Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης"

Transcript

1 EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Εισαγωγή 1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (εφεξής «κανονισμός EIOPA») 1, η EIOPA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετίζονται με το άρθρο 99 στοιχείο β) και το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «οδηγία Φερεγγυότητα II») 2, καθώς και με τα άρθρα 80, 81, 216 και 217 των εκτελεστικών μέτρων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο την προώθηση μιας συνεπούς μεθόδου, παρέχοντας στις επιχειρήσεις και τις εποπτικές αρχές συνδρομή ώστε: α) να προσδιορίζουν εάν τυχόν στοιχεία ιδίων κεφαλαίων έχουν μειωμένη ικανότητα πλήρους απορρόφησης των ζημιών στη βάση συνεχούς λειτουργίας λόγω έλλειψης δυνατότητας μεταφοράς εντός της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα εθνικά, νομικά πλαίσια και τα πλαίσια προϊόντων στα κράτη μέλη, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω στοιχείων ιδίων κεφαλαίων β) να καθορίζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που εμπίπτουν στο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης προσδιορίζοντας τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που σχετίζονται με στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που υπόκεινται σε περιορισμούς γ) να υπολογίζουν τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης όταν αυτές υπολογίζονται με χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου ή ενός εσωτερικού υποδείγματος δ) να συγκρίνουν το ποσό των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων που υπόκεινται σε περιορισμούς εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης με τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ε) οι επιχειρήσεις να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας όταν υφίσταται ένα ή περισσότερα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης 1 ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 335 της , σ ΕΕ L 12 της , σ /17

3 στ) στην περίπτωση στην οποία υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας με χρήση εσωτερικού υποδείγματος, η φύση των αποδείξεων τις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στις εποπτικές αρχές προκειμένου οι τελευταίες να αξιολογούν το σύστημα μέτρησης των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ουσιώδεις περιορισμούς της διαφοροποίησης οι οποίοι προκύπτουν από την ύπαρξη κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης Η απαίτηση υπολογισμού των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας όσον αφορά ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης δεν επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση να τηρούν εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ένα ποσό ιδίων κεφαλαίων που να ισούται ή να υπερβαίνει τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Ωστόσο, όταν το ποσό των ιδίων κεφαλαίων εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης υπολείπεται των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας εκτός εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης και εντός των υπόλοιπων τμημάτων της επιχείρησης επαρκούν από κοινού για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, αφού εφαρμοστούν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 82 των εκτελεστικών μέτρων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, με εξαίρεση τις κατευθυντήριες γραμμές 1 έως 5, είναι συναφείς για τον χειρισμό χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα οποία εφαρμόζεται προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης κατόπιν έγκρισης των εποπτικών αρχών Εάν δεν παρέχεται ορισμός στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου Κατευθυντήρια γραμμή 1 Χαρακτηριστικά και πεδίο των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης 1.9. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι η ύπαρξη περιορισμού στα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε βάση συνεχούς λειτουργίας, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή περιορισμού σε ίδια κεφάλαια εντός των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης β) τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης ενδέχεται να προκύψουν όταν η συμμετοχή στα κέρδη αποτελεί μέρος της ρύθμισης, αλλά και όταν δεν υφίσταται συμμετοχή στα κέρδη γ) παρότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κλειστής διάρθρωσης θα πρέπει να αποτελούν μια αναγνωρίσιμη μονάδα, ωσάν το κεφαλαίο κλειστής διάρθρωσης να αποτελούσε χωριστή επιχείρηση, δεν είναι απαραίτητο τα εν λόγω στοιχεία να υπόκεινται σε κοινή διαχείριση ως χωριστή μονάδα ή να 3/17

4 αποτελούν χωριστό υπο-κεφάλαιο για να προκύψει κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης δ) όταν τα έσοδα ή οι αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού στο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης υπόκεινται επίσης στη ρύθμιση για το κεφαλαίο κλειστής διάρθρωσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να τα εντοπίσουν ανά πάσα στιγμή, δηλαδή οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσδιορίζουν τα στοιχεία ως καλυπτόμενα από ή υποκείμενα στη ρύθμιση από την οποία προκύπτουν τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης. Κατευθυντήρια γραμμή 2 - Ρυθμίσεις και προϊόντα τα οποία εν γένει δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι ακόλουθες ρυθμίσεις και προϊόντα εν γένει δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης: α) συμβατικά προϊόντα που συνδέονται με μερίδια, όπως ορίζεται στο άρθρο 132 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ β) συμβατικά προϊόντα που συνδέονται με δείκτη μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 132 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ γ) προβλέψεις, περιλαμβανομένων τεχνικών προβλέψεων και προβλέψεων εξίσωσης και αποθεματικών που δημιουργούνται σε λογαριασμούς ή οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται βάσει των απαιτήσεων που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία δεν αποτελούν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης αποκλειστικά και μόνο επειδή έχουν δημιουργηθεί στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις δ) συμβατική αντασφαλιστική δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι από μεμονωμένες συμβάσεις δεν προκύπτουν περιορισμοί στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ε) στοιχεία ενεργητικού κάλυψης και παρόμοιες ρυθμίσεις που δημιουργούνται για την προστασία των αντισυμβαλλομένων σε περίπτωση διαδικασιών εκκαθάρισης, είτε για τους αντισυμβαλλομένους της επιχείρησης συνολικά είτε για μεμονωμένους τομείς ή ομάδες αντισυμβαλλομένων της επιχείρησης, περιλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζονται στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 275 στοιχείο α) και το άρθρο 276 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (το ειδικό μητρώο) στ) διαχωρισμός των δραστηριοτήτων κλάδου ζωής και κλάδου ζημιών σε μεικτές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες κλάδου ζωής και κλάδου ζημιών ή ασφάλισης υγείας όπως ορίζονται στα άρθρα 73 και 74 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, χωρίς να απορρίπτεται το ενδεχόμενο ότι μπορεί και πάλι να προκύψει ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης εντός ενός εκ των συστατικών μερών ή και στα δύο συστατικά μέρη των μεικτών επιχειρήσεων ανάλογα με τη φύση της υποκείμενης δραστηριότητας 4/17

5 ζ) τα πλεονάζοντα κεφάλαια δεν συνιστούν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι πλεονάζοντα κεφάλαια ωστόσο, μπορεί να αποτελούν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης εφόσον προκύπτουν εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης η) μεταβίβαση χαρτοφυλακίου σε μια επιχείρηση στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης δραστηριότητας, όταν ο διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού όσον αφορά την υφιστάμενη δραστηριότητα της παραλήπτριας επιχείρησης από τα στοιχεία ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δεν συνιστά κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, εφόσον ο εν λόγω διαχωρισμός εφαρμόστηκε βάσει εθνικού δικαίου για την προστασία της υφιστάμενης δραστηριότητας από το κεφάλαιο που μεταβιβάζεται αποκλειστικά σε προσωρινή βάση θ) εμπειρικά κεφάλαια όταν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μερίδιο από την εμπειρία του κεφαλαίου με κάποιον τρόπο, κατά κανόνα ένα ελάχιστο προκαθορισμένο ποσοστό, που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και δεν έχουν δικαίωμα σε ποσά που δεν διανέμονται σύμφωνα με τον εν λόγω καθορισμένο μηχανισμό κατανομής των κερδών. Τα ποσά που διανέμονται σε αντισυμβαλλομένους περιλαμβάνονται στις τεχνικές προβλέψεις. Τα ποσά που δεν διανέμονται σε αντισυμβαλλομένους είναι πλήρως μεταβιβάσιμα, μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους ή σε άλλους παρόχους κεφαλαίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών όποτε και όταν προκύπτουν ή ενδέχεται, αλλά δεν απαιτείται, να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των παροχών σε αντισυμβαλλομένους και μπορούν ως εκ τούτου να αποτελούν μέρος των ιδίων κεφαλαίων που δεν υπόκεινται σε περιορισμό. Κατευθυντήρια γραμμή 3 Περιορισμοί από τους οποίους προκύπτουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τη φύση τυχόν περιορισμών που επηρεάζουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια εντός των δραστηριοτήτων τους και τις συνδεδεμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τις συμβάσεις, τους αντισυμβαλλομένους ή τους κινδύνους για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και ίδια κεφάλαια Για τον προσδιορισμό τυχόν περιορισμών από τους οποίους προκύπτει ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον: α) τους συμβατικούς όρους β) κάθε χωριστή νομική ρύθμιση η οποία ισχύει επιπλέον των όρων ενός ασφαλιστηρίου γ) διατάξεις στα άρθρα, καταστατικά και λοιπά έγγραφα από τις οποίες προκύπτει η συγκρότηση ή η οργάνωση της επιχείρησης δ) την εθνική νομοθεσία ή τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τον σχεδιασμό προϊόντων ή τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και των 5/17

6 αντισυμβαλλομένων τους: τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης προκύπτουν όταν, λόγω νομικών διατάξεων περί προστασίας του γενικού συμφέροντος σε ένα κράτος μέλος, μια επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού μόνο για τους σκοπούς ενός συγκεκριμένου μέρους των δραστηριοτήτων της ε) διατάξεις δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο είτε εφαρμόζονται άμεσα στ) ρυθμίσεις που ορίζονται με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής οι οποίες απαιτούν τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων ή την επιβολή περιορισμών σε αυτά προκειμένου να προστατευτεί μία ή περισσότερες ομάδες αντισυμβαλλομένων Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους περιορισμούς που επηρεάζουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια και οι οποίοι υφίστανται τη στιγμή του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία εφαρμόζονται οι περιορισμοί αυτοί σε βάση συνεχούς λειτουργίας. Κατευθυντήρια γραμμή 4 Εύρος χειρισμού των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις που προσδιορίζουν χαρακτηριστικά και περιορισμούς από τους οποίους προκύπτουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης πρέπει τουλάχιστον να συγκρίνουν τις ρυθμίσεις εντός των δραστηριοτήτων τους με τα ακόλουθα είδη κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης: α) κεφάλαιο στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού που αφορά δραστηριότητα με συμμετοχή στα κέρδη («με κέρδη») το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για την κάλυψη ζημιών που προκύπτουν σε σχέση με συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους ή σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους και όταν υφίστανται τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: (i) (ii) (iii) (iv) οι αντισυμβαλλόμενοι εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης έχουν διακριτά δικαιώματα σχετικά με άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού, και την απόδοση των εν λόγω στοιχείων, που βρίσκονται εντός του εν λόγω κεφαλαίου για την εκπλήρωση υποχρεώσεων ή ζημιών που προκύπτουν εκτός του κεφαλαίου γενικά διατηρείται θετική διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού εντός του κεφαλαίου και η θετική αυτή διαφορά συνίσταται σε περιορισμένα ίδια κεφάλαια, δεδομένου ότι η χρήση της υπόκειται στους περιορισμούς που αναφέρονται στο σημείο ii) γενικά, υφίσταται συμμετοχή στα κέρδη εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης με την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι λαμβάνουν ένα ελάχιστο μερίδιο των κερδών που παράγονται από το κεφάλαιο και τα οποία διανέμονται με πρόσθετες παροχές ή 6/17

7 χαμηλότερα ασφάλιστρα και, ανάλογα με την περίπτωση, οι μέτοχοι ενδέχεται να λάβουν στη συνέχεια το υπόλοιπο των εν λόγω κερδών β) νομικά δεσμευτική ρύθμιση ή καταπίστευμα που δημιουργείται προς όφελος των αντισυμβαλλομένων, όταν, στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου ή ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχει συμφωνία που προβλέπει την τοποθέτηση ορισμένων εσόδων ή στοιχείων ενεργητικού σε καταπίστευμα ή την υπαγωγή τους σε νομικά δεσμευτική ρύθμιση ή χρέωση προς όφελος των συγκεκριμένων αντισυμβαλλομένων γ) κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης τα οποία αντικατοπτρίζουν τους περιορισμούς σε συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού ή σε ίδια κεφάλαια όπως ορίζεται στα άρθρα, καταστατικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση ή η οργάνωση της επιχείρησης δ) κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης τα οποία προκύπτουν για να αντικατοπτρίσουν την επίπτωση των περιορισμών ή των ρυθμίσεων που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο ε) ρυθμίσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ και των εκτελεστικών μέτρων: (i) (ii) άρθρο 304 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, το οποίο θεσπίζει απαίτηση για κλειστή διάρθρωση όσον αφορά τις δραστηριότητες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων συνταξιοδοτικών παροχών. Κατά συνέπεια, για το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης αυτού του είδους πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσαρμογής σε ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 81 των εκτελεστικών μέτρων. Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται η απαίτηση του άρθρου 217 των εκτελεστικών μέτρων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ως αθροίσματος των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και για το υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης, καθώς το άρθρο 304 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ επιτρέπει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων διαφυλάσσονται σε άλλο κράτος μέλος άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, το οποίο προβλέπει την επιλογή των κρατών μελών να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας στις δραστηριότητες παροχής επαγγελματικών συντάξεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει απαίτησης για διαμόρφωση κλειστής διάρθρωσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εν λόγω δραστηριότητας. Η διάταξη αυτή μπορεί να είναι συναφής όσον αφορά δραστηριότητες που αντιμετωπίζονται κατ αυτόν τον τρόπο για επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει έγκριση βάσει του άρθρου 304 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των άρθρων 81 και 7/17

8 217 των εκτελεστικών μέτρων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 το άρθρο 308β σημείο 15) της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ παρέχει ένα μεταβατικό μέτρο για τη δραστηριότητα αυτή επιτρέποντας τη χρήση νόμων, κανονιστικών διατάξεων και διοικητικών διατάξεων που εγκρίνονται από κράτη μέλη σχετικά με τα συναφή άρθρα της οδηγίας 2002/83/ΕΚ Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η μειωμένη μεταβιβασιμότητα στοιχείων ενεργητικού και το μειωμένο περιθώριο εφαρμογής της διαφοροποίησης μεταξύ του δεσμευμένου χαρτοφυλακίου της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις, οι παραδοχές και οι υπολογισμοί που ορίζονται στα άρθρα 81, 216, 217 και 234 των εκτελεστικών μέτρων ισχύουν στα εν λόγω χαρτοφυλάκια της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές 6 έως 17 όταν διαθέτουν χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης. Κατευθυντήρια γραμμή 5 Σημαντικότητα Όταν ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης δεν είναι σημαντικό, δυνάμει του άρθρου 81 των εκτελεστικών μέτρων επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να εξαιρούν το συνολικό ποσό των περιορισμένων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων από το επιλέξιμο ποσό για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας και των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 216 των εκτελεστικών μέτρων, οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να υπολογίσουν μια θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης που δεν είναι σημαντικά στο υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης. Τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα αποτελούν μέρος του υπολογισμού των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζουν τη σημαντικότητα ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης αξιολογώντας: α) τους κινδύνους που προκύπτουν ή καλύπτονται από το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης β) τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης γ) το ποσό των περιορισμένων ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, τη μεταβλητότητα των εν λόγω ποσών με την πάροδο του χρόνου και το ποσοστό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχεί σε περιορισμένα ίδια κεφάλαια δ) το ποσοστό των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης 8/17

9 ε) τον πιθανό αντίκτυπο του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας λόγω του μειωμένου περιθωρίου για εφαρμογή διαφοροποίησης κινδύνου. Κατευθυντήρια γραμμή 6 Στοιχεία ενεργητικού σε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τα στοιχεία ενεργητικού σε ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ως τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τυχόν συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού ή ομάδες στοιχείων ενεργητικού, και τυχόν συναφείς ταμειακές ροές, τα οποία περιορίζονται από τις ρυθμίσεις από τις οποίες προκύπτει το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή 3. Κατευθυντήρια γραμμή 7 Στοιχεία παθητικού σε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τα στοιχεία παθητικού σε ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ως τα στοιχεία που περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία παθητικού που είναι δυνατό να αποδοθούν δεόντως στα ασφαλιστήρια ή σε κινδύνους που καλύπτονται από το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή αυτά για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε περιορισμό. Κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων παθητικού ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης σε σχέση με τη συμμετοχή στα κέρδη, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στα στοιχεία παθητικού βέλτιστης εκτίμησης τυχόν μελλοντικές έκτακτες παροχές τις οποίες αναμένεται να καταβάλει η επιχείρηση Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αποτίμηση των στοιχείων παθητικού, περιλαμβανομένων κατά περίπτωση των μελλοντικών έκτακτων παροχών, που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι ίδια με την αποτίμηση η οποία θα είχε προκύψει για αυτά τα στοιχεία παθητικού εάν δεν περιλαμβάνονταν σε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης. Κατευθυντήρια γραμμή 8 Μελλοντικές μεταβιβάσεις σε μετόχους Κατά την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 2 των εκτελεστικών μέτρων, οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι μελλοντικές μεταβιβάσεις που αναλογούν σε μετόχους: α) είναι συναφείς μόνο στο πλαίσιο δραστηριότητας με συμμετοχή στα κέρδη β) δημιουργούνται όταν οι αντίστοιχες μελλοντικές έκτακτες παροχές αναγνωρίζονται στη βέλτιστη εκτίμηση των στοιχείων παθητικού γ) αποτελούν μέρος της θετικής διαφοράς μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, και όχι στοιχείο παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης δ) περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις οι οποίες σχετίζονται με δηλωμένες παροχές που περιλαμβάνονται ήδη σε εγγυημένες παροχές αλλά όταν η αντίστοιχη 9/17

10 διανομή σε μετόχους δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμη εκτός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης. Κατευθυντήρια γραμμή 9 Υπολογισμός των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης: τυποποιημένος μαθηματικός τύπος Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες όταν εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 217 των εκτελεστικών μέτρων: α) κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ωσάν το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης να ήταν χωριστή επιχείρηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν απαίτηση κεφαλαιακής επάρκειας για τον λειτουργικό κίνδυνο καθώς και κάθε σχετική προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων β) κατά την άθροιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το δυσμενέστερο σενάριο για την επιχείρηση ως σύνολο για κάθε υποενότητα και ενότητα κινδύνου με χρήση της διαδικασίας άθροισης του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 104 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίζουν διαφοροποίηση των κινδύνων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης γ) η απαίτηση κεφαλαιακής επάρκειας στο επίπεδο κάθε κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης πρέπει να υπολογίζεται χωρίς το αποτέλεσμα μείωσης του κινδύνου τυχόν μελλοντικών έκτακτων παροχών. Όταν υφίσταται συμμετοχή στα κέρδη, οι παραδοχές σχετικά με τη μεταβολή των μελλοντικών ποσοστών συμμετοχής στα κέρδη πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την επίπτωση της απότομης πτώσης στο επίπεδο του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, περιλαμβανομένης της επίπτωσης στην αξία των μελλοντικών μεταβιβάσεων που αναλογούν σε μετόχους, καθώς και κάθε συμβατική, νομική ή καταστατική απαίτηση που διέπει τον μηχανισμό συμμετοχής στα κέρδη δ) εφόσον, συνεπεία των σεναρίων αμφίδρομης ροής, ο λειτουργικός κίνδυνος για το δυσμενέστερο σενάριο είναι αρνητικός -ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε πιθανή αύξηση των στοιχείων παθητικού λόγω μηχανισμών συμμετοχής στα κέρδη- και, ως εκ τούτου, θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των βασικών ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, τότε η τιμή του κινδύνου θα πρέπει να θεωρηθεί μηδενική. 10/17

11 Κατευθυντήρια γραμμή 10 Υπολογισμός των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης: εσωτερικό υπόδειγμα Για τον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 στοιχείο α) των εκτελεστικών μέτρων, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι: α) το εσωτερικό υπόδειγμα είναι ικανό να υπολογίσει τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, ωσάν κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης να αποτελούσε χωριστή επιχείρηση που αναπτύσσει μόνο με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης β) ο υπολογισμός κάθε θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας συνάδει με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου γ) οι τεχνικές μείωσης του κινδύνου και οι μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας κάθε κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι συνεπείς προς τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου και τις μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης που λαμβάνονται υπόψη για τη δραστηριότητα κλειστής διάρθρωσης στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου, καθώς και προς την κατευθυντήρια γραμμή 9 δ) η μεθοδολογία και οι παραδοχές που εφαρμόζονται στον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τους σκοπούς κάθε κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης πρέπει να είναι συνεπείς προς αυτές που χρησιμοποιούνται για τα ίδια είδη στοιχείων ενεργητικού, στοιχείων παθητικού και κινδύνων στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου ε) χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικές μετριασμού των κινδύνων, μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης, μεθοδολογίες ή παραδοχές για τον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου, όταν αυτό απαιτείται για τον υπολογισμό σύμφωνων θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, και τεκμηριώνεται η αιτιολόγηση τυχόν διαφορών. Κατευθυντήρια γραμμή 11 Καθορισμός του κατά πόσον τα περιορισμένα ίδια κεφάλαια εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης υπερβαίνουν τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας: τυποποιημένος μαθηματικός τύπος και εσωτερικό υπόδειγμα Οι επιχειρήσεις πρέπει να συγκρίνουν το ποσό των περιορισμένων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης με τις θεωρητικές 11/17

12 κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης που υπολογίζεται, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές 9 ή Η επίπτωση της προσαρμογής που απαιτείται βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 2 των εκτελεστικών μέτρων είναι να επιτρέπεται η συμβολή μόνο ενός ποσού ιδίων κεφαλαίων που ισούται με τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας στην κάλυψη των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου και στην κάλυψη των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας Εάν το ποσό ιδίων κεφαλαίων εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ισούται ή είναι μικρότερο από τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προβαίνουν σε προσαρμογές των ιδίων κεφαλαίων δεδομένου ότι δεν υφίστανται περιορισμένα ίδια κεφάλαια με θετική διαφορά από τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα ίδια κεφάλαια εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας και των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Κατευθυντήρια γραμμή 12 Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου όταν υπάρχουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης: τυποποιημένος μαθηματικός τύπος Κατά τον υπολογισμό χωριστής θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης για το υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης ως χωριστή επιχείρηση και να εφαρμόζουν την κατευθυντήρια γραμμή Με την επιφύλαξη του άρθρου 227 παράγραφος 2 των εκτελεστικών μέτρων, κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ως αθροίσματος των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για το υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αντικατοπτρίζουν τυχόν οφέλη διαφοροποίησης μεταξύ κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης ή μεταξύ κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης Οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν τυχόν αρνητικές θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας ως μηδενικές πριν από την άθροιση των εν λόγω ποσών με τυχόν θετικές θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης. Κατευθυντήρια γραμμή 13 Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου όταν υπάρχουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης: εσωτερικό υπόδειγμα Σύμφωνα με το άρθρο 234 στοιχείο β) σημείο ii) των εκτελεστικών μέτρων οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 12/17

13 α) λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο υπολογισμού των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης β) λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα μέτρησης των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης συνυπολογίζει τυχόν περιορισμούς στη διαφοροποίηση οι οποίοι προκύπτουν από την ύπαρξη κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και γ) παρέχουν σε εποπτικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) τη φύση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων εντός κάθε σχετικού κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης και τον τρόπο με τον οποίο ταυτίζονται ή διαφέρουν από τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε άλλα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και στο υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης τον βαθμό συσχέτισης των κινδύνων που άπτονται των εν λόγω τομέων δραστηριοτήτων ιστορικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τις ζημίες που προκύπτουν οι οποίες επηρεάζουν διάφορα τμήματα των δραστηριοτήτων το σκεπτικό και τη φύση των περιορισμών που επηρεάζουν κάθε σχετικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης επεξήγηση της πηγής διαφοροποίησης σε σχέση με τους εν λόγω περιορισμούς και προσδιορισμό των βασικών μεταβλητών από τις οποίες προκύπτουν εξαρτήσεις ανάλυση της μη γραμμικής εξάρτησης και κάθε ουσιώδους έλλειψης διαφοροποίησης στο πλαίσιο ακραίων σεναρίων τον βαθμό στον οποίο τα στοιχεία που παρέχονται στα σημεία i) έως vi) υποστηρίζουν την παρατήρηση αποτελεσμάτων διαφοροποίησης μεταξύ κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης ή μεταξύ των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης Σύμφωνα με το άρθρο 234 στοιχείο β) σημείο ii) των εκτελεστικών μέτρων οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογούν: α) τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη διαφοροποίησης στο εσωτερικό υπόδειγμα β) εάν οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης είναι τεκμηριωμένες σε εμπειρική βάση σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.30 στοιχείο γ). Κατευθυντήρια γραμμή 14 Εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού σε παρόμοια κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης Όταν μια επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού σε πολλαπλά κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης που παρουσιάζουν παρόμοια 13/17

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2015 L 347/1285 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1423/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση EIOPA regular use EIOPA-BoS-19/040 EL 19 Φεβρουαρίου 2019 Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συστάσεις Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5463 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/17.12.2018 Θέμα 2: Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA-BoS-14/173 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων EIOPA-BoS-14/168 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την αντιμετώπιση της φιλοκυκλικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR 15/04/2019 ESMA70-151-1496

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 303 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 303 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 32 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2018 Αρ. 4642, 12.3.2018 Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο 04/10/2018 JC 2018 35 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 324/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1187/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Οκτωβρίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 236/14 14.9.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1542 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ομίλου - Σύνοψη

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ομίλου - Σύνοψη Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ομίλου - Σύνοψη φ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Παρατίθεται η σύνοψη της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Ομίλου που αφορά στα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2019/03 6 Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2019/03 6 Μαρτίου 2019 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση της ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) που είναι κατάλληλη για περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD))

Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9. Πρόταση κανονισμού (COM(2016)0850 C8-0158/ /0360B(COD)) 23.11.2017 A8-0255/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Peter Simon A8-0255/2017 Μεταβατική περίοδος για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα