ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚ ΣΧΛ ΔΜΣΙΣ ΔΙΙΚΣΣ ΙH ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚ ΣΕΙΡ ΤΜΜ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΔΙΙΚΣΣ ΠΡΓΡΜΜ ΔΙΙΚΣΣ ΡΓΝΙΣΜΩΝ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΠΛΙΤΙΚΣ ΤΕΛΙΚ ΕΡΓΣΙ Θέμα: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η πρόκληση του δημογραφικού προβλήματος περίπτωση της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων Επιβέπων: Δρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου Σπουδαστής: νδριανός Παύλος Τέσας ΘΝ

2 Περίληψη εργασία περιγράφει τον προβληματισμό γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και την πρόκληση της πληθυσμιακής γήρανσης, ερευνά περιπτωσιολογικά δράσεις και πολιτικές προώθησης της απασχόλησης σε μεγαλύτερη ηλικία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ διερευνά την επάρκεια της επικοινωνίας των ζητημάτων της γήρανσης και της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στα μελλοντικά στελέχη της Διοίκησης. ρχικά πραγματεύεται το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, ενώ στη συνέχεια τη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας, καθώς και τον έντονο προβληματισμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό πεδίο τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε επίπεδο δράσεων. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αντιμετώπισης των επιπτώσεων του φαινομένου, παρουσιάζονται οι σύγχρονες μορφές προώθησης της απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων σε επτά ευρωπαικά κράτη, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδος, που επιλέχθηκαν με βάση το μέγιστο αριθμό «ομαδοποιήσεων» που έδειξε η βιβλιογραφική έρευνα για το ΕΚΜ. επίγνωση και η αναγνώριση βασικών εννοιών και πολιτικών που αφορούν το φαινόμενο της γήρανσης και την απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων από τα μελλοντικά στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης διερευνώνται μέσα από μια έρευνα πεδίου μεταξύ των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. έρευνα πεδίου αναδεικνύει τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της επικοινωνίας των ζητημάτων στα μελλοντικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Λέξεις Κλειδιά ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο τυπολογία ενεργός γήρανση Ευρώπη ΕΕ δημογραφία πληθυσμός απασχόληση ηλικιωμένοι επίγνωση αναγνώριση ΕΣΔΔ στέλεχος δημόσια διοίκηση

3 Abstract The project introduces the discourse surrounding the European Social Model and the demographic aging, investigates at European level country case studies regarding policies and actions promoting old age employment and questions to what extent the communication of the demographic problem and the employment of the older workers to the future Greek civil servants is sufficient. Initially, the project touches the subject matter of the European Social Model and subsequently the population aging faced by the European welfare state, including the high concern, both in theory and in practice, expressed at european and international level. Within the context of dealing with the effects of aging, recent policies and measures promoting employment at an older age are examined from seven european countries, including Greece. The countries were chosen using the maximum number of groupings revealed in the bibliographic research on the ESM. Eventually, the project aims to explore the level of awareness and acknowledgement of mainstream notions and policies regarding aging and the old age employment indicated by future civil servants. Therefore, a web survey targeting students of the National School of Public Administration was conducted. The results of the survey suggest that there s room for improvement as regards the communication of the above issues to the future Greek civil servants. Keywords european social model typology active aging EU demography population employment old awareness acknowledgement NSPA executive civil servant public administration state.

4 ΕΙΣΓΩΓ... 2 ΓΕΝΙΚ... 2 ΔΜ ΤΣ ΕΡΓΣΙΣ ΚΙ ΜΕΘΔΛΓΙΚΕΣ ΔΙΣΦΝΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΜ ΝΔΡΜ ΣΤΝ ΠΡΕΙ ΤΥ ΕΥΡΩΠΪΚΥ ΚΡΤΥΣ ΠΡΝΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΩΡΤΙΚΕΣ ΠΡΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΛΕΙΤΥΡΓΙΣ ΣΤΝ ΕΥΡΩΠΪΚ ΧΩΡ Τ ΠΡΩΤ ΒΜΤ ΤΣ ΕΥΡΩΠΪΚΣ ΕΝΠΙΣΣ ΚΙΝΩΝΙΚ ΔΙΣΤΣ ΤΣ ΕΥΡΩΠΪΚΣ ΛΚΛΡΩΣΣ Τ ΕΥΡΩΠΪΚ ΚΙΝΩΝΙΚ ΜΝΤΕΛ ΜΕΤΒΣ ΣΤ ΣΥΓΧΡΝ ΠΡΓΜΤΙΚΤΤ ΤΣ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΕΥΡΩΠΣ ΠΡΣΔΙΡΙΖΝΤΣ ΤΝ ΕΝΝΙ ΤΥΠΛΓΙΕΣ ΜΝΤΕΛΩΝ ΚΡΤΩΝ ΠΡΝΙΣ ΈΝ ΠΕΡΙΣΣΤΕΡ ΜΝΤΕΛ; ΣΥΝΘΕΤΙΚ ΠΕΙΚΝΙΣ ΠΡΚΛΣΕΙΣ ΠΤΥΠΩΣ ΤΣ ΠΡΚΛΣΣ ΤΣ ΔΜΓΡΦΙΚΣ ΓΡΝΣΣ ΠΡΣΔΙΡΙΣΜΣ ΤΥ ΦΙΝΜΕΝΥ ΈΚΤΣ ΠΡΒΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΝ ΕΕ ΠΡΒΛΜΤΙΣΜΣ ΚΙ ΔΙΕΡΓΣΙΕΣ ΩΣ ΠΡΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΣ ΝΕΣ ΔΜΓΡΦΙΚΣ ΠΡΓΜΤΙΚΤΤΣ ΠΡΩΤΒΥΛΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔ ΠΡΒΛΜΤΙΣΜΣ ΣΤΝ ΕΥΡΩΠΪΚ ΈΝΩΣ ΠΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤ ΣΥΣΤΜΤ ΚΙΝΩΝΙΚΣ ΠΡΣΤΣΙΣ "ΕΝΕΡΓΣ ΓΡΝΣ" Ι ΜΕΤΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΓΡΤΣ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩΠΪΚ ΚΡΤ (ΓΕΡΜΝΙ, ΥΓΓΡΙ, ΙΡΛΝΔΙ, ΣΥΔΙ ΚΙ ΕΛΛΔ) ΕΥΡΩΠΪΚΕΣ ΚΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΙΤΙΚΕΣ ΠΣΧΛΣΣ ΤΩΝ ΜΕΓΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΛΙΚΙ ΤΜΩΝ ΕΥΡΩΠΪΚΕΣ ΠΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΠΙΣΣ ΤΥ ΓΡΣΚΝΤΣ ΠΛΘΥΣΜΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΛΙΤΙΚΕΣ ΠΣΧΛΣΣ ΓΙ ΤΝ ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ ΤΣ ΓΡΝΣΣ πειρωτική Ευρώπη: Γερμανία και Γαλλία εμπειρία στο νωμένο Βασίλειο Σκανδιναβική περίπτωση: Σουηδία και Νορβηγία Ένα Νέο Κράτος Μέλος, η Τσεχία Ελλάδα ΈΡΕΥΝ ΩΣ ΠΡΣ ΤΝ ΠΛΡΦΡΣ-ΕΠΙΓΝΩΣ ΤΩΝ ΣΠΥΔΣΤΩΝ ΕΣΔΔ ΕΘΝΙΚ ΣΧΛ ΔΜΣΙΣ ΔΙΙΚΣΣ ΩΣ ΠΛΘΥΣΜΣ ΝΦΡΣ ΣΤΙΧΕΙ Π ΤΝ ΠΡΓΜΤΠΙΣ ΤΣ ΕΡΕΥΝΣ ΚΙ ΤΝ ΔΕΙΓΜΤΛΨΙ ΠΤΕΛΕΣΜΤ ΤΣ ΕΡΕΥΝΣ ΣΥΜΠΕΡΣΜΤ ΒΙΒΛΙΓΡΦΙ ΠΡΡΤΜ

5 Εισαγωγή «αρχή είναι το ήμισυ του παντός». Γενικά ευρωπαϊκή πορεία του κράτους πρόνοιας σημαδεύτηκε τα τελευταία χρόνια από μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την ύπαρξη ενός κοινού κοινωνικού προτύπου. Στο πλαίσιο των διεργασιών που αναπτύσσονται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται λόγος για μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο». πρόκληση αυτή συνίσταται στη δημογραφική ή πληθυσμιακή γήρανση, ένα φαινόμενο το οποίο αφορά και τη χώρα μας. πό την πλευρά διεθνών οργανισμών, εθνικών κυβερνήσεων, μελετητών κα ΜΚ υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ως προς την έκταση του φαινόμενου, όπως επίσης και διαφορετικές στρατηγικές που προτείνονται και ακολουθούνται για την αντιμετώπιση του. Το εγχείρημα της παρούσας εργασίας συνίσταται στην παρουσίαση του προβληματισμού γύρω από το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο» και της πρόκλησης της δημογραφικής γήρανσης, στην συγκριτική ανάλυση μιας πτυχής της κοινοτικής στρατηγικής αντιμετώπισης της πρόκλησης καθώς και της υλοποίησής της σε συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη. Το αντικείμενο μελέτης είναι η απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων και τα ευρωπαϊκά κράτη επελέγησαν σε σχέση με τον θεωρητικό προβληματισμό για το «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο». εργασία περιλαμβάνει και μια σύντομη έρευνα πεδίου η οποία επιχειρεί να διαπιστώσει την αναγνωρισιμότητα και την επίγνωση σε όρους κλειδιά και σε πρακτικές για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινόμενου σε μελλοντικά στελέχη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Δομή της εργασίας και μεθοδολογικές διασαφηνίσεις Το υλικό της εργασίας διαιρείται σε κεφάλαια, ενώ πρωτογενές υλικό και ορισμένα στατιστικά δεδομένα επισυνάπτονται σε παράρτημα. Το πρώτο κεφάλαιο κάνει μια σύντομη ανασκόπηση στις θεωρίες και τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη. Το δεύτερο κεφάλαιο επιχειρεί να προσδιορίσει την έννοια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 2

6 Μοντέλου και να παρουσιάσει τους θεωρητικούς προβληματισμούς που συνδέονται με αυτό. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να αποτυπωθεί η πρόκληση της πληθυσμιακής γήρανσης σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο. Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από τις επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης, ενώ παρατίθενται με συντομία οι τάσεις στις πολιτικές συντάξεων σε επιλεγμένα από τον μέγιστο αριθμό «μοντελοποιήσεων» του ΕΚΜ ευρωπαϊκά κράτη. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται πρόσφατα στοιχεία από τις πολιτικές απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων στην Ελλάδα και σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά κράτη που «εκπροσωπούν» κι αυτά το μέγιστο αριθμό «μοντελοποιήσεων». Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια διαδικτυακή έρευνα που έγινε ανάμεσα σε σπουδαστές ΕΣΔΔ σε σχέση με τα ζητήματα που πραγματεύεται η εργασία. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθενται μερικές συμπερασματικές σκέψεις που προέκυψαν από το σύνολο της εργασίας. εργασία αυτή παρουσιάζει τόσο χαρακτηριστικά μιας περιγραφικής έρευνας, κυρίως στα πρώτα τρία κεφάλαια, όσο και χαρακτηριστικά περιπτωσιολογικής έρευνας, κυρίως στο πέμπτο κεφάλαιο και σε ένα μέρος του τέταρτου κεφαλαίου ενώ στο προτελευταίο κεφάλαιο ο χαρακτήρας είναι διερευνητικός 1. Στην εργασία χρησιμοποιούνται πηγές τόσο από πρώτο χέρι όπως κοινοτικά έγγραφα, διεθνή κείμενα, νομοθεσία, αποτελέσματα έρευνας πεδίου και ειδικές εκθέσεις όσο και από δεύτερο χέρι όπως στατιστικά στοιχεία ΕΣΥΕ Eurostat, σχετικές ιστοθέσεις δημόσιων φορέων, μελέτες επί πρωτογενών πηγών και μεταφράσεις πρωτότυπων κειμένων 2. χρήση της ορολογίας διαφοροποιείται ανάμεσα σε κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Με τον τρόπο αυτό οι όροι «ηλικιωμένοι εργαζόμενοι», «μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι», «ηλικιωμένα άτομα» εκφράζουν διαφορετικές εκτιμήσεις, 1 Για τα χαρακτηριστικά των περιγραφικών, περιπτωσιολογικών και διερευνητικών ερευνών βλ. B. Φίλιας (1996) Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, εκδ. Gutenberg, θήνα. 2 Για την διάκριση μεταξύ πηγών από πρώτο και από δεύτερο χέρι βλ. Umberto Eco (2001) Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, μτφρ. Μ.Κονδύλη, εκδ. Νήσος, θήνα. 3

7 όπως λ.χ. ηλικιών ετών σε κοινοτικά κείμενα ή ηλικιών ετών ή ακόμα και άνω των 60 ή 65 ετών σε εθνικά κείμενα κρατών. Για τον λόγο αυτό, στην εργασία χρησιμοποιείται ο όρος «απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων» ο οποίος κατά προσωπική εκτίμηση είναι περισσότερο δόκιμος και ταυτόσημα «ηλικιωμένοι εργαζόμενοι» ή «μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι» οι οποίοι περιγράφουν την απασχόληση όλων των ατόμων που είναι άνω των 55 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση από τον κανόνα αυτό, θα αναφέρεται με σαφήνεια μέσα στο κείμενο. 4

8 ' Κεφάλαιο 1. Σύντομη αναδρομή στην πορεία του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας Σε αυτό το σημείο γίνεται μια μικρή ανασκόπηση στις θεωρητικές επιρροές και τα γεγονότα που σημάδεψαν το ευρωπαϊκό κράτος πρόνοιας μεταπολεμικά. 1.1 Κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της κοινωνικής λειτουργίας στον ευρωπαϊκό χώρο ανάπτυξη της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους κατά τον 20ο αιώνα δημιούργησε έναν γόνιμο προβληματισμό ως προς τις αφετηρίες, τις επιδιώξεις και τον τελικό προορισμό του κράτους πρόνοιας ανάμεσα σε διαφορετικά θεωρητικά ρεύματα. μαρξιστική προσέγγιση αναπτύχθηκε αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Karl Marx και Friedrich Engels, από αρκετούς θεωρητικούς όπως είναι η Σχολή της Φρανκφούρτης, ο Πουλαντζάς, ο Althusser, ο Gramsci, ο Hirsch, o Offe, και η μάδα του Εδιμβούργου. Σύμφωνα με τους μαρξιστές, η ευημερία και η πρόνοια με την ευρεία έννοια μπορούν να αναπτυχθούν ως ένα σημείο στην καπιταλιστική κοινωνία, μέσα από τη συλλογική δράση των εργαζομένων ωστόσο οι προοπτικές αυτές είναι περιορισμένες λόγω της φύσης του καπιταλιστικού συστήματος. ι μαρξιστές άσκησαν κριτική στην κοινωνική λειτουργία του κράτους επισημαίνοντας ότι η ψαλίδα της ανισότητας δεν είχε κλείσει. Κατά τον Mishra (1977:74) η ευημερία και η ευρεία πρόνοια μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνον όταν θα έχουν κοινωνικοποιηθεί τα μέσα παραγωγής και θα έχει καταλυθεί το σύστημα της αγοράς και της ατομικής ιδιοκτησίας. H φεμινιστική προσέγγιση αποτελείται από πέντε επιμέρους θεωρήσεις: τη φιλελεύθερη (και τη νεοφιλελεύθερη), τη προνοιακή (η οποία συνδέεται με τη σοσιαλρεφορμισιτκή άποψη), τη ριζοσπαστική, τη σοσιαλιστική, και τον μαύρο φεμινισμό. Κοινή αφετηρία όλων των επιμέρους θεωρήσεων αποτελεί η μελέτη του ρόλου των γυναικών και της οικογένειας στη κάλυψη αναγκών, που αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς και σημαντική πρόκληση στις καθιερωμένες προσεγγίσεις. Κατά τη φεμινιστική προσέγγιση, οι παρεμβατικές πολιτικές του κράτους πρόνοιας στοχεύουν στην κοινωνική αναπαραγωγή και στηρίζεται ένα συγκεκριμένο πρότυπο οικογένειας 5

9 ' Κεφάλαιο ενθαρρύνοντας τις σχέσεις εξάρτησης για τη γυναίκα κύριο φορέα άσκησης φροντίδας (Pascall 1986:1 3). Στην παραδοσιακή βάση της σοσιαλδημοκρατικής αντίληψης βρίσκονται η παραδοχή της εξελικτικής φύσης της κοινωνικής αλλαγής με καταλυτικό το ρόλο μιας διοικητικής ελίτ, η δυνατότητα λειτουργίας του κράτους προς όφελος της εργατικής τάξης και των αδυνάτων, η ταύτιση της συλλογικής ρύθμισης με την κρατική ρύθμιση και η πεποίθηση ότι η σταδιακή μεταρρύθμιση μπορεί να επιτευχθεί με την αλλαγή αξιών και στάσεων των ατόμων (Williams 1989). Titmuss, ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ρεύματος του κοινωνικού ρεφορμισμού, θεωρεί ότι η κοινωνική πολιτική είναι ένα «θετικό εργαλείο κοινωνικής αλλαγής, ένα πολύτιμο και αστάθμιστο μέρος της όλης πολιτικής διαδικασίας (Titmuss 1987:26). Ένας άλλος μελετητής, o Peter Townsend το όνομα του οποίου συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο και τη ριζοσπαστική κοινωνική διοίκηση επικεντρώθηκε στην ταξική διάρθρωση της κοινωνίας και έδωσε νέα ώθηση στην κατανόηση του φαινόμενου της φτώχειας, καθώς εισήγαγε την έννοια της «σχετικής φτώχειας». Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η κατεύθυνση του «Τρίτου Δρόμου» της σοσιαλδημοκρατίας πέτυχε την εκλογική επικράτηση των Τ.Blair στη Βρετανία και G. Schroeder στη Γερμανία, συνδυάζοντας τους νεοφιλελεύθερους οικονομικούς κανόνες με την ενίσχυση της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους. κριτική για την μεγέθυνση του κράτους και για το βλαβερό το ρόλο των κρατικών φορέων στην οικονομία αναπτύχθηκε ήδη από τα τέλη του 18 ου αιώνα από τους θεωρητικούς του κλασσικού οικονομικού φιλελευθερισμού με κύριο εκπρόσωπο τον Adam Smith. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε το δυτικό κράτος πρόνοιας από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ανέδειξαν μελέτες θεωρητικών (όπως οι. Friedman, Tullock και von Hayek), οι οποίες στάθηκαν κριτικά απέναντι στην κοινωνική λειτουργία του κράτους και πρόβαλλαν την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη λειτουργία της αγοράς και ένα υπολειμματικό πρότυπο κοινωνικής πρόνοιας. προσέγγιση αυτή, η οποία επηρέασε βαθύτατα την οικονομική και πολιτική σκέψη τόσο στις Π όσο και σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, αμφισβήτησε τις κεϋνσιανές αξίες και το ίδιο το κράτος πρόνοιας. νεοφιλελεύθερη κριτική συνοψίζεται σε 6

10 ' Κεφάλαιο επιχειρήματα που αφορούν στην εξάπλωση του κράτους με τη συνακόλουθη εκτόπιση του ιδιωτικού τομέα και την αντιπαραγωγική γραφειοκρατία, στην αδυναμία επίτευξης των στόχων της μεταπολεμικής συναίνεσης όπου συμφωνούν με τους μαρξιστές και αυτά που αφορούν στις ατομικές ελευθερίες και στην ατομική πρωτοβουλία, που καταπνίγονται κάτω από την προνοιακή «πατερναλιστική» ομπρέλα του κράτους. 1.2 Τα πρώτα βήματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης Σε πολλές φάσεις της ιστορίας της η Ευρώπη (ή μεγάλο μέρος της) γνώρισε εμπειρίες ολοκλήρωσης. Παραδείγματα από τα αρχαία χρόνια και τον Μεσαίωνα αποτελούν η Ρωμαϊκή υτοκρατορία και η υτοκρατορία του Καρλομάγνου (γύρω στο 800 μ.χ.) αντίστοιχα. Πολύ αργότερα, μετά και το Ναπολεόντειο εγχείρημα, η δημιουργία των εθνικών κρατών και η επικράτηση των ιδεών του Διαφωτισμού στην Γηραιά Ήπειρο σε συνδυασμό με την εξάπλωση των επαναστάσεων στο β μισό του 19 ου αιώνα ενέπνευσαν την ανάπτυξη μιας φιλολογίας για ευρωπαϊκή ενοποίηση, όπως για παράδειγμα οι απόψεις του διάσημου Γάλλου συγγραφέα Victor Hugo. Ωστόσο, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο εκδηλώθηκαν οι πρώτες σοβαρές απόπειρες ενοποίησης της Ευρώπης με τη στήριξη πολιτικών προσώπων, οι οποίες τελικά δεν τελεσφόρησαν. πρόταση του πρωθυπουργού της Γαλλίας Aristide Briand το 1930 προς είκοσι επτά κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών για τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδιακής ένωσης (Στεφάνου 1999), γνωστής και ως «σχέδιο Briand», αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των προσπαθειών εκείνης της εποχής. ι ουσιαστικές προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ των χωρών και των λαών της Ευρώπης ξεκίνησαν μετά το πέρας του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Πράγματι, η υιοθέτηση του Σχεδίου Marshall των Π για οικονομική βοήθεια προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης οδήγησε στην ίδρυση του ργανισμού Ευρωπαϊκής ικονομικής Συνεργασίας στις 16 πριλίου Εκτός από την εποπτεία του προγράμματος ανασυγκρότησης, ο ΕΣ (από το 1961 Σ) αμέσως μετά τη συγκρότηση του εργάστηκε με επιτυχία για την κατάργηση των ποσοτικών περιορισμών στο εμπόριο μεταξύ των μελών του. 7

11 ' Κεφάλαιο Το 1949 υπογράφτηκε το καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης, προϊόν πολλών διαβουλεύσεων και μιας λιγότερο ρηξικέλευθης εκδοχής των αρχικών προτάσεων του Συνεδρίου της Χάγης που είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος. Την ίδια χρονιά (πρίλιος 1949) υπογράφτηκε και το Βόρειο τλαντικό Σύμφωνο με στόχο την αμοιβαία στρατιωτική (λιγότερο σε πολιτικό επίπεδο) συνεργασία μεταξύ των μελών ενόψει της κορύφωσης του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ της Δύσης και των καθεστώτων της νατολικής Ευρώπης υπό σοβιετική επιρροή. Το 1951 υπογράφτηκε στο Παρίσι η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, της πρώτης Κοινότητας και του πρώτου οργανισμού, αν και περιορισμένης στόχευσης, με υπερεθνικούς κανόνες και θεσμούς. Έξι χρόνια αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1957 υπογράφτηκαν οι Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής ικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τομικής Ενέργειας που αποτέλεσαν μαζί με την ΕΚΧ τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την καρδιά του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έκτοτε. 1.3 κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης το 1956, ο τότε σοσιαλιστής Γάλλος πρωθυπουργός Guy Mollet, ο οποίος είχε τη στήριξη της βιομηχανίας της χώρας του, τάχθηκε υπέρ της θέσπισης της εναρμόνισης των επιμέρους κοινωνικών πολιτικών των κ μ ως προϋπόθεσης για την ολοκλήρωση των αγορών βιομηχανικών προϊόντων (Moravcsik, 1998). θέση του δεν υπερίσχυσε καθώς μεγαλύτερη προτεραιότητα από τη θέση αυτή για τη γαλλική διπλωματία φαίνεται να είχαν η διασφάλιση της Κοινής γροτικής Πολιτικής και το status των τότε Γαλλικών υπερπόντιων κτήσεων. Με την ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης κύρια αποστολή της τότε ΕΚ ήταν η δημιουργία μιας κοινής αγοράς μεταξύ των κ μ. η κοινωνική πολιτική υπήρξε λειτουργικά προσαρμοσμένη στον πρωταρχικό αυτό σκοπό και δεν αναγνωριζόταν ως αυτοτελής στόχος της ενοποίησης (Busch 1992). πρώιμη κοινοτική κοινωνική πολιτική αποσκοπούσε στη βελτίωση των προϋποθέσεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 3, στη μείωση των εντάσεων που προκαλούν οι οικονομικές 3 ι τέσσερις βασικές θεμελιώδεις ελευθερίες που διασφαλίζει η Συνθήκη ΕΚ είναι: ελεύθερη κυκλοφορία βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, ελεύθερη μετακίνηση μισθωτών εργαζομένων, 8

12 ' Κεφάλαιο διαρθρωτικές μεταβολές στο πλαίσιο της ενοποιητικής διαδικασίας και στην αποτροπή του κοινωνικού ντάμπινγκ (social dumping) μεταξύ των κ μ (Νικολακοπούλου Στεφάνου 2002). Πράγματι, το Συμβούλιο υιοθέτησε τους πρώτους Κανονισμούς για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης το 1958 (Κανονισμοί 3/58 και 4/58), ενώ η ιδρυτική ΣΕΚ (στα τότε άρθρα ) προέβλεπε τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που μέχρι το 1971 ενεργοποιούνταν αποκλειστικά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχόλησης και των δυνατοτήτων γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των εργαζομένων (Σακελλαρόπουλος, 2001). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 παρατηρείται μια μεταβολή της επικρατούσας αντίληψης για την κοινωνική διάσταση της ΕΚ. Το 1974 εγκρίνεται από το Συμβούλιο το πρώτο πρόγραμμα δράσης κοινωνικής πολιτικής με «φιλόδοξους στόχους» για την εποχή του καθώς η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στα μέσα της δεκαετίας είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία της συνολικής στρατηγικής. Παράλληλα, από το 1971 επεκτείνεται η δράση του ΕΚΤ σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση διαρθρωτικών ανισοτήτων, ενώ παράλληλα εισάγονται αυστηρότερα κριτήρια χρηματοδότησης (Σακελλαρόπουλος, 2001). έγκριση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης ενίσχυσε την κοινωνική διάσταση των κοινοτικών πολιτικών, κυρίως στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας όπου πέρα από τις διατάξεις (αρ. 118 και 118Β ΣΕΚ) με ρητή αναφορά στα ζητήματα αυτά, εισήχθη και ο κανόνας της ειδικής πλειοψηφίας, διευκολύνοντας την έκδοση μιας σειράς σημαντικών οδηγιών στον τομέα αυτό. Τομή στην περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Κοινότητας αποτέλεσε η υιοθέτηση, σε μια sui generis διακηρυκτική μορφή, του Κοινοτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαζομένων που είχε θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Στρασβούργου το 1989 από όλα τα κ μ πλην της Βρετανίας. Χάρτης διαμόρφωσε τη δυναμική για τη σταδιακή ενσωμάτωση στο κοινοτικό οικοδόμημα της κοινωνικής αρχής. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (ΣΕΕ Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης), εισήχθη «η προώθηση της ισόρροπης και σταθερής οικονομικής και κοινωνικής προόδου» ως ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις και ανεξάρτητους επαγγελματίες και η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. 9

13 ' Κεφάλαιο στόχου της Ένωσης, ενώ προβλέφθηκε η προσάρτηση του Πρωτοκόλλου 14 για την κοινωνική πολιτική, που δεν υπογράφτηκε από το νωμένο Βασίλειο. Λίγο αργότερα, το 1994, η Επιτροπή υιοθέτησε την Λευκή Βίβλο για την κοινωνική πολιτική 4 όπου καθορίζονταν οι στόχοι και οι προοπτικές για την κοινωνική ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη που οδήγησε την υιοθέτηση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, σε μια περίοδο επίμονης ανεργίας στα περισσότερα κ μ και ενόψει της κυκλοφορίας του ευρώ, ασχολήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό με την κοινωνική διάσταση της Ένωσης με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της αναφοράς της προσήλωσης των κρατών «στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα» στο Προοίμιο της Συνθήκης. Στο πλαίσιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ εισήχθη ειδικό κεφάλαιο για την απασχόληση ενώ στους στόχους της Ένωσης προστέθηκε και η «προώθηση ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης». αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια με την Συνθήκη της Νίκαιας το 2000, παρά τις αντίθετες προσδοκίες, απέτυχε να επεκτείνει την ειδική πλειοψηφία στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής εξαιτίας, ιδίως, της αντίθεσης της Μ. Βρετανίας και της Σουηδίας (Ιωακειμίδης 2001: 113). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι προστέθηκε ο στόχος της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (αρ. 137 ΣΕΚ). 4 COM(94)

14 Β' Κεφάλαιο 2. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο ενότητα αυτή εξετάζει τους προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το ΕΚΜ. 2.1 Μετάβαση στη σύγχρονη πραγματικότητα της κοινωνικής Ευρώπης Στις αρχές του 20 ου αιώνα στις Π και αργότερα σε ολόκληρη τη Δυτική μισφαίριο αναπτύχθηκε το λεγόμενο «φορντικό» (όρος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από μαρξιστές κυρίως) παραγωγικό πρότυπο το οποίο στηρίχθηκε στην θεωρία της επιστημονικής διαχείρισης (scientific management) του F. Taylor (1911) για την οργάνωση της εργασίας. Το πρότυπο του φορντισμού τεϋλορισμού επεδίωκε την μείωση του οριακού κόστους ανά μονάδα παραγωγής μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, της τυποποίησης και της τμηματοποίησης της εργασίας, της ενίσχυσης των ιεραρχικών δομών της διοίκησης και την ανάπτυξη των γραμμών παραγωγής με στόχο τη μαζική παραγωγή.. φορντισμός οροθετείται και ως σύστημα κοινωνικής οργάνωσης (Lipietz 1995:187), καθώς συνυπήρξε μετά τη Μεγάλη Ύφεση και με αφετηρία το New Deal του F.D. Roosevelt στις Π με την επικράτηση των ιδεών του J. M. Keynes για δημοσιονομική πολιτική ενεργούς κρατικής παρέμβασης, ενίσχυσης της ζήτησης και της απασχόλησης στην οικονομία. Εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε ένα σύστημα συμβιβασμού εργοδοτών και εργαζομένων με διακανονισμούς και ρυθμίσεις (Λύτρας 2000:59), σε αντιδιαστολή με το συγκρουσιακό πρότυπο σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων του 19 ου αιώνα. ι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης, κυρίως σε επίπεδο κλάδου και η εκπροσώπηση των εργαζομένων μεταβάλλεται από επαγγελματική σε κλαδική. ενδυνάμωση των εργατικών συνδικάτων οδηγούν στην ίδρυση του Labor Party στη Βρετανία του Το μεταπολεμικό πολιτικό και οικονομικό κλίμα σε συνδυασμό με την επίδραση της θεωρητικής σκέψης του Beveridge στη Βρετανία και της οικονομικής πολιτικής ενίσχυσης της ζήτησης των Π συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των μεταπολεμικών κοινωνικών πολιτικών σε όλη την Γηραιά Ήπειρο και την αρχή της «χρυσής εποχής» του κράτους πρόνοιας (Στασινοπούλου 2000). Μεταπολεμικά, δεξιοί και αριστεροί 11

15 Β' Κεφάλαιο δεν αμφισβήτησαν την αναγκαιότητα της κεϋνσιανής πολιτικής (νδριανόπουλος 1997:133). Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία, συνεχίστηκε η μεσοπολεμική γραφειοκρατική παράδοση. Σε κάποιες άλλες, όπως στις Σκανδιναβικές χώρες, επικράτησε ένας ιδιάζοντας μηχανισμός διαχείρισης και αποφυγής πολιτικών και οικονομικών κρίσεων (Esping Andersen 1996:80) το οποίο βασιζόταν στην τριμερή συνεργασία εργατικών συνδικάτων, εργοδοσίας και κράτους και ο οποίος έχει περιγράφει και ως νεοκορπορατιστικό πρότυπο. ι εκλογικές νίκες των M. Thatcher στη Βρετανία το 1979 και R. Reagan στις Π ένα χρόνο αργότερα σήμαναν την αρχή του συνειδητού περιορισμού της κοινωνικής λειτουργίας του κράτους στις χώρες αυτές και την επικράτηση της νεοφιλελεύθερης (ή νεοσυντηρητικής) πολιτικής και οικονομικής σκέψης. 2.2 Προσδιορίζοντας την έννοια Μια δημοφιλής έκφραση του κοινοτικού λεξιλογίου αποτελεί η έννοια του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου» ή «Μοντέλου». έννοια αυτή είναι πολύσημη ενώ χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και από απροσδιοριστία και ασφαλώς δεν έχει νομικό έρεισμα υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου. Τις περισσότερες φορές η έννοια περιγράφει την ταυτόχρονη επιδίωξη της προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής από τα ευρωπαϊκά κράτη. Παράλληλα, εκφράζει τη διαφοροποίηση των κρατών της Δ. Ευρώπης από τον τέως υπαρκτό σοσιαλισμό και τον άκρατο φιλελευθερισμό όπως και την κυριαρχία της αγοράς στις 12

16 Β' Κεφάλαιο Π ως προς την επιδίωξη δημιουργίας μιας κοινωνίας (Jepsen and Pascual 2005:231). πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors υπήρξε ο κυριότερος κοινοτικός αξιωματούχος που διέδωσε την έννοια του ΕΚΜ σε αντιδιαστολή με την αμερικάνικη εκδοχή του καθαρού καπιταλισμού βασισμένου μόνο στους νόμους της αγοράς. Ένας από τους πρώτους ορισμούς της έννοιας σε κοινοτικό επίπεδο έγινε στη Λευκή Βίβλο για την Κοινωνική Πολιτική που εξέδωσε η Επιτροπή το Στο κείμενο αυτό, το ΕΚΜ ορίστηκε ως μια δέσμη κοινών αξιών που περιλαμβάνει συγκεκριμένα την προσήλωση στη δημοκρατία, την ατομική ελευθερία, τον κοινωνικό διάλογο, τις ίσες ευκαιρίες για όλους / ες και την ενδεδειγμένη κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη προς τα αδύνατα μέλη της κοινωνίας (European Commission 1994). Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του περιεχομένου της διαφοροποίησης του «ευρωπαϊκού καπιταλισμού» από τον αγγλοσαξονικό φιλελευθερισμό έγινε από τον μαρξιστή Claus Offe (2003) που θεωρεί ότι το ΕΚΜ αποκτά νόημα μόνον αν συγκριθεί και αντιπαρατεθεί με τις συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, όπως η Β. μερική και η Ν.. σία (Offe 2003:439), και όχι με κράτη όπως οι Π. Σύμφωνα με το συγγραφέα, το βασικό γνώρισμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας είναι η επικράτηση της λογικής της ασυνέχειας στο χώρο ως προς τις αλλαγές συνόρων και στο χρόνο ως προς τις συχνές πολιτειακές μεταβολές σε σχέση με τη σχετική πολιτική σταθερότητα στις Π. έννοια του ΕΚΜ βασίζεται σε μια σειρά από ανεπιφύλακτες παραδοχές οι οποίες υποστηρίζεται ότι δεν έχουν επαληθευτεί εμπειρικά (Jepsen and Pascual 2005:232). συζήτηση γύρω από τους αντιτιθέμενους πόλους οι Π σε σχέση με την ΕΕ όπως και το παρόν σε σχέση με το μέλλον έθεσε τα όρια στα οποία βρίσκεται η διαφοροποίηση. Επιπλέον, θεωρείται αναμφισβήτητη από αρκετούς συγγραφείς (λ.χ. Vobruba 2001), η διασύνδεση του στόχου της οικονομικής ανάπτυξης με το στόχο της Ευρωπαϊκής ποιότητας της κοινωνικής προστασίας. ι Hay, Watson και Wincott (1999) ομαδοποίησαν με σχετικότητα τους ορισμούς του ΕΚΜ σε τέσσερις κατηγορίες. ι Jepsen και Serrano (2005) εμπλούτισαν την κατηγοριοποίηση των Hay, Watson και Wincott με πιο πρόσφατα παραδείγματα από 13

17 Β' Κεφάλαιο τη βιβλιογραφία,. ένταξη ενός ορισμού σε μια από τις κατηγορίες δεν αποκλείει για τον ίδιο ορισμό να ενδείκνυται η υπαγωγή και σε μια δεύτερη κατηγορία. πρώτη κατηγορία ορισμών θεωρεί το ΕΚΜ ως φορέα συγκεκριμένων κοινών χαρακτηριστικών και εστιάζει στις ομοιότητες μεταξύ θεσμών και αξιών της μεταπολεμικής ανάπτυξης του καπιταλισμού των κρατών μελών. Έχει τονιστεί η σημασία των κοινών αξιών των κρατών μελών ως προς την κοινωνική διάσταση (Vaughan Whitehead 2003:4), ενώ στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συνήθως και οι απόψεις που τονίζουν τη διαφοροποίηση του ΕΚΜ από το σιατικό και το αμερικανικό μοντέλο (Hay et. al. 1999:14). Στην δεύτερη κατηγορία ορισμών εντάσσονται εκείνοι οι ορισμοί που τονίζουν τον προσδιορισμό των εθνικών μοντέλων και συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όπως είναι μάλλον η χρήση των παραδειγμάτων του Βρετανικού, του Γερμανικού και του Σουηδικού μοντέλου (Hay et. al. 1999:14). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι ορισμοί των Esping Andersen και Ferrera. Βασικό χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι η θεώρηση του ΕΚΜ ως ενός ιδεατού μοντέλου κατά τα βεμπεριανά πρότυπα. τρίτη κατηγορία ορισμών, όπου σε πολλές περιπτώσεις οι ορισμοί εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες, περιλαμβάνει τους ορισμούς εκείνους που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου με υπερεθνικά χαρακτηριστικά. άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τα μεμονωμένα κράτη μέλη θεωρείται σε αυτή τη περίπτωση ως μη βιώσιμη λύση (Wilding 1997) ενώ η δημιουργία της ΕΕ μαζί με την επιθυμία των κρατών μελών για ανάπτυξη συνεργασίας, συντονισμού, αλληλεξάρτησης και κοινών κανόνων στις κοινωνικές πολιτικές θεωρείται πως βοήθησαν στη διατήρηση της αφοσίωσης των κ μ στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής (Vaughan Whitehead 2003:5). ι Hay, Watson και Wincott από την πλευρά τους (1999) είχαν διακρίνει την πιθανή ύπαρξη μιας τέταρτης κατηγορίας προσδιορισμού του ΕΚΜ, στη λογική των απαιτήσεων για αλλαγές των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών της νατολικής Ευρώπης ενόψει της ένταξης των χωρών αυτών στην ΕΕ. ναφέρουν το παράδειγμα της υγγαρίας, μιας χώρας η οποία προσπάθησε να μιμηθεί το Γερμανικό μοντέλο κοινωνικής προστασίας, αλλά καθώς το σύστημα κοινωνικής 14

18 Β' Κεφάλαιο προστασίας της Γερμανίας παρουσίαζε προβλήματα, στράφηκε στην υιοθέτηση ενός υβριδικού Βόρειου Ευρωπαϊκού μοντέλου (Hay et. al. 1999:15). ι Amitsis, Berghans, Sakellaropoulos et. al. (2004), των οποίων ο ορισμός εντάσσεται τουλάχιστον στην τρίτη κατηγορία, διακρίνουν τρεις βασικές και καθολικές αρχές περιγράφοντας το ΕΚΜ στην έκθεση τους για τη Διάσκεψη των Ιωαννίνων της Ελληνικής Προεδρίας για τον Εκσυγχρονισμό του ΕΚΜ: την αναγνώριση της κοινωνικής δικαιοσύνης ως θεμιτού πολιτικού στόχου, την παραδοχή του παραγωγικού ρόλου της κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Μερικά χρόνια νωρίτερα, ο Ian Gough (1997) σκιαγραφούσε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΜ: η άμεση ή και έμμεση επιβάρυνση του κράτους με το κόστος των κοινωνικών δαπανών, η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επίλυση των εργασιακών σχέσεων, το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης, η προστασία της εργασίας, η ισχυρή θέση της κοινωνικής ασφάλισης και η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. ι Jepsen και Pascual (2005:238) διέκριναν και μια τέταρτη κατηγορία ορισμών του ΕΚΜ, που θεωρούν το ΕΚΜ ως ένα πολιτικό σχέδιο (political project). Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, με τον ορισμό μιας διακριτής πολιτικής, μια κοινή ευρωπαϊκή λύση μπορεί να δοθεί σε προβλήματα τα οποία έχουν πολιτική χροιά. κατηγορία αυτή των ορισμών βασίζεται στη λογική της αλλαγής του ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής, το οποίο θεωρούν ότι δεν αντιπροσωπεύει μόνο την οικονομική διάσταση αλλά εδράζεται σε πολιτικά θεμέλια. διαχείριση της αλλαγής περιλαμβάνει μια σειρά από ιδέες όπως η ευελιξία με ασφάλεια (flexicurity) ή ευελιξφάλεια του εργατικού δυναμικού, η εταιρικότητα (partnership) και η ενεργοποίηση (activation). Τ. Γιαννίτσης, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών σφαλίσεων ορίζει (2006) το ΕΚΜ, μάλλον ιδεατά κατά Weber, ως το άθροισμα εθνικών επιλογών μιας σειράς κέντρο και βόρειο ευρωπαϊκών κρατών, που έχουν ως κοινό γνώρισμα, ότι έδωσαν στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής πολύ μεγαλύτερο βάρος απ ότι στα περισσότερα άλλα οικονομικά κοινωνικά συστήματα. Πρόσφατα, στην παρέμβαση του Έλληνα Υπουργού πασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σ. Τσιτουρίδη στην κοινή δήλωση εννέα Ευρωπαίων Υπουργών πασχόλησης για το Ευρωπαϊκό 15

19 Β' Κεφάλαιο Κοινωνικό Πρότυπο, προσδιορίζονται οι αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου (Δελτίο Τύπου ΥΠΚΠ) στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την αλληλεγγύη. Τέλος, ο υπεύθυνος στον τομέα πασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της ΕΕ Επίτροπος V. Spidla κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ευρωπαϊκή καδημία, υπερασπίστηκε την ύπαρξη ενός ΕΚΜ που βασίζεται σε κοινές αξίες, με σημαντικότερο το παράγοντα της κοινωνικής συνοχής (2006). 2.3 Τυπολογίες μοντέλων κρατών πρόνοιας οργάνωση της κοινωνικής λειτουργίας δεν είναι ίδια για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. ρκετοί μελετητές έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς να κατατάξουν τα διαφορετικά συστήματα κοινωνικής προστασίας σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. πό τα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Moore, αργότερα οι Titmuss, Mishra, Furniss και Tilton αναφέρουν τυπολογίες ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας με διαφορετικά κριτήρια. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις τυπολογίες έπασχαν εξαιτίας είτε της επίδρασης προσωπικών πολιτικών προτιμήσεων, είτε εξαιτίας του αποκλεισμού ολόκληρων ομάδων κρατών όπως είναι τα πρώην ανατολικοευρωπαϊκά κράτη ή οι τότε αναπτυσσόμενες χώρες. Σε κάθε περίπτωση, η «μοντελοποίηση» του Gosta Esping Andersen (1990) είναι η πλέον γνωστή και αποδεκτή σήμερα. Χρησιμοποιώντας 3 αλληλένδετες μεταβλητές (κράτος, αγορά, οικογένεια) ο Ε διακρίνει ιστορικά την ανάπτυξη τριών μοντέλων κράτους πρόνοιας στο Δυτικό κόσμο: το σκανδιναβικό (σοσιαλδημοκρατικό), το αγγλοσαξονικό (φιλελεύθερο) και το ηπειρωτικό (κορπορατιστικό). Το πρώτο μοντέλο (Σουηδία, Νορβηγία) χαρακτηρίζεται από την καθολικότητα των παροχών, τη χρηματοδότηση μέσω της γενικής φορολογίας και την κοινωνική ιθαγένεια. Το φιλελεύθερο (Βρετανία, Π), σε αντίθεση με το προηγούμενο, είναι υπολειμματικό καθώς παρέχει μόνο στοιχειώδη κάλυψη σε όσους στερούνται παντελώς των μέσων διαβίωσης, ενώ χρηματοδοτείται μέσω της γενικής φορολογίας. Το ηπειρωτικό μοντέλο (Γερμανία, Γαλλία), από την άλλη, βασίζεται στο σύστημα των ασφαλιστικών εισφορών εκτός από τη γενική φορολογία και τα κοινωνικά δικαιώματα του πολίτη εξαρτάται από την κατηγορία ασφάλισης στην οποία ανήκει. Leibfrid (1992) και λίγα χρόνια αργότερα ο Maurizio Ferrera (1996), όπως και ο Bonoli (1997) διαφοροποιήθηκαν από την περιπτωσιολογία Ε, αναφερόμενοι 16

20 Β' Κεφάλαιο κυρίως στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της Νότιας Ευρώπης και δημιούργησαν παραλλαγές μοντελοποίησης. Ferrera διατύπωσε μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή «μοντελοποίησης» των ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας προσθέτοντας άλλο ένα μοντέλο, το νότιοευρωπαϊκό, όπου ενέταξε την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κρατών αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ηπειρωτικού μοντέλου. μοντελοποίηση του Ferrera τυγχάνει κριτικής (Katrougalos 1996) κυρίως ως προς την ύπαρξη ενός ξεχωριστού μοντέλου κράτους πρόνοιας, του νοτιοευρωπαϊκού και υποστηρίζεται η ύπαρξη απλώς μιας υποκατηγορίας στο πλαίσιο της μοντελοποίησης Ε. ξίζει να σημειωθεί, ότι στην σχετικά πρόσφατη μελέτη που ετοίμασε ο Andre Sapir (Sapir 2006) για τη δεξαμενή σκέψης Bruegel και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών ECOFIN τον Σεπτέμβριο του 2005, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν τέσσερα μοντέλα συστημάτων κοινωνικής προστασίας στον ευρωπαϊκό χώρο, κατά το πρότυπο του Ferrera: το Βόρειο (Σκανδιναβικές Χώρες), το γγλοσαξονικό (Βρετανία, Ιρλανδία κ.λπ.), το πειρωτικό (Γερμανία, υστρία κ.λπ.) και το Μεσογειακό (Ισπανία, Ελλάδα κ.λπ.). μελέτη αυτή στηρίχθηκε στις διαπιστώσεις του Boeri για τα τέσσερα διακριτά μοντέλα κράτους πρόνοιας στον ευρωπαϊκό χώρο (Boeri 2002) η οποία με τη σειρά της υιοθέτησε τις προτάσεις Ferrera. Άλλες «εναλλακτικές» τυπολογίες κρατών πρόνοιας αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από τους Castles and Mitchell (1993) και Siaroff (1994). ι πρώτοι υποστήριξαν μια παραλλαγή της μοντελοποίησης Ε με βάση τροποποιημένα κριτήρια κατάταξης κρατών προνοίας κυρίως ως προς το επίπεδο των κρατικών κοινωνικών δαπανών σε σχέση με τον Ε, ενώ ο δεύτερος δημιούργησε μια τυπολογία λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της ισότητας των φύλων στην πράξη ανά χώρα. Όλες οι τυπολογίες που προαναφέρθηκαν, αντικατοπτρίζουν μια πραγματική διάσταση στα επίπεδα της μέσης φορολογικής επιβάρυνσης, της σχετικής σημασίας των ασφαλιστικών εισφορών, της γενικής φορολογίας προσώπων και εταιριών, του επιπέδου των κοινωνικών μεταβιβάσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών μεταξύ των χωρών που ανήκουν στα διάφορα μοντέλα. υτές οι δομικές διαφορές έχουν και μια σημαντική πολιτική σημασία. ντιστοιχούν σε εντελώς διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες οι οποίες αποτελούν τη βάση της 17

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες... 25 1.1 Η Οικονομική Επιστήμη και οι Σχολές Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Ε.Α.Ε.Ε. Aθήν α, 12 Νοεμβρίου 2 0 1 3 Pensions sustainability Αναμένει ο Έλληνας επαρκή σύνταξη στα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία. Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 Βιομηχανική Κοινωνιολογία και Βιομηχανικές Σχέσεις 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Οργάνωση Εργασία - Τεχνολογία Πρόλογος Καθηγητή Βασίλη Φίλια... 17 Εισαγωγή του συγγραφέα... 21 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις»

Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Παρέμβαση Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση με θέμα : «Αριστερά και Μεταρρυθμίσεις» Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007 Η σχέση της αριστεράς με τις μεταρρυθμίσεις μπορεί να θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια;

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια; Ποσοστό (%) φτώχειας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου

Ομιλία του προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσου Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 Σχέδιο δράσης σχετικά με το ΦΠΑ - Προκλήσεις για τα Eυρωπαϊκά Νησιά - Μια δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ομιλία στο συνέδριο Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ομιλία στο συνέδριο "Νοτιοανατολική Ευρώπη :Κρίση και Προοπτικές" (13/11/2009) Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΛΛΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟ 11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2013 2014 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΟ 11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2013 2014 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟ 11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2013 2014 ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΣ: Α) το ιδεολογικό και οικονοµικό υπόβαθρο που συνέβαλε στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016

«Από την έρευνα στη διδασκαλία» Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Σάββατο 16 Απριλίου 2016 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά στις ΗΠΑ (1974) και στην Αγγλία (1978). Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2039(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.

στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. ΡΑΣΗ: 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ράση 1: Μελέτη ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών

3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών 3. Οι αλλαγές στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών Η ανάλυση των διαχρονικών μεταβολών στη σύνθεση της οικογένειας και των νοικοκυριών προσκρούει πολύ συχνά στην αδυναμία μιας διαχρονικής στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΕΥΝΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ernest Mandel Το λυκόφως του μονεταρισμού Ernest Mandel Γιατί ο Κέυνς δεν είναι η απάντηση Το Λυκόφως του Μονεταρισμού (1992) Καθώς οι καταστροφικές συνέπειες των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου»

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 Αθήνα, 1.7.2016 «Η ενδυνάμωση των πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του κοινωνικού διαλόγου για την ενεργό

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα