EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάµεσες Ατοµικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 η Ιουνίου 2014

2 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου ης Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «EUROCORP Ανώνυµος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 26/08/2014. Ίων Κουφοπαντελής Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 5 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ.Π.Χ.Α ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΈΣΟ Α ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ...38 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

4 7.17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΈΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ ΈΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ / ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ...46 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

5 1. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Προς τους µετόχους της «Eurocorp Α.Ε.Π.Ε.Υ» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «Eurocorp Α.Ε.Π.Ε.Υ» και της θυγατρικής της, της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Ε ισκό ησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. Συµ έρασµα Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ντζανάτος ηµήτρης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

6 2. Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης O Όµιλος Σηµειώσεις 30/06/ /12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Άυλα στοιχεία ενεργητικού Υπεραξία θυγατρικών Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας 7.14 ( ) ( ) Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 7.16 ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόµενα σε µετόχους Μη ελέγχουσες συµµετοχές (492) (155) ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

7 Η Εταιρεία Σηµειώσεις 30/06/ /12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Άυλα στοιχεία ενεργητικού Υπεραξία θυγατρικών Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας 7.14 ( ) ( ) Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 7.16 ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

8 2.2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Όµιλος Σηµειώσεις 30/06/ /06/2013 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης 7.25 (5.565) (4.317) Έξοδα διοίκησης 7.26 ( ) ( ) Λοιπά έξοδα 7.27 (9.600) (8.369) Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (86.682) (60.121) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.29 (24.240) (28.448) Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων Συνολικά έσοδα προ φόρων (79.210) (53.071) Φόρος εισοδήµατος 7.30 (75) Συνολικά έσοδα (79.286) (51.514) Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (78.949) (51.514) ικαιώµατα µειοψηφίας (337) 0 Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους Σηµειώσεις 30/06/ /06/2013 Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθέσιµων προς πώληση (26.283) Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων (11.674) Λοιπά συνολικά έσοδα (5.698) 0 Λοιπά συνολικά έσοδα (19.450) Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (19.450) ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α (51.757) (70.964) Κατανέµονται σε: Ιδιοκτήτες µητρικής (51.420) (70.964) ικαιώµατα µειοψηφίας (337) 0 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

9 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρεία Σηµειώσεις 30/06/ /06/2013 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα Έξοδα διάθεσης 7.25 (5.228) (2.325) Έξοδα διοίκησης 7.26 ( ) ( ) Λοιπά έξοδα 7.27 (6.372) (4.927) Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ( ) ( ) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.29 (1.119) (4.745) Συνολικά έσοδα προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήµατος 7.30 (94) Συνολικά έσοδα ( ) ( ) Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων Ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε µεταγενέστερες περιόδους Σηµειώσεις 30/06/ /06/2013 Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθέσιµων προς πώληση (21.238) Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων (6.427) Λοιπά συνολικά έσοδα (2.849) 0 Λοιπά συνολικά έσοδα (15.716) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ( ) ( ) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

10 2.3. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων Ο Όµιλος Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων Αποθεµατικά εύλογης Λοιπά αξίας Αποθεµατικά Αποτελέσµατα σε νέο Σύνολο Μη ελέγ/σες συµ/χές Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1-30/06/2013 (19.450) (51.514) (70.964) (70.964) ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 Λοιπά Στοιχεία Μειωτικά της Καθαρής Θέσης 0 0 Ανακατάταξη στοιχείων ιδίων κεφαλαίων 0 0 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 0 0 (19.450) 0 (51.514) (70.964) 0 (70.964) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου ( ) ( ) Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου ( ) ( ) (155) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 1/1-30/06/ (78.949) (45.722) (337) (46.059) ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 Λοιπά Στοιχεία Μειωτικά της Καθαρής Θέσης (5.698) (5.698) (5.698) Ανακατάταξη στοιχείων ιδίων κεφαλαίων 0 0 Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος (84.647) (337) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου ( ) ( ) (492) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

11 Μετοχικό κεφάλαιο Η Εταιρεία Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα σε νέο ΣΥΝΟΛΟ Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0 0 (15.716) 0 ( ) ( ) ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αποθεµατικό από πώληση ιδίων µετοχών Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό Λοιπά Στοιχεία Μειωτικά της Καθαρής Θέσης Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος 0 0 (15.716) 0 ( ) ( ) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου ( ) ( ) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα ( ) ( ) ιανοµή µερίσµατος κερδών χρήσης Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Αποθεµατικό από πώληση ιδίων µετοχών Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό Λοιπά Στοιχεία Μειωτικά της Καθαρής Θέσης (2.849) (2.849) Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος ( ) Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου ( ) ( ) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

12 2.4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Όµιλος Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-30/06/ /01-30/06/2013 Κέρδη προ φόρων (79.210) (53.071) Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (25.060) (34.767) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλάιου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (17.529) (19.941) Καταβεβληµένοι φόροι (2.065) 0 Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων ( ) ( ) Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (43.801) (35.339) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0 0 Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών 0 0 Εξοφλήσεις δανείων 0 0 Εξοφλήσεις χρηµατοδότησης σε συγγενή εταιρεία ( ) 0 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 Χρηµατοδοτήσεις από συγγενείς εταιρείες 0 0 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

13 Εταιρεία Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-30/06/ /01-30/06/2013 Κέρδη προ φόρων ( ) ( ) Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (1.948) (11.166) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ( ) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (484) (760) Καταβεβληµένοι φόροι (2.065) 0 Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων ( ) ( ) Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (9.743) (4.619) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0 0 Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών 0 0 Εξοφλήσεις δανείων 0 0 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 0 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) ( ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης , Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

14 3. Γενικές Πληροφορίες για τον Όµιλο και τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η εταιρεία µε την επωνυµία "EUROCORP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και διακριτικό τίτλο EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρουσιάζει τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο , µαζί µε τις «Σηµειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους και έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 26 η Αυγούστου Η «EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (στο εξής η «Εταιρία») ιδρύθηκε το 1989, εδρεύει στην Αθήνα, πλ. Φιλικής Εταιρείας 14, είναι καταχωρηµένη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο µε Αριθµό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ 19455/06/Β/89/20). Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή κυρίων και παρεποµένων επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, σύµφωνα µε την άδεια που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριµένα παρέχει τις παρακάτω κύριες και παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες: (α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. (β) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. (γ) η παροχή επενδυτικών συµβούλων, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε πρωτοβουλία της ΑΕΠΕΥ, σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα. (δ) Η διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, η οποία συνίσταται στη διαπραγµάτευση µε κεφάλαια της ΑΕΠΕΥ ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ αυτών. (ε) Η αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης. (στ) Η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. (ζ) Η παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύεις και εξαγορές επιχειρήσεων. (η) Η έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. (θ) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόµενων µε την αναδοχή. Τέλος η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών της εταιρειών ή υπέρ εταιρειών µε τις οποίες συνεργάζεται. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η Εταιρία µπορεί να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, να αντιπροσωπεύει ή να ενεργεί ως πράκτορας αυτών και ιδίως επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «.Π.Χ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερµηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή ιερµηνειών ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται οι εξής εταιρείες: Επωνυµία Έδρα Μέθοδος Ενοποίησης Ποσοστό συµµετοχής Eurocorp Securities ΑΕΠΕΥ Ελλάδα Ολική 100% Eurocorp Λέσβου ΕΠΕ Ελλάδα Ολική 95% Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

15 Οι οικονοµικές καταστάσεις αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας όπου θα παραµείνουν προσπελάσιµες στο ευρύ κοινό για τουλάχιστον δύο χρόνια, όπως ορίζει ο Ν.3301/2004. Οι ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου ενοποιούνται από την κατά 100% ανώτερη Μητρική Εταιρεία Global Investment Services S.A. 4. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από ειδική Επιτροπή RISK MANAGEMENT που αποτελείται από τους επικεφαλείς της κεντρικής Οικονοµικής Υπηρεσίας, του Τµήµατος Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών και του Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, υπό την εποπτεία του ιοικητικού Συµβουλίου Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία του Οµίλου, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους πελάτες του σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου σε ξένο νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στον Όµιλο, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Προβλέψεις αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ιοίκηση της Οµίλου διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Θυγατρικής Εταιρείας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Θυγατρικής Εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και τις αποφάσεις αριθµ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ + 4. Κίνδυνος αγοράς Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις του Οµίλου σε µετοχικά ή παράγωγα προιόντα που διαπραγµατεύονται στην ελληνική αγορά, και τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά. Τα όρια του κινδύνου αγοράς περιλαµβάνονται στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου που έχουν εγκριθεί από την ιοίκηση, παρακολουθούνται καθηµερινά από την µονάδα διαχείρισης κινδύνου και υποβάλλονται στην ιοίκηση. Ο Όµιλος εφαρµόζει τη µέθοδο value at ri sk (\/AR) για να υπολογίσει τον κίνδυνο αγοράς των θέσεων που κατέχονται και τη πιθανή οικονοµική ζηµία βασιζόµενη σε υποθέσεις για διάφορες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, µετρά τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

16 Λειτουργικός κίνδυνος Ο λειτουργικός κίνδυνος µπορεί να προκύψει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου τόσο από τους εργαζόµενους καθώς και από τα συστήµατα λειτουργίας του Οµίλου. Η επιτροπή διαχείρισης κινδύνου παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του συνόλου των µέσων άσκησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας (εργαζόµενους και τεχνικά συστήµατα πάσης φύσεως). Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών διαθεσίµων και άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων. Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 30η/06/2014 για τον Όµιλο αναλύεται ως εξής: Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση Εντός 6 µηνών Εντός 12 µηνών 1 έως 5 έτη Μετά από 5 έτη Σύνολο Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Εµπορικές Υποχρεώσεις Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 30η/06/2014 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση Εντός 6 µηνών Εντός 12 µηνών 1 έως 5 έτη Μετά από 5 έτη Σύνολο Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Εµπορικές Υποχρεώσεις Κίνδυνος ε ιτοκίου Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας είναι µηδενικές. Κατά συνέπεια ουσιαστικός κίνδυνος επιτοκίου δεν υφίσταται. 5. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

17 Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να µεταβάλει το µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος της. Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείων «Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. Όµιλος 30/06/ /12/2013 Σύνολο δανεισµού Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Καθαρός δανεισµός (51.885) ( ) Ίδια κεφάλαια Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια Συντελεστής µόχλευσης - - Εταιρεία 30/06/ /12/2013 Σύνολο δανεισµού 0 0 Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα Καθαρός δανεισµός (23.953) ( ) Ίδια κεφάλαια Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια Συντελεστής µόχλευσης Λογιστικές αρχές και πολιτικές 6.1. Εφαρµογή των.π.χ.α. ήλωση Η εταιρία ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Ηµεροµηνία µετάβασης Η Ηµεροµηνία Μετάβασης που συντάχθηκε ο Ισολογισµός ανοίγµατος βάσει των.π.χ.α. είναι η Ηµεροµηνία αναφοράς Η Ηµεροµηνία Αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων µε.π.χ.α. είναι η και η περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστηµα από µέχρι Συγκρίσιµη ερίοδος Η συγκρίσιµη περίοδος που εµφανίζεται για την Κατάσταση της Οικονοµικής Θέσης είναι η , της κατάστασης Συνολικών Εσόδων, της Κατάστασης των Ιδίων Κεφαλαίων και των Ταµειακών Ροών είναι η περίοδος Αρχή συνέχισης δραστηριότητας Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης δραστηριότητας. Νόµισµα αρουσίασης: Όλα τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων εµφανίζονται σε ευρώ. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 εκεµβρίου 2013 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

18 6.2. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. Το κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από το αρχικό κόστος και τυχόν κόστη βελτίωσης γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. Το αρχικό κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει το συνολικό καθαρό κόστος απόκτησης, τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική, τα εκτιµούµενα κόστη αποσυναρµολόγησης και αποκατάστασης. Κατηγορίες αγίων ου αρακολουθούνται στο κόστος µείον α οσβέσεις και ροβλέψεις Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι εξής κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων: α) Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, β) Μεταφορικά µέσα, γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός. Κατηγορίες αγίων ου αρακολουθούνται σε αξίες ανα ροσαρµογής Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι εξής κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων: α) Εδαφικές εκτάσεις, β) Κτίρια. Μέθοδος α όσβεσης Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται είναι: α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 2,5%, έως 16%, β) Για την κατηγορία Μεταφορικά µέσα 6%, γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, από 6%, έως 15%. ιάρκεια ωφέλιµης ζωής Οι διάρκειες ωφέλιµης ζωής, σε έτη, είναι: α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 6 έως 40 έτη, β) Για την κατηγορία Μεταφορικά µέσα 15 έτη, γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, από 6 έως 20 έτη Χρηµατοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής Χρηµατοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και των κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγµατος από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφληµένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωµάτων µε το Τεκµαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, µε το ιαφορικό Επιτόκιο ανεισµού Μισθωτή µε πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. Το µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, εµφανίζεται στο µακροπρόθεσµο παθητικό, διακεκριµένα από το βραχυπρόθεσµο τµήµα που εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Κάθε περίοδο τα µισθώµατα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που µειώνει την υποχρέωση και "τόκο" που εµφανίζεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Τα πάγια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αντιµετωπίζονται µε βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που τα αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

19 Τα µισθώµατα, περιλαµβανοµένων τυχόν προκαταβολών που θα συµψηφιστούν, καταχωρούνται στη χρέωση των Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωµή τους Λειτουργική Μίσθωση - Λογιστικές πολιτικές εκµισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει µισθωθεί. Αποσβέσεις και λοιπές δαπάνες απόκτησης των µισθωµάτων, µεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης Επενδυτικά ακίνητα Επενδύσεις σε Ακίνητα χαρακτηρίζονται όσα κατέχονται µε σκοπό την άντληση εσόδων από ενοίκια ή την άντληση υπεραξιών. Αρχικά µία Επένδυση σε Ακίνητο καταχωρείται στο κόστος της, αν προβλέπεται να φέρει ροές και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Τα επενδυτικά ακίνητα σε µεταγενέστερη αποτίµηση, αποτιµούνται στο κόστος µείον αποσβέσεις και προβλέψεις. Οι διαφορές αναπροσαρµογής των επενδυτικών ακινήτων, µεταφέρονται άµεσα στα αποτελέσµατα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία και µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης, όταν δηµιουργούνται. Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει: α) τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους γ) ικανότητα χρήσης ή πώλησης τους δ) πόροι ολοκλήρωσης τους ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίµησης του κόστους τους και στ) εκτίµηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη, µε βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική χρησιµοποίηση. Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου Στοιχείου που αγοράζεται είναι: α) η καθαρή τιµολογιακή αξία πλέον δασµών και άλλων επιβαρύνσεων β) τα άµεσα κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων στοιχείων γίνεται είτε στο κόστος τους. Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα πάγια που παρακολουθούνται στο κόστος επιδρούν άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης Αλλαγή πολιτικών, εκτιµήσεων και λάθη Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται µόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από πρότυπο ή διερµηνεία και µε κριτήρια να: α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονοµικές Καταστάσεις, β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο γ) είναι απροκατάληπτες δ) είναι συντηρητικές ε) είναι πλήρεις. Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν: α) το επιβάλλει πρότυπο ή διερµηνεία β) βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης. Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής µε βάση πρότυπο ή διερµηνεία, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδροµικότητα. Όταν µία Λογιστική Πολιτική εφαρµόζεται αναδροµικά, αλλάζουν όλες οι Οικονοµικές Καταστάσεις µέχρι εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν µόνο στο άνοιγµα της χρήσης, το υπόλοιπο σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασµοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Η αλλαγές εκτιµήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσµατα, της χρήσης που γίνονται και στις µελλοντικές χρήσεις ανάλογα µε την περίπτωση. Επίσης µπορεί να επιδράσουν στην Καθαρή Θέση ή σε άλλους λογαριασµούς του Ισολογισµού στη χρήση που γίνεται η αλλαγή. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

20 Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδροµικά: α) για την προηγούµενη περίοδο πλήρως (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Ταµειακές Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σηµειώσεις) β) Για πριν τη συγκρίσιµη περίοδο, µε αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιµης περιόδου στον Ισολογισµό Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αξιολογούνται από τη διοίκηση µε βάση τις ρυθµίσεις του.λ.π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "µη διορθωτικά" γεγονότα. Οι οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µε τα "διορθωτικά" γεγονότα µόνον. Αν µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται χωρίς την εφαρµογή αυτής της αρχής Φόροι εισοδήµατος Για τις προσωρινές διαφορές, ανάµεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόµενη φορολογικά αξία, υπολογίζεται και λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. Στα αποτελέσµατα επιδρούν ο τρέχων φόρος και οι αναβαλλόµενοι φόροι που λογίστηκαν στην περίοδο, εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που επιδρούν κατευθείαν στην καθαρή θέση, οι οποίοι µεταφέρονται και αυτοί άµεσα στην καθαρή θέση. Αναβαλλόµενες απαιτήσεις λογίζονται µόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη που θα επιτρέψουν το συµψηφισµό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις λογιστικές ζηµιές. Σε αυτές υπολογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, µόνον αν εκτιµάται ότι στο διάστηµα που αυτές οι ζηµιές είναι φορολογικά αναγνωρίσιµες θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, ενώ οι αναβαλλόµενοι φόροι µε το συντελεστή που αναµένεται να υπάρχει όταν θα διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις Παροχές σε εργαζόµενους Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, λογίζονται άµεσα σαν έξοδα όταν γίνονταν, ενώ για τα προγράµµατα οικειοθελούς αποχώρησης, λογίζονται όταν αναλαµβάνεται η δέσµευση για αποχώρηση. Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών, προσδιορίζεται κάθε χρόνο η Παρούσα Αξία έσµευσης και τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος. Για την αποτίµηση των δεσµεύσεων, χρησιµοποιείται η Μέθοδος της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας. Κατανέµεται ορθά η δαπάνη (συνολική) στα χρόνια υπηρεσίας του εργαζόµενου, λαµβάνοντας υπόψη και την τυχόν µεταβολή στους µισθούς. Χρησιµοποιούνται αντικειµενικές Αναλογιστικές Παραδοχές, για ηµογραφικές Μεταβλητές και Οικονοµικές Μεταβλητές Συνάλλαγµα Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε Νόµισµα Λειτουργίας, γίνεται µε την Τρέχουσα Συναλλαγµατική Ισοτιµία την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Τα Χρηµατικά Στοιχεία αποτιµούνται µε την Ισοτιµία της ηµεροµηνίας Κλεισίµατος. Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα στο κόστος, αποτιµούνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας της συναλλαγής. Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα σε εύλογες αξίες, αποτιµούνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας αποτίµησης τους σε Εύλογη Αξία Οι Συναλλαγµατικές ιαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση Χρηµατικών Στοιχείων, µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Οι Συναλλαγµατικές ιαφορές αποτίµησης µη Χρηµατικών Στοιχείων µεταφέρονται: α) στα Αποτελέσµατα Χρήσης αν προβλέπεται εκεί να µεταφέρονται και οι ζηµίες του ή β) στην Καθαρή Θέση αν έτσι προβλέπεται. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

21 6.13. Ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές Ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται από τη µητρική εταιρία, µε βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το.λ.π. 27, εφόσον κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος υπήρχε ο έλεγχος. Η ενοποίηση γίνεται µε την ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής. Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσµατα µητρικής και θυγατρικών, καταρχήν αθροίζονται. Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αµοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα έσοδα από µερίσµατα από τις θυγατρικές, κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγές µε αποθέµατα, πάγια κ.λ.π. Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συµµετοχής της µητρικής, συµψηφίζεται µε τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το.π.χ.π. 3. Τα αποτελέσµατα µίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ηµεροµηνία της απόκτησής της. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας εµφανίζονται χωριστά στον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Συγγενείς εταιρίες Συγγενής Επιχειρήσεις είναι οι οντότητα που η εταιρία ασκεί σε αυτές ουσιώδη επιρροή και δεν είναι Θυγατρικές ή Κοινοπραξίες. Ουσιώδης Επιρροή είναι το δικαίωµα συµµετοχής της εταιρίας στις αποφάσεις (οικονοµικές και διαχείρισης) µίας οντότητας, συµµετοχή που δεν συνιστά όµως έλεγχο. Οι συγγενείς εταιρίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η επένδυση αρχικά λογίζεται στο κόστος. Η αναλογία αποτελεσµάτων µεταβάλλει τα Αποτελέσµατα Χρήσης και την αξία της συµµετοχής, ενώ οι κατευθείαν µεταβολές της Καθαρής Θέσης της Συγγενούς Επιχείρησης µεταβάλλουν συµµετοχή και Καθαρή Θέση, χωρίς να επιδρούν στα αποτελέσµατα. Η απόκτηση µίας Συγγενούς Επιχείρησης, λογιστικοποιείται σύµφωνα µε τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Τυχόν αρνητική υπεραξία µεταφέρεται στα αποτελέσµατα άµεσα. Τυχόν χρεωστική υπεραξία, παραµένει στη λογιστική αξία της συµµετοχής, διακεκριµένα, γιατί δεν αποσβένεται και αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το.π.χ.π. 3. Οι συγγενείς εταιρίες που έχουν ενταχθεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες µε βάση το.π.χ.π. 5, δεν ενοποιούνται και αντιµετωπίζονται µε βάση αυτό το πρότυπο Υπερπληθωρισµός Υπερπληθωρισµός για µία εταιρία του Οµίλου, θεωρείται κατ' αρχήν ότι υπάρχει, αν σε διάστηµα µίας τριετίας, η συνολική αύξηση τιµών είναι πάνω από 100%. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρούσας και συγκρίσιµης περιόδου, όταν υπάρχει Υπερπληθωρισµός, αναδιατυπώνονται µε βάση τις τιµές της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. Τα Νοµισµατικά Στοιχεία (διαθέσιµα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις) δεν αναδιατυπώνονται, γιατί είναι σε τρέχουσες νοµισµατικές µονάδες. Τα µη Νοµισµατικά Στοιχεία, αν είναι σε τρέχουσες τιµές, δεν αναδιατυπώνονται, ενώ αν δεν είναι αναδιατυπώνονται. Η επαναδιατύπωση γίνεται µε δείκτες από την ηµεροµηνία απόκτησης ή δηµιουργίας αυτών των στοιχείων. Το αποτέλεσµα από την αναδιατύπωση του.λ.π. 29, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό στα Αποτελέσµατα Χρήσεως Κέρδη ανά µετοχή Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές Μετοχές προς τις Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές. Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη µετά τους φόρους που προκύπτουν από την Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, για τους µετόχους, µόνο για τις Συνεχιζόµενες ραστηριότητες, αφού αφαιρεθούν, όλες οι επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται µε προνοµιούχες µετοχές. Οι Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις µετοχές σε κυκλοφορία (Κοινές Μετοχές), επί τις µέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία Ενδιάµεσες καταστάσεις Οι ενδιάµεσες καταστάσεις συντάσσονται µε βάση το ελάχιστο περιεχόµενο που ορίζεται από το.λ.π. 34. Επειδή οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στις τελευταίες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι Ενδιάµεσες Καταστάσεις δεν επαναλαµβάνουν πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές, αλλά µόνο τις µεταβολές που Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

22 έγιναν στην περίοδο. Εφαρµόζονται στις Ενδιάµεσες Καταστάσεις οι ίδιες λογιστικές αρχές, όπως και στις τελευταίες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκτός αν κάποια άλλαξε στην παρούσα περίοδο, οπότε η αλλαγή αναφέρεται στις ενδιάµεσες καταστάσεις. Οι αποτιµήσεις γίνονται λαµβάνοντας πάντα την περίοδο από το τέλος των προηγούµενων ετήσιων καταστάσεων και όχι για το διάστηµα µετά την προηγούµενη Ενδιάµεση Κατάσταση. Ο Ισολογισµός της περιόδου, εµφανίζει σαν συγκρίσιµο τον Ισολογισµό της προηγούµενης χρήσης. Παρουσιάζονται Αποτελέσµατα για την τρέχουσα περίοδο, για όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης και οι αντίστοιχες συγκρίσιµες περίοδοι της προηγούµενης χρήσης. Παρουσιάζεται Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης, για όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη περίοδος της προηγούµενης χρήσης. Παρουσιάζεται Κατάσταση Ταµειακών Ροών, για όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη περίοδος της προηγούµενης χρήσης Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής αποµείωσης, αν εµφανίζονται εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις αποµείωσής τους, όπως αυτές ορίζονται από το.λ.π. 36. Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής σε εξέλιξη, εξετάζονται για αποµείωση µία φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενδείξεων αποµείωσης. Αποµείωση γίνεται αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς, Ανακτήσιµο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή µίας Μονάδας ηµιουργίας Ταµειακών Ροών, είναι το µεγαλύτερο ποσό ανάµεσα σε: α) Εύλογη Αξία µείον κόστη διάθεσης και β) Αξία λόγω χρήσης Αν δεν είναι εφικτή η αποτίµηση ενός επιµέρους στοιχείου που εξετάζεται για αποµείωση, αποτιµάται η Μονάδα ηµιουργίας Ταµειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Οµάδα Μονάδων ηµιουργίας Ταµειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η αποτίµηση της Μονάδας και γίνονται µετά την αποτίµηση οι σχετικοί µερισµοί και συγκρίσεις. Η πρόβλεψη αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, εκτός αν υπάρχει σχετικό αποθεµατικό υπεραξίας για το περιουσιακό στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη συµψηφίζεται µε αυτό στο βαθµό που είναι δυνατό. Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίµησης, στο µέλλον µε αντίστροφη επίδραση στα αποτελέσµατα ή την καθαρή θέση, σε σχέση µε την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη, εκτός από τις αποµειώσεις υπεραξίας που δεν αναστρέφονται Προβλέψεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις Πρόβλεψη καταχωρείται µόνο: α) Αν υπάρχει µία δέσµευση νόµιµη ή τεκµαιρόµενη που αφορά το παρελθόν, β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισµό της, γ) µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών: α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης. Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών δεν καταχωρούνται µε βάση το.λ.π. 37. Σχετίζονται µε αποµείωση στοιχείων του.λ.π. 36. Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύµβασης, όταν δηλαδή από µία σύµβαση, τα έσοδα αναµένεται να είναι µικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη. Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το πρόγραµµα. Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων και µπορούν να αντιστραφούν. Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι: α) πιθανή υποχρέωση, µε βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη εξαρτώµενη από την εταιρία ή β) παρούσα δέσµευση που δεν λογίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Μία ενδεχόµενη υποχρέωση δεν δηµιουργεί Πρόβλεψη, µόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να συµβεί. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

23 Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη εξέλιξη. Αν µία απαίτηση είναι βέβαιη δεν είναι ενδεχόµενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη, αλλά κοινοποιούνται στις σηµειώσεις Συνενώσεις Το.Π.Χ.Π. 3 εφαρµόζεται στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις ενώ στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις εφαρµόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το.λ.π. 27. Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" αποκτά τον έλεγχο της αποκτώµενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, αντιµετωπίζονται µε τη µέθοδο της αγοράς. Η διαδικασία της µεθόδου αγοράς αφορά τον προσδιορισµό του αποκτώντα, τον προσδιορισµό του κόστους απόκτησης, τον µερισµό του κόστους απόκτησης στα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία του αποκτώµενου. Το κόστος κτήσης είναι το αντάλλαγµα που δίνεται από τον αποκτώντα, πλέον τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση. Αντάλλαγµα είναι και τίτλοι που δίνονται από τον αποκτώντα. Οι εύλογες αξίες των µεταβιβαζόµενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την ηµεροµηνία ή τις ηµεροµηνίες ανταλλαγής. Αν η απόκτηση γίνεται µε µετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγµένη εταιρία, η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία στο χρηµατιστήριο των µετοχών που δίνει. Αν η αποκτώµενη είναι εισηγµένη η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία των µετοχών της στο χρηµατιστήριο. Μπορεί αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να χρησιµοποιηθεί άλλη τεχνική αποτίµησης για την εύλογη αξία των µετοχών. Ηµεροµηνία απόκτησης είναι η ηµεροµηνία που αποκτιέται ο έλεγχος. Μπορεί να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ανταλλαγής. Αποτιµώνται τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης (άυλα και µη άυλα, υποχρεώσεις υπαρκτές και ενδεχόµενες), µόνον εφόσον µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από το συνολικό κόστος της απόκτησης µείον την αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία εφόσον είναι χρεωστική εµφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποιηµένου ισολογισµού. Η υπεραξία από µία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για αποµείωση µία φορά το χρόνο ή και σε πιο σύντοµο διάστηµα, αν συνέβη κάτι σηµαντικό. Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία κατά τη συνένωση, γίνεται επανεκτίµηση των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και αν συνεχίσει να προκύπτει αρνητική υπεραξία, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Ανάστροφη απόκτηση υπάρχει όταν η νοµικά "αποκτώµενη" τελικά αποκτάει τον έλεγχο της αποκτώσας. Σε µία ανάστροφη απόκτηση οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, που εκδίδονται µε το όνοµα της "νόµιµης µητρικής", αλλά στις σηµειώσεις αναλύονται µε βάση τη "νόµιµη θυγατρική" ιακοπτόµενες δραστηριότητες Ένα Περιουσιακό Στοιχείο ή Οµάδα ιάθεσης, ορίζεται σαν Κατεχόµενο προς Πώληση, καταρχήν αν η ανάκτησή του θα γίνει κυρίως από τη διάθεση και όχι από τη χρήση του. Επιπλέον, πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµο για πώληση, µε όρους αγοράς και η διάθεση του να είναι πολύ πιθανή. Η πιθανή διάθεση τεκµηριώνεται αν: α) η διοίκηση έχει δεσµευτεί για τη διάθεση, β) έχει σχεδιαστεί πρόγραµµα για τη διάθεση, γ) η τιµή διάθεσης είναι σύµφωνη µε την αγορά, δ) αναµένεται ότι η διάθεση θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο, ε) προκύπτει ότι το πρόγραµµα διάθεσης στα γενικά του σηµεία θα τηρηθεί, στ) δεν προκύπτει ότι είναι πιθανό η διάθεση να ακυρωθεί. Ένα Μη Κυκλοφορούν Περιουσιακό Στοιχείο ή Οµάδα ιάθεσης που πρόκειται να εγκαταλειφθεί, θεωρείται σαν ιακοπείσες ραστηριότητες από την ηµέρα που εγκαταλείπεται, µόνον αν: α) αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο ξεχωριστό τµήµα δραστηριότητας, β) εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα εγκατάλειψης, γ) είναι µία θυγατρική. Τα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση, αποτιµώνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στη Λογιστική Αξία και την Εύλογη Αξία µείον τα κόστη διάθεσης. Η απόσβεση για τα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση σταµατά, µόλις χαρακτηριστούν σαν τέτοια. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης... 3 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων... 6 Ενοποιημένη και Εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της οικονοµικής χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Εταιρικές και Ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2013 Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.12 : «EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009)

16/12/2009) 16/12/2009). 16/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΗοΙdings. για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΗοΙdings για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3561, 21/12/2001 Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 η Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2

-- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 -- 1007 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21/9/1998 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ.Πρωτ. Ε41/105 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 85 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012. Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ) ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η αξιολόγηση στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία από τα φορολογικά έντυπα Ε και βασίζεται στον ακόλουθο τύπο: Συνολική βαθμολογία = (Α*Β*Γ )*00, όπου τα Α, Β και Γ περιγράφονται στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν τόσο στο Σύγχρονο Θέατρο όσο και στο Αρχαίο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Π 24.09.1.8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ιευθυντές/τριες Σχολείων Μέσης, Τεχνικής ηµόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 23 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868- Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 03/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ: 152933 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Επί του άρθρου 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων του Δηµοσίου και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Με τις προτεινόµενες διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Αγαπητοί µέτοχοι, Έχουµε την ευχαρίστηση να σας υποβάλουµε τις Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ARVEN S.A. ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ARVEN S.A. ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ARVEN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που ιδρύθηκε την 1 η Μαρτίου 2002 και έχει έδρα την Αθήνα. Διοικείται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX

ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ FAX Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 1096863/8045/0016 - Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4213, 17/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 219. 10 του 1965 81 του 1970 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.18.03.1/8 Αρ. Τηλ.:22800945/918 Αρ. Φαξ:22428268/ 22800869 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών. Εκµεταλλεύσεων. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιδιώκεται η θεσµοθέτηση των κατάλληλων µηχανισµών και διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΗοΙdings σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27η Μαΐου 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜ:4968 Hhhhhkjl;h;oiugtpi;uf ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εισηγητής: Μπαστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999]

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. ιερεύνηση συνθηκών θανάτων νεογνών [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1464/25-02-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ * ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ * 210-5724834 * 6977056661 * dimilon2002@yahoo.gr Γνωστικό αντικείµενο: «Νοµικά Μαθήµατα & Εργασιακές Σχέσεις»

Διαβάστε περισσότερα

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΠΟΛ: 1061 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μάθηµα: Λογιστική Ενότητα: Ηµερολογιακές Εγγραφές Κλεισίµατος Λογαριασµών Χρήσης ιδάσκων: Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.. 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Άσκηση 1 Ο Ισολογισµός της επιχείρησης «Κουκουµάκας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα