυρίως σε επίπεδο κλάδου και η εκπροσώπηση των εργαζομένων μεταβάλλεται από επαγγελματική σε κλαδική. ενδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων οδηγούν στην ίδρυση του Labor Party στη Βρετανία του Το μεταπολεμικό πολιτικό και οικονομικό κλίμα σε συνδυασμό με την επίδραση της θεωρητικής σκέψης του Beveridge στη Βρετανία και της οικονομικής πολιτικής ενίσχυσης της ζήτησης των Π συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των μεταπολεμικών κοινωνικών πολιτικών σε όλη την Γηραιά Ήπειρο και την αρχή της «χρυσής εποχής» του κράτους πρόνοιας (Στασινοπούλου 2000). Μεταπολεμικά, δεξιοί και αριστεροί 11

15 Β' Κεφάλαιο δεν αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα της κεϋνσιανής πολιτικής (νδριανόπουλος 1997:133). Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία, συνεχίστηκε η μεσοπολεμική γραφειοκρατική παράδοση. Σε κάποιες άλλες, όπως στις Σκανδιναβικές χώρες, επικράτησε ένας ιδιάζοντας μηχανισμός διαχείρισης και αποφυγής πολιτικών και οικονομικών κρίσεων (Esping Andersen 1996:80) το οποίο βασιζόταν στην τριμερή συνεργασία εργατικών συνδικάτων, εργοδοσίας και κράτους και ο οποίος έχει περιγράφει και ως νεοκορπορατιστικό πρότυπο. ι εκλογικές νίκες των M. Thatcher στη Βρετανία το 1979 και R. Reagan στις Π ένα χρόνο αργότερα σήμαναν την αρχή του συνειδητού περιορισμού της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους στις χώρες αυτές και την επικράτηση της νεοφιλελεύθερης (ή νεοσυντηρητικής) πολιτικής και οικονομικής σκέψης. 2.2 Προσδιορίζοντας την έννοια Μια δημοφιλής έκφραση του κοινοτικού λεξιλογίου αποτελεί η έννοια του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου» ή «Μοντέλου». έννοια αυτή είναι πολύσημη ενώ χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και από απροσδιοριστία και ασφαλώς δεν έχει νομικό έρεισμα υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου. Τις περισσότερες φορές η έννοια περιγράφει την ταυτόχρονη επιδίωξη της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής από τα ευρωπαϊκά κράτη. Παράλληλα, εκφράζει τη διαφοροποίηση των κρατών της Δ. Ευρώπης από τον τέως υπαρκτό σοσιαλισμό και τον άκρατο φιλελευθερισμό όπως και την κυριαρχία της αγοράς στις 12

16 Β' Κεφάλαιο Π ως προς την επιδίωξη δημιουργίας μιας κοινωνίας (Jepsen and Pascual 2005:231). πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors υπήρξε ο κυριότερος κοινοτικός αξιωματούχος που διέδωσε την έννοια του ΕΚΜ σε αντιδιαστολή με την αμερικάνικη εκδοχή του καθαρού καπιταλισμού βασισμένου μόνο στους νόμους της αγοράς. Ένας από τους πρώτους ορισμούς της έννοιας σε κοινοτικό επίπεδο έγινε στη Λευκή Βίβλο για την Κοινωνική Πολιτική που εξέδωσε η Επιτροπή το Στο κείμενο αυτό, το ΕΚΜ ορίστηκε ως μια δέσμη κοινών αξιών που περιλαμβάνει συγκεκριμένα την προσήλωση στη δημοκρατία, την ατομική ελευθερία, τον κοινωνικό διάλογο, τις ίσες ευκαιρίες για όλους / ες και την ενδεδειγμένη κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη προς τα αδύνατα μέλη της κοινωνίας (European Commission 1994). Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του περιεχομένου της διαφοροποίησης του «ευρωπαϊκού καπιταλισμού» από τον αγγλοσαξονικό φιλελευθερισμό έγινε από τον μαρξιστή Claus Offe (2003) που θεωρεί ότι το ΕΚΜ αποκτά νόημα μόνον αν συγκριθεί και αντιπαρατεθεί με τις συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, όπως η Β. μερική και η Ν.. σία (Offe 2003:439), και όχι με κράτη όπως οι Π. Σύμφωνα με το συγγραφέα, το βασικό γνώρισμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας είναι η επικράτηση της λογικής της ασυνέχειας στο χώρο ως προς τις αλλαγές συνόρων και στο χρόνο ως προς τις συχνές πολιτειακές μεταβολές σε σχέση με τη σχετική πολιτική σταθερότητα στις Π. έννοια του ΕΚΜ βασίζεται σε μια σειρά από ανεπιφύλακτες παραδοχές οι οποίες υποστηρίζεται ότι δεν έχουν επαληθευτεί εμπειρικά (Jepsen and Pascual 2005:232). συζήτηση γύρω από τους αντιτιθέμενους πόλους οι Π σε σχέση με την ΕΕ όπως και το παρόν σε σχέση με το μέλλον έθεσε τα όρια στα οποία βρίσκεται η διαφοροποίηση. Επιπλέον, θεωρείται αναμφισβήτητη από αρκετούς συγγραφείς (λ.χ. Vobruba 2001), η διασύνδεση του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης με το στόχο της Ευρωπαϊκής ποιότητας της κοινωνικής προστασίας. ι Hay, Watson και Wincott (1999) ομαδοποίησαν με σχετικότητα τους ορισμούς του ΕΚΜ σε τέσσερις κατηγορίες. ι Jepsen και Serrano (2005) εμπλούτισαν την κατηγοριοποίηση των Hay, Watson και Wincott με πιο πρόσφατα παραδείγματα από 13

17 Β' Κεφάλαιο τη βιβλιογραφία,. ένταξη ενός ορισμού σε μια από τις κατηγορίες δεν αποκλείει για τον ίδιο ορισμό να ενδείκνυται η υπαγωγή και σε μια δεύτερη κατηγορία. πρώτη κατηγορία ορισμών θεωρεί το ΕΚΜ ως φορέα συγκεκριμένων κοινών χαρακτηριστικών και εστιάζει στις ομοιότητες μεταξύ θεσμών και αξιών της μεταπολεμικής ανάπτυξης του καπιταλισμού των κρατών μελών. Έχει τονιστεί η σημασία των κοινών αξιών των κρατών μελών ως προς την κοινωνική διάσταση (Vaughan Whitehead 2003:4), ενώ στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συνήθως και οι απόψεις που τονίζουν τη διαφοροποίηση του ΕΚΜ από το σιατικό και το αμερικανικό μοντέλο (Hay et. al. 1999:14). Στην δεύτερη κατηγορία ορισμών εντάσσονται εκείνοι οι ορισμοί που τονίζουν τον προσδιορισμό των εθνικών μοντέλων και συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως είναι μάλλον η χρήση των παραδειγμάτων του Βρετανικού, του Γερμανικού και του Σουηδικού μοντέλου (Hay et. al. 1999:14). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι ορισμοί των Esping Andersen και Ferrera. Βασικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι η θεώρηση του ΕΚΜ ως ενός ιδεατού μοντέλου κατά τα βεμπεριανά πρότυπα. τρίτη κατηγορία ορισμών, όπου σε πολλές περιπτώσεις οι ορισμοί εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες, περιλαμβάνει τους ορισμούς εκείνους που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου με υπερεθνικά χαρακτηριστικά. άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα μεμονωμένα κράτη μέλη θεωρείται σε αυτή τη περίπτωση ως μη βιώσιμη λύση (Wilding 1997) ενώ η δημιουργία της ΕΕ μαζί με την επιθυμία των κρατών μελών για ανάπτυξη συνεργασίας, συντονισμού, αλληλεξάρτησης και κοινών κανόνων στις κοινωνικές πολιτικές θεωρείται πως βοήθησαν στη διατήρηση της αφοσίωσης των κ μ στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής (Vaughan Whitehead 2003:5). ι Hay, Watson και Wincott από την πλευρά τους (1999) είχαν διακρίνει την πιθανή ύπαρξη μιας τέταρτης κατηγορίας προσδιορισμού του ΕΚΜ, στη λογική των απαιτήσεων για αλλαγές των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών της νατολικής Ευρώπης ενόψει της ένταξης των χωρών αυτών στην ΕΕ. ναφέρουν το παράδειγμα της υγγαρίας, μιας χώρας η οποία προσπάθησε να μιμηθεί το Γερμανικό μοντέλο κοινωνικής προστασίας, αλλά καθώς το σύστημα κοινωνικής 14

18 Β' Κεφάλαιο προστασίας της Γερμανίας παρουσίαζε προβλήματα, στράφηκε στην υιοθέτηση ενός υβριδικού Βόρειου Ευρωπαϊκού μοντέλου (Hay et. al. 1999:15). ι Amitsis, Berghans, Sakellaropoulos et. al. (2004), των οποίων ο ορισμός εντάσσεται τουλάχιστον στην τρίτη κατηγορία, διακρίνουν τρεις βασικές και καθολικές αρχές περιγράφοντας το ΕΚΜ στην έκθεση τους για τη Διάσκεψη των Ιωαννίνων της Ελληνικής Προεδρίας για τον Εκσυγχρονισμό του ΕΚΜ: την αναγνώριση της κοινωνικής δικαιοσύνης ως θεμιτού πολιτικού στόχου, την παραδοχή του παραγωγικού ρόλου της κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Μερικά χρόνια νωρίτερα, ο Ian Gough (1997) σκιαγραφούσε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΜ: η άμεση ή και έμμεση επιβάρυνση του κράτους με το κόστος των κοινωνικών δαπανών, η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επίλυση των εργασιακών σχέσεων, το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης, η προστασία της εργασίας, η ισχυρή θέση της κοινωνικής ασφάλισης και η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. ι Jepsen και Pascual (2005:238) διέκριναν και μια τέταρτη κατηγορία ορισμών του ΕΚΜ, που θεωρούν το ΕΚΜ ως ένα πολιτικό σχέδιο (political project). Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, με τον ορισμό μιας διακριτής πολιτικής, μια κοινή ευρωπαϊκή λύση μπορεί να δοθεί σε προβλήματα τα οποία έχουν πολιτική χροιά. κατηγορία αυτή των ορισμών βασίζεται στη λογική της αλλαγής του ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής, το οποίο θεωρούν ότι δεν αντιπροσωπεύει μόνο την οικονομική διάσταση αλλά εδράζεται σε πολιτικά θεμέλια. διαχείριση της αλλαγής περιλαμβάνει μια σειρά από ιδέες όπως η ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity) ή ευελιξφάλεια του εργατικού δυναμικού, η εταιρικότητα (partnership) και η ενεργοποίηση (activation). Τ. Γιαννίτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών σφαλίσεων ορίζει (2006) το ΕΚΜ, μάλλον ιδεατά κατά Weber, ως το άθροισμα εθνικών επιλογών μιας σειράς κέντρο και βόρειο ευρωπαϊκών κρατών, που έχουν ως κοινό γνώρισμα, ότι έδωσαν στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής πολύ μεγαλύτερο βάρος απ ότι στα περισσότερα άλλα οικονομικά κοινωνικά συστήματα. Πρόσφατα, στην παρέμβαση του Έλληνα Υπουργού πασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδη στην κοινή δήλωση εννέα Ευρωπαίων Υπουργών πασχόλησης για το Ευρωπαϊκό 15