ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του ν. 3316/ 2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκ πόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α 42). 2. Την παρ. 6 περ. α) του άρθρου 5 του ν. 3481/2006 (Α 162). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προ κύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθμ. 191/2009 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Έννοιες Ορισμοί 1. «Μητρώο Μελετητών» είναι ο κατάλογος που τηρεί ται από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 7, στον οποίο κατατάσσονται οι μελετητές φυσικά πρόσωπα ύστερα από αξιολόγηση, σε κατηγορίες μελετών κατά τάξεις δυναμικότητας, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονι κών και τεχνικών γνώσεών τους, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιούμενη εμπειρία τους, ανάλογα με το δυναμικό τους ανά κατηγορία μελέτης. 2. «Μητρώο Εταιρειών Μελετών» είναι ο κατάλογος που τηρείται από την ίδια αρμόδια υπηρεσία της παρ. 7, στον οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι Εταιρείες Μελετών σε κατηγορίες μελετών και σε τάξεις, ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών τους ανά κατηγορία μελέτης. Ο όρος «Εταιρεία Μελετών» που χρησιμοποιείται στο παρόν περιλαμβάνει και εννοεί και Γραφείο Μελετών, όπως ορί ζεται στην παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3316/ «Πτυχίο» Μελετητή ή Εταιρείας Μελετών είναι το δημό σιο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια κατά τα ανω τέρω υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγρα φή και κατάταξη του Μελετητή ή της Εταιρείας Μελετών στις κατηγορίες και τάξεις του αντίστοιχου μητρώου. 4. «Κατηγορίες Μελετών» είναι οι αναγραφόμενες στο άρ θρο 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει κάθε φορά και υποδηλώνουν το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων σε αυτές, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις τους, όπως αυτές προκύ πτουν από τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία τους. 5. «Εμπειρία» είναι οι βεβαιωμένες συμμετοχές του μελετητή ή των στελεχών (εταίρων ή υπαλλήλων) εται ρείας μελετών σε εκπονήσεις περαιωμένων συμβάσεων ή σταδίων μελετών και συμπληρωματικά σε επιβλέψεις μελετών, καθώς και κάθε τεκμηριωμένη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα, όπως συγγραφικές δημο σιεύσεις και ανακοινώσεις. 6. «Δέσμευση του πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχί ου μελετητή για τη στελέχωση Εταιρείας Μελετών, είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτη μένης εργασίας. 7. «Αρμόδια υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ 15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων, ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσι ακή μονάδα ορίζεται στις κείμενες εκάστοτε διατάξεις ως αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων του παρόντος. Άρθρο 2 Μελετητές 1. Η ιδιότητα του Μελετητή αποκτάται με την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και τη χορήγηση πτυχίου Μελε τητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο Μελετητή το δικαίωμα είτε να αναλαμβάνει ατομικά ή ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας μελέτες που εμπίπτουν στα όρια της κατάταξής του στο Μητρώο, είτε να στελεχώ νει Εταιρείες Μελετών. 2. Tο πτυχίο μελετητή έχει τη μορφή ενιαίου εντύπου και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του μελετη τή (όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ.), τις κατηγορίες μελετών που δικαιούται να αναλάβει, την τάξη ανά κατηγορία μελέτης και την ημε ρομηνία λήξης της ισχύος του πτυχίου. Το πτυχίο του μελετητή ισχύει για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4.

2 6508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Μελετητών σε δύο (2) το πολύ κατηγορίες μελε τών που αντιστοιχούν στις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιού μενη εμπειρία τους. 4. Για την εγγραφή στην Α τάξη απαιτείται μόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη λήψη του τίτλου σπουδών και η κτήση άδειας ασκήσεως επαγ γέλματος, σε όποιες περιπτώσεις αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τη λήψη πτυχίου Β και Γ τάξης, εκτός από την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου κατά το άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 3316/2005, απαι τείται υποχρεωτικά και η εκπόνηση μελετών συνολικού οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον ίσου με το άνω όριο αμοιβών μελετών της τάξης στην οποία ζητείται η εγγραφή, όπως το όριο αυτό προκύπτει από τις δια τάξεις του άρθρου Εφόσον εκπληρώνεται η βασική προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, αξιολογείται η εμπειρία του αιτούντος την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις αυτές, βάσει των κρι τηρίων της επόμενης παραγράφου, λαμβανομένης υπόψη κατ αρχήν της εμπειρίας που αποκτάται με την εκπόνηση μελετών ή ολοκληρωμένων σταδίων μελετών που έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη και αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τις κατηγορίες τις οποίες αφορά η αίτηση και δευτε ρευόντως της εμπειρίας από την επίβλεψη μελετών. 6. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται η εμπει ρία του αιτούντος είναι τα ακόλουθα: α. Ο βαθμός δυσκολίας και η ποικιλότητα του αντικει μένου των μελετών που έχει εκπονήσει, ή έχει επιβλέψει και οι πληροφορίες που τυχόν υφίστανται σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των μελετών, εφόσον θεμελιώνονται επαρκώς. Εκτιμάται ως επί πλέον προσόν η τυχόν εμπει ρία του αιτούντος ως συντονιστή σε σύνθετες μελέτες. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών με λετών στις οποίες ζητείται η εγγραφή. β. Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από προηγούμενες συμβάσεις όπως προκύπτει από τα πι στοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7. Εφόσον ο αιτών ήταν στέλεχος Εταιρείας κατά την κρίσιμη χρονική πε ρίοδο, το κριτήριο αυτό δεν χρησιμοποιείται. γ. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές που έχουν τυχόν επιβληθεί στον αιτούντα, τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. 7. Η βαρύτητα των κριτηρίων της προηγούμενης πα ραγράφου ορίζεται ως εξής: 50% για το κριτήριο α και 50% για το κριτήριο β. Σε περίπτωση μη εφαρμογής του κριτηρίου β κατά τη ανωτέρω παρ. 6 β εφαρμόζεται μόνο το κριτήριο α με βαρύτητα 100%. Τα κριτήρια βαθ μολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και ο βαθμός πολλαπλασιάζεται με την βαρύτητα του κριτηρίου. 8. Για την απόκτηση πτυχίου Β τάξης είναι απαραίτη τη η συγκέντρωση συνολικής βαθμολογίας τουλάχιστον 60 μονάδων και ελάχιστης βαθμολογίας 50 βαθμών στο κριτήριο α. Για την απόκτηση πτυχίου Γ τάξης είναι απαραίτητη η συγκέντρωση συνολικής βαθμολογίας τουλάχιστον 70μονάδων και ελάχιστης βαθμολογίας 60 βαθμών στο κριτήριο α. 9. Οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές αφαι ρούν βαθμούς από την θετική βαθμολογία του αιτού ντος, αναλόγως της βαρύτητας και του αριθμού των παραβάσεων. 10. Οι αιτήσεις προς την αρμόδια κατ άρθρο 6 του παρό ντος υπηρεσία και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υπο βάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλ λονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών. Οι αιτήσεις και το παράβολο υποβάλ λονται πάντοτε σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογη τικά είτε σε πρωτότυπο, είτε σε επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως κάθε φορά ισχύει. Ως χρόνος υποβολής τεκμαίρεται ο χρόνος περιέλευσης του φακέλου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών 1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, ο ενδια φερόμενος υποβάλλει αίτηση στην οποία περιλαμβάνει προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμό τηλεφώνου, τηλεο μοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση) και την κατηγορία ή τις κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. 2. Η αίτηση συνοδεύεται από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α 202) εισφορά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Σχολής πανεπιστημια κού τομέα της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αναγνώρισης της σχολής αυτής ως ισότιμης των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια. γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία του αιτούντος. δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί του ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του αιτούντος κώλυμα εγγραφής εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α, πίνακες εμπειρίας του μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης, στοιχεία εκπόνησης μελετών, επίβλεψης μελετών ή έργων και συμμετοχής στην κατασκευή έργων, μαζί με τα σχετι κά πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7 του παρόντος. Εφόσον υφίσταται ερευνητική και επιστημονική δραστηρι ότητα, όπως συγγραφικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις υποβάλλεται αναλυτικό υπόμνημα της σχετικής δραστη ριότητας, με συνημμένα σχετικά αντίγραφα. Άρθρο 4 Εταιρείες Μελετών 1. Οι Εταιρείες Μελετών εγγράφονται με αίτησή τους σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών. Το χο ρηγούμενο πτυχίο έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή του, αφορά όλες τις κατηγορίες μελετών στις οποίες εγγράφεται η Εταιρεία και περιλαμβάνει τα στοιχεία του, τις κατηγορίες μελετών και την αντίστοιχη τάξη, το σύνολο του δυναμικού για κάθε κατηγορία και τον χρόνο λήξης της ισχύος του πτυχίου. Στο πτυχίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των μελετητών που ανήκουν στο δυναμικό της Εταιρείας και έχουν δεσμεύ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6509 σει τα πτυχία τους, η τάξη και η κατηγορία καθώς και ο χρόνος λήξης της ισχύος των ατομικών πτυχίων. Σε πε ρίπτωση λήξης της ισχύος ατομικού πτυχίου στελέχους (εταίρου ή υπαλλήλου) της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας, η ισχύς του ατομικού πτυχίου παρατείνεται αυτοδίκαια και λήγει την ημέρα λήξης της ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας. 2. Κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύει το πτυχίο του σε μία μόνο Εταιρεία Μελετών, που έχει την επαγγελ ματική της έδρα στο νομό που βρίσκεται και η επαγ γελματική έδρα του μελετητή (Δ.Ο.Υ. στην οποία φο ρολογείται). Οι νομοί Αττικής και Πειραιώς εννοούνται, για τις ανάγκες του παρόντος, ως ενιαίος νομός. Η δέσμευση στερεί τον Μελετητή του δικαιώματος να υποβάλλει εφεξής φακέλους συμμετοχής με το ατομικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή πα ροχής υπηρεσιών. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών Για την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητι κών: α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, συ νοδευόμενη από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρ θρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α 202) εισφορά, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία και έδρα του, η νομική του μορφή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και οι κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. Αν η αιτούσα Εταιρεία έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της. β) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας και εφόσον πρόκειται περί ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία είναι δημοσιευμένα το τυχόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό και οι τροποποιήσεις του. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι μετοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι ονομαστικές. γ) Για κάθε ζητούμενη κατηγορία μελέτης, κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ατομικό πτυχίο στην κατηγορία) των μελετητών που δεσμεύουν το πτυχίο τους στην Εταιρεία, συνοδευόμενη από αα) δήλωση των μελετητών για δέσμευση του πτυχίου τους στην Εταιρεία, ββ) το ατομικό πτυχίο ενός εκάστου. Προκειμένου περί μελετητών υπαλλήλων της εταιρείας επισυνάπτεται μισθοδοτική κατάσταση θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό φορέα του υπαλλήλου. δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986 καθενός από τους μελετητές στελέχη του δυναμικού της Εταιρείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι αα) τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία, εφό σον πρόκειται περί μελετητών υπαλλήλων ββ) δεν θα χρησιμοποιήσουν ατομικά το πτυχίο τους, ούτε και θα στελεχώσουν ομάδες μελέτης ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες συγκροτούνται από διαγωνιζόμενους στους οποίους δεν μετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσμεύουν το πτυχίο τους. Άρθρο 6 Υπηρεσία και όργανα 1. Για την χορήγηση και αναθεώρηση των πτυχίων των μελετητών και των Γραφείων μελετών εκδίδεται απόφαση α) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όταν αφορά Εταιρείες μελετών που ζητούν να καταταγούν στην Δ και Ε τάξη κατηγορίες μελετών και β) του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις λοιπές περιπτώσεις. Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου, επι φυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 8, 11 παρ. 5 και 13 παρ. 3. Οι διαδικασίες τήρησης και ελέγχου των Μητρώων, λειτουργίας και υποστήριξης της Γνω μοδοτικής Επιτροπής Μητρώου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και εκτέλεσης των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται από αυτά διεκπεραιώνονται από το Τμήμα τήρησης των Μητρώων Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της αρμόδιας Υπηρεσίας. 2. Μετά την έκδοσή τους, τα πτυχία των Μελετητών και των Εταιρειών Μελετών παραλαμβάνονται από τους αιτούντες ή εκπροσώπους τους εφοδιασμένους με συμ βολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη μένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως. 3. Κατά της απόφασης εγγραφής ή μεταβολών της εγ γραφής στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, χωρεί ένσταση από το μελετητή ή την Εταιρεία μελε τών που αφορά η απόφαση. Οι ενστάσεις κατατίθενται, ή αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (telefax), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία εισάγει άμεσα το θέμα για γνωμοδότηση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όταν προσβάλλεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Γενικός Γραμματέας στις λοιπές περιπτώσεις, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή τους. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως απόρ ριψη της ένστασης. Το αρμόδιο όργανο μπορεί όμως και μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής να εκδώσει απόφαση περί αποδοχής, εν όλω ή εν μέρει, της ενστάσεως. Μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας η υπηρε σία ενημερώνει άμεσα και γραπτά τον ενιστάμενο για την τεκμαιρόμενη απόρριψη της ένστασής του. Άρθρο 7 Πιστοποιητικά εμπειρίας 1. Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του παρόντος εμπειρία για την εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, απο δεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η ουσιαστική συμβολή του μελετητή, της Εταιρείας μελετών και των στελεχών της, σε συ γκεκριμένο τομέα και αντικείμενο εκπόνησης ή ελέγχου ή επίβλεψης μελετών. 2. Η εμπειρία που αποκτάται από την εκπόνηση μελέτης με εργοδότη δημόσιο φορέα κατανέμεται ισομερώς μετα ξύ των μελών της ομάδας μελέτης που υπογράφουν κάθε κατηγορία μελέτης, εκτός αν με την τεχνική προσφορά ή και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, με ευθύνη

4 6510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του συντονιστή της ομάδας, προσδιορίζονται ιδιαίτερα ποσοστά ανά κατηγορία μελέτης για τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης υποχρεούται με την έγκριση της μελέτης να χο ρηγήσει στον μελετητή, κατόπιν αιτήσεώς του, βεβαίωση από την οποία πρέπει να προκύπτουν α) τα πρόσωπα που στελέχωσαν την ομάδα μελέτης, β) οι υπογράψαντες κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης μελετητές, γ) το οικονομικό αντικείμενο κάθε κατηγορίας και σταδίου, όπως προκύπτει από την συμβατική αμοιβή του αναδόχου. 3. Όταν ο εργοδότης της μελέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, ως πιστοποιητικά εμπειρίας λαμβάνονται έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, από τα οποία προκύπτουν τα πρόσωπα των μελετητών, επιβλεπόντων ή κατασκευαστών του έργου. Τέτοια έγγραφα είναι ιδί ως αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας του σχετικού έργου, ή/και αντίγραφα των σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων, νομίμως επικυρωμένα, ή/και αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού του έργου, νομίμως επικυρωμένο, οι εγκρίσεις υπηρεσιών, οι οποίες είναι τυχόν αρμόδιες για τον έλεγχο των μελετών, καθώς και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία, που κρίνονται κατάλ ληλα από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου. 4. Η εμπειρία που αποκτάται από επίβλεψη μελετών κα τανέμεται μεταξύ των στελεχών της εταιρείας, για μεν τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων, για δε τις ιδιωτικές συμβάσεις σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στην επίβλε ψη, η οποία αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, όπως σχετική βεβαίωση του εργοδότη, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων κ.ο.κ. Άρθρο 8 Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου 1. Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.), που συγκροτείται κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων που αναφέρονται στην ως άνω διάταξη καθώς και τα ακόλουθα υπηρεσιακά μέλη: α) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθ μό Α, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος νόμιμα από το κατωτέρω υπό β τακτικό μέλος. β) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του, τεχνικό υπάλ ληλο του κλάδου Π.Ε., με βαθμό Α. γ δ) Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τους αναπληρωτές τους. ε) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του. στ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή του. ζ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του. η) Ένας Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά τους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του, που πρέπει να είναι πτυχιούχος του Νομικού τμήματος Ανω τάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και υπηρετεί στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα μέλη υπό στοιχεία ε, στ και ζ περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν υπόδειξης των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. 2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζε ται ως Γραμματέας της υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του. 3. Όταν εκδικάζονται ενστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 6, για την έκδοση της γνωμοδότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου τη θέση του μέλους της Επιτροπής που αναφέρεται στο στοιχείο η λαμβάνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., νόμιμα αναπληρούμενος. 4. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου μπορούν να παρίστανται χωρίς δι καίωμα ψήφου, κατά την κρίση του Προέδρου, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της, λόγω ειδικής επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρίας. 5. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης μεριμνά η αρμόδια Υπηρεσία, του άρθρου 6 του παρόντος μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής επιτρέ πεται αντικατάσταση μέλους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά ξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.σε περίπτωση αντικατά στασης μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Κατ εξαίρεση, η πρώτη θητεία των μελών που θα οριστούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει στις Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου έχει τις ακό λουθες αρμοδιότητες: α) Εισηγείται για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και του εν γένει νομοθε τικού και κανονιστικού πλαισίου του ν. 3316/2005 (Α 42). β) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους μεταβολής στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών. γ) Γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόμενο εγκυκλίων σχετικών με τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουμένων την εγγραφή, δ) Εγκρίνει τα υποδείγματα που συντάσσει η Διεύθυν ση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προ αγωγής στα Μητρώα, των πιστοποιητικών εμπειρίας του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, των πινάκων ανά κατηγορία μελέτης, των χορηγούμενων πτυχίων μελετη τών και εταιρειών μελετών και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα, που απαιτείται για την καλή λειτουργία του Μητρώου Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. ε) Γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος και επί οποιουδήπο τε θέματος σχετικού με τα μητρώα παραπέμπεται σ αυτήν από το Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ αυτήν από τις κείμενες διατάξεις. 7. Η κατ άρθρο 6 του παρόντος υπηρεσία είναι αρμό δια για τη στέγαση και τη γραμματειακή και υλικοτε χνική υποστήριξη της Γ.Ε.Μ. 8. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό ντος συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6511 Άρθρο 9 Κανόνες Λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου 1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου συγκαλείται τα κτικά από τον Πρόεδρό της μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο. Οι έκτακτες συνεδριάσεις δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο (2) κάθε μήνα. Η Επιτροπή συνεδριάζει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον επτά (7) εκ των μελών της. 2. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Εκτός ημερησίας διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε θέμα, ύστερα από πρόταση μέλους της Επιτροπής εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της μέλη και δεν έχουν αντίρρηση στη συζήτηση. 3. Στην Επιτροπή εισηγείται ο Διευθυντής της αρμόδιας Υπηρεσίας, νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμε νο του Τμήματος Μητρώου Μελετητών αυτής. Με ευθύνη του Προέδρου της μπορεί να ορίζεται μέλος της Γ.Ε.Μ. ή υπάλληλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη μελέτη συγκεκριμένου θέματος και την κατάθεση υπομνήματος. 4. Οι εισηγήσεις διατυπώνονται εγγράφως και διανέ μονται στα μέλη της Επιτροπής, μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σαρανταοκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Κατ εξαίρεση, οι εισηγήσεις μπορεί να είναι προφορικές και αναπτύσσονται κατά τη συζήτηση του θέματος, εφ όσον τα θέματα είναι ήσσονος σημασίας, έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη και δεν αντιλέγει η πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. 5. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και περιέχουν αιτιο λογία, ήτοι μνεία και ερμηνεία των διατάξεων οι οποίες διέπουν την περίπτωση, μνεία και αξιολόγηση των πραγ ματικών περιστατικών που προκύπτουν από τα έγγραφα του φακέλου και σαφές συμπέρασμα. Σε περίπτωση ισο ψηφίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία γνώμες, εκ των οποίων καμιά δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, οι σχετικώς μειοψηφούντες οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Στο πρακτικό καταγράφεται η αρχική γνώμη των μελών που προσχώρησαν σε μία από τις επικρατέστερες απόψεις, εφόσον το επιθυμούν. 6. Για τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής συντάσσονται συνοπτικά πρακτικά τα οποία α) αναφέρουν τα ονόματα των μελών που συμμετείχαν, την απουσία ή το κώλυμα τακτικού μέλους και τη συμμετοχή αναπληρωματικού, β) περιέχουν τη σχετική εισήγηση, γ) περιλαμβάνουν τη γνώμη των μειοψηφούντων μελών ή τυχόν παρατηρήσεις τους, δ) θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και ε) τηρούνται σε κινητά φύλλα που αριθμούνται με ενιαία ετησία αύξουσα αρίθμηση και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου αλληλογραφεί μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία υποχρεούνται να συνεργασθούν με αυτήν και να παράσχουν κάθε πληροφορία. 8. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, ή οποτεδή ποτε το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροτα ξίας και Δημοσίων Έργων., η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό έκθεση με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων κατά το προηγούμενο έτος, γενικές εκτιμήσεις της για το βαθμό επιτυχίας των σχε τικών μέτρων και τυχόν υποδείξεις για βελτίωσή τους. Άρθρο 10 Ανανέωση και αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή 1. Τα πτυχία των μελετητών ανανεώνονται ανά δεκα ετία, επιφυλασσομένης της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4. Για την ανανέωση του πτυχίου, χωρίς μεταβολές στις τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι μελετητές υποβάλλουν αίτηση συνοδευό μενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, στην αρμόδια υπηρεσία, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την ημέρα λήξης του πτυχίου. 2. Στην αίτηση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ) και στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτύ που, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η αίτηση συνοδεύεται από το κατά νόμο χρηματικό παράβολο και υπεύθυνη δήλωση, με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερο μένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/ Η υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολο γητικά, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης ανανέωσης. Η εν λόγω βεβαίωση επέχει θέση προσωρινής ανανέωσης του πτυχίου που λήγει, και ισχύ ει μέχρι την έκδοση του νέου πτυχίου ή την απόρριψη της αίτησης. Στην ίδια προθεσμία ολοκληρώνεται και η διαδικασία αναθεώρησης του πτυχίου. Με την παρα λαβή του νέου πτυχίου παραδίδεται ταυτόχρονα στην υπηρεσία το παλαιό πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί. 4. Για την αναθεώρηση του πτυχίου (ήτοι προαγωγή σε ανώτερη τάξη ή/και επέκταση ή αλλαγή κατηγορί ας μελετών), ο μελετητής υποβάλλει αίτηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, στην οποία δηλώνει την ζητούμενη τάξη και κατηγορία μελετών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρ θρου 39 του ν. 3316/2005. β) Πίνακας με τις εκπονηθείσες μελέτες της κατηγορίας ή των κατηγοριών μελετών για τις οποίες ζητά την ανα θεώρηση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για προηγούμενη κατάταξη ή προαγωγή του πτυχίου στην οικεία κατηγορία, καθώς και πίνακας με τις μελέτες που τυχόν επέβλεψε, μαζί με τα πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7. Αλλαγή κατηγορίας ατομικού πτυχίου μελετητή δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη λήψη του πτυχίου στη συγκεκριμένη κατηγορία ή από προηγούμενη αλλαγή κατηγορίας. 5. Οι μελετητές που αποκτούν ιδιότητα η οποία εμπί πτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 καταθέτουν υποχρεωτικά το πτυχίο τους στην αρμόδια υπηρεσία. Με διαπιστωτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας αναστέλλεται στην περίπτωση αυτή η ισχύς του πτυχίου. Η απόφαση αυτή συνιστά για όλες τις συνέπειές της διαγραφή από το Μητρώο.

6 6512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6. Εφόσον αρθεί ο λόγος αναστολής της ισχύος του πτυχίου, μπορεί να ζητηθεί η επαναχορήγησή του, με αί τηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2, περί μη συνδρομής πλέον στο πρόσωπό του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των ανα φερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. Επιπλέον, εφόσον ο λόγος της αναστολής του πτυχίου ήταν η πρόσληψη του μελετητή ως υπαλλήλου, η αίτηση συνοδεύεται με βεβαίωση του εργοδότη του, ότι δεν τελεί πλέον σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. 7. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, ο μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση επανέκδο σης του πτυχίου του, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δή λωση περί απώλειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφω να με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος. 8. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανα νέωσης, επαναχορήγησης κατόπιν αναστολής και επα νέκδοσης λόγω απώλειας του παλαιού, για την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8. Άρθρο 11 Ανανέωση πτυχίου Εταιρειών Μελετών 1. Τα πτυχία των Εταιρειών μελετών ανανεώνονται κάθε τετραετία. Για την ανανέωση του πτυχίου τους χωρίς μεταβολή στις τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι Εταιρείες υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του πτυχίου. Αν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί εκπρόθεσμα, η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς σε διαγωνισμό, για το χρονικό διάστημα μετά την λήξη του παλαιού και πριν την έκδοση του νέου πτυχίου. 2. Η αίτηση ανανέωσης αφορά τις ίδιες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, όπως και το προηγούμενο πτυχίο, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρεί ας και αναφέρει την επωνυμία και την έδρα της, τη νομική της μορφή, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Στην αίτηση, συνοδευόμενη από το κατά νόμο χρηματικό παράβολο, επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας ή εφόσον πρόκειται περί ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εται ρείας περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία είναι δημοσιευμένα το τυχόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό και οι τροποποι ήσεις του. Αν η αιτούσα έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι με τοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι ονομαστικές. Αντί των ανωτέρω υπό α) στοιχείων μπορεί να υπο βάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια στοιχεία νομιμοποίησης της εταιρείας όπως και στο υπό ανανέωση πτυχίο. β) Για κάθε κατηγορία μελέτης, κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ατομικό πτυχίο στην κατηγορία) των μελετητών που δεσμεύουν το πτυ χίο τους στην εταιρεία. Προκειμένου περί μελετητών υπαλλήλων της Εταιρείας επισυνάπτεται μισθοδοτική κατάσταση θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλι στικό φορέα του υπαλλήλου. γ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986 καθενός από τους μελετητές υπαλλήλους της Εται ρείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι αα) συναινούν στη συνέχιση της δέσμευσης του πτυχίου τους στην Εται ρεία, ββ) τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία μελετών, γγ) δεν συντρέχει στα πρόσωπά τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39 ν. 3316/2005 και δδ) δεν θα στελεχώσουν ομάδες μελέτης οι οποίες συγκροτούνται από διαγω νιζόμενους στους οποίους δεν μετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσμεύουν το πτυχίο τους. 3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, από την υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης ανανέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρό ντος. Με την παραλαβή του νέου πτυχίου, παραδίδεται από την αιτούσα το προηγούμενο πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί. 4. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, η Εταιρεία υπο βάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του πτυχίου, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση περί απώ λειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος. 5. Για την έκδοση νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης και επανέκδοση λόγω απώλειας του παλαιού, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8. Άρθρο 12 Αναθεώρηση και ανακαθορισμός πτυχίου Εταιρειών Μελετών 1. Για την αναθεώρηση, ήτοι την προαγωγή σε ανώτερη τάξη υφιστάμενης κατηγορίας μελέτης, την επέκταση σε νέες κατηγορίες μελετών, ή και την αλλαγή κατηγορίας του πτυχίου Εταιρείας μελετών, υποβάλλεται αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της, που νομιμοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της ίδιας παραγράφου και από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α 202) εισφορά. Δι καιολογητικά των στελεχών μελετητών υποβάλλονται εφόσον αφορούν α) επέκταση σε νέες κατηγορίες, ή β) κατηγορίες στις οποίες διαφοροποιείται η κατάταξη της Εταιρείας, ή γ) νεοεισερχόμενα στην Εταιρεία στελέχη. Μετά την έκδοση του νέου πτυχίου κατατίθεται στην υπηρεσία το παλαιό πτυχίο της Εταιρείας. 2. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του πτυχίου μελετητή που έχει δεσμεύσει το πτυχίο του στην Εταιρεία και εφόσον η μεταβολή αυτή έχει συνέπειες στο πτυχίο της Εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής υποβάλλει αίτηση με τα στοιχεία της Εταιρείας για ανακαθορισμό του πτυχίου της ανάλογα με την επελθούσα μεταβολή.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6513 Στην αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση των μελετητών των κατηγοριών που θίγονται, με μνεία της τάξης ανά κατηγορία του πτυχίου τους. 3. Σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων ή μετόχων στην Εταιρεία, υποβάλλονται α) σχετική υπεύθυνη δή λωση του νομίμου εκπροσώπου της, β) η σχετική τρο ποποίηση του καταστατικού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (εφόσον είναι αναγκαία η δημοσίευση), ή αντίγραφα των θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητι κών μεταβίβασης μετοχών, καθώς και γ) αντίγραφο του Βιβλίου Μετόχων της εταιρείας. Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου για στελέχωση του εταιρικού πτυχίου υποβάλλονται α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, β) μισθοδοτική κατάσταση θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό του φορέα και γ) υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία. Ο νέος εταίρος ή υπάλληλος υποβάλλει αίτηση δήλωση για ένταξη στην Εταιρεία, στην οποία επισυνάπτει και το ατομικό του πτυχίο. 4. Εφόσον οι μεταβολές της παρ. 3 έχουν επίπτωση στο πτυχίο της Εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις περί ανακα θορισμού του των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 5. Οι Εταιρείες μελετών υποχρεούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου τους, να γνωστοποιούν στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επέλευσή τους γεγονότα που έχουν επιπτώσεις στο πτυχίο τους, όπως η αποχώρηση, η συνταξιοδότηση, ο θάνατος ή η αντικατάσταση στελέχους. Την ίδια δήλωση μπορεί να υποβάλει και το στέλεχος που αποχωρεί. 6. Σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους από Εταιρεία στην οποία έχει δεσμεύσει το πτυχίο του, η σχέση Εται ρείας στελέχους παραμένει ενεργή για τρεις (3) μήνες μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης και για το ίδιο διάστημα το πτυχίο παραμένει δεσμευμένο στην Εταιρεία. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή του, με μελετητή κάτοχο πτυχίου τάξης και κατηγορίας απαραίτητης για την μη μεταβολή του πτυχίου της Εταιρείας, οπότε το ατομικό πτυχίο του αποχωρήσαντος στελέχους αποδεσμεύεται. Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης στελέχους, πρέ πει να αντικατασταθεί μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών. Η αντικατάσταση στελέχους της Εταιρείας συνεπάγεται την έκδοση νέου πτυχίου, με τον αυτό χρόνο λήξης. 7. Εφόσον η αντικατάσταση υλοποιηθεί και δηλωθεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση το πτυχίο της Εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία παύει να ισχύει από την επομένη της λήξεως της τρίμη νης προθεσμίας και η Εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς, αν το δυναμικό της στην εν λόγω κατηγορία είναι κατώτερο του ελάχιστου απαιτούμενου. Εφόσον διαπιστωθούν από την υπηρεσία απώλειες στελε χών που επηρεάζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο δυναμικό της Εταιρείας σε συγκεκριμένη κατηγορία, κινείται αυτε πάγγελτα η διαδικασία ανακαθορισμού του πτυχίου. Το στέλεχος μπορεί να αναπληρωθεί μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για την διεξαγωγή της διαδικασίας αποστέλλεται από την υπηρεσία στην ενδιαφερόμενη Εταιρεία, προ πέντε ημερών, σχετική πρόσκληση να πα ραστεί στην συνεδρίαση της Γ.Ε.Μ. του άρθρου 8. Το νέο πτυχίο έχει ισχύ από της εκδόσεώς του και λήγει κατά το χρόνο λήξης του παλαιού πτυχίου. Άρθρο 13 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών 1. Με διαπιστωτική απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας διαγράφονται οι μελετητές από το Μητρώο Μελετητών και ακυρώνεται το πτυχίο τους, προσωρινά μεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο προ βλέπεται στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις ακό λουθες περιπτώσεις: α) Εξόδου από το επάγγελμα λόγω θανάτου ή πτώχευ σης ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς αποχωρήσεως από το Μητρώο, β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγρα φής, κατά τις οικείες διατάξεις. 2. Ο μελετητής που διαγράφεται προσωρινά ή ορι στικά από το Μητρώο Μελετητών καταθέτει το πρω τότυπο μελετητικό πτυχίο του στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση διαγραφής λόγω θανάτου, την ως άνω υποχρέωση έχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι του μελετη τή. Εφόσον περιέλθει κατ άλλο τρόπο σε γνώση της υπηρεσίας ο θάνατος μελετητή, αναζητείται αρμοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου. 3. Όταν λήξει η ποινή της προσωρινής διαγραφής, ο μελετητής μπορεί να υποβάλει αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το πολύ. Για την επανέκδοση του πτυχίου δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου Οι Εταιρείες μελετών διαγράφονται από το οικείο Μητρώο με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την έκδοση του πτυχίου οργάνου, προσωρινά μεν σε πε ρίπτωση επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτι ση της ποινής, οριστικά δε λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής, ή λόγω πτώχευσης ή άλλης αναλόγου καταστάσεως ή και εκουσίως, κατόπιν αιτή σεώς τους. Σε περίπτωση εκούσιας διαγραφής από τα μητρώα, στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του (επωνυμία, έδρα, νομική μορφή, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αριθμός Μητρώου) και ο λόγος της διαγραφής και επισυνάπτεται το πρωτότυπο πτυχίο της Εταιρείας. 5. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγρα φής της Εταιρείας αποδεσμεύονται αυτοδικαίως τα δεσμευμένα σε αυτήν ατομικά μελετητικά πτυχία. Σε περίπτωση προσωρινής διαγραφής, τα ατομικά πτυχία των στελεχών αποδεσμεύονται αυτοδικαίως, εκτός αν οι κάτοχοί τους δηλώσουν στην υπηρεσία ότι επιθυμούν την παραμονή τους στην Εταιρεία. 6. Εταιρεία Μελετών, η οποία διαγράφηκε προσωρινά από το οικείο Μητρώο, μπορεί να καταθέσει αίτηση επα ναχορήγησης του πτυχίου της στην αρμόδια Υπηρεσία μετά την λήξη της ποινής της. Εφόσον υπήρξε αποδέ σμευση ατομικών πτυχίων κατά την προηγούμενη παρά γραφο, η Εταιρεία πρέπει να αποδείξει, με τα στοιχεία του άρθρου 5, την κατοχή του ελάχιστου επιτρεπόμενου δυναμικού κατά κατηγορία μελέτης του πτυχίου του. 7. Από την ημερομηνία που φέρει η απόφαση δια γραφής του μελετητή ή της Εταιρείας από το μητρώο, ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο τους και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε διαγωνισμούς. Για τις συμβάσεις

8 6514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) που εκτελούν οι διαγραφέντες έχουν εφαρμογή οι δια τάξεις του άρθρου 26 του ν. 3316/2005. Ανακοίνωση περί της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται με πρωτοβουλία της αρμόδια υπηρεσίας στην ιστοσε λίδα α) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και β) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά δας. Άρθρο 14 Όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου 1. Τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/ 2005 ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους επί τον δείκτη Τκ, όπως αυ τός καθορίζεται με το άρθρο 3 της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ α/ο/1257/ (ΦΕΚ Β 1162) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 ν. 3316/ Για τις κατηγορίες μελετών 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομι κές Μελέτες), 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές), 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 14 (Ενεργειακές Μελέτες), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και 27 (Περιβαλλο ντικές Μελέτες) τα όρια κάθε τάξης πτυχίου καθορίζο νται σε ευρώ ως εξής: Α Τάξης: Μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000), Β Τάξης: Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χι λιάδες ( ), Γ Τάξης: Από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) έως τρια κόσιες είκοσι χιλιάδες ( ), Δ Τάξης: Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) έως επτακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ), Ε Τάξης: Από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) και άνω. 3. Για τις κατηγορίες μελετών 6 (Αρχιτεκτονικές Με λέτες Κτιριακών Έργων), 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων), 15 (Βιομηχανικές Μελέτες), 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες), 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γε ωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) και 22 (Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες), τα όρια ανά τάξη πτυχίου καθο ρίζονται σε Ευρώ ως εξής: Α Τάξης : Μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000), Β Τάξης : Από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000), Γ Τάξης : Από σαράντα χιλιάδες (40.000) έως εκατόν ενενήντα χιλιάδες ( ), Δ Τάξης : Από εκατόν δέκα χιλιάδες ( ) έως τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ), Ε Τάξης : Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) και άνω. 4. Για τις κατηγορίες Μελετών 3 (Οικονομικές μελέ τες), 4 (Κοινωνικές μελέτες), 5 (Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 8 (Στατικές μελέτες), 9 (Μελέτες Μηχανο λογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 12 (Μελέτες Μεταφορικών Μέσων), 17 (Χημικές Μελέτες και Έρευνες), 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστά σεων), 23 (Γεωργικές μελέτες), 24 (Δασικές μελέτες), 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου), 26 (Αλιευτικές μελέτες) και 28 (Μελέτες πληροφορικής και δικτύων), τα όρια αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε Ευρώ ως εξής: Α Τάξης : Μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000), Β Τάξης : Από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλι άδες (30.000), Γ Τάξης : Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ενενήντα πέντε (95.000), Δ Τάξης : Από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως διακόσιες χιλιάδες ( ), Ε Τάξης : Από εκατό χιλιάδες ( ) και άνω. Άρθρο 15 Εφαρμογή του ν. 3316/2005, στις μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων 1. Για την εγγραφή μελετητών ή εταιρειών μελετών στην κατηγορία 28 του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 3316/2005, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. 2. Οι διατάξεις του ν. 3316/2005 εφαρμόζονται στις μελέτες και συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών της κατηγορίας 28 του άρθρου 2 παρ. 2 του νόμου, των οποίων οι προκηρύξεις θα σταλούν για δημοσίευση μετά την Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι διατάξεις περί εγγραφής των μελετητών και των Εταιρειών μελετών και αναθεωρήσεως των πτυχίων εφαρμόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση των νέων πτυχίων τα πτυχία που εκδόθηκαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη λήξη τους ή την καθ οιονδήποτε τρόπο αναθεώρησή τους. 2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς των οποίων η προκήρυξή θα σταλεί για δημοσίευση μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 3. Η ισχύς των ατομικών πτυχίων των μελετητών που στελεχώνουν Εταιρείες μελετών και τα οποία λήγουν πριν την λήξη του εταιρικού πτυχίου, παρατείνονται αυ τοδικαίως μέχρι το χρόνο λήξης του εταιρικού πτυχίου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Το παρόν αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσί ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Π.Δ. 138/2009: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών

Π.Δ. 138/2009: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Προεδρικό ιάταγµα 138/2009/2009. Proslipsis.gr. Employ and Education. Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών

Proslipsis.gr. Προεδρικό ιάταγµα 138/2009/2009. Proslipsis.gr. Employ and Education. Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 138/2009 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του ν. 3316/ 2005 «Ανάθεση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 249 ΠΡΟΣ Αθήνα, 28/01/2013 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ: Ιστοσελίδα Δήμου Περάματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ: Ιστοσελίδα Δήμου Περάματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ, 18 / 4 /2017 Αριθ. πρωτ.: 9245 / 6611 Ταχ. Δ/νση: Λ.Δημοκρατίας 28 Ταχ. Κώδικας: 18863 Πληρ: Μανώλης Χατζηιωαννίδης Τηλ.: 2104092222 Fax: 210 4021613 ΠΡΟΣ: Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Τμήμα Δημοπρασιών Τηλ (εσωτ. 5608) Άνω Λιόσια, 4 Μαΐου 2017

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Τμήμα Δημοπρασιών Τηλ (εσωτ. 5608) Άνω Λιόσια, 4 Μαΐου 2017 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Τμήμα Δημοπρασιών Τηλ. 210 2470488 (εσωτ. 5608) Άνω Λιόσια, 4 Μαΐου 2017 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Με την υπ αριθμ. Δ15/οικ/15658/2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2300

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης. Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 Κεφ. Β Ελεγκτές δόμησης Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 10 Ιδιότητα «Ο Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. 210 7464127-3944 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ Τηλ: Fax: Emai: Ηράκλειο Κρήτης Αριθμ. Πρωτ. 1654

Διονυσίου 13Α, Τ.Κ Τηλ: Fax: Emai: Ηράκλειο Κρήτης Αριθμ. Πρωτ. 1654 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Τηλ:281409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο Κρήτης 20-10-2017 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3050 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 11-11-2008 Αριθμ.Πρωτ.: ΕΓ 39-Τ1/ 28939 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. Ζαγορά, 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 3642

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. Ζαγορά, 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 3642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ζαγορά, 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 3642 --------- ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κοπατσάρης. Tηλ.: 24263-50105 FAX: 24260-23128 Τ.Κ. : 37001

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος, 29/11/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ:4782 ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΔΕΥΑΜΒ )

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΔΕΥΑΜΒ ) 13-01-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Βόλος, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Αρίθμ. Πρωτ.: 2597 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 Τ.Κ. : 38221,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες: Ευαγγέλου Γρηγόρης Τηλ: 213.20.10.725

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 26-07-2017 Α.Π. 17634 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της με αρ.386/24.07.2017 λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΠ-Γ6 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 25 Μαΐου 2017 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 Ερµού 21 (3 ος όροφος) 2710 222881-2 2710 222967 info@arkadia2020.gr www.arkadia2020.gr Τρίπολη, 23/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / )

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ. 182, του Ν.4261/14(ΦΕΚ 107/Α / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 2 η Δ.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/νση: Διοικητική Χαϊδάρι:09/11/2016 Αριθ. Πρωτ.:32741 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18. Αριθμός προκήρυξης 86 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 Αριθμός προκήρυξης 86 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 2 / 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 2 / 2017 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 2 / 2017 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιδιωτικού δικαίου. Για την υλοποίηση του Έργου Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 Τ.Κ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια, 23/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 7405

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 Τ.Κ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια, 23/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 7405 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 97 Τ.Κ. 143 41 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια, 23/06/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 7405 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 1 Αθήνα, 22 / 1 / 2007 Αριθ. Πρωτ. 17γ/01/17/ΦΝ439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ /ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μητρώα ΜΕΚ-ΜΕΕΠ-Μελετητών/

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 25/07/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1808 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 16368 Κ αθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγε λίας άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ i ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ii ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι 24-02-2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9243 Τηλ.Επικ.:2132074641 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

47660/ΦΝ464/

47660/ΦΝ464/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ 2 0 1 5 Οµάδα Εργασίας Μητρώων Εργοληπτών Κατασκευαστών Μελετητών Απόφαση αρ. πρωτ. ΝΣα/οικ. 47660/ΦΝ464/30-7-2015 Π Ρ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 19-06-2017 Α.Π. 14094 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της με αρ. 383/31.05.2017 λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 12/03/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04970

Διαβάστε περισσότερα

(Α (16) ), /2014 (Α

(Α (16) ), /2014 (Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Απόσπασης δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α 10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Αιγάλεω: 07-07-2017 Αρ.Πρωτ.: 2297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ 19/6/06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: -3915- ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ο ήµος Κάρλας προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι. Αναθέτουσα Αρχή Η /νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Ε.Γ.Υ. του ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν 3316/05

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής

Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και διαδικασία εγγραφής Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. για την κατάρτιση του Μητρώου των Ενεργειακών Ελεγκτών, του καθορισμού του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων αυτών και την πιστοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα