Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης"

Transcript

1 EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Εισαγωγή 1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (εφεξής «κανονισμός EIOPA») 1, η EIOPA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετίζονται με το άρθρο 99 στοιχείο β) και το άρθρο 111 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «οδηγία Φερεγγυότητα II») 2, καθώς και με τα άρθρα 80, 81, 216 και 217 των εκτελεστικών μέτρων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο την προώθηση μιας συνεπούς μεθόδου, παρέχοντας στις επιχειρήσεις και τις εποπτικές αρχές συνδρομή ώστε: α) να προσδιορίζουν εάν τυχόν στοιχεία ιδίων κεφαλαίων έχουν μειωμένη ικανότητα πλήρους απορρόφησης των ζημιών στη βάση συνεχούς λειτουργίας λόγω έλλειψης δυνατότητας μεταφοράς εντός της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα εθνικά, νομικά πλαίσια και τα πλαίσια προϊόντων στα κράτη μέλη, από τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω στοιχείων ιδίων κεφαλαίων β) να καθορίζουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που εμπίπτουν στο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης προσδιορίζοντας τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που σχετίζονται με στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που υπόκεινται σε περιορισμούς γ) να υπολογίζουν τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης όταν αυτές υπολογίζονται με χρήση του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου ή ενός εσωτερικού υποδείγματος δ) να συγκρίνουν το ποσό των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων που υπόκεινται σε περιορισμούς εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης με τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ε) οι επιχειρήσεις να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας όταν υφίσταται ένα ή περισσότερα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης 1 ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 335 της , σ ΕΕ L 12 της , σ /17

3 στ) στην περίπτωση στην οποία υπολογίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας με χρήση εσωτερικού υποδείγματος, η φύση των αποδείξεων τις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στις εποπτικές αρχές προκειμένου οι τελευταίες να αξιολογούν το σύστημα μέτρησης των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ουσιώδεις περιορισμούς της διαφοροποίησης οι οποίοι προκύπτουν από την ύπαρξη κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης Η απαίτηση υπολογισμού των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας όσον αφορά ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης δεν επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση να τηρούν εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ένα ποσό ιδίων κεφαλαίων που να ισούται ή να υπερβαίνει τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Ωστόσο, όταν το ποσό των ιδίων κεφαλαίων εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης υπολείπεται των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας εκτός εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης και εντός των υπόλοιπων τμημάτων της επιχείρησης επαρκούν από κοινού για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, αφού εφαρμοστούν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 82 των εκτελεστικών μέτρων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, με εξαίρεση τις κατευθυντήριες γραμμές 1 έως 5, είναι συναφείς για τον χειρισμό χαρτοφυλακίων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα οποία εφαρμόζεται προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης κατόπιν έγκρισης των εποπτικών αρχών Εάν δεν παρέχεται ορισμός στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου Κατευθυντήρια γραμμή 1 Χαρακτηριστικά και πεδίο των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης 1.9. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης με βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι η ύπαρξη περιορισμού στα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε βάση συνεχούς λειτουργίας, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή περιορισμού σε ίδια κεφάλαια εντός των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης β) τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης ενδέχεται να προκύψουν όταν η συμμετοχή στα κέρδη αποτελεί μέρος της ρύθμισης, αλλά και όταν δεν υφίσταται συμμετοχή στα κέρδη γ) παρότι τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κλειστής διάρθρωσης θα πρέπει να αποτελούν μια αναγνωρίσιμη μονάδα, ωσάν το κεφαλαίο κλειστής διάρθρωσης να αποτελούσε χωριστή επιχείρηση, δεν είναι απαραίτητο τα εν λόγω στοιχεία να υπόκεινται σε κοινή διαχείριση ως χωριστή μονάδα ή να 3/17

4 αποτελούν χωριστό υπο-κεφάλαιο για να προκύψει κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης δ) όταν τα έσοδα ή οι αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού στο κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης υπόκεινται επίσης στη ρύθμιση για το κεφαλαίο κλειστής διάρθρωσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να τα εντοπίσουν ανά πάσα στιγμή, δηλαδή οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσδιορίζουν τα στοιχεία ως καλυπτόμενα από ή υποκείμενα στη ρύθμιση από την οποία προκύπτουν τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης. Κατευθυντήρια γραμμή 2 - Ρυθμίσεις και προϊόντα τα οποία εν γένει δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι ακόλουθες ρυθμίσεις και προϊόντα εν γένει δεν εμπίπτουν στο πεδίο των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης: α) συμβατικά προϊόντα που συνδέονται με μερίδια, όπως ορίζεται στο άρθρο 132 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ β) συμβατικά προϊόντα που συνδέονται με δείκτη μετοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 132 παράγραφος 3 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ γ) προβλέψεις, περιλαμβανομένων τεχνικών προβλέψεων και προβλέψεων εξίσωσης και αποθεματικών που δημιουργούνται σε λογαριασμούς ή οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάσσονται βάσει των απαιτήσεων που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία δεν αποτελούν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης αποκλειστικά και μόνο επειδή έχουν δημιουργηθεί στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις δ) συμβατική αντασφαλιστική δραστηριότητα υπό την προϋπόθεση ότι από μεμονωμένες συμβάσεις δεν προκύπτουν περιορισμοί στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ε) στοιχεία ενεργητικού κάλυψης και παρόμοιες ρυθμίσεις που δημιουργούνται για την προστασία των αντισυμβαλλομένων σε περίπτωση διαδικασιών εκκαθάρισης, είτε για τους αντισυμβαλλομένους της επιχείρησης συνολικά είτε για μεμονωμένους τομείς ή ομάδες αντισυμβαλλομένων της επιχείρησης, περιλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού που αναγνωρίζονται στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 275 στοιχείο α) και το άρθρο 276 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (το ειδικό μητρώο) στ) διαχωρισμός των δραστηριοτήτων κλάδου ζωής και κλάδου ζημιών σε μεικτές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες κλάδου ζωής και κλάδου ζημιών ή ασφάλισης υγείας όπως ορίζονται στα άρθρα 73 και 74 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, χωρίς να απορρίπτεται το ενδεχόμενο ότι μπορεί και πάλι να προκύψει ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης εντός ενός εκ των συστατικών μερών ή και στα δύο συστατικά μέρη των μεικτών επιχειρήσεων ανάλογα με τη φύση της υποκείμενης δραστηριότητας 4/17

5 ζ) τα πλεονάζοντα κεφάλαια δεν συνιστούν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι πλεονάζοντα κεφάλαια ωστόσο, μπορεί να αποτελούν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης εφόσον προκύπτουν εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης η) μεταβίβαση χαρτοφυλακίου σε μια επιχείρηση στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης δραστηριότητας, όταν ο διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού όσον αφορά την υφιστάμενη δραστηριότητα της παραλήπτριας επιχείρησης από τα στοιχεία ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου δεν συνιστά κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, εφόσον ο εν λόγω διαχωρισμός εφαρμόστηκε βάσει εθνικού δικαίου για την προστασία της υφιστάμενης δραστηριότητας από το κεφάλαιο που μεταβιβάζεται αποκλειστικά σε προσωρινή βάση θ) εμπειρικά κεφάλαια όταν οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μερίδιο από την εμπειρία του κεφαλαίου με κάποιον τρόπο, κατά κανόνα ένα ελάχιστο προκαθορισμένο ποσοστό, που ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και δεν έχουν δικαίωμα σε ποσά που δεν διανέμονται σύμφωνα με τον εν λόγω καθορισμένο μηχανισμό κατανομής των κερδών. Τα ποσά που διανέμονται σε αντισυμβαλλομένους περιλαμβάνονται στις τεχνικές προβλέψεις. Τα ποσά που δεν διανέμονται σε αντισυμβαλλομένους είναι πλήρως μεταβιβάσιμα, μπορούν να επιστραφούν στους μετόχους ή σε άλλους παρόχους κεφαλαίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών όποτε και όταν προκύπτουν ή ενδέχεται, αλλά δεν απαιτείται, να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των παροχών σε αντισυμβαλλομένους και μπορούν ως εκ τούτου να αποτελούν μέρος των ιδίων κεφαλαίων που δεν υπόκεινται σε περιορισμό. Κατευθυντήρια γραμμή 3 Περιορισμοί από τους οποίους προκύπτουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τη φύση τυχόν περιορισμών που επηρεάζουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια εντός των δραστηριοτήτων τους και τις συνδεδεμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τις συμβάσεις, τους αντισυμβαλλομένους ή τους κινδύνους για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και ίδια κεφάλαια Για τον προσδιορισμό τυχόν περιορισμών από τους οποίους προκύπτει ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον: α) τους συμβατικούς όρους β) κάθε χωριστή νομική ρύθμιση η οποία ισχύει επιπλέον των όρων ενός ασφαλιστηρίου γ) διατάξεις στα άρθρα, καταστατικά και λοιπά έγγραφα από τις οποίες προκύπτει η συγκρότηση ή η οργάνωση της επιχείρησης δ) την εθνική νομοθεσία ή τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τον σχεδιασμό προϊόντων ή τη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και των 5/17

6 αντισυμβαλλομένων τους: τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης προκύπτουν όταν, λόγω νομικών διατάξεων περί προστασίας του γενικού συμφέροντος σε ένα κράτος μέλος, μια επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού μόνο για τους σκοπούς ενός συγκεκριμένου μέρους των δραστηριοτήτων της ε) διατάξεις δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο είτε εφαρμόζονται άμεσα στ) ρυθμίσεις που ορίζονται με απόφαση δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής οι οποίες απαιτούν τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων ή την επιβολή περιορισμών σε αυτά προκειμένου να προστατευτεί μία ή περισσότερες ομάδες αντισυμβαλλομένων Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους περιορισμούς που επηρεάζουν τα στοιχεία ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια και οι οποίοι υφίστανται τη στιγμή του υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία εφαρμόζονται οι περιορισμοί αυτοί σε βάση συνεχούς λειτουργίας. Κατευθυντήρια γραμμή 4 Εύρος χειρισμού των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις που προσδιορίζουν χαρακτηριστικά και περιορισμούς από τους οποίους προκύπτουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης πρέπει τουλάχιστον να συγκρίνουν τις ρυθμίσεις εντός των δραστηριοτήτων τους με τα ακόλουθα είδη κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης: α) κεφάλαιο στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού που αφορά δραστηριότητα με συμμετοχή στα κέρδη («με κέρδη») το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο για την κάλυψη ζημιών που προκύπτουν σε σχέση με συγκεκριμένους αντισυμβαλλομένους ή σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους και όταν υφίστανται τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: (i) (ii) (iii) (iv) οι αντισυμβαλλόμενοι εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης έχουν διακριτά δικαιώματα σχετικά με άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού, και την απόδοση των εν λόγω στοιχείων, που βρίσκονται εντός του εν λόγω κεφαλαίου για την εκπλήρωση υποχρεώσεων ή ζημιών που προκύπτουν εκτός του κεφαλαίου γενικά διατηρείται θετική διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού εντός του κεφαλαίου και η θετική αυτή διαφορά συνίσταται σε περιορισμένα ίδια κεφάλαια, δεδομένου ότι η χρήση της υπόκειται στους περιορισμούς που αναφέρονται στο σημείο ii) γενικά, υφίσταται συμμετοχή στα κέρδη εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης με την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι λαμβάνουν ένα ελάχιστο μερίδιο των κερδών που παράγονται από το κεφάλαιο και τα οποία διανέμονται με πρόσθετες παροχές ή 6/17

7 χαμηλότερα ασφάλιστρα και, ανάλογα με την περίπτωση, οι μέτοχοι ενδέχεται να λάβουν στη συνέχεια το υπόλοιπο των εν λόγω κερδών β) νομικά δεσμευτική ρύθμιση ή καταπίστευμα που δημιουργείται προς όφελος των αντισυμβαλλομένων, όταν, στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου ή ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχει συμφωνία που προβλέπει την τοποθέτηση ορισμένων εσόδων ή στοιχείων ενεργητικού σε καταπίστευμα ή την υπαγωγή τους σε νομικά δεσμευτική ρύθμιση ή χρέωση προς όφελος των συγκεκριμένων αντισυμβαλλομένων γ) κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης τα οποία αντικατοπτρίζουν τους περιορισμούς σε συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού ή σε ίδια κεφάλαια όπως ορίζεται στα άρθρα, καταστατικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση ή η οργάνωση της επιχείρησης δ) κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης τα οποία προκύπτουν για να αντικατοπτρίσουν την επίπτωση των περιορισμών ή των ρυθμίσεων που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο ε) ρυθμίσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ και των εκτελεστικών μέτρων: (i) (ii) άρθρο 304 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, το οποίο θεσπίζει απαίτηση για κλειστή διάρθρωση όσον αφορά τις δραστηριότητες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών και άλλων συνταξιοδοτικών παροχών. Κατά συνέπεια, για το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης αυτού του είδους πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσαρμογής σε ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 81 των εκτελεστικών μέτρων. Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται η απαίτηση του άρθρου 217 των εκτελεστικών μέτρων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ως αθροίσματος των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και για το υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης, καθώς το άρθρο 304 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ επιτρέπει την αναγνώριση των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων διαφυλάσσονται σε άλλο κράτος μέλος άρθρο 4 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, το οποίο προβλέπει την επιλογή των κρατών μελών να εφαρμόζουν συγκεκριμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας στις δραστηριότητες παροχής επαγγελματικών συντάξεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βάσει απαίτησης για διαμόρφωση κλειστής διάρθρωσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εν λόγω δραστηριότητας. Η διάταξη αυτή μπορεί να είναι συναφής όσον αφορά δραστηριότητες που αντιμετωπίζονται κατ αυτόν τον τρόπο για επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει έγκριση βάσει του άρθρου 304 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των άρθρων 81 και 7/17

8 217 των εκτελεστικών μέτρων. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 το άρθρο 308β σημείο 15) της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ παρέχει ένα μεταβατικό μέτρο για τη δραστηριότητα αυτή επιτρέποντας τη χρήση νόμων, κανονιστικών διατάξεων και διοικητικών διατάξεων που εγκρίνονται από κράτη μέλη σχετικά με τα συναφή άρθρα της οδηγίας 2002/83/ΕΚ Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η μειωμένη μεταβιβασιμότητα στοιχείων ενεργητικού και το μειωμένο περιθώριο εφαρμογής της διαφοροποίησης μεταξύ του δεσμευμένου χαρτοφυλακίου της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης σημαίνει ότι οι αξιολογήσεις, οι παραδοχές και οι υπολογισμοί που ορίζονται στα άρθρα 81, 216, 217 και 234 των εκτελεστικών μέτρων ισχύουν στα εν λόγω χαρτοφυλάκια της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές 6 έως 17 όταν διαθέτουν χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης. Κατευθυντήρια γραμμή 5 Σημαντικότητα Όταν ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης δεν είναι σημαντικό, δυνάμει του άρθρου 81 των εκτελεστικών μέτρων επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να εξαιρούν το συνολικό ποσό των περιορισμένων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων από το επιλέξιμο ποσό για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας και των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 216 των εκτελεστικών μέτρων, οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να υπολογίσουν μια θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας για το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης που δεν είναι σημαντικά στο υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης. Τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού θα αποτελούν μέρος του υπολογισμού των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζουν τη σημαντικότητα ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης αξιολογώντας: α) τους κινδύνους που προκύπτουν ή καλύπτονται από το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης β) τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης γ) το ποσό των περιορισμένων ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, τη μεταβλητότητα των εν λόγω ποσών με την πάροδο του χρόνου και το ποσοστό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχεί σε περιορισμένα ίδια κεφάλαια δ) το ποσοστό των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης 8/17

9 ε) τον πιθανό αντίκτυπο του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας λόγω του μειωμένου περιθωρίου για εφαρμογή διαφοροποίησης κινδύνου. Κατευθυντήρια γραμμή 6 Στοιχεία ενεργητικού σε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τα στοιχεία ενεργητικού σε ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ως τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τυχόν συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού ή ομάδες στοιχείων ενεργητικού, και τυχόν συναφείς ταμειακές ροές, τα οποία περιορίζονται από τις ρυθμίσεις από τις οποίες προκύπτει το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή 3. Κατευθυντήρια γραμμή 7 Στοιχεία παθητικού σε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσδιορίζουν τα στοιχεία παθητικού σε ένα κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ως τα στοιχεία που περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία παθητικού που είναι δυνατό να αποδοθούν δεόντως στα ασφαλιστήρια ή σε κινδύνους που καλύπτονται από το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή αυτά για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία ενεργητικού που υπόκεινται σε περιορισμό. Κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων παθητικού ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης σε σχέση με τη συμμετοχή στα κέρδη, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν στα στοιχεία παθητικού βέλτιστης εκτίμησης τυχόν μελλοντικές έκτακτες παροχές τις οποίες αναμένεται να καταβάλει η επιχείρηση Οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αποτίμηση των στοιχείων παθητικού, περιλαμβανομένων κατά περίπτωση των μελλοντικών έκτακτων παροχών, που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι ίδια με την αποτίμηση η οποία θα είχε προκύψει για αυτά τα στοιχεία παθητικού εάν δεν περιλαμβάνονταν σε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης. Κατευθυντήρια γραμμή 8 Μελλοντικές μεταβιβάσεις σε μετόχους Κατά την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 2 των εκτελεστικών μέτρων, οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν ότι μελλοντικές μεταβιβάσεις που αναλογούν σε μετόχους: α) είναι συναφείς μόνο στο πλαίσιο δραστηριότητας με συμμετοχή στα κέρδη β) δημιουργούνται όταν οι αντίστοιχες μελλοντικές έκτακτες παροχές αναγνωρίζονται στη βέλτιστη εκτίμηση των στοιχείων παθητικού γ) αποτελούν μέρος της θετικής διαφοράς μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, και όχι στοιχείο παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης δ) περιλαμβάνουν μεταβιβάσεις οι οποίες σχετίζονται με δηλωμένες παροχές που περιλαμβάνονται ήδη σε εγγυημένες παροχές αλλά όταν η αντίστοιχη 9/17

10 διανομή σε μετόχους δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμη εκτός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης. Κατευθυντήρια γραμμή 9 Υπολογισμός των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης: τυποποιημένος μαθηματικός τύπος Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες όταν εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 217 των εκτελεστικών μέτρων: α) κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας σε στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ωσάν το κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης να ήταν χωριστή επιχείρηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν απαίτηση κεφαλαιακής επάρκειας για τον λειτουργικό κίνδυνο καθώς και κάθε σχετική προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων β) κατά την άθροιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το δυσμενέστερο σενάριο για την επιχείρηση ως σύνολο για κάθε υποενότητα και ενότητα κινδύνου με χρήση της διαδικασίας άθροισης του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 104 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίζουν διαφοροποίηση των κινδύνων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης γ) η απαίτηση κεφαλαιακής επάρκειας στο επίπεδο κάθε κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης πρέπει να υπολογίζεται χωρίς το αποτέλεσμα μείωσης του κινδύνου τυχόν μελλοντικών έκτακτων παροχών. Όταν υφίσταται συμμετοχή στα κέρδη, οι παραδοχές σχετικά με τη μεταβολή των μελλοντικών ποσοστών συμμετοχής στα κέρδη πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την επίπτωση της απότομης πτώσης στο επίπεδο του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, περιλαμβανομένης της επίπτωσης στην αξία των μελλοντικών μεταβιβάσεων που αναλογούν σε μετόχους, καθώς και κάθε συμβατική, νομική ή καταστατική απαίτηση που διέπει τον μηχανισμό συμμετοχής στα κέρδη δ) εφόσον, συνεπεία των σεναρίων αμφίδρομης ροής, ο λειτουργικός κίνδυνος για το δυσμενέστερο σενάριο είναι αρνητικός -ακόμη και αφού ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε πιθανή αύξηση των στοιχείων παθητικού λόγω μηχανισμών συμμετοχής στα κέρδη- και, ως εκ τούτου, θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των βασικών ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, τότε η τιμή του κινδύνου θα πρέπει να θεωρηθεί μηδενική. 10/17

11 Κατευθυντήρια γραμμή 10 Υπολογισμός των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης: εσωτερικό υπόδειγμα Για τον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 στοιχείο α) των εκτελεστικών μέτρων, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι: α) το εσωτερικό υπόδειγμα είναι ικανό να υπολογίσει τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης, ωσάν κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης να αποτελούσε χωριστή επιχείρηση που αναπτύσσει μόνο με τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης β) ο υπολογισμός κάθε θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας συνάδει με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου γ) οι τεχνικές μείωσης του κινδύνου και οι μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας κάθε κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι συνεπείς προς τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου και τις μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης που λαμβάνονται υπόψη για τη δραστηριότητα κλειστής διάρθρωσης στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου, καθώς και προς την κατευθυντήρια γραμμή 9 δ) η μεθοδολογία και οι παραδοχές που εφαρμόζονται στον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για τους σκοπούς κάθε κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης πρέπει να είναι συνεπείς προς αυτές που χρησιμοποιούνται για τα ίδια είδη στοιχείων ενεργητικού, στοιχείων παθητικού και κινδύνων στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου ε) χρησιμοποιούνται μόνο τεχνικές μετριασμού των κινδύνων, μελλοντικές ενέργειες της διοίκησης, μεθοδολογίες ή παραδοχές για τον υπολογισμό των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου, όταν αυτό απαιτείται για τον υπολογισμό σύμφωνων θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, και τεκμηριώνεται η αιτιολόγηση τυχόν διαφορών. Κατευθυντήρια γραμμή 11 Καθορισμός του κατά πόσον τα περιορισμένα ίδια κεφάλαια εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης υπερβαίνουν τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας: τυποποιημένος μαθηματικός τύπος και εσωτερικό υπόδειγμα Οι επιχειρήσεις πρέπει να συγκρίνουν το ποσό των περιορισμένων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης με τις θεωρητικές 11/17

12 κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης που υπολογίζεται, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές 9 ή Η επίπτωση της προσαρμογής που απαιτείται βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 2 των εκτελεστικών μέτρων είναι να επιτρέπεται η συμβολή μόνο ενός ποσού ιδίων κεφαλαίων που ισούται με τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας στην κάλυψη των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου και στην κάλυψη των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας Εάν το ποσό ιδίων κεφαλαίων εντός ενός κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ισούται ή είναι μικρότερο από τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να προβαίνουν σε προσαρμογές των ιδίων κεφαλαίων δεδομένου ότι δεν υφίστανται περιορισμένα ίδια κεφάλαια με θετική διαφορά από τις θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα ίδια κεφάλαια εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης είναι διαθέσιμα για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας και των απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Κατευθυντήρια γραμμή 12 Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου όταν υπάρχουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης: τυποποιημένος μαθηματικός τύπος Κατά τον υπολογισμό χωριστής θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης για το υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εν λόγω υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης ως χωριστή επιχείρηση και να εφαρμόζουν την κατευθυντήρια γραμμή Με την επιφύλαξη του άρθρου 227 παράγραφος 2 των εκτελεστικών μέτρων, κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας ως αθροίσματος των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για το υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αντικατοπτρίζουν τυχόν οφέλη διαφοροποίησης μεταξύ κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης ή μεταξύ κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης Οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούν τυχόν αρνητικές θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας ως μηδενικές πριν από την άθροιση των εν λόγω ποσών με τυχόν θετικές θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης. Κατευθυντήρια γραμμή 13 Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της επιχείρησης ως συνόλου όταν υπάρχουν κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης: εσωτερικό υπόδειγμα Σύμφωνα με το άρθρο 234 στοιχείο β) σημείο ii) των εκτελεστικών μέτρων οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 12/17

13 α) λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο υπολογισμού των θεωρητικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για κάθε κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης β) λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα μέτρησης των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης συνυπολογίζει τυχόν περιορισμούς στη διαφοροποίηση οι οποίοι προκύπτουν από την ύπαρξη κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και γ) παρέχουν σε εποπτικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) τη φύση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων εντός κάθε σχετικού κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης και τον τρόπο με τον οποίο ταυτίζονται ή διαφέρουν από τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε άλλα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και στο υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης τον βαθμό συσχέτισης των κινδύνων που άπτονται των εν λόγω τομέων δραστηριοτήτων ιστορικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τις ζημίες που προκύπτουν οι οποίες επηρεάζουν διάφορα τμήματα των δραστηριοτήτων το σκεπτικό και τη φύση των περιορισμών που επηρεάζουν κάθε σχετικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης επεξήγηση της πηγής διαφοροποίησης σε σχέση με τους εν λόγω περιορισμούς και προσδιορισμό των βασικών μεταβλητών από τις οποίες προκύπτουν εξαρτήσεις ανάλυση της μη γραμμικής εξάρτησης και κάθε ουσιώδους έλλειψης διαφοροποίησης στο πλαίσιο ακραίων σεναρίων τον βαθμό στον οποίο τα στοιχεία που παρέχονται στα σημεία i) έως vi) υποστηρίζουν την παρατήρηση αποτελεσμάτων διαφοροποίησης μεταξύ κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης ή μεταξύ των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπόλοιπου μέρους της επιχείρησης Σύμφωνα με το άρθρο 234 στοιχείο β) σημείο ii) των εκτελεστικών μέτρων οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογούν: α) τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι θεωρητικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη διαφοροποίησης στο εσωτερικό υπόδειγμα β) εάν οι παραδοχές στις οποίες βασίζεται το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων διαφοροποίησης είναι τεκμηριωμένες σε εμπειρική βάση σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.30 στοιχείο γ). Κατευθυντήρια γραμμή 14 Εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού σε παρόμοια κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης Όταν μια επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού σε πολλαπλά κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης που παρουσιάζουν παρόμοια 13/17

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA-BoS-14/173 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις 04/02/2016 ESMA/2015/1787 EL Πίνακας περιεχόμενων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA-BoS-14/253 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ταξινόμηση ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/11 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Σύµφωνα µε το σχέδιο Οδηγίας Solvency II, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την 10 η Ιουνίου 2007, η οικονοµική και κοινωνική σηµασία της Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14263/14 EF 259 ECOFIN 913 DELACT 195 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 1 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ 2016 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Γ. EIOPA STRESS TEST Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2016 COM(2015) 685 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίδραση του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ)

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ )

(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/ ) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 - ΙΒ 19 - ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18, ΙΒ19

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα