ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 7 του ν. 3316/ 2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκ πόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α 42). 2. Την παρ. 6 περ. α) του άρθρου 5 του ν. 3481/2006 (Α 162). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προ κύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθμ. 191/2009 Γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Έννοιες Ορισμοί 1. «Μητρώο Μελετητών» είναι ο κατάλογος που τηρεί ται από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 7, στον οποίο κατατάσσονται οι μελετητές φυσικά πρόσωπα ύστερα από αξιολόγηση, σε κατηγορίες μελετών κατά τάξεις δυναμικότητας, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονι κών και τεχνικών γνώσεών τους, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιούμενη εμπειρία τους, ανάλογα με το δυναμικό τους ανά κατηγορία μελέτης. 2. «Μητρώο Εταιρειών Μελετών» είναι ο κατάλογος που τηρείται από την ίδια αρμόδια υπηρεσία της παρ. 7, στον οποίο κατατάσσονται ύστερα από αξιολόγηση οι Εταιρείες Μελετών σε κατηγορίες μελετών και σε τάξεις, ανάλογα με το δυναμικό των στελεχών τους ανά κατηγορία μελέτης. Ο όρος «Εταιρεία Μελετών» που χρησιμοποιείται στο παρόν περιλαμβάνει και εννοεί και Γραφείο Μελετών, όπως ορί ζεται στην παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3316/ «Πτυχίο» Μελετητή ή Εταιρείας Μελετών είναι το δημό σιο έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια κατά τα ανω τέρω υπηρεσία και αποδεικνύει, έναντι πάντων, την εγγρα φή και κατάταξη του Μελετητή ή της Εταιρείας Μελετών στις κατηγορίες και τάξεις του αντίστοιχου μητρώου. 4. «Κατηγορίες Μελετών» είναι οι αναγραφόμενες στο άρ θρο 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005, όπως ισχύει κάθε φορά και υποδηλώνουν το ιδιαίτερο επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των εγγεγραμμένων σε αυτές, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις τους, όπως αυτές προκύ πτουν από τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία τους. 5. «Εμπειρία» είναι οι βεβαιωμένες συμμετοχές του μελετητή ή των στελεχών (εταίρων ή υπαλλήλων) εται ρείας μελετών σε εκπονήσεις περαιωμένων συμβάσεων ή σταδίων μελετών και συμπληρωματικά σε επιβλέψεις μελετών, καθώς και κάθε τεκμηριωμένη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα, όπως συγγραφικές δημο σιεύσεις και ανακοινώσεις. 6. «Δέσμευση του πτυχίου» είναι η διάθεση του πτυχί ου μελετητή για τη στελέχωση Εταιρείας Μελετών, είτε με την ιδιότητα του εταίρου, είτε με σύμβαση εξαρτη μένης εργασίας. 7. «Αρμόδια υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ 15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων, ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσι ακή μονάδα ορίζεται στις κείμενες εκάστοτε διατάξεις ως αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων του παρόντος. Άρθρο 2 Μελετητές 1. Η ιδιότητα του Μελετητή αποκτάται με την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και τη χορήγηση πτυχίου Μελε τητή. Η χορήγηση του πτυχίου προσδίδει στο Μελετητή το δικαίωμα είτε να αναλαμβάνει ατομικά ή ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας μελέτες που εμπίπτουν στα όρια της κατάταξής του στο Μητρώο, είτε να στελεχώ νει Εταιρείες Μελετών. 2. Tο πτυχίο μελετητή έχει τη μορφή ενιαίου εντύπου και περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του μελετη τή (όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ.), τις κατηγορίες μελετών που δικαιούται να αναλάβει, την τάξη ανά κατηγορία μελέτης και την ημε ρομηνία λήξης της ισχύος του πτυχίου. Το πτυχίο του μελετητή ισχύει για χρονική περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4.

2 6508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Οι μελετητές εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μητρώο Μελετητών σε δύο (2) το πολύ κατηγορίες μελε τών που αντιστοιχούν στις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, όπως αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών τους και την πιστοποιού μενη εμπειρία τους. 4. Για την εγγραφή στην Α τάξη απαιτείται μόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη λήψη του τίτλου σπουδών και η κτήση άδειας ασκήσεως επαγ γέλματος, σε όποιες περιπτώσεις αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Για τη λήψη πτυχίου Β και Γ τάξης, εκτός από την παρέλευση του απαραίτητου χρόνου κατά το άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 3316/2005, απαι τείται υποχρεωτικά και η εκπόνηση μελετών συνολικού οικονομικού αντικειμένου τουλάχιστον ίσου με το άνω όριο αμοιβών μελετών της τάξης στην οποία ζητείται η εγγραφή, όπως το όριο αυτό προκύπτει από τις δια τάξεις του άρθρου Εφόσον εκπληρώνεται η βασική προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, αξιολογείται η εμπειρία του αιτούντος την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις αυτές, βάσει των κρι τηρίων της επόμενης παραγράφου, λαμβανομένης υπόψη κατ αρχήν της εμπειρίας που αποκτάται με την εκπόνηση μελετών ή ολοκληρωμένων σταδίων μελετών που έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη και αντιστοιχούν ή σχετίζονται με τις κατηγορίες τις οποίες αφορά η αίτηση και δευτε ρευόντως της εμπειρίας από την επίβλεψη μελετών. 6. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται η εμπει ρία του αιτούντος είναι τα ακόλουθα: α. Ο βαθμός δυσκολίας και η ποικιλότητα του αντικει μένου των μελετών που έχει εκπονήσει, ή έχει επιβλέψει και οι πληροφορίες που τυχόν υφίστανται σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των μελετών, εφόσον θεμελιώνονται επαρκώς. Εκτιμάται ως επί πλέον προσόν η τυχόν εμπει ρία του αιτούντος ως συντονιστή σε σύνθετες μελέτες. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών με λετών στις οποίες ζητείται η εγγραφή. β. Η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από προηγούμενες συμβάσεις όπως προκύπτει από τα πι στοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7. Εφόσον ο αιτών ήταν στέλεχος Εταιρείας κατά την κρίσιμη χρονική πε ρίοδο, το κριτήριο αυτό δεν χρησιμοποιείται. γ. Οι τελεσίδικες πειθαρχικές ποινές που έχουν τυχόν επιβληθεί στον αιτούντα, τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. 7. Η βαρύτητα των κριτηρίων της προηγούμενης πα ραγράφου ορίζεται ως εξής: 50% για το κριτήριο α και 50% για το κριτήριο β. Σε περίπτωση μη εφαρμογής του κριτηρίου β κατά τη ανωτέρω παρ. 6 β εφαρμόζεται μόνο το κριτήριο α με βαρύτητα 100%. Τα κριτήρια βαθ μολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και ο βαθμός πολλαπλασιάζεται με την βαρύτητα του κριτηρίου. 8. Για την απόκτηση πτυχίου Β τάξης είναι απαραίτη τη η συγκέντρωση συνολικής βαθμολογίας τουλάχιστον 60 μονάδων και ελάχιστης βαθμολογίας 50 βαθμών στο κριτήριο α. Για την απόκτηση πτυχίου Γ τάξης είναι απαραίτητη η συγκέντρωση συνολικής βαθμολογίας τουλάχιστον 70μονάδων και ελάχιστης βαθμολογίας 60 βαθμών στο κριτήριο α. 9. Οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές αφαι ρούν βαθμούς από την θετική βαθμολογία του αιτού ντος, αναλόγως της βαρύτητας και του αριθμού των παραβάσεων. 10. Οι αιτήσεις προς την αρμόδια κατ άρθρο 6 του παρό ντος υπηρεσία και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν υπο βάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, ή αποστέλ λονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών. Οι αιτήσεις και το παράβολο υποβάλ λονται πάντοτε σε πρωτότυπο και τα λοιπά δικαιολογη τικά είτε σε πρωτότυπο, είτε σε επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως κάθε φορά ισχύει. Ως χρόνος υποβολής τεκμαίρεται ο χρόνος περιέλευσης του φακέλου στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Άρθρο 3 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών 1. Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, ο ενδια φερόμενος υποβάλλει αίτηση στην οποία περιλαμβάνει προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμό τηλεφώνου, τηλεο μοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση) και την κατηγορία ή τις κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. 2. Η αίτηση συνοδεύεται από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α 202) εισφορά και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Σχολής πανεπιστημια κού τομέα της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, μαζί με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί αναγνώρισης της σχολής αυτής ως ισότιμης των αντίστοιχων Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα, για όσα επαγγέλματα απαιτεί ο νόμος τέτοια άδεια. γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία του αιτούντος. δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί του ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του αιτούντος κώλυμα εγγραφής εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. ε) Εφόσον ζητείται εγγραφή και κατάταξη σε τάξη ανώτερη της Α, πίνακες εμπειρίας του μελετητή, που περιλαμβάνουν για κάθε αιτούμενη κατηγορία μελέτης, στοιχεία εκπόνησης μελετών, επίβλεψης μελετών ή έργων και συμμετοχής στην κατασκευή έργων, μαζί με τα σχετι κά πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7 του παρόντος. Εφόσον υφίσταται ερευνητική και επιστημονική δραστηρι ότητα, όπως συγγραφικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις υποβάλλεται αναλυτικό υπόμνημα της σχετικής δραστη ριότητας, με συνημμένα σχετικά αντίγραφα. Άρθρο 4 Εταιρείες Μελετών 1. Οι Εταιρείες Μελετών εγγράφονται με αίτησή τους σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών. Το χο ρηγούμενο πτυχίο έχει ισχύ για τέσσερα (4) έτη από την έκδοσή του, αφορά όλες τις κατηγορίες μελετών στις οποίες εγγράφεται η Εταιρεία και περιλαμβάνει τα στοιχεία του, τις κατηγορίες μελετών και την αντίστοιχη τάξη, το σύνολο του δυναμικού για κάθε κατηγορία και τον χρόνο λήξης της ισχύος του πτυχίου. Στο πτυχίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των μελετητών που ανήκουν στο δυναμικό της Εταιρείας και έχουν δεσμεύ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6509 σει τα πτυχία τους, η τάξη και η κατηγορία καθώς και ο χρόνος λήξης της ισχύος των ατομικών πτυχίων. Σε πε ρίπτωση λήξης της ισχύος ατομικού πτυχίου στελέχους (εταίρου ή υπαλλήλου) της Εταιρείας κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας, η ισχύς του ατομικού πτυχίου παρατείνεται αυτοδίκαια και λήγει την ημέρα λήξης της ισχύος του πτυχίου της Εταιρείας. 2. Κάθε μελετητής μπορεί να δεσμεύει το πτυχίο του σε μία μόνο Εταιρεία Μελετών, που έχει την επαγγελ ματική της έδρα στο νομό που βρίσκεται και η επαγ γελματική έδρα του μελετητή (Δ.Ο.Υ. στην οποία φο ρολογείται). Οι νομοί Αττικής και Πειραιώς εννοούνται, για τις ανάγκες του παρόντος, ως ενιαίος νομός. Η δέσμευση στερεί τον Μελετητή του δικαιώματος να υποβάλλει εφεξής φακέλους συμμετοχής με το ατομικό πτυχίο του και προσφορές σε κάθε είδους διαδικασίες για την ανάληψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης ή πα ροχής υπηρεσιών. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών Για την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, απαιτείται η υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητι κών: α) Αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, συ νοδευόμενη από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρ θρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α 202) εισφορά, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία και έδρα του, η νομική του μορφή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και οι κατηγορίες μελετών στις οποίες ζητά να εγγραφεί. Αν η αιτούσα Εταιρεία έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της. β) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας και εφόσον πρόκειται περί ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία είναι δημοσιευμένα το τυχόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό και οι τροποποιήσεις του. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι μετοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι ονομαστικές. γ) Για κάθε ζητούμενη κατηγορία μελέτης, κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ατομικό πτυχίο στην κατηγορία) των μελετητών που δεσμεύουν το πτυχίο τους στην Εταιρεία, συνοδευόμενη από αα) δήλωση των μελετητών για δέσμευση του πτυχίου τους στην Εταιρεία, ββ) το ατομικό πτυχίο ενός εκάστου. Προκειμένου περί μελετητών υπαλλήλων της εταιρείας επισυνάπτεται μισθοδοτική κατάσταση θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό φορέα του υπαλλήλου. δ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986 καθενός από τους μελετητές στελέχη του δυναμικού της Εταιρείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι αα) τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία, εφό σον πρόκειται περί μελετητών υπαλλήλων ββ) δεν θα χρησιμοποιήσουν ατομικά το πτυχίο τους, ούτε και θα στελεχώσουν ομάδες μελέτης ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες συγκροτούνται από διαγωνιζόμενους στους οποίους δεν μετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσμεύουν το πτυχίο τους. Άρθρο 6 Υπηρεσία και όργανα 1. Για την χορήγηση και αναθεώρηση των πτυχίων των μελετητών και των Γραφείων μελετών εκδίδεται απόφαση α) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλο ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όταν αφορά Εταιρείες μελετών που ζητούν να καταταγούν στην Δ και Ε τάξη κατηγορίες μελετών και β) του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις λοιπές περιπτώσεις. Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου, επι φυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 8, 11 παρ. 5 και 13 παρ. 3. Οι διαδικασίες τήρησης και ελέγχου των Μητρώων, λειτουργίας και υποστήριξης της Γνω μοδοτικής Επιτροπής Μητρώου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και εκτέλεσης των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται από αυτά διεκπεραιώνονται από το Τμήμα τήρησης των Μητρώων Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της αρμόδιας Υπηρεσίας. 2. Μετά την έκδοσή τους, τα πτυχία των Μελετητών και των Εταιρειών Μελετών παραλαμβάνονται από τους αιτούντες ή εκπροσώπους τους εφοδιασμένους με συμ βολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρη μένη για το γνήσιο της υπογραφής, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εφόσον ζητηθεί τούτο εγγράφως. 3. Κατά της απόφασης εγγραφής ή μεταβολών της εγ γραφής στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, χωρεί ένσταση από το μελετητή ή την Εταιρεία μελε τών που αφορά η απόφαση. Οι ενστάσεις κατατίθενται, ή αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (telefax), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία εισάγει άμεσα το θέμα για γνωμοδότηση στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όταν προσβάλλεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Γενικός Γραμματέας στις λοιπές περιπτώσεις, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή τους. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως απόρ ριψη της ένστασης. Το αρμόδιο όργανο μπορεί όμως και μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής να εκδώσει απόφαση περί αποδοχής, εν όλω ή εν μέρει, της ενστάσεως. Μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας η υπηρε σία ενημερώνει άμεσα και γραπτά τον ενιστάμενο για την τεκμαιρόμενη απόρριψη της ένστασής του. Άρθρο 7 Πιστοποιητικά εμπειρίας 1. Η απαιτούμενη από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 2 του παρόντος εμπειρία για την εγγραφή στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών, απο δεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτει η ουσιαστική συμβολή του μελετητή, της Εταιρείας μελετών και των στελεχών της, σε συ γκεκριμένο τομέα και αντικείμενο εκπόνησης ή ελέγχου ή επίβλεψης μελετών. 2. Η εμπειρία που αποκτάται από την εκπόνηση μελέτης με εργοδότη δημόσιο φορέα κατανέμεται ισομερώς μετα ξύ των μελών της ομάδας μελέτης που υπογράφουν κάθε κατηγορία μελέτης, εκτός αν με την τεχνική προσφορά ή και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, με ευθύνη

4 6510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) του συντονιστή της ομάδας, προσδιορίζονται ιδιαίτερα ποσοστά ανά κατηγορία μελέτης για τα πρόσωπα που στελεχώνουν την ομάδα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης υποχρεούται με την έγκριση της μελέτης να χο ρηγήσει στον μελετητή, κατόπιν αιτήσεώς του, βεβαίωση από την οποία πρέπει να προκύπτουν α) τα πρόσωπα που στελέχωσαν την ομάδα μελέτης, β) οι υπογράψαντες κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης μελετητές, γ) το οικονομικό αντικείμενο κάθε κατηγορίας και σταδίου, όπως προκύπτει από την συμβατική αμοιβή του αναδόχου. 3. Όταν ο εργοδότης της μελέτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα, ως πιστοποιητικά εμπειρίας λαμβάνονται έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά, από τα οποία προκύπτουν τα πρόσωπα των μελετητών, επιβλεπόντων ή κατασκευαστών του έργου. Τέτοια έγγραφα είναι ιδί ως αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας του σχετικού έργου, ή/και αντίγραφα των σχετικών δελτίων παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίων, νομίμως επικυρωμένα, ή/και αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού του έργου, νομίμως επικυρωμένο, οι εγκρίσεις υπηρεσιών, οι οποίες είναι τυχόν αρμόδιες για τον έλεγχο των μελετών, καθώς και λοιπά συμπληρωματικά στοιχεία, που κρίνονται κατάλ ληλα από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου. 4. Η εμπειρία που αποκτάται από επίβλεψη μελετών κα τανέμεται μεταξύ των στελεχών της εταιρείας, για μεν τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των αρμοδίων φορέων, για δε τις ιδιωτικές συμβάσεις σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στην επίβλε ψη, η οποία αποδεικνύεται από οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, όπως σχετική βεβαίωση του εργοδότη, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων κ.ο.κ. Άρθρο 8 Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου 1. Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.), που συγκροτείται κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005, συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των φορέων που αναφέρονται στην ως άνω διάταξη καθώς και τα ακόλουθα υπηρεσιακά μέλη: α) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθ μό Α, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος νόμιμα από το κατωτέρω υπό β τακτικό μέλος. β) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του, τεχνικό υπάλ ληλο του κλάδου Π.Ε., με βαθμό Α. γ δ) Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τους αναπληρωτές τους. ε) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του. στ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή του. ζ) Ένας τεχνικός υπάλληλος του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του. η) Ένας Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά τους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του, που πρέπει να είναι πτυχιούχος του Νομικού τμήματος Ανω τάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και υπηρετεί στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα μέλη υπό στοιχεία ε, στ και ζ περιλαμβάνονται στην απόφαση συγκρότησης, κατόπιν υπόδειξης των οικείων οργάνων των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. 2. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζε ται ως Γραμματέας της υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τον αναπληρωτή του. 3. Όταν εκδικάζονται ενστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 6, για την έκδοση της γνωμοδότησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου τη θέση του μέλους της Επιτροπής που αναφέρεται στο στοιχείο η λαμβάνει ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., νόμιμα αναπληρούμενος. 4. Το έργο της Επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου μπορούν να παρίστανται χωρίς δι καίωμα ψήφου, κατά την κρίση του Προέδρου, πρόσωπα αναγκαία για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου της, λόγω ειδικής επιστημονικής κατάρτισης ή εμπειρίας. 5. Για την έκδοση της απόφασης συγκρότησης μεριμνά η αρμόδια Υπηρεσία, του άρθρου 6 του παρόντος μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής επιτρέ πεται αντικατάσταση μέλους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά ξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.σε περίπτωση αντικατά στασης μέλους, το νέο μέλος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Κατ εξαίρεση, η πρώτη θητεία των μελών που θα οριστούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει στις Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου έχει τις ακό λουθες αρμοδιότητες: α) Εισηγείται για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των διατάξεων του παρόντος, καθώς και του εν γένει νομοθε τικού και κανονιστικού πλαισίου του ν. 3316/2005 (Α 42). β) Γνωμοδοτεί επί θεμάτων εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους μεταβολής στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών. γ) Γνωμοδοτεί, εφόσον της ζητηθεί, για την έκδοση και το περιεχόμενο εγκυκλίων σχετικών με τις διαδικασίες εγγραφής, τα προσόντα και τα κριτήρια των αιτουμένων την εγγραφή, δ) Εγκρίνει τα υποδείγματα που συντάσσει η Διεύθυν ση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων και αφορούν τον τύπο των αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης και προ αγωγής στα Μητρώα, των πιστοποιητικών εμπειρίας του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, των πινάκων ανά κατηγορία μελέτης, των χορηγούμενων πτυχίων μελετη τών και εταιρειών μελετών και κάθε σχετικού εγγράφου ή πίνακα, που απαιτείται για την καλή λειτουργία του Μητρώου Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. ε) Γνωμοδοτεί επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος και επί οποιουδήπο τε θέματος σχετικού με τα μητρώα παραπέμπεται σ αυτήν από το Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σ αυτήν από τις κείμενες διατάξεις. 7. Η κατ άρθρο 6 του παρόντος υπηρεσία είναι αρμό δια για τη στέγαση και τη γραμματειακή και υλικοτε χνική υποστήριξη της Γ.Ε.Μ. 8. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό ντος συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6511 Άρθρο 9 Κανόνες Λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου 1. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου συγκαλείται τα κτικά από τον Πρόεδρό της μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος αυτής κρίνει απαραίτητο. Οι έκτακτες συνεδριάσεις δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο (2) κάθε μήνα. Η Επιτροπή συνεδριάζει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον επτά (7) εκ των μελών της. 2. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Εκτός ημερησίας διατάξεως δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση κάθε θέμα, ύστερα από πρόταση μέλους της Επιτροπής εφόσον παρίστανται όλα τα τακτικά της μέλη και δεν έχουν αντίρρηση στη συζήτηση. 3. Στην Επιτροπή εισηγείται ο Διευθυντής της αρμόδιας Υπηρεσίας, νόμιμα αναπληρούμενος από τον Προϊστάμε νο του Τμήματος Μητρώου Μελετητών αυτής. Με ευθύνη του Προέδρου της μπορεί να ορίζεται μέλος της Γ.Ε.Μ. ή υπάλληλος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη μελέτη συγκεκριμένου θέματος και την κατάθεση υπομνήματος. 4. Οι εισηγήσεις διατυπώνονται εγγράφως και διανέ μονται στα μέλη της Επιτροπής, μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σαρανταοκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Κατ εξαίρεση, οι εισηγήσεις μπορεί να είναι προφορικές και αναπτύσσονται κατά τη συζήτηση του θέματος, εφ όσον τα θέματα είναι ήσσονος σημασίας, έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη και δεν αντιλέγει η πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. 5. Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και περιέχουν αιτιο λογία, ήτοι μνεία και ερμηνεία των διατάξεων οι οποίες διέπουν την περίπτωση, μνεία και αξιολόγηση των πραγ ματικών περιστατικών που προκύπτουν από τα έγγραφα του φακέλου και σαφές συμπέρασμα. Σε περίπτωση ισο ψηφίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία γνώμες, εκ των οποίων καμιά δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, οι σχετικώς μειοψηφούντες οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Στο πρακτικό καταγράφεται η αρχική γνώμη των μελών που προσχώρησαν σε μία από τις επικρατέστερες απόψεις, εφόσον το επιθυμούν. 6. Για τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής συντάσσονται συνοπτικά πρακτικά τα οποία α) αναφέρουν τα ονόματα των μελών που συμμετείχαν, την απουσία ή το κώλυμα τακτικού μέλους και τη συμμετοχή αναπληρωματικού, β) περιέχουν τη σχετική εισήγηση, γ) περιλαμβάνουν τη γνώμη των μειοψηφούντων μελών ή τυχόν παρατηρήσεις τους, δ) θεωρούνται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και ε) τηρούνται σε κινητά φύλλα που αριθμούνται με ενιαία ετησία αύξουσα αρίθμηση και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου αλληλογραφεί μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία υποχρεούνται να συνεργασθούν με αυτήν και να παράσχουν κάθε πληροφορία. 8. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, ή οποτεδή ποτε το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροτα ξίας και Δημοσίων Έργων., η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό έκθεση με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων κατά το προηγούμενο έτος, γενικές εκτιμήσεις της για το βαθμό επιτυχίας των σχε τικών μέτρων και τυχόν υποδείξεις για βελτίωσή τους. Άρθρο 10 Ανανέωση και αναθεώρηση του πτυχίου Μελετητή 1. Τα πτυχία των μελετητών ανανεώνονται ανά δεκα ετία, επιφυλασσομένης της διατάξεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4. Για την ανανέωση του πτυχίου, χωρίς μεταβολές στις τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι μελετητές υποβάλλουν αίτηση συνοδευό μενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, στην αρμόδια υπηρεσία, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την ημέρα λήξης του πτυχίου. 2. Στην αίτηση αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ) και στοιχεία για την επικοινωνία (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτύ που, ηλεκτρονική διεύθυνση). Η αίτηση συνοδεύεται από το κατά νόμο χρηματικό παράβολο και υπεύθυνη δήλωση, με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερο μένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/ Η υπηρεσία υποχρεούται να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολο γητικά, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης ανανέωσης. Η εν λόγω βεβαίωση επέχει θέση προσωρινής ανανέωσης του πτυχίου που λήγει, και ισχύ ει μέχρι την έκδοση του νέου πτυχίου ή την απόρριψη της αίτησης. Στην ίδια προθεσμία ολοκληρώνεται και η διαδικασία αναθεώρησης του πτυχίου. Με την παρα λαβή του νέου πτυχίου παραδίδεται ταυτόχρονα στην υπηρεσία το παλαιό πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί. 4. Για την αναθεώρηση του πτυχίου (ήτοι προαγωγή σε ανώτερη τάξη ή/και επέκταση ή αλλαγή κατηγορί ας μελετών), ο μελετητής υποβάλλει αίτηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, στην οποία δηλώνει την ζητούμενη τάξη και κατηγορία μελετών. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρ θρου 39 του ν. 3316/2005. β) Πίνακας με τις εκπονηθείσες μελέτες της κατηγορίας ή των κατηγοριών μελετών για τις οποίες ζητά την ανα θεώρηση και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για προηγούμενη κατάταξη ή προαγωγή του πτυχίου στην οικεία κατηγορία, καθώς και πίνακας με τις μελέτες που τυχόν επέβλεψε, μαζί με τα πιστοποιητικά εμπειρίας του άρθρου 7. Αλλαγή κατηγορίας ατομικού πτυχίου μελετητή δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από τη λήψη του πτυχίου στη συγκεκριμένη κατηγορία ή από προηγούμενη αλλαγή κατηγορίας. 5. Οι μελετητές που αποκτούν ιδιότητα η οποία εμπί πτει στις ασυμβίβαστες ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 καταθέτουν υποχρεωτικά το πτυχίο τους στην αρμόδια υπηρεσία. Με διαπιστωτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας αναστέλλεται στην περίπτωση αυτή η ισχύς του πτυχίου. Η απόφαση αυτή συνιστά για όλες τις συνέπειές της διαγραφή από το Μητρώο.

6 6512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6. Εφόσον αρθεί ο λόγος αναστολής της ισχύος του πτυχίου, μπορεί να ζητηθεί η επαναχορήγησή του, με αί τηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2, περί μη συνδρομής πλέον στο πρόσωπό του ασυμβίβαστης ιδιότητας εκ των ανα φερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. Επιπλέον, εφόσον ο λόγος της αναστολής του πτυχίου ήταν η πρόσληψη του μελετητή ως υπαλλήλου, η αίτηση συνοδεύεται με βεβαίωση του εργοδότη του, ότι δεν τελεί πλέον σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. 7. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, ο μελετητής υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση επανέκδο σης του πτυχίου του, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δή λωση περί απώλειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφω να με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος. 8. Στις περιπτώσεις έκδοσης νέου πτυχίου λόγω ανα νέωσης, επαναχορήγησης κατόπιν αναστολής και επα νέκδοσης λόγω απώλειας του παλαιού, για την απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8. Άρθρο 11 Ανανέωση πτυχίου Εταιρειών Μελετών 1. Τα πτυχία των Εταιρειών μελετών ανανεώνονται κάθε τετραετία. Για την ανανέωση του πτυχίου τους χωρίς μεταβολή στις τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, οι Εταιρείες υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του πτυχίου. Αν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί εκπρόθεσμα, η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς σε διαγωνισμό, για το χρονικό διάστημα μετά την λήξη του παλαιού και πριν την έκδοση του νέου πτυχίου. 2. Η αίτηση ανανέωσης αφορά τις ίδιες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, όπως και το προηγούμενο πτυχίο, υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρεί ας και αναφέρει την επωνυμία και την έδρα της, τη νομική της μορφή, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Στην αίτηση, συνοδευόμενη από το κατά νόμο χρηματικό παράβολο, επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας ή εφόσον πρόκειται περί ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εται ρείας περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τα Φ.Ε.Κ. στα οποία είναι δημοσιευμένα το τυχόν κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ή το αρχικό καταστατικό και οι τροποποι ήσεις του. Αν η αιτούσα έχει μορφή ανώνυμης εταιρείας, στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον δεν προκύπτει από το καταστατικό της. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι οι με τοχές της αιτούσας, εφόσον αυτή είναι ανώνυμη εταιρεία, είναι ονομαστικές. Αντί των ανωτέρω υπό α) στοιχείων μπορεί να υπο βάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια στοιχεία νομιμοποίησης της εταιρείας όπως και στο υπό ανανέωση πτυχίο. β) Για κάθε κατηγορία μελέτης, κατάσταση με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ατομικό πτυχίο στην κατηγορία) των μελετητών που δεσμεύουν το πτυ χίο τους στην εταιρεία. Προκειμένου περί μελετητών υπαλλήλων της Εταιρείας επισυνάπτεται μισθοδοτική κατάσταση θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλι στικό φορέα του υπαλλήλου. γ) Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986 καθενός από τους μελετητές υπαλλήλους της Εται ρείας, με την οποία βεβαιώνεται ότι αα) συναινούν στη συνέχιση της δέσμευσης του πτυχίου τους στην Εται ρεία, ββ) τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία μελετών, γγ) δεν συντρέχει στα πρόσωπά τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 39 ν. 3316/2005 και δδ) δεν θα στελεχώσουν ομάδες μελέτης οι οποίες συγκροτούνται από διαγω νιζόμενους στους οποίους δεν μετέχει η Εταιρεία στην οποία δεσμεύουν το πτυχίο τους. 3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το πτυχίο μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, από την υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω, αλλιώς χορηγεί βεβαίωση περί της υποβολής αίτησης ανανέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρό ντος. Με την παραλαβή του νέου πτυχίου, παραδίδεται από την αιτούσα το προηγούμενο πρωτότυπο πτυχίο καθώς και η ως άνω βεβαίωση, εφόσον έχει χορηγηθεί. 4. Σε περίπτωση απώλειας του πτυχίου, η Εταιρεία υπο βάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση επανέκδοσης του πτυχίου, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση περί απώ λειάς του. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το πολύ, αλλιώς χορηγείται βεβαίωση περί υποβολής της σχετικής αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος. 5. Για την έκδοση νέου πτυχίου λόγω ανανέωσης και επανέκδοση λόγω απώλειας του παλαιού, δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 8. Άρθρο 12 Αναθεώρηση και ανακαθορισμός πτυχίου Εταιρειών Μελετών 1. Για την αναθεώρηση, ήτοι την προαγωγή σε ανώτερη τάξη υφιστάμενης κατηγορίας μελέτης, την επέκταση σε νέες κατηγορίες μελετών, ή και την αλλαγή κατηγορίας του πτυχίου Εταιρείας μελετών, υποβάλλεται αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της, που νομιμοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της ίδιας παραγράφου και από την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου δωδέκατου του ν. 2338/1995 (Α 202) εισφορά. Δι καιολογητικά των στελεχών μελετητών υποβάλλονται εφόσον αφορούν α) επέκταση σε νέες κατηγορίες, ή β) κατηγορίες στις οποίες διαφοροποιείται η κατάταξη της Εταιρείας, ή γ) νεοεισερχόμενα στην Εταιρεία στελέχη. Μετά την έκδοση του νέου πτυχίου κατατίθεται στην υπηρεσία το παλαιό πτυχίο της Εταιρείας. 2. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του πτυχίου μελετητή που έχει δεσμεύσει το πτυχίο του στην Εταιρεία και εφόσον η μεταβολή αυτή έχει συνέπειες στο πτυχίο της Εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής υποβάλλει αίτηση με τα στοιχεία της Εταιρείας για ανακαθορισμό του πτυχίου της ανάλογα με την επελθούσα μεταβολή.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6513 Στην αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση των μελετητών των κατηγοριών που θίγονται, με μνεία της τάξης ανά κατηγορία του πτυχίου τους. 3. Σε περίπτωση εισόδου νέων εταίρων ή μετόχων στην Εταιρεία, υποβάλλονται α) σχετική υπεύθυνη δή λωση του νομίμου εκπροσώπου της, β) η σχετική τρο ποποίηση του καταστατικού και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (εφόσον είναι αναγκαία η δημοσίευση), ή αντίγραφα των θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητι κών μεταβίβασης μετοχών, καθώς και γ) αντίγραφο του Βιβλίου Μετόχων της εταιρείας. Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου για στελέχωση του εταιρικού πτυχίου υποβάλλονται α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, β) μισθοδοτική κατάσταση θεωρημένη από τον οικείο κύριο ασφαλιστικό του φορέα και γ) υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία. Ο νέος εταίρος ή υπάλληλος υποβάλλει αίτηση δήλωση για ένταξη στην Εταιρεία, στην οποία επισυνάπτει και το ατομικό του πτυχίο. 4. Εφόσον οι μεταβολές της παρ. 3 έχουν επίπτωση στο πτυχίο της Εταιρείας, τηρούνται οι διατάξεις περί ανακα θορισμού του των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 5. Οι Εταιρείες μελετών υποχρεούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του πτυχίου τους, να γνωστοποιούν στην αρμόδια Υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επέλευσή τους γεγονότα που έχουν επιπτώσεις στο πτυχίο τους, όπως η αποχώρηση, η συνταξιοδότηση, ο θάνατος ή η αντικατάσταση στελέχους. Την ίδια δήλωση μπορεί να υποβάλει και το στέλεχος που αποχωρεί. 6. Σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους από Εταιρεία στην οποία έχει δεσμεύσει το πτυχίο του, η σχέση Εται ρείας στελέχους παραμένει ενεργή για τρεις (3) μήνες μετά την υποβολή της σχετικής δήλωσης και για το ίδιο διάστημα το πτυχίο παραμένει δεσμευμένο στην Εταιρεία. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή του, με μελετητή κάτοχο πτυχίου τάξης και κατηγορίας απαραίτητης για την μη μεταβολή του πτυχίου της Εταιρείας, οπότε το ατομικό πτυχίο του αποχωρήσαντος στελέχους αποδεσμεύεται. Σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης στελέχους, πρέ πει να αντικατασταθεί μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών. Η αντικατάσταση στελέχους της Εταιρείας συνεπάγεται την έκδοση νέου πτυχίου, με τον αυτό χρόνο λήξης. 7. Εφόσον η αντικατάσταση υλοποιηθεί και δηλωθεί μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση το πτυχίο της Εταιρείας για τη συγκεκριμένη κατηγορία παύει να ισχύει από την επομένη της λήξεως της τρίμη νης προθεσμίας και η Εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς, αν το δυναμικό της στην εν λόγω κατηγορία είναι κατώτερο του ελάχιστου απαιτούμενου. Εφόσον διαπιστωθούν από την υπηρεσία απώλειες στελε χών που επηρεάζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο δυναμικό της Εταιρείας σε συγκεκριμένη κατηγορία, κινείται αυτε πάγγελτα η διαδικασία ανακαθορισμού του πτυχίου. Το στέλεχος μπορεί να αναπληρωθεί μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης. Για την διεξαγωγή της διαδικασίας αποστέλλεται από την υπηρεσία στην ενδιαφερόμενη Εταιρεία, προ πέντε ημερών, σχετική πρόσκληση να πα ραστεί στην συνεδρίαση της Γ.Ε.Μ. του άρθρου 8. Το νέο πτυχίο έχει ισχύ από της εκδόσεώς του και λήγει κατά το χρόνο λήξης του παλαιού πτυχίου. Άρθρο 13 Διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών 1. Με διαπιστωτική απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας διαγράφονται οι μελετητές από το Μητρώο Μελετητών και ακυρώνεται το πτυχίο τους, προσωρινά μεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο προ βλέπεται στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις ακό λουθες περιπτώσεις: α) Εξόδου από το επάγγελμα λόγω θανάτου ή πτώχευ σης ή συνταξιοδοτήσεως ή οικειοθελούς αποχωρήσεως από το Μητρώο, β) Επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγρα φής, κατά τις οικείες διατάξεις. 2. Ο μελετητής που διαγράφεται προσωρινά ή ορι στικά από το Μητρώο Μελετητών καταθέτει το πρω τότυπο μελετητικό πτυχίο του στην αρμόδια Υπηρεσία. Σε περίπτωση διαγραφής λόγω θανάτου, την ως άνω υποχρέωση έχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι του μελετη τή. Εφόσον περιέλθει κατ άλλο τρόπο σε γνώση της υπηρεσίας ο θάνατος μελετητή, αναζητείται αρμοδίως η ληξιαρχική πράξη θανάτου. 3. Όταν λήξει η ποινή της προσωρινής διαγραφής, ο μελετητής μπορεί να υποβάλει αίτηση επαναχορήγησης του πτυχίου. Η αίτηση εξετάζεται από την υπηρεσία άμεσα και το πτυχίο επανεκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών το πολύ. Για την επανέκδοση του πτυχίου δεν είναι απαραίτητη η έκδοση γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου Οι Εταιρείες μελετών διαγράφονται από το οικείο Μητρώο με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την έκδοση του πτυχίου οργάνου, προσωρινά μεν σε πε ρίπτωση επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτι ση της ποινής, οριστικά δε λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής, ή λόγω πτώχευσης ή άλλης αναλόγου καταστάσεως ή και εκουσίως, κατόπιν αιτή σεώς τους. Σε περίπτωση εκούσιας διαγραφής από τα μητρώα, στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του (επωνυμία, έδρα, νομική μορφή, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αριθμός Μητρώου) και ο λόγος της διαγραφής και επισυνάπτεται το πρωτότυπο πτυχίο της Εταιρείας. 5. Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγρα φής της Εταιρείας αποδεσμεύονται αυτοδικαίως τα δεσμευμένα σε αυτήν ατομικά μελετητικά πτυχία. Σε περίπτωση προσωρινής διαγραφής, τα ατομικά πτυχία των στελεχών αποδεσμεύονται αυτοδικαίως, εκτός αν οι κάτοχοί τους δηλώσουν στην υπηρεσία ότι επιθυμούν την παραμονή τους στην Εταιρεία. 6. Εταιρεία Μελετών, η οποία διαγράφηκε προσωρινά από το οικείο Μητρώο, μπορεί να καταθέσει αίτηση επα ναχορήγησης του πτυχίου της στην αρμόδια Υπηρεσία μετά την λήξη της ποινής της. Εφόσον υπήρξε αποδέ σμευση ατομικών πτυχίων κατά την προηγούμενη παρά γραφο, η Εταιρεία πρέπει να αποδείξει, με τα στοιχεία του άρθρου 5, την κατοχή του ελάχιστου επιτρεπόμενου δυναμικού κατά κατηγορία μελέτης του πτυχίου του. 7. Από την ημερομηνία που φέρει η απόφαση δια γραφής του μελετητή ή της Εταιρείας από το μητρώο, ακυρώνεται αυτοδίκαια το πτυχίο τους και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σε διαγωνισμούς. Για τις συμβάσεις

8 6514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) που εκτελούν οι διαγραφέντες έχουν εφαρμογή οι δια τάξεις του άρθρου 26 του ν. 3316/2005. Ανακοίνωση περί της διαγραφής και ακύρωσης του πτυχίου καταχωρείται με πρωτοβουλία της αρμόδια υπηρεσίας στην ιστοσε λίδα α) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και β) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά δας. Άρθρο 14 Όρια προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου 1. Τα όρια αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου καθορίζονται ανά κατηγορία μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/ 2005 ως γινόμενο των ορίων που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους επί τον δείκτη Τκ, όπως αυ τός καθορίζεται με το άρθρο 3 της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ α/ο/1257/ (ΦΕΚ Β 1162) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 ν. 3316/ Για τις κατηγορίες μελετών 1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομι κές Μελέτες), 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές), 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων), 14 (Ενεργειακές Μελέτες), 16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες) και 27 (Περιβαλλο ντικές Μελέτες) τα όρια κάθε τάξης πτυχίου καθορίζο νται σε ευρώ ως εξής: Α Τάξης: Μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000), Β Τάξης: Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χι λιάδες ( ), Γ Τάξης: Από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) έως τρια κόσιες είκοσι χιλιάδες ( ), Δ Τάξης: Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) έως επτακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ), Ε Τάξης: Από διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) και άνω. 3. Για τις κατηγορίες μελετών 6 (Αρχιτεκτονικές Με λέτες Κτιριακών Έργων), 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων), 15 (Βιομηχανικές Μελέτες), 19 (Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες), 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γε ωφυσικές Μελέτες και Έρευνες) και 22 (Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες), τα όρια ανά τάξη πτυχίου καθο ρίζονται σε Ευρώ ως εξής: Α Τάξης : Μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000), Β Τάξης : Από δώδεκα χιλιάδες (12.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000), Γ Τάξης : Από σαράντα χιλιάδες (40.000) έως εκατόν ενενήντα χιλιάδες ( ), Δ Τάξης : Από εκατόν δέκα χιλιάδες ( ) έως τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ( ), Ε Τάξης : Από εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) και άνω. 4. Για τις κατηγορίες Μελετών 3 (Οικονομικές μελέ τες), 4 (Κοινωνικές μελέτες), 5 (Μελέτες οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας), 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), 8 (Στατικές μελέτες), 9 (Μελέτες Μηχανο λογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), 12 (Μελέτες Μεταφορικών Μέσων), 17 (Χημικές Μελέτες και Έρευνες), 18 (Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστά σεων), 23 (Γεωργικές μελέτες), 24 (Δασικές μελέτες), 25 (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου), 26 (Αλιευτικές μελέτες) και 28 (Μελέτες πληροφορικής και δικτύων), τα όρια αμοιβής ανά τάξη πτυχίου καθορίζονται σε Ευρώ ως εξής: Α Τάξης : Μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000), Β Τάξης : Από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλι άδες (30.000), Γ Τάξης : Από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως ενενήντα πέντε (95.000), Δ Τάξης : Από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως διακόσιες χιλιάδες ( ), Ε Τάξης : Από εκατό χιλιάδες ( ) και άνω. Άρθρο 15 Εφαρμογή του ν. 3316/2005, στις μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων 1. Για την εγγραφή μελετητών ή εταιρειών μελετών στην κατηγορία 28 του άρθρου 2 παρ. 2 ν. 3316/2005, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. 2. Οι διατάξεις του ν. 3316/2005 εφαρμόζονται στις μελέτες και συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών της κατηγορίας 28 του άρθρου 2 παρ. 2 του νόμου, των οποίων οι προκηρύξεις θα σταλούν για δημοσίευση μετά την Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι διατάξεις περί εγγραφής των μελετητών και των Εταιρειών μελετών και αναθεωρήσεως των πτυχίων εφαρμόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση των νέων πτυχίων τα πτυχία που εκδόθηκαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη λήξη τους ή την καθ οιονδήποτε τρόπο αναθεώρησή τους. 2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς των οποίων η προκήρυξή θα σταλεί για δημοσίευση μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 3. Η ισχύς των ατομικών πτυχίων των μελετητών που στελεχώνουν Εταιρείες μελετών και τα οποία λήγουν πριν την λήξη του εταιρικού πτυχίου, παρατείνονται αυ τοδικαίως μέχρι το χρόνο λήξης του εταιρικού πτυχίου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Το παρόν αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά τη δημοσί ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Π.Δ. 138/2009: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών

Π.Δ. 138/2009: Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Β4ΛΔ1-ΓΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα : α Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 12/03/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04968

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-6 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 87515 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 12/03/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04970

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΤΗΛ: 2683029177

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΤΗΛ: 2683029177 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΤΗΛ: 2683029177 172 Φιλιππιάδα 4 Δεκεμβρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 30/04/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 09024

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------- Δ/νση : Πλ. Τσιστοπούλου 5 Τ.Κ : 50300 Σιάτιστα Πληροφορίες : Αγνή Μπλιάγκου Τηλέφωνο : 2465 3

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 369 17 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1046 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

ΘΕΜΑ: Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Κ.Π. 1198619 ΕΞ 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 10-02-2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6343 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτη 01/ 02 /2012 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Πληροφορίες: Καρακούση Βικτώρια Αριθ. Πρωτ.: 307 Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23753-50109

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ - ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.Κώδικας : 18450 Νίκαια ΑΡΜΟΔΙΑ :Καρανικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα