ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά Προγράμματα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ανάλυση Περιεχομένου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά Προγράμματα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ανάλυση Περιεχομένου"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΠΟΥ YΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Δ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Σπανουδάκη Αλεξία 1, Αθανασακοπούλου Αγγελική 2, Αθανασακοπούλου Σοφία 3 1. Νηπιαγωγός-Απόφοιτη ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο 2. Φιλόλογος-Απόφοιτη ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου Φιλόλογος 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται ένα μοντέλο αξιολόγησης των ΣΠΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος , αναφορικά με τις θεματικές, οι οποίες προέκυψαν μέσα από μια ενδελεχή επισκόπηση της ελληνικής και ξένης σχετικής βιβλιογραφίας. Σε πρώτη φάση επιχειρήθηκε η αντιστοίχηση των θεματικών κέντρων των προγραμμάτων με τις δύο μορφές περιβάλλοντος: φυσικού και ανθρωπογενούς. Έπειτα, κατηγοριοποιήθηκαν τα προγράμματα με κριτήριο το διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, που συνδέεται με τους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς του καθενός από αυτά. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά Προγράμματα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ανάλυση Περιεχομένου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της είναι η συνειδητοποίηση των μαθητών της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, καθώς και η δραστηριοποίηση μέσω ειδικών προγραμμάτων, ώστε να συμβάλλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία οδηγούνται στην διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων, απαραίτητων για την ενεργοποίηση αυτή. Ο όρος περιβάλλον περικλείει το σύνολο των συνθηκών στις οποίες ζει και αναπτύσσεται ένας οργανισμός, το σύνολο των όντων της δημιουργίας, όπως και τους κανόνες και νόμους που διέπουν την ίδια τη ζωή (Τσαμπούκου-Σκαναβή, 2004). Ο άνθρωπος ανήκει και εξαρτάται από αυτό και επεμβαίνει δραστικά στην διαμόρφωσή του. Η ανθρώπινη ζωή χωρίς το περιβάλλον, δεν έχει πιθανότητα συνέχειας, διότι η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής καθορίζεται από την ποιότητά του (Τσαμπούκου- Σκαναβή, 2004). Ο ορισμός των de Roose και van Parijs για το περιβάλλον είναι γενικά αποδεκτός. «Περιβάλλον είναι το σύνολο όλων των εξωτερικών συνθηκών που περιβάλλουν ένα σύστημα, έναν οργανισμό, μια κοινότητα ή ένα αντικείμενο». 1

2 Διακρίνεται σε φυσικό και ανθρωπογενές. Στο πρώτο ανήκουν τα φυσικά οικοσυστήματα και στο δεύτερο αυτά που έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος στο παρελθόν ή στο παρόν (Sarre, 1987). Η ουσιαστική είσοδος της Π.Ε στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα γίνεται το 1990 µε το νόµο 1892/ (ΦΕΚ 101, τ. Α ) ο οποίος ορίζει ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σκαναβή, Πετρενίτη & Γιαννοπούλου). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπήρξε το πρώτο στην Ελλάδα Καινοτόμο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα που βασίστηκε στις διεθνείς προτάσεις της U.N.E.S.C.O. Καθώς χαρακτηρίζεται, ως επί το πλείστον, από εκπαιδευτικές καινοτομίες στην παιδαγωγική πρακτική, ανταποκρίνεται ουσιαστικά στην ανάγκη για ανανέωση της εκπαίδευσης και του σχολείο (Gough, 1997) έχοντας διττό ρόλο, περιβαλλοντικόκοινωνικό και εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό και στοχεύοντας ταυτόχρονα στην κατεύθυνση των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών αλλαγών (C.I.D.R.E.E., 1999). Κάθε σχολικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία η οποία έχει συγκεκριμένο θέμα και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της περιβαλλοντικής ομάδας, εξελίσσεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, τους στόχους, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και τις τεχνικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κούσουλας, 2008). Με την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων που αφορούν στο περιβάλλον, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής (Σπυροπούλου, Δεληγιάννη, κ.ά.). Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα διέπονται από τις παρακάτω βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απαντά στο κοινωνικό αίτημα για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης και είναι προσανατολισμένη στη διερεύνηση και στην προσπάθεια επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στηρίζεται σ ένα διεπιστημονικό και διαθεματικό σύστημα γνώσεων και προτείνει ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, το διεπιστημονικό, διαθεματικό και πολυεπιστημονικό μοντέλο ένταξής της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχει τη δυνατότητα, ως προς τον συναισθηματικό τομέα, να διαμορφώνει στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες νέες στάσεις, νέες αξίες και τις αναγκαίες δεσμεύσεις για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, οι οποίες επαυξάνουν τις δυνατότητες όλων των εμπλεκομένων στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Δημιουργεί και διαμορφώνει συνθήκες αμφίδρομης επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα. Δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να προσφέρουν στους μαθητές τους, νέες ενδιαφέρουσες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές, που οδηγούν στην αυτενέργεια και τη βιωματική μάθηση. Είναι διαρκής και δια βίου εκπαίδευση πάντοτε προσανατολισμένη στο μέλλον (Εκπαίδευση για την Αειφορία) (Κούσουλας, 2008). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ανάλυση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας κατά το σχολικό έτος Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η ανάδειξη των επιλογών των μαθητών που διαμένουν σε αστικές γειτονιές της πρωτεύουσας, σε 2

3 σχέση με τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς. Από την εξέταση των τίτλων αυτών των προγραμμάτων αντλούνται σημαντικά συμπεράσματα τόσο για την αντιστοίχιση των θεματικών κέντρων των προγραμμάτων με τις μορφές του περιβάλλοντος, δηλαδή του φυσικού και του ανθρωπογενούς όσο και για τη σύνδεσή τους με διακριτά γνωστικά αντικείμενα. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν από τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας. Συγκεκριμένα, κατατέθηκε αίτηση στον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ Αθήνας για τη χορήγηση των τίτλων των προγραμμάτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος Στη συνέχεια παραδόθηκαν μόνο οι τίτλοι στους αιτούντες, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Δεν ήταν δυνατόν να δοθούν περισσότερα στοιχεία, όπως ενημέρωσε το αρμόδιο Υπουργείο, αφού τίθεται θέμα προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Με βάση τους τίτλους προχωρήσαμε στην κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων. Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, το περιβάλλον διακρίνεται σε φυσικό και ανθρωπογενές. Έτσι, έγινε και η διάκριση των προγραμμάτων. Προστέθηκαν δύο ακόμα κατηγορίες. Η μία προέκυψε λόγω της ύπαρξης προγραμμάτων που ο τίτλος του θέματός τους συνδύαζε την έννοια του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η άλλη κατηγορία αφορά εκείνους τους τίτλους που δεν μπορούν να δώσουν μια ξεκάθαρη εικόνα, ώστε να ενταχθούν σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε μια ακόμα κατηγοριοποίηση με κριτήριο το γνωστικό αντικείμενο που συνδυάζει η εξέταση του περιβάλλοντος. Έτσι, αναδείχθηκαν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: φυσικές επιστήμες, ιστορία-αρχαιολογία, τέχνη και κοινωνική και πολιτική αγωγή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του περιεχομένου της λίστας προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ Αθήνας κατά το σχολικό έτος , με κριτήριο το θέμα των προαναφερθέντων προγραμμάτων. Από τα 110 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα 50 αναφέρονται στο ανθρωπογενές περιβάλλον (Τα κάστρα Κορώνης-Παλαιόκαστρο και Νιόκαστρο-Πύλου-Μεθώνης, Η εξέλιξη της ναυτιλίας στην Ελλάδα στο πέρασμα των χρόνων, Επαναχρησιμοποιούμενα κτίρια και κτίρια ιστορικής μνήμης και η συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη της Καλλιθέας), τα 43 αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον (Τι κρύβουν οι θάλασσές μας, Προστατεύοντας το νερό ενισχύουμε το δρόμο της ζωής), τα 7 αναφέρονται τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον (Ο τόπος και η ιστορία του, Η διαχρονικότητα του ελληνικού τοπίου: διαδρομές στη φύση και την ιστορία) και 10 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες, γιατί ο τίτλος τους δεν αρκεί για να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα για τον θεματικό τους πυρήνα (Αγαπώ την Πατρίδα μου γιατί αγαπώ τις Πατρίδες, Η Νάξος διαμέσου των αιώνων). Τα 110 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας κατά το σχολικό έτος κατηγοριοποιούνται με κριτήριο το θέμα τους ως εξής: 3

4 ΘΕΜΑ Π.Π.Ε. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 50 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 7 ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ 10 ΣΥΝΟΛΟ 110 Σχήμα 1: Κατηγοριοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν στη Δ/νση Β /θμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας κατά το σχολικό έτος Από τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα προκύπτουν τα παρακάτω ποσοστά εμφάνισης της κάθε μορφής περιβάλλοντος στα εξεταζόμενα περιβαλλοντικά προγράμματα της Δ Αθήνας. ΘΕΜΑ Π.Π.Ε. ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 39 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 45 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ 6 ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ 10 ΣΥΝΟΛΟ 100 Σχήμα 2: Ποσοστό εμφάνισης της κάθε μορφής περιβάλλοντος στα εξεταζόμενα περιβαλλοντικά προγράμματα. Σχήμα 3: Γράφημα παρουσίασης των μορφών περιβάλλοντος που αναλύονται στα ΠΠΕ Από τα 110 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα 61 έχουν τίτλους που παραπέμπουν σε φυσικές επιστήμες (Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείριση απορριμμάτων, Βότανα-Φαρμακευτικά φυτά. Το θαύμα της φύσης 1), τα 16 έχουν τίτλους που συνδέονται με τα αντικείμενα της ιστορίας ή της αρχαιολογίας (Κάστρο: ο τόπος το ορίζει, ο άνθρωπος το χτίζει-το Χελμούτσι, Συνομιλώ με τις οδούς της γειτονιάς μου), τα 3 έχουν τίτλους που αναφέρουν την τέχνη (Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας μέσα από δραστηριότητες τέχνης, Φωτογραφίζοντας τη μαγεία και την υποβάθμιση του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος), τα 11 έχουν τίτλους που συνδέονται με το αντικείμενο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής (Ποια η σχέση του ενεργού πολίτη με την ενέργεια; Ποιος ο ρόλος του ενεργού πολίτη για μια πόλη και ένα πλανήτη χωρίς σκουπίδια;) και 9 έχουν τίτλους που συνδυάζουν φυσικές επιστήμες και ιστορία ή αρχαιολογία. 4

5 Τα 100 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (τα άλλα 10 δεν εξετάζονται, γιατί ο τίτλος τους δεν είναι αρκετός για να τα επεξεργαστούμε περισσότερο) διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες με κριτήριο το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο συνδυάζουν την έννοια του περιβάλλοντος. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 61 ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 16 ΤΕΧΝΗ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 11 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ+ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 9 Σχήμα 4: Γνωστικά αντικείμενα των εξεταζόμενων ΠΠΕ Από τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα προκύπτουν τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής των διακριτών γνωστικών αντικειμένων στα εξεταζόμενα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 61 ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 16 ΤΕΧΝΗ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 11 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ+ΙΣΤΟΡΙΑ- 9 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 100 Σχήμα 5:Ποσοστιαία συμμετοχή των γνωστικών αντικειμένων στα εξεταζόμενα ΠΠΕ Σχήμα 6:Γράφημα με την παρουσίαση γνωστικών αντικειμένων των εξεταζόμενων ΠΠΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μελετώντας τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ Αθήνας που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος , αναδεικνύεται το ενδιαφέρον των μαθητών για το ανθρωπογενές περιβάλλον. Είναι σαφές ότι έχουν αντιληφθεί ότι το περιβάλλον δεν περιορίζεται μόνο στα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά επεκτείνεται και στα συστήματα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Τα τελευταία μάλιστα αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων. Απαρατήρητα δεν περνούν και 5

6 τα 7 που συνδυάζουν φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στο επίπεδο του φυσικού περιβάλλοντος οι μαθητές εξετάζουν τα φυτά, τα βότανα, το νερό (λίμνη, θάλασσα, ρέμα), την ελιά (συνυφασμένη με την ελληνική φύση), το δάσος, τα απορρίμματα, τις περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους, και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στον σχολικό χώρο. Στο επίπεδο του ανθρωπογενούς, οι καστροπολιτείες, η συμβολή φυσικών προϊόντων στην ανάπτυξη κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δομών και η ενεργός πολιτότητα έλκουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Ακόμα, από την ανάλυση των τίτλων προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των θεμάτων που θίγονται προσεγγίζονται με τις γνώσεις των φυσικών επιστημών. Ακολουθεί το πεδίο της ιστορίας-αρχαιολογίας, καθώς εξετάζονται διαχρονικής αξίας ανθρώπινα συστήματα του παρελθόντος, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το φυσικό περιβάλλον που τα γέννησε. Παράλληλα, το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής βοηθά τα παιδιά να μελετήσουν θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η αλήθεια ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι κατά βάση πολιτισμικά και κοινωνικά ζητήματα. Τέλος, η τέχνη φαίνεται να στρατεύεται για να αναδείξει και εκείνη με τα δικά της μέσα τους σύγχρονους περιβαλλοντικούς προβληματισμούς. Από τα προαναφερθέντα γίνεται σαφές ότι η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποβλέπει στη στερέωση μιας επικοινωνίας του μαθητή ενός σχολείου και της τοπικής και παγκόσμιας γειτονιάς του, στην ύπαρξη ενός διεπιστημονικού και διαθεματικού μοντέλου στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην καλλιέργεια αξιών, στάσεων και αντιλήψεων που αντιστοιχούν σε έναν ενεργό και υπεύθυνο πολίτη που σέβεται το παρελθόν, δρα λελογισμένα στο παρόν και υπόσχεται στις επόμενες γενιές ένα ελπιδοφόρο μέλλον. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ανδρεαδάκης, Ν., & Βάμβουκας, Μ. (2005). Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας Σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής. Αθήνα: Ατραπός. Βάμβουκας, Μ. (2000). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία.(στ Έκδοση). Αθήνα: Γρηγόρη. C.I.D.R.E.E. (1999). Across the great Divides: Διεπιστημονική διδασκαλία και μάθηση στο σχολείο της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εργασία μελέτης του Συνδέσμου των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης (Μετάφρ. Ν. Ηλιάδης & Α. Γαλανοπούλου). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Cohen, L., Manion, L., & Morisson, K. (2007). Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Gough, A. (1997). Education and Environment: Policy, Trends and the problems of Marginalisation. Australian Education Review, 39, Huckle, J. (2013). Eco-schooling and sustainability citizenship: exploring issues raised by corporate sponsorship. Available on Κούσουλας, Γ. (2008). Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο e.showfile&rep=file&fil=envifriendly_kousoulasenveduapr.pdf. 6

7 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (χ.χ.). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο Σκαναβή, Κ., Πετρενίτη, Β., & Γιαννακοπούλου, Κ. (2005, 3-6 Φεβρουαρίου). Αφοσίωση Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην 5η Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο Τεχνολογία Περιβάλλοντος HELECO 05. Αθήνα. Σκούλλος, Μ. (2012, 13 Νοεμβρίου). Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΕΑ). Εισήγηση που παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Ανθρωπογενές Περιβάλλον & Αειφόρος Διαχείριση. Αθήνα. Σπυροπούλου, Δ., Αναστασάκη, Α., Δεληγιάννη, Δ., Κούτρα, Χ., & Μπούρας, Σ. (χ.χ.) Καινοτόμα Προγράμματα στην Εκπαίδευση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο erevn/s_197_240.pdf. Sarre, P. (1987). H Κατανόηση του Περιβάλλοντος. Στο Άνθρωπος και περιβάλλον (Μετάφρ. Χ. Ευθυμιάτου), τ.1., Αθήνα: Κουτσούμπος, Sterling, S. (2001). Sustainable education-putting relationship back into education. Available on 5/Stephen%20Stirling%20article.pdf. Τσαμπούκου-Σκαναβή, Κ. (2004). Περιβάλλον και κοινωνία: Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. UNESCO (1980). Environmental Education in the Light of the Tbilisi Conference. Paris: Author. UNESCO (1992). United Nations Conference Environment and Development: Agenda 21. Switzerland: Author. UNESCO (1996). Learning for a sustainable environment: An Agenda for Teacher Education in Asia and the Pacific. Available on UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development. Available on Φλογαΐτη, Ε. (2011). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 7

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- Δρ Ευαγγελίας Αγγελίδου, Βιολόγου, Σχ. Συμβούλου Φυσικών Επιστημών Στοιχεία επικοινωνίας: 22940 75915 & 6932329262 Δ/νση ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:eva8@otnet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Hδη από τη δεκαετία του 90 και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές

Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές Ζωή Τερλιμπάκου 1, Αικατερίνη Σεκρετζή 2 1. 5 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης zterlib@gmail.com 2. 7

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μαρία Κριτσωτάκη 1 & Αθανάσιος Μόγιας 2 1. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση «Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση διατροφής και περιβάλλοντος» Αναστασιάδου Όλγα 1, Γαλάνης Νικόλαος 2, Μανταλιά Παναγιώτα 3 1 Εκπαιδευτικός Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), Νοέμβριος 2014 Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συλλογή αποσπασμάτων από εκδόσεις διεθνών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών, που έχουν διατεθεί στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα