ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2054/ , τ. Β ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Στρα τηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονο μική Διοίκηση» για Στελέχη Επιχειρήσεων Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 7028/Β7/ (ΦΕΚ 15 τ. Β ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Λογι στική και Χρηματοοικονομική» Αναμόρφωση του προγράμματος Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιο νίου Πανεπιστημίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2054/ , τ. Β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα νεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Στρατηγική Διοι κητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για Στελέχη Επιχειρήσεων. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148, τ. Α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α, ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15, τ. Α, ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α'). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α, ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ). 5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ. Α /5 2013) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση συγκρό τηση σχολών».. Την υπ αριθ /Β7 (ΦΕΚ 2054/ , τ. Β ) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση λει τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχει ρήσεων. 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα τοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχει ρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 14/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 38/ ). 9. Το υπ αριθμ. 315/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος. 10. Το υπ αριθμ. 708/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο νομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

2 240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 2054/ , τ. Β ) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λο γιστικής και Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων ως ακολούθως: Το άρθρο 2 «Αντικείμενο Σκοπός» αντικαθίσταται ως εξής: Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο σκοπό την εξειδί κευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογι στικής, της Ελεγκτικής και της Χρηματοοικονομικής, δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιη θούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, ως ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές φο ροτεχνικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι διαχειριστές χαρτο φυλακίου, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρ μογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Επίσης, στην επιμόρφωση ανώτε ρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιω τικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων» αντικαθίσταται ως εξής: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Το άρθρο 7 «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) κατ έτος». Το άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται ως εξής: Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 7028/Β7/ (ΦΕΚ 15 τ. Β ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανε πιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Λογιστική και Χρη ματοοικονομική» Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148, τ. Α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α, ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15, τ. Α, ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α, ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ). 5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ. Α /5 2013) «Μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση συγκρό τηση σχολών».. Την υπ αριθ. 7028/Β7/ (ΦΕΚ 15 τ. Β/2004) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οι κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο «Λογιστι κή και Χρηματοοικονομική», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 10 τ. Β /2008) Υ.Α. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 14/ ). 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 38/ ). 9. Το υπ αριθμ. 31/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος. 10. Το υπ αριθμ. 708/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο νομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. 7028/Β7 (ΦΕΚ 15 τ. Β ) υπουργική απόφαση, όπως τροποποι ήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» ως ακο λούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανε πιστημίου Μακεδονίας, θα λειτουργήσει από το ακαδη μαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2407 Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λογιστική και Χρη ματοοικονομική», σύμφωνα με τις διατάξεις της από φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ με τίτλο «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» έχει ως αντικείμενο σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιού χων, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματι κά στο χώρο των επιχειρήσεων, ως ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές φοροτεχνικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι διαχειριστές χαρτοφυλακίου, σύμβουλοι επι χειρήσεων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικεί μενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Επίσης, στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Λογιστική και β) Χρηματοοι κονομική. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους. Άρθρο Πρόγραμμα Σπουδών 1. Η έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. 2. Τα μαθήματα διαιρούνται σε δύο ενότητες: «υπο χρεωτικά» και «επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακο λουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) μάθημα επιλογής. Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε (5) μαθήματα σε καθεμία από τις δύο εξειδικεύσεις και συγκεκριμένα: τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε δύο (2) μαθήματα επιλογής. 3. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες. 4. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. 5. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το πα ρακάτω: Α Εξάμηνο Οι φοιτητές επιλέγουν συνολικά πέντε (5) μαθήματα Μεταπτυχιακά Μαθήματα Στρατηγική Διοικητική Λογιστική Πιστωτικές Μονάδες ECTS Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομική Εταιριών Μεταπτυχιακά Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα πέντε) Στρατηγικό Μάνατζμεντ Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Χρηματοοικονομική Μηχανική Ανάλυση Χρηματοοικονο μικών Καταστάσεων και Προσδιορισμός Αξίας της Επιχείρησης Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο Εξειδίκευση Λογιστικής Οι φοιτητές επιλέγουν συνολικά πέντε (5) μαθήματα Μεταπτυχιακά Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες ECTS Ειδικά Θέματα Φορολογίας Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύγχρονα Θέματα Χρηματο οικονομικής Λογιστικής Μεταπτυχιακά Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα πέντε) Εξειδικευμένα Θέματα Χρη ματοοικονομικής Λογιστικής Σύγχρονα Εργαλεία Λογιστι κής για Λήψη Αποφάσεων Χρηματοοικονομικά Υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας Σύγχρονες Μορφές Χρημα τοδότησης Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

4 2408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κοινωνική Διάσταση Επιχει ρηματικής Δράσης και Χρη ματοοικονομική Επίδοση της Επιχείρησης Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής Οι φοιτητές επιλέγουν συνολικά πέντε (5) μαθήματα Μεταπτυχιακά Μαθήματα Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Πιστωτικές Μονάδες ECTS Τραπεζική Διοικητική Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών Μεταπτυχιακά Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα έξι) Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης Χρηματοοικονομικά Υπό Συν θήκες Αβεβαιότητας Σύγχρονες Μορφές Χρηματο δότησης Εξαγορές και Συγ χωνεύσεις Κοινωνική Διάσταση Επιχειρη ματικής Δράσης και Χρηματο οικονομική Επίδοση της Επιχείρησης Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β εξαμήνου Θερινή περίοδος Πιστωτικές Μονάδες ECTS Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 15 Διπλωματικής Εργασίας ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επι στημών Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστη 30 μίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδα σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτουν την κατάλ ληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιο θήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοα κουστικά μέσα, όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 385/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α ) το 5% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται ως εξής: Είδος Δαπάνης Ποσό σε ευρώ ( ) Αμοιβές Αποζημιώσεις διοικη τικού, διδακτικού και τεχνικού προσωπικού ,50 Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 5.000,00 Δαπάνες για υποτροφίες 39.12,50 Εξοπλισμός ,00 Γενικές Δαπάνες ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 2. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως χορηγίες, δω ρεές, κτλ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2409 Αριθμ /B7 (3) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσι κής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πα νεπιστημίου. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 385/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148, τ. Α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α, ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 15, τ. Α, ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α, ) «Διασφάλιση της ποι ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 3/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ). 5. Το Π.Δ. 79 (ΦΕΚ 119/τ. Α / ) «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώ νευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρία 1η/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι κής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρία 1η/ ). 8. Το υπ αριθμ. ΤΜΣ/84/Φ.Ι.3.4/ έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος. 9. Το υπ αριθμ. 1342/ έγγραφο της ΑΔΙΠ απ το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 385/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι ειδικεύσεις του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, όπως απορ ρέουν από τις προπτυχιακές κατευθύνσεις του Τ.Μ.Σ. (Π.Δ. 15/2003, Φ.Ε.Κ. 127 Α ), και σκοπός η ανώτατου επιπέδου εξειδίκευση στις αντίστοιχες επιστημονικές και καλλιτεχνικές περιοχές. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω κατευθύνσεις: 1) Κατεύθυνση Μουσικής Δημιουργίας, με ειδικεύσεις: α) «Σύνθεση Ενόργανης και Φωνητικής Μουσικής» β) «Σύνθεση για τον Κινηματογράφο, το Θέατρο και τις Τέχνες της Παράστασης» γ) «Σύνθεση Ηλεκτροακουστικής Μουσικής» 2) Κατεύθυνση Μουσικής Ερμηνείας, με ειδικεύσεις: α) Όργανα ορχήστρας (στο εκάστοτε όργανο) β) Πληκτροφόρα όργανα (στο εκάστοτε όργανο) γ) Νυκτά έγχορδα (στο εκάστοτε όργανο) δ) Παιδαγωγική μουσικού οργάνου (στο εκάστοτε όργανο) ε) «Παλαιά Μουσική» (είναι δυνατή η ειδίκευση σε συ γκεκριμένο όργανο) στ) «Μονωδία» ζ) «Διεύθυνση Χορωδίας Παλαιάς Μουσικής» η) «Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής Χορωδίας» θ) «Διεύθυνση Ορχήστρας» 3) Κατεύθυνση Μουσικολογίας, με ειδικεύσεις: α) «Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική» β) «Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική» γ) «Μουσικολογία: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική» δ) «Μουσικολογία: Αρχαία Ελληνική Μουσική» 4) Κατεύθυνση Μουσικής Τζαζ, με ειδικεύσεις: α) «Πρακτική και Διδασκαλία της Τζαζ» β) Εκτέλεση Τζαζ (στο εκάστοτε όργανο ή στο τρα γούδι). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμη μάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω: Κατεύθυνση: Μουσική Δημιουργία

6 2410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σύνθεση Ι Ειδικά Θέματα Σύνθεσης Ι Σεμινάριο Ι Β ΕΞΑΜΗΝΟ Σύνθεση ΙI Ειδικά Θέματα Σύνθεσης ΙI Σεμινάριο IΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 18 ECTS 18 ECTS Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 30 ECTS Κατεύθυνση: Μουσική Ερμηνεία Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης Ι 18 ECTS Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2) Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Ερμηνείας Ι Μουσική Δωματίου/ Μουσικά Σύνολα Ι Εκτέλεση Ιστορικού Μουσικού Οργάνου Ι Εκτέλεση Οργάνου Τζαζ Ι Β ΕΞΑΜΗΝΟ Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης ΙΙ Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2) Θέματα Ιστορίας και Θεωρίας της Ερμηνείας ΙΙ Μουσική Δωματίου/Μουσικά Σύνολα ΙΙ Εκτέλεση Ιστορικού Μουσικού Οργάνου ΙΙ Εκτέλεση Οργάνου Τζαζ ΙΙ Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρεσιτάλ/Ηχογράφηση/Διπλωματική Εργασία Επιλεγόμενα (επιλέγεται 1) Σεμινάριο Ηχογράφησης για Μουσικούς Μουσικός Αυτοσχεδιασμός Ειδικά Θέματα Ρεπερτορίου Κατεύθυνση: Μουσικολογία Α ΕΞΑΜΗΝΟ Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μουσικολογική Έρευνα: Πηγές και Μέθοδοι 18 ECTS 2 Σεμινάριο Ι: Βασική Έρευνα των Μουσικών Πηγών κατ Επιλογήν ανά Ειδίκευση Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική Ιστορία της Νεοελληνικής Μουσικής Ζητήματα Νεοελληνικής Μουσικής Ι Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής Ζητήματα Βυζαντινής Μουσικής Ι Μουσικολογία: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Εθνομουσικολογία του Ελληνικού Χώρου Ι Ζητήματα Παραδοσιακής Μουσικής Ι Μουσικολογία: Αρχαία Ελληνική Μουσική Η Αρχαία Ελληνική Μουσική και η θέση της στον Ελληνορωμαϊκό Πολιτισμό Ζητήματα Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Ι Β ΕΞΑΜΗΝΟ Βιβλιογραφία της Ελληνικής Μουσικής Σεμινάριο ΙΙ: Όψεις της Ελληνικής Πολιτισμικής Ιστορίας κατ Επιλογήν ανά Ειδίκευση Μουσικολογία: Νεοελληνική Μουσική Αρχειακές Πηγές της Νεοελληνικής Μουσικής Ζητήματα Νεοελληνικής Μουσικής ΙΙ Μουσικολογία: Βυζαντινή Μουσική Εισαγωγή στη Χειρόγραφη Παράδοση της Βυζαντινής Μουσικής Ζητήματα Βυζαντινής Μουσικής ΙΙ Μουσικολογία: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Εθνομουσικολογία του Ελληνικού Χώρου ΙΙ Ζητήματα Παραδοσιακής Μουσικής ΙΙ Μουσικολογία: Αρχαία Ελληνική Μουσική Αρχαία Ελληνική Μουσική: Θεωρία και Οργανολογία Ζητήματα Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής ΙΙ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2411 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Διπλωματική Εργασία Σεμινάριο ΙΙΙ Κατεύθυνση: Μουσική Τζαζ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης Ι Σεμινάριο Ι Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2) Πρακτική Συνόλων Τζαζ I Ελεύθερος Μουσικός Αυτοσχεδιασμός I Πρακτική Διδασκαλία Οργάνων ή Συνόλων I Β ΕΞΑΜΗΝΟ Κύριο Μάθημα Ειδίκευσης ΙΙ Σεμινάριο ΙI Επιλεγόμενα (επιλέγονται 2) Πρακτική Συνόλων Τζαζ II Ελεύθερος Μουσικός Αυτοσχεδιασμός II Πρακτική Διδασκαλία Οργάνων ή Συνόλων II Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Διπλωματική Εργασία/ 2 Θεματική Συναυλία Σεμινάριο ΙII Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 385/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ιονίου Πανε πιστημίου καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προ γράμματος (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, οπτικο ακουστικά μέσα, Η/Υ, αίθουσα εκδηλώσεων κ.τ.λ.). Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το 5% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Προ γράμματος, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του, ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται ως εξής: Κατηγορίες Δαπάνης Ποσά ( ) (α) Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού ,00 (β) Δαπάνες μετακινήσεων 5.300,00 (γ) Δαπάνες υποτροφιών 2.000,00 (δ) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, συντήρηση εξοπλισμού, αγορά 3.000,00 λογισμικού (ε) Έξοδα δημοσιότητας 1.000,00 (στ) Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος θα καλυ φθεί από δίδακτρα, καθώς και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

8 2412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 1 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 5 Δ 10 Α.Α.Π. 10 Ε.Β.Ι. 5 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 907/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX