COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ."

Transcript

1 ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 7 έσο 50 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 5 Μαξηίνπ 2014 θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο: Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο Σν Μέινο ηνπ Γ.. & Γεληθφο Γηεπζπληήο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Οκίινπ ΟΣΔ Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Financial Operations Οκίινπ ΟΣΔ Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ Μηραήι Σζακάδ Μπάκπεο Μαδαξάθεο Γεψξγηνο Μαπξάθεο Κσλζηαληίλνο Βαζηιφπνπινο

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΛΗΓΑ I. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 3 II. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ 6 III. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 7 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 8 ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 10 ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 11 IV. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ 1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΑΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΔΗ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ ΆΓΔΗΔ ΛΟΗΠΑ ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΛΟΗΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΔΝΣΟΚΑ ΓΑΝΔΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΟΣΔ Α.Δ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΔΟΓΑ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 50 2

3 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. («COSMOTE» ή «Δηαηξεία») παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζή ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α θαη ην άξζξν 136 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Οη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηoζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηηεύγκαηα θαηά ηελ ρξήζε 2013 ηελ Διιάδα, ην 2013 ε COSMOTE ηνπνζεηήζεθε ηζρπξά ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, δηαζέηνληαο θαηλνηφκεο θαη επέιηθηεο πξνηάζεηο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Απηή ε δπλακηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάζεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ smartphones, νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ απφ ππεξεζίεο data απφ ην θηλεηφ θαηά 16,8% ζε εηήζηα βάζε. Δδξαηψλνληαο πεξαηηέξσ ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεδνκέλσλ ε COSMOTE ζπλερίδεη λα πξσηνπνξεί ηερλνινγηθά, επεθηείλνληαο ην 4G δίθηπν θαη ηηο 4G ππεξεζίεο πξνζθέξνληαο θάιπςε ζε πάλσ απφ 55% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ε COSMOTE μεθίλεζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξφζζεηνπ θάζκαηνο πνπ απέθηεζε ην 2011 ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ 900 & 1800MHz. Σν ζχλνιν ηνπ θάζκαηνο πνπ δηαζέηεη, επηηξέπεη ζηελ Δηαηξεία λα επελδχζεη πεξαηηέξσ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, λα παξέρεη ππεξεζίεο 4 εο γεληάο (4G) θαη λα θαιχςεη κε αθφκε κεγαιχηεξε επηηπρία ηηο απμεκέλεο ζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα εμειηγκέλε επηθνηλσλία. Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ Σν 2013 ζηελ Διιάδα, ε COSMOTE ζπλέρηζε ηε δπλακηθή ηεο πνξεία θαη νινθιήξσζε ηε ρξνληά κε 7,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο. Δπηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο δηάζεζεο λέσλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη αλαλεψλνληαο, ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα ζηνρεχνληαο ζηελ εμέιημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε, ε COSMOTE ζηαζεξά θεξδίδεη ηελ πξνηίκεζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Δπελδχνληαο ζηαζεξά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο, ε COSMOTE δηαζέηεη ζήκεξα έλα ηερληθά άξηην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. ην ηέινο ηνπ 2013 ην δίθηπν GSM/GPRS ηεο Δηαηξείαο θάιππηε ην 99,8% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ην 98% ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ θαη πεξίπνπ ην 98% ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ. Ζ πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ 3εο γεληάο ηεο COSMOTE αλήιζε ζε 98,3% παξέρνληαο παλειιαδηθή θάιπςε. Σν πνζνζηφ επηηπρεκέλσλ θιήζεσλ, πνπ μεπέξαζε ην 99% ην 2013, επηβεβαηψλεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ε COSMOTE ζπλέρηζε λα επελδχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ ηεο κε ζηφρν ηελ παξνρή αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ HSPA κε παλειιαδηθή εκβέιεηα, δηεχξπλε παλειιαδηθά ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ηαρπηήησλ LTE, 59 Mbps Downlink & 33 Mbps Uplink, ελψ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο έρεη ήδε αλαπηπρζεί δίθηπν ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο (LMDS) πνπ δηαηίζεηαη θπξίσο γηα εηαηξηθνχο πειάηεο. Ζ COSMOTE έρνληαο ζαλ ζηξαηεγηθή ηεο θαηεχζπλζε ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο πθηζηάκελεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο, δηαζέηεη έλα πιήξεο portfolio εκπνξηθψλ πξνηάζεσλ, παξέρνληαο ιχζεηο γηα φιεο ηηο αλάγθεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο. Δλδεηθηηθά, ην 2013 ε Cosmote δηέζεηε εκπνξηθά: ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ πξνγξάκκαηα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζέινπλ λα επηθνηλσλνχλ μέγλνηαζηα πξνο COSMOTE κε έλα πνιχ ρακειφ πάγην (απφ Δπξψ 25), COSMOTE ΠΡΟ ΟΛΟΤ ηα νπνία παξέρνπλ δσξεάλ ρξφλν νκηιίαο θαη SMS πξνο φια ηα δίθηπα, αιιά θαη δσξεάλ ΜΒ, ζηνρεχνληαο ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζέινπλ λα επηθνηλσλνχλ ην ίδην αλεμαξηήησο δηθηχνπ. COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΗΟ: ηα πξνγξάκκαηα απηά, έρνληαο σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ ζηαζεξφ ινγαξηαζκφ πνπ παξέρνπλ, ζηνρεχνπλ ζε πειάηεο θαξηνθηλεηήο, κε ζηφρν ηε κεηάβαζή ηνπο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ψζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε αμία δηαηεξψληαο φκσο ηνλ έιεγρν ζηα έμνδά ηνπο. Νέεο πεγέο εζφδνπ: Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ε COSMOTE δηέζεζε εκπνξηθά ην Spotify. Σν Spotify απνηειεί ηελ λέα ηάζε ζηελ ςπραγσγία θαη έρεη θαη πξνεθηάζεηο social media αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κνηξαζηεί ηελ κνπζηθή ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη θίινπο θαη αγαπεκέλνπο θαιιηηέρλεο. Δπίζεο ε COSMOTE παξέρεη ην κεγαιχηεξν online βηβιηνπσιείν ζηελ Διιάδα κε πεξηζζφηεξα απφ βηβιία, έληππα θαη ςεθηαθά (ebooks), αιιά θαη κε παηρλίδηα, ραξηηθά θαη παηδηθέο ηαηλίεο. Νέα ζεηξά επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ «COSMOTE BUSINESS ΠΡΟ ΟΛΟΤ» γηα αθφκε πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία πξνο φινπο θαη ηε λέα ζεηξά επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ «COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ κε Internet» γηα απεξηφξηζηε επηθνηλσλία κε φιε ηελ COSMOTE θαη ηαζεξά θαη δσξεάλ Μegabytes γηα Internet απφ ην θηλεηφ. Ζ ππεξεζία «Απηφκαηε Δλεκέξσζε ζην 80%» έγηλε, γηα άιιε κηα ρξνληά, αθφκα πην δεκνθηιήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ σο εξγαιείν γηα θαιχηεξν έιεγρν ηνπ θφζηνπο. Σα λέα πξνγξάκκαηα ζπκβνιαίνπ COSMOTE Internet On the Go AnyWay θαη ηηο λέεο COSMOTE Internet On the Go Extra SIM θάξηεο γηα εηαηξηθνχο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ, κία θαηλνηφκν πξφηαζε ζηελ αγνξά, γηα 3

4 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ θαηαλάισζε ησλ Μegabytes πνπ δηαζέηνπλ απφ ηα πκβφιαηα θσλήο & Mobile Internet ζε φπνηα ζπζθεπή επηζπκνχλ δειαδή ζε θηλεηφ, laptop & tablet. ηνλ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ) Machine to Machine (Μ2Μ) ζπλδέζεηο. Δπηπιένλ, ε COSMOTE δηέζεζε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή δηαρείξηζεο φισλ ησλ M2M ζπλδέζεσλ, κε ηελ νπνία ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεί λα ηηο δηαρεηξίδεηαη, κέζσ δηαδηθηχνπ, κε ζθνπφ ηελ εκεξήζηα ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ ζηαδηαθά εγθαζίζηαληαη ζε πειάηεο κεγάιεο ηζρχνο ζηε ρακειή ηάζε θαη είλαη δηάζπαξηνη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Νέα Οηθνλνκηθά Πξνγξάκκαηα COSMOTE Machine to Machine, πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ρξήζε δεδνκέλσλ, κέζα απφ κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεραλψλ. Roaming: ην ηέινο ηνπ 2013, ε Cosmote είρε ελεξγέο 397 ζπµθσλίεο πεξηαγσγήο ζε 179 ρψξεο, ελψ παξείρε επίζεο, ηελ ππεξεζία data roaming µε 234 δίθηπα ζε 113 ρψξεο. Δπίζεο, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, ε COSMOTE πξνζέθεξε αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκία γηα φζνπο ηαμηδεχνπλ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πξνζθνξέο ζηηο ππεξεζίεο COSMOTE Traveller θαη Travel & Surf. Σα δεκνθηιή πξντφληα ηεο Apple iphone 5S θαη iphone 5C, λέν ipad Air θαη ipad mini Retina, ελψ δηεχξπλε θαη ην portfolio ηεξκαηηθψλ κε πιήζνο Smartphones (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ κε δπλαηφηεηεο 4G) θαζψο θαη ηα θνξπθαία tablets. Σε ρξνληά πνπ πέξαζε, ε COSMOTE δηαηήξεζε σο άμνλα εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ην κήλπκα «Ο θφζκνο καο, εζχ», αλαλεψλνληαο ηε δέζκεπζή ηεο γηα πνηνηηθή εμππεξέηεζε κε επίθεληξν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ. ε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο λα εζηηάδεη θαη λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο, ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο θαζψο θαη εδξαίσζεο ηεο ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ COSMOTE δηαζέηεη ην πιένλ αληαγσληζηηθφ δίθηπν δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηφζν ζε πιήζνο ζεκείσλ πψιεζεο φζν θαη ζε επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα ηέιε ηνπ 2013, ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο COSMOTE πεξηειάκβαλε 363 θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, 134 θαηαζηήκαηα OΣΔshop, 20 θαηαζηήκαηα COSMOTE, έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κεκνλσκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηφζν ζηελ ιηαληθή φζν θαη ζηε ρνλδξηθή θαη κηα εμεηδηθεπκέλε νκάδα εηαηξηθψλ πσιήζεσλ. Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο COSMOTE θαηά ην 2013, δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 12%. Αληίζηνηρα, ε θεξδνθνξία EBITDA ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθε θαηά 19,6% (απφ Δπξψ ην 2012 ζε Δπξψ ην 2013) επεξεαζκέλε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πηψζε ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ ιηαληθήο. Σν πεξηζψξην θεξδνθνξίαο EBITDA κεηψζεθε θαηά 3,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε, θηάλνληαο ην 37,7%, έλαληη 41,1% ην Οη επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, θξίλνληαη σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο, θαζψο ζεκεηψζεθαλ ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ γηα ηνλ θιάδν. Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2014 Σα έζνδα απφ ππεξεζίεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά ην 2013 απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ θαη ηελ ξαγδαία πηψζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. Σν 2014 αλακέλεηαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ/δηαζχλδεζε ελψ παξάιιεια ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, εθηηκάηαη λα αληηζηαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ πησηηθή πνξεία ησλ εζφδσλ απφ παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ιηαληθήο φπσο ηεο θσλήο θαη ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ. Δπίζεο ε COSMOTE, ζα ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ζηε ζηξαηεγηθή γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε θαη δηάζεζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζε ζηελ εγρψξηα αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε έλα έληνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. εκεηψλεηαη φηη ε πνξεία ησλ εζφδσλ ζα εμαξηεζεί άκεζα απφ παξακέηξνπο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο δελ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ρεηξνηεξέςεη αηζζεηά ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Μηραήι Σζακάδ Πξφεδξνο Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 4

5 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία, Λεωθ. Κηθιζίας 268, Υαλάνδρι Σ: , Φ: , Λεωθ. Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, Υαλάνδρι, Σ: , Φ: Εθνικής Ανηίζηαζης 17, Θεζζαλονίκη, Σ: , Φ:

6 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ.ν. 2190/1920. Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Λεσθ. Κεθηζίαο Υαιάλδξη Μάξηνο Φάιηεο ΑΜ ΟΔΛ 113 Αξ Μ ΟΔΛ: ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία, Λεωθ. Κηθιζίας 268, Υαλάνδρι Σ: , Φ: , Λεωθ. Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, Υαλάνδρι, Σ: , Φ: Εθνικής Ανηίζηαζης 17, Θεζζαλονίκη, Σ: , Φ:

7 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Έζνδα ππεξεζηψλ Έζνδα πψιεζεο ζπζθεπψλ Λνηπά έζνδα θηλεηήο ύλνιν εζόδσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο Λνηπά έζνδα ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα Λεηηνπξγηθά έμνδα Έμνδα δηαζχλδεζεο θαη πεξηαγσγήο (68.961) ( ) Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 13 (45.605) (56.699) Απνδνρέο πξνζσπηθνχ (98.149) ( ) Κφζηνο ζρεηηδφκελν κε πξνγξάκκαηα πξφσξεο απνρψξεζεο 21 (4.193) - Έμνδα εκπνξηθψλ πξνκεζεηψλ ( ) ( ) Κφζηνο εκπνξεπκάησλ ( ) ( ) Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ (16.293) (17.810) Έμνδα πξνψζεζεο (37.265) (46.410) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα, εθ ησλ νπνίσλ: ( ) ( ) Ενοίκια, μιζθώζειρ και κόζηορ εγκαηαζηάζεων (67.641) (68.222) Αμοιβέρ και ςπηπεζίερ ηπίηων (33.055) (26.196) Λοιποί θόποι και ηέλη πςθμιζηικών απσών (9.110) (8.937) Λοιπά λειηοςπγικά έξοδα (84.529) (88.976) ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξηλ από απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ( ) ( ) Λεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο 7,8,9 ( ) ( ) Λεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεσζηηθνί ηφθνη ( ) ( ) Πηζησηηθνί ηφθνη Κέξδνο απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο (339) (348) Έζνδα απφ κεξίζκαηα Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκεηψζεηο (12) ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο 6 (26.551) (76.683) Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 7

8 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Καζαξή κεηαβνιή ζηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ύλνιν ζηνηρείσλ πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) (2.534) Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ 6 (1.389) 507 ύλνιν ζηνηρείσλ πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (2.027) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/ (δεκίεο) ρξήζεο (1.793) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 8

9 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκεηώζεηο Δλζψκαηα πάγηα Σειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο Λνηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πκκεηνρέο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Λνηπά απνζεκαηηθά (1.157) Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο Βξαρππξφζεζκα δάλεηα Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Έζνδα επφκελεο ρξήζεο Μεξίζκαηα πιεξσηέα Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 9

10 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Μεηνρηθό κεθάιαην Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) (1.793) - (1.793) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (1.793) Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ (1.157) Μεηνρηθό κεθάιαην Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ (1.157) Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα Γηαλνκή κεξίζκαηνο (εκ. 19) (652) (652) Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (εκ. 22) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 10

11 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θόξσλ Πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο 7,8, Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ Απνκείσζε απνζεκάησλ Λνηπέο πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο Πηζησηηθνί ηφθνη (47.489) (33.614) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 10 (95.950) ( ) (Κέξδε) / Εεκηέο απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκεηψζεηο 5 ( ) 12 Κέξδνο απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ 20 (7.697) - Υξεσζηηθνί ηφθνη Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κευαλαίοσ κίνησης: (Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ (6.131) (4.321) (Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (10.451) (62.182) Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηζκνχ) (40.411) Πλέον / (Μείον): Καηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο εμφδνπ θαη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 21 (4.725) (570) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ) ( ) Φφξνη εηζνδήκαηνο θαηαβιεζέληεο (88.921) (63.350) Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) - Πψιεζε ή ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υνξεγήζεηο εηζπξαθηέσλ δαλείσλ 14 ( ) ( ) Δηζπξάμεηο εηζπξαθηέσλ δαλείσλ Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ / ζπκκεηνρψλ Απφθηεζε κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο 10 (10.200) - Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε παγίσλ Πηζησηηθνί ηφθνη εηζπξαρζέληεο Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Δπηζηξνθή απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην απφ ζπγαηξηθή Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο / (εθξνέο) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα θαη αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ 20 ( ) ( ) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (102) (49) Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) (30.195) Καζαξή αχμεζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 11

12 1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. (ε «Δηαηξεία» ή ε «COSMOTE») είλαη αλψλπκε Δηαηξεία, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1996 (Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΑΣ/Β/96/449(2008)) θαη ην θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ Δηαηξεία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ή «ΟΣΔ»). Ζ ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε Deutsche Telekom AG (έκκεζε ζπκκεηνρή 40%). εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο ε Δηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ΟΣΔ πνπ δεκνζηεχεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο είλαη Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο COSMOTE πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (α) ηεο ΟΣΔ Α.Δ., (έδξα Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 347/06/Β/86/10) θαη (β) ηεο Deutsche Telekom AG (έδξα ζηε Βφλλε Γεξκαλίαο). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 5 Μαξηίνπ 2014, ελψ ηεινχλ ππφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο COSMOTE. 2. ΒΑΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2.1. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηα παξάγσγα, πνπ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απεηθνλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ, ησλ δαπαλψλ θαη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε ζε ζπλερή βάζε αμηνινγεί ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο παξαδνρέο απηέο, νη νπνίεο θπξίσο πεξηιακβάλνπλ ηηο εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο, ηελ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ηελ σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ απνκείσζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη εχινγνη. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο απφ άιιεο πεγέο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο ή ζπλζήθεο. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ζε κειινληηθέο θαη άιιεο θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε, έρνπλ σο εμήο: Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί αλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη λα εθηηκεζεί ε αμία ρξήζεο θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί ε Δηαηξεία λα εθηηκήζεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιέμεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε

13 Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» αθνξά ζηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε γηα ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη πξαγκαηηθνί θφξνη εηζνδήκαηνο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο, εμαηηίαο κειινληηθψλ αιιαγψλ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ή απξφβιεπησλ επηπηψζεσλ απφ ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θάζε ρξήζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί πξφζζεηνη θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 6. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο βάζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ νη δηαθνξέο απηέο αλακέλεηαη λα απαιεηθζνχλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη αθνινπζεί κηα ζπλερή ζπληεξεηηθή ζηξαηεγηθή θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλάθηεζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ αλακελφκελνπ κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 6. Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Ζ Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη κηα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη επαξθψο ηε δεκία πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα θαη πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, δελ είλαη πξαθηηθφ λα εμεηάδεηαη ε εηζπξαμηκφηεηα ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ μερσξηζηά, θαη σο εθ ηνχηνπ, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φιεο νη απαηηήζεηο εθηηκψληαη κε βάζε ηζηνξηθέο ηάζεηο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κειινληηθέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε εθπξφζεζκνπο θαη θαηαξγεκέλνπο πειάηεο, πνζνζηά επαλελεξγνπνίεζεο εθπξφζεζκσλ ή θαηαξγεκέλσλ πειαηψλ θαη πνζνζηά είζπξαμεο απαηηήζεσλ απφ θαηαξγεκέλνπο πειάηεο. Οη απαηηήζεηο απφ εγρψξηνπο θαη δηεζλείο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο εμεηάδνληαη θαη εθηηκψληαη γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 13. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Οη ππνρξεψζεηο γηα ηηο παξνρέο απηέο ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο, ηα πνζνζηά απμήζεσλ ησλ κηζζψλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη αληθαλφηεηαο, ηηο ειηθίεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ινηπνχο παξάγνληεο. Οη κεηαβνιέο ζε απηέο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε θαη ζηα ζρεηηθά έμνδα θάζε πεξηφδνπ. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο. Ζ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία δελ ρξεκαηνδνηείηαη. Λφγσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, απηέο νη ππνζέζεηο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκείσζε 21. Δθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρεηώλ Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαζψο θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη είηε κέζσ απφθηεζήο ηνπο είηε κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε ιακβάλνληαο ππφςε λέα δεδνκέλα θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο. Ζ Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε θάζε ζεκαληηθήο ππφζεζεο ζε πεξηνδηθή βάζε θαη αμηνινγνχλ ηνλ πηζαλφ θίλδπλν, βαζηδφκελνη ελ κέξεη ζηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δάλ ε ελδερφκελε δεκία απφ νπνηεζδήπνηε αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη πηζαλή θαη ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη κηα ππνρξέσζε γηα ηελ εθηηκψκελε δεκία. Σφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλ ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, απαηηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο. Όηαλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, ε Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ πηζαλή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε εθθξεκείο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο θαη πηζαλφλ λα αλαζεσξεζνχλ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα ελφο δπζκελνχο απνηειέζκαηνο θαη ε ζρεηηθή εθηίκεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο. Σέηνηεο αλαζεσξήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. 13