Ν.Δ της 24/ (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων."

Transcript

1 Ν.Δ της 24/ (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα, εφόσον γίνεται ρητή παραπομπή σ` αυτές από τις διατάξεις του ΝΔ 3843/ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 παρ. 6 του ΝΔ 4486/ 1965 (Α` 131) ορίζεται ότι: "Η αληθής έννοια των διατάξεων των Ν.Δ. 3323/1955 και 3843/1958 των αφορωσών εις τον προσδιορισμόν των καθαρών κερδών, είναι ότι, επί επιχειρήσεων ασχολουμένων εις την ανέγερσιν και πώλησιν οικοδομών, εις περίπτωσιν καθ` ην η διάθεσις των οικοδομημάτων εν γένει, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ της οικοδομής, πραγματοποιείται εντός πλειόνων της μιας χρήσεων, ενεργείται καθ` εκάστην χρήσιν, πλην της τελευταίας, προσωρινός προσδιορισμός του καθαρού κέρδους διά τα εντός ταύτης διατεθέντα διαμερίσματα κλπ., διά της εφαρμογής συντελεστού καθαρού κέρδους διά τα εντός ταύτης διατεθέντα διαμερίσματα κλπ". Βλ. εις τέλος κειμένου νόμου την Εισηγ. Εκθεσιν και συζητήσεις επ` αυτού. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 εδ. ε` του ΑΝ 543/ 1968 (Α` 204): "Μειούται από του οικονομικού έτους 1969, κατά 50% ο φορολογικός συντελεστής διά τα μη διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων τούτων των υπαγομένων εις την φορολογίαν εισοδήματος βάσει του ΝΔ 3843/1958 "περί φορολογίας εισοδήματος Ν.Π." ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. στ` του ΝΔ 1077/1971 (Α 273): "Κατ`εξαίρεσιν διατηρούνται εν ισχύϊ αι εν τη φορολογία εισοδήματος απαλλαγαί αι προβλεπόμεναι υπό των κάτωθι νόμων, ως ούτοι τροποποιηθέντες και συμπληρωθέντες ισχύουν: α)... στ) ΝΔ 3843/1958". *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Βλέπε νεώτερο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων στον Ν.2238/94 (Α 151) Επιβολή του φόρου Αρθρον 1.- Επιβάλλεται φόρος επί του συνολικού εκ πάσης πηγής καθαρού εισοδήματος του κτωμένου υπό παντός νομικού προσώπου των κατωτέρω κατηγοριών. Αρθρον 2. Ο κατά τον παρόντα νόμον φόρος επιβάλλεται καθ` έκαστον οικονομικόν έτος: λοιπών α) προκειμένου περί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ως και

2 νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρ. 3, επί του εκ πάσης πηγής καθαρού εισοδήματος αυτών του κτηθέντος κατά την διαχειριστικήν περίοδον της οποίας η λήξις εμπίπτει εις το από 1 Σεπτεμβρίου του προηγουμένου ημερολογιακού έτους μέχρι της 31 Αυγούστου του οικείου οικονομικού έτους χρονικόν διάστημα και β) προκειμένου περί των υποχρέων της παρ. 2 του άρθρ. 3, επί του συνολικού έκ πάσης πηγής καθαρού εισοδήματος αυτών του υπαγομένου εις την φορολογίαν του παρόντος νόμου και κτηθέντος κατά το αμέσως προηγούμενον ημερολογιακόν έτος. Υποκείμενον του φόρου Αρθρον Εις τον φόρον του παρόντος ν. διατ/τος υπόκεινται: α) αι ημεδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι, β) αι δημόσιαι, δημοτικαί και κοινοτικαί επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρος αποτελούσαι ή μη ίδια νομικά πρόσωπα, γ) οι κατά τον νόμον 602 συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, δ) αι αλλοδαπαί επιχειρήσεις αι λειτουργούσαι υφ` οιονδήποτε τύπον εταιρείας ως και οι πάσης φύσεως αλλοδαποί οργανισμοί οι αποβλέποντες εις την απόκτησιν οικονομικών ωφελειών. "ε. Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης". **Η περ.ε`προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρ.15 του Ν.2065/1992 (Α 113) και ισχύει,σύμφωνα με το άρθρ.77 για "κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής. Για τα νομικά πρόσωπα τα μη υπόχρεα σε σύνταξη ισολογισμού, καθώς και για αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958, οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν από το οικονομικό έτος 1993 και μετά για τα εισοδήματα, που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 1992 και στο εξής"

3 2. Ωσαύτως υπόκεινται εις τον φόρον τούτον και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, περιλαμβανομένων και των πάσης φύσεως ιδρυμάτων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρ.21 του Ν.1828/1989 (Α 2): "Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 2 και 3, 73α και 73β του ν.δ. 3323/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 3 του ν.δ. 3843/1958". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 12, περίπτωση γ` του Ν.1884/1990 (Α 81): "Επιβάλλεται ειδική εφάπαξ εισφορά: α)...β)... γ) Στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος όλων ανεξαιρέτως των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των συνεταιρισμών και ενώσεών τους, των αλλοδαπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιαδήποτε μορφή εταιρίας και των αλλοδαπών οργανισμών, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3843/1958. Δεν επιβάλλεται εισφορά στα νομικά αυτά πρόσωπα που έχουν συσταθεί από και μετά." Αντικείμενον του φόρου Αρθρον 4. "Αντικείμενον του φόρου του παρόντος Ν.Δ/τος είναι: "α) Σε ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Ειδικά, σε ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος,που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά την αφαίρεση του μέρους αυτών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών

4 που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης γίνεται επιμερισμός των συνολικών καθαρών κερδών, ανάλογα με το ύψος των φορολογούμενων εσόδων και των αφορολόγητων ή των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εσόδων. Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής, στα ανωτέρω προκύψαντα φορολογούμενα κέρδη, προστίθεται το μέρος των αφορολόγητων κερδών ή των φορολογούμενων κατ` ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου". "Επίσης, επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, αντικείμενο φόρου είναι τα κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα με οποιαδήποτε μορφή κέρδη, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου εισοδήματος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε οποιαδήποτε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος". ***Η περ.α,η οποία είχε αντικατασταθεί με τα άρθρ.11 Ν.542/1977, 9 του Ν.1473/1984 (Α 127) και τροποποιηθεί με τις παρ.1 του άρθρ.12 του Ν.1882/1990 (Α 43),παρ.2 άρθρ.43 Ν.1892/1990 και παρ.1 άρθρ. 22 του Ν. 1921/1991 (A 12),αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρ. 15 του Ν. 2065/1992 (Α 113), τα δε δύο τελευταία εδάφια αυτής προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρ. 18 του Ν. 2166/ 1993 (Α` 137) και εφαρμόζονται για κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα, κατά περίπτωση, ποσά που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου Ειδικά, ως προς τα νομικά πρόσωπα που έκλεισαν ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 1992, βλ. παρ. 5 άρθρ. 18 του Ν. 2166/ ): ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 6 παρ.5 εδαφ.γ του Ν.1892/1990 (Α`

5 "Για την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο εφαρμόζεται αναλογικά και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 542/1977(με την οποία είχε αντικατασταθεί η περ. α`της παρ.2 του παρόντος άρθρου),η εφαρμογή της οποίας επεκτείνεται και στους διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμών καθώς και στους εκκαθαριστές νομικών προσώπων". β) επί υποχρέων της περιπτώσεως β` του άρθρ. 3 του παρόντος, το ολικόν καθαρόν εισόδημα ή κέρδος, γ)" Στους συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και στις ενώσεις αυτών, στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, πριν από την αφαίρεση των χορηγούμενων εκπτώσεων στα μέλη τους. Τα διανεμόμενα κέρδη και οι χορηγούμενες εκπτώσεις στα μέλη λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν λαμβάνονται υπόψη οι χορηγούμενες επί των τιμολογίων πωλήσεως εκπτώσεις σε διατιμημένα είδη και μέχρι των επιτρεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις ποσοστών". ***Η περ. γ` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2065/1992 (Α 113). δ) επί αλλοδαπών επιχειρήσεων λειτουργουσών υφ` οιονδήποτε τύπον εταιρείας ως και επί των πάσης φύσεως αλλοδαπών οργανισμών, οι οποίοι αποβλέπουσιν εις την απόκτησιν οικονομικών ωφελημάτων, το κτώμενον καθαρόν εισόδημα ή κέρδος εκ πάσης πηγής κειμένης εν Ελλάδι ως και το προκύπτον καθαρόν κέρδος εκ της εν Ελλάδι μονίμου εγκαταστάσεως της επιχειρήσεως κατά την έννοιαν του άρθρ. 4 του παρόντος νόμου. "Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία αποκτούν και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό

6 τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, το μέρος αυτών που αναλογεί στα πιο πάνω εισοδήματα, το οποίο εξευρίσκεται με επιμερισμό ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία και των απαλλασσομένων ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης." την παρ. ως άνω ***Το ανωτέρω εντός " " εδάφιο το οποίο είχε προστεθεί με 2 του άρθρ. 22 του Ν. 1921/1991 (A 12), αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 15 του Ν. 2065/1992 (Α 113). " Επί αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών εγκατεστημένων ή μη εν Ελλάδι εκμεταλλευομένων πλοία ή αεροσκάφη υπό ξένην σημαίαν, υπόκειται εις φόρον, λογιζόμενον ως προκύπτον εν Ελλάδι το κέρδος εκ της μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων εν γένει ελληνικών λιμένων και αερολιμένων και μέχρι του λιμένος προορισμού ή μέχρι του αλλοδαπού λιμένος ή αερολιμένος επιβιβάσεως των επιβατών ή μεταφορτώσεως των εμπορευμάτων εις πλοίον ή αεροσκάφος ετέρας αλλοδαπής επιχειρήσεως". *** Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της περ. δ), προστέθηκε με το άρθρ.9 παρ.1 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ Α 221. παρ.3 ***Παραλείπεται εδάφιο το οποίο καταργήθηκε με το άρθρον 1 του ΑΝ 378/1968 (Α 82). ε) επί ημεδαπών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το προκύπτον εν τη ημεδαπή ή εν τη αλλοδαπή καθαρόν εισόδημα μόνον εκ της εκμισθώσεως οικοδομών ή γαιών ως και εκ κινητών αξιών. Δεν αποτελούν αντικείμενον φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως και τα πάσης φύσεως έτερα έσοδα τούτων τα πραγματοποιούμενα εν τη επιδιώξει της εκπληρώσεως του σκοπού αυτών, στ) επί αλλοδαπών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το εν τη ημεδαπή προκύπτον καθαρόν εισόδημα εκ πάσης πηγής. Δεν αποτελούν αντικείμενον φορολογίας τα

7 πάσης φύσεως έτερα έσοδα των νομικών προσώπων της παρούσης περιπτώσεως, τα πραγματοποιούμενα εν τη επιδιώξει της εκπληρώσεως του σκοπού αυτών. κερδών μετοχών ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. άρθρο 18 Ν.1731/1987, σχετικά με τη διανομή με τη μορφή χορηγήσεως κερδών στους εργαζόμενους καθώς και άρθρο 1-3 του ΠΔ 30/1988 ως προς τους όρους διάθεσης στους εργαζόμενους. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετ. με την παρακράτηση φόρου στην οποία υπόκεινται τα διανεμόμενα μερίσματα από μετοχές βλ. άρθρ.42 Ν.2065/1992 (Α 113). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 18 του Ν. 1731/1987 (Α` 161), όπως αυτό συμπληρώθηκε διά του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α` 101): "Ημεδαπές βιομηχανικές, βιοτεχνικές μεταλλευτικές και λατομικές ανώνυμες εταιρίες μπορούν να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 2190/1920, με τη μορφή μετοχών τους στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό. Οι χορηγούμενες μετοχές στους εργαζόμενους θα προέρχονται από αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Για τον τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών που φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας αφαιρούνται, πέραν των ποσών που προβλέπονται από την περίπτωση α` του άρθρου 4 του ν.δ. 3843/1958, και το ποσό που διανέμεται στους εργαζόμενους με τη μορφή μετοχών. Το ποσό εισοδήματος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι με τη μορφή μετοχών και το οποίο προέρχεται από τη διανομή κερδών της ανώνυμης εταιρίας απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. "Επίσης για το ποσό του εισοδήματος αυτού δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς και ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης". Εννοια μονίμου εγκαταστάσεως εν Ελλάδι των αλλοδαπών νομικών προσώπων.

8 Αρθρον Διά την εφαρμογήν του παρόντος ν.δ. θεωρείται ότι υπάρχει μόνιμος εν Ελλάδι εγκατάστασις της αλλοδαπής επιχειρήσεως ή οργανισμού, εφ` όσον ούτοι: α) Διατηρούσιν εν Ελλάδι έν ή πλείονα καταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία, αποθήκας, εργοστάσια ή εργαστήρια ως επίσης εγκαταστάσεις αποσκοπούσας εις την εκμετάλλευσιν φυσικών πόρων, ή β) προβαίνουσιν εις την βιομηχανοποίησιν πρώτων υλών ή επεξεργασίαν γεωργικών προιόντων δι`ιδίων εγκαταστάσεων ή διά της χρησιμοποιήσεως εγκαταστάσεων τρίτων εν Ελλάδι ενεργούντων κατ` εντολήν και διά λογαριασμόν των, ή "γ) Διεξάγουσιν εν Ελλάδι εργασίας ή παρέχουσιν υπηρεσίας μέσω αντιπροσώπου έχοντος εξουσιοδότησιν και δυναμένου να διαπραγματεύηται και συνάπτη συμβάσεις δια λογαριασμόν του νομικού προσώπου, επίσης και όταν αι εργασίαι ή υπηρεσίαι προσφέρονται άνευ αντιπροσώπου, εφ` όσον αφορώσιν είτε εις την κατάρτισιν μελετών ή σχεδίων είτε εις την διεξαγωγήν ερευνών εν γένει ή αι εργασίαι ή υπηρεσίαι αύται τυγχάνουσι τεχνικής ή επιστημονικής εν γένει φύσεως ή" *** Η περ. γ) αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ (Α 221). δ) διατηρούσιν απόθεμα εμπορευμάτων εκ του οποίου εκτελούν παραγγελίας διά λογαριασμόν των, ή (ε`-στ`) *** Οι περ.ε`και στ`καταργήθηκαν από και η περ. ζ`αναριθμήθηκε σε περ.ε` με την παρ.5 του άρθρ.6 του Ν.1591/1986. "ε) (ζ) συμμετέχουσιν εις εδρεύουσαν εν Ελλάδι προσωπικήν εταιρίαν ή εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης". του παρ.5 *** Η ανωτέρω περίπτωση,πρώην ζ`,προστέθηκε με το άρθρο 4 ΝΔ 250/1973 (Α 334) και αναριθμήθηκε σε περ. ε`με την του άρθρ.6 του Ν.1591/1986.

9 "2. Προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας αυτής, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο τα εκατό (2%) των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την αλλοδαπή επιχείρηση." με ***Το πρώτο εδάφ. της παρ. 2 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.1828/1989 (Α 2 ),ισχύς από Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών θα καθορισθούν τα αναγκαία προς τούτο δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δαπανών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσιμη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την ΥΑ (Οικον) Ε.11798/1985 που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω διατάξεως. Επίσης με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί το ποσοστό της παραγράφου αυτής να αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση". ***Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Ν. 1473/1984 (Α 127) και ισχύει,σύμφωνα με το εδάφ. ζ`του άρθρου 48 του ίδιου νόμου από για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά. 1. Απαλλάσσονται του φόρου: Απαλλαγαί εκ του φόρου. "Αρθρον 6. α) Το Ελληνικόν Δημόσιον περιλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων Δημοσίων υπηρεσιών, αίτινες λειτουργούν ως Ειδικά Ταμεία και οι Δήμοι και Κοινότητες διά τα πάσης φύσεως εισοδήματά των. "β) Τα εισοδήματα εξ οικοδομών γενικώς και εξ εκμισθώσεως γαιών των ιερών ναών, των ιερών μητροπόλεων, των ιερών μονών, της Αποστολικής Διακονίας, του Παναγίου Τάφου, του Αγίου ύορους, της Ιεράς Μονής Σινά

10 και της Ιεράς Μονής Πάτμου, ως και τα τεκμαρτά εισοδήματα εξ ακινήτων ανηκόντων εις δημοσίας, δημοτικάς και κοινοτικάς επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρος, αποτελούσας ή μη ίδια πρόσωπα και εις εκπαιδευτικά ιδρύματα μη ιδιωτικής φύσεως και χρησιμοποιουμένων διά την εγκατάστασιν και λειτουργίαν των". άρθρο 6 με ***Το εντός " " εδάφ. β`, όπως είχε αντικατασταθεί με το παρ. 1 του Ν.Δ. 1212/1972 (Α 133), αντικαταστάθηκε ως άνω την παρ. 1 του άρθρου 5 του ΝΔ 250/1973 (Α 334). "γ) Τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, τα οποία υφίστανται ή συνιστώνται νομίμως και επιδιώκουν αποδεδειγμένως σκοπούς κοινωφελείς διά τα εισοδήματα αυτών εξ οικοδομών γενικώς και εξ εκμισθώσεως γαιών". " Εξαιρετικώς τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται και διά τα εισοδήματα εκ μερισμάτων εκ μετοχών ημεδαπών και αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών, ως και εκ τόκων εξ ομολογιών". *** Η περίπτωση γ) προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ΝΔ ΝΔ 250/1973 (Α 334) το δε δεύτερο εδάφιο αυτής προστέθηκε διά της παρ.1 του άρθρ. 16 του Ν. 12/1975 (Α 34) και εφαρμόζεται (κατά την παρ.3 του ιδίου άρθρ.16 του Ν.12/1975,όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρ.7 του Ν. 542/1977 (Α 41) επί μερισμάτων κτωμένων από 1 Ιανουαρίυ 1975 και εφεξής. 2. Απαλλάσσονται του φόρου τα ακόλουθα εισοδήματα των επομένων νομικών προσώπων: εξ και και εξ την Α. Επί τω όρω της αμοιβαιότητος, τα τεκμαρτά εισοδήματα ακινήτων ανηκόντων εις ανεγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα χρησιμοποιουμένων υπ` αυτών διά την τέλεσιν της λατρείας των διεξαγωγήν θρησκευτικής φύσεως υπηρεσιών. Β. Επί τω όρω της αμοιβαιότητος, τα τεκμαρτά εισοδήματα ακινήτων ανηκόντων εις ξένα Κράτη και χρησιμοποιουμένων διά εγκατάστασιν των Πρεσβειών και Προξενείων των Κρατών τούτων. Γ. Τα υπό ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών ή ενώσεων αυτών κτώμενα κέρδη εκ της εκμεταλλεύσεως των υπό Ελληνικήν σημαίαν πλοίων των, υπαγόμενα κατά τας εκάστοτε διατάξεις, εις τον ειδικόν επί τούτων φόρον.

11 "Αν δικαιούχος των ως άνω κερδών είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμός, σε περίπτωση διανομής τους με οποιαδήποτε μορφή, τα κέρδη αυτά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8α του παρόντος". ***Το β`εδάφιο της περ.γ προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρ.15 του Ν.2065/1992 (Α 113). Δ. Επί τω όρω της αμοιβαιότητος, τα υπό των αλλοδαπών επιχειρήσεων εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων υπό ξένην σημαίαν και αεροσκαφών πραγματοποιούμενα κέρδη εν Ελλάδι. Ε) Τα υπό των κατά τας διατάξεις του Νόμου 602 "περί συνεταιρισμών" και άλλων Νόμων χαρακτηριζομένων ως γεωργικών συνεταιρισμών πρώτου και δευτέρου βαθμού κτώμενα εισοδήματα εκ της δραστηριότητος αυτών της εμπιπτούσης εις τον υπό του καταστατικού αυτών καθοριζόμενον σκοπόν. Εις την απαλλαγήν ταύτην δεν περιλαμβάνονται εν πάση περιπτώσει: 1) Τα εισοδήματα εξ εκμισθώσεως οικοδομών, εξ εκμισθώσεως γαιών και εκ κινητών αξιών, πλήν των τόκων εκ συναλλαγματικών και γραμματίων, εφ` όσον πηγάζουν εξ εμπορικών συναλλαγών ως και τόκων εκ δανείων ή πιστώσεως, εις τα μέλη του συνεταιρισμού. 2) τα κέρδη εκ πωλήσεως προϊόντων μετά προηγουμένην επεξεργασίαν αυτών ή διασκευήν δυναμένην να προσδώση εις ταύτα τον χαρακρήρα βιομηχανικών προϊόντων. Δέν θεωρείται ως βιομηχανική επεξεργασία ή διαλογή, εξευγενισμός, αποκάθαρσις, έκθλιψις, εκκόκισις, εκχύμωσις, αποφλοίωσις, παστερίωσις, η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, ως και η απλή συσκευασία διά την συντήρησιν και μεταφοράν των γεωργικών προϊόντων εις τον τόπον της καταναλώσεως, ανεξαρτήτως των μέσων δι` ων γίνεται αύτη, 3) τα κέρδη εκ της πρός τρίτους λιανικής πωλήσεως γεωργικών εν γένει προϊόντων παραγωγής του συνεταιρισμού ή των μελών αυτού δι`

12 ιδίων πρατηρίων ή τη μεσολάβησει τρίτων ενεργούντων λιανικής πώλησις κατ` εντολήν και διά λογαριασμόν των, 4) τα κέρδη εκ της πωλήσεως εις τρίτους, μη μέλη του συνεταιρισμού, αγαθών εν γένει μη παραγομένων υπό του συνεταιρισμού ή των μελών αυτού ως και τα κέρδη εκ παροχής υπηρεσιών προς τρίτους, μη μέλη του συνεταιρισμού. Εις τα εισοδήματα ταύτα συμψηφίζονται αι τυχόν ζημίαι εκ των απαλλασσομένων του φόρου κλάδων του συνεταιρισμού". ***Η περίπτωση Ε) προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 12/1975 (Α 34) και εφαρμόζεται (κατά την παρ.3 του ιδίου άρθρ.16 του Ν.12/1975,όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρ.7 του Ν. 542/1977 (Α 41), επί ισολογισμών ή διαχειρίσεων κλειομένων από 31 Δεκεμβρίου 1971 συμπεριλαμβανομένης και εφεξής". "ΣΤ) Η διαφορά υπερτιμήματος των υπό των Οικοδομικών Συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος πωλουμένων οικοπέδων, μόνον εις τα μέλη αυτών, εφ` όσον εμφανίζεται εις ειδικόν λογαριασμόν άποθεματικού και χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς δια την εκτέλεσιν εν γένει έργων κοινής ωφελείας προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του οικισμού δεν αποτελεί εισόδημα του Συνεταιρισμού. Εις περίπτωσι διανομής καθ` οιονδήποτε τρόπον του προκύψαντος υπερτιμήματος εις τα μέλη αυτών, φορολογείται βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων". 174) *** Η περ. ΣΤ`προστέθηκε με το άρθρ.47 του ν.820/78 (ΦΕΚ Α *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Βλ. και παρ.2 και 3 του άρθρ.7 του Ν. 542/1977 (Α 41): για την μη επιστροφή και συμψηφισμό των καταβληθέντων υπό των γεωργικών συνεταιρισμών ποσών φόρου εισοδήματος, διά τα εισοδήματα των οικονομικών ετών 1972, 1973 και ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρ. 99 του Ν. 1041/1980 (Α 75): " Αι διατάξεις της περιπτώσεως ΣΤ` της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3843/1958, ως ετροποποιήθη υπό του αρθρου 47 του Ν.820/Ι978, εφαρμόζονται και επί των εκκρεμουσών υποθέσεων, κατά την έναρξιν Ισχύος του παρόντος ενώπιον των Φορολογικών Αρχών των Διοικητικών Δικαστηρίων

13 εις οιονδήποτε βαθμόν". 3. Επίσης απαλλάσσονται του φόρου: α) Οι τόκοι των εν Ελλάδι πάσης φύσεως καταθέσεων εις ημεδαπάς Τραπέζας ή εις υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, νομίμως λειτουργουσών εν Ελλάδι. Ως τοιούτοι λογίζονται και οι τόκοι των εν γένει πιστώσεων και εμβασμάτων εκ της αλλοδαπής προς τα Τραπέζας ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα το απαλλασσόμενον όμως επιτόκιον τούτων δεν δύναται να υπερβή το επίσημον προεξοφλητικόν τοιούτον της χώρας της προελεύσεως. Εξαιρετικώς ο περιορισμός ούτος ο αφορών εις το απαλλασσόμενον επιτόκιον δεν ισχύει επί των τόκων εκ πιστώσεων και εμβασμάτων προκειμένης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.Δ. 2687/1953 "περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού", ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η απαλλαγή των τόκων καταθέσεων καταργήθηκε.βλ.άρθρ. 7 του ΝΔ 3323/1955. " β) Τα εκ των κινητών αξιών εισοδήματα των περιπτώσεων α έως και θ` του εδαφίου Β` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.δ τα κτώμενα υπό νομικών προσώπων υποκειμένων στη φορολογία του παρόντος." ***Η εντός " " περίπτωσις β`,όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.Δ.1212/1972 (Α 133), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.15 του άρθρ.19 του Ν.2166/1993 (Α 137).( Η αντικατασταθείσα διάταξη είχε ως εξής: "β) τα εκ των κινητών αξιών εισοδήματα των περιπτώσεων α` έως και ζ` του εδαφίου Β` της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ 3323/1955 τα κτώμενα υπό νομικών προσώπων υποκειμένων εις την φορολογίαν του παρόντος". της γ) τα δυνάμει συμβάσεως, κεκυρωμένης διά νόμου, απαλασσόμενα φορολογίας εισοδήματα". ***Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του Ν.Δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α 273) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ.σχετ. με απαλλαγή:1) τόκων ομολογιακών δανείων του Δημοσίου άρθρ.31 Ν.1914/1991, 2) τόκων ομολογιακών δανείων

14 Ε.Τ.Ε. άρθρ.107 παρ.3 Ν. 1892/1990,3)μερισμάτων και κερδών εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου άρθρ.16 Ν. 1969/1991 και κερδών εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου από πώληση μετοχών άρθρ.5 Ν.1755/1988. Χρονική περίοδος προκύψεως του εισοδήματος Αρθρον Ως χρονική περίοδος, καθ` ην προκύπτει το εισόδημα, λαμβάνεται: α) Η εταιρική χρήσις ή το διαχειριστικόν έτος προκειμένου περί υποχρέων τηρούντων βιβλία τρίτης ή τετάρτης κατηγορίας του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων. β) Το ημερολογιακόν έτος εις τας λοιπάς περιπτώσεις. 2. Προκειμένου περί νομικών προσώπων τεθέντων υπό εκκαθάρισιν, ως διαχειριστική περίοδος, διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου, λαμβάνεται η περιλαμβανομένη μεταξύ του χρόνου θέσεως αυτών υπό εκκαθάρισιν και του χρόνου λήξεως ταύτης. Προσδιορισμός εισοδήματος νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρ. 3. Αρθρον 8. "1. Για τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού εισοδήματος των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λαμβάνονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 2 ακαθάριστα έσοδα, από τα οποία ενεργούνται οι οριζόμενες στις παραγράφους 3 και 4 εκπτώσεις." ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρ.16 του Ν.2065/1992 (Α 113). "2. Ακαθάριστα έσοδα των κατά την προηγουμένην παράγραφον 1 νομικών προσώπων είναι: α) το τίμημα των οριστικώς πραγματοποιηθεισών πωλήσεων ως και αι κτηθείσαι αμοιβαί εκ παροχής υπηρεσιών, β) τα κατά τας διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 31 παράγραφοι 1 και 2, 32, 34, 37, 38, 39, του Ν.Δ. 3323/1955, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, εισόδημα εξ οικοδομών, εξ εκμισθώσεως γαιών, εκ κινητών αξιών, εκ συμμετοχής εις άλλας εμπορικάς εν γένει επιχειρήσεις, εκ γεωργικών επιχειρήσεων, ως και παν εισόδημα εξ οιασδήποτε άλλης πηγής συμφώνως

15 προς την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρου 45 του αυτού, ως ανωτέρω, Ν.Διατάγματος 3323/1955". ***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 του Ν. 542/ "Από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου εκπίπτονται οι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955, δαπάνες απόκτησης του εισοδήματος." άνω ***Το πρώτο εδάφιον της παρ. 3,το οποίο είχε αντικατασταθεί με το άρθρ. 8 του Ν. 542/1977,αντικαταστάθηκε και πάλι ως με την παρ.2 του άρθρ.16 του Ν.2065/1992 (Α 113). Προκειμένου περί ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών εκπίπτονται, προς τούτοις, εκ των ακαθαρίστων εσόδων των διά τον προσδιορισμόν των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως: α) τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλειών ζωής. β) τα αποθεματικά προς κάλυψιν των εν ισχύι κινδύνων και γ) οι κρατήσεις δι` επισυμβάσας ζημίας, υπό τους ακολουθούς περιορισμούς: επί α) Τα μαθηματικά αποθεματικά των ασφαλειών ζωής υπολογίζονται τη βάσει των κανόνων της αναλογιστικής. β) Τα αποθεματικά προς κάλυψιν των εν ισχύϊ κινδύνων υπολογίζονται επί των καθαρών ασφαλίστρων επί συντελεστήν, όστις ορίζεται, κατά κλάδους, διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου. γ) Αι κρατήσεις αποζημιώσεων δι` επισυμβάσας ζημίας, λαμβάνονται, ως αύται καθορίζονται διά πραγματογνωμοσύνης, ήτις καταχωρείται υποχρεωτικώς εις το υπό της διατάξεως της παρ. 2Αγ του άρθρ. 13 του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενον βιβλίον επισυμβασών ζημιών, μειωμέναι κατά το ποσόν της επ` αυτών τυχόν συμμετοχής των αντασφαλιστών. Ως καθαρόν ασφάλιστρον νοείται, διά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, το ολικόν ποσόν του ασφαλίστρου, μειωμένον κατά το ποσόν του αντασφαλίστρου. ***Παραλείπεται το τρίτο εδάφιο της περ. γ`το οποίο καταργήθηκε με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Ν.Δ.4464/1964 (Α 221). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο μόνο παράγρ. 1 του ΑΝ 396/1968 (Α 95): "Προς εξεύρεσιν των καθαρών κερδών των Τραπεζών, επιτρέπεται

16 όπως αντί της δι` οριστικών εγγραφών αποσβέσεως των επισφαλών απαιτήσεων, ως ορίζει η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3843/1958, ενεργείται έκπτωσις ποσοστού επί του ποσού του ετησίου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων των Τραπεζών, ως το ποσόν τούτο προκύπτει εκ των μηνιαίων λογιστικών καταθέσεων τούτων". άνω (Σχετικά με την έννοια των πραγματικών χορηγήσεων, βλ. το ως άρθρον του ΑΝ 396/1968). "4. Πλέον των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο δαπανών, από τα ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών εκπίπτονται και οι ακόλουθες: α. Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. β. Οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία στους κατόχους προνομιούχων μετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της. γ. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που βαρύνουν την ίδια την ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920". ***Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρ.16 του Ν.2065/1992 (Α 113).(Η αρχική παρ.4 είχε καταργηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 55 του Ν. 1041/1980). "5. Ως καθαρόν εισόδημα των αλλοδαπών επιχειρήσεων εκμεταλλευομένων πλοία και αεροσκάφη υπό ξένην σημαίαν λαμβάνεται ποσοστόν 10% των πραγματοποιουμένων ακαθαρίστων εσόδων εκ μεταφοράς επιβατών, εμπορευμάτων και πραγμάτων εν γένει εξ ελληνικών λιμένων και αερολιμένων και μέχρι του λιμένος προορισμού ή μέχρι του αλλοδαπού λιμένος ή αερολιμένος επιβιβάσεως ή μεταφορτώσεως εις πλοίον ή αεροσκάφος ετέρας αλλοδαπής επιχειρήσεως".

17 "6. Προκειμένου περί αλλοδαπών επιχειρήσεων ή οργανισμών οι οποίοι δεν διατηρούν μόνιμον εγκατάστασιν εν Ελλάδι, κατά την έννοιαν του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου, δια τον προσδιορισμόν των τυχόν εισοδημάτων αυτών εκ πηγών κειμένων εν Ελλάδι εφαρμόζονται αι ισχύουσαι εκάστοτε κατ` ιδίαν διατάξεις του Ν.Δ. 3323/1955, αι αναφερόμεναι εις τον προσδιορισμόν του εισοδήματος εκ των αυτών πηγών των φυσικών προσώπων". *** Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν και οι επόμενες παρ. έλαβαν τουs αριθμούs 7 και 8 με το άρθρ. 9 παρ. 6 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ Α 221. " 7. Για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος εφαρμόζονται κατ` αναλογία οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955. Επίσης, επί εξωλογιστικού προσδιορισμού του κέρδους από εμπορικές επιχειρήσεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ. 3323/1955". του ***Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.10 του άρθρου 23 Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α 75) "8". Εν τω προσδιορισμώ του καθαρού εισοδήματος, κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωσιν ο κατά τον παρόντα νόμον αναλογών φόρος. *** Οι παρ. 5 και 6 προστέθηκαν και οι επόμενες παρ. έλαβαν τουs αριθμούs 7 και 8 με το άρθρ. 9 παρ. 6 του Ν.Δ. 4444/1964, ΦΕΚ Α 221. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ως προς την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων Τραπεζών Βλ. ΑΝ 396/1968,ΝΔ 4029/1959 άρθρο 18,ΝΔ 116/1973 άρθρ.8 και ΝΔ 1321/1972 άρθρ.14. "ΑΡΘΡΟ 8α ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Οταν μεταξύ των εισοδημάτων των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη

18 από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ή του άρθρου 16α του ν.δ. 3323/1955 τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειμένου υπολογισμού των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση όμως, που στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και συνεταιρισμού, συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα μερίσματα και τα κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες που αναφέρονται πιο πάνω, και εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών, για τον προσδιορισμό των διανεμόμενων κερδών που αναλογούν στα εισοδήματα που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται τα συνολικά καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους ισολογισμούς των νομικών αυτών προσώπων. 2. Αν στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς συνεταιρισμών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ημεδαπών ανώνυμων εταιριών, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του νομικού προσώπου προστίθεται σε αυτά το μέρος των αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. "Αν όμως τα αφορολόγητα έσοδα του νομικού προσώπου είναι μεγαλύτερα από τα προκύψαντα, βάσει ισολογισμού. καθαρά κέρδη και περαιτέρω λαμβάνει χώρα διανομή κερδών με οποιαδήποτε μορφή, το μέρος των κερδών που διανέμεται φορολογείται στο όνομα του νομικου προσώπου μετά την αναγωγή αυτού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Στην περίπτωση αυτή, επί της ζημίας που προκύπτει μετά τη λογιστική αναμόρφωση των προκυψάντων αποτελεσμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα με την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 11, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 3323/1955".

19 ***Τα δύο τελευταία εδάφια προστέθηκαν με την παρ.3 του άρθρ.18 του Ν.2166/1993 ( 137) και εφαρμόζονται για κεφαλαιοποιούμενα ή διανεμόμενα,κατά περίπτωση, ποσά που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30η Δεκεμβρίου Ειδικά,ως προς τα νομικά πρόσωπα που έκλεισαν ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 1992 βλ. παρ.5 άρθρ. 18 Ν.2166/ Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί διανομής κερδών από εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, και από συνεταιρισμούς, στα κέρδη των οποίων περιλαμβάνονται και κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο επ` ονόματι τους. "4. Αφορολόγητα αποθεματικά ανώνυμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμών, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους, διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα οποτεδήποτε, φορολογούνται κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος στο όνομα του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, μη συναθροιζομένων των ποσών αυτών με το προκύπτον αποτέλεσμα του ισολογισμού, κατά το χρόνο που γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Προς τούτο, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση του άρθρου 11, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από το μήνα που λαμβάνεται η απόφαση από το αρμόδιο όργανο για διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών. Ο προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες, η πρώτη ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες δύο την τελευταία εργάσιμη ημέρα των δύο επόμενων, από την υποβολή της δήλωσης, μηνών. Με την καταβολή του ως άνω φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή: α) σε αφορολόγητα αποθεματικά, για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.

20 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α`) και του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), β) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματίσει μέχρι του χρόνου έναρξης ισχύος του ν. 2065/1992 οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, με εξαίρεση τα σχηματισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόμων αποθεματικά. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήματος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που δεν έχουν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους. Στην περίπτωση αυτήν η δήλωση του άρθρου 11 για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου υποβάλλεται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του επόμενου μήνα από το μήνα που γίνεται η πίστωση ή η ανάληψη ή η εξαγωγή στο εξωτερικό των κερδών ή αποθεματικών και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο αυτήν." του ***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 23 Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α 75). 5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, προερχόμενων από εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτήν, ο παρακρατηθείς στα ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό πρόσωπο για τα ίδια εισοδήματα. Εξαιρετικά, κατά την κεφαλαιοποίηση ή διανομή αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος από μερίσματα, προερχόμενα από συμμετοχή σε άλλες ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, αυτά δεν υπόκεινται σε φορολογία και ούτε επιστρέφεται ο παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων. "Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των επιχειρήσεων της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση πίστωσης του κεντρικού καταστήματος ή ανάληψης ή εξαγωγής στο εξωτερικό κερδών ή αποθεματικών που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ανεξάρτητα του χρόνου σχηματισμού τους." άρθρ.18 ***Το τέταρτο εδάφιο που είχε προστεθεί με την παρ.7 του

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859(ΦΕΚ.248/Α /7-11-2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΘ, 21 Δεκεµβρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011

ΑΔΑ: 4Α5ΜΗ-ΕΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜAΤΑ Α, Ταχ. /νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα