ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE"

Transcript

1 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504

2 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΕΚΚΙΝΗΗ ΜΙΖΑ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΗ ΜΙΖΑ ΘΕΣΙΚΗ ΤΜΠΛΕΞΗ ΜΕ ΟΛΙΘΑΙΝΟΝΣΑ ΠΟΛΟ ΜΙΖΑ ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΔΙΑΚΟΠΣΕ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΗ ΣΗ ΜΙΖΑ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΕΝΑΤΗ ΑΚΗΗ a. ΑΦΑΙΡΕΗ ΜΙΖΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΡΑ-ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ b. ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ-ΚΤΡΙΑ ΜΕΡΟΙ II. ΤΣΗΜΑ ΦΟΡΣΙΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΡΟΣΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΣΑΣΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΨΗΚΣΡΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗΡΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΣΑΗ ΣΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΡΟΦΑ ΡΕΤΜΑΣΑ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΜΠΑΣΑΡΙΕ ΧΩΡΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΕΙ ΣΙ ΜΠΑΣΑΡΙΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΩΡΕΤΣΗ ΒΛΑΒΕ ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗ ΣΟΤ ΤΩΡΕΤΣΗ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΤΩΡΕΤΣΩΝ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΩΡΕΤΣΩΝ ΑΚΗΗ c. ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΗΡΑ III. ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

3 1. ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΟΙ ΑΝΑΦΛΕΚΣΗΡΕ (ΜΠΟΤΖΙ) ΔΙΑΓΝΩΗ Ε ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΕ ΠΛΑΣΙΝΕ ΚΑΙ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΗΑLL ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΛΜΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (εγκέφαλο) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ (πλήρησ) ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ - ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΑΚΗΗ d. ΠΑΡΟΤΙΑΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ V. Ευχαριςτίεσ

4 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΒΔΝΕΗΝΟΚΗΝΖΣΖΡΩΝ. Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα ησλ βελδηλνθηλεηήξσλ απνηειείηαη από ην: Σν ζύζηεκα εθθίλεζεο Σν ζύζηεκα θόξηηζεο. I. ΤΣΖΜΑ ΔΚΚΗΝΖΖ 1. ΓΔΝΗΚΑ Σν ζύζηεκα εθθίλεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ απνηειείηαη από κηα ζεηξά κεραληζκώλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζθνπό έρνπλ λα πεξηζηξέςνπλ ηνλ θηλεηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ, από ηελ αθηλεζία, κε αξθεηή ηαρύηεηα, γηα λα αξρίζεη ε αλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ κέζα ζηνπο θπιίλδξνπο, έηζη ώζηε ν θηλεηήξαο λα πεξηζηξέθεηαη πιένλ από κόλνο ηνπ. 2. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ Ζ ιεηηνπξγία ελόο ειεθηξηθνύ θηλεηήξα εμαξηάηαη από ηελ αιιειεπίδξαζε δύν καγλεηηθώλ πεδίσλ. Με απιά ιόγηα, έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ αξρή όηη αλ δύν καγλεηηθά πεδία αιιειεπηδξνύλ ην έλα ζην άιιν, παξάγεηαη θίλεζε. Σν καγλεηηθό πεδίν ηνπ πελίνπ θηλεηνύ νπιηζκνύ είλαη ηέηνην πνπ απσζείηαη από ην καγλεηηθό πεδίν ησλ πελίσλ ηνπ ζηαζεξνύ ζηάηνξα. Σν γεγνλόο απηό πξνθαιεί ηελ πεξηζηξνθή ηνπ νπιηζκνύ θαη ηνπ ζπιιέθηε. Γηα λα δηαηεξεζεί απηή ε καγλεηηθή άπσζε, ρξεηάδεηαη λα αλαζηξέθεηαη θάζε 90 ε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηέξρεηαη κέζα από ην πελίν νπιηζκνύ. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζπιιέθηε θαη ηηο ςήθηξεο. Ο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο νλνκάδεηαη θηλεηήξαο DC κε πεξηέιημε ζεηξάο επεηδή ν νπιηζκόο θαη ηα πελία πεδίνπ ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε ηελ κπαηαξία. Ο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο εθθίλεζεο είλαη έλαο θηλεηήξαο κε κηθξό κέγεζνο, αιιά πνπ είλαη πνιύ ηζρπξόο, θαη ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηζηξέςεη ηνλ ζηξνθαινθόξν άμνλα ηνπ θηλεηήξα αξθεηά γξήγνξα (πεξίπνπ κε 200 R.Ρ.Μ) ώζηε λα βάιεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ θηλεηήξα. Οη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο εθθίλεζεο βαζκνλνκνύληαη κε ηελ ηζρύ εμόδνπ ηνπο ζε kw ή ζε ίππνπο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηζρύο ζε kw ή ζε ίππνπο ηόζν 4

5 κεγαιύηεξε ε ηθαλόηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλα. Οη ειεθηξνκαγλήηεο πεδίνπ θαηαζθεπάδνληαη από ρνλδξέο ηαηλίεο ραιθνύ πνπ πεξηηπιίγνληαη γύξσ ζε ππξήλεο από καιαθό ζίδεξν, θαη νη νπνίνη νλνκάδνληαη πόινη πεδίνλ. Οη πεξηζζόηεξνη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο εθθίλεζεο ρξεζηκνπνηνύλ ηέζζεξηο πόινπο πεδίνπ. Ο νπιηζκόο απνηειείηαη από ιάκεο ζηδήξνπ πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε έλα αηζάιηλν άμνλα, από κηα θαηαζθεπή ζπιιεθηώλ, θαη από ηηο πεξηειίμεηο ηνπ νπιηζκνύ. Οη πεξηειίμεηο ηνπ νπιηζκνύ ζπλαξκνινγνύληαη ζε ζρηζκέο θαη νη άθξεο ηνπο ζπλδένληαη κε ηηο ξάβδνπο ηνπ ζπιιέθηε, νη νπνίεο είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλεο κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη από ηνλ αηζάιηλν άμνλα. Γηα ηελ ζύλδεζε ησλ πόισλ πεδίνπ θαη ηνπ νπιηζκνύ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. Γεληθά, ν νπιηζκόο θαη νη πεξηειίμεηο πεδίνπ ζπλδένληαη ζε ζεηξά. Ο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο εθθίλεζεο κε κόληκνπο καγλήηεο ρξεζηκνπνηεί κόληκνπο καγλήηεο αληί γηα πελία πεδίνπ. Απηνί νη εηδηθνί κόληκνη καγλήηεο, παξά ην κηθξό ηνπο κέγεζνο, αλαπηύζζνπλ έλα εμαηξεηηθά ηζρπξό καγλεηηθό πεδίν. Σν θπξηόηεξν πιενλέθηεκα απηνύ ηνπ είδνπο ειεθηξηθνύ θηλεηήξα εθθίλεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηύπν κε πεξηειίμεηο είλαη ην κηθξόηεξν κέγεζνο θαη ην κηθξόηεξν βάξνο γηα αληίζηνηρε ηζρύ εμόδνπ. Μεραληζκόο εθθίλεζεο (κίδα) Ο κεραληζκόο εθθίλεζεο έρεη δύν ιεηηνπξγίεο. Ζ πξώηε είλαη ε κεηάδνζε ηεο ξνπήο πεξηζηξνθήο πξνο ηνλ ζθόλδπιν ηνπ θηλεηήξα όηαλ ιεηηνπξγεί ν ειεθηξηθόο θηλεηήξαο εθθίλεζεο θαη ε απνζύλδεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα εθθίλεζεο από ηνλ ζθόλδπιν όηαλ κπεη ζε ιεηηνπξγία ν θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο. Ζ δεύηεξε είλαη λα πξνζθέξεη ππνβηβαζκό ζηξνθώλ κέζσ γξαλαδηώλ κεηαμύ ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα εθθίλεζεο θαη ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο έηζη ώζηε λα αλαπηπρζεί αξθεηή ξνπή γηα λα πεξηζηξαθεί ν ζηξνθαινθόξνο άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Τπάξρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά είδε κεραληζκώλ εθθίλεζεο. Αλεμάξηεηα από ην είδνο, όινη νη κεραληζκνί πεξηέρνπλ ην γξαλάδη ηνλ πηληόλ, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν έηζη ώζηε λα κεηαθηλείηαη καδί κε ηνλ άμνλα θαη λα εκπιέθεη ηνλ ζθόλδπιν ηεο κεραλήο γηα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Σν πηληόλ, σζηόζν, ην νπνίν έρεη αλαινγία γξαλαδηώλ πεξίπνπ 1 πξνο 15, δελ πξέπεη λα παξακέλεη κόληκα εκπιεγκέλν κε ηνλ ζθόλδπιν από ηελ ζηηγκή πνπ έρεη ιεηηνπξγήζεη ν θηλεηήξαο. Αλ γηλόηαλ θάηη ηέηνην, ν νπιηζκόο ηνπ ειεθηξηθνύ 5

6 θηλεηήξα εθθίλεζεο ζα θηλνύληαλ κε κεγάιεο ηαρύηεηεο θαη ζα πάζαηλε δεκία. Γηα λα απνθύγνπκε απηή ηελ δεκία, ρξεζηκνπνηείηαη κηα απηόκαηε δηάηαμε νιίζζεζεο πνπ νλνκάδεηαη ππεξθηλνύκελνο ζπκπιέθηεο. Απηόο ν πεξηζηξνθηθόο ζπκπιέθηεο κεηαδίδεη ξνπή κόλν πξνο κηα θαηεύζπλζε ελώ πξνο ηελ άιιε θαηεύζπλζε πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε ξνπή κπνξεί λα κεηαδνζεί από ηνλ ειεθηξηθό θηλεηήξα εθθίλεζεο πξνο ηνλ ζθόλδπιν αιιά όρη από ηνλ ζθόλδπιν πξνο ηνλ ειεθηξηθό θηλεηήξα εθθίλεζεο. 3. ΜΗΕΑ ΜΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΖ Ζ κίδα κε ειεθηξνκαγλήηε ρξεζηκνπνηεί έλαλ ειεθηξνκαγλήηε πνπ είλαη ζηεξεσκέλνο ζην πιαίζην ηνπ θηλεηήξα θαη ν νπνίνο κεηαθηλεί ην πηληόλ ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα εθθίλεζεο έηζη ώζηε λα εκπιέθεηαη κε ηνλ ζθόλδπιν ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Όινο ν κεραληζκόο πεξηζηξνθήο/κεηαηόπηζεο βξίζθεηαη κέζα ζην πεξίβιεκα ηεο θαηαζθεπήο γηα λα πξνζηαηεύεηαη από ηελ ζθόλε θαη ηα λεξά ηνπ δξόκνπ. Οη πεξηειίμεηο ηνπ ειεθηξνκαγλήηε ελεξγνπνηνύληαη όηαλ θιείλεη ν δηαθόπηεο εθθίλεζεο. Ζ θίλεζε ηνπ εκβόινπ θαη ηνπ κνρινύ κεηαηόπηζεο αλαγθάδεη ην πηληόλ λα εκπιερζεί κε ην γξαλάδη ηνπ ζθνλδύινπ ηνπ θηλεηήξα θαη ηηο θύξηεο επαθέο ζηνλ ειεθηξνκαγλήηε λα θιείζνπλ, νπόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Σν πηληόλ εκπιέθεηαη κε ηνλ ζθόλδπιν πξηλ αξρίδεη λα πεξηζηξέθεηαη ν νπιηζκόο, πξάγκα πνπ ειαηηώλεη πνιύ ηελ θζνξά θαη ηνπ πηληόλ θαη ηνπ γξαλαδηνύ. Όηαλ ν θηλεηήξαο ηνπ νρήκαηνο αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί, ν ππεξθηλνύκελνο ζπκπιέθηεο πξνζηαηεύεη ηνλ νπιηζκό από 6

7 ηελ ππεξβνιηθή ηαρύηεηα, κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα αλνίμεη ν δηαθόπηεο εθθίλεζεο, νπόηε ην ειαηήξην επηζηξνθήο πξνθαιεί ηελ απνζύκπιεμε ηνπ πηληόλ. 4. ΜΗΕΑ ΘΔΣΗΚΖ ΤΜΠΛΔΞΖ ΜΔ ΟΛΗΘΑΗΝΟΝΣΑ ΠΟΛΟ Ζ κίδα ζεηηθήο ζύκπιεμεο δελ έρεη ειεθηξνκαγλήηε ν νπνίνο εκπιέθεη ην πηληόλ θίλεζεο. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηεί έλα από ηα πελία πεδίνπ θαη έλα πέικα νιηζζαίλνληα πόινπ. Όηαλ ν δηαθόπηεο έλαπζεο έιζεη ζε ζέζε εθθίλεζεο, ν καγλεηηζκόο από ην πελίν πεδίνπ γηα θίλεζε ην αλαγθάδεη λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα θάησ. Ζ θίλεζε απηή πξνθαιεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κνρινύ ηνπ εκβόινπ, νπόηε ν κνριόο κεηαθηλεί ην γξαλάδη ηνπ πηληόλ έηζη ώζηε λα εκπιερζεί κε ηα δόληηα ηνπ ζθνλδύινπ. Μηα πξνέθηαζε ηνπ κνρινύ πηέδεη έλα ειαηήξην επαθήο θαη αλνίγεη ηηο επαθέο γείσζεο. Σν γεγνλόο απηό επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε ξεύκαηνο πξνο ηα πελία πεδίνπ, κέζα από ηηο ςήθηξεο, θαη ηειηθά πξνο ηνλ νπιηζκό, νπόηε ν θηλεηήξαο 7

8 ιεηηνπξγεί. Σώξα ην πελίν θίλεζεο ιεηηνπξγεί ζαλ θαλνληθό πελίν πεδίνπ, θαη ην πελίν ζπγθξάηεζεο θξαηά ην θηλεηό πέικα πόινπ ζηαζεξά ζηελ επαθή ηνπ. Καηαζθεπή ππεξθηλνύκελνπ ζπκπιέθηε 8

9 5. ΜΗΕΑ ΜΔ ΓΡΑΝΑΕΗΑ ηελ κίδα κε γξαλάδηα ν νπιηζκόο δελ θηλεί απεπζείαο ην πηληόλ. Αληίζεηα, ζηελ ζρεδίαζε απηή, ρξεζηκνπνηείηαη κηα θαηαζθεπή κε γξαλάδηα, ε νπνία επηηξέπεη έλα κηθξόηεξν ειεθηξηθό θηλεηήξα λα πεξηζηξέθεηαη κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα έηζη ώζηε λα πεξηζηξέθεη ηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο κε κηθξόηεξν ξεύκα θαη κεγαιύηεξε ξνπή. 6. ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΚΑΗ ΡΔΛΔ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΖ ΣΖ ΜΗΕΑ Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθιώκαηνο ηνπ ειεθηξηθνύ θηλεηήξα εθθίλεζεο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο δηαθόπηεο εθθίλεζεο κε ειεθηξνκαγλήηε, ή ξειέ εθθίλεζεο. Ο θηλεηήξαο εθθίλεζεο ελόο νρήκαηνο απνξξνθά εθαηνληάδεο ακπέξ ξεύκαηνο θαηά ηελ εθθίλεζε. Γηα λα κε ρξεηάδνληαη κεγάια θαιώδηα κε έλα εμίζνπ κεγάιν δηαθόπηε έλαπζεο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ειεθηξνκαγλήηεο, ε ξειαί. Έηζη, ν δηαθόπηεο έλαπζεο ζπλδέεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ειέγρεη ην κηθξό ξεύκα πξνο ην πελίν ηνπ ειεθηξνκαγλήηε ε ηνπ ξειέ. Σν θύθισκα απηό είλαη γλσζηό ζαλ θύθισκα ειέγρνπ θαη ζπλδέεηαη κε ρξήζε ςηινύ ζύξκαηνο. Σν θύθισκα ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα, ή θύθισκα ηζρύνο, ζπλδέεηαη κε ρνληξά θαιώδηα πνπ ζπλδένπλ ηελ κπαηαξία, ηηο επαθέο, θαη ηνλ θηλεηήξα εθθίλεζεο ζε ζεηξά. Σν πελίν ηνπ ειεθηξνκαγλήηε ε ηνπ ξειέ ελεξγνπνηείηαη γηα λα θιείλεη ηηο επαθέο θαη λα μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο. Με ηνλ ηξόπν απηό ν θηλεηήξαο κπνξεί λα ειέγρεηαη από καθξηά κε ζρεηηθά κηθξό ξεύκα. Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ην πελίν ηνπ ξειέ από ηνλ δηαθόπηε έλαπζεο, ην θηλεηό έκβνιν έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο εζσηεξηθέο επαθέο ησλ αθξνδεθηώλ ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο κίδαο. Οη επαθέο απηέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ώζηε λα κεηαθέξνπλ όιν ην ξεύκα ηνπ θηλεηήξα. 9

10 Ζιεθηξηθόο θηλεηήξαο εθθίλεζεο κε ειεθηξνκαγλήηε. ηαρύηεηαο Μίδα κε γξαλάδηα ππνβηβαζκνύ Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ειεθηξνκαγλήηεο κίδαο (πνπ είλαη γλσζηόο θαη ζαλ καγλεηηθόο δηαθόπηεο) ν νπνίνο ζα κεηάγεη ην θύθισκα κπαηαξίαο πξνο ηνλ θηλεηήξα εθθίλεζεο θαζώο θαη γηα λα πηέδεη ην γξαλάδη ηνπ πηληόλ εθθίλεζεο ώζηε λα εκπιερζεί κε ηνλ ζθόλδπιν. Οη πεξηζζόηεξνη δηαθόπηεο κε ειεθηξνκαγλήηε πεξηέρνπλ δύν πεξηειίμεηο: Σελ πεξηέιημε έιμεο, θαη ηελ πεξηέιημε δηαηήξεζεο. Καη νη δύν πεξηειίμεηο ελεξγνπνηνύληαη όηαλ ν δηαθόπηεο έλαπζεο πάεη ζηελ ζέζε εθθίλεζεο. Ζ θίλεζε απηή εκπιέθεη ηελ κίδα κε ηνλ ζθόλδπιν πξηλ θιείζεη ην θύθισκα ηνπ θηλεηήξα εθθίλεζεο. Μόιηο ζπκπιεξσζεί ε ειεθηξηθή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο κπαηαξίαο θαη ηνπ θηλεηήξα εθθίλεζεο, απελεξγνπνηείηαη ε πεξηέιημε έιμεο. Ζ πεξηέιημε δηαηήξεζεο παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ν δηαθόπηεο έλαπζεο επηζηξέςεη ζηελ ζέζε RUN. 10

11 7. ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΔΝΑΤΖ Ο δηαθόπηεο έλαπζεο είλαη κηα ζπζθεπή ειέγρνπ πνπ εμππεξεηεί πνιινύο ζθνπνύο. Όπσο δείρλεη θαη ην όλνκα ηνπ, ε θύξηα ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα ειέγρεη ην θύθισκα έλαπζεο, θιείλεη όκσο αθόκε θαη ην θύθισκα πνπ ελεξγνπνηεί ηελ κίδα θαη δίλεη ηξνθνδνζία ζηα όξγαλα θαη ζηα εμαξηήκαηα ηνπ νρήκαηνο. Ο δηαθόπηεο ζπλήζσο βξίζθεηαη ζηελ ζηήιε ηνπ ηηκνληνύ θαη ιεηηνπξγεί καθξηά από ην θιεηδί έλαπζεο κε ηε βνήζεηα κηαο ξάβδνπ ζύλδεζεο. Ρειέ κίδαο 11

12 Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο ζην ξεύκα 8. ΑΚΖΖ a. ΑΦΑΗΡΔΖ ΜΗΕΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ-ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ b. ΑΠΟΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ-ΚΤΡΗΑ ΜΔΡΟΗ 12

13 Δπηδησθόκελνη ζηόρνη: Ύζηεξα από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο ζα είκαζηε ηθαλνί λα: Αθαηξνύκε ηε κίδα από ηνλ εθπαηδεπηηθό θηλεηήξα. Λακβάλνπκε κέηξα αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. Απνζπλαξκνινγνύκε θαη αλαγλσξίδνπκε ηα θύξηα κέξε. Δπηιέγνπκε θαη ρξεζηκνπνηνύκε ηα θαηάιιεια εξγαιεία κε αζθάιεηα θαηά ηελ απνζπλαξκνιόγεζε. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο Ζ αθαίξεζε ηεο κίδαο γίλεηαη είηε από ην επάλσ είηε από ην θάησ κέξνο ηνπ θηλεηήξα αλάινγα ηνλ ηύπν ηνπ απηνθηλήηνπ. Δίλαη βέβαην όηη, γηα λα νδεγεζνύκε ζηελ αθαίξεζε ηεο κίδαο (ζρήκα 1) καο ππνρξέσζε ζηε δηαδηθαζία απηή θάπνηα βιάβε. Οη βαζηθέο βιάβεο ρσξίο λα αζρνιεζνύκε εδώ ζε βάζνο είλαη: 13

14 1. Φζνξά ή ζξαύζε ησλ δνληηώλ ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ ηεο κίδαο (πηληόλ)ή ηεο νδνλησηήο ζηεθάλεο ηνπ ζθνλδύινπ, από ρξήζε ηεο κίδαο, ελώ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο(ζρήκα 2). 2. Ζ ππεξζέξκαλζε ησλ ηπιηγκάησλ ηεο, από παξαηεηακέλε ρξήζε ηεο κίδαο (πάλσ από 15 sec) 3. Ζ θζνξά ζηηο ςήθηξεο (θαξβνπλάθηα) 4. Ζ βεβηαζκέλε θαη απξόζεθηε απνζπλαξκνιόγεζε ηεο κίδαο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο ζηα εππαζή κέξε ηεο. Ζ κίδα απνηειείηαη από ηα θάησζη βαζηθά κέξε πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 2.Δηλαη κίδα κέζνπ ηύπνπ ηεο Bosch(ε ηζρύο ηνπο θπκαίλεηαη από 0.4 PS έσο 4 PS). Παξαθάησ θαίλεηαη απνζπλαξκνινγεκέλε κίδα κέζνπ ηύπνπ ηεο Bosch (ζρήκα 3) 14

15 Απαηηνύκελα κέζα-εμνπιηζκόο Δθπαηδεπηηθόο θηλεηήξαο Αλπςσηηθό κεράλεκα Αλπςσηηθό κεράλεκα ηύπνπ θξνθόδεηινπ Σάθνη μύιηλνη Μεηαιιηθά ππνζηεξίγκαηα Πέλζα Μπηνηζίκπηδν αθαίξεζεο αζθαιεηώλ κίδαο Γεξκαληθά θιεηδηά 6-22mm Γηάθνξα θαηζαβίδηα Αληηζθσξηαθό 15

16 Δμνιθέαο 2 ζθειώλ Πόληα Άγθηζηξν αγσγνύ γηα ην ζήθσκα ησλ ειαηεξίσλ ησλ ςεθηξώλ θπξί Μαηζόια Εεύγνο ζπλδεηηθώλ θαισδίσλ (αγσγνί)κε δαγθάλεο θαη δηαηνκή 16mm^2 Πξέπεη λα ηεξνύκε ηα εηδηθά κέηξα αζθαιείαο-πξνζηαζίαο! Γιαδικασία 1 η Αθαίξεζε ηεο κίδαο ΒΖΜΑΣΑ: 1.Απνζπλδένπκε πξνιεπηηθά θαη ηα 2 θαιώδηα από ηνπο πόινπο ηεο κπαηαξίαο. 2.Απνζπλδένπκε ηα θαιώδηα ηεο κίδαο από ηνπο αθξνδέθηεο. 3.Σνπνζεηνύκε ηνλ εθπαηδεπηηθό θηλεηήξα ζε ζέζε ηδαληθή,έηζη ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αθαίξεζε ηεο κίδαο. 4.Αθαηξνύκε ηα 2 κπνπδόληα(βίδεο)ζπγθξάηεζεο ηεο κίδαο θηλεηήξα. από ην ζώκα ηνπ 5.Απνζπκπιέθνπκε πξνζεθηηθά ηε κίδα. 6.Αθαηξνύκε ηε κίδα πξνζεθηηθά από ην ζώκα ηνπ θηλεηήξα. 16

17 Γιαδικασία 2 η Λύζηκν κίδαο κέζνπ ηύπνπ ηεο Bosch ΒΖΜΑΣΑ 1.ηεξεώλνπκε ηε κίδα ζηε κέγθελε ηνπ πάγθνπ. 2.Απνζπλδένπκεην ρνληξό θαιώδην, θαζώο θαη ηηο βίδεο πνπ ζπγθξαηνύλ ην βαξειάθη ηεο κίδαο θαη ην αθαηξνύκε κε πξνζνρή(ζρήκα 4). 3.Αθαηξνύκε ην θάιπκκα ησλ ςεθηξώλ θαη κεηά ηηο ςήθηξεο. 4.εκαδεύνπκε κε κηα πόληα 2 ζεκεία, πνπ ζπκπίπηνπλ ζην θαπάθη θ ζην θνξκό ηνπ ζηάηε,γηα λα καο βνεζήζνπλ θαηά ηε ζπλαξκνιόγεζε. 5.Αθαηξνύκε ηηο βίδεο ησλ θαπαθηώλ θαη ηνλ πείξν πνπ θξαηάεη ην δίραιν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πηληόλ θαη αθαηξνύκε ηα θαπάθηα(ζρήκα 5 θαη 6) 17

18 18

19 Γιαδικασία 3 η Δπίδεημε θύξησλ κεξώλ κίδαο ΒΖΜΑΣΑ 1.Πεξηγξαθή όισλ ησλ θύξησλ κεξώλ ηεο κίδαο, από ηνπο ππεύζπλνπο θνηηεηέο ηεο πηπρηαθήο άζθεζεο. 2.πγθέληξσζε θαη θύιαμε ησλ θύξησλ κεξώλ ηεο κίδαο ζε θηβώηην, κέρξη λα γίλεη ε ζπλαξκνιόγεζε ηεο. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα απνζπλαξκνινγνύληαη κε πξνζνρή θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα θαηάιιεια εξγαιεία. Καηά ηε ιύζε ηεο κίδαο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα αξηζκεηηθά ζηνηρεία, όπσο είλαη ηα δηάθελα, ε ζεηξά ζπλαξκνιόγεζεο θ.η.ι θαη λα ηνπνζεηνύληαη ηα ιπκέλα εμαξηήκαηα ζηελ θαλνληθή θαη αζθαιή ηξάπεδα. Γε ρξεζηκνπνηνύκε θαηζαβίδη γηα λα ρσξίζνπκε ηηο επηθάλεηεο πνπ εθάπηνληαη, γηαηί είλαη δπλαηόλ λα πξνθιεζνύλ ζηηο επηθάλεηεο επαθήο ραξαγέο,ζρηζίκαηα ή θηππήκαηα, ηα νπνία ζα δπζθνιέςνπλ ηε ζπλαξκνιόγεζε. Υξεζηκνπνηνύκε μύιηλν ζθπξί ή καηζόια,π.ρ. γηα λα ρσξίζνπκε ηα αθξαία θαπάθηα ηεο κίδαο. Δάλ δελ έρνπκε, ρξεζηκνπνηνύκε ζηδεξέλην ζθπξί κε μύιηλν ηόθν. Γε ρξεζηκνπνηνύκε ζηδεξέλην ζθπξί θηππήζνπκε απ επζείαο έλα εμάξηεκα ηεο κίδαο,γηαηί είλαη δπλαηόλ λα ξαγίζνπλ ή λα ζπάζνπλ. Γηα λα απνθύγνπκε θάπνην ιάζνο θαηά ηε ζπλαξκνιόγεζε, ζρεδηάδνπκε αλ ρξεηαζηεί κεξηθέο ζπλδέζεηο εμαξηεκάησλ ζε έλα ραξηί. 19

20 II. ΤΣΖΜΑ ΦΟΡΣΗΖ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Σν ζύζηεκα θόξηηζεο ιεηηνπξγεί κόλν όηαλ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο. Μεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έλα κέξνο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ θηλεηήξα, έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ ην ειεθηξηθό θαη ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ νρήκαηνο. Μεξηθέο από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη από ην ζύζηεκα θόξηηζεο είλαη νη παξαθάησ: Δπαλαθόξηηζε ηεο κπαηαξίαο Παξνρή όιεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ απηνθηλήηνπ όηαλ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο. Παξνρή ηάζεο ιίγν κεγαιύηεξεο από ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο. Μεηαβνιή ηεο εμόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδνληαη ε δηαθνξεηηθέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζε ειεθηξηθά θνξηία. Βαζηθό θύθισκα θόξηηζεο 20

21 Σα νπζηώδε εμαξηήκαηα ζ' έλα ζύζηεκα θόξηηζεο είλαη ηα εμήο: 1. Δλαιιαθηήξαο. Ο ελαιιαθηήξαο είλαη κηα γελλήηξηα ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο (ΑC) πνπ παίξλεη θίλεζε από ηνλ θηλεηήξα έηζη ώζηε λα παξάγεη ειεθηξηζκό. Μηα νκάδα δηόδσλ ζηνλ αλνξζσηή επηηξέπεη ζην ελαιιαζζόκελν ξεύκα πνπ παξάγεηαη από ηνλ ελαιιαθηήξα λα δηέξρεηαη κόλν θαηά ηελ κηα θαηεύζπλζε, κεηαηξέπνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην ξεύκα ΑC ζε DC (ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη από ην όρεκα). 2. ηαζεξνπνηεηήο Σάζεο. Ο ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ ηάζε από ηνλ ελαιιαθηήξα ζε όιε ηελ πεξηνρή ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα θαη γηα δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (ειεθηξηθνύ) θνξηίνπ. Ο ελαιιαθηήξαο ρσξίο ζηαζεξνπνηεηή ζα μεπεξλνύζε ηηο αζθαιείο ηηκέο ηάζεο (πνπ είλαη γύξσ ζηα 15.5 V). Κάηη ηέηνην ζα πξνθαινύζε βιάβε ζε νξηζκέλα εμαξηήκαηα θαη ζα ππεξθόξηηδε ηελ κπαηαξία. 3. Ηκάληαο Κίλεζεο ηνπ Δλαιιαθηήξα.Ο ηκάληαο θίλεζεο ηνπ ελαιιαθηήξα πεξηζηξέθεη ηνλ άμνλα ηνπ ξόηνξα ηνπ ελαιιαθηήξα, ζπλδένληαο ηελ ηξνραιία ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα κε ηελ ηξνραιία ηνπ ελαιιαθηήξα, έηζη ώζηε ν ηειεπηαίνο λα θηλείηαη. 4. Γείθηεο Φόξηηζεο.Ζ ζπζθεπή γηα ηνλ δείθηε θόξηηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν είλαη κηα απιή ιάκπα εηδνπνίεζεο πνπ αλάβεη θαη ζβήλεη. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ θσηίδεη, θαη κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα θσηίδεη όηαλ ν ελαιιαθηήξαο δελ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθά θνξηία, όηαλ δελ γίλεηαη θόξηηζε, ή όηαλ ε ηάζε είλαη είηε πνιύ κεγάιε είηε πνιύ κηθξή. Φσηίδεη, αθόκε, όηαλ ιεηηνπξγήζεη ην θύθισκα έλαπζεο, πξηλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο, θαη γηα λα ειέγρνληαη νη ιάκπεο ζην θύθισκα. ε κεξηθά νρήκαηα, γηα λα εηδνπνηείηαη ν νδεγόο γηα ηε θαηάζηαζε ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο, αληί γηα ηελ ιάκπα έλδεημεο ρξεζηκνπνηνύληαη ακπεξόκεηξν ή βνιηόκεηξν. 5. Μπαηαξία.Ζ κπαηαξία παξέρεη ξεύκα γηα ηελ αξρηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ ελαιιαθηήξα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θόξηηζεο, ε κπαηαξία κεηαηξέπεη ειεθηξηθή ελέξγεηα από ηνλ ελαιιαθηήξα ζε ρεκηθή ελέξγεηα, έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη ε θαηάζηαζε θόξηηζεο ηεο. Παξέρεη, αθόκε, ειεθηξηζκό όηαλ ην θνξηίν είλαη πνιύ κεγάιν γηα ηνλ ελαιιαθηήξα. Ζ κπαηαξία ιεηηνπξγεί θαη ζαλ 21

22 "απνξξνθεηήο ππεξηάζεσλ" ή "εμνκαιπληήο" ηάζεο γηα λα ζηαζεξνπνηεί ηελ ηάζε εμόδνπ ηνπ ελαιιαθηήξα. 6. Γηαθόπηεο Έλαπζεο. Ο δηαθόπηεο έλαπζεο θιείλεη γηα λα δίλεη ελέξγεηα έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί ε ιάκπα έλδεημεο θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν ελαιιαθηήξαο. 7. Σεθόκελνο ύλδεζκνο. ην θύθισκα θόξηηζεο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ηεθόκελνο ζύλδεζκνο γηα λα πξνζηαηεύεη ην πνιιαπιό θαιώδην θαη ηνλ ελαιιαθηήξα από δεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από ππεξθνξηίζεηο ή βξαρπθπθιώζεηο. 2. ΔΝΑΛΛΑΚΣΖΡΑ Ο ελαιιαθηήξαο κεηαηξέπεη, κε ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή, ηελ κεραληθή θίλεζε ηνπ θηλεηήξα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Λεηηνπξγεί πάλσ ζηελ αξρή όηη έλα καγλεηηθό πεδίν πνπ θηλείηαη εκπξόο από έλα αγσγό πξνθαιεί παξαγσγή ειεθηξηζκνύ ζηνλ αγσγό. Μηα ηάζε επάγεηαη ή παξάγεηαη ζηα αθίλεηα πελία θαζώο ηα ηέκλεη ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ ειεθηξνκαγλήηε. Ο πεξηζηξεθόκελνο ειεθηξνκαγλήηεο νλνκάδεηαη ξόηνξαο, θαη ην αθίλεην πελίν νλνκάδεηαη ζηάηνξαο. Ζ πνιηθόηεηα ηεο επαγόκελεο ηάζεο ελαιιάζζεηαη (ζεηηθή θαη αξλεηηθή), θαη κεηαβάιιεηαη ζε ηηκή (έληαζε) θαζώο νη καγλεηηθέο γξακκέο ηέκλνπλ ην πελίν ηνπ ζηάηνξα ζε δηαθνξεηηθέο γσλίεο θαη κε δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε. Ζ θπκαηνκνξθή ηεο ηάζεο πνπ παξάγεηαη νλνκάδεηαη εκηηνλνεηδήο ηάζε. Ζ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ ξόηνξα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ηελ ηηκή ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεύκαηνο ηνπ πεδίνπ πνπ εθαξκόδεηαη. Αλ ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ απμεζεί, ηόηε απμάλνληαη θαη νη καγλεηηθέο γξακκέο θαη ε ηηκή ηεο ηάζεο πνπ παξάγεηαη. Ζ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ ξόηνξα. Αλ απμεζεί ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ξόηνξα, ηόηε απμάλνληαη θαη νη καγλεηηθέο γξακκέο πνπ ηέκλνληαη από ηνλ αγσγό (ζηάηνξα) αλά δεπηεξόιεπην, θαη απμάλεηαη θαη ε ηηκή ηεο ηάζεο πνπ παξάγεηαη. 22

23 Σν πιήζνο (αξηζκόο) ησλ αγσγώλ πνπ πεξηηπιίγνληαη ζηνλ ζηάηνξα. Αλ απμεζεί ν αξηζκόο ησλ πεξηειίμεσλ ζηνλ ζηάηνξα, ηόηε απμάλεηαη θαη ε ηηκή ηεο ηάζεο πνπ παξάγεηαη. Απινπνηεκέλε θαηαζθεπή ελαιιαθηήξα 23

24 Ο ελαιιαθηήξαο, ν νπνίνο παίξλεη θίλεζε από ηνλ θηλεηήξα κε ηκάληα, παξάγεη κεηαβιεηή ηάζε εμόδνπ πνπ είλαη αλάινγε κε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Δπεηδή, θαλνληθά, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ην πιήζνο ησλ αγσγώλ ζηνλ ζηάηνξα, ν κόλνο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο ειέγρνπ ηεο ηάζεο εμόδνπ είλαη ε κεηαβνιή ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Έηζη, κέζα ζην ζύζηεκα ηνπνζεηείηαη έλαο ξπζκηζηήο, ν νπνίνο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα κεηαβάιιεη ηελ έληαζε ηνπ πεδίνπ έηζη ώζηε ν ελαιιαθηήξαο λα παξάγεη ηελ αθξηβή ηηκή ηάζεο εμόδνπ πνπ ρξεηάδεηαη, αλεμάξηεηα από ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Σκήκαηα ελαιιαθηήξα 3. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΡΟΣΟΡΑ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ελαιιαθηήξεο ρξεζηκνπνηείηαη ξόηνξαο ηύπνπ δαγθάλαο. Απνηειείηαη από έλα ππξήλα, από έλα πελίν, από δύν θνκκάηηα πόισλ ζε ζρήκα δαγθάλαο, θαη από δύν δαθηπιίνπο νιίζζεζεο. Όηαλ, κέζσ ησλ δαθηπιίσλ νιίζζεζεο εθαξκόδεηαη ξεύκα ζην πελίν ηνπ ξόηνξα, παξάγεηαη έλα ηζρπξό καγλεηηθό πεδίν. Σα δάρηπια ζην έλα θνκκάηη πόινπ δίλνπλ λόηηνπο πόινπο, θαη ηα δάρηπια ζην άιιν θνκκάηη δίλνπλ βόξεηνπο πόινπο. Σν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη έλα πιήζνο πόισλ πνπ ελαιιάμ είλαη βόξεηνη θαη λόηηνη. 24

25 Ρόηνξαο ελαιιαθηήξα ηύπνπ δαγθάλαο 4. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΣΑΣΟΡΑ Έλαο ζπλεζηζκέλνο ζηάηνξαο θαηαζθεπάδεηαη κε ηξεηο νκάδεο ηπιηγκάησλ, ή πελίσλ, πνπ βξίζθνληαη επάλσ ζε ζηδεξέλην πιαίζην κε κνξθή θύιισλ. Ζ έμνδνο από ην θαζέλα από ηα ηξία απηά πελία έρεη ην ίδην εκηηνλνεηδέο ζρήκα. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ ηξηώλ απιώλ θάζεσλ δίλεη κηα νκάδα αιιεινθαιππηόκελσλ ξεπκάησλ πνπ νλνκάδνληαη ηξηθαζηθό ξεύκα, ή ηάζε. Οη ηξεηο νκάδεο πελίσλ ζηνλ ζηάηνξα ζπλδένληαη ζε ζρήκα Τ ή ζε ζρήκα Γ. Σα ηπιίγκαηα ηνπ ζηάηνξα κε ζύλδεζε Τ έρνπλ έλα θνηλό νπδέηεξν ζεκείν ζύλδεζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ελαιιαθηήξεο όπνπ ρξεηάδεηαη κεγάιε ηάζε εμόδνπ κε κηθξή ηαρύηεηα ελαιιαθηήξα. Σα ηπιίγκαηα ηνπ ζηάηνξα κε ζύλδεζε Γ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ρξεηάδεηαη έμνδνο κε πνιιά amperes. 25

26 5. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΖΚΣΡΧΝ Γηα λα ππάξρεη κόληκε ειεθηξηθή επαθή κε ηνλ πεξηζηξεθόκελν ξόηνξα, ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ςήθηξεο πνπ είλαη ζε επαθή κε δύν δαθηπιίνπο νιίζζεζεο. Κάζε δαθηύιηνο νιίζζεζεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλα άθξν ηνπ πελίνπ ηνπ ξόηνξα. Με πίεζε πνπ πξνέξρεηαη από ειαηήξηα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πίεζε κεηαμύ ηεο ςήθηξαο θαη ηνπ δαθηπιίνπ νιίζζεζεο. Μηα ζήθε πεξηέρεη ηηο ςήθηξεο θαη ηα ειαηήξηα θαη ηα θξαηά επζπγξακκηζκέλα κε ηνπο δαθηπιίνπο νιίζζεζεο. Καηαζθεπή ςεθηξώλ 6. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΝΟΡΘΧΣΖ θνπόο ηνπ αλνξζσηή είλαη λα κεηαηξέπεη ην ΑC πνπ παξάγεηαη ζηνλ ζηάηνξα ζε DC πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νρήκαηνο. Ζ αλόξζσζε, ή κεηαηξνπή, ζε DC ηνπ ηξηθαζηθνύ ξεύκαηνο πνπ παξάγεηαη από ηνλ ζηάηνξα πξαγκαηνπνηείηαη κε δηόδνπο. Βαζηθά, ε ιεηηνπξγία ηεο δηόδνπ είλαη λα επηηξέπεη λα πεξλά ξεύκα ζε έλα θύθισκα κόλν πξνο κηα δηεύζπλζε. Όηαλ έλαο αθξνδέθηεο κε ζεηηθή ηάζε ζπλδεζεί κε ηελ άλνδν θαη έλαο αθξνδέθηεο κε αξλεηηθή ηάζε ζπλδεζεί κε ηελ θάζνδν, ηόηε κέζα από ηελ δίνδν πεξλά ξεύκα. Γηα ηελ αλόξζσζε ηεο ηξηθαζηθήο ηάζεο ΑC από ηνλ ζηάηνξα, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη έμε δίνδνη. Κάζε δίνδνο ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε έλαλ από ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ ζηάηνξα θαη είηε κε ηε γε είηε κε ηνλ ζεηηθό αθξνδέθηε ηνπ 26

27 ελαιιαθηήξα πξνο ηελ κπαηαξία, ελώ έρεη κεραληθή ζύλδεζε κε έλα επαγσγό ζεξκόηεηαο έηζη ώζηε λα απάγεηαη ε ζεξκόηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη. Σξεηο ζεηηθέο δίνδνη ηνπνζεηνύληαη ζε ζεηηθό επαγσγό ζεξκόηεηαο (πνπ βξίζθεηαη ζην άθξν ηνπ πιαηζίνπ) θαη ζπλδένληαη κε ηνλ κνλσκέλν αθξνδέθηε Β+ πξνο ηελ κπαηαξία. πλδέζεηο Τ θαη Γ 27

28 Σξηθαζηθό ξεύκα, ή ηάζε, από ζηάηνξα Καηαζθεπή δηπινύ απαγσγνύ ζεξκόηεηαο 28

29 Σξεηο αξλεηηθέο δίνδνη ηνπνζεηνύληαη ζε αξλεηηθό απαγσγό ζεξκόηεηαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηε γε. Οη ζεηηθέο δίνδνη άγνπλ ξεύκα από ηνπο αγσγνύο ηνπ ζηάηνξα πξνο ηελ έμνδν. Οη αξλεηηθέο δίνδνη άγνπλ κόλν ην ξεύκα εθείλν πνπ θηλείηαη από ηελ γε πξνο ηνπο αγσγνύο ηνπ ζηάηνξα. Σν ξεύκα εμόδνπ είλαη γλσζηό ζαλ παιιόκελν πιήξνπο θύκαηνο. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα ν ελαιιαθηήξαο λα παξάγεη ην δηθό ηνπ DC γηα λα δηεγείξεη ην πεδίν ηνπ ξόηνξα. Υξεζηκνπνηείηαη κηα επηπιένλ ηξηάδα δηόδσλ ε νπνία ηξνθνδνηεί κε ξεύκα ην πεδίν ηνπ ξόηνξα κέζα από έλα ειεθηξνληθό ξπζκηζηή. Οη άλνδνη ησλ ηξηώλ δηόδσλ πνπ απνηεινύλ ηελ ηξηάδα δηόδσλ είλαη πξνζθνιιεκέλεο ζηα πελία ηνπ ζηάηνξα θαη νη ζεηηθέο ηνπο θάζνδνη έρνπλ θνηλό ζεκείν θαη ζπλδένληαη κε ηνλ ξπζκηζηή Όηαλ ιεηηνπξγεί ν ελαιιαθηήξαο, ην ξεύκα ζην πεδίν ηνπ ξόηνξα πξνέξρεηαη από ηνλ ζηάηνξα θαη αλνξζώλεηαη από ηελ ηξηάδα δηόδσλ θαη ειέγρεηαη από ηνλ ξπζκηζηή. Ζ ιάκπα έλδεημεο αλάβεη όηαλ γπξίδεη ην θιεηδί ζε ζέζε έλαπζεο, όηαλ, όκσο, ν ελαιιαθηήξαο θηλείηαη από ηνλ θηλεηήξα, ε ηξηάδα δηόδσλ παξάγεη κηα ηάζε DC γηα ηνλ ξόηνξα θαη ε ιάκπα ζβήλεη αθνύ ζηα άθξα ηεο δελ ππάξρεη δηαθνξά δπλακηθνύ. Γηα λα κελ ππάξρεη ξαδηνθσληθόο ζόξπβνο κεξηθέο θνξέο παξάιιεια κε ηελ έμνδν DC ηνπ ελαιιαθηήξα ζπλδέεηαη έλαο ππθλσηήο ελαιιαθηήξα. Ο ππθλσηήο απηόο ιεηηνπξγεί ζαλ θίιηξν πνπ παξεθηξέπεη πηζαλά ξαδηνθσληθά ζήκαηα ζνξύβνπ πξνο ηε γε θαη βνεζά ζην λα κεηώλνληαη εμάξζεηο κεγάιεο ηάζεο κέζα ζην θύθισκα. 7. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖΡΑ Οη ελαιιαθηήξεο είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ώζηε λα είλαη κηθξνί ζε κέγεζνο θαη λα έρνπλ κηθξό βάξνο. Σα εκπξόο θαη πίζσ πεξηβιήκαηα ηνπ ελαιιαθηήξα είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλα από ρπηό αινπκίλην. Γηα λα ππάξρεη επηθάλεηα κε κηθξή ηξηβή ζηνλ άμνλα ηνπ ξόηνξα ρξεζηκνπνηνύληαη ξνπιεκάλ κε θπιίλδξνπο ή ζθαίξεο. Ζ ςύμε ζηνλ ελαιιαθηήξα ζπλήζσο εμαζθαιίδεηαη από έλα αλεκηζηήξα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην εκπξόο ηκήκα ηνπ άμνλα ηνπ ξόηνξα. Ο πεξηζηξεθόκελνο αλεκηζηήξαο κεηαθέξεη ηνλ αέξα ςύμεο κέζα θαη επάλσ από ηνλ ελαιιαθηήξα έηζη ώζηε λα κε ππεξζεξκαίλνληαη νη πεξηειίμεηο θαη νη δίνδνη. 29

30 8. ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΣΑΖ ΣΟΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖΡΑ Ο ελαιιαθηήξαο απηνπεξηνξίδεηαη όζνλ αθνξά ζην κέγηζην ξεύκα εμόδνπ πνπ κπνξεί λα δώζεη. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζην αληίζεην ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη από ην ξεύκα ζηηο πεξηειίμεηο ηνπ ζηάηνξα όηαλ ππάξρεη κεγάιν θνξηίν. Σν γεγνλόο απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ξεύκα εμόδνπ από ηνλ ελαιιαθηήξα λα κε κπνξεί θαλνληθά λα μεπεξάζεη ηελ δηθή ηνπ κέγηζηε ηηκή ξεύκαηνο. Ζ ηηκή ηεο ηάζεο πνπ παξάγεηαη από ηνλ ελαιιαθηήξα κεηαβάιιεηαη αηζζεηά αλάινγα κε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη ηα ειεθηξηθά θνξηία ηνπ νρήκαηνο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο απηνύ ρξεηάδεηαη έλαο ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο ν νπνίνο λα εμαζθαιίδεη όηη ζε κεγάιεο ηηκέο ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα θαη ζε κηθξά ειεθηξηθά θνξηία ε ηάζε ζα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Απηό πξνζηαηεύεη ηα ειεθηξηθά θνξηία από κεγάιεο ηάζεηο θαη δελ αθήλεη ηελ κπαηαξία λα ππεξθνξηίδεηαη. Ζ κνλάδα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο δηαηεξεί ηελ ηάζε εμόδνπ από ηνλ ελαιιαθηήξα ζε κηα πεξηνρή ηάζεο πεξίπνπ 13 κε 15 V θαζώο κεηαβάιινληαη νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη ηα ειεθηξηθά θνξηία. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο πνζόηεηαο ξεύκαηνο πνπ δηέξρεηαη κέζα από ην πελίν ηνπ ξόηνξα ή από ηελ πεξηέιημε πεδίνπ. Οη ζεκεξηλνί ειεθηξνληθνί ζηαζεξνπνηεηέο ηάζεο ρξεζηκνπνηνύλ ηξαλδίζηνξ γηα λα ειέγρνπλ ην ξεύκα πεδίνπ θαη είηε ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ελαιιαθηήξα είηε ηνπνζεηνύληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ελαιιαθηήξα. Υσξίο ξεύκα πεδίνπ δελ παξάγεηαη καγλεηηθό πεδίν ζηνλ ξόηνξα θαη έηζη δελ ππάξρεη έμνδνο. Αλ ην ξεύκα πεδίνπ είλαη κεγάιν, ζα είλαη κεγάιε θαη ε έμνδνο από ηνλ ελαιιαθηήξα. Αλ ην ξεύκα πεδίνπ είλαη κηθξό, ζα είλαη κηθξή θαη ε έμνδνο από ηνλ ελαιιαθηήξα. Δπηπιένλ, νη πεξηζζόηεξνη ελαιιαθηήξεο ρξεηάδνληαη 2000 ζηξνθέο αλά ιεπηό (RPM) πξηλ κπνξέζνπλ λα δώζνπλ ηελ πξνθαζνξηζκέλε έμνδν. 30

31 Ηζνδύλακν θύθισκα ιάκπαο εηδνπνίεζεο Όηαλ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ζην ξειαληί, πνιιά ζπζηήκαηα δίλνπλ έμνδν κηθξόηεξε από ηελ πξνθαζνξηζκέλε, αθόκε θαη αλ ππάξρεη πιήξεο ξεύκα πεδίνπ. Ο ειεθηξνληθόο ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο είλαη ζπλήζσο κηα ζθξαγηζκέλε κνλάδα, ηεο νπνίαο ε ππεξέηεζε γίλεηαη κε αληηθαηάζηαζε ηεο. Δίλαη πνιύ κηθξόο, απνδνηηθόο θαη αμηόπηζηνο. Βαζηθά, ν ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε ην θύθισκα πεδίνπ θαη ξπζκίδεη ην ξεύκα πεδίνπ έηζη ώζηε ε ηάζε εμόδνπ από ηνλ ελαιιαθηήξα λα δηαηεξείηαη κέζα ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε πεξηνρή. αλ είζνδν, ν ζηαζεξνπνηεηήο πξέπεη λα έρεη ηάζε από ην ζύζηεκα. Ζ ηάζε απηή κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη ηάζε αλίρλεπζεο. Όηαλ ε ηάζε αλίρλεπζεο πέζεη θάησ από κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή, ν ζηαζεξνπνηεηήο απμάλεη ην ξεύκα πεδίνπ έηζη ώζηε λα απμεζνύλ ε ηάζε θαη ην 31

32 ξεύκα εμόδνπ. Μεγαιύηεξε ηάζε αλίρλεπζεο πξνθαιεί αληίζηνηρε ειάηησζε ηνπ ξεύκαηνο πεδίνπ, θαη άξα ειάηησζε ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεύκαηνο εμόδνπ. Με κεξηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο, ζε πεξίπησζε απνζύλδεζεο ηεο κπαηαξίαο, ν ελαιιαθηήξαο κπνξεί λα παξάγεη κεγάιε ηάζε, επεηδή ν ζηαζεξνπνηεηήο δελ αληρλεύεη ηάζε από ηελ κπαηαξία. Δλνπνηεκέλνη: (ελαιιαθηήξαο/ ζηαζεξνπνηεηήο) 32

33 Πνηέ δελ πξέπεη λα απνζπλδέεηαη ε κπαηαξία όηαλ ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί. Καηά ηελ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο θόξηηζεο ζα δνύκε πνιιά είδε ζηαζεξνπνηεηώλ. Σόηε πξέπεη λα αλαηξέρνπκε ζην εγρεηξίδην ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο. Ο ζηαζεξνπνηεηήο πεξηνξίδεη ηελ ηάζε ζην ζύζηεκα ειέγρνληαο ην ξεύκα πεδίνπ ζηνλ ξόηνξα. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηαζεξνπνηεηήο δηαθόπηεη θαη επαλαθέξεη ην ξεύκα πεδίνπ κε ζηαζεξή ζπρλόηεηα πεξίπνπ 400 hertz, Με ηελ κεηαβνιή ηνπ ρξόλνπ δηαθνπήο/απνθαηάζηαζεο, ή θύθινπ απόδνζεο, κπνξνύκε λα πάξνπκε ηελ ζσζηή κέζε ηηκή ξεύκαηνο πεδίνπ γηα λα έρνπκε ζσζηό έιεγρν ηεο ηάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν γεγνλόο απηό επηηξέπεη νκαιόηεξν έιεγρν ηεο εμόδνπ πνπ θνξηίδεη ην ζύζηεκα θαη ιηγόηεξεο παξεκβνιέο από ξαδηνθσληθέο ζπρλόηεηεο. Σηκέο ζε ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο Βαζηθό ειεθηξηθό θύθισκα ειεθηξνληθνύ ξπζκηζηή ηάζεο. 33

34 Οη ειεθηξνληθνί ξπζκηζηέο ηάζεο έρνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα παξαθάησ: Μηθξνύο ρξόλνπο γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θπθιώκαηνο.» Γελ ππάξρνπλ θζνξέο επεηδή δελ ππάξρνπλ κεραληθά εμαξηήκαηα. Υξεζηκνπνηώληαο έλα ηξαλδίζηνξ ηζρύνο, έλαο ηύπνο ειεθηξνληθνύ ξπζκηζηή ηάζεο κπνξεί λα θαιύςεη όινπο ηνπο ελαιιαθηήξεο. Γελ ππάξρνπλ ζπηλζήξεο θαηά ην θιείζηκν θαη άλνηγκα ηνπ θπθιώκαηνο, επνκέλσο νύηε ξαδηνκαγλεηηθά παξάζηηα. Γελ επεξεάδνληαη από δνλήζεηο, από πγξαζία θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο ε νπνία επηηξέπεη θαιύηεξν έιεγρν ηεο ηάζεο. πκπαγή θαηαζθεπή κε κηθξό βάξνο θαη όγθν, ε νπνία επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ξπζκηζηή εληόο ηνπ ελαιιαθηήξα θαη έηζη έρνπκε ιηγόηεξεο θαισδηώζεηο θαη ιηγόηεξεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο. 9. ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΡΟΦΑ ΡΔΤΜΑΣΑ Δπεηδή ππάξρνπλ νη δίνδνη ζηνλ αλνξζσηή, νη νπνίεο θξάδνπλ κε ηελ αλάζηξνθε πόισζε, θαλνληθά ην ξεύκα δελ είλαη δπλαηό λα θηλεζεί από ηελ κπαηαξία πξνο ηνλ ελαιιαθηήξα. ε πεξίπησζε, όκσο, πνπ ε κπαηαξία ζπλδεόηαλ κε αλάζηξνθε πνιηθόηεηα, ζα δεκηνπξγνύληαλ βξαρπθύθισκα κέζα από ηηο δηόδνπο πνπ ηόηε ζα είραλ νξζή πόισζε. Σν κεγάιν ξεύκα πνπ ζα πξνέθππηε ζα θαηάζηξεθε ηηο δηόδνπο ή ην πνιιαπιό θαιώδην. Μεξηθά νρήκαηα δηαζέηνπλ ηεθόκελν ζύλδεζκν γηα πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε ηπραίαο αλάζηξνθεο πνιηθόηεηαο. 34

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΣΕ 1. Σν δεπηεξεύσλ ηύιηγκα κεηαζρεκαηηζηή έρεη ηάζε 282,8sin377 v t tv. Ο ιόγνο ησλ ζπεηξώλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή είλαη 100:200 (α=0,5). Αλ ην ξεύκα ζην δεπηεξεύσλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η δίνδνο ζπλαληάηαη σο δνκή ζε θάζε MOS ηξαλδίζηνξ. Απνηειείηαη από δπν νκνηνγελείο πεξηνρέο n θαη p ππξηηίνπ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη από έλα ρώξν κεηάβαζεο ηεο πνιηθόηεηαο, ηνλ ιεγόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ

εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ εκεηώζεηο ζην κάζεκα: Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα Απηνθηλήηνπ αρηλίδεο πκεώλ Φπζηθόο Ραδηνειεθηξνιόγνο 1.Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ αηζζεηήξα ι Ο αηζζεηήξαο ι ή αηζζεηήξαο νμπγόλνπ κνηάδεη εμσηεξηθά κε έλα κπνπδί. Είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο.

α. Να ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο. ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Iδαληθό θύθισκα LC απνηειείηαη από πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L=4mH, ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C= l0κf θαη δηαθόπηε. Αξρηθά, ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο θαη ν ππθλσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία

Ο Νόκνο ηεο Φ/Α ηζρύεη κόλν ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν παξαγωγήο θαη εμεγεί ηελ πνξεία Αρχές Οικονομικθς Θεωρίας Καιηγητθς, Παναγιώτης Φουτσιτζθς, Οικονομολόγος. Κευάλαιο: Παραγωγή Κόστος Παραγωγής Προτάσεις Σωστού / Λάθοσς 1 Καζώο κεηαβάιιεηαη ε παξαγωγή ην κέζν ζηαζεξό θόζηνο κεηαβάιιεηαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα