ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών για την ανάθεση, παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών και λοιπών επιτροπών. Στα Σπάτα σήμερα 15 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη ώρα 08:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.23034/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κατραμάδου Σταύρου του Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 23 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 1. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 2. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος 2. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου 3. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 3. Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους 4. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 4. Μωραΐτη Ιωάννα του Αντωνίου 5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 6. Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου 6. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 7. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 7. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 8. Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου 8. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου 9. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 9. Ντουρντουρέκα Καλομοίρα του Δημ.(παραιτήθηκε) 10. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 10. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 11. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου 12. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 13. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία 14. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 15. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 16. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 17. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 18. Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία 19. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία 20. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 21. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 22. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστ. 23. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λάμπρου Παναγιώτης και Λίγκου Πηνελόπη. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τούντας Ιωάννης, Μπάτρης Παναγιώτης και Αργυρός Γεώργιος. Μετά την ψηφοφορία του 2 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάτρης Παναγιώτης και μετά την ψηφοφορία του 3 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπέκας Γεώργιος, Γκέλιας Δονάτος και Μάρκου Χρήστος. Κατά τη συζήτηση του 8 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης επανήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέκας Γεώργιος. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωακείμ Παύλος. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

2 Εισηγούμενος επί του 12 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Δήμαρχος κ. Μάρκου Δημήτριος είπε: Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με 1) Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του Π.Δ.28/80, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως στην παραλαβή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 του ανωτέρω διατάγματος. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α /1981) «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» 3) Το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ όπου ορίζεται ότι: «Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται, για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σ' αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρός της. Η επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.» 4) Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, όπου ισχύει ότι : «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» 5) Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/ τεύχος Β ), το Τμήμα Προμηθειών την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν τις εξής επιτροπές: Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΕΚΠΟΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ /1993) Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΔ 28/80 Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφανίζονται στο υπ αριθ. πρωτ / Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχει ως εξής: Την 30/6/2015, στο κτίριο που στεγάζεται η Οικονομική Δ/νση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, οδός Βασ. Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα, 3 ος όροφος, ώρα π.μ διενεργήθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών κα Αντωνοπούλου Κωστούλα, ενώπιον της Αλούπη Αικατερίνης, της Γενναίου Ελένης και του Θηβαίου Γεώργιου υπαλλήλων του ιδίου τμήματος, καθώς και του Δ/ντή κ. Πρίφτη Γεώργιου και των Εγγλέζου Αγγελικής, Καλογερόπουλου Δημοσθένη, Γεωργακόπουλου Βασίλη υπαλλήλων άλλων τμημάτων για την επιλογή δημοτικών υπαλλήλων τακτικών και αναπληρωματικών που θα συμμετέχουν σε επιτροπές και παραλαβής προμηθειών, ανάθεσης υπηρεσιών, και λοιπών επιτροπών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κλήρωση έγινε ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / ανακοίνωση του Δήμου η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 7

3 Στην κλήρωση συμμετείχαν όλοι οι υπάλληλοι μόνιμοι και ΙΔΑΧ σύμφωνα με την σχετική λίστα δημοτικών υπαλλήλων που δόθηκε από το γραφείο προσωπικού. Δεν συμμετείχαν υπάλληλοι που απουσιάζουν με μακροχρόνιες άδειες (λοχείας, συνδικαλιστική, ανατροφής, κλπ). Τα ονόματα και τα νούμερα των υπαλλήλων που αναδείχθηκαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση για να συγκροτήσουν τις σχετικές επιτροπές, είναι οι εξής : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΕΚΠΟΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣ /1993) 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Κωστούλιας Γεώργιος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Κανέλλος Ευάγγελος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Φράγκος Βασίλειος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Κασιώλας Στέφανος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Φιλιππάτος Παντελής ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Βακαλόπουλος Ιωάννης ΔΕ1 Διοικητικού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΛΠ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1. Ντζίνης Κων/νος 1. Τζιβελέκας Δημήτριος ΔΕ30 Τεχνικών Μηχανολόγων 101 ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Καούκης Γεώργιος 2. Βιδάλης Ιωάννης ΔΕ28 Χειριστών μηχανημάτων έργων 56 ΔΕ30 Τεχνιτών γενικά Τάντος Στέφανος 3. Πιπέρης Βασίλειος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων 129 ΔΕ Οδηγών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Καλογερόπουλος Δημοσθένης ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού Αγγέλου Μαριλένα ΔΕ1 Διοικητικού 3 2. Αντωνοπούλου Παναγιώτα ΔΕ1 Διοικητικού Μιχαηλίδου Κυριακή ΔΕ1 Διοικητικού Κοτρώνης Δημήτρης ΔΕ Διοικητικών Παπαλόης Αντώνιος ΔΕ1 Διοικητικού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1. Γενναίου Ελένη ΔΕ1 Διοικητικού Πανούση Ειρήνη ΔΕ Διοικητικών Παπαχρήστου Αναστάσιος ΔΕ Διοικητικών Φιλιππούση Φιλομένη ΔΕ1 Διοικητικού Μπρέντα Χρυσούλα ΔΕ1 Διοικητικού Κουλοχέρη Μαρία ΔΕ1 Διοικητικού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.Φιλίππογλου Συμεών ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας Πιτταράς Νικόλαος ΔΕ1 Διοικητικού Γιαννάκης Δημήτριος 2. Ζαμπέλης Δημήτριος ΔΕ1 Διοικητικού Γεωργακόπουλος Βασίλειος ΔΕ1 Διοικητικού 28 ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Γιαμβριά Παναγιώτα ΔΕ Διοικητικών 160 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 7

4 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. Κάτσικα Ευαγγελία 1. Νικολοπούλου Μαριέττα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 60 ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών Πετρογιαννάκη Άννα 2. Κάκαρη Μαρία ΔΕ Διοικητικού 176 ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ Μπεκιάρη Μαρία 3. Ζωγράφου Χριστίνα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων 90 ΔΕ1 Διοικητικού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΥ 1. Μιχαηλίδης Δημήτριος ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Αρβανιτίδης Αθανάσιος ΔΕ Διοικητικού Κουρκουμέλης Γαβριήλ 2. Μίχα Άννα ΔΕ Διοικητικών Παπανδρέου Ελένη ΔΕ1 Διοικητικού 107 ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού Τσάκαλη Άννα Μαρία ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Γεωργίου Ανδρέας ΔΕ5 Δομικών Έργων Εργοδηγών Στάμου Γεώργιος ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Τσερνάκης Ελευθέριος ΔΕ30 Τεχνιτών οδοποιίας Αλούπη Αικατερίνη ΔΕ1 Διοικητικού 4 3. Κορδονούρης Φώτιος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Αστέρης Δημήτριος ΔΕ30 Τεχνιτών οδοποιίας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. Ασβεστάς Χρήστος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Γιαννάκης Νικόλαος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Μαγγίνας Ευθύμιος ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Ζησάκης Ηλίας ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Ηλιάδης Νικόλαος ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων Λεοντάρη Ευαγγελία ΔΕ Διοικητικών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ Κ.Λ.Π.), ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΥΝΑΦΩΝ 1. Ζηλεμένος Βασίλειος ΔΕ1 Διοικητικού Κανακόπουλος Δημήτριος ΔΕ30 Τεχνιτών υδραυλικών Αναστασόπουλος Ιωάννης 2. Θηβαίος Γεώργιος ΔΕ35 Κηπουρών Δενδροκόμων 7 3. Τρούσας Παναγιώτης ΔΕ30 Τεχνιτών υδραυλικών 137 ΔΕ Διοικητικού Βιδάλη Ζαμπέτα ΔΕ2 Εποπτών καθαριότητας 25 Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. Δάρατζης Χρήστος ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Χονδρόπουλος Χρήστος ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών Νικολογιάννης Σταύρος ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνίτων αυτοκινήτων Ντζίνης Κων/νος ΔΕ30 Τεχνικών Μηχανολόγων Κωστούλιας Γεώργιος ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων Βασιληάς Ανδρέας ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 23 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 7

5 Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΔ 28/80- (2 ΜΕΛΗ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ) 1. Τσέα Μαρία 1. Κουτσούνη Γεωργία ΔΕ38 Προσωπικού Η/Υ 140 ΔΕ1Διοικητικού Λιβανίου Αλεξάνδρα 2. Αποστολάτου Χαρούλα ΔΕ1 Διοικητικού 74 ΔΕ1 Διοικητικού 17 Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 186,191,192 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ Ν.3463/06 ΚΑΙ ΠΔ 270/81) (1 ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) 1. Μαγγανά Ιωάννα ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών Τούντα Ελένη ΠΕ Διοικητικού 182 Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( ΑΡΘΡΑ 194 Ν.3463/06) (1 ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ) 1. Γεωργάκης Γεώργιος 1. Κατσίκης Παναγιώτης ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 159 Ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού 61 Επομένως και βάσει των όσων ορίζουν οι ανωτέρω διατάξεις, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο ως αρμόδιο όργανο: 1. Nα λάβει απόφαση με την οποία να συγκροτήσει επιτροπές παραλαβής προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ όπως αυτές αναφέρονται στο πρακτικό και 2. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 να λάβει την σχετική απόφαση & να ορίσει για την επιτροπή παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 έναν Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος και έναν ως αναπληρωματικό μέλος για την επιτροπή εκποίησης αγοράς και εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας δύο δημοτικούς συμβούλους ως τακτικά μέλη και δύο ως αναπληρωματικά μέλη και για την επιτροπή εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων δύο δημοτικούς συμβούλους ως τακτικά μέλη και δύο ως αναπληρωματικά μέλη. Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ αρ. πρωτ / πρακτικό κλήρωσης του Τμήματος Προμηθειών. Α. Επίσης για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 67 παρ.1 του Π.Δ.28/80 ισχύουν τα εξής: Οι διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του Π.Δ.28/80, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως στην παραλαβή των υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ.1 του ανωτέρω διατάγματος, ορίζουν ότι: «Η παραλαβή κάθε δημοτικής υπηρεσίας εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του δήμου και ενός Δημοτικού Συμβούλου. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμούνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.» Η εν λόγω επιτροπή έχει ως έργο την παραλαβή υπηρεσιών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων με το ως άνω αντικείμενο, προβλέπεται η συμμετοχή μέλους ή μελών άλλου συλλογικού οργάνου π.χ. Δημοτικού Συμβουλίου ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση η διαδικασία της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011, κλήρωσης, δεδομένου ότι δεν προκύπτει ποιο από τα μέλη του Δ.Σ., συγκεκριμένα, θα συμμετέχει στο συλλογικό όργανο για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων. Συνεπώς, στην περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους. (υπ αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 7

6 Κατ εφαρμογή της υπ αριθμ.δισκπο/1.18/οικ.21700/ Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διενεργήθηκε κλήρωση σύμφωνα με την από ανακοίνωση του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων, για την ανάδειξη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που αναδείχθηκαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση για να συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 ως εμφαίνεται στο από 15/07/2015 Πρακτικό κληρώσεως το οποίο τίθεται υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, είναι οι εξής: 1. Τακτικό μέλος : Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους, Δημοτική Σύμβουλος 2. Αναπληρωματικό μέλος : Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Β. Επίσης απαιτείται συγκρότηση της επιτροπής εκποίησης αγοράς και εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας με τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που αναδείχθηκαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση για να συγκροτήσουν την επιτροπή εκποίησης αγοράς και εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας ως εμφαίνεται στο από 15/07/2015 Πρακτικό κληρώσεως το οποίο τίθεται υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, είναι οι εξής: Τακτικό μέλος: Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό μέλος: Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη, Δημοτική Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Τέλος απαιτείται συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων με τον ορισμό δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που αναδείχθηκαν από τη διενεργηθείσα κλήρωσης για να συγκροτήσουν την επιτροπή εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων ως εμφαίνεται στο από 15/07/2015 Πρακτικό κληρώσεως το οποίο τίθεται υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, είναι οι εξής: Τακτικό μέλος: Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό μέλος: Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τους συμβούλους για την παραπάνω επιτροπή με τους αναπληρωτές τους για το έτος ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Εγκρίνει το από πρακτικό κλήρωσης του Τμήματος Προμηθειών και ορίζει τις επιτροπές όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω στο εισηγητικό της παρούσης. 2.Εγκρίνει το από πρακτικό κλήρωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων και ορίζει τις επιτροπές όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και συγκεκριμένα: Α) Ορίζει την επιτροπή παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Π.Δ.28/80 αποτελούμενη έναν Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος και έναν ως αναπληρωματικό μέλος, ως εξής: Τακτικό μέλος: Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους, Δημοτική Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 7

7 Β) Ορίζει την επιτροπή εκποίησης αγοράς και εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: Τακτικό μέλος: Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό μέλος: Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη, Δημοτική Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος Γ) Ορίζει την επιτροπή εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, ως εξής: Τακτικό μέλος: Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου, Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό μέλος: Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Αναπληρωματικό μέλος: Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 194/2015. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γιαννάτος Σωτήριος του Αναστασίου Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ Τυράκης Βάϊος του Γεωργίου Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Ζήση Μαρία του Ανδρέα Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Μαρλαντής Χρήστος του Ηλία Τσάκαλη Ελένη του Ηλία Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 7 από 7