COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ."

Transcript

1 ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 7 έσο 50 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 5 Μαξηίνπ 2014 θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνπο: Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο Σν Μέινο ηνπ Γ.. & Γεληθφο Γηεπζπληήο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Θεκάησλ Οκίινπ ΟΣΔ Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο Financial Operations Οκίινπ ΟΣΔ Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ Μηραήι Σζακάδ Μπάκπεο Μαδαξάθεο Γεψξγηνο Μαπξάθεο Κσλζηαληίλνο Βαζηιφπνπινο

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΛΗΓΑ I. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 3 II. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ 6 III. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 7 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 8 ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 9 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 10 ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 11 IV. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ 1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΑΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΛΟΗΠΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ ΚΔΡΓΖ / (ΕΖΜΗΔ) ΑΠΟ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΜΔΗΧΔΗ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ ΆΓΔΗΔ ΛΟΗΠΑ ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΠΔΛΑΣΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΛΟΗΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΔΝΣΟΚΑ ΓΑΝΔΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΛΟΓΧ ΔΞΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΑΗΡΔΖ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΟΣΔ Α.Δ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΔΟΓΑ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΔΜΔΤΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 50 2

3 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. («COSMOTE» ή «Δηαηξεία») παξνπζηάδεη ηελ Έθζεζή ηνπ γηα ηηο Δηήζηεο Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α θαη ην άξζξν 136 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Οη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηoζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηηεύγκαηα θαηά ηελ ρξήζε 2013 ηελ Διιάδα, ην 2013 ε COSMOTE ηνπνζεηήζεθε ηζρπξά ζηνλ ηνκέα ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, δηαζέηνληαο θαηλνηφκεο θαη επέιηθηεο πξνηάζεηο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ. Απηή ε δπλακηθή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάζεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ smartphones, νδήγεζε ζηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ απφ ππεξεζίεο data απφ ην θηλεηφ θαηά 16,8% ζε εηήζηα βάζε. Δδξαηψλνληαο πεξαηηέξσ ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεδνκέλσλ ε COSMOTE ζπλερίδεη λα πξσηνπνξεί ηερλνινγηθά, επεθηείλνληαο ην 4G δίθηπν θαη ηηο 4G ππεξεζίεο πξνζθέξνληαο θάιπςε ζε πάλσ απφ 55% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, ε COSMOTE μεθίλεζε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πξφζζεηνπ θάζκαηνο πνπ απέθηεζε ην 2011 ζηηο θαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ 900 & 1800MHz. Σν ζχλνιν ηνπ θάζκαηνο πνπ δηαζέηεη, επηηξέπεη ζηελ Δηαηξεία λα επελδχζεη πεξαηηέξσ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, λα παξέρεη ππεξεζίεο 4 εο γεληάο (4G) θαη λα θαιχςεη κε αθφκε κεγαιχηεξε επηηπρία ηηο απμεκέλεο ζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα εμειηγκέλε επηθνηλσλία. Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ Σν 2013 ζηελ Διιάδα, ε COSMOTE ζπλέρηζε ηε δπλακηθή ηεο πνξεία θαη νινθιήξσζε ηε ρξνληά κε 7,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο. Δπηθεληξψλνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηεο δηάζεζεο λέσλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη αλαλεψλνληαο, ηελ εηαηξηθή ηεο εηθφλα ζηνρεχνληαο ζηελ εμέιημε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε, ε COSMOTE ζηαζεξά θεξδίδεη ηελ πξνηίκεζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Δπελδχνληαο ζηαζεξά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο, ε COSMOTE δηαζέηεη ζήκεξα έλα ηερληθά άξηην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. ην ηέινο ηνπ 2013 ην δίθηπν GSM/GPRS ηεο Δηαηξείαο θάιππηε ην 99,8% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ην 98% ηνπ ρεξζαίνπ ρψξνπ θαη πεξίπνπ ην 98% ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ. Ζ πιεζπζκηαθή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ 3εο γεληάο ηεο COSMOTE αλήιζε ζε 98,3% παξέρνληαο παλειιαδηθή θάιπςε. Σν πνζνζηφ επηηπρεκέλσλ θιήζεσλ, πνπ μεπέξαζε ην 99% ην 2013, επηβεβαηψλεη ηελ πςειή πνηφηεηα ηνπ δηθηχνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ε COSMOTE ζπλέρηζε λα επελδχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ ηεο κε ζηφρν ηελ παξνρή αζχξκαησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ HSPA κε παλειιαδηθή εκβέιεηα, δηεχξπλε παλειιαδηθά ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ηαρπηήησλ LTE, 59 Mbps Downlink & 33 Mbps Uplink, ελψ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο έρεη ήδε αλαπηπρζεί δίθηπν ηαζεξήο Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο (LMDS) πνπ δηαηίζεηαη θπξίσο γηα εηαηξηθνχο πειάηεο. Ζ COSMOTE έρνληαο ζαλ ζηξαηεγηθή ηεο θαηεχζπλζε ηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο πθηζηάκελεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο, δηαζέηεη έλα πιήξεο portfolio εκπνξηθψλ πξνηάζεσλ, παξέρνληαο ιχζεηο γηα φιεο ηηο αλάγθεο ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο. Δλδεηθηηθά, ην 2013 ε Cosmote δηέζεηε εκπνξηθά: ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ πξνγξάκκαηα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζέινπλ λα επηθνηλσλνχλ μέγλνηαζηα πξνο COSMOTE κε έλα πνιχ ρακειφ πάγην (απφ Δπξψ 25), COSMOTE ΠΡΟ ΟΛΟΤ ηα νπνία παξέρνπλ δσξεάλ ρξφλν νκηιίαο θαη SMS πξνο φια ηα δίθηπα, αιιά θαη δσξεάλ ΜΒ, ζηνρεχνληαο ζε ζπλδξνκεηέο πνπ ζέινπλ λα επηθνηλσλνχλ ην ίδην αλεμαξηήησο δηθηχνπ. COSMOTE ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΗΟ: ηα πξνγξάκκαηα απηά, έρνληαο σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ ζηαζεξφ ινγαξηαζκφ πνπ παξέρνπλ, ζηνρεχνπλ ζε πειάηεο θαξηνθηλεηήο, κε ζηφρν ηε κεηάβαζή ηνπο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ψζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε αμία δηαηεξψληαο φκσο ηνλ έιεγρν ζηα έμνδά ηνπο. Νέεο πεγέο εζφδνπ: Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, ε COSMOTE δηέζεζε εκπνξηθά ην Spotify. Σν Spotify απνηειεί ηελ λέα ηάζε ζηελ ςπραγσγία θαη έρεη θαη πξνεθηάζεηο social media αθνχ ν ρξήζηεο κπνξεί λα κνηξαζηεί ηελ κνπζηθή ηνπ θαη λα αθνινπζήζεη θίινπο θαη αγαπεκέλνπο θαιιηηέρλεο. Δπίζεο ε COSMOTE παξέρεη ην κεγαιχηεξν online βηβιηνπσιείν ζηελ Διιάδα κε πεξηζζφηεξα απφ βηβιία, έληππα θαη ςεθηαθά (ebooks), αιιά θαη κε παηρλίδηα, ραξηηθά θαη παηδηθέο ηαηλίεο. Νέα ζεηξά επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ «COSMOTE BUSINESS ΠΡΟ ΟΛΟΤ» γηα αθφκε πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία πξνο φινπο θαη ηε λέα ζεηξά επαγγεικαηηθψλ πξνγξακκάησλ «COSMOTE BUSINESS ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ κε Internet» γηα απεξηφξηζηε επηθνηλσλία κε φιε ηελ COSMOTE θαη ηαζεξά θαη δσξεάλ Μegabytes γηα Internet απφ ην θηλεηφ. Ζ ππεξεζία «Απηφκαηε Δλεκέξσζε ζην 80%» έγηλε, γηα άιιε κηα ρξνληά, αθφκα πην δεκνθηιήο ζηνπο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ σο εξγαιείν γηα θαιχηεξν έιεγρν ηνπ θφζηνπο. Σα λέα πξνγξάκκαηα ζπκβνιαίνπ COSMOTE Internet On the Go AnyWay θαη ηηο λέεο COSMOTE Internet On the Go Extra SIM θάξηεο γηα εηαηξηθνχο ζπλδξνκεηέο ζπκβνιαίνπ, κία θαηλνηφκν πξφηαζε ζηελ αγνξά, γηα 3

4 ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ θαηαλάισζε ησλ Μegabytes πνπ δηαζέηνπλ απφ ηα πκβφιαηα θσλήο & Mobile Internet ζε φπνηα ζπζθεπή επηζπκνχλ δειαδή ζε θηλεηφ, laptop & tablet. ηνλ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ) Machine to Machine (Μ2Μ) ζπλδέζεηο. Δπηπιένλ, ε COSMOTE δηέζεζε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή δηαρείξηζεο φισλ ησλ M2M ζπλδέζεσλ, κε ηελ νπνία ν ΓΔΓΓΖΔ κπνξεί λα ηηο δηαρεηξίδεηαη, κέζσ δηαδηθηχνπ, κε ζθνπφ ηελ εκεξήζηα ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, πνπ ζηαδηαθά εγθαζίζηαληαη ζε πειάηεο κεγάιεο ηζρχνο ζηε ρακειή ηάζε θαη είλαη δηάζπαξηνη ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. Νέα Οηθνλνκηθά Πξνγξάκκαηα COSMOTE Machine to Machine, πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ρξήζε δεδνκέλσλ, κέζα απφ κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεραλψλ. Roaming: ην ηέινο ηνπ 2013, ε Cosmote είρε ελεξγέο 397 ζπµθσλίεο πεξηαγσγήο ζε 179 ρψξεο, ελψ παξείρε επίζεο, ηελ ππεξεζία data roaming µε 234 δίθηπα ζε 113 ρψξεο. Δπίζεο, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, ε COSMOTE πξνζέθεξε αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκία γηα φζνπο ηαμηδεχνπλ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πξνζθνξέο ζηηο ππεξεζίεο COSMOTE Traveller θαη Travel & Surf. Σα δεκνθηιή πξντφληα ηεο Apple iphone 5S θαη iphone 5C, λέν ipad Air θαη ipad mini Retina, ελψ δηεχξπλε θαη ην portfolio ηεξκαηηθψλ κε πιήζνο Smartphones (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ κε δπλαηφηεηεο 4G) θαζψο θαη ηα θνξπθαία tablets. Σε ρξνληά πνπ πέξαζε, ε COSMOTE δηαηήξεζε σο άμνλα εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο ην κήλπκα «Ο θφζκνο καο, εζχ», αλαλεψλνληαο ηε δέζκεπζή ηεο γηα πνηνηηθή εμππεξέηεζε κε επίθεληξν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ. ε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξείαο λα εζηηάδεη θαη λα αλαβαζκίδεη ζπλερψο ην επίπεδν εμππεξέηεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο, ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο θαζψο θαη εδξαίσζεο ηεο ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ COSMOTE δηαζέηεη ην πιένλ αληαγσληζηηθφ δίθηπν δηαλνκήο ζηελ Διιάδα ηφζν ζε πιήζνο ζεκείσλ πψιεζεο φζν θαη ζε επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα ηέιε ηνπ 2013, ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο COSMOTE πεξηειάκβαλε 363 θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, 134 θαηαζηήκαηα OΣΔshop, 20 θαηαζηήκαηα COSMOTE, έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κεκνλσκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηφζν ζηελ ιηαληθή φζν θαη ζηε ρνλδξηθή θαη κηα εμεηδηθεπκέλε νκάδα εηαηξηθψλ πσιήζεσλ. Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο COSMOTE θαηά ην 2013, δηακνξθψζεθε ζε Δπξψ ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 12%. Αληίζηνηρα, ε θεξδνθνξία EBITDA ηεο Δηαηξείαο κεηψζεθε θαηά 19,6% (απφ Δπξψ ην 2012 ζε Δπξψ ην 2013) επεξεαζκέλε θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πηψζε ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζε επίπεδν ηηκψλ ιηαληθήο. Σν πεξηζψξην θεξδνθνξίαο EBITDA κεηψζεθε θαηά 3,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε εηήζηα βάζε, θηάλνληαο ην 37,7%, έλαληη 41,1% ην Οη επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο, ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, θξίλνληαη σο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο, θαζψο ζεκεηψζεθαλ ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ γηα ηνλ θιάδν. Πξνβιεπόκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο γηα ην 2014 Σα έζνδα απφ ππεξεζίεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά ην 2013 απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ θαη ηελ ξαγδαία πηψζε ησλ ηειψλ ηεξκαηηζκνχ. Σν 2014 αλακέλεηαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ/δηαζχλδεζε ελψ παξάιιεια ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, εθηηκάηαη λα αληηζηαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ πησηηθή πνξεία ησλ εζφδσλ απφ παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο ιηαληθήο φπσο ηεο θσλήο θαη ησλ γξαπηψλ κελπκάησλ. Δπίζεο ε COSMOTE, ζα ζπλερίζεη λα εζηηάδεη ζηε ζηξαηεγηθή γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε θαη δηάζεζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζε ζηελ εγρψξηα αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε έλα έληνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. εκεηψλεηαη φηη ε πνξεία ησλ εζφδσλ ζα εμαξηεζεί άκεζα απφ παξακέηξνπο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο δελ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ρεηξνηεξέςεη αηζζεηά ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαζψο θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Μηραήι Σζακάδ Πξφεδξνο Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 4

5 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία, Λεωθ. Κηθιζίας 268, Υαλάνδρι Σ: , Φ: , Λεωθ. Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, Υαλάνδρι, Σ: , Φ: Εθνικής Ανηίζηαζης 17, Θεζζαλονίκη, Σ: , Φ:

6 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ θσδ.ν. 2190/1920. Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2014 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΠξατζγνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Λεσθ. Κεθηζίαο Υαιάλδξη Μάξηνο Φάιηεο ΑΜ ΟΔΛ 113 Αξ Μ ΟΔΛ: ΠΡΑΙΓΟΤΩΣΕΡΥΑΟΤΚΟΤΠΕΡ Ανώνσμη Ελεγκηική Εηαιρεία, Λεωθ. Κηθιζίας 268, Υαλάνδρι Σ: , Φ: , Λεωθ. Κηθιζίας 260 & Κόδροσ, Υαλάνδρι, Σ: , Φ: Εθνικής Ανηίζηαζης 17, Θεζζαλονίκη, Σ: , Φ:

7 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Έζνδα ππεξεζηψλ Έζνδα πψιεζεο ζπζθεπψλ Λνηπά έζνδα θηλεηήο ύλνιν εζόδσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο Λνηπά έζνδα ύλνιν θύθινπ εξγαζηώλ Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα Λεηηνπξγηθά έμνδα Έμνδα δηαζχλδεζεο θαη πεξηαγσγήο (68.961) ( ) Πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 13 (45.605) (56.699) Απνδνρέο πξνζσπηθνχ (98.149) ( ) Κφζηνο ζρεηηδφκελν κε πξνγξάκκαηα πξφσξεο απνρψξεζεο 21 (4.193) - Έμνδα εκπνξηθψλ πξνκεζεηψλ ( ) ( ) Κφζηνο εκπνξεπκάησλ ( ) ( ) Έμνδα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ (16.293) (17.810) Έμνδα πξνψζεζεο (37.265) (46.410) Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα, εθ ησλ νπνίσλ: ( ) ( ) Ενοίκια, μιζθώζειρ και κόζηορ εγκαηαζηάζεων (67.641) (68.222) Αμοιβέρ και ςπηπεζίερ ηπίηων (33.055) (26.196) Λοιποί θόποι και ηέλη πςθμιζηικών απσών (9.110) (8.937) Λοιπά λειηοςπγικά έξοδα (84.529) (88.976) ύλνιν ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξηλ από απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο ( ) ( ) Λεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο 7,8,9 ( ) ( ) Λεηηνπξγηθά θέξδε πξηλ από ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Υξεσζηηθνί ηφθνη ( ) ( ) Πηζησηηθνί ηφθνη Κέξδνο απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο (339) (348) Έζνδα απφ κεξίζκαηα Κέξδε / (δεκηέο) απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκεηψζεηο (12) ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο 6 (26.551) (76.683) Κέξδε ρξήζεο κεηά από θόξνπο Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 7

8 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηνηρεία πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Καζαξή κεηαβνιή ζηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ύλνιν ζηνηρείσλ πνπ ελδέρεηαη λα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνηρεία πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) (2.534) Αλαβαιιφκελνη θφξνη επί ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ 6 (1.389) 507 ύλνιν ζηνηρείσλ πνπ δελ ζα ηαμηλνκεζνύλ κεηαγελέζηεξα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (2.027) Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα/ (δεκίεο) ρξήζεο (1.793) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 8

9 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκεηώζεηο Δλζψκαηα πάγηα Σειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο Λνηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πκκεηνρέο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Πειάηεο Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Ίδηα θεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Λνηπά απνζεκαηηθά (1.157) Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο Βξαρππξφζεζκα δάλεηα Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο Έζνδα επφκελεο ρξήζεο Μεξίζκαηα πιεξσηέα Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 9

10 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Μεηνρηθό κεθάιαην Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα / (δεκίεο) (1.793) - (1.793) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (1.793) Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ (1.157) Μεηνρηθό κεθάιαην Απνζεκαηηθό ππέξ ην άξηην Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Τπόινηπν θεξδώλ εηο λέν ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ (1.157) Κέξδε ρξήζεο Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα Γηαλνκή κεξίζκαηνο (εκ. 19) (652) (652) Πξφγξακκα παξνρήο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (εκ. 22) Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 10

11 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΤΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) εκεηώζεηο Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θόξσλ Πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο 7,8, Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ Απνκείσζε απνζεκάησλ Λνηπέο πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζαξέο Πηζησηηθνί ηφθνη (47.489) (33.614) Έζνδα απφ κεξίζκαηα 10 (95.950) ( ) (Κέξδε) / Εεκηέο απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκεηψζεηο 5 ( ) 12 Κέξδνο απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ 20 (7.697) - Υξεσζηηθνί ηφθνη Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κευαλαίοσ κίνησης: (Αχμεζε) / κείσζε απνζεκάησλ (6.131) (4.321) (Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (10.451) (62.182) Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηζκνχ) (40.411) Πλέον / (Μείον): Καηαβνιέο πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο εμφδνπ θαη απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 21 (4.725) (570) Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ( ) ( ) Φφξνη εηζνδήκαηνο θαηαβιεζέληεο (88.921) (63.350) Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) - Πψιεζε ή ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υνξεγήζεηο εηζπξαθηέσλ δαλείσλ 14 ( ) ( ) Δηζπξάμεηο εηζπξαθηέσλ δαλείσλ Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ζπγαηξηθψλ / ζπκκεηνρψλ Απφθηεζε κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο 10 (10.200) - Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε παγίσλ Πηζησηηθνί ηφθνη εηζπξαρζέληεο Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα Δπηζηξνθή απνζεκαηηθνχ ππέξ ην άξηην απφ ζπγαηξηθή Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο / (εθξνέο) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα θαη αλαιεθζέληα δάλεηα Δμνθιήζεηο δαλείσλ 20 ( ) ( ) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο (102) (49) Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) (30.195) Καζαξή αχμεζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο Οη επηζπλαπηφκελεο εκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 11

12 1. ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ. (ε «Δηαηξεία» ή ε «COSMOTE») είλαη αλψλπκε Δηαηξεία, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1996 (Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 ΑΡ.Μ.Α.Δ /01ΑΣ/Β/96/449(2008)) θαη ην θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Ζ Δηαηξεία είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (ή «ΟΣΔ»). Ζ ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε Deutsche Telekom AG (έκκεζε ζπκκεηνρή 40%). εκεηψλεηαη φηη ε Δηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο ε Δηαηξεία θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ΟΣΔ πνπ δεκνζηεχεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο είλαη Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο COSMOTE πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (α) ηεο ΟΣΔ Α.Δ., (έδξα Μαξνχζη Αηηηθήο Λεσθ. Κεθηζίαο 99 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 347/06/Β/86/10) θαη (β) ηεο Deutsche Telekom AG (έδξα ζηε Βφλλε Γεξκαλίαο). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 5 Μαξηίνπ 2014, ελψ ηεινχλ ππφ ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο COSMOTE. 2. ΒΑΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 2.1. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηα παξάγσγα, πνπ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Σα πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απεηθνλίδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. εκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο, εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηηο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ, ησλ δαπαλψλ θαη ησλ γλσζηνπνηήζεσλ γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Γηνίθεζε ζε ζπλερή βάζε αμηνινγεί ηηο εθηηκήζεηο θαη ηηο παξαδνρέο απηέο, νη νπνίεο θπξίσο πεξηιακβάλνπλ ηηο εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο, ηελ πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ηελ σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ απνκείσζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο βαζίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα εκπεηξία θαη ζε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη εχινγνη. Οη εθηηκήζεηο θαη νη παξαδνρέο απηέο είλαη ε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο απφ άιιεο πεγέο. Σα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο ή ζπλζήθεο. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ζε κειινληηθέο θαη άιιεο θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κέζα ζηελ επφκελε ρξήζε, έρνπλ σο εμήο: Απνκείσζε ζπκκεηνρώλ Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί αλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη λα εθηηκεζεί ε αμία ρξήζεο θάζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Ζ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο απαηηεί ε Δηαηξεία λα εθηηκήζεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα επηιέμεη ην θαηάιιειν επηηφθην πξνεμφθιεζεο, κε βάζε ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί ε παξνχζα αμία ησλ αλσηέξσ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε

13 Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο Ζ πξφβιεςε γηα θφξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ην Γ.Λ.Π. 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» αθνξά ζηα πνζά ησλ θφξσλ πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε γηα ηνλ ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Οη πξαγκαηηθνί θφξνη εηζνδήκαηνο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο, εμαηηίαο κειινληηθψλ αιιαγψλ ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, ή απξφβιεπησλ επηπηψζεσλ απφ ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θάζε ρξήζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί πξφζζεηνη θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο ζηελ ρξήζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 6. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο βάζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο πεξηφδνπο πνπ νη δηαθνξέο απηέο αλακέλεηαη λα απαιεηθζνχλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία ιακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη αθνινπζεί κηα ζπλερή ζπληεξεηηθή ζηξαηεγηθή θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αλάθηεζεο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Οη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ηεο πηζαλφηεηαο ηνπ αλακελφκελνπ κειινληηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη ηηο δηαζέζηκεο δπλαηφηεηεο θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 6. Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο Ζ Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη κηα πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη επαξθψο ηε δεκία πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα θαη πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ, δελ είλαη πξαθηηθφ λα εμεηάδεηαη ε εηζπξαμηκφηεηα ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ μερσξηζηά, θαη σο εθ ηνχηνπ, ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φιεο νη απαηηήζεηο εθηηκψληαη κε βάζε ηζηνξηθέο ηάζεηο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κειινληηθέο πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε εθπξφζεζκνπο θαη θαηαξγεκέλνπο πειάηεο, πνζνζηά επαλελεξγνπνίεζεο εθπξφζεζκσλ ή θαηαξγεκέλσλ πειαηψλ θαη πνζνζηά είζπξαμεο απαηηήζεσλ απφ θαηαξγεκέλνπο πειάηεο. Οη απαηηήζεηο απφ εγρψξηνπο θαη δηεζλείο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο εμεηάδνληαη θαη εθηηκψληαη γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηε εκείσζε 13. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ απνδεκηψζεσλ πνπ ζα έρνπλ θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Οη ππνρξεψζεηο γηα ηηο παξνρέο απηέο ππνινγίδνληαη ζηε βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αλαινγηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε λα θάλεη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο, ηα πνζνζηά απμήζεσλ ησλ κηζζψλ, ηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη αληθαλφηεηαο, ηηο ειηθίεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη ινηπνχο παξάγνληεο. Οη κεηαβνιέο ζε απηέο ηηο βαζηθέο παξαδνρέο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ππνρξέσζε θαη ζηα ζρεηηθά έμνδα θάζε πεξηφδνπ. Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο πεξηφδνπ απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκηέο. Ζ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία δελ ρξεκαηνδνηείηαη. Λφγσ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, απηέο νη ππνζέζεηο ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. Δπηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκείσζε 21. Δθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρεηώλ Ζ Δηαηξεία νθείιεη λα εθηηκήζεη ηελ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαζψο θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη είηε κέζσ απφθηεζήο ηνπο είηε κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο απηέο επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε ιακβάλνληαο ππφςε λέα δεδνκέλα θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Ζ Δηαηξεία εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο. Ζ Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε θάζε ζεκαληηθήο ππφζεζεο ζε πεξηνδηθή βάζε θαη αμηνινγνχλ ηνλ πηζαλφ θίλδπλν, βαζηδφκελνη ελ κέξεη ζηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δάλ ε ελδερφκελε δεκία απφ νπνηεζδήπνηε αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη πηζαλή θαη ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη κηα ππνρξέσζε γηα ηελ εθηηκψκελε δεκία. Σφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλ ν θίλδπλνο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, απαηηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο. Όηαλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, ε Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ πηζαλή ππνρξέσζε ζρεηηθά κε εθθξεκείο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο θαη πηζαλφλ λα αλαζεσξεζνχλ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα ελφο δπζκελνχο απνηειέζκαηνο θαη ε ζρεηηθή εθηίκεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο. Σέηνηεο αλαζεσξήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. 13

14 2.2. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο. Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο / πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, δηφηη είρε εθαξκνζηεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο δελ δηαζέηεη επελδπηηθά αθίλεηα. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2011 ηνπ ΓΛΠ Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη απφ ην ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ

15 Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015) Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην ΓΛΠ κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014) Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014) Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ 15

16 παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ «φξν ππεξεζίαο». ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» Καη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεκέλσλ κεξώλ» Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο. ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ( portfolio exception ) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 3.1. πκκεηνρέο Θπγαηξηθέο Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κεησκέλν κε ηελ ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. Πώιεζε ζπγαηξηθώλ Όηαλ ε Δηαηξεία δηαζέηεη ή παχεη λα έρεη ηνλ έιεγρν ζηε ζπγαηξηθή, απηή επηκεηξάηαη ζηε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηάζεζεο ή φηαλ ν έιεγρνο ράλεηαη, κε ηελ αιιαγή ζηε ινγηζηηθή αμία λα αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή δεκία. Ζ εχινγε αμία είλαη ε αξρηθή ινγηζηηθή αμία γηα ζθνπνχο κειινληηθήο αλαγλψξηζεο σο ζπγγελνχο ή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπηπιένλ, ηα πνζά πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ζε ζρέζε κε ηεv ελ ιφγσ ζπγαηξηθή κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 16

17 πγγελείο εηαηξείεο Οη ζπγγελείο εηαηξείεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξεία αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν επί ηεο νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπο θαη ζπλήζσο θαηέρεηαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ (λφκηζκα ιεηηνπξγίαο θαη παξνπζίαζεο). πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη λνκηζκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο πνπ απνθηήζεθαλ. Σα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαη απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο πξνζδηνξηζκνχ ησλ εχινγσλ αμηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζηνηρείνπ. Έλα δηεηαηξηθφ δάλεην ζε ζπγαηξηθή ζην εμσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ν δηαθαλνληζκφο δελ έρεη πξνγξακκαηηζηεί νχηε αλακέλεηαη λα ζπκβεί ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ, ζεσξείηαη σο κέξνο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ Σειεπηθνηλσληαθέο Άδεηεο Οη ηειεπηθνηλσληαθέο άδεηεο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Απηέο νη άδεηεο έρνπλ πξνζδηνξηζκέλε σθέιηκε δσή θαη επηκεηξψληαη ζην θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ζ απφζβεζε ππνινγίδεηαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο (κέρξη ηε ιήμε ηεο λφκηκεο δηάξθεηάο ηνπο), ε νπνία είλαη κεηαμχ 9 θαη 22 εηψλ Λνηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κεκνλσκέλα αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Μεηαγελέζηεξα, θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Όια ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή θαη απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. Ζ δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εμεηάδεηαη ζε εηήζηα βάζε, θαη ηπρφλ πξνζαξκνγέο δελ αλαγλσξίδνληαη αλαδξνκηθά. Ζ θχξηα θαηεγνξία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ινγηζκηθφ. Ζ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο είλαη κεηαμχ 3 θαη 5 εηψλ Δλζώκαηα Πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ ιακβάλνληαη, απμεκέλα κε ηφθνπο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ θαη κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Οη επηρνξεγήζεηο εκθαλίδνληαη σο κεησηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο θηήζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ κέζσ ησλ κεησκέλσλ απνζβέζεσλ. Σα έξγα ππφ θαηαζθεπή πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα θαη ε απφζβεζε ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ αξρίδεη φηαλ απηά είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε. Σν θφζηνο ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο, ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ θεθαιαηνπνηείηαη θαη ηα αλαινγνχληα γεληθά έμνδα. Σα πιηθά επελδχζεσλ πεξηιακβάλνπλ πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ παξνχζα αμία ηνπ αλακελφκελνπ θφζηνπο γηα ηελ απφζπξζε ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ θεθαιαηνπνηείηαη σο κέξνο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ απηνχ ζην βαζκφ πνπ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζήο ηνπ θαη απνζβέλεηαη αλάινγα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ εμνδνπνηείηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Όηαλ απαηηείηαη ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία σο κεκνλσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζπγθεθξηκέλεο σθέιηκεο δσέο θαη απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ινγίδνληαη ζπζηεκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε. Ζ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή θαη νη ζπληειεζηέο απφζβεζεο έρνπλ σο εμήο: 17

18 πληειεζηέο απόζβεζεο Έηε σθέιηκεο δσήο Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα δηθηχνπ 10% 10 Λνηπέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εθηφο δηθηχνπ 3,3%-20% 5-30 Σειεπηθνηλσληαθφο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10%-33,3% 3-10 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 10%-33,3% 3-10 Μεηαθνξηθά κέζα 10%-14% Απνκείσζε Αμίαο Με Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο ηνπο δελ είλαη αλαθηήζηκεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ην εθηηκψκελν αλαθηήζηκν πνζφ, αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο, ε νπνία θαηαρσξείηαη απ επζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ εχινγεο αμίαο κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα θαη αμίαο ρξήζεο απηψλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο κε ηελ ρξήζε ελφο πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ην νπνίν αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ δεκηνπξγεί αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο ξνέο, ην αλαθηήζηκν πνζφ πξνζδηνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε Δηαηξεία εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο δελ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ε δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη επαλαθέξνληαο ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ ζηελ έθηαζε πνπ απηφ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ζα είρε πξνζδηνξηζηεί (θαζαξή απφ απνζβέζεηο) αλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελα έηε Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πνπ απνηειεί ζπλήζσο ην θφζηνο απφθηεζεο πιένλ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επελδχζεσλ πνπ δελ απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Χο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα, σο δηαθξαηνχκελα κέρξη ηε ιήμε, σο δάλεηα θαη απαηηήζεηο θαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ηαμηλνκνχληαη σο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο αλαγλσξηδφκελεο ζηα απνηειέζκαηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία θαη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο εμνδνπνηείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ κεηαγελέζηεξα θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαη νη δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε επελδχζεηο κεηαγελέζηεξα θαηαρσξνχληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηε γξακκή «Κέξδε/δεκίεο απφ ζπκκεηνρέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία». Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Γηα επελδχζεηο νη νπνίεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγφ αγνξά, ε εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Γηα επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηερληθψλ απνηίκεζεο, εθηφο εάλ ην εχξνο ησλ νξζνινγηθψλ εθηηκήζεσλ ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ζεκαληηθά κεγάιν θαη νη πηζαλφηεηεο ησλ δηάθνξσλ εθηηκήζεσλ δελ κπνξνχλ εχινγα λα αμηνινγεζνχλ, νπφηε δελ επηηξέπεηαη ε απνηίκεζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ ζηελ εχινγε αμία. H αγνξά ή πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ ηελ παξάδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην πνπ πξνβιέπεηαη απφ θαλνληζκφ ή παξαδνρή ηεο αγνξάο αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ (δει. ηελ εκεξνκελία πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κεηαθέξεηαη ή παξαδίδεηαη ζηελ Δηαηξεία). πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη θαη ην θαζαξφ πνζφ απεηθνλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε κεηαμχ ηνπο ή λα απαηηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα δηαθαλνλίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 18

19 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ ε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κίαο νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί σο αθνινχζσο: (i) Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην αλαπόζβεζην θόζηνο: Δθφζνλ πθίζηαληαη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο απνκείσζεο δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ πνπ απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί). Οη ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ (ην επηηφθην πνπ είρε ππνινγηζηεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε). Σν πνζφ ηεο απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. (ii) Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Δάλ πθίζηαηαη απνκείσζε ζε δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ην πνζφ ηεο απνκείσζεο ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο (θαζαξή απφ ηπρφλ απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη απνζβέζεηο) θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην παξειζφλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Σν πνζφ ηεο απνκείσζεο κεηαθέξεηαη απφ ηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Αληηινγηζκνί απνκεηψζεσλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Αληηινγηζκνί απνκεηψζεσλ νκνιφγσλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ εθφζνλ ε αχμεζε ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κπνξεί αληηθεηκεληθά λα ζπζρεηηζηεί κε θάπνην γεγνλφο ην νπνίν έιαβε ρψξα κεηαγελέζηεξα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δεκίαο απνκείσζεο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Απν-αλαγλψξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ή θαηά πεξίπησζε ην κέξνο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ην κέξνο κίαο νκάδαο παξφκνησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) απφ-αλαγλσξίδνληαη φηαλ: ηα δηθαηψκαηα γηα ηελ εηζξνή ηακεηαθψλ πφξσλ έρνπλ εθπλεχζεη, ε Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηελ εηζξνή ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά έρεη αλαιάβεη ηαπηφρξνλα ηελ ππνρξέσζε λα ηα θαηαβάιιεη ζε ηξίηνπο πιήξσο ρσξίο ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, ππφ ηε κνξθή κίαο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο, ή ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα εηζξνήο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελψ παξάιιεια, είηε (α) έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε απφ απηφ ή (β) δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε, αιιά έρεη κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ. Όπνπ ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ην ζηνηρείν αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηφ. Ζ ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ε νπνία έρεη ηε κνξθή εγγχεζεο επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ απνηηκάηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ πνπ κπνξεί ε Δηαηξεία λα θιεζεί λα θαηαβάιεη. Όηαλ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή είλαη ππφ ηε κνξθή δηθαησκάησλ αγνξάο θαη/ή πψιεζεο επί ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ν βαζκφο ζπλερηδφκελεο εκπινθήο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ δχλαηαη ε Δηαηξεία λα επαλαγνξάζεη, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ελφο δηθαηψκαηνο πψιεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά) ηνπ ζηνηρείνπ ην νπνίν απνηηκάηαη ζε εχινγεο αμίεο, φπνπ ε ζπλερηδφκελε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηηκή άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο Απνζέκαηα Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Ζ ηηκή θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κεζνζηαζκηθνχ κέζνπ φξνπ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ, κεησκέλε κε ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ νινθιήξσζε απηψλ θαη ην εθηηκψκελν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο, θφζηνο. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο αχμεζεο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο απνζεκάησλ πνπ έρνπλ απνκεησζεί, ε απνκείσζε απηή αληηινγίδεηαη Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη θαη Πξόβιεςε γηα Δπηζθαιείο Απαηηήζεηο Οη ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε αμία ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο κεησκέλν θαηά ηα πνζά πνπ είλαη πηζαλφ φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ. ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ εθηηκάηαη είηε αλά πειάηε μερσξηζηά φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο, είηε βάζεη ηζηνξηθψλ ηάζεσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα απψιεηεο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ θαη κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Ζ ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε αλαπξνζαξκφδεηαη κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. Σπρφλ δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. 19

20 3.10. Σακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Σακεηαθά Ηζνδύλακα Γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζεσξνχληαη ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα Φόξνο εηζνδήκαηνο θαη αλαβαιιόκελνο θόξνο ηα έμνδα ηεο ρξήζεο γηα θφξνπο πεξηιακβάλεηαη ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη. Ο θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ηνπο θφξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνλδχιηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν θφξνο αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, αληίζηνηρα. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο, βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Γηνίθεζε πεξηνδηθά πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαηά ηελ ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο επηδέρνληαη εξκελείαο θαη πξνβαίλεη ζην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, κε βάζε ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο, αθνξά ζε πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο: φπνπ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία, θαη ησλ θνξνινγεηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο, φπνπ ν ρξφλνο αληηζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ εθπηπηφκελσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ησλ κεηαθεξφκελσλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο: φπνπ ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηεο ππεξαμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή ε νπνία δελ είλαη ζπλέλσζε εηαηξεηψλ θαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκία, θαη ησλ θνξνινγεηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο, φπνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδεηαη ζην βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα αληηζηξαθνχλ ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ θαη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλαληη ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη ππνινγίδνληαη βάζεη θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ηζρχνπλ ζην ρξφλν πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα αλαγλσξηζηεί θαη ε ππνρξέσζε ζα δηαθαλνληζηεί θαη βαζίδνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ ζα θαιχςεη ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ελ φισ ή ελ κέξεη Μεηνρηθό Κεθάιαην Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα έμνδα έθδνζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αθαηξνχκελεο ηεο ζρεηηθήο θνξνινγηθήο σθέιεηαο, ζπκςεθίδνληαη κε ην Απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην Μηζζώζεηο Μίζζσζε ε νπνία κεηαβηβάδεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ ινγίδεηαη απφ ην κηζζσηή σο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαη ινγίδεηαη σο απφθηεζε παγίνπ θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο, ελψ απφ ηνλ εθκηζζσηή σο πψιεζε θαη/ή παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο. Λνγηζηηθή κίζζσζεο απφ ην κηζζσηή Tα θαηαβαιιφκελα ελνίθηα δηαρσξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (ηφθνη) πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ζε κείσζε ηεο αλαιεθζείζαο ππνρξέσζεο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο εκθαλίδνληαη ζην ρακειφηεξν πνζφ, κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ κηζζσκάησλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, 20

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

( ) ) %$% )( $ #),& -#

( ) ) %$% )( $ #),& -# 31 2010 ( 1 2010 31 2010 )!"# $ %& '($) *$& "+ ) %$% )( $ #),& -# $& $ $+ $ $,.. 4 # 34 /% $+ $ 0 $ $!. $ $ $ $ 21 $ 2011 $.! )( $ / $ $& 1&. $# $(#.. &... & 1 1-31 2010...4 31 2010...5 1 31 2010...6 E

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2-4 Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ

ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΤΡΣΔΑ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΟΤ ΑΠΟΘΖΘΔΤΔΩ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΗΩΛ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ ΘΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 εο Ηνπλίνπ 2012 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ

Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ. Αξ.Κ.Α.Δ. 025/22/03/Β/86/076 Αξ. ΓΔΚΖ 122207107000 ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ COSMOS AΛΒΑΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ.

ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ (ΟΠΩ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΔΟRE ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ

ΜΔΣΔΟRE ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο από 1 Ηνπιίνπ 2010 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2011 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΝΩΝΤΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ LAFARGE BETON Α.Β.Δ.Δ LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 311/04/B/86/69/(2011) 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνχινπ 19002 Παηαλία- Αηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ)

ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ) ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ( ΔΛΛΑ ΜΑΡΚΔΣ ΑΨΣ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓIEΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011

ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1/1 έσο 31/12/2011 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΔΔ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 ΜΔΛΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΓΑΣΑΝΗΟΤ 6, 105 59 ΑΘΖΝΑ Σει: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΓΟΤ: ΦΑΔΔ ΑΘΖΝΩΝ ΑΡΜΑΔ 31774/06/Β/94/23 Δπνπηεύνπζα Αξρή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Αξ. Αδείαο 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα

ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα ΜΑΚΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Αξ. ΜΑΔ 8595/62/Β/86/430 Αξ.ΓΔ.Μ.Η 57249304000 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (πνζά ζε Δπξώ) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Πεξηερόκελα. ει. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 30 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Eurobank EFG Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Πεξηερόκελα ει. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 3 Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 (ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2016 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2016 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα