3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του."

Transcript

1 ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ανώνυμος Εταιρεία), στο εξής καλούμενη Εταιρεία, έχει ως σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και επιπροσθέτως τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, την παροχή επενδυτικών συμβουλών και τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 2. Η Εταιρεία διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, και τηρεί τους λογαριασμούς διαχειρίσεώς του. 3. Η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε αμέλεια που αφορά στη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 3283/2004 όπως ισχύει. 4. Η Εταιρεία μπορεί να συνάπτει με τρίτους συμφωνίες αντιπροσώπευσης για την πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ως αντιπρόσωποι Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζονται μόνο πιστωτικά ιδρύματα, Α.Ε.Δ.Α.Κ., ασφαλιστικές εταιρείες και Α.Ε.Π.Ε.Υ. 5. Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν. 3283/2004 όπως ισχύει. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και στους μεριδιούχους για κάθε αμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 6. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Sky - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο εξής καλούμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε από την Εταιρεία με αρχικό ενεργητικό ευρώ και διέπεται από τις διατάξεις του του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει, και τον παρόντα Κανονισμό. 2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Οι μεριδιούχοι, σε ό,τι αφορά στις σχέσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματα τους στο ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρεία. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. 4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004, η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ελέγχονται από μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη λήξη κάθε χρήσης ή ημερολογιακού εξαμήνου αντιστοίχως. Η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

2 6. Οι μεριδιούχοι δεν φέρουν ευθύνη για τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία και τον Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 7. Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (πράξη σύστασης, διάθεση και εξαγορά μεριδίων, πρόσθετη αξία) ορίζεται στο άρθρο 33 του Ν. 3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει. 8. Από την αγορά μεριδίων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τον μεριδιούχο. 9. α) Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τροποποιείται από κοινού από την Εταιρεία και τον Θεματοφύλακα, με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ισχύει έναντι των μεριδιούχων από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της τροποποιήσεως. β) Κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του Κανονισμού θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή από τους μεριδιούχους εφόσον αυτοί δεν υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της τροποποιήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, όπως αυτός ίσχυε πριν την τροποποίησή του. γ) Επιτρέπεται η συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της Εταιρείας ή και αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται άλλη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. δ) Επιτρέπεται η διάσπαση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε δύο ή περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων προς υπερκάλυψη του αρχικού ενεργητικού του σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υπεραξίας των επενδύσεων που πραγματοποιεί και των προσόδων που εισπράττει. Ειδικότερα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη λήξη των πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του στην επίτευξη απόδοσης που θα συναρτάται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% με τη θετική σωρευτική μεταβολή του Δείκτη DJ Eurostoxx 50 και μέχρι του ορίου του 100% της μεταβολής αυτής του εν λόγω Δείκτη -εφόσον υπάρξει- κατά την ίδια περίοδο. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του Δείκτη στη λήξη της ανωτέρω περίοδου, επιδιώκεται η επίτευξη τιμής μεριδίου ίσης τουλάχιστον με την αρχική του τιμή. 2. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Επενδύει σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο ν. 3283/2004, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα: α. Επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας ομολόγων, πιστοληπτικής αξίας Βαα1 κατά Μοody s ή ΒΒΒ+ κατά S&P, που έχουν εκδοθεί είτε με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ή και άλλων κρατών ή από δημόσιους οργανισμούς, υπερεθνικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και διαπραγματεύονται σε οργανωμένες διεθνείς κεφαλαιαγορές. β. Συνάπτει συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης πενταετούς διάρκειας στον Δείκτη DJ Eurostoxx 50 Ε με αναγνωρισμένους επενδυτικούς οίκους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους συναλλαγές και οι οποίοι ενεργούν ως Αντισυμβαλλόμενοι. Σκοπός των συγκεκριμένων συμβολαίων είναι η αποτελεσματική διαχείριση και η επίτευξη, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της επιδιωκόμενης απόδοσης προς όφελος των μεριδιούχων. Η σύναψη των ανωτέρω συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης στον Δείκτη DJ Eurostoxx 50 Ε θα πραγματοποιηθεί την 21η ημέρα από την έναρξη της διάθεσης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 2

3 γ. Επίσης, στο πλαίσιο της επενδυτικής του πολιτικής, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προβλέπεται να κατέχει και ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Η αρχική ή η υπολειπόμενη διάρκεια των τίτλων του δεν δύναται να υπερβαίνει τους 12 μήνες, ή, εάν οι τίτλοι έχουν υπολειπόμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δύναται να είναι εκτεθειμένο για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, ως αποτέλεσμα χρήσης χρηματοοικονομικών εργαλείων σε σχέση με τους συγκεκριμένους τίτλους, ενώ δύναται να περιλαμβάνει τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου, με την προϋπόθεση ότι το επιτόκιο προσαρμόζεται στις συνθήκες αγοράς σε τουλάχιστον ετήσια βάση. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε ομόλογα υψηλής ποιότητας, επωφελούμενοι από τη θετική εξέλιξη του Δείκτη DJEurostoxx 50 E. 4. Ο βαθμός του επενδυτικού κινδύνου κρίνεται μεσαίος, καθώς η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχει ορισμένους κινδύνους, που συνοδεύουν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και τις τεχνικές που εφαρμόζονται. Επισημαίνεται ότι η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μερίδιο μπορεί είτε να αυξηθεί, είτε να μειωθεί, παρά το γεγονός ότι στη λήξη της πενταετίας επιδιώκεται, ως εκ της συνθέσεως του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η επίτευξη τιμής μεριδίου ίσης τουλάχιστον με την αρχική. Ενδέχεται, συνεπώς, οι επενδυτές να μην εισπράξουν το ποσό που επένδυσαν, ιδιαίτερα σε περίπτωση κατά την οποία τα μερίδια εξαγορασθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκδοσή τους, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο του σκοπού του (Άρθρο 3), αποκλειστικά στα παρακάτω: α) Σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν.3606/2007, όπως ισχύει, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών, με τις οποίες αυτά εναρμονίστηκαν προς τη διάταξη της παραγράφου 1 στοιχ. 14 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όπως ισχύει. β) Σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάποια άλλη αγορά κράτους μέλους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. γ) Σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, που γίνονται δεκτά ή/και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή σε άλλη αγορά τρίτου κράτους, εποπτευόμενη, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό, όπως αυτά (χρηματιστήρια αξιών και αγορές) ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ) Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για επίσημη εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των στοιχείων α, β και γ της παρούσας παραγράφου 1 και εφόσον η εισαγωγή αυτή θα πραγματοποιηθεί, το αργότερο, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. ε) Σε μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριμένων βάσει των εθνικών νομοθεσιών, με τις οποίες επήλθε εναρμόνιση με την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν εδρεύουν σε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. ε του Ν. 3283/2004 όπως ισχύει. στ) Σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος ή, εάν η καταστατική έδρα του πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτη χώρα, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Ως τρίτες 3

4 χώρες του παρόντος στοιχείου νοούνται αυτές που ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. ζ) Σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία από τις αγορές που αναφέρονται στα στοιχεία α, β και γ της παρούσας παραγράφου 1 ή/και χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ.1 στοιχ. ζ του Ν. 3283/2004. η) Σε μέσα χρηματαγοράς, πλην των διαπραγματεύσιμων σε εποπτευόμενη αγορά, που εμπίπτουν στα στοιχεία α, β και γ της παρούσας παραγράφου 1, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και της αποταμίευσης και εφόσον τα μέσα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχ. η του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. 2. Ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες και σε άλλα μέσα χρηματαγοράς εκτός από τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τους τίτλους. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα της χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη. 2. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που διενεργούνται με βάση την παράγραφο 1 (ζ) του προηγούμενου άρθρου (στοιχείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004). Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 3283/2004, οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου του στοιχείου ε της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Για τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. 4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. 5. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος ή από τρίτα κράτη, όπως αυτά ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 (στ) του προηγούμενου άρθρου (στοιχείο στ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004), ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό, στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 4

5 6. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας που επιτρέπει την προστασία των ομολογιούχων. Συγκεκριμένα, τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των ομολογιών αυτών πρέπει να επενδύονται κατά τον νόμο σε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία, καθ όλη τη διάρκεια των ομολογιών, είναι σε θέση να καλύψουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις ομολογίες και τα οποία, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους του εκδότη, θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση του αρχικού κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων. Εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύσει πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες της παρούσας παραγράφου, που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, η συνολική αξία αυτών των επενδύσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του. 7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2, 4 και του στοιχείου β της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε: α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, β) καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που διενεργήθηκαν με τον οργανισμό αυτό. 8. α) Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό ή οι επενδύσεις σε καταθέσεις ή παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα στον εν λόγω οργανισμό, που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 του παρόντος άρθρου και το στοιχείο β της παρούσας παραγράφου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β) Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο στον οποίο εκτίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: βα) το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1 (στ) του προηγούμενου άρθρου (στοιχείο στ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004), και ββ) το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο βα. 9. Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: α) κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και β) τα κράτη ή οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί που εκδίδουν ή εγγυώνται τις κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς, στις οποίες προτίθεται να επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του, είναι τα αντίστοιχα τα οποία ορίζονται βάσει των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 (στ) του προηγούμενου άρθρου και οι δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί WORLD BANK GROUP, EUROPEAN INVESTMENT BANK, EUROPEAN BANK FOR 5

6 RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EUROPEAN UNION, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, ASIAN DEVELOPMENT BANK, INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK. 10. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου. 11. Για τον προσδιορισμό του επιτρεπόμενου ύψους τοποθετήσεων κατά τις προηγούμενες παραγράφους η αξία του συνόλου των κινητών αξιών του ιδίου εκδότη υπολογίζεται κατά την ημέρα της τοποθετήσεως με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει 12. α) Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγμή, τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. β) Η Εταιρεία ακολουθεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων στα οποία επενδύει για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται. γ) Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τεχνικές και μέσα που συνδέονται με κινητές αξίες, με μέσα χρηματαγοράς και με παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δυνάμει των εκάστοτε σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι πράξεις αυτές δεν επιτρέπεται να επιφέρουν παρέκκλιση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τους επενδυτικούς του στόχους, όπως αυτοί ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στο ενημερωτικό δελτίο. δ) Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και τον διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. ε) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, στο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του, σύμφωνα με τον κανονισμό του και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004, σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείμενων στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 10 του παρόντος άρθρου (άρθρο 22 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει). Όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με υποκείμενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δύνανται να μη συνδυάζονται με τα προαναφερθέντα επενδυτικά όρια δυνάμει των εκάστοτε σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. στ) Όταν μια κινητή αξία ή ένα μέσο χρηματαγοράς ενσωματώνει παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο, το παράγωγο αυτό πρέπει να συνυπολογίζεται με τα επενδυτικά όρια περί παράγωγων χρηματοικονομικών μέσων της παρούσας παραγράφου (άρθρο 25 του Ν. 3283/2004 όπως ισχύει). 13. α) Η Εταιρεία, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα ή σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών. β) Η Εταιρεία, για το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε άλλο κράτος μέλος, είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης κατηγορίας μετοχών, εκτός εάν η εθνική νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους έχει θέσει άλλους περιορισμούς. 6

7 14. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του: α) δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, β) δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, γ) δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των ομολόγων ενός εκδότη, δ) δέκα τοις εκατό (10%) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη, ε) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ή ενός άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. Τα επενδυτικά όρια των στοιχείων γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου μπορούν να μην τηρούνται κατά την απόκτηση, εάν τη στιγμή εκείνη δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ακαθάριστη αξία των ομολόγων ή των μέσων χρηματαγοράς ή η καθαρή αξία των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. 15. Οι περιορισμοί των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τις κινητές αξίες και τα μέσα της χρηματαγοράς των παραγράφων 5, 6 και 9 του παρόντος άρθρου (παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004), καθώς και για μετοχές εταιρείας που έχει την καταστατική της έδρα σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους η τοποθέτηση σε μετοχές της εταιρείας αποτελεί τη μόνη δυνατότητα επένδυσης σε τίτλους εκδοτών αυτού του κράτους, υπό τον όρο ότι η εταιρεία αυτή τηρεί κατά την άσκηση της επενδυτικής της πολιτικής τα επενδυτικά όρια που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 21, 22, 26 και 27 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. 16. α) Η Εταιρεία ή ο Θεματοφύλακας δεν μπορούν να δανείζονται όταν ενεργούν για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία μπορεί πάντως να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνειο αντιστήριξης (back to back). β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αποκλειστικά με πιστωτικό ίδρυμα, μέχρι ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων του εφόσον κρίνεται ως μη συμφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Για την ασφάλεια των δανείων αυτών μπορεί να συνίσταται ενέχυρο επί κινητών αξιών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 17. α) Με την επιφύλαξη τήρησης των οριζόμενων στο προηγούμενο και στο παρόν άρθρο (άρθρα 21 έως και 25 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει), η Εταιρεία ή ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτου. β) Η διάταξη του στοιχείου α της παρούσας παραγράφου δεν αποκλείει στην Εταιρεία ή στον Θεματοφύλακα να αποκτήσουν κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, αναφερόμενα στην παράγραφο 1 (ε), (ζ), (η) του προηγούμενου άρθρου (στοιχεία ε, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει), που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο. 18. Η Εταιρεία ή ο Θεματοφύλακας, όταν ενεργούν για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δεν μπορούν να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, αναφερόμενων στην παράγραφο 1 (ε), (ζ), (η) του προηγούμενου άρθρου (στοιχεία ε, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει). 19. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 3283/2004, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, του οποίου η επενδυτική 7

8 πολιτική συνίσταται στην αναπαραγωγή της σύνθεσης δεδομένου χρηματιστηριακού δείκτη μετοχών ή ομολόγων, επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή/και σε ομόλογα του ίδιου εκδότη, εφόσον α) η σύνθεση του δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη, β) ο δείκτης αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς της αντίστοιχης αγοράς, και γ) ο δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αυξάνει σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) το όριο της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως στις εποπτευόμενες αγορές, στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς έχουν σημαντική βαρύτητα. Η παραπάνω υπέρβαση επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη. 20. Επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων που τίθενται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου (άρθρα 22, 23, 24 και 26 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει) όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί δικαιώματα που συνδέονται με κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που κατέχει ή η υπέρβαση των ορίων είναι αποτέλεσμα συγχώνευσης εταιρειών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στο παρόν άρθρο (άρθρα 22, 23, 24 και 26 του Ν.3283/2004) εντός τριών (3) μηνών από την απόκτησή του με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων. 21. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο υπερβεί τα επενδυτικά όρια του παρόντος άρθρου του κανονισμού (άρθρα 22, 23, 24 και 26 του Ν. 3283/2004) με βάση παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 27 του Ν.3283/2004, όπως ισχύει, ή για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ορίων με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων. To Αμοιβαίο Κεφάλαιο υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ορίων που τίθενται στο παρόν άρθρο (άρθρα 22, και 26 του Ν. 3283/2004) για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απόκτησή του. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Κάθε εργάσιμη ημέρα η Εταιρεία προβαίνει σε αποτίμηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και των αποτελεσμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από αυτά, με βάση τους κανόνες αποτιμήσεως του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο σύνολο που προκύπτει προστίθενται οι απαιτήσεις και αφαιρούνται οι υποχρεώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το υπόλοιπο αποτελεί το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 2. Το πηλίκο της διαιρέσεως του καθαρού ενεργητικού, που προκύπτει σύμφωνα με την προηγούμενη παρ. 1, δια του αριθμού των μεριδίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία την ημέρα της αποτιμήσεως, αποτελεί την καθαρή αξία του μεριδίου. Η αξία αυτή μαζί με την αντίστοιχη αξία του καθαρού ενεργητικού και τον αριθμό των μεριδίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, δημοσιεύονται με φροντίδα της Εταιρείας στον ημερήσιο τύπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης δημοσιεύονται οι τιμές πωλήσεως και εξαγοράς που προκύπτουν με πρόσθεση ή αφαίρεση των προμηθειών διαθέσεως ή εξαγοράς, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού. 3. Η Εταιρεία αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες όπως διαμορφώνονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Eλέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 4. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συνάλλαγμα αποτιμώνται καθημερινά στην τιμή Fixing της ίδιας ημέρας ή όπως εκάστοτε ορίζεται από την αρμόδια αρχή. 8

9 ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια ονομαστικά μερίδια ή ονομαστικά κλάσματα μεριδίου. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και διάθεση νέων ή μειώνεται με την εξαγορά και ακύρωση μεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί. Κατά την ημέρα συστάσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η τιμή εκδόσεως του μεριδίου ορίστηκε στα 10 ευρώ. Η έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων αποφασίζεται ελεύθερα από την Εταιρεία, η οποία μπορεί να αναστέλλει κατά την κρίση της τη διάθεση μεριδίων. Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται με την καταχώριση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Εταιρείας, η τήρηση του οποίου μπορεί να ανατεθεί από την Εταιρεία σε τρίτο, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει.τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανήκουν σε περισσότερους από έναν δικαιούχο μετά από έγγραφη δήλωσή τους και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 5638/32 περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό. Τα μερίδια μεταβιβάζονται μόνο αιτία θανάτου του δικαιούχου, εν ζωή δε μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Τα μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να ενεχυριάζονται σε εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους των παρ. 1, 2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1818/1951 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων που αφορούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών και το χρηματιστήριο αξιών (ΦΕΚ 149Α) και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Εταιρεία ή τυχόν τρίτος, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται με αίτησή του προς την Εταιρεία για εξαγορά των μεριδίων. 9

10 ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. Για τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την απόκτηση μεριδίων του από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, απαιτείται η υποβολή αιτήσεως με τη μορφή ειδικού γι αυτό τον σκοπό εντύπου προς την Εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους κάθε φορά αντιπροσώπους της, καθώς και η καταβολή του ποσού που επιθυμεί να επενδύσει. Η Εταιρεία δικαιούται να αποδεχθεί την αίτηση κατά την ημέρα υποβολής της, η δε τιμή διαθέσεως των μεριδίων είναι η της ημέρας υποβολής της αιτήσεως. 2. Το ελάχιστο ποσό για πρώτη φορά συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ. 3. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση πιστώσεως σε βάρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάθεση μεριδίων. 4. Η Εταιρεία, παραδίδει δωρεάν σε αυτόν που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, πριν από τη σύναψη σύμβασης για την απόκτηση μεριδίων του, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο και, ύστερα από αίτησή του, το πλήρες ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τον κανονισμό του και την τελευταία δημοσιευθείσα ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεσή του. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. α. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη, ύστερα από αίτηση του μεριδιούχου να εξαγοράζει μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στην τιμή εξαγοράς των μεριδίων κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης. Αιτήσεις εξαγοράς υποβάλλονται στην Εταιρεία ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της με έντυπο που παρέχεται από την Εταιρεία και περιλαμβάνει απαραίτητα, πέραν των άλλων στοιχείων, τον αριθμό των μεριδίων που προσφέρονται για εξαγορά. β. Το αντίτιμο των εξαγοραζομένων μεριδίων καταβάλλεται στον μεριδιούχο το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως εξαγοράς στην Εταιρεία ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. γ. Σε περίπτωση μερικής εξαγοράς εφαρμόζεται η διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, ακυρώνονται τα μερίδια και γίνεται νέα καταχώριση στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο για τον αριθμό των μεριδίων που δεν προσφέρονται για εξαγορά, χωρίς καμία επιπρόσθετη επιβάρυνση με προμήθεια από την Εταιρεία για τη νέα έκδοση. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και το συμφέρον των μεριδιούχων, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της Εταιρείας Διαχειρίσεως και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς μεριδίων μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες κατ ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. Η Εταιρεία γνωστοποιεί άμεσα την απόφασή της περί αναστολής εξαγοράς των μεριδίων ή περί της λήξης της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και εάν διατίθενται μερίδια σε άλλα κράτη - μέλη στις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αναστέλλει την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Η απόφασή της αυτή γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. 10

11 ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ 1. Οι Μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνονται με τις παρακάτω προμήθειες : i) Προµήθεια διάθεσης µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία ανέρχεται μέχρι 5% επί της αξίας τους. ii) Προµήθεια εξαγοράς µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία ανέρχεται μέχρι 5% επί της αξίας τους. 2. Το Ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιβαρύνεται με τις παρακάτω προµήθειες, αµοιβές και λοιπά έξοδα: i) Προµήθεια διαχείρισης που ανέρχεται μέχρι 2% ετησίως, υπολογιζόμενη επί των ημερήσιων αποτιμήσεων του καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτό αποτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 του κανονισμού. Η προμήθεια διαχείρισης λογίζεται καθημερινά και καταβάλλεται στην Εταιρεία σε μηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ημερών του μηνός που έπεται του υπό θεώρηση μήνα. Στην προμήθεια διαχείρισης περιλαµβάνεται η αµοιβή της Εταιρείας, η αµοιβή του συµβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα. ii) Προµήθεια θεµατοφυλακής που ανέρχεται μέχρι 0,3% ετησίως, υπολογιζόμενη επί των ημερησίων αποτιμήσεων του καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η προμήθεια θεματοφυλακής λογίζεται καθημερινά και καταβάλλεται στον Θεματοφύλακα σε μηνιαία βάση εντός των πέντε πρώτων ημερών του μηνός που έπεται του υπό θεώρηση μήνα. Στη προμήθεια θεματοφυλακής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαµβάνεται η αµοιβή του Θεµατοφύλακα και η αµοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή µέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ο θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει, με προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και με τη σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας, τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτα πρόσωπα (άρθρο 8, παρ. 3 του Νόμου 3283/2004). iii) Αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει. iv) Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. v) Έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από τον Ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. vi) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης, που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 3283/2004, όπως ισχύει και αναλύονται στο άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού. Τα κέρδη από την πώληση κινητών αξιών διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτά δεν εξουδετερώνονται από τυχόν συντελεσθείσες μέχρι τέλους της χρήσεως κεφαλαιακές ζημίες. Η διανομή των κερδών γίνεται σε όλους όσους είναι κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. Η διανομή των κερδών θα γίνεται εντός 3 μηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους. 11

12 ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ α) Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Εταιρεία τη σύγκληση της Συνελεύσεως των μεριδιούχων. Η Εταιρεία υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μεριδιούχων, το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούμενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, που αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών, για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται αμέσως ή εμμέσως, με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. β) Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση με την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά έξι δέκατα (6/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων του με σκοπό τη λύση του. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται στην πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Για τη λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 798 έως και 804 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων του μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ε.ΤΣΕΡΤΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΥ.ΣΟΦΟΣ Μ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 12