ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΑ. τουάρθρουµόνουτουπ..142/1991 (ΦΕΚΑ 59). 1 Ηπαρ.1 τουάρθρου 1 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90) ορίζειότι: «Ωςηµεροµηνίαλήξεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΑ. τουάρθρουµόνουτουπ..142/1991 (ΦΕΚΑ 59). 1 Ηπαρ.1 τουάρθρου 1 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90) ορίζειότι: «Ωςηµεροµηνίαλήξεως"

Transcript

1 Π.. 104/1979. Περίσχολικούκαιδιδακτικούέτους, υπηρεσιακώνβιβλίων, εγγραφών, µετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγήςκαιτιµητικών διακρίσεων των µαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως. (ΦΕΚ Α 23). Έχονταςυπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγρ. 6 και του άρθρου 31 παράγρ. 4 του Ν. 309/1976 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», ως και του άρθρου 68 παρ. 1, ωςνυνισχύει, τουαυτούνόµουκ.λπ. (γν. Σ.τ.Ε.). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΑ. Άρθρον 1. Σχολικόκαιδιδακτικόέτος. 1. Το σχολικό έτος για τα γυµνάσια, τις τεχνικές επαγγελµατικές σχολές (ΤΕΣ) και τα λύκεια δηµόσια και ιδιωτικά, ηµερήσια και εσπερινά, αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου καιτελειώνειτην 31ηΑυγούστουτουεπόµενουέτους. 2. Τοδιδακτικόέτοςγιαταίδιασχολείααρχίζειτην 1ηΣεπτεµβρίουκαιλήγειτην 30ηΙουνίουτουεπόµενουέτους. 3. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των µαθηµάτων καιγίνονταιοικάθεείδουςεξετάσεις. 4. Η διδασκαλία των µαθηµάτων διεξάγεται κατά τις ακόλουθες διδακτικές περιόδους, πουονοµάζονταιτρίµηνα. α) Α τρίµηνο από 11 Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Νοεµβρίου για όλα τα σχολεία της δευτεροβάθµιαςεκπαίδευσης (.Ε.) β) Β τρίµηνο από 1 εκεµβρίου µέχρι την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου για όλατασχολείατης.ε. "γ) Γ τρίµηνο. ι) Από 1 Μαρτίουµέχρικαιτη 10ηΙουνίουγιαταγυµνάσιαεκείνασταοποίαδεν υπήρξε απώλεια διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων και µέχρι 17 Ιουνίου για όλα τα υπόλοιπαγυµνάσια 1. ιι) Από 1 Μαρτίου µέχρι και την 24η Μαΐου για τις τεχνικές - επαγγελµατικές σχολές (ΤΕΣ) και τα λύκεια εκείνα στα οποία δεν υπήρξε απώλεια διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεωνκαιµέχρι 31 ΜαΐουγιαόλεςτιςυπόλοιπεςΤΕΣκαιλύκεια ΟιεξετάσειςκάθεείδουςγιατουςµαθητέςόλωντωντύπωντωνΛυκείωνκαιτων ΤΕΣ διεξάγονται κατά το χρονικό διάστηµα που αρχίζει δύο (2) ηµέρες µετά τη λήξη 1 Ηπαρ.1 τουάρθρου 1 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90) ορίζειότι: «Ωςηµεροµηνίαλήξεως των µαθηµάτων του Γ τριµήνου για όλες τις σχολικές µονάδες ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται η 31η Μαΐου, τροποποιουµένων σχετικά των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού ιατάγµατος 123/87 (ΦΕΚ 68/τ.Α ) και του εδαφίου β του άρθρου 5 του Προεδρικού ιατάγµατος 429/91 (ΦΕΚ 156/τ.Α ). Αν η ανωτέρω ηµεροµηνία συµπίπτει µε Σάββατο, Κυριακή ή ευτέρα τότε τα µαθήµατα λήγουν τηναµέσωςπροηγούµενητης 31ηςΜαΐουΠαρασκευή. 2 Ηπερ. γ, εξαιρετικάγιατοσχολικόέτος , αντικαταστάθηκεωςάνωµετηνπαρ.1 τουάρθρουµόνουτουπ..142/1991 (ΦΕΚΑ 59).

2 του Γ Τριµήνου και λήγει την 30η Ιουνίου, καθώς και κατά το χρονικό διάστηµα από 1ηςµέχρι 10ηςΣεπτεµβρίου Την τελευταία ηµέρα του Γ Τριµήνου δεν διεξάγεται διδασκαλία µαθηµάτων. Την ηµέρα αυτή ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αποφασίζει για το χαρακτηρισµό της φοίτησης των µαθητών και εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προβλεποµένων γραπτών εξετάσεων. Το πρόγραµµα των εξετάσεων αυτών για όλους τους τύπους Λυκείων και τις ΤΕΣ, στο οποίο ορίζονται οι ηµέρες, οι ώρες προσέλευσης των µαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται στους µαθητές το αργότεροδύο (2) ηµέρεςπριναπότηνέναρξητωνεξετάσεων Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που απορρίπτονται κατά τις απολυτήριες εξετάσεις µπορούν να υποστούν απολυτήρια εξέταση και κατά το µήνα Φεβρουάριο στα µαθήµατα στα οποία υστέρησαν. Η εξέταση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, παράλληλα µε τη διδακτική εργασία του σχολείου, στην ύλη η οποία διδάχτηκε κατά το προηγούµενο σχολικό έτος στο σχολείο, όπου εξετάζεται ο µαθητής, απόεπιτροπέςπουπροβλέπονταιαπότιςισχύουσεςκάθεφοράδιατάξεις. 8. Όπου στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγµατος 104/79 (ΦΕΚ 23/Α/79) αναφέρεται η φράση «20ης Μαΐου» αντικαθίσταται από τη φράση «της ηµεροµηνίας λήξηςτωνµαθηµάτων». 9. Όπουστιςδιατάξειςτωνπροεδρικώνδιαταγµάτων 294/79 (ΦΕΚ 87/Α/79), 935/79 (ΦΕΚ 262/Α/79) και 952/80 (ΦΕΚ 2341/Α/80) υπάρχουν οι λέξεις «δίµηνον» και «διµηνιαίος» αντικαθίστανταιµετιςλέξεις «τρίµηνον» και «τριµηνιαίος» 5. Άρθρον 2. ιακοπαί - Αργίαι. 1. ιδασκαλία µαθηµάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τας ακολούθουςχρονικάςπεριόδουςτουσχολικούέτους, καλουµέναςδιακοπάς : α) ιακοπαίχριστουγέννων, από 24ης εκεµβρίουµέχρικαιτης 7 ης Ιανουαρίου, β) ιακοπαίπάσχα, απότηςμεγάλης ευτέραςµέχριτηςκυριακήςτουθωµά, γ) Θεριναί διακοπαί, από της 1ης Ιουλίου µέχρι και της 31 ης Αυγούστου, επιφυλασσοµένωντωνδιατάξεωντηςπαρ. 7 τουάρθρου 1 τουπαρόντοςπ. /τος. 2. Κατά τας θερινάς διακοπάς το γραφείον εκάστου Γυµνασίου και Λυκείου δέχεται το κοινόν µιαν ηµέραν την εβδοµάδα, η οποία ορίζεται δι αποφάσεως του Συλλόγου των ιδασκόντων και ανακοινούται διά της πινακίδος των ανακοινώσεων. Κατά την ηµέραν ταύτην εις τουλάχιστον των καθηγητών εκάστου Γυµνασίου και Λυκείου οριζόµενος υπό του ιευθυντού προ της λήξεως του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος διά την διεκπεραίωσιν παντός τρέχοντος υπηρεσιακού θέµατος, ασκών εκτάκτως αρµοδιότητας διευθυντού σχολείου και υπογράφων αντί τούτου παν έγγραφον ή τίτλον. Επί πλειόνων τας αρµοδιότητας αυτάς ασκεί ο κατά βαθµόν 3 Ηπαρ.5 όπωςείχεαντικατασταθείµετηνπαρ.2 τουάρθρουµόνουτουπ..142/1991 (ΦΕΚ Α 59) και το εδάφιο γ του άρθρου 5 του Π..429/1991, αντικαταστάθηκε στην συνέχεια ως άνωµετηνπαρ.2 τουάρθρου 1 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90). 4 Ηπαρ.6 αντικαταστάθηκεωςάνωµετηνπαρ.3 τουάρθρουµόνουτουπ..142/1991 (ΦΕΚ Α 59), τηνοποίατροποποίησεηπαρ.3 τουάρθρου 1 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90). 5 Τοάρθρο 1 όπωςείχεαντικατασταθείµεταπ.. 294/1980 (ΦΕΚΑ 81), 452/1981 (ΦEK 124 A ), 268/1982 (ΦEK 47 A ), 580/82 (ΦEK 105 Α ), 83/83 (ΦΕΚ 36 Α ) και 188/1985 (ΦΕΚ 75 Α ), αντικαταστάθηκεστηνσυνέχειαωςάνωµετοάρθρο 1 τουπ..123/1987, όπωςαυτόισχύειµετιςτελευταίεςτροποποιήσειςτου.

3 ανώτερος και επί ισοβάθµων ο αρχαιότερος. Εάν η ως άνω ηµέρα συµπίπτη µε ηµέραναργίαςτογραφείονδέχεταιτοκοινόντηνεποµένηνεργάσιµονηµέραν. 3. ΗµέραιαργίαςτωνΓυµνασίωνκαιΛυκείωνορίζονται : α) Άπασαι αι Κυριακαί, β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύµατος, γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, δ) η Καθαρά ευτέρα, ε) η 1ηΜαϊουκαιστ) ηκατάταςκειµέναςδιατάξειςηµέρααργίας διάτηνέδρανεκάστουσχολείουλόγωτοπικήςθρησκευτικήςήεθνικήςεορτής. 4. Κατά την παραµονήν των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου πραγµατοποιούνται εις τα Γυµνάσια και Λύκεια εορταστικαί εκδηλώσεις. Εάν η παραµονή συµπίπτη µε ηµέραν αργίας, αι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγµατοποιούνταιτηνπροηγουµένηντηςαργίαςταύτης. 5. Την 26ηνΟκτωβρίουπραγµατοποιείταιηεορτήτηςΣηµαίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΒ. ΥπηρεσιακάΒιβλίαΈντυπα. Άρθρον 3. Υπηρεσιακάβιβλία. 1. ΤαυπότωνΓυµνασίωνκαιΛυκείωντηρούµεναεπίσηµαβιβλίαείναι: α) Πρωτόκολλον, εις το οποίον καταχωρίζονται άπαντα τα εισαγόµενα και εξερχόµενα έγγραφα, εν οις και οι πάσης φύσεως τίτλοι, ως και τα εµπιστευτικά τοιαύτα. ιάτατελευταίαταύτασηµειούταιειςτηνστήλη «περιεχόµενονεγγράφου» ηένδειξιςε.π. µόνον, ενώτηρείταιιδιαίτεροςφάκελοςεµπιστευτικώνεγγράφων. β) ΒιβλίονΠράξεων ιευθυντού. γ) ΒιβλίονΠράξεωνΣυλλόγου ιδασκόντων. δ) Ηµερολόγιον Λειτουργίας Σχολείου, εις το οποίον καταγράφονται εν συντοµία καθηµερινώς τα κατά την κρίσιν του ιευθυντού σηµαντικώτερα γεγονότα, αναφερόµεναειςτηνλειτουργίαντουσχολείου. ε) Βιβλία ιδασκοµένης ύλης κατά τάξιν ή τµήµατα τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζεται αυθηµερόν υφ εκάστου διδάσκοντος ο τίτλος της υπ αυτού διδαχθείσηςενότητος. στ) ΒιβλίονΜισθοδοσίαςΠροσωπικού. ζ) ΒιβλίονΒιβλιοθήκης. η) Βιβλίον υλικού, εις το οποίον καταχωρίζονται άπαντα τα µη αναλώσιµα είδη του σχολείου, πληντωνκαταχωριζοµένωνειςτοβιβλίονβιβλιοθήκης. θ) ΜητρώονΜαθητών, ειςτοοποίονκαταχωρίζονταιταυπότουάρθρου 10 παρ. 2 προβλεπόµεναστοιχείατωνκατάνόµονανηκόντωνειςτοσχολείονµαθητών. ι) Ευρετήριον, εις το οποίον καταχωρίζονται το επώνυµον, το όνοµα, το όνοµα πατρός και ο αριθµός του Μητρώου Μαθητών πάντων των εγγεγραµµένων εις τούτο µαθητών, προς ευχερεστέραν ανεύρεσιν της εις το Μητρώον Μαθητών µερίδος εκάστου. ια) Βιβλίονφοιτήσεως (απουσιολόγιον). ιβ) ΒιβλίονΕπιβολήςΚυρώσεων. 2. ιάτουπαρόντοςκαταργούνταιεκτωνµέχριτούδετηρουµένωνβιβλίωνταεξής : α) το Μαθητολόγιον, β) ο Γενικός Έλεγχος, γ) τα Βιβλία Βοηθητικού Ειδικού Ελέγχου (Βαθµολογία), δ) το Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδών (ΒΠΣ), ε) το Εµπιστευτικόν Πρωτόκολλον, στ) το Ποινολόγιον, ζ) το Βιβλίον Εισιτηρίων Εξετάσεων, η) το Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, θ) το Βιβλίον ΣυµπληρωµατικώνκαιΚατατακτηρίωνεξετάσεων.

4 Άρθρον 4. ΥπηρεσιακάΈντυπα. ΤαυπότωνΓυµνασίωνκαιΛυκείωνχρησιµοποιούµεναέντυπαείναι : α) Ατοµικά ελτίαµαθητών. ι έκαστονµαθητήντηρείταιιδίονατοµικόν ελτίον, εις το οποίον καταχωρίζονται κατά την πρώτην εις το σχολείον εγγραφήν και την διάρκειαντηςφοιτήσεωςταυπότηςπαρ. 1 τουάρθρου 10 τουπαρόντοςπ. /τος προβλεπόµενα στοιχεία των κατά νόµον ανηκόντων εις το σχολείον µαθητών. Τα Ατοµικά ελτία, διαβιβαζόµενα επισηµοποιηµένα εις έτερα σχολεία, επέχουν θέσιν επισήµουτίτλουµετεγγραφής. β) Έντυπα ηµερησίων δελτίων φοιτήσεως των µαθητών κατά τάξιν ή τµήµατα τάξεως, εις τα οποία καταχωρίζονται καθ εκάστην διδακτικήν ώραν αι απουσίαι τούτων. γ) Ωρολόγιαπρογράµµαταδιδασκαλίαςµαθηµάτων. δ) Τίτλοισπουδών. ε) Έντυπαεπαληθεύσεωντίτλων. στ) Υπηρεσιακάσηµειώµαταµετεγγραφήςµαθητών. ζ) Έντυπαεισηγήσεωςήεπιβολήςπειθαρχικώνκυρώσεων. η) Καταστάσειςβαθµολογίαςπροφορικήςεπιδόσεωςµαθητών. θ) Πιστοποιητικάδιάστρατολογικήνχρήσιν. ι) ελτίακινήσεωςπροσωπικού. ια) Καταστάσειςµισθοδοσίαςπροσωπικού. Άρθρον 5. Τύπος, επισηµοποίησις, φύλαξιςυπηρεσιακώνβιβλίωνκαιεντύπων. 1. Ο τύπος και αι διαστάσεις των υπό του παρόντος Π. /τος οριζοµένων βιβλίων και εντύπων καθορίζονται δι υποδειγµάτων, καταρτιζοµένων υπό της αρµοδίας ΚεντρικήςΥπηρεσίαςτουΥπουργείουΕθνικήςΠαιδείαςκαιθρησκευµάτων. 2. Τα υπηρεσιακά βιβλία προ της ενάρξεως της χρήσεως αυτών αριθµούνται κατά σελίδα υπό του ιευθυντού του σχολείου µεν προκειµένου περί των δηµοσίων σχολείων, υπό του οικείου δε Γενικού Επιθεωρητού ΜΕ προκειµένου περί ιδιωτικών σχολείων, συντασσοµένης εις αµφοτέρας τας περιπτώσεις σχετικής πράξεως εις την τελευταίανσελίδα. 3. Τα ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας µαθηµάτων επισηµοποιούνται άµα τη χρήσει των διά σφραγίσεως και υπογραφής του ιευθυντού του σχολείου, τα δε Ατοµικά ελτία επισηµοποιούνται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον, µόνον εφ όσον πρόκειται να διαβιβασθούν εις έτερον σχολείον. Ειδικώς προκειµένου περί Ατοµικών ελτίων µαθητών ιδιωτικών σχολείων, διαβιβαζοµένων εις έτερον σχολείον, ταύτα θεωρούνταικαιυπότουοικείουγενικούεπιθεωρητούμ.ε. 4. Εκτωνυπηρεσιακώνβιβλίωνκαιεντύπωνφυλάσσονταιυποχρεωτικώς: α) Το Μητρώον Μαθητών, τα Βιβλία Πράξεων ιευθυντού και Συλλόγου ιδασκόντων, το Ηµερολόγιον Σχολείου, το Βιβλίον Μισθοδοσίας προσωπικού, τα ΒιβλίαΥλικούκαιΒιβλιοθήκηςκαιτοΠρωτόκολλονειςτοδιηνεκές. β) Το βιβλίον επιβολής κυρώσεων εις τους µαθητάς, επί µίαν διετίαν από της λήξεως τηςχρήσεώςτου. γ) Τα Ατοµικά ελτία επί δύο έτη από της ηµέρας της καθ οιονδήποτε τρόπον εξαγωγής και καταχωρήσεως εις την οικείαν µερίδα του Μητρώου Μαθητών του οριστικού αποτελέσµατος της τελευταίας εις το σχολείον φοιτήσεως εκάστου µαθητού, τα αντίγραφα των ελτίων Κινήσεως Προσωπικού ως και τα τοιαύτα καταστάσεων µισθοδοσίας επί δύο έτη από της συντάξεώς των, τα δε βιβλία ιδασκοµένηςύληςεπίδύοέτηαπότηςλήξεώςτουειςοάφορούνσχολικούέτους.

5 δ) Ταέντυπαηµερησίωνδελτίωνφοιτήσεως, ταβιβλίαφοιτήσεως (απουσιολόγια), αι καταστάσεις βαθµολογίας προφορικής επιδόσεως, τα ωρολόγια προγράµµατα διδασκαλίας, µαθηµάτων, τα έντυπα εισηγήσεως ή επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων επίενέτοςαπότηςλήξεωςτουειςοαφορούνσχολικούέτους. Άρθρον 6. ΈναρξιςισχύοςνέωνβιβλίωνκαιΕντύπων. 1. Τα υπό του παρόντος Προεδρικού /τος προβλεπόµενα Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα τίθενται εν ισχύι δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 2. Μέχρι ενάρξεως ισχύος των νέων υπηρεσιακών βιβλίων και εντύπων διατηρούνται εν χρήσει τα προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος Π. /τος υφιστάµενα υπηρεσιακά βιβλίακαιέντυπα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΓ. ΕγγραφήΜαθητών. Άρθρον 7. Έννοιατηςεγγραφής. 1. ΗεγγραφήµαθητούειςτοΓυµνάσιονήτοΛύκειονχωρεί, αφ ηςούτοςαποκτά δικαίωµαφοιτήσεωςειςτούτο. 2. Το δικαίωµα τούτο αποκτά ο µαθητής είτε κατόπιν επιτυχών εισιτηρίων εξετάσεων είτε δυνάµει τίτλου ισχυρού προς εγγραφήν άνευ εξετάσεων, ως κατά περίπτωσιναικείµεναιδιατάξειςορίζουν. 3. Ωςεγγραφήνοείταιηεφ άπαξκαταχώρησιςτοπρώτοντωνυπότουάρθρου 10 του παρόντος Π. /τος προβλεποµένων στοιχείων του µαθητού εις το Ατοµικόν ελτίοναυτούκαιειςτομητρώοντωνμαθητώντουσχολείου. Άρθρον 8. Τρόποςκαιχρόνοςεγγραφής. 1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, εγγραφαί εις τα Γυµνάσια και Λύκεια καθ έκαστον σχολικόν έτος ενεργούνται µόνον των το πρώτονειςτασχολείαταύταεισαγοµένωνµαθητώντηςα τάξεως. 2. Εξαιρετικώς κατά την πρώτην εφαρµογήν του παρόντος ενεργείται υφ εκάστου Γυµνασίου και Λυκείου αυτεπάγγελτος εφ άπαξ, κατά την έννοιαν του παρόντος άρθρου, εγγραφή και πάντων των µέχρι της εφαρµογής του παρόντος Π. /τος εγγραφέντωνµαθητών. 3. ιά την εγγραφήν µαθητού εις την Α τάξιν των εκτός των αστικών κέντρων Γυµνασίων έκαστος των ενδιαφεροµένων µαθητών καταθέτει διά του κηδεµόνος του µέχρι 15 Ιουνίου το βραδύτερον εις το ηµοτικόν Σχολείον, εις την ΣΤ τάξιν του οποίου φοιτά εισέτι, σχετικήν δήλωσιν εγγραφής εις εν των της παρούσης παραγράφουγυµνασίων. Μερίµνη και ευθύνη του ιευθυντού του ηµοτικού Σχολείου αι µεν δηλώσεις παραµένουν εις το εις ο κατετέθησαν σχολείον, τα δε απολυτήρια των απολυοµένων διαβιβάζονται εις το Γυµνάσιον του προορισµού των βάσει ονοµαστικής καταστάσεως υπηρεσιακώς και επί αποδείξει. ιά µαθητάς αποφοιτήσαντας εκ του ηµοτικού Σχολείου κατά τα παρελθόντα έτη και επίθυµούντας να φοιτήσουν εις το Γυµνάσιον ο εις χείρας των πρωτότυπος απολυτήριος τίτλος κατατίθεται απ ευθείας ειςτογυµνάσιονειςτοοποίονδικαιούνταιναεγγραφούν.

6 4. ιάτηνεγγραφήνµαθητώνειςτηνα τάξιντωνγυµνασίωντωναστικώνκέντρων έχουν εφαρµογήν αι διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, πλην του ότι η διαβίβασις των τίτλων εις τα Γυµνάσια γίνεται επί τη βάσει κοινής αποφάσεως των οικείων Γενικών Επιθεωρητών Μέσης και Επιθεωρητών ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, δι ης ορίζεται τίνων ηµοτικών Σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικώς εις έκαστον των της παρούσης παραγράφου Γυµνασίων. Προκειµένου περί εγγραφής µαθητών εις τα Ιδιωτικά Γυµνάσια των αστικών κέντρων, ο περιοριστικός ούτος όρος δενισχύει. 5. ιά την εγγραφήν µαθητών εις την Α τάξιν των Λυκείων οι τίτλοι των επιτυγχανόντων εις τας εισιτηρίους εξετάσεις διαβιβάζονται υπό του οικείου Γυµνασίου εις το αντίστοιχον Λύκειον υπηρεσιακώς και επί αποδείξει. Μη υφισταµένου τοιούτου η διαβίβασις γίνεται εις το Λύκειον της προτιµήσεως του ενδιαφεροµένου, εφ όσον τούτο εδρεύει εκτός των αστικών κέντρων, άλλως εις το υπό του οικείου Γενικού Επιθεωρητού Μ.Ε. οριζόµενον κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 τουπαρόντος. 6. ιάτηνεγγραφήνειςτηνα τάξιντωνλυκείωντωνµαθητώντωνπροερχοµένων εξ ιδιωτικών Γυµνασίων η διαβίβασις των τίτλων γίνεται είτε εις το ιδιωτικόν Λύκειον της προτιµήσεως των ενδιαφεροµένων, είτε εις δηµόσιον Λύκειον της προτιµήσεώς των εκτός των αστικών κέντρων, είτε εις το εγγύτερον της µονίµου κατοικίας των Λύκειον, εφ όσον τούτο εδρεύει εις αστικόν κέντρον κατά τας διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, επί τη βάσει σχετικής δηλώσεως των κηδεµόνωντων. 7. Μαθηταί κεκτηµένοι τίτλον σπουδών ξένου σχολείον λειτουργούντος εν τη αλλοδαπή εγγράφονται εις τα Γυµνάσια ή Λύκεια κατά τας κειµένας ειδικά περί τούτωνδιατάξεις. 8. ιά του όρου «αστικά κέντρα» νούνται αι πόλεις εντός των οποίων λειτουργούν πλείονατουενόςοµοιότυπασχολείαγενικήςμέσηςεκπαιδεύσεως. 9. Παρερχοµένης απράκτου της υπό της παρ. 3 του παρόντος τασσοµένης προθεσµίας προς κατάθεσιν της δηλώσεως εγγραφής, δύναται τη εγκρίσει του ιευθυντού του οικείου Γυµνασίου να πραγµατοποιηθή η εγγραφή µέχρι και της παραµονήςτηςενάρξεωςτωνµαθηµάτωντουειςοαφοράαύτηνέουσχολικούέτους. Πέραν της ηµεροµηνίας ταύτης και εντός 10 ηµερών απ αυτής η εκπρόθεσµος εγγραφή υπόκειται εις την έγκρισιν του οικείου Γενικού Επιθεωρητού. Εγγραφή µαθητούµετάτην 10ηνηµέραναπότηςενάρξεωςτωνµαθηµάτωνδενεπιτρέπεται. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου ισχύουν ειδικώς διά τους εις την Α τάξιν του Γυµνασίου εγγραφοµένους αποφοίτους του ηµοτικού Σχολείου µέχρι της δηµοσιεύσεωςτουυπότηςπαρ. 3 τουάρθρου 26 τουν. 309/1976 προβλεποµένουπ. /τοςπερίυποχρεωτικήςτριετούςειςτογυµνάσιονφοιτήσεως. 10. ιά το από της ενάρξεως των µαθηµάτων µέχρι της ηµέρας της εκπροθέσµου εγγραφήςχρονικόνδιάστηµααιαπουσιαίτωνµαθητώνλογίζονταιειςτοακέραιον. 11. Εις όλως εκτάκτους περιπτώσεις, λόγω απροβλέπτων γεγονότων, δύναται ο οικείος Γενικός Επιθεωρητής δι αποφάσεώς του να εγκρίνη οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους την εκπρόθεσµον εγγραφήν µαθητών προερχοµένων εκ ξένων ή ανεγνωρισµένων ελληνικών σχολείων λειτουργούντων εν τη αλλοδαπή, εφ όσον ούτοι κέκτηνται τοιούτον δικαίωµα κατά τας ειδικάς περί τούτων διατάξεις. Εις την περίπτωσιν αυτήν η περί καταλογισµού των απουσιών λόγω εκπροθέσµου εγγραφής διάταξιςτηςπαρ. 10 τουπαρόντοςάρθρουδενέχειεφαρµογήν. 12. ιά την εγγραφήν το πρώτον µαθητού εις Εσπερινόν Γυµνάσιον ή Εσπερινόν Λύκειον απαιτείται δήλωσις του εργοδότου, θεωρηµένη, διά το γνήσιον της υπογραφής, υπόαστυνοµικήςαρχήςήυπότου /ντούτουειςοαιτείταιοµαθητης

7 την εγγραφήν εσπερινού σχολείου, ή επίσηµος βεβαίωσις της υπηρεσίας, της οποίας τυγχάνει υπάλληλος ο µαθητής, ή προκειµένου περί µαθητού ασκούντος ίδιον επάγγελµα, βεβαίωσις αστυνοµικής αρχής ότι ούτος κατά την διάρκειαν της ηµέρας εργάζεταιβιοποριστικώς. 13. Μετά την παραλαβήν των υπηρεσιακώς διαβιβαζοµένων τίτλων, έκαστον των Γυµνασίων και Λυκείων χωρεί αυτεπαγγέλτως εις την καταχώρισιν των υπό του άρθρου 10 του παρόντος Π. /τος προβλεποµένων στοιχείων τόσον εις το Ατοµικόν ελτίον, όσονκαιειςτομητρώοντωνμαθητών. 14. Η πλήρωσις των κενών θέσεων των Προτύπων και Πειραµατικών Σχολείων ενεργείταικατάταςκειµέναςειδικάςπερίτούτωνδιατάξεις. Άρθρον 9. Προσέλευσιςκηδεµόνωνκαθ έκαστονσχολ. έτος. 1. ιά τους κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Π. /τος το πρώτον εγγραφοµένους εις το Γυµνάσιον ή το Λύκειον µαθητάς έκαστος κηδεµών οφείλει να προσέλθη εις την ιεύθυνσιν του Σχολείου µέχρι της προτεραίας της ενάρξεως των µαθηµάτων του εις ο αφορά η το πρώτον εγγραφή σχολικού έτους και δηλώση ενυπογράφωςότιτυγχάνεινόµιµοςκηδεµώντουµαθητού. 2. Την αυτήν υποχρέωσιν εµφανίσεως υπέχουν και οι κηδεµόνες των ήδη εγγεγραµµένων εις τα Γυµνάσια ή Λύκεια µαθητών προς ενυπόγραφον καθ έκαστον σχολικόν έτος δήλωσιν περί της νοµιµότητος της υπ αυτών ασκήσεως της κηδεµονίαςεπ αυτών. 3. Η κατά τας προηγουµένας παραγράφους προσέλευσις των κηδεµόνων των µαθητών δύναται να πραγµατοποιήται και κατά την διάρκειαν των θερινών διακοπών κατάταςυπότηςπαρ. 2 τουάρθρου 2 τουπαρόντοςοριζοµέναςηµέρας. 4. Μετάτηνκατάτοάρθρον 8 πρώτηνεγγραφήνµαθητούειςγυµνάσιονήλύκειον, ηφοίτησιςαυτούειςέτερονγυµνάσιονήλύκειονχωρείµόνονδιάµετεγγραφής. 5. ΗφοίτησιςειςδηµόσιακαιιδιωτικάΓυµνάσιαήΛύκειαµαθητώνοιοποίοιδεν ενεγράφησαν νοµίµως απαγορεύεται. Εξαίρεσις χωρεί µόνον δι ους µαθητάς τελεί εν εξελίξειηδιαδικασίατηςµετεγγραφήςτων. Άρθρον 10. Στοιχείακαταχωριζόµενα. 1. Τακατάτηνπρώτηνεγγραφήντουµαθητούκαιτηνδιάρκειαντηςειςτοσχολείον φοίτήσεώςτουκαταχωριζόµεναειςτοατοµικόναυτού ελτίονστοιχείαείναιταεξής: α) Στοιχείαταυτότητος, ήτοι : Επώνυµον, όνοµα, όνοµαπατρός, επάγγελµαπατρός, όνοµα µητρός, έτος γεννήσεως, ήµος ή Κοινότης εις την οποίαν φέρεται εγγεγραµµένοςοµαθητής, αριθµόςµητρώουήδηµοτολογίου, θρήσκευµα. β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το είδος του τίτλου, δυνάµει του οποίου εγγράφεται ο µαθητής. γ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι: Αναλυτική και γενική κατά µάθηµα ετησία προφορική καιγραπτήβαθµολογία. δ) Στοιχεία φοιτήσεως και διαγωγής, ήτοι: Σύνολον απουσιών κατά τρίµηνα, ως και αι διά πράξεως του αρµοδίου οργάνου επιβαλλόµεναι κυρώσεις ή απονεµόµεναι τιµητικαίδιακρίσεις. ε) Στοίχείακηδεµόνος, ήτοι : Επώνυµον, όνοµα, διεύθυνσιςκατοικίαςτουκηδεµόνος. 2. Τακατάτηνπρώτηνεγγραφήντουµαθητούκαιτηνδιάρκειαντηςειςτοσχολείον φοιτήσεώςτονκαταχωριζόµεναειςτομητρώονμαθητώνστοιχείαείναιταεξής : α) Στοιχεία ταυτότητος, ήτοι : Επώνυµον, όνοµα, όνοµα πατρός, όνοµα µητρός, έτος γεννήσεως, ήµος ή Κοινότης εις την οποίαν φέρεται εγγεγραµµένος, αριθµός µητρώουήδηµοτολογίου, θρήσκευµα.

8 β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι : Το είδος του τίτλου, δυνάµει του οποίου εγγράφεται ο µαθητής. γ) Στοιχεία εξόδου, ήτοι : Το είδος τίτλου δυνάµει του οποίου απολύεται ή µεταγράφεταιοµαθητής. δ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι : Η ετησία βαθµολογία εφ ενός εκάστου των µαθηµάτων, ωςκαιογενικόςετήσιοςβαθµόςτούτων. ε) Στοιχείαδιαγωγής, ήτοι : Οχαρακτηρισµόςτηςδιαγωγήςεκάστουµαθητού. 3. Μέχρι της καθ οιονδήποτε τρόπον εξόδου των µαθητών εκ του σχολείου δύναται να γίνη αποκατάστασις εις το ορθόν τυχόν εσφαλµένων στοιχείων ταυτότητος τούτου τη αιτήσει του κηδεµόνος αυτού. Η αποκατάστασις αύτη εργείται υπό του ιευθυντού του σχολείου δι ερυθράς γραφής επί τη βάσει του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητος του µαθητού, ή, ελλείψει τοιούτου, επί τη βάσει πιστοποιητικού του οικείου ήµου ή της οικείας Κοινότητος, άνευ θεωρήσεως τούτου υπό του Νοµάρχου. Η διόρθωσις σφραγίζεταικαιµονογραφείταιυπότου ιευθυντούτουσχολείου. Άρθρον 11. Ενταξιςτωνµαθητώνειςτάξεις. Οι κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Π. /τος εγγραφόµενοι εις το ΓυµνάσιονήτοΛύκειονµαθηταίεντάσσονταιειςτάξειςωςακολούθως: α) Εις την Α τάξιν: Οι κατά τας κειµένας διατάξεις επιτυχόντες εις τας οικείας εισιτηρίους εξετάσεις ή κεκτηµένοι τίτλον ισχυρόν δι άνευ εισιτηρίων εξετάσεων εγγραφήν, οιµηπροαχθέντεςεκτηςτάξεωςταύτης, ωςκαιοιτηςαυτήςτάξεωςεξ ετέρουσχολείουµετεγγραφόµενοι. β) ΕιςτηνΒ τάξιν: ΟιπροαχθέντεςεκτηςΑ τάξεως, οιµηπροαχθέντεςεκτηςβ τάξεως, ωςκαιοιτηςαυτήςτάξεωςεξετέρουσχολείουµετεγγραφόµενοι. γ) Εις την Γ τάξιν: Οι προαχθέντες εκ της Β τάξεως, οι υποχρεούµενοι εις επανάληψιν της φοιτήσεως των εις την τάξιν ταύτην, ως και οι εξ ετέρου σχολείου τηςαυτήςτάξεωςµετεγγραφόµενοι. δ) Εις την τάξιν του Εσπρ. Λυκείου: Οι προαχθέντες από της Γ τάξεως Εσπερινών Λυκείων, οι της αυτής τάξεως εξ ετέρου Εσπερινού σχολείου µετεγγραφόµενοι, ως και οι υποχρεούµενοι εις επανάληψιν της φοιτήσεώς των εις την τάξινταύτην. ε) Οι εξ εσπερινών εις ηµερήσιον Γυµνάσιον ή Λύκειον µετεγγραφόµενοι µαθηταί εντάσσονται εις τας υπό των διατάξεων του άρθρου 18 (παρ. 2, 3, 4) προβλεποµένας τάξεις. Άρθρον 12. Περιοχήσχολείωνκαιαριθµόςτωνειςαυτάφοιτώντωνµαθητών. 1. ΟιµαθηταίφοιτούνειςτοΓυµνάσιονήτοΛύκειον, ειςτηνπεριοχήντουοποίου ευρίσκεταιηµόνιµοςαυτώνκατοικία. 2. Εις πόλεις, εις ας λειτουργούν πλείονα του ενός οµοιότυπα σχολεία, τα όρια της περιοχής τούτων, ως και ο αριθµός των εις ταύτα κατ ανώτατον όριον δυναµέων να φοιτήσουνµαθητών, καθορίζονταιδι αποφάσεωςτουοικείουγενικούεπιθ/τουμ.ε.. Αι περιοχαί των σχολείων, εφ όσον δεν δύνανται να καθορισθούν εν τω πλαισίω της δικαιοδοσίας ενός µόνον Γενικού Επίθεωρητού, οριοθετούνται δι αποφάσεως του οικείουπ.υ.σ.μ.ε. 3. Εάν ο αριθµός των φοιτώντων µαθητών υπερβή εξ οιουδήποτε λόγου τας δυνατότητας στεγάσεως του διαθεσίµου διδακτηριακου χώρου σχολείου τινός, ο οικείος Γενικός Επιθεωρητής αίρει την υπεραριθµίαν δι αυτεπαγγέλτου υποχρεωτικής µετεγγραφής αναλόγου αριθµού µαθητών. Εις ας περιπτώσεις η κατά

9 τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου άρσις της υπεραριθµίας σχολείου τινός δεν δύναται να συντελεσθή εντός των ορίων της αυτής εκπαιδευτικής περιφερείας, λαµβάνεται κοινή απόφασις των αρµοδίων εις εκάστην περίπτωσιν Γενικών Επιθ/τών ή του οικείου Π.Υ.Σ.Μ.Ε. εν τω πλαισίω της οποίας ενεργείται αρµοδίως η κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου αυτεπάγγελτος µετεγγραφή. Κατά την ως άνω αυτεπάγγελτον µετεγγραφήν µαθητών λαµβάνονται υπ όψιν τα σχετικά χωροταξικά δεδοµέναενσυνδυασµώπροςταςτυχόνπροτιµήσειςτωνκηδεµόνωντωνµαθητών. Άρθρον 13. Κηδεµονίαανηλίκωνµαθητών. 1. Κηδεµών του µαθητού, εφ όσον ούτος είναι ανηλίκος, ειναί ο πατήρ και τούτου ελλείποντος ή νόµω κωλυοµένου ο κατά τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος έχων την επιµέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νοµίµως επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως εξουσιοδοτηµένονενήλικονµέλοςτηςοικογενείαςτου. 2. Ο κατά την προηγουµένην παράγραφον κηδεµών, εφ όσον δεν κατοικεί εν τη έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται υπό ενηλίκου προσώπου εγγράφως εξουσιοδοτουµένουυπ αυτούκαινοµίµωςκατοικούντοςεναυτή. 3. Όπου εις το παρόν Π. /γµα αναφέρεται ο κηδεµών, νοείται και ο κατά την προηγουµένηνπαράγραφονοριζόµενοςαντιπρόσωποςαυτού. 4. Οκατάταςανωτέρωπαραγράφουςκηδεµώνυπέχειταςυπότωναρθρ. 9 και 25 τουπαρόντοςπ. /τοςπροβλεποµέναςυποχρεώσεις. 5. Ουδέν στοιχείον περί της σχολικής καταστάσεως του ανηλίκου µαθητού γνωστοποιείται ή παρέχεται εις έτερον πρόσωπον πλην του κηδεµόνος αυτού ή ετέρουσυγγενικούπροσώπουκατάτηνκρίσιντου /ντουτουσχολείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. ΜετεγγραφαίΜαθητών. Άρθρον 14. Γενική ιάταξις. Μετεγγραφή µαθήτου από τινος των κατά τον Ν. 309/1976 Γυµνασίων ή Λυκείων εις έτερον οµοιότυπον ενεργείται δι αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφεροµένου προς ίδιον αυτού συµφέρον, είτε και άνευ αιτήσεως αυτού προς κάλυψινυπηρεσιακήςανάγκης, καθ ααιδιατάξειςτωναµέσωςεποµένων 15 και 16 άρθρωντουπαρόντοςορίζουν. Άρθρον 15. Μετεγγραφαίµαθητώντηαιτήσειτωνκηδεµόνωντων. 1. Μετεγγραφή µαθητού δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεµόνος του, εάνδιαπιστωθήότισυντρέχειειςτωνκάτωθιλόγων: α) Ότι ο µαθητής µετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερήτηνφοιτησίντουειςτοεξουηµετεγγραφήγυµνάσιονήλυκείου. β) Ότι η µετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή ειςτµήµαετέραςκατευθύνσεωςµηυφισταµένηςειςτοεξουηµετεγγραφήσχολείον. γ) Ότι ο µαθητής ηµερησίου Γυµνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόµενος προς βιοπορισµόν κατά την ηµέραν και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκην µετεγγραφής εις εσπερινόνγυµνάσιονήλύκειον.

10 δ) Ότι ο µαθητής Εσπερινού Γυµνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόµενος βιοποριστικώς την ηµέραν και αιτείται την µετεγγραφήν του εις ηµερήσιον ΓυµνάσιονήΛύκειον. ε) Ότι ο µαθητής απέκτησε, κατά τας κειµένας διατάξεις, δικαίωµα φοιτήσεως εις ΠρότυπονήΠειραµατικόνΣχολείον. Αι µετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Π. /τος µετ έγκρισιν του ιευθυντού του εις ο η µετεγγραφή σχολείου κατόπιν αιτήσεως του κηδεµόνος του µαθητού, συνοδευοµένης υπό των αποδεικνυόντων τον λόγον της µετεγγραφής στοιχείων. Ο ιευθυντής ούτος δύναται να ζητήση παρά του αιτούντος οιονδήποτε αποδεικτικόν στοιχείον προς σχηµατισµόν πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόµενος, κατά τας διατάξεις της παρούσηςπαραγράφου, λόγοςµετεγγραφής. 2. Μεττεγγραφή µαθητού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως, του κηδεµόνος τουµαθητού, εφ όσονδιαπιστωθήότισυντρέχειειςτωνκάτωθιλόγων : α) Ότι ανέκυψεν αδυναµία καταβολής των δαπανών, τας οποίας συνεπάγεται η φοίτησιςτουµαθητούειςτοιδιωτικόνσχολείον. β) Ότι ο µαθητής µετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερήτηνφοίτησίντουειςτοεξουηµετεγγραφήσχολείον. γ) Ότι ο µαθητής εσπερινού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόµενος βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις δηµόσιον ηµερήσιον ΓυµνάσιονήΛύκειον. δ) Ότι ο µαθητής ιδιωτικού ηµερησίου Γυµνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόµενος βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις δηµόσιον εσπερινόν ΓυµνάσιονήΛύκειον. ε) Ότι η µετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή τµήµαετέραςκατευθύνσεωςµηυφισταµένηςειςτοεξουηµετεγγραφήσχολείον. στ) Ότι ο µαθητής του Ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου απέκτησεν δικαίωµα φοιτήσεωςειςπρότυπονήπειραµατικόνσχολείονκατάταςκειµέναςδιατάξεις. Αι µετεγγραφαί της παρούσης παραγράφου ενεργούνται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 τουπαρόντοςπ. /τοςµετ εγκρίσιντου /ντούτουειςοηµετεγγραφή δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 1 τουπαρόντοςάρθρου. 3. Μετεγγραφή µαθητού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυµνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς διά την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεµόνος του µαθητού, υπό τον όρον ότι η µετεγγραφή αύτη δεν συνεπάγεται υπέρβασιν του επιτρεποµένου αριθµού µαθητών, εφ όσον διαπιστωθή ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων: α) Ότι ο µαθητής µετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερήτηνφοίτησιντουειςτοεξουηµετεγγραφήιδιωτικόνγυµνάσιονήλύκειον. β) Ότι ο µαθητής εσπερινού ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόµενος βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις ηµερήσιον ιδιωτικόν ΓυµνάσιονήΛύκειον. γ) Ότι ο µαθητής ηµερησίου ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόµενος βιοποριστικώς κατά την ηµέραν και αιτείται µετεγγραφήν εις εσπερινόν ιδιωτικόν ΓυµνάσιονήΛύκειον. δ) Ότι η µεταγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ή τµήµα σχολείου ετέραςκατευθύνσεωςµηυφισταµένηςειςτοεξουηµεταγραφήσχολείον. 4.Μεταγραφή µαθητού δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου εις ιδιωτικόν Γυµνάσιον ή Λύκειον χωρεί ελευθέρως µέχρις 23 εκεµβρίου εκάστου έτους. Πέραν της

11 ηµεροµηνίας ταύτης και µέχρι της 1 Μαρτίου η κατά τα ανωτέρω µετεγγραφή επιτρέπεται µόνον εις περίπτωσιν καθ ην, λόγω αποδηµίας των γονέων ή του κηδεµόνος ή άλλου αποχρώντος λόγου, εκτιµωµένου υπό του αρµοδίου Γενικού ΕπιθεωρητούΜ.Ε., ηεπιµέλειααυτούανατίθεταιειςσχολικόνοικοτροφείον. «5. Αι µετεγγραφαί των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργούνται τη εγκρίσει του Γενικού Επιθ/τού Μ.Ε. εις την αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται το εξ ουηµετεγγραφήσχολείονεφαρµοζοµένωνκατάταλοιπάτωνδιατάξεωντηςπαραγρ. 1 τουπαρόντοςάρθρου» 6. Άρθρον 16. Λοιπαίµετεγγραφαί. 1. Μετεγγραφαί µαθητών δηµοσίου Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής ανάγκης ακόµη και άνευ αιτήσεως των κηδεµόνων των εις περίπτωσιν: α) καταργήσεως Γυµνασίου ή Λυκείου, β) ιδρύσεως Γυµνασίου ή Λυκείου, γ) επιβολής εις µαθητάς της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντοςκαιδ) υπεραριθµίαςτωνειςτοσχολείονφοιτώντωνµαθητών. 2. Μετεγγραφαί µαθητών ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου εις δηµόσιον Γυµνάσιον ή Λύκειον ενεργούνται εξ υπηρεσιακής υποχρεώσεως ακόµη και άνευ αιτήσεως των κηδεµόνων των εις περίπτωσιν: α) παύσεως της λειτουργίας ιδιωτικού Γυµνασίου ή Λυκείου ή τάξεως αυτών, β) υπερβάσεως του καθωρισµένου υπερτάτου αριθµητικού ορίου µαθητών και γ) επιβολής εις µαθητήν της κυρώσεως της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Αι κατά την παρούσαν παράγραφον µετεγγραφαί µαθητών ιδιωτικών Γυµνασίων ή Λυκείων δύναται να ενεργώνται και εις Ιδιωτικά Γυµνάσια ή Λύκεια της προτιµήσεως του οικείου κηδεµόνος, αλλά µόνον εν περιπτώσει καταθέσεως υπ αυτούεγγράφουσχετικήςδηλώσεως. 3. Αι λόγω καταργήσεως ή ιδρύσεως σχολείων µετεγγραφαί ως και αι προς άρσιν της υπεραριθµίας των µαθητών αποφασιζόµεναι ενεργούνται επί τη βάσει των χωροταξικών δεδοµένων εν συνδυασµώ κατά το δυνατόν, και προς τας τυχόν προτιµήσειςτωνκηδεµόνωντωνµαθητών. 4. Περί των κατά το παρόν άρθρον µετεγγραφών την αποφασιστικήν αρµοδιότητα έχει ο προϊστάµενος της οικείας εκπαιδευτικής περιφερείας Γενικός Επιθεωρητής, εξαιρέσει των ενεργουµένων προς υλοποίησιν των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος διά τας οποίας πλην της επιλογής του εις ο η µετεγγραφή σχολείου η αρµοδιότηςτουείναιµόνονεκτελεστική. Άρθρον 17. ιαδικασίαµετεγγραφών. 1. Ο ιευθυντήςτουεξουηµετεγγραφήσχολείουυποχρεούταιευθύςµετάτηνκαθ οιονδήποτε τρόπον έγκρισιν της µετεγγραφής όπως το ταχύτερον: α) Συµπληρώση και επισηµοποιήση διά σφραγίσεως και υπογραφής το προς διαβίβασιν πρωτότυπον Ατοµικόν ελτίον του µετεγγραφοµένου µαθητού, β) µεταφέρη εκ του πρωτοτύπου Ατοµικού ελτίου επί οµοιοτύπου τοιούτου τα στοιχεία, επώνυµον, όνοµα, όνοµα πατρός και µητρός, τον αριθµόν Μητρώου Μαθητών τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθµούς), τα αφορώντα εις το σχολικόν έτος καθ ο η µετεγγραφή και τα διαβιβαστικάστοιχείατουατοµικού ελτίου (αριθµόνπρωτοκόλλου, ηµεροµηνίαν, 6 Τοεντός τελευταίοεδάφιοτηςπαρ.4 τουάρθρου 15 αντικαταστάθηκεωςάνωµετο άρθρο 1 παρ.2 τουπ.. 294/1980 (ΦΕΚΑ 81).

12 σχολείον προορισµού, /γήν), γ) ενηµερώση περί της µεταβολής ταύτης το Μητρώον Μαθητών και δ) αποστείλη υπηρεσιακώς και επί αποδείξει εις το εις ο η µετεγγραφή σχολείοντοκατάταανωτέρωσυµπεπληρωµένωνπρωτότυπονατοµικόν ελτίον. 2. Προκειµένου περί ιδιωτικών Γυµνασίων και Λυκείων, το κατά τα ανωτέρω πρωτότυπον Ατοµικόν ελτίον, προ της αποστολής του, θεωρείται και υπό του οικείουγενικούεπιθεωρητούμ.ε. 3. Τοκατάτοεδάφ. β τηςπαρ. 1 τουπαρόντοςάρθρουσυντασσόµενοναντίγραφον Ατοµικού ελτίου, όπερ δύναται να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφον του πρωτοτύπου, επησηµοποιηµένον και τούτο καταλαµβάνει την θέσιν του αποσταλέντοςπρωτοτύπου. 4. Ο αυτός ιευθυντής υποχρεούται ωσαύτως όπως εφοδιάση τον µετεγγραφόµενον µαθητήν δι ειδικού υπηρεσιακού σηµειώµατος, δυνάµει του οποίου ο µαθητής ούτος δύναται να παρακολουθήση την διδασκαλίαν των µαθηµάτων εις το εις ο µετεγγράφεταισχολείονµέχριτηςλήψεωςτουατοµικού ελτίουαυτού. 5. Ο ιευθυντής του εις ο η µετεγγραφή σχολείου άµα τη λήψει του Ατοµικού ελτίου του µετεγγραφοµένου µαθητού καταχωρίζει τα στοιχεία αυτού εις το Μητρώον Μαθητών και εντάσσει το Ατοµικόν ελτίον τούτο εις την προσήκουσαν σειράνµεταξύτωνατοµικών ελτίωντωνµαθητώντηςαυτήςτάξεως. 6. Μετά την περαίωσιν της υπό της προηγουµένης παραγράφου καθοριζοµένης διαδικασίας, η µετεγγραφή θεωρείται συντελεσθείσα, ο δε µαθητής του λοιπού λογίζεταιεγγεγραµµένοςειςτηνδύναµιντουσχολείου. 7. Εις ας περιπτώσεις η µετεγγραφή ενεργείται µετ εγκρίσιν του ιευθυντού του εις ο η µετεγγραφή σχολείου, ο ιευθυντής ούτος γνωστοποιεί τούτο δι υπηρεσιακού σηµειώµατος εις τον ιευθυντήν του εξ ου η µετεγγραφή σχολείου, µεθ ο ακολουθείται η υπό των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου προβλεποµένη διαδικασία, η δεµετεγγραφήθεωρείταισυντελεσθείσακατάτηνπαρ. 6 τουάρθρουτούτου. 8. Αι κατά το άρθρον 16 µετεγγραφαί, εγκρινόµεναι υπό των αρµοδίων κατά περίπτωσινοργάνων, αφορούνεις µετεγγραφάςεντός τωνορίωντου αυτού νοµού. Μετεγγραφαί µαθητών εκτός των ορίων του Νοµού υπόκεινται αποκλειστικώς εις την έγκρισιντου ιευθυντούτουεξουηµετεγγραφήσχολείου. 9. Αι περί µετεγγραφών αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται εις τα κατά περίπτωσινέχοντατηναρµοδιότητατηςεγκρίσεωςόργανα. Άρθρον 18. Ένταξις µετεγγραφοµένων µαθητών εις τάξεις - Βαθµολογία αυτών 1. Μαθηταί µετεγγραφόµενοι εις έτερον Γυµνάσιον ή Λύκειον εντάσσονται εις την τάξινειςτηνοποίανείχονενταχθήειςτοεξουηµετεγγραφήγυµνάσιονήλύκειον. 2. Μαθηταί της Α τάξεως Εσπερινού Λυκείου µετεγγραφόµενοι εις ηµερήσιον ΛύκειονεντάσσονταιειςτηνΑ τάξιντουλυκείουτούτου. 3. Μαθηταί των Β, Γ και τάξεων Εσπερινού Λυκείου µετεγγραφόµενοι εις ηµερήσιον Λύκειον εντάσσονται εις τας Α Β και Γ τάξεις αντιστοίχως του ηµερησίουλυκείου. Οι µαθηταί των Β και Γ τάξεων Εσπερινού Λυκείου µετεγγραφόµενοι εις ηµερήσιον Λύκειον εντάσσονται εις τας αντιστοίχους τάξεις αυτού, εφ όσον είχον τίτλονπροαγωγήςειςταςτάξειςταύταςηµερησίουλυκείου. 4. ιά την µετεγγραφήν µαθητών Ιδιωτικών Λυκείων εις τα αντίστοιχα ηµόσια Λύκεια απαιτείται κατατακτήριος εξέτασις ενεργουµένη κατα τας ισχυούσας εκάστοτεοικείαςδιατάξεις. 5.Η επίδοση των µαθητών που µετεγράφονται από ιδιωτική σχολική µονάδα ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε δηµόσια και από εσπερινό δηµόσιο ή ιδιωτικό

13 Γυµνάσιο σε ηµερήσιο λαµβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του ετησίου προαγωγικούήαπολυτηρίουαποτελέσµατος. εν λαµβάνεται υπόψη η επίδοση µαθητών που µετεγράφονται από εσπερινό Λύκειο ήτεσσεηµερήσιοκαιηπεραιτέρωπρόοδόςτουςκρίνεταιµεβάσητηνεπίδοσήτης στολύκειοήστηντεσ, στηνοποίαµετεγράφονται 7. Άρθρον 19. Προθεσµίαµετεγγραφών. 1. ΑιµετεγγραφαίµαθητώνΓυµνασίωνκαιΛυκείωνδιενεργούνται : α) αιµεντουάρθρου 16 τουπαρόντοςαπότηςενάρξεωςτουδιδακτικούέτουςµέχρι και της "ηµεροµηνίας λήξεως των µαθηµάτων" εκάστου έτους, β) αι δε κατ αίτησιν τοιαύται µέχρι και της 1ης Μαρτίου, εκτός αν πρόκειται περί µετεγγραφής τέκνων δηµοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων οργανισµών δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µετατιθεµένων µετά την 1ην Μαρτίου εκ της πόλεως εις το σχολείον της οποίαςφοιτούντατέκνατων. 2. Πέραν της "ηµεροµηνίας λήξεως των µαθηµάτων" ουδεµία µετεγγραφή επιτρέπεται 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΕ. ΦοίτησιςΜαθητών. Άρθρον 20. Φοίτησις. 1. Η προαγωγή και η απόλυσις των µαθητών Γυµνασίων και Λυκείων εξαρτάται εκ της τακτικής αυτών φοιτήσεως εις το σχολείον και εκ της κατά την διάρκειαν του διδακτικούέτουςεπιδόσεώςτων. 2. Ητακτικήφοίτησιςήαπουσίατωνµαθητώνεκτουσχολείουκατάταςώραςτης λειτουργίας αυτού αποτελούν τα κριτήρια διά τον χαρακτηρισµόν της φοιτήσεως αυτώνωςεπαρκούςήελλιπούςήανεπαρκούς. 3. Αιαπουσίαιαριθµούνταιανάµίαδι εκάστηνδιδακτικήνώραν. 4. Απουσία µαθητού εκ των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών τοιούτων, πραγµατοποιουµένων εν τω πλαισίω του ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου, λογίζεται ως απουσία εκ των διδασκοµένων µαθηµάτων κατ ισαρίθµους διδακτικάς ώρας, η δε απουσία εξ ηµερησίας εκδροµής ή περιπάτου λογίζεται ως απουσία επί ισαρίθµους δικακτικάς ώρας όσα και τα ωριαία µαθήµατα, τα µη διδαχθέντα εκ του λόγου τούτου κατά την ηµέραν αυτήν. Εξαίρεσις χωρεί εις ας περιπτώσεις κατά την κρίσιν του /ντου του σχολείου η εις τας ανωτέρω εκδηλώσεις συµµετοχή του µαθητούκαθίσταταιεκτωνπραγµάτωναδύνατος. Άρθρον 21. Περιπτώσειςδικαιολογηµένηςαπουσίας. 1. ιάτονχαρακτηρισµόνκατάτηνέννοιαντουάρθρου 24 τουπαρόντοςπ. /τος, τηςφοιτήσεωςτωνµαθητώνδενλαµβάνονταιυπ όψιν: 7 Ηπαρ. 5 αντικαταστάθηκεωςάνωµετοάρθρο 3 τουπ..191/1992 (ΦΕΚΑ 90). 8 Ηαναφερόµενηστοάρθρο 19 φράση "ηµεροµηνίαλήξεωςτωνµαθηµάτων", ωςείχε τροποποιηθεί µε το άρθρο 1, παρ.3 του Π.. 294/1980 (Α 81), το άρθρο πρώτο, παρ. Β του Π..452/1981 (Α 124), αντικαταστάθηκεωςάνωµετοάρθρο 3 τουπ..268/1982 (Α 47), όπωςαυτότροποποιήθηκεµετοάρθρο 1 τουπ..83/1983 (Α 36).

14 α) Απουσίαι εκ του σχολείου κατά τας ώρας λειτουργίας αυτού µαθητών αποστελλοµένων εις το Εξωτερικόν ή το Εσωτερικόν δι ειδικήν αποστολήν δυνάµει εγγράφου εντολής του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου Νοµάρχου. β) Απουσίαι µαθητών απασχολουµένων οπωσδήποτε εις εργασίαν ανατεθείσαν αυτοίςυπότου /ντούήδιάπράξεωςτουσυλλόγουτων ιδασκόντων. γ) Απουσία µαθητών διά την προσέλευσίν των ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής Οπλιτώνπροσηκόντωςαποδεδειγµένην. δ) Απουσία λόγω συµµετοχής εις επισήµους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουµένη υπότηςαρµοδίαςδηµοσίαςαθλητικήςαρχής. ε) Απουσία µαθητών : α) του Καθολικού όγµατος κατά τας εορτάς του Μνηστήρος Ιωσήφ, της Αγίας ωρεάς και από της προτεραίας µέχρι και της εποµένης του Λατινικού Πάσχα, β) του Εβραϊκού Θρησκεύµατος την προτεραίαν και την 1ην του Εβραϊκού έτους, την ηµέραν της Εξιλεώσεως ως και την προτεραίαν και την ηµέραν του Εβραϊκού Πάσχα, γ) του Μουσουλµανικού θρησκεύµατος κατά τας ηµέρας των εορτώνσεκέρμπαϊράµκαικουρµπάνμπαϊράµκαιτηνπροτεραίανεκάστηςτούτων. στ) Απουσία των µαθητών συνεπεία µετεγγραφής εις Γυµνάσιον ή Λύκειον ετέρας πόλεως επί τρεις ηµέρας, µη περιλαµβανοµένης εις ταύτας της ηµέρας της εκδόσεως τουπροςαποχώρησιντουµαθητούυπηρεσιακούσηµειώµατος. ζ) Απουσία µαθητών απαλλασσοµένων νοµίµως εν µέρει η εν όλω εκ της συµµετοχής αυτών εις την διδασκαλίαν µαθηµάτων κατά τα εν τω εποµένω άρθρω οριζόµενα. «η. Απουσίες µαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του οφειλόµενες σε ολιγόωρη ή ολιγοήµερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που βεβαιώνεταικατάτόπουςαπότονοικείονοµάρχη. θ. Απουσίες µαθητών από το Σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του, που οφείλονται στις προβλεπόµενες από το άρθρο 27 του π.δ. 104/79 και του άρθρου 30 του π.δ. 294/79 κυρώσειςκαιµέχριτριών (3) τοπολύηµερώνκατάτηνκρίσητουσυλλόγου τωνδιδασκόντωνσεσυνδυασµόµετιςδιατάξειςτηςπαρ 3 τουάρθρου 28 τουπ.δ. 104/1979 καιτουάρθρου 31 τουπ.δ. 294/79. ι. Απουσίες µαθητών µέχρι τριών το πολύ ηµερών κατά µήνα, οφειλόµενες στην ανάγκη µεταγγίσεως αίµατος σε ειδικό νοσηλευτικό ίδρυµα λόγω µεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιµίας από την οποία πάσχουν. Οι απουσίες αυτές δεν µπορούν ναυπερβούναθροιστικάγιαόλοτοέτοςτιςαπουσίες 24 ηµερών. ια. Απουσίες µαθητών οφειλόµενες σε θεραπεία αρχική ή συνεχιζόµενη σε χώρες του εξωτερικού. Στιςπεριπτώσειςαυτέςδενυπολογίζονταικαιοιαπουσίεςτριώνηµερών, για τη µετάβαση και επιστροφή πέρα από τις βεβαιούµενες από τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά» 9. Άρθρον 22. Απαλλαγαίµαθητώνεκτηςενεργούσυµµετοχήςειςµαθήµατα. 1. Κηδεµών µαθητού κωλυοµένου διά λόγους υγείας παθήσεως µονίµου ή παροδικής ή ειδικής µειονεξίας να µετάσχη εις το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ή της Μουσικής δύναταιναζητήσητηνεξαίρεσιντουµαθητούεκτινοςτωνµαθηµάτωντούτωνδι αιτήσεώς του. Η αίτησις αύτη συνοδευοµένη υποχρεωτικώς και υπό ιατρικής βεβαιώσεως κρατικού ιατρού ή ιατρού ασφαλιστικού του φορέως διαλαµβανούσης τους λόγους και την διάρκειαν της αιτουµένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον 9 Ταεδάφιαη, θ, ι καιια προστέθηκανµετοάρθρο 1 τουπ.. 485/1983.

15 ιευθυντήν του σχολείον εντός πέντε ηµερών από της ενάρξεως των µαθηµάτων ή της εµφανίσεως της παθήσεως ή της µετ ασθένειαν επανόδου του µαθητού εις το σχολείον. 2. Επί της κατά την προηγουµένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο ιευθυντής του σχολείου µετά του κατά περίπτωσιν αρµοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσοµένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον πράξεων του Συλλόγου των ιδασκόντων. Εν αµφιβολία ο µαθητης παραπέµπεται εις την αρµοδίαν σχολιατρικήν υπηρεσίαν. Η βεβαίωσις της προηγουµένης παραγράφου δεν απαιτείται εις ας περιπτώσειςηπάθησιςείναιεµφανήςµηχρήζουσααποδείξεως. Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικόν έτοςήτµήµααυτούάρχεταιαπότηςενάρξεωςτωνµαθηµάτωνήτηςεµφανίσεωςτης παθήσεωςήασθενείαςπροσηκόντωςβεβαιουµένης. 3. Απαλλαγήν εκ του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής διδακτικής τινος ώρας δύναταιναζητήσηοµαθητήςδι αποχρώνταλόγονπαράτουδιδάσκοντοςκαθηγητού, όστιςδύναταιναχορηγήταύτηνµετ έγκρισιντου /ντουτουσχολείου. 4. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόµενοι εκ του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής µαθηταί δεν υποχρεούνται εις την παρακολούθησιν τούτου. Προκειµένου όµως περί απαλλαγής εκ του µαθήµατος της Μουσικής την υποχρέωσιν τηςπαρακολουθήσεωςήµητουµαθήµατοςαυτούκαθορίζειτοκατάτηνπαρ. 2 του παρόντοςάρθρουαρµόδιονόργανον. Άρθρον 23. Έλεγχοςκαικαταχώρισιςτωναπουσιών. 1. Η απουσία µαθητού εκ του σχολείου επισηµαίνεται εις το ηµερήσιον δελτίον απουσιώνκαθ εκάστηνδιδακτικήνώραν. 2. Η σύνταξις και η φύλαξις του ηµερησίου δελτίον απουσιών ανατίθεται υπό του ιενθυντού του σχολείου εις µαθητήν τάξεως ή τµήµατος τάξεως διακρινόµενον εις το ήθος και την επίδοσιν, αναπληρούµενον υπό ετέρου µαθητού υπό τους αυτούς όρους. Το δελτίον τούτο ελέγχεται και µονογραφείται υφ εκάστου των διδασκόντων εις την οικείαν στήλην και παραδίδεται µετά την λήξιν των ηµερησίων µαθηµάτων υπό του υπευθύνου κατά τα ανωτέρω µαθητού εις τον ωρισµένον υπό του ιευθυντού καθηγητήν. 3. ιά τον έλεγχον των απουσιών των µαθητών τηρείται ίδιον βιβλίον απουσιών (απουσιολόγιον), εις ο καταχωρίζεται αριθµητικώς το σύνολον (άθροισµα) των απουσιών της ηµέρας εκάστου απουσιάσαντος µαθητού, λαµβανόµενον εκ του ηµερησίου δελτίου απουσιών. Η τήρησις του κατά τα ανωτέρω βιβλίου απουσιών (απουσιολογίου) ανατίθεται εις καθηγητήν οριζόµενον υπό του ιευθυντού µε αναπληρωτήνέτερονκαθηγητήν. 4. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον καταχωριζόµεναι εις το ως άνω οικείον βιβλίον απουσίαι, αθροιζόµεναι κατά τρίµηνα µεταφέρονται συνολικώς εις τα Ατοµικά ελτία των µαθητών και γνωστοποιούνται εις τους κηδεµόνας αυτών διά τωνατοµικώνελέγχωντων. 5. ΚατάτηνλήξιντουΓ τριµήνουκαιπροτηςενάρξεωςτωνγραπτώνεξετάσεωντα κατά την προηγουµένην παράγραφον αθροίσµατα απουσιών αθροιζόµενα εις γενικόν σύνολον εις τα Ατοµικά ελτία των µαθητών αποτελούν την βάσιν, εν συνδυασµώ και προς τα προσκοµισθέντα τυχόν δικαιολογητικά απουσίας, διά τον κατά το άρθρον 24 τουπαρόντοςπ. /τοςχαρακτηρισµόντηφοιτήσεωςαυτών. Άρθρον 24. «Χαρακτηρισµόςτηςφοίτησης - συνέπειες.

16 1. ΗφοίτησηόλωντωνµαθητώντωνΣχολείωντηςΜέσηςΓενικήςκαιΤεχνικήςκαι Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ελλιπήςήανεπαρκήςµεβάσητο, κατάτηνπαρ. 5 τουάρθρου 23 τουπ.δ. 104/79 και του άρθρου 26 του π.δ. 294/79, γενικό σύνολο των απουσιών, που σηµειώθησαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασµό και µε την, µέχρι την ηµέρα χαρακτηρισµούτης, ετήσιαπροφορικήεπίδοσησεόλαταµαθήµατα. 2. Επαρκήςχαρακτηρίζεταιηφοίτησηµαθητήεφόσον: α) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή που σηµειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50). β) Το σύνολο των απουσιών του µαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό (100), από τις οποίεςοιπάνωαπότιςπενήντα (50) είναιδικαιολογηµένεςήοφείλονταισεασθένεια, πουβεβαιώνεταισύµφωναµεταόσαορίζονταιστοάρθρο 3, παρ. 3 τουπαρόντοςπ. δ/τος. γ) Κατ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου µε ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό (100) καιόχιπέρατωνεκατόνπενήντα (150), µετηνπροϋπόθεσηότιόλεςοι απουσίες του οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τ ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, µετηνέννοιαότιογενικόςμέσοςόροςτηςπροφορικήςβαθµολογίας, που προκύπτει από το άθροισµα των µέσων όρων των τριών τριµηνιαίων βαθµών για τα Γενικά Λύκεια και τα Γυµνάσια ή των δύο (2) εξαµηνιαίων βαθµών για τα Τεχνικά και τα Επαγγελµατικά Λύκεια διαιρούµενο µε τον αριθµό των διδασκοµένων µαθηµάτων, είναιτουλάχιστοδέκαπέντε ( 15) καιηδιαγωγήτουείναικοσµιότατη. δ) Συντρέχουνοιλόγοιπουαναφέρονταιστιςσχετικέςδιατάξειςτηςπαρ. 6 τουάρθρ. 1 του π.δ. 294/80 (ΦΕΚ 81, τ.α, ). Οι µαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικέςήαπολυτήριεςεξετάσειςπεριόδουιουνίου. 3. Ελλιπήςχαρακτηρίζεταιηφοίτησηµαθητήπουσηµείωσεπάνωαπόεκατό (100) και όχι περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ ανωτέρω, άλλ η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ τηςπροηγουµένηςπαραγράφου. Κατ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων µπορεί µε ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από εκατόν πενήντα (150) και όχι περισσότερες από διακόσιες (200) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογηµένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ ανωτέρω, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ της προηγουµένης παραγράφου, και διαγωγή του είναι κοσµιότατη. Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί στης ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσµα για τους µαθητές αυτούς εξάγεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητή που σηµείωσε πάνω από τις πενήντα (50) απουσίεςκαιδενεµπίπτεισεκαµιάαπότιςδιατάξειςτωνπαρ. 2 και 3 τουπαρόντοςάρθρου.

17 Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωµένοι να επαναλάβουντηφοίτησήτουςστηνίδιατάξη» 10. Άρθρον 25. «Ενηµέρωσηγονέων - ικαιολόγησηαπουσιών. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεµόνας του. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησηςτωνµαθητώντµήµατοςήτήξεως, αφούενηµερώσειτο /ντητουσχολείου, ότι ο µαθητής συµπλήρωσε ήδη τριάντα (30) απουσίες δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον κηδεµόνα µε ταχυδροµική επιστολή, ηοποίαστέλνεταιµετηµέριµνατουσχολείουαπό 1 ως 5 κάθεµήναγια τις απουσίες του µήνα που προηγήθηκε και από 15 ως 20 Μάη για το πρώτο 15/θηµεροτουίδιουµήνα. Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεµόνας ενηµερώνεται και για κάθε άλλο θέµα που αφοράτησχολικήκατάστασητουµαθητή. 2. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήµερο κάθε µήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενηµερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του µαθητή λαµβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σηµείωµα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή της παρ. 1 αποστέλλεται στον κηδεµόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του ή όχι στο Σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σηµείωµα. 3. Ο κηδεµόνας κάθε µαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο µέρες, είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει ο ίδιος, το βραδύτερο µέχρι και τη δέκατη µέρα από την επιστροφή του µαθητή στο Σχολείο βεβαίωση δηµοσίου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθενείας Η βεβαίωση αυτή µπορεί να χρησιµεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσµία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόµενο εκπρόθεσµα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται µε αίτηση και καταχωρίζεταιστοπρωτόκολλοαπαραιτήτως. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ηµερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα, που προσκοµίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα µέρες το πολύ µετά την επάνοδο του µαθητήστοσχολείο. Μετοντρόποαυτόοκηδεµόναςµπορείναδικαιολογήσειτιςαπουσίεςτοπολύ 10 ηµερώναθροιστικάγιαόλοτοέτος. 4. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, δεν δεσµεύουν το Σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει µε ικανά και επαρκή στοιχείατουςπραγµατικούςλόγουςαπουσίαςτουµαθητή. 5. Σεκαµιάπερίπτωσηδεθεωρούνταιδικαιολογηµένεςαπουσίεςµαθητών. α) Όταν πραγµατοποιούνται χωρίς την άδεια του /ντη του Σχολείου σε ώρες του ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου, µεµονωµένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόµενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειµενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές καιάλλεςκάθεσχολείου. 10 Τοάρθρο 24 αντικαταστάθηκεωςάνωµετοάρθρο 2 τουπ.. 485/1983.

18 β) Όταν οφείλονται σε οµαδική, κατά την κρίση του προϊσταµένου της ιεύθυνσης ή τουγραφείουμέσηςεκπαίδευσης, αποµάκρυνσητωνµαθητώναπότοσχολείο. 6. Οι δικαιολογηµένες απουσίες των µαθητών, που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αθροίζονται και λαµβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισµότηςφοίτησηςκάθεµαθητή, σύµφωναµετιςδιατάξειςτουάρθρου 2 αυτού του π.δ/τος. Γι αυτές τις απουσίες συντάσσεται αµέσως µετά τη λήξη κάθε τριµήνουγιαταγενικάλύκειακαιταγυµνάσιακαικάθεδιµήνουγιατατεχνικάκαι ΕπαγγελµατικάΛύκειαειδικήπράξητουΣυλλόγουτωνδιδασκόντων. 7. Όπουστοπαρόνάρθροαναφέρεταιοκηδεµόναςτουµαθητή, νοείταιοπατέραςή η µητέρα ή οποιοδήποτε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο, προκειµένου µόνο περί µαθητών που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οιµαθητέςπουέχουνσυµπληρώσειτο 18 ο έτοςτηςηλικίαςτουςεκπληρώνουν προσωπικάτηνυποχρέωσηγιατηδικαιολόγησητωναπουσιώντους» 11. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ ιαγωγήµαθητών. Άρθρον 26. Γενικαίδιατάξεις. 1. Η συµπεριφορά µαθητών, η καθ οιονδήποτε τρόπον εκδηλουµένη εντός και εκτός τουσχολείουδιάπράξεωνήπαραλείψεων, συνιστάτηνδιαγωγήναυτών. 2. Η διαγωγή περιλαµβάνεται µεταξύ των στοιχείων της σχολικής καταστάσεως των καθ έκαστον σχολικόν έτος εις το Γυµνάσιον ή Λύκειον φοιτώντων µαθητών και ελέγχεται, χαρακτηρίζεται και χαταχωρίζεται εις τα οικεία βιβλία κατά τας διατάξεις τουπαρόντοςπ. /τος. 3. Η προσήκουσα διαγωγή των µαθητών, νοουµένη ως έµπρακτος συµµόρφωσις προς τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικούπεριβάλλοντος, εντόςτουοποίουδιαβιούν, αποτελείυποχρέωσιναυτών, πάσαδεπαρέκκλισιςεκταύτης, εκδηλουµένηδι υπαιτίουπράξεωςήπαραλείψεως, αποτελεί αντικείµενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιµετωπίζεται διά σχολικώνκυρώσεωνκατάταςδιατάξειςτουπαρόντοςπ. /τος. 4. Η διαγωγή εκάστου µαθητού χαρακτηρίζεται «κοσµιωτάτη», «κοσµία», «επίµεµπτη», αναλόγως των συνιστώντων αυτήν χαρακτηριστικών στοιχείων κατά ταςκατωτέρωδιακρίσεις: α) «κοσµιωτάτη», χαρακτηρίζεται η διαγωγή µαθητού τινος όταν ούτος τηρή απολύτως την κατά την έννοιαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν διαγωγήν. β) «κοσµία» χαρακτηρίζεται η διαγωγή µαθητού τινος, όταν ούτος τηρή µεν κατά κανόνα την κατά την εννοίαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου προσήκουσαν διαγωγήν, ουχίόµωςάνευπαρεκκλίσεων, γ) «επίµεµπτη» χαρακτηρίζεται η διαγωγή µαθητού τινος, όταν ούτος παρεκκλίνη από την προσήκουσαν, κατά την εννοίαν της παρ. 3 του παρόντος άρθρου διαγωγήν εις βαθµόν ανεπίτρεπτον αλλ η παρέκκλισις αύτη κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανορθώσεωςεντόςτουαυτούσχολικούπεριβάλλοντος. Ότανοµαθητήςπαρεκκλίνηαπότηνπροσήκουσαν, κατάτηνέννοιαντηςπαρ. 3 του παρόντος άρθρου, διαγωγήν εις βαθµόν ώστε η παρέκκλισις αύτη να δηµιουργή παιδαγωγικόν πρόβληµα υπερβαίνον τας επανορθωτικάς δυνατότητας του εις ο φοιτά σχολείου, ο µαθητής ούτος υποχρεούται εις αλλαγήν σχολικού περιβάλλοντος, ίνα εν 11 Τοάρθρο 25 αντικαταστάθηκεωςάνωµετοάρθρο 3 τουπ.. 485/1983.

19 τω πλαισίω νέων σχολικών συνθηκών τω παρασχεθή η ευχέρεια βελτιώσεως της διαγωγήςτου. 5. Ο ετήσιος χαρακτηρισµός της διαγωγής των µαθητών εκάστου Γυµνασίου ή Λυκείου ενεργείται κατά την λήξιν του διδακτικού έτους δι ειδικής πράξεως του Συλλόγου των ιδασκόντων αποφαινοµένου κατά πλειοψηφίαν επί τη βάσει της εν γένειεντετωσχολείωκαιεκτόςαυτούσυµπεριφοράςτούτωνκαιτωντυχόνειςτα οικεία βιβλία κατακεχωρισµένων στοιχείων κυρώσεων ή ηθικών αµοιβών, προσηκόντως συνεκτιµωµένων κατά την κρίσιν του Συλλόγου των ιδασκόντων. Προκειµένου περί χαρακτηρισµού της διαγωγής µαθητού τινος ως «κοσµίας» ή «επίµεµπτης» η κατά τα ανωτέρω πράξις του Συλλόγου των ιδασκόντων δέον να είναιητιολογηµένη. 6. ιά της αυτής πράξεως χαρακτηρίζεται και η µέχρι της ηµέρας του χαρακτηρισµούδιαγωγήτωνκατάτοάρθρον 24 ελλιπώςήανεπαρκώςφοιτησάντων. 7. Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής µαθητών, ως καθαρώς παιδαγωγικού χαρακτήρος δεδοµένον, αποτελεί στοιχείον σχολικής αποκλειστικώς χρήσεως «και αναγράφεται επίτουτίτλου» Ουδεµία τροποποίησις διαγωγής µαθητού υπό του Συλλόγου των ιδασκόντων χωρείµετάτωνκαθ οιονδήποτετρόπονοριστικήνέξοδοντούτουεκτουσχολείου. Άρθρον 27. Είδηκυρώσεων. 1. ιάπάσανυπαίτιονπαρέκκλισινεκτηςπροσηκούσηςκατάτηνεννοίαντηςπαρ. 3 του άρθρου 25 του παρόντος Π. /τος διαγωγής και αναλόγως του βαθµού της παρεκκλίσεωςταύτηςεπιβάλλονταιειςτουςµαθητάςαικάτωθικυρώσεις : α) Παρατήρησις, β) επίπληξις, γ) ωριαία αποµάκρυνσις εκ του διδασκοµένου µαθήµατος, δ) αποβολή εκ των µαθηµάτων µέχρι 3 ηµερών, ε) αποβολή εκ των µαθηµάτωνµέχριπέντε (5) ηµερώνκαιστ) αλλαγήσχολικούπεριβάλλοντος. Άρθρον 28. Αρµοδιότηςεπιβολήςκυρώσεων. 1. Τας υπό του προηγουµένου άρθρου προβλεποµένας κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν: α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών µόνον τας υπό στοιχ. α, β και γ κυρώσεις. β) Ο ιευθυντήςτουσχολείουταςυπόστοιχείαα, β, γ καιδ κυρώσεις. γ) Συµβούλιον αποτελούµενον εκ του /ντου του Σχολείου, ως Προέδρου και των διδασκόντωνειςτηντάξιντουµαθητούκαθηγητώνωςµελώνταςυπόστοιχείαα, β, γ, δ καιε κυρώσεις. δ) Την υπό στοιχείον στ κύρωσιν δύναται να επιβάλλη µόνον η ολοµέλεια του Συλλόγουτων ιδασκόντωντουσχολείου. 2. α) Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του µαθητού, ότι ετέρα αυτού παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως η ελαφροτέρατωνκυρώσεωνµηκαταχωριζοµένηειςταοικείαβιβλίατουσχολείου. β) ΗεπίπληξιςκαταχωρίζεταιειςτοβιβλίονΕπιβολήςΚυρώσεωντουσχολείουεφ όσονκρίνειτούτοεπιβεβληµένοντοεπιβάλλονταύτηνόργανον. γ) Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του άρθρου 27 του παρόντος επιβαλλόµεναι, καταχωρίζονται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν 12 Ηεντός φράσηστοτέλοςτηςπαρ. 7 τουάρθρου 26 προστέθηκεωςάνωµετοάρθρο 1 παρ.5 τουπ.. 294/1980 (ΦΕΚΑ 81).

20 ενυπογράφου σηµειώµατος προς τον /ντην του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου καταχωριζόµεναιεπίσηςειςτοατοµικόν ελτίοντουτιµωρηθέντοςµαθητού. 3. Οι αποβαλλόµενοι µαθηταί δύναται να παραµένουν εις το σχολείον κατά τας ώρας διδασκαλίαςτωνµαθηµάτων, απασχολούµενοιµερίµνητου /ντουτουσχολείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝΖ. Τιµητικαί ιακρίσεις. Άρθρον 29. Γενικαί ιατάξεις. 1. Εις µαθητάς Γυµνασίων και Λυκείων διακρινοµένους κατά την διαγωγήν και την εις τα µαθήµατα επίδοσιν απονέµονται τιµητικαί διακρίσεις κατά τας διατάξεις του παρόντοςπ. /τος. 2. Ίδιαι τιµητικαί διακρίσεις απονέµονται κατά τας διατάξεις του παρόντος Π. /τος εις µαθητάς Γυµνασίων και Λυκείων διά πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις εκφραζούσας ασύνηθεςπνεύµαανιδιοτελούςφιλαλληλίας. Άρθρον 30. Είδητιµητικώνδιακρίσεων - Προϋποθέσειςαπονοµής. 1. Εις µαθητάς επιτυγχάνοντας γενικόν βαθµόν ετησίας προόδου «άριστα» και επιδείξαντας διαγωγήν «κοσµιωτάτην» απονέµεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγουτωνδιδασκόντων, «αρίστείονπροόδου» δι επιδόσεωςειδικούδιπλώµατος. 2. Εις τον πρώτον εξ εκάστης τάξεως ή Τµήµατος τάξεως µαθητήν εκάστου σχολείου τυχόντα τουλάχιστον γενικού ετησίου βαθµού «λίαν καλώς» και επιδείξαντα διαγωγήν «κοσµιωτάτην» απονέµεται, κατόπιν αποφάσεως του Συλόγου των ιδασκόντων, «Βραβείον Προόδου» δι επιδόσεως ειδικού διπλώµατος. Εν περιπτώσει ισοβαθµίας απονέµεται και εις τους ισοβαθµήσαντας ισότιµον αντίστοιχον «ΒραβείονΠροόδου». 3. Εις µαθητάς δικαιουµένους κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του παρόντος Π. /τος ιδίας τιµητικής δαακρίσεως διά πράξιν αυτοθυσίας ή ασυνήθους ανιδιοτελούς φιλαλληλίας, ευθύς µετά την τέλεσιν της πράξεως, απονέµεται, δι αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, δηµόσιος έπαινος ενώπιον του συνόλου τωνµαθητώνκαιτωνδιδασκόντωνκαθηγητώνεπίτούτωσυνερχοµένων. Επίπλέονειςτουςµαθητάςτούτους, οίτινεςδιάτηςαυτήςωςάνωαποφάσεωςτου Συλλόγου των ιδασκόντων απαλλάσσονται απασών των τυχόν βαρυνουσών αυτούς κυρώσεων µεθ όλων των συνεπειών των, επιδίδεται ειδικόν δίπλωµα κατά την υπό των διατάξεων του εποµένου άρθρου οριζοµένην ηµέραν επισήµου απονοµής των υπότουπαρόντοςπ. /τοςπροβλεποµένωντιµητικώνδιακρίσεων. 4. Ο τύπος και αι διαστάσεις των υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένων ειδικών διπλωµάτων καθορίζεται δι αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Άρθρον 31. Απονοµήτιµητικώνδιακρίσεων. Αι κατά τας διατάξεις του προηγουµένου άρθρου τιµητικαί διακρίσεις απονέµονται ενεπισήµωτελετήκατάτηνηµέραντηςεορτής τηςσηµαίας, ειςηνκαλούνταινα παραστούν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και οι γονείς και κηδεµόνες των µαθητών. Άρθρον 32.

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε)

Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α ) (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε) Οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σημειώνονται ως εξής: α) Π.Δ. 294/1980 (ΦΕΚ 81 Α ) β) Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184 Α ) γ) Π.Δ. 188/1985 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( )

1.1. . 485/83, 2/2209/18-03-98, . 60/06, . 50/08) 2/34293/13-04-2002). 1.2. . 51/2008) 2.1. . 485/83 ( ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.. 60/06, Π.. 50/08) α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΑΙ Ν Ε ΟΥ Ο Α ΒΛΙ ΕΡΙ ΔΩΝΤ ΔΕΙ Ι Ι ΤΥΧΑ

ΝΚΑΙ Ν Ε ΟΥ Ο Α ΒΛΙ ΕΡΙ ΔΩΝΤ ΔΕΙ Ι Ι ΤΥΧΑ ΝΚΑΙ Ω Ν Ε ΟΥ ΕΧΟΜ ΥΒΙ ΒΛΙ ΕΡΙ Π Ο Α ΓΜ ΔΩΝΤ ΔΕΙ Ι Λ Ε Σ ΩΝ Ι ΤΥΧΑ Περιεχόµενα... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας

Να διατηρηθεί µέχρι.. Βαθµός Ασφαλείας: Αθήνα 26-4-02 Αρ. Πρωτ. 44512/Γ2 Βαθµός Προτεραιότητας 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1286 12 Σεπτεμβρίου 2006 Όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις 1. ΥΑ 139628/Γ2/1-10-2013 (ΦΕΚ 2530/Β/8-10-2013) (Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 2470 16 Σεπτεμβρίου 2014 Όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε με τις 1. ΥΑ 60687/Δ4/17-4-2015 (ΦΕΚ 723/Β/28-4-2015) (1)(2) Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιολόγηση απουσιών

ικαιολόγηση απουσιών ικαιολόγηση απουσιών Π.. 104/1979 Άρθρο 25 (όπως αντικ/θηκε µε το Αρ.3 του Π.. 485/83) Παρ. 1. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του µαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεµόνας του. Ο υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 08-09-2014 Αριθ. Πρωτ. 141641/Γ2

ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 08-09-2014 Αριθ. Πρωτ. 141641/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 2009 Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014

Ι. Για το ακαδηµαϊκό και σχολικό έτος 2013 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ «ΖΗΝΩΝ Ι. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βελβεντό 29 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. πρωτ. 24747 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Σερβίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια, Το σχολείο δεν αποτελεί μόνο ένα χώρο μάθησης. Είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας, καθώς μέσα σε αυτό αναπτύσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή:http://www.eidikospaidagogos.gr/index.php/rss2/item/482-ti-provlepetai-giatin-parallili-stiriksi-ton-mathiton-gia-to-neo-etos

Πηγή:http://www.eidikospaidagogos.gr/index.php/rss2/item/482-ti-provlepetai-giatin-parallili-stiriksi-ton-mathiton-gia-to-neo-etos Τι προβλέπεται για την παράλληλη στήριξη των μαθητών για το νέο έτος (2014-2015) Πηγή:http://www.eidikospaidagogos.gr/index.php/rss2/item/482-ti-provlepetai-giatin-parallili-stiriksi-ton-mathiton-gia-to-neo-etos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2511 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του απαιτούμενου ημερησίου συναλ λάγματος για την είσοδο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ A και Β ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 08/05/2013 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Α) Τον τύπο και περιεχόμενο των κάτωθι απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α) Τον τύπο και περιεχόμενο των κάτωθι απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΦΕΚ 1134/τΒ /12-6-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, 11-6 -2015 Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ----- 92245

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014»

Θέμα : «Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-2014» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1824 της 30.12.1998

Νόµος 1824 της 30.12.1998 Νόµος 1824 της 30.12.1998 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις Αρθρο 1 Καταργήθηκε Αρθρο 2 Προµήθεια βιβλίων Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223) για την προµήθεια από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Β Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε 1 ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ Λεωφ. Ειρήνης 34, Πεύκη,15121 Τηλ. 210-8064586 Fax:210-8020251 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Καλοδήμος Δ. -ΚΕΣΥΠ Λαμίας Άρθρο 3 Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου 1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17 Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Θέμα: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 και προκήρυξη εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΕΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)

ΘΕΜΑ: Νομοθετική Ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 02/06/2015 12 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Η Ακαδηµία Αθηνών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα