Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.» Στην Αθήνα σήμερα την 7η Φεβρουαρίου του έτους 2014, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Ο Ο.Α.Ε.Ε., Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.» νομίμως εκπροσωπουμένου από τη Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού Γεωργία Κωτίδου δυνάμει της αριθ. Φ10035/31064/2000/ Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καλούμενο εφεξής στην παρούσα σύμβαση διά της συντετμημένης λέξεως «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση ύστερα από την υπ αριθμ. 499/48/ απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την υπ αρ.12/2013 Διακήρυξη. και αφετέρου Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΤΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, και στην οδό Απελλού αρ. 1, ΑΘΗΝΑ, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η (με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 1429/01/Β/86/1428) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Μελαχροινό του Γεωργίου με ΑΔΤ: Σ000419/1995 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το 1551/ πρακτικό του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ΣΥΜΒΑΣΗΣ αυτής την εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στα Παραρτήματα Α & Β που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται αναλυτικά στο προοίμιο της Διακήρυξης αρ. 12/2013, βάσει της οποίας διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και μειοδότης αναδείχθηκε η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία. 2

3 ΆΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν την έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Κύριος του Έργου Αντίκλητος ή Εκπρόσωπος Επιτροπές Παραλαβής & Κατάθεσης αλληλογραφίας ΟΑΕΕ Έργο Προϋπολογισμός Ο προσφέρων που έχει επιλεγεί και κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ΟΑΕΕ ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Ο.Α.Ε.Ε. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Ο.Α.Ε.Ε. με αυτόν. Επιτροπές παραλαβής/κατάθεσης αλληλογραφίας ΟΑΕΕ που θα συσταθούν για αυτό τον σκοπό (1. αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Ταχυδρομικών Αντικειμένων της ΗΔΙΚΑ και Κατάθεσης τους με Ομαδικές Αποστολές καθώς και 2. κατά τόπους Επιτροπές Κατάθεσης της αλληλογραφίας των Κεντρικών & Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά) Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Σύμβαση Το παρών συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Ο.Α.Ε.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου. Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ του ΟΑΕΕ και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν. Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση με τα συνημμένα παραρτήματα Α & Β β. την Απόφαση Κατακύρωσης γ. την υπ αρ. πρωτ / Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και, δ. τη Διακήρυξη αρ. 12/2013. Συμβατική Τιμή Περιγραφή έργου - Ορισμοί E.E.T.T. ΑΔΑΕ το συνολικό τίμημα της Σύμβασης Κατά την περιγραφή του έργου χρησιμοποιούνται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.4053/2012 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών 3

4 ΆΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, ο ΟΑΕΕ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα (Άρθρο 5), την εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.», για ένα έτος, που στο εξής θα αναφέρεται ως ΕΡΓΟ. Το ΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ αριθμ. 12/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ αριθμ. 499/48/ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑ: ΒΛΛΗ4691Ω3-ΘΔΦ) απόφασης κατακύρωσης του ΟΑΕΕ. Αντικείμενο της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, (παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων) για λογαριασμό του ΟΑΕΕ. Η παροχή των εν λόγω ταχυδρομικών υπηρεσιών, αφορά διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων τόσο μεταξύ των κεντρικών & Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ όσο και αποστολή και επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων προς τους ασφαλισμένους, συνταξιούχους, προμηθευτές, Υπουργεία και Δημόσιες Υπηρεσίες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό. Ειδικότεροι όροι για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και αναλυτική περιγραφή του έργου αναφέρονται στο παράρτημα Α της Παρούσας Σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 3.2 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΆΡΘΡΟ 4 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΑΕΕ 4.1 Οι διαδικασίες κατάθεσης και παραλαβής της αλληλογραφίας ΟΑΕΕ γίνονται, σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, από τις Επιτροπές κατάθεσης/παραλαβής αλληλογραφίας ΟΑΕΕ οι οποίες θα κοινοποιηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ κατά την έναρξη της σύμβασης (1. αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Ταχυδρομικών Αντικειμένων της ΗΔΙΚΑ και Κατάθεσης τους με Ομαδικές Αποστολές στα ΕΛΤΑ καθώς και 2. κατά τόπους Επιτροπές Κατάθεσης της αλληλογραφίας των Κεντρικών & Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά). Αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων των επιτροπών κατάθεσης και παραλαβής της αλληλογραφίας ΟΑΕΕ αναφέρεται στο παράρτημα Α της Παρούσας Σύμβασης. 4.2 Η διαδικασία κατάθεσης/παραλαβής όλων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά θα πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή /και μηνιαία βάση ανάλογα με τις ανάγκες αλληλογραφίας της κάθε Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ. ΆΡΘΡΟ 5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 5.1 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου σύμφωνα με την υπ αρ.12/2013 Διακήρυξη ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον ΦΠΑ (Βάση του Ν. 2859/2000 άρθρο 22 οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ). 5.2 Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με βάση τον ενδεικτικό όγκο των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, θα ανέρχεται για ένα έτος στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων, επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων, πεντακόσιων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών [ ,36 ], συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Βάση του Ν. 2859/2000 άρθρο 22 οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ). Το ποσό αυτό δεδομένου ότι τελεί σε συνάρτηση με τον ετήσιο όγκο διακινουμένων ταχυδρομικών 4

5 αντικειμένων του ΟΑΕΕ, είναι υποκείμενο σε αποκλίσεις, χωρίς ωστόσο να δύναται να υπερβεί το ποσό της εγκεκριμένης προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου (παρ.5.1 του άρθρου 5 της παρούσης). 5.3 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ο.Α.Ε.Ε. 5.4 Η αναλυτική κατάσταση κόστους ανά υπηρεσία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ως ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΆΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6.1 Η πληρωμή της αξίας του ΕΡΓΟΥ θα γίνεται μηνιαίως σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΟΑΕΕ, των οικονομικών ετών , στον Κ.Α.Ε Επί της συμβατικής αξίας του ΕΡΓΟΥ επιβάλλονται οι νόμιμες κρατήσεις 3,172%, (δηλαδή 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επ αυτού 2% χαρτόσημο και επ αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου καθώς και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Δ.Σ.) πριν συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6.3 Από την πληρωμή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες, του άρθρου 11. Το δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 εδάφιο στ. περίπτωση ββ του Νόμου 2238/94 «Κύρωση του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος» τα ΕΛΤΑ εξαιρούνται την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 8% για το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (παροχή υπηρεσίας μέσω διάθεσης γραμματοσήμων). 6.4 Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά του ΟΑΕΕ για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ ή εξ αφορμής αυτού. ΆΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 7.1 Οι όροι της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται, εφόσον ο ΟΑΕΕ κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.4 του ΠΔ118/07. ΆΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 8.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ αριθμ / εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων συνολικού ποσού Ευρώ τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα και 13/100 [ ,13 ] που αντιπροσωπεύει το 10% του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α. για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του ΕΡΓΟΥ. 5

6 8.2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. ΆΡΘΡΟ 9 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η εκτέλεση του Έργου θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού, προσωπικού για την υλοποίηση του Έργου, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του ΟΑΕΕ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΑΕΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους τηε πενταμελούς Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΟΑΕΕ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ΟΑΕΕ εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να μην μειώσει τον δηλωθέντα στην προσφορά του αριθμό των μεταφορικών μέσων. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στον ΟΑΕΕ ή σε τρίτους από την μη τήρηση της νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς την αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με την υφιστάμενη νομοθεσία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και με οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις ή πράξεις εκδίδονται από τον αρμόδιο υπουργό, την Ε.Ε.Τ.Τ. ή άλλη δημόσια αρχή όπως η Α.Δ.Α.Ε. Ο Ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου το προσωπικό του. Καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος, από την ημερομηνία ανάληψης του έργου απαιτείται να προσκομίζει ανά εξάμηνο αποδεικτικά στοιχεία μέσω των οποίων να τεκμηριώνεται με αντικειμενικό τρόπο ότι λαμβάνει μέτρα για τη μέτρηση και διασφάλιση της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα θα υποχρεούται κάθε εξάμηνο να υποβάλλει στον ΟΑΕΕ το πιστοποιητικό μέτρησης της ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14534:2003 για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα για τις συγκεκριμένες μετρήσεις ή άλλο ισοδύναμο μέτρο εξασφάλισης της ποιότητας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 6

7 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του. Επισημαίνεται ότι η αμοιβή του αναδόχου θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται απολογιστικά για τις υπηρεσίες που θα παρέχει και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση ή επ ευκαιρία των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.Ε. Ο Ο.Α.Ε.Ε. θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου. Ο Ο.Α.Ε.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση του Έργου. Γ. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης των συμβαλλομένων σε κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) εργάσιμες μέρες από την αποδεδειγμένη παραλαβή του. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόμενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό. Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του Έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα: Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του ΟΑΕΕ και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο. Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λ.π.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα. ΆΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο αλληλογραφίας του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα και με την Πολιτική Διασφάλισης του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που διαθέτει και έχει εγκριθεί από την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. 7

8 Να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποκλείεται η πρόσβαση στην αλληλογραφία του Ο.Α.Ε.Ε., ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Όλα τα στοιχεία (γραπτά και προφορικά) του Ο.Α.Ε.Ε. που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος και ο ΟΑΕΕ κρατούν μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ οιονδήποτε τρόπο μετ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Ο Ανάδοχος και ο Ο.Α.Ε.Ε. αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και διασφαλίζουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις και στους καθ οιονδήποτε τρόπο μετ αυτού συνδεόμενους για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι εμπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που ο ΟΑΕΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της Σύμβασης. Τόσο καθ' όλη την διάρκεια της Σύμβασης όσο και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΟΑΕΕ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία στους χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύμβαση και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον ΟΑΕΕ για τα μέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 11 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή βλάβη των ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ ή καθυστέρηση, ή πλημμελή παροχή υπηρεσιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου καταβάλλεται αποζημίωση, για τον υπολογισμό της οποίας εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 4053/2012 καθώς και η ισχύουσα κατά το χρόνο επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4053/12. Ως αποζημίωση, ορίζεται η προβλεπόμενη από την εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις. ΆΡΘΡΟ 12 ΠΤΩΧΕΥΣΗ 12.1 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συμβιβαστεί με τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται χωρίς τούτο να αποτελεί εκούσια διάλυση με σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και συνέχιση των εργασιών του, Ο ΟΑΕΕ δύναται να τερματίσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ πάραυτα με έγγραφη δήλωσή του προς τον 8

9 ΑΝΑΔΟΧΟ, το σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΆΡΘΡΟ 13 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 13.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ΟΑΕΕ Κατ εξαίρεση μπορεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα τις κείμενες διατάξεις. ΆΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 14.1 Η καταγγελία της ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι δυνατόν να γίνει: (α) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για λόγους μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή, (β) σε περίπτωση που η καταγγελία γίνεται από τον ΟΑΕΕ, και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη καταγγελία, της οποίας τα αποτελέσματα άρχονται μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν αρθεί οι λόγοι που επέβαλαν την καταγγελία αυτή ή δεν τελεσφόρησαν οι διαπραγματεύσεις και δεν έγινε ανάκληση της καταγγελίας. ΆΡΘΡΟ 15 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, γίνει η αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη ΣΥΜΒΑΣΗ. ΆΡΘΡΟ 16 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 16.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΕ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη ΣΥΜΒΑΣΗ, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α. η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ και τα Παραρτήματα Α & Β που προσαρτώνται σε αυτή. β. η υπ αρ.499/48/ απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε. κατακύρωσης αποτελεσμάτων Διαγωνισμού γ. η από 17/07/2013 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (οικονομική & τεχνική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δ. η υπ αριθμ. 12/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του Ο.Α.Ε.Ε. 9

10 ΆΡΘΡΟ 17 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 17.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ που πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των 20 ημερών κατέβαλε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΟΑΕΕ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. ΆΡΘΡΟ 18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για κάθε βλάβη σώματος, υγείας, περιουσίας, εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψη αυτού Λόγω ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών δε δημιουργείται καμία έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια της επιστολικής αλληλογραφίας του ΟΑΕΕ. 10

11 ΆΡΘΡΟ 19 ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ η σύνταξη της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και σε άλλη γλώσσα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν στον ΟΑΕΕ, και ένα (1) στον ΑΝΑΔΟΧΟ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΥΤΗΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ 11

12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A «ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2013 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 17/07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 12

13 ΑΡΘΡΟ 1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1. Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται στα καταστήματα της ΕΛΤΑ Α.Ε. ανά την Ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που δε λειτουργεί κατάστημα του Αναδόχου σε απόσταση πέντε (5) χιλιομέτρων από την έδρα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει με προσωπικό και μεταφορικά μέσα του για την καθημερινή παραλαβή-περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων τους στο πλαίσιο του παρόντος έργου, χωρίς επιπλέον κόστος. Στην περίπτωση δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών η ως άνω υποχρέωση πρέπει να εκτελείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών. 2. Η κατάθεση των προς αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε. θα γίνεται στο πλησιέστερο σε αυτές Κατάστημα της ΕΛΤΑ Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι οι Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ και οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 2. Η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται ανά την Ελληνική επικράτεια και στο Εξωτερικό, στη διεύθυνση παραλήπτη που αναγράφεται επί των ταχυδρομικών αντικειμένων. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, δύναται, εφόσον επιθυμούν, να παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα από τα Καταστήματα του Αναδόχου, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος τους προς την ΕΛΤΑ Α.Ε. 3. Ο χρόνος επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων θα είναι σύμφωνα με την επιλεγμένη υπηρεσία διακίνησης κατά την κατάθεση τους, από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. και συγκεκριμένα: ι) για το Εσωτερικό, η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες θα γίνεται σύμφωνα με την επιλεχθείσα υπηρεσία διακίνησης (την επομένη εργάσιμη ημέρα ή μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης), και με την προϋπόθεση ότι τα προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. Στην περίπτωση δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών, η επίδοση θα γίνεται από τρείς πέντε εργάσιμες ημέρες. ιι) για το Εξωτερικό, η παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα γίνεται την επομένη εργάσιμη ημέρα στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων της Ελληνικής επικράτειας από τον Ανάδοχο, για την εν συνεχεία διακίνησή τους στους παραλήπτες του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι τα προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα έχουν κατατεθεί στα καταστήματα του αναδόχου μέχρι την 12 π.μ της ημερομηνίας κατάθεσης. ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ θα γίνεται με τους όρους που ακολουθούν. 3.1.Η αλληλογραφία του ΟΑΕΕ θα παραδίδεται μέσα σε συσκευασία κατάλληλης μορφής, ώστε να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων, να μην υπάρχει κίνδυνος να υποστούν βλάβη τα άλλα συναποστελλόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και να παρέχεται η ευχέρεια της εύκολης και γρήγορης διακίνησής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την ασφάλεια 13

14 της αλληλογραφίας και την παράδοση της στους παραλήπτες στην κατάσταση που παραδόθηκε από το προσωπικό του ΟΑΕΕ. Στην επιγραφή του φακέλου ή της συσκευασίας θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: - Πλήρη στοιχεία αποστολέα: Ονομασία ή πλήρης τίτλος Υπηρεσίας καθώς και σφραγίδα της Υπηρεσίας ΟΑΕΕ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στην άνω αριστερή γωνία της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της συσκευασίας και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. - Πλήρη στοιχεία παραλήπτη: Ονομασία ή τίτλος Υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός, αριθμός), Ταχυδρομικός Κώδικας και τόπος προορισμού. Η αναγραφή ή εκτύπωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται πάντοτε στο κάτω δεξιό μέρος της εμπρόσθιας όψεως του φακέλου ή της επιφάνειας του αντικειμένου και κατά μήκος της μεγαλύτερης διάστασης. Επίσης, στην εμπρόσθια πλευρά των φακέλων, θα τίθεται και η επίσημη σφραγίδα της αποστέλλουσας Υπηρεσίας ΟΑΕΕ, η οποία στις περιπτώσεις των ομαδικών καταθέσεων δύναται να είναι προεκτυπωμένη στους φακέλους καθώς και το τύπωμα της επιλεγόμενης Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία γίνεται η επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων. 3.2.Τα όρια βάρους εκάστου ταχυδρομικού αντικειμένου του ΟΑΕΕ περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα, βαρών, τύπου διαχείρισης της 17/07/2013 οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου στο Παράρτημα Β της παρούσας σύμβασης Τα ταχυδρομικά αντικείμενα του ΟΑΕΕ θα διακινούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας με οποιαδήποτε τύπο διαχείρισης επιλέξουν οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά με την αντίστοιχη χρέωση της κάθε ταχυδρομικής υπηρεσίας στο Παράρτημα Β της σύμβασης. Η παράδοση για όλα τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου για τα οποία απαιτείται επιβεβαιωμένη επίδοση (συστημένη αλληλογραφία, ή συστημένη με απόδειξη παραλαβής) θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του με επίδειξη δελτίου ταυτότητας και υπογραφή αυτού και συμπλήρωση των στοιχείων της ταυτότητάς του, στο έγγραφο παραλαβής. Στην περίπτωση της απλής επίδοσης η παράδοση των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου θα πραγματοποιείται με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό του στη διεύθυνση του παραλήπτη. Όσον αφορά στην αλληλογραφία που δεν παραδόθηκε στους παραλήπτες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την επιστρέφει στην υπηρεσία που την απέστειλε συμπληρώνοντας ένδειξη επί του φακέλου στην οποία θα αναγράφεται η κατ εκτίμηση αιτία επιστροφής (αλλαγή δ/νσης, άγνωστος παραλήπτης κλπ). Διευκρινίζεται ότι τα ΑΝΕΠΙΔΟΤΑ ταχυδρομικά αντικείμενα θα επιστρέφονται στον παραλήπτη (Κεντρικές, περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΑΕΕ) ΑΤΕΛΩΣ Η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ για το εσωτερικό θα γίνεται βάσει σχετικών καταστάσεων (Υποδείγματα 1 & 2 του παρόντος παραρτήματος), ενώ για την κατάθεση ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ με ειδική διαχείριση (συστημένη) για το εσωτερικό, θα συμπληρώνεται επιπλέον σχετική ειδική κατάσταση (Υπόδειγμα 5 του παρόντος παραρτήματος), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (Barcode). Για την κατάθεση αλληλογραφίας του ΟΑΕΕ για το εξωτερικό θα γίνεται βάσει σχετικών καταστάσεων (Υποδείγματα 3 & 4 του παρόντος παραρτήματος), ενώ για την κατάθεση ταχυδρομικών αντικειμένων του ΟΑΕΕ με ειδική διαχείριση (συστημένη) για το εξωτερικό, θα συμπληρώνεται επιπλέον ειδική 14

15 κατάσταση (Υπόδειγμα 6 του παρόντος παραρτήματος) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παραλήπτη, καθώς και ο αριθμός συστημένου (Barcode). Ο Ανάδοχος θα προμηθεύει τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ με ικανό αριθμό συστημένων (Barcode), ή με σχετικό λογισμικό αυτόματης παραγωγής τους, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ. Τα αντικείμενα Ειδικών Διαχειρίσεων θα κατατίθενται με επικολλημένους ή εκτυπωμένους τους αριθμούς σύστασης (Barcode) οι οποίοι πρέπει να είναι συνεχόμενοι κατά αύξουσα αρίθμηση. Η εν λόγω καταστάσεις κατατεθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων (Υποδείγματα 1-6) προσυπογραμμένες και από τα δύο μέρη θα υπέχουν θέση απόδειξης κατάθεσης. Έκαστο των μερών θα λαμβάνει από ένα αντίγραφο. Οι εν λόγω καταστάσεις θα τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε. και θα διατίθενται στην διάθεση των οικονομικών υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας εφ όσον ζητηθούν για λόγους ελέγχου και επιβεβαίωσης στοιχείων. Τα αντικείμενα κατά την κατάθεσή τους στα καταστήματα του Αναδόχου, θα παραδίδονται δεσμοποιημένα, ανά διαχείριση (Απλά, Συστημένα, Κατεπείγοντα κλπ), ίδιο μέγεθος και ίδιο βάρος. Στο τέλος του μήνα θα αθροίζονται οι ποσότητες και τα ταχυδρομικά τέλη που κατατέθηκαν από την εκάστοτε Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. στο αρμόδιο κατάστημα ΕΛΤΑ και θα καταχωρούνται στην Μηνιαία κατάσταση κατατεθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων (Υποδείγματα 7 & 8 του παρόντος παραρτήματος). Οι μηνιαίες καταστάσεις θα αποστέλλονται στην Δ/νση Προμηθειών/Τμ. Προμηθειών μαζί με το σχετικό Πρακτικό των Επιτροπών Κατάθεσης (Άρθρο 4 της Συμβασης). ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΑΕΕ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης: 4.1. Οι διαδικασίες κατάθεσης και παραλαβής της αλληλογραφίας ΟΑΕΕ γίνονται, σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, από τις Επιτροπές κατάθεσης/παραλαβής αλληλογραφίας ΟΑΕΕ οι οποίες θα κοινοποιηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ κατά την έναρξη της σύμβασης (1. αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Ταχυδρομικών Αντικειμένων της ΗΔΙΚΑ και Κατάθεσης τους με Ομαδικές Αποστολές στα ΕΛΤΑ καθώς και 2. κατά τόπους Επιτροπές Κατάθεσης της αλληλογραφίας των Κεντρικών & Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά) Τριμελή Επιτροπή Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων ΟΑΕΕ μέσω ΗΔΙΚΑ Α.Ε.(Ταχυδρομικά αντικείμενα όπως: Ταχυπληρωμές διμήνου ασφαλισμένων ΟΑΕΕ, Βεβαιώσεις εφορίας ασφαλισμένων/συνταξιούχων, Βεβαιώσεις Ταμειακής Ενημερότητας ασφαλισμένων, Ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών/συντάξεων τριμήνου, βεβαιώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων ΟΑΕΕ, κλπ) με Ομαδικές Αποστολές στα κέντρα Αυτοματοποιημένης διαλογής της ΕΛΤΑ Α.Ε. Η επιτροπή αυτή θα συσταθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση ΔΣ ΟΑΕΕ Τριμελείς Επιτροπές Κατάθεσης της αλληλογραφίας των Κεντρικών & Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά στα Ταχυδρομικά Καταστήματα ή Ταχυδρομικά Πρακτορεία, οι οποίες με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των επιστολικών αντικειμένων στα καταστήματα των ΕΛΤΑ υποχρεούνται να συντάσσουν στην αρχή κάθε μήνα σχετικό Πρακτικό κατάθεσης αλληλογραφίας ΟΑΕΕ του προηγούμενου μήνα (στο οποίο θα επισυνάπτονται οι Μηνιαίες Καταστάσεις κατατεθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων Εσωτερικού /Εξωτερικού /Ειδικών Διαχειρίσεων του προηγούμενου μήνα-υποδείγματα 7 & 8 του Παραρτήματος Α της Σύμβασης), το οποίο θα αποστέλλεται στην κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΕ/ Τμ. Προμηθειών. Οι Επιτροπές αυτές θα συσταθούν, χωρίς απόφαση του ΔΣ Ο.Α.Ε.Ε., στις κατά τόπους Κεντρικές & Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ πανελλαδικά και θα απαρτίζονται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 15

16 και δύο υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Ε. (στις Κεντρικές & Περιφερειακές Δ/νσεις από τον Προϊστάμενο του Τμ. Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης) Η διαδικασία κατάθεσης/παραλαβής όλων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ Πανελλαδικά θα πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή /και μηνιαία βάση ανάλογα με τις ανάγκες αλληλογραφίας της κάθε Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ με την χρήση του Α.Φ.Μ. του ΟΑΕΕ (αλληλογραφία με πίστωση). ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 5.1.Ταχυδρομικά αντικείμενα Εσωτερικού α. Επιστολική αλληλογραφία Επιστολές Μικρού Μεγέθους (DL,C5,C6) Επιστολές Μεγάλου Μεγέθους (Flats C4) Ογκώδεις και Ακανόνιστες Επιστολές Μήκος Φακέλων Από 140mm 245mm Από 140mm 380mm Ύψος Φακέλων Από 90mm 165mm Από 90mm 245mm Όλες οι επιστολές που Αναλογία Μήκους/ Ύψος > 1,4 > 1,4 Πάχος Φακέλων (μη συμπιεσμένοι) Από 0,15mm 5,0mm Από 1,0 mm 20mm Από Βάρος Φακέλων Από 2,2 50 δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, μεγέθη, διαστάσεις και βάρη. Ακαμψία Φακέλων < 2 n / mm > 5 n / mm Μέγιστες Διαστάσεις Αντικειμένων Επιστολικού Ταχυδρομείου Εσωτερικού Επίπεδης Επιφάνειας: Το άθροισμα (μήκος + πλάτος + πάχος) = 900 mm χωρίς η μεγαλύτερη διάσταση να υπερβαίνει τα 600 mm 16

17 Διαστάσεις αντικειμένων κυλινδρικής μορφής εσωτερικού (εντάσσονται υποχρεωτικά στην κατηγορία μεγέθους των ακανόνιστων) Ελάχιστες διαστάσεις : Το άθροισμα του μήκους και του διπλασίου της διαμέτρου να μην είναι μικρότερο των 170 mm, καθώς και η μεγαλύτερη διάσταση να μην είναι μικρότερη των 100 mm (ανοχή 2 mm). Μέγιστες διαστάσεις: Το άθροισμα του μήκους και του διπλασίου της διαμέτρου να μην υπερβαίνει τα 1040 mm, καθώς και η μεγαλύτερη διάσταση να μην υπερβαίνει τα 600 mm (ανοχή 2 mm). β. Σάκοι Μ (για την αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών του ΟΑΕΕ) Είναι οι Σάκοι που περιέχουν έντυπο υλικό για τον ίδιο παραλήπτη στην ίδια διεύθυνση συνολικού βάρους μέχρι 20 κιλά. Το βάρος κάθε αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κιλά, ή εφ όσον δεν μπορεί να τεμαχισθεί, τα 5 κιλά. Οι διευθύνσεις αποστολέα & παραλήπτη αναγράφονται σε πινακίδα από ανθεκτικό υλικό στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη προπληρωμής (σφραγίδα ή γραμματόσημο) και η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη σε διαστάσεις από 90 Χ 140 mm. Η διεύθυνση παραλήπτη θα πρέπει να αναγράφεται σε κάθε πακέτο εντύπων που περιέχεται στον Ειδικό Σάκο τα οποία στέλνονται στον ίδιο παραλήπτη και στην ίδια διεύθυνση. 5.2.Ταχυδρομικά αντικείμενα Εξωτερικού α. Επιστολική Αλληλογραφία Οι διαστάσεις και το βάρος πρέπει να είναι σύμφωνα με τα περιγραφόμενα για τα αντικείμενα Εσωτερικού. Τα ανώτερα όρια βάρους διαστάσεων της αλληλογραφίας που αποστέλλεται στο Εξωτερικό καθορίζονται και δύναται να τροποποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της χώρας προορισμού. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για κάθε αλλαγή η τροποποίηση των ανωτέρω προδιαγραφών. Α. ΟΜΑΔΑ- Χωρών Προορισμού Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης: (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία, Κύπρος, Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία. Β. ΟΜΑΔΑ- Χωρών Προορισμού Λοιπές Χώρες Ευρώπης και χώρες υπόλοιπου κόσμου 17

18 ΑΡΘΡΟ 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση των στελεχών του, του προσωπικού του και των όποιων συνεργατών για τις ανάγκες του παρόντος έργου και βεβαιώνει ότι άπαντες θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και εξυπηρέτησης κατά τις επαφές τους με τα στελέχη των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΑΕΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση στελέχους ή μέλους του προσωπικού του, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Επίσης, ο Ανάδοχος διαθέτει για το εν λόγω έργο πενταμελή Ομάδα Έργου από υπαλλήλους του, εκ των οποίων θα ορισθεί ένας Υπεύθυνος Έργου με 10ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων ταχυδρομικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο), καθώς και ένας Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου με 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων ταχυδρομικών υπηρεσιών μεγάλης κλίμακας με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο). Η ακόλουθη Ομάδα Έργου θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στον Ο.Α.Ε.Ε., θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και θα ενημερώνει τις υπηρεσίες του Οργανισμού για θέματα που αφορούν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. α/α Ονοματεπώνυμο μέλους της Ομάδας Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Θέση στην Ομάδα Έργου Καθήκοντα 1 Ντέκας Αριστείδης Υπεύθυνος Έργου Συντονισμός-Παρακολούθηση Έργου 2 Θεοδοσίου Σπύρος Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου Συντονισμός- Παρακολούθηση Έργου 3 Σιάκας Φίλιππας Μέλος Ομάδας Έργου Συνολική καταγραφή, αξιολόγηση και έκδοση των απολογιστικών στοιχείων. 4 Αλεβιζάκης Ιωάννης Μέλος Ομάδας Έργου Συντονισμός-παρακολούθηση έργου και εξυπηρέτησης των αναγκών στα καταστήματα ΕΛΤΑ. 5 Ράνιου Γεωργία- Μαρία Μέλος Ομάδας Έργου Παρακολούθηση, καταγραφή, έκδοση οδηγιών προς το εσωτερικό δίκτυο ΕΛΤΑ για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ταχυδρομική εξυπηρέτηση του ΟΑΕΕ. Απευθείας επικοινωνία με τον Ο.Α.Ε.Ε. 18

19 ΑΡΘΡΟ 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ Η ΕΛΤΑ Α.Ε. για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και παρουσίαση του έργου των ταχυδρομικών υπηρεσιών που θα παρέχει στον ΟΑΕΕ θα παραδίδει τα ακόλουθα απολογιστικά στοιχεία και αναφορές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: Μηνιαίες αναφορές προόδου με καταγραφή για κάθε μήνα (παράδοση κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα) για τουλάχιστον τα ακόλουθα: - Το συνολικό αριθμό των ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κατηγορία-διάσταση και τύπο διαχείρισης (όπως ακριβώς καθορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές και την οικονομική προσφορά του αναδόχου) που παρέδωσε και παρέλαβε από κάθε Υπηρεσία του ΟΑΕΕ. - Τις τυχόν αλλαγές στο δίκτυο (καταστήματα) ή στην υποδομή του. - Τα τυχόν προβλήματα ή δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν κατάλληλα από αυτόν. - Τις τυχόν περιπτώσεις μη επίδοσης ή απωλειών ή καταστροφής ταχυδρομικών αντικειμένων ειδικής διαχείρισης. - Τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες ή τους παραλήπτες και των ενεργειών στις οποίες αυτός προέβη. - Την τυχόν τροποποίηση του Χάρτη Υποχρεώσεων του Αναδόχου προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ). Οι μηνιαίες αναφορές προόδου ως υποδείγματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ της Τεχνικής προσφοράς της ΕΛΤΑ Α.Ε., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης και αποτυπώνουν κάθε μήνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την παροχή του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Ε. Πίνακας Μηνιαίας Κατάστασης Διακινηθέντων Αντικειμένων με το συνολικό αριθμό ανά κατηγορία - διάσταση και τύπο διαχείρισης με το ΑΦΜ της υπηρεσίας που πραγματοποίησε τις συναλλαγές. Πίνακας Μηνιαίας αναλυτικής καταγραφής Παραπόνων - Καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. ή από τους παραλήπτες των ταχυδρομικών αντικειμένων με αποστολέα τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο τέλος κάθε εξαμήνου θα παραδίδουν με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο, Πίνακα που θα εμφανίζουν τα ακόλουθα απολογιστικά στοιχεία: Απολογιστικά στοιχεία ως προς την ζητούμενη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών όπου θα παρουσιάζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (παράδοση ανά εξάμηνο): 19

20 - Οι Υπηρεσίες με το μεγαλύτερο όγκο (αριθμό) επιστολικής αλληλογραφίας και δεμάτων κατά φθίνουσα σειρά - Η κατανομή κατά Υπηρεσία του συνολικού αριθμού ταχυδρομικών αντικειμένων ανά κατηγορίαδιάσταση και τύπο διαχείρισης (όπως ακριβώς καθορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές και την οικονομική προσφορά) Κάθε άλλο στοιχείο ή αναφορά που ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι απαραίτητο να παρέχει για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και αποτίμηση του έργου του. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Η Διεύθυνση Οικονομικών του αναδόχου (ΕΛΤΑ Α.Ε.) στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδει ένα τιμολόγιο, το οποίο θα αποστέλλεται στον ΟΑΕΕ/Δνση Προμηθειών Στέγασης Αξιοποίησης Περιουσίας & Επενδύσεων, Τμήμα Προμηθειών, συνοδευόμενο από μία συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται : 1. Ο αριθμός των αντικειμένων που διακινήθηκαν ανά κατάστημα κατάθεσης της ΕΛΤΑ Α.Ε. 2. Το βάρος ανά κατηγορία, 3. Το μέγεθος, 4. Το είδος της διαχείρισης, 5. Τα αντίστοιχα ταχυδρομικά τέλη, προκειμένου τα ανωτέρω στοιχεία να διασταυρωθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ. Οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. αφού πραγματοποιήσουν τον απαιτούμενο έλεγχο και προβούν σε συμφωνία με τα αναγραφόμενα στην κατάσταση ταχυδρομικά τέλη, θα μεριμνούν για τις διαδικασίες εκείνες που πρέπει ώστε να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας σύμβασης. 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υπόδειγμα 1 Διπλότυπη κατάσταση επαναλαμβανόμενης παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσιών(επιστολική αλληλογραφία εσωτερικού με επίδοση την επόμενη εργάσιμη μέρα). Υπόδειγμα 2 Διπλότυπη κατάσταση επαναλαμβανόμενης παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσιών(επιστολική αλληλογραφία εσωτερικού με επίδοση σε 3 εργάσιμες μέρες). Υπόδειγμα 3 Διπλότυπη κατάσταση επαναλαμβανόμενης παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσιών(επιστολική αλληλογραφία εξωτερικού κατηγορία χωρών 1 / Ομάδα Α ). Υπόδειγμα 4 Διπλότυπη κατάσταση επαναλαμβανόμενης παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσιών(επιστολική αλληλογραφία εξωτερικού κατηγορία χωρών 1 / Ομάδα Β ). Υπόδειγμα 5 Κατάσταση Αναλυτικής καταχώρησης ταχυδρομικών αντικειμένων συστημένων & συστημένων με απόδειξη παραλαβής-εσωτερικού. Υπόδειγμα 6 Κατάσταση Αναλυτικής καταχώρησης ταχυδρομικών αντικειμένων συστημένων & συστημένων με απόδειξη παραλαβής-εξωτερικού. Υπόδειγμα 7 - Μηνιαία Κατάσταση κατατεθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων Εσωτερικού / Ειδικών Διαχειρίσεων. Υπόδειγμα 8- Μηνιαία Κατάσταση κατατεθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων Εξωτερικού /Ειδικών Διαχειρίσεων. Υπόδειγμα 9- Απολογιστικά στοιχεία ΕΛΤΑ-Μηνιαία Κατάσταση διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στην Ελληνική Επικράτεια. Υπόδειγμα 10- Απολογιστικά στοιχεία ΕΛΤΑ-Μηνιαία Κατάσταση διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στο Εξωτερικό. Υπόδειγμα 11- Απολογιστικά στοιχεία ΕΛΤΑ-Μηνιαία Κατάσταση καταγγελιών-παραπόνων. Υπόδειγμα 12- Απολογιστικά στοιχεία ΕΛΤΑ-Εξαμηνιαία Κατάσταση διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στην Ελληνική Επικράτεια με επίδοση την επόμενη εργάσιμη μέρα. Υπόδειγμα 13- Απολογιστικά στοιχεία ΕΛΤΑ-Εξαμηνιαία Κατάσταση διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στην Ελληνική Επικράτεια με επίδοση σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Υπόδειγμα 14- Απολογιστικά στοιχεία ΕΛΤΑ-Εξαμηνιαία Κατάσταση διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στο Εξωτερικό με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο αεροδρόμιο(κατηγορία χωρών 1/Ομάδα Α). Υπόδειγμα 15- Απολογιστικά στοιχεία ΕΛΤΑ-Εξαμηνιαία Κατάσταση διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων στο Εξωτερικό με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο αεροδρόμιο(κατηγορία χωρών 1/Ομάδα Β). 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ο.Α.Ε.Ε. Δ/ΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛΗΡ.: ΤΗΛ.: ΑΔΑΜ: 14SYMV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΤΗΣΙΟΣ Α/Α :.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ Α.Ε.:.. ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣ: Ο.Α.Ε.Ε. - Α.Φ.Μ: Κωδ.Πελάτη: ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ - ΤΑΧ. ΤΕΛΟΣ Μικρά Μεγάλα Ακανόνιστα Εως Εως Εως ,59 0,81 0,95 1,25 1,54 1,91 2,05 1,20 1,54 1,90 2,10 2,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤ/ΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ,79 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΚΟΙ Μ ΑΠΛΟΙ 2,84 ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ - ΤΑΧ. ΤΕΛΟΣ 7K 10K 15K 20K ,95 13,40 16,60 18,70 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΚΩΝ Μ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΕΛΩΝ) Ο ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ (Ονομ/μο - Σφραγίδα) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (Ονομ/μο - Σφραγίδα).. 22

23 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ο.Α.Ε.Ε. Δ/ΝΣΗ: ΤΜΗΜΑ: ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛΗΡ.: ΤΗΛ.: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:.. ΑΔΑΜ: 14SYMV ΠΕΛΑΤΗΣ: Ο.Α.Ε.Ε. - Α.Φ.Μ: Κωδ.Πελάτη: ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΤΗΣΙΟΣ Α/Α :.. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ Α.Ε.:.. ΜΕΓΕΘΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ - ΤΑΧ. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ Μικρά Μεγάλα Ακανόνιστα Εως Εως Εως ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤ/ΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ 0,54 0,79 0,92 1,23 1,53 1,86 2,02 1,16 1,52 1,86 2,05 2,27 ΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1,79 2,84 ΣΑΚΟΙ Μ ΑΠΛΟΙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ - ΤΑΧ. ΤΕΛΟΣ 7K 10K 15K 20K ,35 12,45 15,55 17,60 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΚΩΝ Μ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΕΛΩΝ) Ο ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ (Ονομ/μο - Σφραγίδα).. (Ονομ/μο - Σφραγίδα) 23

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 Ο.Α.Ε.Ε. Δ/ΝΣΗ: ΕΤΗΣΙΟΣ Α/Α :.. ΤΜΗΜΑ: ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΛΗΡ.: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ Α.Ε.:.. ΤΗΛ.: O.A.E.E. - Α.Φ.Μ.: Κωδ.Πελάτη: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΩΝ 1/ΟΜΑΔΑ Α') ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΛΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΝ 2,50 3,60 ΜΕΓΕΘΟΣ - ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ - ΤΑΧ. ΤΕΛΟΣ Μικρά Μεγάλα Εως Εως ,78 1,20 1,75 1,18 1,66 2,13 2,86 3,72 4,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΤ/ΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ Ο ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ (Ονομ/μο - Σφραγίδα)... (Ονομ/μο - Σφραγίδα) 24

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ..3 3. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-11-2007 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Αθήνα, 10-10-2007 Ακαδημίας 40, 101 74 ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 4202 Τηλ. Κέντρο : 36.94.100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου Παιδόπολη Καβάλας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5002083/25-08-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 27100-ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-08-2015 Πληροφορίες : Μ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 218 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π α ρ α μ έ ν ε ι E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

ΘΕΜΑ : Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Τμήμα Προστασίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού». Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 33 η ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 Αθήνα, 03.11.2015 Αριθ. Πρωτ.: 112277 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αριθμού εισακτέων κατά τις εισιτήριες εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». Ο Υπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2ο ΥΠΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΣΤΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μουρούζη 4 Τ.Κ. 101 72 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού

Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216. Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Θεσσαλονίκη 1.3.2007 Αρ.Πρωτ.216 Προς Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού Σας διαβιβάζουμε τις με αριθμ.πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ / ΠΟΛ.1033/27

Διαβάστε περισσότερα

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ»

«12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «12 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ» 10-12 Απριλίου 2009, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΑΙΘΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ. Τ. ΛΕΧΑΙΟΥ Μια γιορτή αφιερωμένη στη Φ Υ Σ Ι Κ Η Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α και τις Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Ε Σ Α Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 29-6 - 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ»

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΑΨΙΣΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αριθμός Μελέτης:4/15 Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ρ Γ Ο Υ : Ελεούσα, 2014 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής

σελ.3 σελ.3 Πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων ο Γιάννης Αντωνιάδης σελ.4 Σ υ ν α υ λ ί α Κοινωνικής ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 219 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Α ί σ ι ο τ έ λ ο ς ε ί χ ε η κ ι ν η τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 15/2012 Αρ.Πρωτ. 3.415 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ»» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο ΤΕΧΝΟ Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Φ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ Ε I ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ * β18ακ) ΗΚΜΣ «Η ΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 / 09 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5036588 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16.

11. Κονταξάκης Ευτύχης 12. Κονταξάκης Γεώργιος 13. Κουκιανάκης Χαράλαμπος 14. Κουρούσης Χαράλαμπος 15. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα 16. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο Σήμερα 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 458/9-7- 2009 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ. Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση έργων της ανωνύμου εταιρείας «Πληροφόρηση, Επιμόρφωση, Τοπική Ανάπτυξη- αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ».

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση έργων της ανωνύμου εταιρείας «Πληροφόρηση, Επιμόρφωση, Τοπική Ανάπτυξη- αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η.Δ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ / Ν Σ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001235/03.11.2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ INVERTER

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001675594 2013-10-21

13PROC001675594 2013-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης Οκτωβρίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό

Πανφλωρινιώτικη. Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης. Μεγάλη. Φορολογικό Μεγάλη συμμετοχή στις σελ.3 απεργειακές κινητοποιήσεις Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Πανφλωρινιώτικη Διαμαρτυρία 30 και 31 Οκτωβρίου για το επίδομα θέρμανσης 2 η δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα