Ν.Δ της 24/ (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων."

Transcript

1 Ν.Δ της 24/ (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα, εφόσον γίνεται ρητή παραπομπή σ` αυτές από τις διατάξεις του ΝΔ 3843/ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 παρ. 6 του ΝΔ 4486/ 1965 (Α` 131) ορίζεται ότι: "Η αληθής έννοια των διατάξεων των Ν.Δ. 3323/1955 και 3843/1958 των αφορωσών εις τον προσδιορισμόν των καθαρών κερδών, είναι ότι, επί επιχειρήσεων ασχολουμένων εις την ανέγερσιν και πώλησιν οικοδομών, εις περίπτωσιν καθ` ην η διάθεσις των οικοδομημάτων εν γένει, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ της οικοδομής, πραγματοποιείται εντός πλειόνων της μιας χρήσεων, ενεργείται καθ` εκάστην χρήσιν, πλην της τελευταίας, προσωρινός προσδιορισμός του καθαρού κέρδους διά τα εντός ταύτης διατεθέντα διαμερίσματα κλπ., διά της εφαρμογής συντελεστού καθαρού κέρδους διά τα εντός ταύτης διατεθέντα διαμερίσματα κλπ". Βλ. εις τέλος κειμένου νόμου την Εισηγ. Εκθεσιν και συζητήσεις επ` αυτού. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 εδ. ε` του ΑΝ 543/ 1968 (Α` 204): "Μειούται από του οικονομικού έτους 1969, κατά 50% ο φορολογικός συντελεστής διά τα μη διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων τούτων των υπαγομένων εις την φορολογίαν εισοδήματος βάσει του ΝΔ 3843/1958 "περί φορολογίας εισοδήματος Ν.Π." ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. στ` του ΝΔ 1077/1971 (Α 273): "Κατ`εξαίρεσιν διατηρούνται εν ισχύϊ αι εν τη φορολογία εισοδήματος απαλλαγαί αι προβλεπόμεναι υπό των κάτωθι νόμων, ως ούτοι τροποποιηθέντες και συμπληρωθέντες ισχύουν: α)... στ) ΝΔ 3843/1958". *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλέπε νεώτερο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων στον Ν.2238/94 (Α 151) Επιβολή του φόρου Αρθρον 1.- Επιβάλλεται φόρος επί του συνολικού εκ πάσης πηγής καθαρού εισοδήματος του κτωμένου υπό παντός νομικού προσώπου των κατωτέρω κατηγοριών. Αρθρον 2. Ο κατά τον παρόντα νόμον φόρος επιβάλλεται καθ` έκαστον οικονομικόν έτος: λοιπών α) προκειμένου περί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ως και

2 νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρ. 3, επί του εκ πάσης πηγής καθαρού εισοδήματος αυτών του κτηθέντος κατά την διαχειριστικήν περίοδον της οποίας η λήξις εμπίπτει εις το από 1 Σεπτεμβρίου του προηγουμένου ημερολογιακού έτους μέχρι της 31 Αυγούστου του οικείου οικονομικού έτους χρονικόν διάστημα και β) προκειμένου περί των υποχρέων της παρ. 2 του άρθρ. 3, επί του συνολικού έκ πάσης πηγής καθαρού εισοδήματος αυτών του υπαγομένου εις την φορολογίαν του παρόντος νόμου και κτηθέντος κατά το αμέσως προηγούμενον ημερολογιακόν έτος. Υποκείμενον του φόρου Αρθρον Εις τον φόρον του παρόντος ν. διατ/τος υπόκεινται: α) αι ημεδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι, β) αι δημόσιαι, δημοτικαί και κοινοτικαί επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρος αποτελούσαι ή μη ίδια νομικά πρόσωπα, γ) οι κατά τον νόμον 602 συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, δ) αι αλλοδαπαί επιχειρήσεις αι λειτουργούσαι υφ` οιονδήποτε τύπον εταιρείας ως και οι πάσης φύσεως αλλοδαποί οργανισμοί οι αποβλέποντες εις την απόκτησιν οικονομικών ωφελειών. "ε. Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης". **Η περ.ε`προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρ.15 του Ν.2065/1992 (Α 113) και ισχύει,σύμφωνα με το άρθρ.77 για "κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής. Για τα νομικά πρόσωπα τα μη υπόχρεα σε σύνταξη ισολογισμού, καθώς και για αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958, οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν από το οικονομικό έτος 1993 και μετά για τα εισοδήματα, που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 1992 και στο εξής"

3 2. Ωσαύτως υπόκεινται εις τον φόρον τούτον και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρ.21 του Ν.1828/1989 (Α 2): "Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 2 και 3, 73α και 73β του ν.δ. 3323/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 12, περίπτωση γ` του Ν.1884/1990 (Α 81): "Επιβάλλεται ειδική εφάπαξ εισφορά: α)...β)... γ) Στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος όλων ανεξαιρέτως των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των συνεταιρισμών και ενώσεών τους, των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή εταιρίας και των αλλοδαπών οργανισμών, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3843/1958. Δεν επιβάλλεται εισφορά στα νομικά αυτά πρόσωπα που έχουν συσταθεί από και μετά." Αντικείμενον του φόρου Αρθρον 4. "Αντικείμενον του φόρου του παρόντος Ν.Δ/τος είναι: "α) Σε ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Ειδικά, σε ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος,που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά την αφαίρεση του μέρους αυτών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών

4 που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιμερισμός των συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα με το ύψος των φορολογούμενων εσόδων και των αφορολόγητων ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εσόδων. Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής, στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούμενα κέρδη, προστίθεται το μέρος των αφορολόγητων κερδών ή των φορολογούμενων κατ` ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου". "Επίσης, επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, αντικείμενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος". ***Η περ.α,η οποία είχε αντικατασταθεί με τα άρθρ.11 Ν.542/1977, 9 του Ν.1473/1984 (Α 127) και τροποποιηθεί με τις παρ.1 του άρθρ.12 του Ν.1882/1990 (Α 43),παρ.2 άρθρ.43 Ν.1892/1990 και παρ.1 άρθρ. 22 του Ν. 1921/1991 (A 12),αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρ. 15 του Ν. 2065/1992 (Α 113), τα δε δύο τελευταία εδάφια αυτής προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρ. 18 του Ν. 2166/ 1993 (Α` 137) και εφαρμόζονται για κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα, κατά περίπτωση, ποσά που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου Ειδικά, ως προς τα νομικά πρόσωπα που έκλεισαν ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 1992, βλ. παρ. 5 άρθρ. 18 του Ν. 2166/ ): ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 παρ.5 εδαφ.γ του Ν.1892/1990 (Α`

5 "Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 542/1977(με την οποία είχε αντικατασταθεί η περ. α`της παρ.2 του παρόντος άρθρου),η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμών καθώς και στους εκκαθαριστές νομικών προσώπων". β) επί υποχρέων της περιπτώσεως β` του άρθρ. 3 του παρόντος, το ολικόν καθαρόν εισόδημα ή κέρδος, γ)" Στους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και στις ενώσεις αυτών, στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, πριν από την αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη τους. Τα διανεμόμενα κέρδη και οι χορηγούμενες εκπτώσεις στα μέλη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη οι χορηγούμενες επί των τιμολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε διατιμημένα είδη και μέχρι των επιτρεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις ποσοστών". ***Η περ. γ` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2065/1992 (Α 113). δ) επί αλλοδαπών επιχειρήσεων λειτουργουσών υφ` οιονδήποτε τύπον εταιρείας ως και επί των πάσης φύσεως αλλοδαπών οργανισμών, οι οποίοι αποβλέπουσιν εις την απόκτησιν οικονομικών ωφελημάτων, το κτώμενον καθαρόν εισόδημα ή κέρδος εκ πάσης πηγής κειμένης εν Ελλάδι ως και το προκύπτον καθαρόν κέρδος εκ της εν Ελλάδι μονίμου εγκαταστάσεως της επιχειρήσεως κατά την έννοιαν του άρθρ. 4 του παρόντος νόμου. "Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία αποκτούν και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό

6 τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το μέρος αυτών που αναλογεί στα πιο πάνω εισοδήματα, το οποίο εξευρίσκεται με επιμερισμό ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία και των απαλλασσομένων ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης." την παρ. ως άνω ***Το ανωτέρω εντός " " εδάφιο το οποίο είχε προστεθεί με 2 του άρθρ. 22 του Ν. 1921/1991 (A 12), αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 15 του Ν. 2065/1992 (Α 113). " Επί αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών εγκατεστημένων ή μη εν Ελλάδι εκμεταλλευομένων πλοία ή αεροσκάφη υπό ξένην σημαίαν, υπόκειται εις φόρον, λογιζόμενον ως προκύπτον εν Ελλάδι το κέρδος εκ της μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων εν γένει ελληνικών λιμένων και αερολιμένων και μέχρι του λιμένος προορισμού ή μέχρι του αλλοδαπού λιμένος ή αερολιμένος επιβιβάσεως των επιβατών ή μεταφορτώσεως των εμπορευμάτων εις πλοίον ή αεροσκάφος ετέρας αλλοδαπής επιχειρήσεως". *** Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της περ. δ), προστέθηκε με το άρθρ.9 παρ.1 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ Α 221. παρ.3 ***Παραλείπεται εδάφιο το οποίο καταργήθηκε με το άρθρον 1 του ΑΝ 378/1968 (Α 82). ε) επί ημεδαπών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το προκύπτον εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή καθαρόν εισόδημα μόνον εκ της εκμισθώσεως οικοδομών ή γαιών ως και εκ κινητών αξιών. Δεν αποτελούν αντικείμενον φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως και τα πάσης φύσεως έτερα έσοδα τούτων τα πραγματοποιούμενα εν τη επιδιώξει της εκπληρώσεως του σκοπού αυτών, στ) επί αλλοδαπών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το εν τη ημεδαπή προκύπτον καθαρόν εισόδημα εκ πάσης πηγής. Δεν αποτελούν αντικείμενον φορολογίας τα

7 πάσης φύσεως έτερα έσοδα των νομικών προσώπων της παρούσης περιπτώσεως, τα πραγματοποιούμενα εν τη επιδιώξει της εκπληρώσεως του σκοπού αυτών. κερδών μετοχών ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. άρθρο 18 Ν.1731/1987, σχετικά με τη διανομή με τη μορφή χορηγήσεως κερδών στους εργαζόμενους καθώς και άρθρο 1-3 του ΠΔ 30/1988 ως προς τους όρους διάθεσης στους εργαζόμενους. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετ. με την παρακράτηση φόρου στην οποία υπόκεινται τα διανεμόμενα μερίσματα από μετοχές βλ. άρθρ.42 Ν.2065/1992 (Α 113). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 του Ν. 1731/1987 (Α` 161), όπως αυτό συμπληρώθηκε διά του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α` 101): "Ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές μεταλλευτικές και λατομικές ανώνυμες εταιρίες μπορούν να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920, με τη μορφή μετοχών τους στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Οι χορηγούμενες μετοχές στους εργαζόμενους θα προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για τον τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών που φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας αφαιρούνται, πέραν των ποσών που προβλέπονται από την περίπτωση α` του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1958, και το ποσό που διανέμεται στους εργαζόμενους με τη μορφή μετοχών. Το ποσό εισοδήματος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με τη μορφή μετοχών και το οποίο προέρχεται από τη διανομή κερδών της ανώνυμης εταιρίας απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. "Επίσης για το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης". Εννοια μονίμου εγκαταστάσεως εν Ελλάδι των αλλοδαπών νομικών προσώπων.

8 Αρθρον Διά την εφαρμογήν του παρόντος ν.δ. θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμος εν Ελλάδι εγκατάστασις της αλλοδαπής επιχειρήσεως ή οργανισμού, εφ` όσον ούτοι: α) Διατηρούσιν εν Ελλάδι έν ή πλείονα καταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία, αποθήκας, εργοστάσια ή εργαστήρια ως επίσης εγκαταστάσεις αποσκοπούσας εις την εκμετάλλευσιν φυσικών πόρων, ή β) προβαίνουσιν εις την βιομηχανοποίησιν πρώτων υλών ή επεξεργασίαν γεωργικών προιόντων δι`ιδίων εγκαταστάσεων ή διά της χρησιμοποιήσεως εγκαταστάσεων τρίτων εν Ελλάδι ενεργούντων κατ` εντολήν και διά λογαριασμόν των, ή "γ) Διεξάγουσιν εν Ελλάδι εργασίας ή παρέχουσιν υπηρεσίας μέσω αντιπροσώπου έχοντος εξουσιοδότησιν και δυναμένου να διαπραγματεύηται και συνάπτη συμβάσεις δια λογαριασμόν του νομικού προσώπου, επίσης και όταν αι εργασίαι ή υπηρεσίαι προσφέρονται άνευ αντιπροσώπου, εφ` όσον αφορώσιν είτε εις την κατάρτισιν μελετών ή σχεδίων είτε εις την διεξαγωγήν ερευνών εν γένει ή αι εργασίαι ή υπηρεσίαι αύται τυγχάνουσι τεχνικής ή επιστημονικής εν γένει φύσεως ή" *** Η περ. γ) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ (Α 221). δ) διατηρούσιν απόθεμα εμπορευμάτων εκ του οποίου εκτελούν παραγγελίας διά λογαριασμόν των, ή (ε`-στ`) *** Οι περ.ε`και στ`καταργήθηκαν από και η περ. ζ`αναριθμήθηκε σε περ.ε` με την παρ.5 του άρθρ.6 του Ν.1591/1986. "ε) (ζ) συμμετέχουσιν εις εδρεύουσαν εν Ελλάδι προσωπικήν εταιρίαν ή εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης". του παρ.5 *** Η ανωτέρω περίπτωση,πρώην ζ`,προστέθηκε με το άρθρο 4 ΝΔ 250/1973 (Α 334) και αναριθμήθηκε σε περ. ε`με την του άρθρ.6 του Ν.1591/1986.

9 "2. Προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας αυτής, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο τα εκατό (2%) των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την αλλοδαπή επιχείρηση." με ***Το πρώτο εδάφ. της παρ. 2 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.1828/1989 (Α 2 ),ισχύς από Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών θα καθορισθούν τα αναγκαία προς τούτο δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την ΥΑ (Οικον) Ε.11798/1985 που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω διατάξεως. Επίσης με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί το ποσοστό της παραγράφου αυτής να αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση". ***Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Ν. 1473/1984 (Α 127) και ισχύει,σύμφωνα με το εδάφ. ζ`του άρθρου 48 του ίδιου νόμου από για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά. 1. Απαλλάσσονται του φόρου: Απαλλαγαί εκ του φόρου. "Αρθρον 6. α) Το Ελληνικόν Δημόσιον περιλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων Δημοσίων υπηρεσιών, αίτινες λειτουργούν ως Ειδικά Ταμεία και οι Δήμοι και Κοινότητες διά τα πάσης φύσεως εισοδήματά των. "β) Τα εισοδήματα εξ οικοδομών γενικώς και εξ εκμισθώσεως γαιών των ιερών ναών, των ιερών μητροπόλεων, των ιερών μονών, της Αποστολικής Διακονίας, του Παναγίου Τάφου, του Αγίου ύορους, της Ιεράς Μονής Σινά

10 και της Ιεράς Μονής Πάτμου, ως και τα τεκμαρτά εισοδήματα εξ ακινήτων ανηκόντων εις δημοσίας, δημοτικάς και κοινοτικάς επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρος, αποτελούσας ή μη ίδια πρόσωπα και εις εκπαιδευτικά ιδρύματα μη ιδιωτικής φύσεως και χρησιμοποιουμένων διά την εγκατάστασιν και λειτουργίαν των". άρθρο 6 με ***Το εντός " " εδάφ. β`, όπως είχε αντικατασταθεί με το παρ. 1 του Ν.Δ. 1212/1972 (Α 133), αντικαταστάθηκε ως άνω την παρ. 1 του άρθρου 5 του ΝΔ 250/1973 (Α 334). "γ) Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία υφίστανται ή συνιστώνται νομίμως και επιδιώκουν αποδεδειγμένως σκοπούς κοινωφελείς διά τα εισοδήματα αυτών εξ οικοδομών γενικώς και εξ εκμισθώσεως γαιών". " Εξαιρετικώς τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και διά τα εισοδήματα εκ μερισμάτων εκ μετοχών ημεδαπών και αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών, ως και εκ τόκων εξ ομολογιών". *** Η περίπτωση γ) προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΝΔ ΝΔ 250/1973 (Α 334) το δε δεύτερο εδάφιο αυτής προστέθηκε διά της παρ.1 του άρθρ. 16 του Ν. 12/1975 (Α 34) και εφαρμόζεται (κατά την παρ.3 του ιδίου άρθρ.16 του Ν.12/1975,όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρ.7 του Ν. 542/1977 (Α 41) επί μερισμάτων κτωμένων από 1 Ιανουαρίυ 1975 και εφεξής. 2. Απαλλάσσονται του φόρου τα ακόλουθα εισοδήματα των επομένων νομικών προσώπων: εξ και και εξ την Α. Επί τω όρω της αμοιβαιότητος, τα τεκμαρτά εισοδήματα ακινήτων ανηκόντων εις ανεγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα χρησιμοποιουμένων υπ` αυτών διά την τέλεσιν της λατρείας των διεξαγωγήν θρησκευτικής φύσεως υπηρεσιών. Β. Επί τω όρω της αμοιβαιότητος, τα τεκμαρτά εισοδήματα ακινήτων ανηκόντων εις ξένα Κράτη και χρησιμοποιουμένων διά εγκατάστασιν των Πρεσβειών και Προξενείων των Κρατών τούτων. Γ. Τα υπό ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών κτώμενα κέρδη εκ της εκμεταλλεύσεως των υπό Ελληνικήν σημαίαν πλοίων των, υπαγόμενα κατά τας εκάστοτε διατάξεις, εις τον ειδικόν επί τούτων φόρον.

11 "Αν δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμός, σε περίπτωση διανομής τους με οποιαδήποτε μορφή, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8α του παρόντος". ***Το β`εδάφιο της περ.γ προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρ.15 του Ν.2065/1992 (Α 113). Δ. Επί τω όρω της αμοιβαιότητος, τα υπό των αλλοδαπών επιχειρήσεων εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων υπό ξένην σημαίαν και αεροσκαφών πραγματοποιούμενα κέρδη εν Ελλάδι. Ε) Τα υπό των κατά τας διατάξεις του Νόμου 602 "περί συνεταιρισμών" και άλλων Νόμων χαρακτηριζομένων ως γεωργικών συνεταιρισμών πρώτου και δευτέρου βαθμού κτώμενα εισοδήματα εκ της δραστηριότητος αυτών της εμπιπτούσης εις τον υπό του καταστατικού αυτών καθοριζόμενον σκοπόν. Εις την απαλλαγήν ταύτην δεν περιλαμβάνονται εν πάση περιπτώσει: 1) Τα εισοδήματα εξ εκμισθώσεως οικοδομών, εξ εκμισθώσεως γαιών και εκ κινητών αξιών, πλήν των τόκων εκ συναλλαγματικών και γραμματίων, εφ` όσον πηγάζουν εξ εμπορικών συναλλαγών ως και τόκων εκ δανείων ή πιστώσεως, εις τα μέλη του συνεταιρισμού. 2) τα κέρδη εκ πωλήσεως προϊόντων μετά προηγουμένην επεξεργασίαν αυτών ή διασκευήν δυναμένην να προσδώση εις ταύτα τον χαρακρήρα βιομηχανικών προϊόντων. Δέν θεωρείται ως βιομηχανική επεξεργασία ή διαλογή, εξευγενισμός, αποκάθαρσις, έκθλιψις, εκκόκισις, εκχύμωσις, αποφλοίωσις, παστερίωσις, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, ως και η απλή συσκευασία διά την συντήρησιν και μεταφοράν των γεωργικών προϊόντων εις τον τόπον της καταναλώσεως, ανεξαρτήτως των μέσων δι` ων γίνεται αύτη, 3) τα κέρδη εκ της πρός τρίτους λιανικής πωλήσεως γεωργικών εν γένει προϊόντων παραγωγής του συνεταιρισμού ή των μελών αυτού δι`

12 ιδίων πρατηρίων ή τη μεσολάβησει τρίτων ενεργούντων λιανικής πώλησις κατ` εντολήν και διά λογαριασμόν των, 4) τα κέρδη εκ της πωλήσεως εις τρίτους, μη μέλη του συνεταιρισμού, αγαθών εν γένει μη παραγομένων υπό του συνεταιρισμού ή των μελών αυτού ως και τα κέρδη εκ παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, μη μέλη του συνεταιρισμού. Εις τα εισοδήματα ταύτα συμψηφίζονται αι τυχόν ζημίαι εκ των απαλλασσομένων του φόρου κλάδων του συνεταιρισμού". ***Η περίπτωση Ε) προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 12/1975 (Α 34) και εφαρμόζεται (κατά την παρ.3 του ιδίου άρθρ.16 του Ν.12/1975,όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρ.7 του Ν. 542/1977 (Α 41), επί ισολογισμών ή διαχειρίσεων κλειομένων από 31 Δεκεμβρίου 1971 συμπεριλαμβανομένης και εφεξής". "ΣΤ) Η διαφορά υπερτιμήματος των υπό των Οικοδομικών Συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος πωλουμένων οικοπέδων, μόνον εις τα μέλη αυτών, εφ` όσον εμφανίζεται εις ειδικόν λογαριασμόν άποθεματικού και χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς δια την εκτέλεσιν εν γένει έργων κοινής ωφελείας προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του οικισμού δεν αποτελεί εισόδημα του Συνεταιρισμού. Εις περίπτωσι διανομής καθ` οιονδήποτε τρόπον του προκύψαντος υπερτιμήματος εις τα μέλη αυτών, φορολογείται βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων". 174) *** Η περ. ΣΤ`προστέθηκε με το άρθρ.47 του ν.820/78 (ΦΕΚ Α *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Βλ. και παρ.2 και 3 του άρθρ.7 του Ν. 542/1977 (Α 41): για την μη επιστροφή και συμψηφισμό των καταβληθέντων υπό των γεωργικών συνεταιρισμών ποσών φόρου εισοδήματος, διά τα εισοδήματα των οικονομικών ετών 1972, 1973 και ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρ. 99 του Ν. 1041/1980 (Α 75): " Αι διατάξεις της περιπτώσεως ΣΤ` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3843/1958, ως ετροποποιήθη υπό του αρθρου 47 του Ν.820/Ι978, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμουσών υποθέσεων, κατά την έναρξιν Ισχύος του παρόντος ενώπιον των Φορολογικών Αρχών των Διοικητικών Δικαστηρίων

13 εις οιονδήποτε βαθμόν". 3. Επίσης απαλλάσσονται του φόρου: α) Οι τόκοι των εν Ελλάδι πάσης φύσεως καταθέσεων εις ημεδαπάς Τραπέζας ή εις υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, νομίμως λειτουργουσών εν Ελλάδι. Ως τοιούτοι λογίζονται και οι τόκοι των εν γένει πιστώσεων και εμβασμάτων εκ της αλλοδαπής προς τα Τραπέζας ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα το απαλλασσόμενον όμως επιτόκιον τούτων δεν δύναται να υπερβή το επίσημον προεξοφλητικόν τοιούτον της χώρας της προελεύσεως. Εξαιρετικώς ο περιορισμός ούτος ο αφορών εις το απαλλασσόμενον επιτόκιον δεν ισχύει επί των τόκων εκ πιστώσεων και εμβασμάτων προκειμένης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953 "περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού", ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η απαλλαγή των τόκων καταθέσεων καταργήθηκε.βλ.άρθρ. 7 του ΝΔ 3323/1955. " β) Τα εκ των κινητών αξιών εισοδήματα των περιπτώσεων α έως και θ` του εδαφίου Β` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ τα κτώμενα υπό νομικών προσώπων υποκειμένων στη φορολογία του παρόντος." ***Η εντός " " περίπτωσις β`,όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.Δ.1212/1972 (Α 133), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.15 του άρθρ.19 του Ν.2166/1993 (Α 137).( Η αντικατασταθείσα διάταξη είχε ως εξής: "β) τα εκ των κινητών αξιών εισοδήματα των περιπτώσεων α` έως και ζ` του εδαφίου Β` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ 3323/1955 τα κτώμενα υπό νομικών προσώπων υποκειμένων εις την φορολογίαν του παρόντος". της γ) τα δυνάμει συμβάσεως, κεκυρωμένης διά νόμου, απαλασσόμενα φορολογίας εισοδήματα". ***Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του Ν.Δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α 273) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.σχετ. με απαλλαγή:1) τόκων ομολογιακών δανείων του Δημοσίου άρθρ.31 Ν.1914/1991, 2) τόκων ομολογιακών δανείων

14 Ε.Τ.Ε. άρθρ.107 παρ.3 Ν. 1892/1990,3)μερισμάτων και κερδών εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου άρθρ.16 Ν. 1969/1991 και κερδών εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από πώληση μετοχών άρθρ.5 Ν.1755/1988. Χρονική περίοδος προκύψεως του εισοδήματος Αρθρον Ως χρονική περίοδος, καθ` ην προκύπτει το εισόδημα, λαμβάνεται: α) Η εταιρική χρήσις ή το διαχειριστικόν έτος προκειμένου περί υποχρέων τηρούντων βιβλία τρίτης ή τετάρτης κατηγορίας του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων. β) Το ημερολογιακόν έτος εις τας λοιπάς περιπτώσεις. 2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων τεθέντων υπό εκκαθάρισιν, ως διαχειριστική περίοδος, διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου, λαμβάνεται η περιλαμβανομένη μεταξύ του χρόνου θέσεως αυτών υπό εκκαθάρισιν και του χρόνου λήξεως ταύτης. Προσδιορισμός εισοδήματος νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρ. 3. Αρθρον 8. "1. Για τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού εισοδήματος των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λαμβάνονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 2 ακαθάριστα έσοδα, από τα οποία ενεργούνται οι οριζόμενες στις παραγράφους 3 και 4 εκπτώσεις." ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρ.16 του Ν.2065/1992 (Α 113). "2. Ακαθάριστα έσοδα των κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 νομικών προσώπων είναι: α) το τίμημα των οριστικώς πραγματοποιηθεισών πωλήσεων ως και αι κτηθείσαι αμοιβαί εκ παροχής υπηρεσιών, β) τα κατά τας διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 31 παράγραφοι 1 και 2, 32, 34, 37, 38, 39, του Ν.Δ. 3323/1955, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, εισόδημα εξ οικοδομών, εξ εκμισθώσεως γαιών, εκ κινητών αξιών, εκ συμμετοχής εις άλλας εμπορικάς εν γένει επιχειρήσεις, εκ γεωργικών επιχειρήσεων, ως και παν εισόδημα εξ οιασδήποτε άλλης πηγής συμφώνως

15 προς την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 45 του αυτού, ως ανωτέρω, Ν.Διατάγματος 3323/1955". ***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 του Ν. 542/ "Από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου εκπίπτονται οι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955, δαπάνες απόκτησης του εισοδήματος." άνω ***Το πρώτο εδάφιον της παρ. 3,το οποίο είχε αντικατασταθεί με το άρθρ. 8 του Ν. 542/1977,αντικαταστάθηκε και πάλι ως με την παρ.2 του άρθρ.16 του Ν.2065/1992 (Α 113). Προκειμένου περί ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών εκπίπτονται, προς τούτοις, εκ των ακαθαρίστων εσόδων των διά τον προσδιορισμόν των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως: α) τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλειών ζωής. β) τα αποθεματικά προς κάλυψιν των εν ισχύι κινδύνων και γ) οι κρατήσεις δι` επισυμβάσας ζημίας, υπό τους ακολουθούς περιορισμούς: επί α) Τα μαθηματικά αποθεματικά των ασφαλειών ζωής υπολογίζονται τη βάσει των κανόνων της αναλογιστικής. β) Τα αποθεματικά προς κάλυψιν των εν ισχύϊ κινδύνων υπολογίζονται επί των καθαρών ασφαλίστρων επί συντελεστήν, όστις ορίζεται, κατά κλάδους, διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου. γ) Αι κρατήσεις αποζημιώσεων δι` επισυμβάσας ζημίας, λαμβάνονται, ως αύται καθορίζονται διά πραγματογνωμοσύνης, ήτις καταχωρείται υποχρεωτικώς εις το υπό της διατάξεως της παρ. 2Αγ του άρθρ. 13 του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενον βιβλίον επισυμβασών ζημιών, μειωμέναι κατά το ποσόν της επ` αυτών τυχόν συμμετοχής των αντασφαλιστών. Ως καθαρόν ασφάλιστρον νοείται, διά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, το ολικόν ποσόν του ασφαλίστρου, μειωμένον κατά το ποσόν του αντασφαλίστρου. ***Παραλείπεται το τρίτο εδάφιο της περ. γ`το οποίο καταργήθηκε με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Ν.Δ.4464/1964 (Α 221). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παράγρ. 1 του ΑΝ 396/1968 (Α 95): "Προς εξεύρεσιν των καθαρών κερδών των Τραπεζών, επιτρέπεται

16 όπως αντί της δι` οριστικών εγγραφών αποσβέσεως των επισφαλών απαιτήσεων, ως ορίζει η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3843/1958, ενεργείται έκπτωσις ποσοστού επί του ποσού του ετησίου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων των Τραπεζών, ως το ποσόν τούτο προκύπτει εκ των μηνιαίων λογιστικών καταθέσεων τούτων". άνω (Σχετικά με την έννοια των πραγματικών χορηγήσεων, βλ. το ως άρθρον του ΑΝ 396/1968). "4. Πλέον των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών εκπίπτονται και οι ακόλουθες: α. Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. β. Οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία στους κατόχους προνομιούχων μετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της. γ. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που βαρύνουν την ίδια την ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920". ***Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρ.16 του Ν.2065/1992 (Α 113).(Η αρχική παρ.4 είχε καταργηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 55 του Ν. 1041/1980). "5. Ως καθαρόν εισόδημα των αλλοδαπών επιχειρήσεων εκμεταλλευομένων πλοία και αεροσκάφη υπό ξένην σημαίαν λαμβάνεται ποσοστόν 10% των πραγματοποιουμένων ακαθαρίστων εσόδων εκ μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων εν γένει εξ ελληνικών λιμένων και αερολιμένων και μέχρι του λιμένος προορισμού ή μέχρι του αλλοδαπού λιμένος ή αερολιμένος επιβιβάσεως ή μεταφορτώσεως εις πλοίον ή αεροσκάφος ετέρας αλλοδαπής επιχειρήσεως".

17 "6. Προκειμένου περί αλλοδαπών επιχειρήσεων ή οργανισμών οι οποίοι δεν διατηρούν μόνιμον εγκατάστασιν εν Ελλάδι, κατά την έννοιαν του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, δια τον προσδιορισμόν των τυχόν εισοδημάτων αυτών εκ πηγών κειμένων εν Ελλάδι εφαρμόζονται αι ισχύουσαι εκάστοτε κατ` ιδίαν διατάξεις του Ν.Δ. 3323/1955, αι αναφερόμεναι εις τον προσδιορισμόν του εισοδήματος εκ των αυτών πηγών των φυσικών προσώπων". *** Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν και οι επόμενες παρ. έλαβαν τουs αριθμούs 7 και 8 με το άρθρ. 9 παρ. 6 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ Α 221. " 7. Για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος εφαρμόζονται κατ` αναλογία οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955. Επίσης, επί εξωλογιστικού προσδιορισμού του κέρδους από εμπορικές επιχειρήσεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955". του ***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.10 του άρθρου 23 Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α 75) "8". Εν τω προσδιορισμώ του καθαρού εισοδήματος, κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωσιν ο κατά τον παρόντα νόμον αναλογών φόρος. *** Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν και οι επόμενες παρ. έλαβαν τουs αριθμούs 7 και 8 με το άρθρ. 9 παρ. 6 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ Α 221. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ως προς την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων Τραπεζών Βλ. ΑΝ 396/1968,ΝΔ 4029/1959 άρθρο 18,ΝΔ 116/1973 άρθρ.8 και ΝΔ 1321/1972 άρθρ.14. "ΑΡΘΡΟ 8α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Οταν μεταξύ των εισοδημάτων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη

18 από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ή του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση όμως, που στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα μερίσματα και τα κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες που αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των διανεμόμενων κερδών που αναλογούν στα εισοδήματα που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων. 2. Αν στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς συνεταιρισμών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου προστίθεται σε αυτά το μέρος των αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. "Αν όμως τα αφορολόγητα έσοδα του νομικού προσώπου είναι μεγαλύτερα από τα προκύψαντα, βάσει ισολογισμού. καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών με οποιαδήποτε μορφή, το μέρος των κερδών που διανέμεται φορολογείται στο όνομα του νομικου προσώπου μετά την αναγωγή αυτού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, επί της ζημίας που προκύπτει μετά τη λογιστική αναμόρφωση των προκυψάντων αποτελεσμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα με την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 11, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955".

19 ***Τα δύο τελευταία εδάφια προστέθηκαν με την παρ.3 του άρθρ.18 του Ν.2166/1993 ( 137) και εφαρμόζονται για κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα,κατά περίπτωση, ποσά που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου Ειδικά,ως προς τα νομικά πρόσωπα που έκλεισαν ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 1992 βλ. παρ.5 άρθρ. 18 Ν.2166/ Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί διανομής κερδών από εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, και από συνεταιρισμούς, στα κέρδη των οποίων περιλαμβάνονται και κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο επ` ονόματι τους. "4. Αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση του άρθρου 11, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που λαμβάνεται η απόφαση από το αρμόδιο όργανο για διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών. Ο προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών. Με την καταβολή του ως άνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή: α) σε αφορολόγητα αποθεματικά, για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.

20 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`) και του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), β) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματίσει μέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του ν. 2065/1992 οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων αποθεματικά. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήματος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους. Στην περίπτωση αυτήν η δήλωση του άρθρου 11 για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου υποβάλλεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα από το μήνα που γίνεται η πίστωση ή η ανάληψη ή η εξαγωγή στο εξωτερικό των κερδών ή αποθεματικών και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο αυτήν." του ***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 23 Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α 75). 5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, προερχόμενων από εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτήν, ο παρακρατηθείς στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα ίδια εισοδήματα. Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανομή αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος από μερίσματα, προερχόμενα από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία και ούτε επιστρέφεται ο παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων. "Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των επιχειρήσεων της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήματος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους." άρθρ.18 ***Το τέταρτο εδάφιο που είχε προστεθεί με την παρ.7 του

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΥΤΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 0 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αρθρα 86-97 Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 2523/1997 έπαυσαν να ισχύουν οι πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και οι λοιπές κυρώσεις που προεβλέποντο από τα άρθρα 86-97 του Ν. 2238/1994. Οι πρόσθετοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2166/1993 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 2166/1993 σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Νοεμβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π πολ 1341 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ : 10184 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. Καβαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

ΘΕΜΑ: Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους". ΣΧΕΤ.: Γεν. Έγγραφο Α40/28/20.9.1988 Εγκύκλιος 74/1990 1.Σας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η : Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ Τ Μ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Θ Ε Μ Α : Φορολογία Εισοδήματος Ν ομικών Προσώπων Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Για τα ανωτέρω θέματα σας παρέχουμε, κατά άρθρο τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

2. Για τα ανωτέρω θέματα σας παρέχουμε, κατά άρθρο τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. ΠΟΛ.1248/12.11.1992 Διευκρινήσεις σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων (άρθρα 15-27 Ν. 2065/92) ΠΟΛ. 1248/12.11.92 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10. Πληροφορίες:M. Χαπίδης Τηλέφωνο : ,312 ΦΑΞ:

ΠΟΛ Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10. Πληροφορίες:M. Χαπίδης Τηλέφωνο : ,312 ΦΑΞ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Μαΐου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αριθ.Πρωτ.:1012466/10154/Β0012 ΤΜΗΜΑ: Β' ΠΟΛ. 1061 Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1-12-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4048 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1

Μανδήλας Α. Αθανάσιος 1 Ισολογισμός Διανομή Αποτελέσματος - Φορολογία Κερδών Ο.Ε. Στο τέλος κάθε χρήσης, όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η ομόρρυθμη εταιρεία συντάσσει Απογραφή και Ισολογισμό τέλους χρήσης. Έτσι αφού συντάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορ 9 Μαΐου 2016 Εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τη διάκριση πλεονασμάτων κερδών των συνεταιρισμών και για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 330/24.12.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 330/24.12. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3091 Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 330/24.12.2002) [[Σημειούται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (Ε.Τ.ΑΚ.), ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (Ε.Τ.ΑΚ.), ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (Ε.Τ.ΑΚ.), ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Το ενιαίο τέλος ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) ισχύει για το έτος 2010 ή έχει καταργηθεί; Με το άρθρο 56

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 15/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 442 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4172/2013» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 27 και 27 Α του ν. 4172/2013 προκειμένου να ρυθμιστεί ο χειρισμός της αναβαλλόμενης φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 ΠΟΛ:1069 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 25 Μαΐου 2009 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1052512/10666/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ:1069 Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 11004/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 Αριθ. Πρωτ. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα:

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Ε.Φ.Ε.Ε.Α Φορολογικό Πανόραμα «φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: υποκείµενα του φόρου νοµικά πρόσωπα: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα µη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται ΚΑΤΑΒΟΛH ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ ΔOΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕIΓΜΑΤΑ Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι είναι πλέον δυνατή η υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των επιχειρήσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10319/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ.

I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 1. Ορισμοί Σελ Υποκείμενο του φόρου Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII I. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Ορισμοί Σελ. 1 2. Υποκείμενο του φόρου Σελ. 4 3. Φορολογική κατοικία Σελ. 4 4. Μεταφορά φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,

Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052, Ε.Ε.Πορ.Ι(Ι) 190 Ν. 51(Ι)/96 Αρ. 3052,19.4.96 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. Άρθρο 6 Άρθρο 9 ΠΟΛ. 1134-06/06/2013 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1060/2015. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του Ν. 4172/2013. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1060/2015. Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του Ν. 4172/2013. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1060/2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του Ν. 4172/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1060 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση

Παράδειγμα 1. Αντίθετα, οφείλεται εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι από την βεβαίωση αποδοχών δεν προκύπτει καμία παρακράτηση Παράδειγμα 1. Μισθωτός χωρίς παιδιά, για το φορολογικό έτος 2016 έχει λάβει βεβαίωση αποδοχών με μικτές αποδοχές 24.500,00, κρατήσεις 4.042,00, καθαρό ποσό προ φόρου 20.458,00 αναλογούν 2.632.82, παρακρατηθείς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες

Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες Αρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες 1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΒΑΡΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ A.M: 6518

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ. 1 Ημερολογιακό έτος Μήνας παρακράτησης Αριθμ. Δήλωσης Αριθμ. Φακέλου Είδος: Αρχική Τροποποιητική ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις

Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Οδηγίες: Αυξημένος ο φόρος για τις επιχειρήσεις Στο 26% ο συντελεστής φορολογίας των Α.Ε. και ΕΠΕ από 20% πέρυσι - Εξόφληση σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014 Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΕ 4172/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /08/ Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη τ

ΠΟΛ /08/ Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη τ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΙΙ4Η-2ΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

************* Επί του ζητήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

************* Επί του ζητήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 Νο. 15 Η.Π. 20.02.1995/ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022574/344/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1045 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012)

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: /11321/Β0012) ΠΟΛ.1124/25.11.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια. (Αρ. Πρ: 1094651/11321/Β0012) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 38 του N.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 244 30 Οκτωβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΠΟΛ.: 1068 - 379 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 Αριθµ.Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ)

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) 1 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΙΡΑΙΩΣΗ) (Άρθρα 13 17 Ν.3296/2004, Ερμηνευτική ΠΟΛ.1191/17.12.2010) Αντικείμενο, έννοια και προϋποθέσεις αυτοελέγχου (Άρθρο 13) Δηλώσεις φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1217/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α""94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.).

ΠΟΛ 1217/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). ΠΟΛ 1217/2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α""94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1217 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα