(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

2 ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, πνπ ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» ηελ 25/04/2014 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα ζπληαρζέληα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα ζπληαρζέληα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. Ρδήθαο Αλαζηάζηνο

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ... 4 ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΛ ΝΟΘΩΡΩΛ ΔΙΔΓΘΡΩΛ ΙΝΓΗΠΡΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΘΑΙΞΡΝΚΔΛΖ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΈΓΘΟΗΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΒΑΠΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΛΔΑ ΞΟΝΡΞΑ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΔΠ ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΘΟΗΠΔΗΠ, ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΝΘΔΠΔΗΠ Θξίζεηο Δθηηκήζεηο ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΔΛΠΥΚΑΡΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΑ ΆΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΔΛΝΞΝΗΖΠΖ ΑΞΝµΔΗΥΠΖ ΑΜΗΑΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΡΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΑΞΝΘΔΚΑΡΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΚΔΠΑ Αξρηθή αλαγλψξηζε Ραμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ ΔΠΝΓΥΛ ΚΗΠΘΥΠΔΗΠ Ζ εηαηξεία σο κηζζσηήο ΞΑΟΝΣΔΠ ΠΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγν εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ ΦΝΟΝΗ ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΔΡΖΠΗΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΔΛΠΥΚΑΡΑ ΞΑΓΗΑ ΆΫΙΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΔ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΔ ΘΓΑΡΟΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΠΔ ΙΝΗΞΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΙΝΗΞΔΠ ΚΑΘΟΝΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΑΛΑΒΑΙΙΝΚΔΛΔΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ - ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ

4 4.9. ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΡΑΚΔΗΑΘΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ ΘΑΗ ΗΠΝΓΛΑΚΑ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΙΝΗΞΑ ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΑ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΙΝΓΥ ΔΜΝΓΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΓΑΠΗΑ ΙΝΗΞΔΠ ΚΑΘΟΝΞΟΝΘΔΠΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ΘΑΗ ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΑΡΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ ΞΑΘΖΡΗΘΝ ΑΛΑΙΠΖ ΔΠΝΓΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΛΑΙΠΖ ΔΜΝΓΥΛ ΑΛΑ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΆΙΙΑ ΔΜΝΓΑ - ΔΠΝΓΑ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΔΜΝΓΑ - ΔΠΝΓΑ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΗΠ ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ, ΔΛΓΔΣΝΚΔΛΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Φφξνο Κεγάιεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επίδηθεο ππνζέζεηο Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ΒΑΠΗΘΑ ΘΔΟΓΖ ΑΛΑ ΚΔΡΝΣΖ ΞΝΙΝΗΞΑ ΘΑΗ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΥΛ ΚΔΟΥΛ πφινηπα θαη ζπλαιιαγέο Ακνηβέο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ ΆΙΙΑ ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΡΑΞ Δθζεζηαθνχ Θέληξνπ Ακαξνπζίνπ ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ

5 Γεληθά ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 1/1/2013- Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2013 ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε βάζε ην πλεχκα θαη ηα αλαθεξφκελα ζηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ ελνπνίεζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξίαο «Helexpo Διιεληθέο Δθζέζεηο ΑΔ» απφ ηελ «ΓΔΘ ΑΔ» θαη ηνπ νκίινπ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ HELEXPO AE» θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2012, θαζψο θαη γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε Αλαζθόπεζε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2013 θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Ζ ρξήζε ηνπ 2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ηεο αδειθήο εηαηξίαο Helexpo Διιεληθέο Δθζέζεηο Α.Δ. Ζ εηαηξία ζε πιήξε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ κέηνρν, δειαδή ην ειιεληθφ δεκφζην, ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη ην επνπηεχσλ πνπξγείν Καθεδνλίαο Θξάθεο, ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηνλ ηξφπν, ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ νινθιήξσζε ζρεδίνπ λφκνπ ην νπνίν πξνέβιεπε ηε ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο Helexpo ΑΔ απφ ηελ ΓΔΘ ΑΔ. Ρν Λνέκβξην ηνπ 2012 θαηαηέζεθε ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ηεο βνπιήο ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ «θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ζηηο νπνίεο εθπξφζσπνη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο καο παξαζηάζεθαλ θαη εηζεγήζεθαλ ηελ ςήθηζε ηνπ. Ζ βνπιή ησλ Διιήλσλ ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2013 ςήθηζε ηνλ λφκν 4109, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν εγθξίζεθε ε απνξξφθεζε ηεο Helexpo απφ ηελ ΓΔΘ θαη ππήξρε πξφβιεςε γηα ηελ ηερληθή νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο εληφο απνθιεηζηηθήο εκεξνκελίαο δπν κελψλ. Ζ εηαηξία καο επηηπρψο νινθιήξσζε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο κηα εληαία εηαηξία. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, παξά ην γεγνλφο φηη φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπγρψλεπζεο πινπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2013, δειαδή εληφο ηεο εμεηαδφκελεο ρξήζεο, ελψ ε ζπγρψλεπζε επεξέαζε ζε κέγηζην βαζκφ ηελ ρξήζε ηνπ 2013, αθνχ ε εηηαξία απνξξφθεζε δεκίεο πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί ζηελ εηαηξία Helexpo Διιεληθέο Δθζέζεηο ΑΔ. Κε ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο εληαίαο εηαηξίαο αληηκεησπίζακε δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο θχζεο, ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ έπξεπε λα επηιπζνχλ άκεζα. Πε ζπλεξγαζία κε ηελ λνκηθή ππεξεζία, ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο, εμσηεξηθέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, θαηνξζψζακε λα αληηκεησπίζνπκε ηα πεξηζζφηεξα, ελψ πξνο επίιπζε βξίζθνληαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ παξειζφληνο κε ζηφρν ζηε ρξήζε ηνπ 2014λα έρνπλ επηιπζεί ζην ζχλνιν ηνπο, ψζηε ε εηαηξία λα βαδίζεη ηνλ δξφκν ηεο αλάπηπμεο ζε ζηέξεεο βάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ηαθηνπνηήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κεηαμχ ησλ δπν εηαηξηψλ πνπ ρξφληδαλ θαη έδηλαλ δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή απνηχπσζε ζηνλ κέηνρν, δηεπζεηήζεθαλ νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κε πειάηεο θαη κηζζσηέο, ειέρζεζαλ πνιηηηθέο ακνηβψλ, εμνξζνινγίζηεθαλ δαπάλεο, ελψ πξνγξακκαηίζηεθαλ δξάζεηο γηα ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο. Ζ πξψηε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηθαηψλεη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4109/ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπγρψλεπζε ιχλεη νξηζηηθά δεηήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ εθζεζηαθφ θιάδν, ελψ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο καο. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξία καο απέθηεζε κηα θπζηθή ζηξαηεγηθή ζπκκαρία αθνχ ζην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην πιένλ ζπκκεηέρνπλ νη πεξηζζφηεξνη θαη θπξηφηεξνη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. 4

6 Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο σο εληαία εηαηξία ζηε ρξήζε ηνπ 2013 ε εηαηξία παξνπζηάδεη δεκηέο, φκσο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ φηη ην απνηέιεζκα πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ είλαη ζεηηθφ. Ρν παξαπάλσ επηηεχρζεθε κεηά απφ κηα εκπνξηθή ζηξαηεγηθή πνπ αλέηξεςε ηα δεδνκέλα θαη έβαιε ηελ εηαηξία ζε αλαπηπμηαθή πνξεία κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ρν γεγνλφο ηνπ ζεηηθνχ EBITDA γίλεηαη αθφκε πην ζεκαληηθφ αθνχ: α) ε εηαηξία «Helexpo Διιεληθέο Δθζέζεηο ΑΔ» ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα ήηαλ κηα δεκηνγφλα εηαηξία κε δηαξθψο απμαλφκελν αξλεηηθφ απνηέιεζκα, β) νη επηζθάιεηεο ηεο Helexpo ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο θαη γ) δελ είραλ αλαδεηεζεί ππφινηπα πειαηψλ ηα νπνία ιηκλάδαλε γηα ρξφληα. Ζ Γηνίθεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα πξνρψξεζε ζε πιήξε απεηθφληζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πξνθεηκέλνπ: α) λα ππάξρεη πγηήο αθεηεξία εθθίλεζεο ηεο εληαίαο πιένλ εηαηξίαο, β) λα έρεη πιήξε εηθφλα ν κέηνρνο θαη ην επνπηεχσλ πνπξγείν πεξί ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη γ) λα ππάξρεη αμηφπηζηε απνηχπσζε κεγεζψλ πξνο ηνπο ππνςήθηνπο ζηξαηεγηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξίαο. Ν εληαίνο Δζληθφο Δθζεζηαθφο Φνξέαο ΓΔΘ - HELEXPO A.E., αλνίγνληαο κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηνπ πξηλ έλα ρξφλν, έλα λέν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ θαη παξά ηε δχζθνιε ηξέρνπζα πεξίνδν γηα ηελ νηθνλνκία, θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη πεξίπνπ εθζέηεο θαη επηζθέπηεο ζηηο εθζέζεηο ηνπ ην ηειεπηαίν εμάκελν. Ζ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα θαη ε επηηπρία ησλ εθζεζηαθψλ γεγνλφησλ εμππεξεηνχλ ηνπο δχν βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ΓΔΘ-HELEXPO, δειαδή ηελ εδξαίσζε-ηζρπξνπνίεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ Διιάδα θαη ηε δηακφξθσζε κίαο ηζρπξήο θαη αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο, κε δηεζλείο φξνπο. Ζ ηζρπξνπνίεζή ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλεπάγεηαη αξρηθά ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο, ηε δηαθχιαμε ηεο δηακνξθσζείζαο αμίαο γηα ην κέηνρν, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία επηπιένλ αμίαο θαη ηε ζέζπηζή ηεο σο κία δπλακηθή, πξαγκαηηθά θαηλνηφκν, επηρείξεζε. Ρν 2013 ήηαλ κία ρξνληά επαλεθθίλεζεο γηα ηνλ εζληθφ εθζεζηαθφ θνξέα θαη θέηνο ζηφρνο είλαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο ΓΔΘ-HELEXPO θαη ε αλαβάζκηζε ησλ θιαδηθψλ εθζέζεσλ. Πην πιαίζην απηφ, παξαζέηνληαη ηα αθφινπζα: Ρνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ε ΓΔΘ-HELEXPO κφλν κέζα απφ ηξία κεγάια γεγνλφηα, ηα νπνία δηνξγάλσζε, ηελ 78ε ΓΔΘ, ηνλ Αζηεξφθνζκν θαη ηελ Agrotica, πξνζέιθπζε επηζθέπηεο ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο. Δάλ πξνζζέζνπκε θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ θιαδηθψλ εθζέζεσλ Philoxenia, Kosmima θαη Polis, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ εθζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν απαζρφιεζαλ ζηα πεξίπηεξα ηνπο ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ, ηφηε δηαπηζηψλεηαη πσο πεξίπνπ άηνκα θηλήζεθαλ εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ. Θνξπθαίν ζεκείν ηεο πνξείαο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ είλαη ε 25ε έθζεζε Agrotica, ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2014 κε ηζηνξηθφ ξεθφξ επηζθεςηκφηεηαο επηζθεπηψλ, κε ηνπο απινχο επηζθέπηεο λα είλαη απμεκέλνη θαηά 270%, ζε ζρέζε κε ην Ζ εηαηξεία ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013 παξνπζίαζε θεξδνθφξν απνηέιεζκα, ην ζχλνιν ηεο πεξζηλήο ρξήζεο ζα παξνπζηάζεη ζεηηθφ απνηέιεζκα πξν θφξσλ, ελψ ην 2014 ζα θαηαγξαθεί θεξδνθνξία θαη κεηά θφξσλ. Πηελ 78 ε ΓΔΘ νη επηζθέπηεο αλήιζαλ ζε έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο κε ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ηα εηζηηήξηα απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 93%, ελψ ην 65% ησλ επηζθεπηψλ ήηαλ 5

7 λένη εηψλ. Πην "κέησπν" ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 79ε ΓΔΘ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014, έρνπλ ήδε γίλεη πξνθξαηήζεηο γηα ζρεδφλ ηα κηζά εθζεζηαθά πεξίπηεξα. Ρν θεηηλφ εθζεζηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ πινπνίεζε ηεο επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα, κε ηξία εθζεζηαθά γεγνλφηα ζηελ πξσηεχνπζα. Απμήζεθαλ νη μέλεο ζπκκεηνρέο ζε φιεο ηηο εθζέζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ εμακήλνπ κε απνθνξχθσκα ηελ έθζεζε Agrotica κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60%. Ζ ΓΔΘ-HELEXPO αλέιαβε λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ζηνρεχεη λα επηηχρεη ην ίδην θαη γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο θαη γηα ηελ Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Δπηηεχρζεθε πνιχ πην νπζηαζηηθά ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αληιήζνπλ σθέιεηα απφ ζηνρεπκέλα εθζεζηαθά γεγνλφηα θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπ εζληθνχ εθζεζηαθνχ θνξέα. Δηδηθά κε ηνπο θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε ζπλεξγαζία είλαη ζπλερήο. πνινγίδεηαη φηη ην ηειεπηαίν εμάκελν δηαρχζεθαλ ζηελ πφιε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πεξίπνπ 40 εθ. ζχκθσλα κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή πνπ δίλεη ε Ξαγθφζκηα Έλσζε Δθζέζεσλ. Ζ ζπλέλσζε ησλ δχν εηαηξεηψλ δεκηνχξγεζε ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Ζ ελνπνίεζε ηκεκάησλ, ηφζν ζε επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φζν θαη ρσξνηαμηθά, απειεπζέξσζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο αμηνπνηεί ε δηνίθεζε. Απνθαζίζηεθε ε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ δπν ζπγαηξηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ αλνίγνληαο πιήξσο ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ ηελ αγνξά ησλ εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ. Πρεδηάδεηαη θαη βξίζθεηαη ζε δηεξεπλεηηθφ επίπεδν ελδηαθέξνληνο ε εμεχξεζε ζηξαηεγηθνχ εηαίξνπ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ εηαηξία επίζεο ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο εθήξκνζε: Λέν θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε ηελ απφιπηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ ζπλαίλεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ. Λέν θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ΘΔΝΙ) ηεο εηαηξίαο βαζηζκέλνο ζηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 4109/ Δθαξκφδεηαη ν εγθεθξηκέλνο απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο ν Σάξηεο πνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Θαηαλαισηή (ΣΘ) ν νπνίνο είλαη θαη ν πξψηνο ΣΘ απφ εηαηξία δηνξγάλσζεο γεγνλφησλ θαη δηαρείξηζεο εθζεζηαθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα. Λέν θαλνληζκφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ λ.4109/ Δπηπιένλ: Ζ εηαηξία εθαξκφδεη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα. Νινθιήξσζε επηηπρψο φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πνπ είρε πξνγξακκαηίζεη θαη εθπνλεί έλα ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ην Δπηηεχρζεθε ζπκθσλία κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο θαη ην 2013 ππνγξάθεθε Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην λφκν. Έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχζε ηελ εηαηξία, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζην νπνίν δφζεθε απφ ηελ Γηνίθεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επίιπζε ηνπ είλαη ην εμήο: Ζ Γ.Δ.Θ. Α.Δ. θαηέρεη αθίλεην 174 ζηξεκκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είλαη γλσζηφ σο «Γηεζλέο Δθζεζηαθφ θαη Ππλεδξηαθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο» (Γ.Δ.Π.Θ.Θ.). Ρν αθίλεην θαηείρε ην ΛΞΓΓ «ΓΔΘ», ην νπνίν κε ηνλ Λ.735/1977 κεηαηξάπεθε ζε «HELEXPO-ΓΔΘ Α.Δ.», θαη κε ηνλ Λ.2687/1999 δηαζπάζηεθε ζε 2 εηαηξείεο κε ζθνπφ ηνλ δηαρσξηζκφ παγίσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 6

8 Γ.Δ.Θ. Α.Δ. είλαη ε εηαηξεία πνπ θξάηεζε ην Γ.Δ.Π.Θ.Θ., θαη έρεη θχξην αληηθείκελν ηελ «εθκεηάιιεπζε» ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, ε φπνηα φκσο κε ξεηή δηάηαμε ηνπ Λ.2687 παξαρσξήζεθε ζηελ «Διιεληθέο Δθζέζεηο Α.Δ. HELEXPO», εηαηξεία πνπ επίζεο αλήθεη 100% ζην Γεκφζην, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπ γηα νξγάλσζε Δθζέζεσλ θαη Ππλεδξίσλ. Πε αλαγλψξηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αθηλήηνπ ηνπ Γ.Δ.Π.Θ.Θ. ε HELEXPO-ΓΔΘ ΑΔ απφ ηελ ίδξπζε ηεο ην 1977 κε ην άξζξν 5 ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ 735/1977 απαιιάζζνληαλ ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ (θφξνο κεηαβηβάζεσο, ηέιε κεηαγξαθήο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θιπ). Κε ηνλ Λ.2687 ε ζρεηηθή δηάηαμε ζπλερίδεη λα ηζρχεη ππέξ ηεο Γ.Δ.Θ. Α.Δ, δελ είλαη φκσο αξθεηή γηα ηελ απαιιαγή ηεο Γ.Δ.Θ. Α.Δ. απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαη είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ε Γ.Δ.Θ. Α.Δ ζηηο απαιιαγέο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.3842/2010 κε ξεηή δηάηαμε. Ζ Δηαηξεία ππέβαιε ζρεηηθφ εξψηεκα ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ απαιιαγή ηεο Γ.Δ.Θ. Α.Δ. απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ζηηο ειήθζε ε απάληεζε ηνπ αηηήκαηνο απαιιαγήο ηεο εηαηξείαο κε Α.Ξ. Γ13 ΦΚΑΞ / / ΓΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ, ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξεία θνξνινγείηαη γηα ηα αθίλεηά ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3842/2010. Θαηφπηλ ηνχηνπ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δπζρεξεηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.3842/2010 ζην αθίλεην ηεο εηαηξείαο καο, ε εηαηξία καο κε επηζηνιή ηεο ζηηο 12 Καΐνπ 2011 ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ & Ρεισλεηαθψλ Θεκάησλ Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Γ/λζε Φνξνινγίαο Θεθαιαίνπ αηηείηαη λα επαλεμεηάζεη ην αίηεκα καο λα απαιιαγεί ε Γ.Δ.Θ. Α.Δ. απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Λ.3842/2010. Ρειηθά ε Γηνίθεζε ζηε ρξήζε 2012 ππέβαιε Γειψζεηο Δληαίνπ Ρέινπο Αθηλήησλ, γηα ηηο ρξήζεηο 2008 & 2009 θαζψο θαη Γειψζεηο Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο γηα ηελ ρξήζε 2012 θαη ήδε ππέβαιε ηελ ζρεηηθή δήισζε γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε Κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν εηαηξηψλ ε εηαηξία ππέβαιε θαη δήισζε Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο, γηα ηηο ρξήζεηο 2010 & 2011 θαη θαηέβαιε ζπλνιηθά πνζά θφξσλ ,14 πιένλ ησλ λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ, ηαθηνπνηψληαο ζπλνιηθά ηηο εθθξεκφηεηεο γηα ην ζέκα απηφ. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ αθηλήηνπ βαζηδφκελε ζε γλσκνδφηεζε λνκηθνχ ζπκβνχινπ, δελ αλαπξνζάξκνζε ηελ αμία ησλ αθηλήησλ ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2065/92 Ρέινο ζηα πιαίζηα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 20/1/2014 απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπο ζπκβνπιίσλ, ε εθθαζάξηζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ ΗΛΡΔΟΔΣΞΝ ΑΔ & HELEXPRO AE ζηηο νπνίεο ε εηαηξία «Γ.Δ.Θ. ΖELEXPO Α.Δ.» ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 70% ζηελ θάζε κία, ε ηαπηφρξνλε & αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πξνθαινχζε ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο θαη πξφζζεηεο δαπάλεο ζηηο κεηξηθέο εηαηξίεο ΓΔΘ ΑΔ & HELEXPO AE. Γεληθέο Ξαξαηεξήζεηο Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,32 επξψ, έλαληη πνζνχ ,09 επξψ ην 2012 παξνπζηάδνληαο αχμεζε πεξίπνπ 23%. Ρα κηθηά απνηειέζκαηα αλήιζαλ ζε θέξδε ,00 επξψ έλαληη πνζνχ ,85 επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή ρξήζε. Ν Όκηινο θαηά ηελ ρξήζε πνπ έθιεηζε εκθάληζε πξν θφξσλ δεκίεο πνζνχ επξψ έλαληη δεκηψλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε πνζνχ ,32 επξψ. Νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε 2013 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,49 επξψ, έλαληη πνζνχ ,03 επξψ ζηελ ρξήζε 2012 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 21,70%. Ρα κηθηά απνηειέζκαηα αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,08 επξψ γηα ηε ηξέρνπζα ρξήζε, ελψ γηα ηε πξνεγνχκελε ρξήζε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ ,10 επξψ. Ζ εηαηξεία θαηά ηελ ρξήζε πνπ έθιεηζε εκθάληζε δεκίεο πξν θφξσλ πνζνχ έλαληη δεκηψλ πνζνχ ,81 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 7

9 1.Νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθή ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο 1.1 Πηαηηζηηθή θαη δπλακηθή εηθόλα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. Αξηζκνδείθηεο Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2013 παξαζέηνληαη νη παξαθάησ αληηπξνζσπεπηηθνί αξηζκνδείθηεο: Α) ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΝ ΝΚΗΙΝ Αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 9,00% 20,8% Ξεξηζψξην EBITDA (7,8%) (192,1%) Ξεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (EBIT) (25,6%) (213,6%) Ξεξηζψξην θεξδνθνξίαο πξν θφξσλ (25,1%) (213,2%) Ξεξηζψξην θαζαξήο θεξδνθνξίαο (25,5%) (223,3%) % ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 52,6% 104,4% % ζπλνιηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 70,5% 249,1% Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,40 1,47 Άκεζε ξεπζηφηεηα 1,39 1,47 Θεθάιαην θίλεζεο 1,17 1,08 Ρακεηαθή ξεπζηφηεηα 0,23 0,39 Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ 1,26 0,60 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ 1,56 1,92 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ 90,37 144,01 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο Απφδνζε απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (1,1%) (7,2%) Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (1,2%) (7,7%) Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο Ίδηα πξνο Μέλα θεθάιαηα 1276,5% 1220,5% Ίδηα πξνο Ππλνιηθά θεθάιαηα 92,7% 92,4% Γαλεηζκφο πξνο EBITDA 0,00 (0,00) 8

10 Β) ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 8,7% 23,0% Ξεξηζψξην EBITDA 0,2% (227,1%) Ξεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (EBIT) (21,2%) (252,6%) Ξεξηζψξην θεξδνθνξίαο πξν θφξσλ (21,3%) (254,4%) Ξεξηζψξην θαζαξήο θεξδνθνξίαο (20,1%) (266,5%) % ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 60,2% 121,1% % ζπλνιηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 73,1% 293,3% Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,64 1,57 Άκεζε ξεπζηφηεηα 1,63 1,56 Θεθάιαην θίλεζεο 1,35 1,13 Ρακεηαθή ξεπζηφηεηα 0,29 0,44 Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ 1,41 0,56 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ 1,74 2,10 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ 75,41 117,71 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο Απφδνζε απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (0,8%) (7,3%) Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (0,8%) (7,7%) Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο Ίδηα πξνο Μέλα θεθάιαηα 1486,0% 1355,6% Ίδηα πξνο Ππλνιηθά θεθάιαηα 93,7% 93,1% Πηξαηεγηθή θαη πξννπηηθέο γηα ην 2014 Θπξίεο θαη Θχξηνη κέηνρνη, Ζ Δηαηξία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο πινπνηεί λέν επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη λέα ζηξαηεγηθή πνιηηηθή πνπ ζα ηεο επηηξέςεη κηα ζηαζεξή πνξεία γηα ηα επφκελα ρξφληα. Δθαξκφδεηαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ πεξίνδν , ην δε ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα δηακνξθψλεηαη ζπλερψο αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ εθζεζηαθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ηεο ΓΔΘ. Κε πξσηαξρηθφ ζηφρν πάληα ηε ζπλερή θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ ηαρχηαηε πινπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ εθζεζηαθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ, έρνπλ ηεζεί νη θαησηέξσ αλαθεξφκελνη βαζηθνί άμνλεο ζηξαηεγηθήο: Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηθηιίαο ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξίαο ζηελ εθζεζηαθή αγνξά ηεο Αηηηθήο. Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξίαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 9

11 Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ εζληθψλ θαη θπξίσο δηεζλψλ ζπκπξάμεσλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο. Ξνιηηηθή αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κεραλνινγηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηκφξθσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ηδίσο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο εληαίαο Δηαηξίαο Γηαξθήο βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ ζπλερή θαη απμαλφκελε δηάρπζε ηεο ελεκέξσζεο πιεξνθφξεζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εηαηξίαο θαη ηέινο ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε Ζ Δηαηξία έρεη πηνζεηήζεη ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη ε εηαηξία, ζηφρν έρεη ηελ δηαθάλεηα θαζψο επίζεο ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ ηεο θαη φισλ φζνη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεσο ηνπ Νκίινπ. Ζ ΓΔΘ δηαζέηεη πιένλ αλεμάξηεην εζσηεξηθφ ειεγθηή πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. ΘΗΛΓΛΝΗ Πηελ αγνξά πθίζηαληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Ρν ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αληηκεησπίδνπλ ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, δηφηη νη ζπλαιιαγέο ηνπο είλαη θπξίσο ζε. Θίλδπλνο επηηνθίνπ Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ θαζψο ε Δηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθή ηεο δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηελ Θίλδπλνο ηηκήο Αλαθνξηθά κε ην θίλδπλν ηηκψλ ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο,εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Helexpo ΑΔ, δελ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ην θφζηνο, θαζψο δελ ζπλάπηνπλ άιιεο καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο παξνρήο θαη ιήςεο ππεξεζηψλ ψζηε λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο ηηκψλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηηο θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ θαη δηελεξγεκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 10

12 Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα. Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο Γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν θαηαξράο δελ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαζψο ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα παξφιν πνπ έρνπλ κεησζεί ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ππεξθαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο. Θεζζαινλίθε, 25 Απξηιίνπ 2014 Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. ΡΕΖΘΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 11

13 ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΛ ΝΟΘΩΡΩΛ ΔΙΔΓΘΡΩΛ ΙΝΓΗΠΡΩΛ Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. "ΓΔΘ- HELEXPO A.E." Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. "ΓΔΘ-HELEXPO A.E.", νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 12

14 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Πηελ θιεηφκελε ρξήζε, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία, γηα ππνρξεψζεηο ηειψλ θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη πξνζαπμήζεσλ ησλ ρξήζεσλ , πξνο Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνζνχ επξψ ζρεκάηηζε πξφβιεςε, ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο πνζνχ επξψ πεξίπνπ. Θαηά ηελ γλψκε καο, ε ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε ππνιείπεηαη θαηά επξψ πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα ν ινγαξηαζκφο «Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» λα εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά επξψ ελψ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα βειηησκέλα. 2) Γηα ηε ρξήζε 2013, ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξα απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 3) Γηα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο έθζεζεο δελ ιάβακε επηζηνιή απφ ην λνκηθφ ζχκβνπιν γηα ηπρφλ αγσγέο ηξίησλ θαηά απηήο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, δηαηεξνχκε επηθχιαμε γηα ελδερφκελεο αγσγέο ηξίησλ θαηά ηεο εηαηξείαο. 4) Γηα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα επαιεζεπζνχλ, κε επηβεβαησηηθή επηζηνιή, ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηή ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ πεξίπνπ θαη ζπλεπψο δηαηεξνχκε επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο ελ ιφγσ ππνρξέσζεο. 13

15 Γλώκε κε Δπηθύιαμε Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξάγξαθν Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ» κε ην δ.η. "ΓΔΘ-HELEXPO A.E." θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Άιιν Θέκα Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. «ΓΔΘ-HELEXPO A.E.» γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είραλ ειεγρζεί απφ άιινπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο, νη νπνίνη εμέθξαζαλ «Γλψκε κε επηθχιαμε, Έκθαζε Θεκάησλ θαη Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ» ηελ 7ε Ηνπλίνπ 2013 Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αζήλα, 16/05/2014 Νη Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Γεψξγηνο Η. Βαξζαιίηεο Σξπζνχια Γ. Ρζαθαινγηάλλε Α.Κ./ΠΝΔΙ: Α.Κ./ΠΝΔΙ: Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Α.Δ. Ι. Κεζνγείσλ 396, Αγ. Ξαξαζθεπή Α.Κ./ΠΝΔΙ:

16 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ Α) ΝΚΗΙΝ Πεκ. ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα , ,66 Αθίλεηα θαηερφκελα γηα επέλδπζε , ,89 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,09 Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε (καθξ/ζκεο) , ,54 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.7 0, ,07 Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , , , ,14 Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα , ,24 Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο , ,82 Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί ελεξγεηηθνχ , ,41 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,16 ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,30 ΞΑΘΖΡΗΘΝ Ίδηα θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην , ,68 Ινηπά απνζεκαηηθά , ,08 Θέξδε εηο λένλ , , , ,00 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 4.12 ( ,74) , , ,93 Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,15 πνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ , ,70 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , , , ,59 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 0,00 40,21 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,88 Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ , ,01 Yπνρξεψζεηο απφ θφξνπο , , , ,78 ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ , ,30 Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει.42-63) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 15

17 Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Πεκ. ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα , ,99 Αθίλεηα θαηερφκελα γηα επέλδπζε , ,89 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,13 Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 4.4 0, ,00 Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε ,54 (καθξ/ζκεο) ,54 Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ,89 ζηνηρεία , , ,44 Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα , ,24 Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο , ,24 Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί ελεξγεηηθνχ , ,41 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,93 ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ , ,37 ΞΑΘΖΡΗΘΝ Ίδηα θεθάιαηα Κεηνρηθφ θεθάιαην , ,68 Ινηπά απνζεκαηηθά , ,08 Θέξδε είο λένλ , , , ,17 Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ,15 ππνρξεψζεηο ,97 πνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ , ,70 Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , , , ,59 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,40 Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ , ,01 Yπνρξεψζεηο απφ θφξνπο , , , ,61 ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ , ,37 Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 16

18 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ Α) ΝΚΗΙΝ Πεκ. Ξσιήζεηο , ,09 Θφζηνο πσιήζεσλ 4.18 ( ,32) ( ,24) Κηθηά θέξδε , ,85 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα , ,67 Έμνδα δηνίθεζεο 4.18 ( ,60) ( ,78) Έμνδα δηάζεζεο 4.18 ( ,86) ( ,49) Άιια έμνδα 4.19 ( ,44) ( ,43) Ιεηηνπξγηθέο δεκηέο ( ,60) ( ,18) Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα , ,59 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 4.20 (11.600,99) ( ,73) Εεκίεο πξν θόξσλ ( ,45) ( ,32) Φφξνη 4.21 (36.693,89) ( ,47) Εεκίεο κεηά από θόξνπο ( ,34) ( ,79) Θαηαλέκνληαη ζε: - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο ( ,67) ( ,26) - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ( ,67) (36.859,53) Ινηπά έζνδα/(έμνδα) κε κεηέρνληα ζηα θέξδε πεξηφδνπ ( ,00) Ινηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα ( ,00) Ππγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ( ,34) ( ,79) Θαηαλέκεηαη ζε: - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο ( ,67) ( ,26) - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ( ,67) (36.859,53) Εεκηέο αλά κεηνρή - βαζηθά 5.2 (0,0286) (0,2282) Απνζβέζεηο , ,73 Εεκίεο πξν θόξσλ, ηόθσλ & απνζβέζεσλ ( ,74) ( ,45) (EBITDA) Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 17

19 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Πεκ. Ξσιήζεηο , ,03 Θφζηνο πσιήζεσλ 4.18 ( ,41) ( ,93) Κηθηά θέξδε , ,10 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα , ,39 Έμνδα δηνίθεζεο 4.18 ( ,63) ( ,87) Έμνδα δηάζεζεο 4.18 ( ,24) ( ,30) Άιια έμνδα 4.19 ( ,99) ( ,46) Ιεηηνπξγηθέο δεκηέο ( ,72) ( ,14) Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα , ,08 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 4.20 (76.833,58) ( ,75) Εεκίεο πξν θόξσλ ( ,37) ( ,81) Φφξνη ,18 ( ,86) Εεκίεο κεηά από θόξνπο ( ,19) ( ,67) Ινηπά έζνδα/(έμνδα) κε κεηέρνληα ζηα θέξδε πεξηφδνπ ( ,00) Ινηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα ( ,00) Ππγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα ( ,19) ( ,67) Εεκηέο αλά κεηνρή - βαζηθά 5.2 (0,0210) (0,2293) Απνζβέζεηο , ,48 Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ηόθσλ & ,17 ( ,66) απνζβέζεσλ (EBITDA) Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει.64-71) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 18

20 19

21 ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Ν ΝΚΗΙΝΠ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά Θέξδε/(Εεκίεο) είο λένλ Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο Πχλνιν πόινηπν ηελ 31/12/ , , ,56 (21.925,26) ,36 Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο ( ,26) (36.859,53) ( ,79) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 ( ,26) (36.859,53) ( ,79) Αχμεζε θεθαιαίνπ , , ,86 Έμνδα έθδνζεο θεθαιαίνπ (32.954,27) (1.350,00) (34.304,27) Κεηαβνιέο ζπγαηξηθψλ (14.481,39) ,39 Απνξξφθεζε εηαηξείαο , ,71 ( ,85) ( ,01) Απφθηεζε & πξψηε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο 0, , , ,78 πόινηπν ηελ , , , , ,93 Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο ( ,67) ( ,67) ( ,34) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 ( ,67) ( ,67) ( ,34) Ινηπέο πξνζαξκνγέο ( ,00) ( ,00) πόινηπν ηελ , , ,57 ( ,74) ,59 Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ

22 ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά Θέξδε/(Εεκίεο) είο λένλ Πχλνιν: πόινηπν ηελ 31/12/ , , , ,26 Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο ( ,67) ( ,67) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 ( ,67) ( ,67) Αχμεζε θεθαιαίνπ , ,86 Έμνδα έθδνζεο θεθαιαίνπ (29.804,27) (29.804,27) Απνξξφθεζε εηαηξείαο , ,71 ( ,85) ( ,01) πόινηπν ηελ , , , ,17 Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο ( ,19) ( ,19) Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 ( ,19) ( ,19) Ινηπέο πξνζαξκνγέο ( ,00) ( ,00) πόινηπν ηελ , , , ,98 Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ

23 Α) ΝΚΗΙΝ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Εεκίεο πξν θφξσλ ( ,45) ( ,32) Ξιένλ/(Κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , ,71 Ξξνβιέςεηο ( ,40) ,96 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα , ,28 Εεκίεο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 0, ,45 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (69.186,14) ( ,62) Ξιένλ κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο: Κείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ (25.641,82) 692,59 Κείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ ,05 ( ,94) Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ) , ,22 Κείνλ: Ρφθνη θαη ζπλαθή ηξαπεδηθά έμνδα πιεξσζέληα (11.600,99) (6.944,28) Φφξνη πιεξσζέληεο ( ,17) ( ,89) Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ ιεηη/θέο δξαζηεξηφηεηεο (α) ( ,07) ( ,84) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Ρφθνη εηζπξαρζέληεο , ,59 Κείνλ: Απφθηεζε επελδχζεσλ (1.956,00) 0,00 Απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ,45) (82.420,90) Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζη/ηεο (β) (70.954,31) ,69 Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απνπιεξσκή δαλείσλ (40,21) (49.959,57) Κεξίζκαηα πιεξσζέληα ( ,00) 0,00 Δηζξνέο απφ ηνπο κεηφρνπο 0, ,59 Eηζξνέο/(εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη/ηεο (γ) ( ,21) ,02 Θαζαξέο εηζξνέο/(εθξνέο) πεξηφδνπ (α+β+γ) ( ,59) ( ,13) Γηαζέζηκα απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο 0, ,48 Γηαζέζηκα απνθηεζείζαο ζπγαηξηθήο 0, ,43 Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ , ,91 Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ , ,69 Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ

24 Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Εεκίεο πξν θφξσλ ( ,37) ( ,81) Ξιένλ/(Κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο , ,48 Ξξνβιέςεηο ( ,40) ,96 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.833, ,30 Εεκίεο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 0, ,45 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 2.350,07 ( ,11) Ξιένλ κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο: Κείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ (25.641,82) 692,59 Κείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ ,35 ( ,39) Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ) ( ,69) ,09 Κείνλ: Ρφθνη θαη ζπλαθή ηξαπεδηθά έμνδα πιεξσζέληα (6.833,58) (3.413,30) Φφξνη πιεξσζέληεο ( ,82) ( ,69) Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ ιεηη/θέο δξαζηεξηφηεηεο (α) ( ,79) ( ,43) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Ρφθνη εηζπξαρζέληεο , ,08 Κείνλ: Απφθηεζε επελδχζεσλ (1.956,00) ( ,00) Απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ,76) (81.644,47) Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζη/ηεο (β) (71.531,83) (62.098,39) Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζξνέο απφ ηνπο κεηφρνπο 0, ,59 Eηζξνέο/(εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη/ηεο (γ) 0, ,59 Θαζαξέο εηζξνέο/(εθξνέο) πεξηφδνπ (α+β+γ) ( ,62) ( ,23) Γηαζέζηκα απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο 0, ,48 Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ , ,79 Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ , ,04 Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ

25 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 1.1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε αξρηθά σο Αλψλπκε Δηαηξεία ην 1999 θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Θ. 39/01 Καξηίνπ 1999 θαη ήδε κε ην Άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Λφκνπ 4109/2013 (ΦΔΘ 16 Α / ), «1. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηελ επσλπκία «Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» (Γ.Δ.Θ. Α.Δ.) πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2687/1999 (Α 39), κε Αξ. ΚΑΔ:42940/62Β/99/0135, θαη «Διιεληθέο Δθζέζεηο HELEXPOA.E.» πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ, κε Αξ. ΚΑΔ: 08680/062/Β/86/0514, ζπγρσλεχνληαη κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε». Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» θαη έρεη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γ.Δ.Θ. ΖELEXPO Α.Δ.». Ζ εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ λ. 2414/1996 (ΦΔΘ 135 Α ), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Έδξα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζζεί ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο. Θύξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη νη κεηνρέο είλαη ακεηαβίβαζηεο. Πθνπόο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είλαη: Ζ επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη γεληθφηεξα εθδειψζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή. Ζ δηαρείξηζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηνπ ξαδηνθσληθνχ ηεο ζηαζκνχ. Ζ ελεκέξσζε ηεο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηελ εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο. Ζ παξνρή πξνο ην Διιεληθφ Θξάηνο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα εθζεζηαθήο πνιηηηθήο, δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη γεληθφηεξα εθδειψζεσλ. Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε εηαηξηθψλ ζπκκεηνρψλ. 24

26 Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε αθηλήησλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε εθζεζηαθψλ ζεκάησλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. Ξαξνρή νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππεξεζηψλ παξαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε θάζε είδνπο εθζεζηαθέο, ζπλεδξηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο Γεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε επεμεξγαζία θαη εκπνξηθή εθκ/ζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ παξνρή νπνηαζδήπνηε θχζεο ππεξεζηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ αληηπξνζψπεπζε, πξαθηνξεία θαη ζπλεξγαζία κε νίθνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ε εμσηεξηθνχ ή άιιεο επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ε εηαηξεία,δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο Ρακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν Jessica θαη γεληθά σο θνξέαο γηα ηελ αμηνπνίεζε θάζε άιινπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. Ζ αλάπηπμε θαη ζχζθηγμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη θηιηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ιαψλ. Ζ πξνβνιή ηεο Διιεληθήο ελ γέλεη παξαγσγήο. Ζ πξνβνιή ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ ππνβνήζεζε ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ, βηνηερλψλ θαη βηνκεράλσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, πξνβνιήο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ Πην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο εκπίπηεη απηνλφεηα γεληθά θαη θάζε πξάμε ή ζπλαιιαγή πνπ δχλαηαη λα απνηειεί κέζν γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ θχξησλ ζθνπψλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 2. Ζ επηινγή ησλ κέζσλ γηα εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο αλήθεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Θακία πξάμε δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ή δηάζεζεο δελ εμαηξείηαη απφ ηα κέζα απηά, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ζθνπνί. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ε Δηαηξεία δχλαηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα θαη 25

27 πξαθηνξεία, εληφο ή εθηφο Διιάδαο ζε αγνξαδφκελα ή θαη κηζζσκέλα αθίλεηα.. Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε 50 έηε, ππνινγηδφκελε απφ ηελ εκέξα θαηαρψξηζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 2.1. Θαιππηόκελε πεξίνδνο Νη παξνχζεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ καδί αλαθέξνληαη σο φκηινο θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Πηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΔΗΠ -HELEXPO A.E» ε νπνία ζπγρσλεχηεθε δηα απνξξνθήζεσο απφ ηε κεηξηθή κε βάζε ηνλ Λ.4109/2013, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2166/1993 θαη ηνπ Θ.Λ. 2190/20 θαη κε ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ε «Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ» ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, δελ είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ αληίζηνηρε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηηο 25 Απξηιίνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 26

28 2.3. Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη παξνχζεο ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε (Δπξψ), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ νκίινπ, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε κεηξηθή εηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Νη ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ζε εχινγεο αμίεο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) Λέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο ηεο ΓΔΔΣΞ α) Λέα θαη αλαζεσξεκέλα πξφηππα ηζρχνληα γηά εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Κία ζεηξά λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ ηζρχνπλ γηά εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Ξιεξνθνξίεο γη απηά ηα λέα πξφηππα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: - ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ΓΞΣΞ 10)» Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ΓΙΞ 27) θαη ην ΚΔΓ 12 Δλνπνίεζε - Νληφηεηεο Δηδηθνχ Πθνπνχ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ θαη παξέρεη εθηελείο νδεγίεο γηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απηέο νη λέεο απαηηήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ πνηέο απφ ηηο επελδχζεηο ηήο Δηαηξείαο ζεσξνχληαη ζπγαηξηθέο θαη επνκέλσο λα αιιάμνπλ ην πιαίζην ηήο ελνπνίεζεο. Υζηφζν, νη απαηηήζεηο θαη νη κεραληζκνί ηεο ελνπνίεζεο θαη ε ινγηζηηθή γηα ηηο κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο θαη αιιαγέο ζηνλ έιεγρν παξακέλνπλ νη ίδηεο. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία. - ΓΞΣΑ 11 «Θνηλέο Οπζκίζεηο (ΓΞΣΑ 11)» Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» (ΓΙΞ 31) θαη ην ΚΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νληφηεηεο-κε Σξεκαηηθέοζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 αλαζεσξεί ηηο θαηεγνξίεο θνηλνπξαμηψλ θαη ηα θξηηήξηα γηά ηελ θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο, κε ζθνπφ ηήο πην ζηελήο επζπγξάκκηζεο ηεο ηήξεζεο ηεο ινγηζηηθήο κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλή 27

29 ζπκθσλία. Δπηπιένλ, ε επηινγή ηνπ ΓΙΞ 31 ηεο ρξήζεο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ θνηλνπξαμηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ έρεη εμαιεηθζεί. Ρν ΓΞΣΞ 11 ηψξα απαηηεί ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο, γηά επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο ή γηά επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία. - ΓΞΣA 12 «Ξαξνπζίαζε ησλ Ππκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο (ΓΞΣΑ 12)» Ρν ΓΞΣΑ 12 ελζσκαηψλεη θαη θάλεη ζπλεπείο ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο γηα δηάθνξνπο ηχπνπο επελδχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ελνπνηεκέλσλ δνκεκέλσλ νληνηήησλ. Δηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο ε νληφηεηα εθηίζεηαη απφ ηελ εκπινθή ηεο κε δνκεκέλεο νληφηεηεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12 δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία. - Ππλεπαγόκελεο κεηαβνιέο ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (ΓΙΞ 27) θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (ΓΙΞ 28) Ππλεπαθφινπζεο κεηαβνιέο ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» (ΓΙΞ 27) θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (ΓΙΞ 28) ΓΙΞ 27 ηψξα ξπζκίδνπλ κφλν αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΙΞ 28 ελζσκαηψλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο. Υζηφζν, ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ ΓΙΞ 28 παξακέλεη σο έρεη - ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο (ΓΞΣΑ 13)» Ρν ΓΞΣΑ 13 δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξέρεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο φζνλ αθνξά θαηακεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο. Γελ επεξεάδεη πνηά ζηνηρεία απαηηνχληαη λα είλαη απνηηκεκέλα ζε εχινγε αμία. Ρν πεδίνλ εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ είλαη επξχ θαη απαηηείηαη ηφζν γηά ρξεκαηννηθνλνκηθά φζν θαη γηά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηά ηα νπνία άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο ή γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε επηκεηξήζεηο εμαηξνπκέλσλ νξηζκέλσλ πεξηζηάζεσλ. Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Νη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο δελ απαηηείηαη λα εθαξκνζζνχλ ζηηο ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο. Ζ Δηαηξείαο φκσο έρεη πεξηιάβεη ζαλ ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε ηνπ ΓΞΣΑ 13, γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχλην πξνεγνπκέλσο απφ ην ΓΞΣΑ 7 «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία: Γλσζηνπνηήζεηο». Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία εθάξκνζε ην ΓΞΣΑ 13 γηά πξψηε θνξά ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη δελ είρε επίδξαζε. 28

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΖΓΖΣΖ ΔΡΓΑΗΑ : Κνο ΜΑΡΝΔΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΔ ΔΡΓΑΗΑ : ΣΟΤΜΑΚΟΤ ΟΦΗΑ-ΑΜ 7109 ΚΑΣΗΦΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 7 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ

Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Ο ΤΣΖΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΕΟΤΜΑΡΖ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΓΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ KABAΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΟΣΖ ΘΑΗ ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ (άξζξν 185, Λ.3852/2010) ΘΝΚΝΡΖΛΖ - ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2013 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Α. ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΟΝΝΗΚΗΝ 5 ΠΔΙΗΓΑ Β. Ζ ΞΟΝΡΑΠΖ ΚΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010)

ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) ΛΟΚΟ ΤΠ. ΑΡΗΘ. 3296/2004 (ΦΔΘ 253 Α' 14.12.2004) Απηνέιεγρνο ππνβαιιφκελσλ Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ. (έσο λ.3842/2010) Άξζξν 13 Αληηθείκελν, έλλνηα θαη πξνυπνζέζεηο απηνειέγρνπ. Άξζξν 14 Τπαγφκελεο θαη εμαηξνχκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ

Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν από 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31Μαξηίνπ 2009 ` Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΙΡΑΙΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΙΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΙΜΟ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ».

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ννεκβξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ5041766ΔΞ2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002648642 2015-03-18

15PROC002648642 2015-03-18 ΔΛΓ.Ο-«ΓΗΜΗΣΡΑ» Αζήλα, 18/03/2015 Έδξα : Άλδξνπ 1 θαη Παηεζίσλ Αξ. πξση. : 6531 Σ.Κ. : 112 57 Αζήλα Πιεξνθνξ. : Κπξηαθή Βεζζαιά (ηει.2108231277-εζση.622) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο

Διαβάστε περισσότερα

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH

O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH O ELLHNIKOS STRATOS STHN MIKRA ASIA AUGOUSTOS 1922 H KATASTROFH ν Μάην ηνπ 1919, ν Διιεληθφο ηξαηφο απνβηβάδεηαη ζηε κχξλε. H Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ θνινθψλα ηεο δφμαο ηεο. H πνιεκηθή πξνζπάζεηα, πνπ άξρηζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε.

Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Προτυποποιημένα καταστατικά για Α.Ε. Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Κ.Υ.Α. αριθμ. Κ2-828/31.1.2013 Πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά Αριθμ. Κ2-828 ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2011 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα