Ρν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο πιαηθόξκαο altab2x.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο πιαηθόξκαο altab2x."

Transcript

1 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 5.0 ΔΘΓΝΠΖ ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΡΔΙΔΡΑΗΑ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2010 Ρν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη ε ρξήζε ηνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο πιαηθόξκαο altab2x. Ρν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη κόλν γηα ηελ έθδνζε ηνπ altab2x πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηνπ παξόληνο.

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΟΘΚΗΠΔΗΠ NEWSLETTERS ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΚΑΓΩΛ ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ NEWSLETTERS ΞΟΝΠΘΖΘΖ...11 ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ...11 ΕΩΛΔΠ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ NEWSLETTERS ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΔΜΑΓΩΓΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ NEWSLETTERS ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΕΩΛΔΠ DOWNLOADABLE ΑΟΣΔΗΑ NEWSLETTERS MULTIMEDIA ΑΟΣΔΗΑ NEWSLETTERS SEO ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ ΓΗΑΓΟΑΦΖ ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΝ MODULE ΠΡΝ PORTAL NEWSLETTERS NEWSLETTERS ΦΝΟΚΑ ΔΓΓΟΑΦΖΠ NEWSLETTERS ΦΝΟΚΑ ΓΗΑΓΟΑΦΖΠ NEWSLETTERS ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ...41 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

3 ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ρν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη ε ρξήζε ηνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην αθνξά ην module Newsletter. Νξηζκέλεο νζόλεο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξόλ έγγξαθν, αλάινγα κε ηα modules πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ πιαηθόξκα θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα δηαρείξηζεο πνπ έρεη ν εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο ζην ζπγθεθξηκέλν module. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

4 1. ΟΘΚΗΠΔΗΠ NEWSLETTERS Πηελ ελόηεηα Οπζκίζεηο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηηο παξακέηξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα επηηπρεκέλε απνζηνιή newsletter. Γηα λα θαζνξίζεη ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο απνζηνιήο ησλ newsletters, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα Newsletters Οπζκίζεηο Newsletters, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 1-1. Πρήκα 1-1 Κε ηελ επηινγή Οπζκίζεηο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 1-2. Πρήκα 1-2 Αθνύ επηιέμεη ην site/ Εώλε γηα ην νπνίν ζέιεη λα θαζνξίζεη ηηο ξπζκίζεηο ησλ newsletters, νδεγείηαη ζε αλάινγε νζόλε κε απηή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

5 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξώλεη ηηο ξπζκίζεηο απνζηνιέα. Ππγθεθξηκέλα ηα πεδία πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη είλαη: Γηαθνκηζηήο Αιιεινγξαθίαο: Ππκπιεξώλεηαη κε ην όλνκα ηνπ Γηαθνκηζηή Αιιεινγξαθίαο. Ξόξηα Γηαθνκηζηή Αιιεινγξαθίαο: Ππκπιεξώλεηαη κε ηελ πόξηα επηθνηλσλίαο ηνπ δηαθνκηζηή. Δάλ δελ ζπκπιεξσζεί ε ηηκή ηνπ πεδίνπ γίλεηαη 25. Απνζηνιέαο: Ππκπιεξώλεηαη κε ην ή κε έλα θηιηθό όλνκα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζαλ απνζηνιέαο ηνπ Newsletter. Όλνκα Σξήζηε: Ππκπιεξώλεηαη κε ην θαηάιιειν όλνκα ρξήζηε (username) όηαλ απαηηείηαη εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζην Γηαθνκηζηή Αιιεινγξαθίαο (SMTP Authentication). Θσδηθόο Σξήζηε: Ππκπιεξώλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν θσδηθό ρξήζηε (password) όηαλ απαηηείηαη εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε ζην Γηαθνκηζηή Αιιεινγξαθίαο (SMTP Authentication). Ρύπνο Απνζηνιήο: Δπηιέγεηαη από ηε ιίζηα έλαο ηύπνο απνζηνιήο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε α) Απνζηνιή έλα πξνο έλα είηε β) Απνζηνιή κε Θνηλνπνίεζε (BCC). Πηελ Απνζηνιή έλα πξνο έλα ην newsletter ζηέιλεηαη ζε θάζε έλα από ηνπο απνδέθηεο μερσξηζηά δειαδή ζηέιλνληαη ηόζα e- mails όζνη είλαη νη απνδέθηεο ζηνπο νπνίνπο ζέιεη ν δηαρεηξηζηήο λα ην ζηείιεη. Πηελ Απνζηνιή κε Θνηλνπνίεζε ζηέιλεηαη έλα πνπ έρεη ζαλ BCC ηα s όισλ ησλ επηζπκεηώλ απνδεθηώλ. Δπεηδή ζηα s ησλ απνδεθηώλ ην newsletter ζα ζηαιζεί κε BCC κέζνδν, νη απνδέθηεο δελ κπνξνύλ λα δνπλ ζε πνηνπο άιινπο ζηάιζεθε ην . Πε πεξίπησζε ν δηαρεηξηζηήο δελ γλσξίδεη ηηο ζσζηέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηύνπ. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

6 Πηε ζπλέρεηα παηώληαο ην εηθνλίδην ηεο Απνζήθεπζεο, νη αιιαγέο απνζεθεύνληαη. Νη ξπζκίζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηήλ ηελ νζόλε είλαη γεληθέο θαη ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο απνζηνιέο ησλ newsletters. Δάλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα ζηείιεη έλα newsletter κε δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ newsletter λα ζπκπιεξώζεη ηα αληίζηνηρα πεδία κε ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεη (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα «Απνζηνιή Newsletter»). ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

7 2. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΚΑΓΩΛ Πηελ ελόηεηα Γηαρείξηζε Νκάδσλ, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη, ελεκεξώζεη θαη λα δηαγξάςεη νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα αλήθνπλ νη απνδέθηεο ησλ newsletters. Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξαθώλ ζηηο Νκάδεο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα Newsletters Νκάδεο, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 2-1. Πρήκα 2-1 Κε ηελ επηινγή Νκάδεο, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 2-2. Πρήκα 2-2 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Ξξνζζήθε Δλεκέξσζε Γηαγξαθή ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

8 2.1. ΞΟΝΠΘΖΘΖ Ζ επηινγή Ξξνζζήθε, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. Πρήκα 2-3 Πηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 2-3 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη ην όλνκα ηεο νκάδαο ζε όζεο γιώζζεο είλαη δηαζέζηκεο από ηελ άδεηα ρξήζεο. Γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ θαξηέια θάζε γιώζζαο, ζα πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο λα ηηθάξεη ην αληίζηνηρν tab ηεο θάζε γιώζζαο. Δθόζνλ θαηαρσξήζεη ην όλνκα ηεο Νκάδαο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη Απνζήθεπζε, από ηε γξακκή εξγαιεηώλ ώζηε λα απνζεθεπηεί ε εγγξαθή θαη λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ όπσο παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ην Πρήκα 2-4. Πρήκα 2-4 Νη εγγξαθέο παξνπζηάδνληαη αλάινγα κε ηε γιώζζα πνπ έρεη επηιέμεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ, δειαδή, είλαη επηιεγκέλα ηα «Διιεληθά», ηόηε ζα εκθαλίδνληαη ζηε ιίζηα ηα νλόκαηα ησλ θαηεγνξηώλ ζηα ειιεληθά. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

9 2.2. ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε κηαο εγγξαθήο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Ρν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. Πε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ Πρήκαηνο 2-5. Πρήκα ΓΗΑΓΟΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ Πρήκαηνο 2-6. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο. Πρήκα 2-6 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

10 3. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΩΛ NEWSLETTERS Πηελ ελόηεηα Θαηεγνξίεο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη, λα ελεκεξώζεη θαη λα δηαγξάςεη θαηεγνξίεο ζε κηα εθ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλήθεη έλα newsletter. Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξαθώλ ζηηο Θαηεγνξίεο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα Newsletters Θαηεγνξίεο Newsletters, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 3-1 Πρήκα 3-1 Κε ηελ επηινγή Θαηεγνξίεο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 3-2. Πρήκα 3-2 Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Ξξνζζήθε Δλεκέξσζε Γηαγξαθή ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

11 3.1. ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Ζ επηινγή Ξξνζζήθε, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. Πρήκα 3-3 Πηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 3-3 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο ζε όζεο γιώζζεο είλαη δηαζέζηκεο από ηελ άδεηα ρξήζεο. Γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηελ θαξηέια θάζε γιώζζαο, ζα πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο λα ηηθάξεη ην αληίζηνηρν tab ηεο θάζε γιώζζαο. ΕΩΛΔΠ Πην tab Εώλεο εκθαλίδνληαη νη δώλεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα αληίζηνηρα sites. O δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα ηηθάξεη κηα ή πεξηζζόηεξεο δώλεο δεκνζίεπζεο ηεο εγγξαθήο. Πρήκα 3-4 Αθνύ θαηαρσξήζεη ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη Απνζήθεπζε, από ηε γξακκή εξγαιείσλ ώζηε λα απνζεθεπηεί ε εγγξαθή θαη λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ. Αλ κηα ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

12 εγγξαθή δελ «ζπλδεζεί» κε κηα δώλε, ηόηε ε εγγξαθή δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ παξά κόλν εθόζνλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 3-5 Πρήκα ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε κηαο εγγξαθήο, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Ρν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. Πε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ Πρήκαηνο 3-6. Πρήκα ΓΗΑΓΟΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο κηαο ήδε θαηαρσξεκέλεο εγγξαθήο νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ Πρήκαηνο 3-7. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ ρξήζηε νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Πε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπλδεζεί newsletters κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πνπ πξόθεηηαη λα δηαγξαθεί, ηόηε ζα πξέπεη πξώηα λα απνζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο ηα αληίζηνηρα newsletters από ηελ Θαηεγνξία. Γηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξέζεη λα ηελ δηαγξάςεη. Πρήκα 3-7 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

13 4. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ NEWSLETTERS Πηελ ελόηεηα Απνδέθηεο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη, λα ελεκεξώζεη θαη λα δηαγξάςεη απνδέθηεο θαζώο θαη λα δηελεξγήζεη ειέγρνπο γηα ηελ εγθπξόηεηα ησλ θαηαρσξεκέλσλ s. Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξαθώλ ζηνπο Απνδέθηεο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα Newsletters Απνδέθηεο Newsletters, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4-1. Κε ηελ επηινγή Απνδέθηεο Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζε νζόλε παξόκνηα κε απηήλ ηνπ Πρήκαηνο 4-2. Πρήκα 4-1 Πρήκα 4-2 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

14 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ Πε απηήλ ηελ νζόλε, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηνπο απνδέθηεο κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Sites/ Εώλε: Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην Site/ Εώλε όπνπ είλαη δεκνζηεπκέλνη νη απνδέθηεο. Δάλ δελ επηιέμεη θάπνην site/ δώλε εκθαλίδνληαη όινη νη απνδέθηεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην module newsletter. Γιώζζα: Δπηιέγεη ηε γιώζζα γηα ηελ νπνία ζέιεη λα αλαδεηήζεη ηνπο δεκνζηεπκέλνπο απνδέθηεο (έλαο απνδέθηεο κπνξεί λα είλαη ζε κία ή παξαπάλσ γιώζζεο δεκνζηεπκέλνο θαη αλάινγα κε ηηο γιώζζεο ζηηο νπνίεο είλαη δεκνζηεπκέλνο κπνξεί λα ιάβεη ηα newsletters πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηέο ηηο γιώζζεο). Νκάδεο: Δπηιέγεη κηα νκάδα γηα λα αλαδεηήζεη ηνπο απνδέθηεο πνπ είλαη δεκνζηεπκέλνη ζε απηήλ ηελ νκάδα. Δάλ δελ επηιέμεη θάπνηα νκάδα, εκθαλίδνληαη νη απνδέθηεο όισλ ησλ νκάδσλ. Έιεγρνο: Κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πεδίνπ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εθηειέζεη ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: o Δκθάληζε απνδεθηώλ κε έγθπξα Δκθαλίδνληαη νη απνδέθηεο ησλ νπνίσλ ηα e- o o mail είλαη έγθπξα δειαδή είλαη ηεο κνξθήο ρσξίο θελά θιπ. Γειαδή ε νλνκαηνινγία ηνπο αθνινπζεί ηνπο γεληθνύο θαλόλεο νλνκαζίαο ησλ s. Δκθάληζε απνδεθηώλ κε κε έγθπξα Δκθαλίδνληαη νη απνδέθηεο ησλ νπνίσλ ηα δελ είλαη έγθπξα. Γηα παξάδεηγκα πεξηέρνπλ θελά θιπ. νπόηε ε απνζηνιή ελόο newsletter ζε απηνύο δελ είλαη δπλαηή. Δκθάληζε κε επηβεβαησκέλσλ απνδεθηώλ: Δκθαλίδνληαη νη απνδέθηεο ησλ νπνίσλ ην δελ είλαη επηβεβαησκέλν. Θαηά ηε δηάξθεηα εγγξαθήο ελόο επηζθέπηε ηνπ site ζην newsletter ζηέιλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα έλα ζηνλ ελ δπλάκεη απνδέθηε όπνπ πεξηέρεηαη έλαο ζύλδεζκνο κε ζθνπό λα επηβεβαηώζεη ηελ εγγξαθή ηνπ. Κόιηο ν ελ δπλάκεη απνδέθηεο παηήζεη ηνλ ζύλδεζκν ηόηε επηβεβαηώλεηαη ην ηνπ θαη κπνξεί λα δέρεηαη ηα newsletters πνπ ζηέιλνληαη ζηελ Νκάδα Portal Group όπνπ εγγξάθνληαη όινη όζνη γξάθνληαη ζην newsletter κέζα από ην site. Αλαδήηεζε κε Ρέινο ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη έλαλ απνδέθηε πιεθηξνινγώληαο ην ηνπ ζε απηό ην πεδίν. Αθνύ θαζνξίζεη ν δηαρεηξηζηήο ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο, παηώληαο ην εηθνλίδην «Αλαδήηεζε», εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε όινπο ηνπο απνδέθηεο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα. ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Ξξνζζήθε Δλεκέξσζε Γηαγξαθή ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

15 4.1. ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Ζ επηινγή Ξξνζζήθε, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. Πρήκα 4-3 Πε απηήλ ηελ νζόλε ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα παξαθάησ πεδία: , Όλνκα, Δπώλπκν, Γηεύζπλζε: Πε απηά ηα πεδία δειώλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ απνδέθηε. Ρα γεληθά ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ελόο απνδέθηε κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ από απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 4-3 αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ δηαρεηξηζηή θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ ALTANET. Νκάδα Απνδέθηε: Ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεη ηνλ απνδέθηε ζε κία Νκάδα από ηε ιίζηα (γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νκάδσλ, αλαηξέμηε ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα). Πε θάζε νκάδα, έλα κπνξεί λα ππάξρεη ζαλ εγγξαθή κόλν κηα θνξά αιιά έλα κπνξεί λα αλήθεη ζε πεξηζζόηεξεο από κία νκάδεο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

16 Δπηινγή Site-Locale-Γιώζζαο: Δδώ ν δηαρεηξηζηήο ζπλδέεη ηνλ απνδέθηε ζε Site-Locale-Γιώζζα ώζηε λα ιακβάλεη Newsletters γηα ηηο δώλεο ζηηο νπνίεο είλαη δεκνζηεπκέλνο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Πρήκα 4-3, νη γξακκέο θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ην site/ local (εδώ ππάξρεη έλα κόλν local, ην Άιηαλεη Γηεζλέο) θαη νη ζηήιεο αλάινγα κε ηηο γιώζζεο. Ρηθάξνληαο ην θνπηάθη δίπια ζηα πεδία Δγγξαθή θαη Γεκνζίεπζε ν δηαρεηξηζηήο δεκνζηεύεη ηνλ απνδέθηε ζην αληίζηνηρν site/local θαη ηε γιώζζα. Όηαλ έλαο επηζθέπηεο ηνπ site εγγξάθεηαη ζην newsletter από ην site, ηόηε δεκηνπξγείηαη απηόκαηα ζηελ ελόηεηα «Απνδέθηεο Newsletters», κηα εγγξαθή ζηελ νκάδα Portal Group κε ηα ζηνηρεία πνπ δήισζε ν ελ δπλάκεη απνδέθηεο, ρσξίο όκσο λα είλαη ηηθαξηζκέλν ην θνπηάθη Γεκνζίεπζε. Κόλν εάλ επηβεβαηώζεη ηελ εγγξαθή ηνπ ζην newsletter, νινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ηηθάξεηαη απηόκαηα ην πεδίν ηεο Γεκνζίεπζεο ζην αληίζηνηρν site/ local θαη γιώζζα θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ιάβεη newsletter. Ζ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο γίλεηαη κε ην πάηεκα ηνπ ζρεηηθνύ ζπλδέζκνπ ν νπνίνο ζηέιλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα ζην πνπ δήισζε ν ελ δπλάκεη απνδέθηεο. Ξαξαηεξήζεηο: Γηα λα ιάβεη έλαο απνδέθηεο έλα newsletter πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν ζηελ αγγιηθή έθδνζε ηνπ site ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηα πεδία Δγγξαθή θαη Γεκνζίεπζε ζηε ζηήιε Αγγιηθά ηνπ Πρήκαηνο 4-3. Αληίζηνηρα ηζρύεη θαη γηα ηε ιήςε newsletters πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα Διιεληθά. Δπηιέγνληαο Απνζήθεπζε από ηε γξακκή εξγαιείσλ, θαηαρσξείηαη ε εγγξαθή κε επηηπρία θαη ν δηαρεηξηζηήο επηζηξέθεη ζηελ ιίζηα ησλ εγγξαθώλ κε ηνπο απνδέθηεο όπσο παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ζην Πρήκα 4-2. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

17 4.2. ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε ελόο απνδέθηε, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηεο αληίζηνηρεο εγγξαθήο, ε νπνία πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Ρν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. Πε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ Πρήκαηνο 4-4. Πρήκα ΓΗΑΓΟΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο ελόο ήδε θαηαρσξεκέλνπ απνδέθηε νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ Πρήκαηνο 4-5. Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ δηαρεηξηζηή νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηεο επηιεγκέλεο εγγξαθήο. Πρήκα 4-5 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

18 5. ΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ Κε ηνλ Ππγρξνληζκό, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εηζάγεη απνδέθηεο από αξρεία excel ζηελ ελόηεηα «Απνδέθηεο Newsletters» θαη λα εμάγεη ηα δεδνκέλα ησλ απνδεθηώλ ζε αξρεία excel. Γηα λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο ζπγρξνληζκνύ, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα Newsletters Ππγρξνληζκόο, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 5-1. Πρήκα 5-1 Κε ηελ επηινγή Ππγρξνληζκόο, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 5-2 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ απνδεθηώλ ζην altab2x. Πρήκα 5-2 Αξρηθά ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ ηύπν ηνπ Ππγρξνληζκνύ πνπ κπνξεί λα είλαη: Δηζαγσγή: Κε απηήλ ηελ επηινγή ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη δεδνκέλα/απνδέθηεο ζην altab2x από αξρεία excel ή Δμαγσγή: Κε απηήλ ηελ επηινγή ν δηαρεηξηζηήο εμάγεη δεδνκέλα/απνδέθηεο από ην altab2x ζε αξρεία excel. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

19 5.1. ΔΗΠΑΓΩΓΖ Όηαλ γίλεηαη εηζαγσγή, ηα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ απεηθνλίδνληαη ζην Πρήκα 5-2 θαη είλαη ηα αθόινπζα: Αξρείν: Κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ Browse, αλνίγεη έλα λέν παξάζπξν όπνπ ν δηαρεηξηζηήο βξίζθεη πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ηνπηθά ζηνλ Ζ/ ηνπ, ην αξρείν excel κε ηα δεδνκέλα ησλ απνδεθηώλ πνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη ζην altab2x. Ξξνζνρή: Ρν αξρείν excel πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα δνκή (ζηήιεο θαη ζεηξά ζηειώλ) όπσο είλαη ε ζεηξά ησλ πεδίσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ απνδεθηώλ. Ν πην εύθνινο ηξόπνο γηα απνθπγή ιαζώλ ζηελ δνκή ηνπ αξρείνπ excel είλαη, λα εμάγεη ν δηαρεηξηζηήο ζαλ πξόηππν ηα δεδνκέλα από κηα νκάδα απνδεθηώλ, θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηό ην αξρείν excel γηα λα ην γεκίδεη κε ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεη λα εηζάγεη. (Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εμαγσγή δεδνκέλσλ, αλαηξέμηε ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα). Νκάδα Απνδεθηώλ: Πε απηό ην πεδίν, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ηε ιίζηα κηα από ηηο ήδε ππάξρνπζεο νκάδεο ζηελ νπνία ζα πξνζηεζνύλ νη απνδέθηεο. (Γηα λα πξνζζέζεη ηνπο απνδέθηεο ζε κηα θαηλνύξηα νκάδα, ζα πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο λα ηελ έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ζηελ ελόηεηα «Γηαρείξηζε Νκάδσλ»). Θαζαξηζκόο απνδεθηώλ: Απηό ην πεδίν ηζεθάξεηαη, κόλν όηαλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ απνδεθηώλ, λα δηαγξαθνύλ νη ήδε ππάξρνληεο απνδέθηεο από ηελ επηιεγκέλε νκάδα. Sites/ Εώλε / Γιώζζα: Δδώ ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ζε πνην site/ δώλε θαη ζε πνηα γιώζζα ζα πξνζηεζνύλ νη απνδέθηεο. Θα πξέπεη ε νκάδα απνδεθηώλ πνπ έρεη επηιέμεη ν δηαρεηξηζηήο πξνεγνπκέλσο λα είλαη δεκνζηεπκέλε ζηε γιώζζα πνπ ζα επηιέμεη ζε απηό ην πεδίν. Πηε ζπλέρεηα παηώληαο ην εηθνλίδην «Δθηέιεζε», εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα ησλ απνδεθηώλ από ην excel ζηελ αληίζηνηρε νκάδα. Κόιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, εκθαλίδεηαη είηε κήλπκα ζθάικαηνο όηαλ δελ κπόξεζε λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε εηζαγσγή ή όηαλ είλαη επηηπρεκέλε εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εγγξαθώλ πνπ πεξάζηεθαλ από ην excel θαη νη εγγξαθέο πνπ ελεκεξώζεθαλ. Έλα ηππηθό παξάδεηγκα απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

20 Πρήκα 5-3 Ξξνζνρή: Πε κηα νκάδα, έλα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθό. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ κπνξνύλ λα ππάξρνπλ 2 απνδέθηεο ζε κηα νκάδα κε ην ίδην . Θαηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ, εάλ έλα δελ ππάξρεη ζηελ νκάδα, ηόηε ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί κηα θαηλνύξηα εγγξαθή κε ηα ζηνηρεία ηνπ απνδέθηε. Δάλ ην ππάξρεη ήδε ζηελ νκάδα, ηόηε απηή ε εγγξαθή ελεκεξώλεηαη κε ηα θαηλνύξηα δεδνκέλα από ην excel πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν . ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

21 5.2. ΔΜΑΓΩΓΖ Δπηιέγνληαο ζαλ ηύπν ζπγρξνληζκνύ ηελ Δμαγσγή, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ παξαθάησ νζόλε: Πρήκα 5-4 Πε απηήλ ηελ νζόλε, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην αληίζηνηρν πεδίν ηελ νκάδα απνδεθηώλ, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο ζέιεη λα εμάγεη θαη ην site/δώλε θαη γιώζζα όπνπ είλαη δεκνζηεπκέλνη νη απνδέθηεο ηεο νκάδαο. Ξαηώληαο ην εηθνλίδην «Δθηέιεζε» εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν γηα λα θαηεβάζεη ζηνλ Ζ/ ηνπ, ην αξρείν excel κε ηα επηζπκεηά δεδνκέλα όπσο απεηθνλίδεη θαη ην Πρήκα 5-5. Πρήκα 5-5 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

22 6. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ NEWSLETTERS Πηελ ελόηεηα Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πξνζζέζεη newsletters, λα ηα ελεκεξώζεη, λα ηα δηαγξάςεη, λα ηα απνζηείιεη ζε επηιεγκέλνπο απνδέθηεο θαη λα δεη ην ηζηνξηθό ησλ απνζηνιώλ. Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ εγγξαθώλ ζηελ ελόηεηα Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη από ην κελνύ Modules, ηελ ελόηεηα Newsletters Γηαρείξηζε Newsletters, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 6-1. Πρήκα 6-1 Κε ηελ επηινγή Γηαρείξηζε Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 6-2. ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ Πρήκα 6-2 Πε απηήλ ηελ νζόλε, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα newsletters κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Γιώζζα: Δπηιέγεη ηε γιώζζα ζηελ νπνία ζέιεη λα αλαδεηήζεη ηα newsletters (γηα έλα newsletter ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα θαηαρσξίζεη πεξηερόκελν ζε κηα ή παξαπάλσ γιώζζεο αλάινγα κε ην πόζεο γιώζζεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ πιαηθόξκα altab2x). Sites/ Εώλε: Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην Site/ Εώλε όπνπ είλαη δεκνζηεπκέλα ηα newsletters. Δάλ έλα newsletter δελ είλαη δεκνζηεπκέλν ζε θαλέλα site/ δώλε ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ζηε ιίζηα κε ηα newsletters κόλν εάλ ζε απηό ην πεδίν ν δηαρεηξηζηήο επηιέμεη ηελ ηηκή «Δπηινγή». Από, Έσο: Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζέιεη λα αλαδεηήζεη ηελ εκεξνκελία θαηαρώξηζεο ησλ newsletters. Θαηεγνξία: Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ θαηεγνξία όπνπ αλήθεη έλα newsletter. Δάλ δελ επηιέμεη θακηά θαηεγνξία ηόηε εκθαλίδνληαη όια ηα newsletters πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην module. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

23 Αθνύ θαζνξίζεη ν δηαρεηξηζηήο ηα θξηηήξηα ηεο αλαδήηεζεο, παηώληαο ην εηθνλίδην «Αλαδήηεζε», εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε όια ηα newsletters πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα. ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ Από ηελ γξακκή εξγαιείσλ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: Ξξνζζήθε Δλεκέξσζε Γηαγξαθή Ηζηνξηθό Απνζηνιή ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

24 6.1. ΞΟΝΠΘΖΘΖ ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Ζ επηινγή Ξξνζζήθε, νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. Πρήκα 6-3 Πηελ νζόλε ηνπ Πρήκαηνο 6-3 ν δηαρεηξηζηήο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηα κε πνιπγισζζηθά ζηνηρεία. Απηά είλαη: Ζκεξνκελία Γηα ηελ επηινγή ηεο εκεξνκελίαο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην εηθνλίδην, πνπ βξίζθεηαη δεμηά από ην θνπηί εηζαγσγήο ηεο εκεξνκελίαο, έηζη ώζηε λα εκθαληζηεί ην εκεξνιόγην (Πρήκα 6-4). ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

25 Πηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία. Ρα δηπιά βέιε επάλσ αξηζηεξά θαη δεμηά, κεηαθέξνπλ ην εκεξνιόγην έλα έηνο πξηλ ή έλα έηνο κεηά, αληίζηνηρα, από ην επηιεγκέλν. Ρα κνλά βέιε επάλσ αξηζηεξά θαη δεμηά, κεηαθέξνπλ ην εκεξνιόγην έλα κήλα πξηλ ή έλα κήλα κεηά, αληίζηνηρα, από ηνλ επηιεγκέλν. Πε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο επηινγήο, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην clear. Ρν εκεξνιόγην θιείλεη κε ην πάηεκα ηνπ X επάλσ δεμηά. Πρήκα 6-4 Θαηεγνξία Από ηε ιίζηα ησλ θαηεγνξηώλ, ν δηαρεηξηζηήο ζπλδέεη ην Newsletter κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Δάλ δελ αλήθεη ζε θάπνηα θαηεγνξία, επηιέγεη ηελ ηηκή «Δπηινγή». Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη πνιπγισζζηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο θαηαρσξνύληαη γηα θάζε γιώζζα μερσξηζηά (ε γιώζζα ελεξγνπνηείηαη ηηθάξνληαο ην θνπηί ζην tab ηεο γιώζζαο). Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη νη: Ρίηινο: (απιό θείκελν) Ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ηνλ ηίηιν ηνπ Newsletter. Πηνλ ηίηιν δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζύκβνια ( ) θαη ( ) θαζώο ην θείκελν πνπ αθνινπζεί κεηά από απηά «θόβεηαη» θαη δελ εκθαλίδεηαη. Ξεξηερόκελν: (δηακνξθσκέλν θείκελν HTML κε ρξήζε ηνπ ACE, βιέπε «ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ (CMS)» ηεο πιαηθόξκαο altab2x). Δδώ ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ην πεξηερόκελν ηνπ Newsletter αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο θαη θαλόλεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην πξναλαθεξζέλ εγρεηξίδην. Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη πξνζνρήο είλαη ε εηζαγσγή εηθόλσλ γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο λα εηζάγεη νιόθιεξν ην path θαη όρη ην ζρεηηθό. Γειαδή θαηά ηελ εηζαγσγή εηθόλσλ από ηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο (Πρήκα 6-5), αξρηθά ν δηαρεηξηζηήο παηάεη ην εηθνλίδην «Δμεξεύλεζε δηαθνκηζηή», βξίζθεη ηελ εηθόλα ζηνπο ςεθηαθνύο πόξνπο θαη πεξληέηαη απηόκαηα ζην πεδίν URL ην ζρεηηθό path. Πηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγεί πξηλ από ην ζρεηηθό path ην url ηνπ site. Πην παξάδεηγκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ην ζρεηηθό path πνπ πεξληέηαη απηόκαηα μεθηλάεη κεηά ην /inst/altanet/gallery/images/ θαη ην ιεθηηθό πνπ πιεθηξνιόγεζε ν δηαρεηξηζηήο είλαη ην: ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

26 Πρήκα 6-5 Ξαξόκνηα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε εηζαγσγή ζπλδέζκσλ ζε εζσηεξηθέο ζειίδεο ηνπ site. Γειαδή αξρηθά ν δηαρεηξηζηήο παηάεη ην εηθνλίδην «Internal Link», βξίζθεη ηελ επηζπκεηή ζειίδα ζηελ νπνία ζέιεη λα νδεγεί ν ζύλδεζκνο θαη πεξληέηαη απηόκαηα ζην πεδίν URL ην ζρεηηθό path. Πηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγεί πξηλ από ην ζρεηηθό path ην url ηνπ site. Πην ηέινο επηιέγεη ζην πεδίν «Ρύπνο ζπλδέζκνπ (Link)» ηελ ηηκή URL θαη ζην πεδίν «Ξξσηόθνιιν» ηελ ηηκή Πην παξάδεηγκα πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ην ζρεηηθό path πνπ πεξληέηαη απηόκαηα όηαλ πξόθεηηαη γηα εζσηεξηθό link, μεθηλάεη κεηά ην default.aspx?page=43 θαη ην ιεθηηθό πνπ πιεθηξνιόγεζε ν δηαρεηξηζηήο είλαη ην: ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

27 Πρήκα 6-6 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

28 ΕΩΛΔΠ Πην tab Εώλεο γίλεηαη εκθάληζε ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα αληίζηνηρα sites. O δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα ή πεξηζζόηεξεο δώλεο δεκνζίεπζεο ηεο εγγξαθήο newsletter. Πρήκα 6-7 Αλ κηα εγγξαθή δελ «ζπλδεζεί» κε κηα δώλε, ηόηε ε εγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ newsletter δελ ζα θαίλεηαη ζηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ παξά κόλν εθόζνλ δελ επηιεγεί θακηά δώλε ζηελ αλαδήηεζε όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 6-8. Πρήκα DOWNLOADABLE ΑΟΣΔΗΑ NEWSLETTERS Πην tab Downloadable Αξρεία Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεη ζπλνδεπηηθά αξρεία ζηελ εγγξαθή ηνπ newsletter. Πρήκα 6-9 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

29 Κε ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν γηα ηελ επηινγή ηνπ downloadable αξρείνπ όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα Δδώ εκθαλίδνληαη όιεο νη εγγξαθέο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ν δηαρεηξηζηήο ζηελ ελόηεηα Download Center -> Γηαρείξηζε Download Center. Πρήκα 6-10 Δθόζνλ ην αξρείν ππάξρεη, ν δηαρεηξηζηήο ηηθάξεη ην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ ηίηιν ηνπ αξρείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παηάεη ην εηθνλίδην «Δπηινγή». Ρν όλνκα ηνπ αξρείνπ πιένλ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν κε ηίηιν «Έρεηε Δπηιέμεη». Κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ Θαηαρώξεζε ην λέν παξάζπξν θιείλεη απηόκαηα θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ πιένλ εκθαλίδεηαη ζηελ θαξηέια Downloadable Αξρεία Newsletters όπσο θαίλεηαη θαη Πρήκα Ρν εηθνλίδην «Γηαγξαθή Δπηιεγκέλσλ» (Πρήκα 6-10) βγάδεη από ην πεδίν «Έρεηε Δπηιέμεη» ην αξρείν πνπ δελ ζέιεη ηειηθά λα ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο. Δάλ ην αξρείν δελ ππάξρεη, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγνληαο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ην πξνζζέζεη. (Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζην Δγρεηξίδην Σξήζεο ηνπ module ''Download Center''). Πρήκα 6-11 Δάλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα απνζπλδέζεη θάπνην αξρείν από ην newsletter, επηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηεο δηαγξαθήο (Πρήκα 6-11), ην αξρείν απνζπλδέεηαη από ην newsletter. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

30 MULTIMEDIA ΑΟΣΔΗΑ NEWSLETTERS Πην tab Multimedia Αξρεία Newsletters, ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεη ζπλνδεπηηθά αξρεία Multimedia (ήρν, εηθόλα θιπ.) ζηελ εγγξαθή ηνπ newsletter. Πρήκα 6-12 Κε ηελ επηινγή ηνπ εηθνληδίνπ εκθαλίδεηαη έλα λέν παξάζπξν γηα ηελ επηινγή ηνπ multimedia αξρείνπ όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα Δδώ εκθαλίδνληαη όιεο νη εγγξαθέο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ν δηαρεηξηζηήο ζηελ ελόηεηα Media Center -> Γηαρείξηζε Media Center. Πρήκα 6-13 Δθόζνλ ην αξρείν ππάξρεη, ν δηαρεηξηζηήο ηηθάξεη ην θνπηάθη πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηνλ ηίηιν ηνπ αξρείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα παηάεη ην εηθνλίδην «Δπηινγή». Ρν όλνκα ηνπ αξρείνπ πιένλ εκθαλίδεηαη ζην πεδίν κε ηίηιν «Έρεηε Δπηιέμεη». Κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ «Θαηαρώξεζε» ην λέν παξάζπξν θιείλεη απηόκαηα θαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ πιένλ εκθαλίδεηαη ζηελ θαξηέια Multimedia Αξρεία Newsletters. Ρν εηθνλίδην «Γηαγξαθή Δπηιεγκέλσλ» (Πρήκα 6-13) βγάδεη από ην πεδίν «Έρεηε Δπηιέμεη» ην αξρείν πνπ δελ ζέιεη ηειηθά λα ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο. Ζ δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε απηή ησλ downloadable αξρείσλ. Δάλ ην αξρείν δελ ππάξρεη, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγνληαο (Πρήκα 6-13) έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ην πξνζζέζεη. (Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζην Δγρεηξίδην Σξήζεο ηνπ module Media Center ). ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

31 SEO Πην tab SEO (Search Engine Optimization), ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δειώζεη θάπνηεο ιέμεηο θιεηδηά θαζώο θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ newsletter κε ζθνπό ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηάηαμεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (πρ google). Πρήκα 6-14 Ρα πεδία πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη: Ρίηινο: (απιό θείκελν) Ν δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ηνλ ηίηιν ηνπ Newsletter. Πηνλ ηίηιν δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ζύκβνια ( ) θαη ( ). Ν ηίηινο κπνξεί λα είλαη ίδηνο ή δηαθνξεηηθόο κε απηόλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ζην tab Γεληθά Πηνηρεία. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθόο ππεξηζρύεη ν ηίηινο ζην tab SEO ελώ εάλ δελ ζπκπιεξσζεί ηόηε ηζρύεη ν ηίηινο από ην tab Γεληθά Πηνηρεία. Θιεηδηά meta: Ν δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί ιέμεηο θιεηδηά πνπ πεξηγξάθνπλ ην newsletter. Ξεξηγξαθή meta: Ν δηαρεηξηζηήο πιεθηξνινγεί κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ newsletter. Ξαξαηήξεζε: Ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξώλεη ηα πεδία ζηελ θαξηέια ηεο γιώζζαο ζηελ νπνία θαηαρσξήζεθε ην newsletter (ε γιώζζα ελεξγνπνηείηαη, ηηθάξνληαο ην θνπηάθη ζην tab ηεο γιώζζαο). Κπνξεί λα θαηαρσξήζεη δεδνκέλα ζε όιεο ηηο γιώζζεο όπνπ «πεξάζηεθε» ην newsletter. Δθόζνλ νινθιεξώζεη ηελ θαηαρώξεζε ηνπ πεξηερόκελνπ ηεο εγγξαθήο ηνπ newsletter, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη Απνζήθεπζε, από ηε γξακκή εξγαιείσλ ώζηε λα νινθιεξσζεί ε θαηαρώξεζε κε επηηπρία θαη λα επηζηξέςεη ζηελ νζόλε κε ηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ ησλ newsletter όπσο παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ην Πρήκα ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

32 Πρήκα ΔΛΖΚΔΟΩΠΖ Γηα ηελ ελεκέξσζε ελόο newsletter, είλαη απαξαίηεην ην «καξθάξηζκα» ηνπ newsletter, πνπ πξόθεηηαη λα ελεκεξσζεί. Ρν καξθάξηζκα επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ηνπ radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από θάζε εγγξαθή. Πε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη ην καξθάξηζκα, ην ζύζηεκα πξνεηδνπνηεί ηνλ δηαρεηξηζηή κε ην πιαίζην δηαιόγνπ ηνπ Πρήκαηνο Πρήκα ΓΗΑΓΟΑΦΖ Ζ επηινγή δηαγξαθήο ελόο ήδε θαηαρσξεκέλνπ newsletter νδεγεί ζην πιαίζην δηαιόγνπ επηβεβαίσζεο ηεο δηαγξαθήο ηνπ Πρήκαηνο Κε ηελ επηβεβαίσζε από ηνλ δηαρεηξηζηή νινθιεξώλεηαη ε δηαγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ newsletter. Πρήκα 6-17 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

33 6.4. ΑΞΝΠΡΝΙΖ Γηα ηελ απνζηνιή ελόο newsletter, ν δηαρεηξηζηήο καξθάξεη ην επηζπκεηό newsletter επηιέγνληαο ην radio button πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν αξηζηεξά από ηελ εγγξαθή θαη επηιέγεη από ηε γξακκή εξγαιείσλ Απνζηνιή. Ζ επηινγή Απνζηνιή νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. Πρήκα 6-18 Πε απηήλ ηελ νζόλε ν δηαρεηξηζηήο ζπκπιεξώλεη ηηο ξπζκίζεηο απνζηνιέα κόλν όηαλ ζέιεη ε απνζηνιή λα γίλεη κε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία από απηά πνπ έρνπλ ήδε ζπκπιεξσζεί ζηηο ξπζκίζεηο Newsletter. Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πεδίσλ αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα «Οπζκίζεηο Newsletter». ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

34 Πηελ ζπλέρεηα ν δηαρεηξηζηήο ηηθάξεη ηα sites/δώλεο θαη ηηο γιώζζεο όπνπ είλαη δεκνζηεπκέλνη νη απνδέθηεο ζηνπο νπνίνπο ζέιεη λα ζηείιεη ην newsletter. Δπίζεο ηηθάξεη ηηο νκάδεο ζηηο όπνηεο αλήθνπλ νη επηζπκεηνί απνδέθηεο. Αλ έρεη ζπλδέζεη ζπλνδεπηηθά αξρεία κε ην newsletter, ηηθάξεη ηελ Δπηζύλαςε Downloadable Αξρείσλ θαη/ή ηελ Δπηζύλαςε Multimedia Αξρείσλ. Δπηιέγνληαο από ηελ γξακκή εξγαιείσλ ην εηθνλίδην Απνζηνιή, ην newsletter ζηέιλεηαη ζηνπο απνδέθηεο πνπ πιεξνύλ ηηο επηινγέο πνπ έθαλε ν δηαρεηξηζηήο. Αλάινγα κε ην εάλ ε απνζηνιή ήηαλ επηηπρήο, βγαίλεη έλα από ηα παξαθάησ κελύκαηα: Δπηηπρήο απνζηνιή: Ρν newsletter ζηάιζεθε επηηπρώο ζε όινπο ηνπο απνδέθηεο πνπ επηιέρζεθαλ. Απνηπρεκέλε απνζηνιή: Ρν newsletter δελ ζηάιζεθε ζε θαλέλαλ απνδέθηε θαη Κεξηθώο επηηπρεκέλε: Ρν newsletter ζηάιζεθε ζε νξηζκέλνπο θαη όρη ζε όινπο ηνπο απνδέθηεο πνπ επηιέρζεθαλ. Ρα αλαιπηηθά κελύκαηα ζθάικαηνο πνπ πιεξνθνξνύλ ηνλ δηαρεηξηζηή γηα ηα αίηηα ηεο απνηπρεκέλεο απνζηνιήο, εκθαλίδνληαη ζηελ ελόηεηα «Ηζηνξηθό» πνπ αλαιύεηαη παξαθάησ. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

35 6.5. ΗΠΡΝΟΗΘΝ Γηα λα δεη ν δηαρεηξηζηήο ην Ηζηνξηθό ηεο απνζηνιήο ελόο newsletter, καξθάξεη ην newsletter πνπ επηζπκεί θαη επηιέγεη από ηε γξακκή εξγαιείσλ Ηζηνξηθό. Ζ επηινγή Ηζηνξηθό νδεγεί ηνλ δηαρεηξηζηή ζηελ νζόλε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί. Πρήκα 6-19 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηηο απνζηνιέο κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Απνζηνιή: Δπηιέγεη εάλ ζέιεη λα δεη όιεο ηηο απνζηνιέο ηνπ newsletter, κόλν ηηο επηηπρεκέλεο, ηηο απνηπρεκέλεο ή ηηο κεξηθώο επηηπρεκέλεο. Γιώζζα: Δπηιέγεη ηε γιώζζα ζηελ νπνία ζέιεη λα αλαδεηήζεη ηηο απνζηνιέο ηνπ newsletter. Sites/ Εώλε: Δπηιέγεη ην site/ δώλε ζην νπνίν έγηλε ε απνζηνιή. Από Έσο: Δπηιέγεη έλα εύξνο εκεξνκεληώλ κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνζηνιή. Πηε ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο, ν δηαρεηξηζηήο πιεξνθνξείηαη γηα θάζε απνζηνιή ηνπ newsletter γηα ην πόηε πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε πνηα γιώζζα θαη site/ δώλε, ζε πνηεο νκάδεο απνδεθηώλ ζηάιζεθε, εάλ ήηαλ επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε ελώ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο βιέπεη θαη ηελ αλαθνξά ζθάικαηνο. Καξθάξνληαο κηα απνζηνιή θαη επηιέγνληαο από ηε γξακκή εξγαιείσλ ην εηθνλίδην Ξξνεπηζθόπεζε, ν δηαρεηξηζηήο νδεγείηαη ζε νζόλε παξόκνηα κε απηή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

36 Πρήκα 6-20 Πηελ πξνεπηζθόπεζε ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεη επηπιένλ πεδία κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπ newsletter πνπ είλαη ηα εμήο: Δπηζύλαςε Downloadable Αξρείσλ: Αλάινγα κε ην αλ ζηάιζεθαλ downloadable αξρεία ε ηηκή ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα είλαη Λαη ή Όρη. Δπηζύλαςε Multimedia Αξρείσλ: Αλάινγα κε ην αλ ζηάιζεθαλ multimedia αξρεία ε ηηκή ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα είλαη Λαη ή Όρη. Σξήζηεο: Δκθαλίδεηαη ην όλνκα ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο έζηεηιε ην newsletter. Γηαθνκηζηήο Αιιεινγξαθίαο: Δκθαλίδεηαη ν δηαθνκηζηήο αιιεινγξαθίαο. Απνζηνιέαο: Δκθαλίδεηαη ην ή ην θηιηθό όλνκα πνπ όξηζε ν δηαρεηξηζηήο ζαλ απνζηνιέαο ηνπ Newsletter. Ρύπνο απνζηνιήο: Δκθαλίδεηαη ν ηύπνο ηεο απνζηνιήο πνπ επηιέρζεθε από ηνλ δηαρεηξηζηή (ν ηύπνο κπνξεί λα είλαη: α) Απνζηνιή έλα πξνο έλα ή β) Απνζηνιή κε Θνηλνπνίεζε (BCC) ). Ιίζηα απνδεθηώλ: Δκθαλίδνληαη όια ηα ζηα νπνία ζηάιζεθε ην newsletter. Απνηπρεκέλε απνζηνιή ζηνπο απνδέθηεο: Όηαλ ν ηύπνο απνζηνιήο ηνπ newsletter είλαη έλα πξνο έλα ηόηε ζε απηό ην πεδίν εκθαλίδνληαη ηα ζηα νπνία δελ ζηάιζεθε ην newsletter. Αλαθνξά: Πε πεξίπησζε πνπ κηα απνζηνιή ήηαλ απνηπρεκέλε ή κεξηθώο επηηπρεκέλε, εκθαλίδεηαη ζε απηό ην πεδίν ε αλαθνξά ζθάικαηνο ηνπ Mail Server. ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

37 7. ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΡΝ MODULE ΠΡΝ PORTAL 7.1. NEWSLETTERS Γηα λα δεκνζηεπζεί ην module ζην portal πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ην control ηνπ κέζα ζε κηα ζειίδα. Αθνύ ν δηαρεηξηζηήο δεκηνπξγήζεη κηα λέα ζειίδα όπσο πεξηγξάθεηαη ζην βαζηθό εγρεηξίδην ρξήζεο δηαρείξηζεο ηνπ altab2x, επηιέγεη ην γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Controls όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 7-1. Πρήκα 4-1 Θαηάζηαζε Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ θαηάζηαζε ηεο εκθάληζεο. Θαλνληθή: Θαλνληθή Δκθάληζε ησλ εγγξαθώλ κε δπλαηόηεηα αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο θάζε εγγξαθήο εθόζνλ ηελ επηιέμεη ν ρξήζηεο ηνπ Portal. Πηαζεξή: Πηαζεξή Δκθάληζε ησλ εγγξαθώλ ρσξίο δπλαηόηεηα αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο. Ξξνηείλεηαη όηαλ ηνπνζεηεζεί ην control εθηόο ηνπ placeholder, ζε θάπνην από ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο ζειίδαο. Απνηειέζκαηα Αλαδήηεζεο: Δκθάληζε ησλ εγγξαθώλ σο απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Ξξόηππν Δκθάληζεο Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ όςε ηεο ιίζηαο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εγγξαθώλ. Θαηεγνξίεο Newsletters Δπηιέγνληαο θαηεγνξία, ζα εκθαληζηνύλ ζην site, νη εγγξαθέο από ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Γηα ηελ εκθάληζε όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη Δπηινγή. Αλαιπηηθή Πειίδα Δδώ ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ζειίδα ε νπνία ζα είλαη ε ζειίδα ηεο αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο εγγξαθήο. Απηό ην πεδίν ζπκπιεξώλεηαη, όηαλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εγγξαθώλ ζε κηα ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

38 δηαθνξεηηθή ζειίδα. Δάλ αθήζεη απηήλ ηελ επηινγή θελή, ηόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα ε ζειίδα θαη γηα ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε. Γπλαηόηεηα Αλαδήηεζεο Ν δηαρεηξηζηήο ηηθάξεη ην θνπηί εάλ ζέιεη πάλσ από ηε ιίζηα ησλ εγγξαθώλ λα εκθαληζηεί θαη θνπηί αλαδήηεζεο. Δλζσκάησζε Θεθαιίδαο Ν δηαρεηξηζηήο ηηθάξεη ην θνπηί εάλ ζέιεη λα εκθαληζηεί ε επηθεθαιίδα «Newsletters». Αθνύ νινθιεξώζεη ηηο επηινγέο ησλ παξακέηξσλ, επηιέγεη ην εηθνλίδην «Δπηινγή». Πην επόκελν βήκα, επηιέγεη ζε πην section ηεο ζειίδαο ζέιεη λα εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 7-2 θαη ζην ηέινο παηάεη ην εηθνλίδην Αdd Control. Κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ «Απνζήθεπζε» από ηε γξακκή εξγαιείσλ, απνζεθεύεηαη ε ζειίδα θαη κέλεη κόλν ε ζύλδεζή ηεο ζε έλα κελνύ. Πρήκα 7-2 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

39 7.2. NEWSLETTERS ΦΝΟΚΑ ΔΓΓΟΑΦΖΠ Δλαιιαθηηθά ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζεη ην πιαίζην ηεο εγγξαθήο ζην newsletter ζε κία ζειίδα. Αξρηθά επηιέγεη Φόξκα Δγγξαθήο όπσο παξνπζηάδεη ην παξαθάησ Πρήκα. Ξξόηππν Δκθάληζεο Πρήκα 7-3 Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην πξόηππν εκθάληζεο από ηε ιίζηα. Πειίδα Δπηβεβαίσζεο Δπηιέγεη ηελ ζειίδα πνπ ζα βιέπεη ν ρξήζηεο εθόζνλ εγγξαθεί ζην newsletter πνπ ζα ηνπ επηβεβαηώλεη όηη έρεη εγγξαθεί κε επηηπρία. Captcha Απηό ην πεδίν ηηθάξεηαη γηα λα πξνζηεζεί ην Captcha κεηά από ηα πεδία εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελ δπλάκεη απνδέθηε. Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ρξήζηεο πνπ ζέιεη λα εγγξαθεί ζην newsletter θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ εηθόλα θαη ην πεξηερόκελν ηεο θαη λα ζπκπιεξώζεη ζσζηά ην αληίζηνηρν πεδίν. Κε απηόλ ηνλ ηξόπν απνηξέπεηαη έλα απηόκαην πξνγξάκκα (spam bot) λα δεκηνπξγήζεη ρηιηάδεο αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζην newsletter. Αθνύ νινθιεξώζεη ηηο επηινγέο ησλ παξακέηξσλ, επηιέγεη ην εηθνλίδην «Δπηινγή». Πην επόκελν βήκα, επηιέγεη ζε πην section ηεο ζειίδαο ζέιεη λα εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 7-4 θαη ζην ηέινο παηάεη ην εηθνλίδην Αdd Control. Κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ «Απνζήθεπζε» από ηε γξακκή εξγαιείσλ, απνζεθεύεηαη ε ζειίδα θαη κέλεη κόλν ε ζύλδεζή ηεο ζε έλα κελνύ. Πρήκα 7-4 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

40 7.3. NEWSLETTERS ΦΝΟΚΑ ΓΗΑΓΟΑΦΖΠ Δλαιιαθηηθά ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζεη ην πιαίζην ηεο δηαγξαθήο από ην newsletter ζε κία ζειίδα. Αξρηθά επηιέγεη Φόξκα Γηαγξαθήο όπσο παξνπζηάδεη ην παξαθάησ Πρήκα. Πρήκα 7-5 Πειίδα Δπηβεβαίσζεο Ν δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ηελ ζειίδα πνπ ζα βιέπεη ν ρξήζηεο εθόζνλ δηαγξαθεί από ην newsletter πνπ ζα ηνπ επηβεβαηώλεη όηη έρεη δηαγξαθεί κε επηηπρία. Αθνύ νινθιεξώζεη ηηο επηινγέο ησλ παξακέηξσλ, επηιέγεη ην εηθνλίδην «Δπηινγή». Πην επόκελν βήκα, επηιέγεη ζε πην section ηεο ζειίδαο ζέιεη λα εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 7-6 θαη ζην ηέινο παηάεη ην εηθνλίδην Αdd Control. Κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ «Απνζήθεπζε» από ηε γξακκή εξγαιείσλ, απνζεθεύεηαη ε ζειίδα θαη κέλεη κόλν ε ζύλδεζή ηεο ζε έλα κελνύ. Πρήκα 7-6 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

41 7.4. NEWSLETTERS ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ Δλαιιαθηηθά ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζεη ην πιαίζην ηεο εγγξαθήο - δηαγξαθήο ηνπ newsletter ζε κία ζειίδα. Αξρηθά επηιέγεη Φόξκα Δπηβεβαίσζεο (Δγγξαθήο/ Γηαγξαθήο) όπσο παξνπζηάδεη ην παξαθάησ Πρήκα. Πρήκα 7-7 Δδώ ν δηαρεηξηζηήο ηηθάξεη ην θνπηάθη δίπια ζην ιεθηηθό θαη επηιέγεη ην εηθνλίδην «Δπηινγή». Πην επόκελν βήκα, επηιέγεη ζε πην section ηεο ζειίδαο ζέιεη λα εκθαληζηεί ην απνηέιεζκα, όπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 7-8 θαη παηάεη ην εηθνλίδην Αdd Control. Κε ην πάηεκα ηνπ εηθνληδίνπ «Απνζήθεπζε» από ηε γξακκή εξγαιείσλ, απνζεθεύεηαη ε ζειίδα θαη κέλεη κόλν ε ζύλδεζή ηεο ζε έλα κελνύ. Πρήκα 7-8 ALTANET Α.Δ. Ιαγθαδά , Θεζζαινλίθε ηει: fax

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα

Αζήλα 16-4-2013. Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αζήλα 16-4-2013 Παξαζέηνπκε πην θάησ ηηο ζύληνκεο εηδήζεηο από ηελ επηθαηξόηεηα ηεο εκέξαο. (Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθό ηύπν ή ζην Σκήκα Σύπνπ - Δθδόζεσλ & Γεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας μξνξν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων. Θέμα πηστιακής εργαζίας FRANCHISING YΠΑΓΧΓΖ. ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΤ ΓΟΣΖ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΤΖ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΑΛΥΛΚΖ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ. Γ.Δ.ΚΖ.: 305301000 ΑΟ. Κ.Α.Δ.: 13556/06/Β/86/07 ΑΚΑΟΝΠΗΝ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ 16 ΚΑΟΝΠΗ ΔΜΑΚΖΛΗΑΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 30 ε Ηνπλίνπ 2014 κε βάζε ην άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Σειηθή έθζεζε ΤΜΠΡΑΞΙ Α.Δ. Αθήνα, Νοέμβριος 2010 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο

Πξνο: Κνηλ.: ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γηα ηελ. Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ"

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ. Ρεο ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ Ρεο "ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΑΠ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑΠ ΔΟΓΑΡΥΛ ΔΞΗΠΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΥΛ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ" Άρθρο 1 ο ΗΓΟΠΖ - ΔΞΥΛΚΗΑ - ΔΓΟΑ Ζ δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Νξγάλσζε πνπ ηδξχζεθε κε ηελ απφθαζε αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΠΡΟΣΑΗ - ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ ΜΔ ΣΙΣΛΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ.. Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο δηαγωληζκόο γηα ηελ επηινγή αλαδόρωλ ηνπ έξγνπ: «Δπξωπαϊθό Έηνο θαηά ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013)

(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο

Θξηηήξην αμηνιφγεζεο: Ππκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο Αζήλα, 23.12.2011 Αξ.πξση: ΓΗΝΗΘ/Φ356/64/26933 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΖΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Ραρ. Γ/λζε Ραρ. Θψδηθαο Ξιεξνθνξίεο Ρειέθσλν Fax Δ-mail ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ

Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σκέψεις για ένα ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ Πνιύρξσκα ζπλαηζζήκαηα: ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΖ ΓΗΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Γεκνηηθό Ραδηόθσλν Ησαλλίλσλ Σεηάξηε 17/6/2015 20.00-20.30 Φώηεο Μσξόγηαλλεο ΓΦ-Ση δελ θάλνπκε ζσζηά θαη ελώ πεξηκέλνπκε ην θαινθαίξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΑΛΙΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πλεηαηξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο

(πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο (πλέρεηα νκηιίαο θ. Βαζίιεηνπ Κνξθίδε, Πξόεδξνπ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΔΔΔ)) Βεβαίσο, πξέπεη λα εθδίδνληαη απνδείμεηο, βεβαίσο πξέπεη λα θόβνληαη απνδείμεηο, δώζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002648642 2015-03-18

15PROC002648642 2015-03-18 ΔΛΓ.Ο-«ΓΗΜΗΣΡΑ» Αζήλα, 18/03/2015 Έδξα : Άλδξνπ 1 θαη Παηεζίσλ Αξ. πξση. : 6531 Σ.Κ. : 112 57 Αζήλα Πιεξνθνξ. : Κπξηαθή Βεζζαιά (ηει.2108231277-εζση.622) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα»

ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ. «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΓΑΣΟΤΝΖ «Παραδοσιακοί οικισμοί και πέτρα» ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 Με έκπλεπζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ηεο Αλδξίηζαηλαο Ν. Ζιείαο, γλσζηφ σο «πέηξηλε πνιηηεία», θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011

ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ. Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 ΣΑΟΡΖΠ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝΡΖ Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ππ αξηζκ. 157/2011 Ρη είλαη ν ράξηεο θαη πνπ ρξεζηκεύεη Αξρέο ηνπ ράξηε πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ν ράξηεο είλαη ν πξαθηηθφο νδεγφο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4519/4-06 -2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρν Γεληθό Λνζνθνκείν Σίνπ «Πθπιίηζεην» έρνληαο ππόςε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (IFRS) Πεξηερόκελα ΈΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project

: Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α. : Project 1 : Α Λπθείνπ : 2011-2012 : Α : Project : «Παξαδνζηαθά Καθελεία» : Γεκήηξηνο-Ισάλλεο Καζαξηδηάλ Γεκήηξεο Σζίξνο Ισάλλεο Παπάδνγινπ Κσζηαληίλα Νηέηζηθα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ

Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Ζ ΓΗΑΤΝΓΔΣΗΚΖ-ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ Β ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΚΠΑ Παλ. Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όηαλ κηιάκε γηα Φπρηαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΜΖ: 1129601000 Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2013 Βεβαηψλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα