Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί."

Transcript

1 Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα τύχης των οποίων τα στοιχειώδη γεγονότα τα στοιχεία του δειγµατοχώρου Ω είναι ισοπίθανα. Τότε, αν ο αριθµός των σηµείων του Ω είναι, ένα γεγονός A το οποίο περιλαµβάνει j σηµεία έχει πιθανότητα j/ να πραγµατοποιηθεί. Γενικότερα, η πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί ένα γεγονός A είναι P A NA/, όπου NA το πλήθος των σηµείων του A. Το πρόβληµα λοιπόν του υπολογισµού της P A ανάγεται σε πολλές περιπτώσεις, σ αυτό του υπολογισµού του NA. Οπως είδαµε και στα προηγούµενα, η συνηθισµένη διαδικασία για τον υπολογισµό της P A είναι να µετρήσουµε το πλήθος των σηµείων του A, NA, και να διαιρέσουµε µε το. Ωστόσο, ο υπολογισµός του NA είναι εύκολος µόνο αν το A έχει λίγα σηµεία. Ακόµα και για µέτριο πλήθος σηµείων, η µέθοδος της ευθείας απαρίθµησης είναι πρακτικά ανεφάρµοστη. Ετσι, η ανάγκη για απλούς κανόνες απαρίθµησης γίνεται επιτακτική. Θα παρουσιάσουµε παρακάτω τεχνικές απαρίθµησης που είναι στοιχειώδεις, έχουν ευρύ ϕάσµα εφαρµογών, και είναι πολύ χρήσιµες στη Θεωρία Πιθανοτήτων. Βασική Αρχή Απαρίθµησης Παράδειγµα 1: Πηγαίνετε να γευµατίσετε σ ένα εστιατόριο πολυτελείας, και ο σερ- ϐιτόρος σας πληροφορεί ότι έχετε : α δύο επιλογές για ορεκτικό σούπα ή χυµό, ϐ τρείς επιλογές για κύριο πιάτο κρέας, ψάρι, και πιάτο λαχανικών, γ δύο για επιδόρπιο παγωτό ή γλυκό. Ποιες είναι οι δυνατές επιλογές σας για το πλήρες γεύµα; Το µενού αποφασίζεται σε τρία στάδια, και στο κάθε στάδιο ο αριθµός των δυνατών επιλογών σας δεν εξαρτάται από το τι διαλέξατε στο προηγούµενο. ύο επιλογές για το πρώτο στάδιο, τρεις για το δεύτερο και δύο για το τρίτο. Προφανώς ο συνολικός αριθµός επιλογών είναι το γινόµενο του αριθµού των επιλογών σε κάθε στάδιο. Εδώ έχουµε 1 διαφορετικά µενού, για να διαλέξουµε. Παράδειγµα : Σε ένα πείραµα τύχης ϱίχνουµε ένα νόµισµα και ένα Ϲάρι. Ποιος είναι ο δειγµατοχώρος αυτού του πειράµατος Προφανώς αυτό είναι ένα πείραµα που εκτελείται σε δύο στάδια. Ας υποθέσουµε ότι ϱίχνουµε πρώτα το νόµισµα Π 1. Εχουµε δύο δυνατά αποτελέσµατα, κεφάλι Κ ή γράµµατα Γ. Κατόπιν ϱίχνουµε το Ϲάρι Π. Γι αυτό έχουµε έξι δυνατά αποτελέσµατα, τα 1,,,4,5,6. Τώρα, κάθε σηµείο του δειγµατοχώρου του Π 1 µπορεί να συνδυαστεί µε καθένα από τα 6 σηµεία του δειγµατοχώρου του Π, για να δώσει 1

2 6 το πλήθος διατεταγµένα Ϲεύγη. Ο δειγµατοχώρος του σύνθετου πειράµατος ϑα είναι λοιπόν Ω { Κ,1, Κ,,...,Κ,6,Γ,1,Γ,,...,Γ,6 }, όπου το σηµείο Κ, 4, λόγου χάρη, σηµαίνει να έρθει Κ στη ϱίψη του νοµίσµατος, και 4 στη ϱίψη του Ϲαριού. Θα διατυπωσουµε τώρα µιά µάλλον προφανή πρόταση, η οποία είναι γνωστή ως η ϐασική αρχή της απαρίθµησης. Πρόταση : Υποθέτουµε ότι ένα έργο π.χ. µια εργασία, ένα πείραµα τύχης, κ.τ.λ. µπορεί να ολοκληρωθεί σε στάδια ή ϐαθµίδες ή στοιχειώδη πειράµατα τύχης. Υπάρχουν m 1 τρόποι να εκτελέσουµε το πρώτο στάδιο ή m 1 επιλογές για το πρώτο στάδιο, ή m 1 δειγµατοσηµεία στον δειγµατοχώρο του πρώτου σταδίου. Για καθέναν από αυτούς τους m 1 τρόπους υπάρχουν m τρόποι να εκτελέσουµε το δεύτερο στάδιο. Για καθέναν από αυτούς τους m τρόπους υπάρχουν m τρόποι να εκτελέσουµε το τρίτο στάδιο, κ.ο.κ. Τότε ο ολικός αριθµός των διαφορετικών τρόπων, µε τους οποίους µπορεί να ολοκληρωθεί το έργο αυτό, δίνεται από το γινόµενο N m 1 m m. Ας εξειδικεύσουµε το παραπάνω σε πειράµατα τύχης. Θεωρούµε πειράµατα τύχης ή στάδια ενός σύνθετου πειράµατος τύχης, Π 1, Π,...,Π, και τους αντίστοιχους δειγµατοχώρους, Ω 1, Ω,...,Ω, µε πλήθος δειγµατοσηµείων NΩ j m j, j 1,,...,. Ακολούθως ϑεωρούµε το σύνθετο πείραµα τύχης Π, που συνίσταται στην ταυτόχρονη εκτέλεση των παραπάνω πειραµάτων τύχης. Πόσα είναι τα δυνατά αποτελέσµατα του Π; ή, ισοδύναµα, πόσες είναι οι δυνατές άδες που µπορούµε να κατασκευάσουµε παίρνοντας ένα στοιχείο από Ω 1, ένα στοιχείο από τον Ω, κ.τ.λ.. Η απάντηση, η οποία δίνεται από την προηγούµενη πρόταση, είναι NΩ m 1 m m, όπου Ω ο δειγµατοχώρος του Π. Αυτό είναι και το πλήθος των άδων x 1, x,..., x που µπορούµε να σχηµατίσουµε παίρνοντας ένα στοιχείο x 1 από το Ω 1, ένα στοιχείο x από το Ω, κ.τ.λ. Μια σηµαντική ειδική περίπτωση του παραπάνω παραδείγµατος παίρνουµε αν ο κα- ϑένας από τους δειγµατοχώρους Ω j είναι το ίδιο πάντα σύνολο, έστω S, το οποίο έχει στοιχεία. Τότε υπάρχουν το πλήθος άδες x 1, x,..., x, για τις οποίες κάθε x j είναι ένα από τα στοιχεία του S. Για παράδειγµα, αν ϱίξουµε ένα Ϲάρι τρεις ϕορές, οι τριάδες x 1, x, x που µπορούν να σχηµατιστούν είναι 6, όπου τα x 1, x, και x είναι στοιχεία του συνόλου {1,,, 4, 5, 6}. Οι τριάδες αυτές είναι τα σηµεία του δειγµατοχώρου Ω του πειράµατος της ϱίψης τριών Ϲαριών, όπου η τριάδα,4,5, π.χ. παριστάνει το ενδεχόµενο να έρθει το πρώτο Ϲάρι, 4 το δεύτερο, και 5 το τρίτο. ιατάξεις Η παραπάνω περίπτωση µπορεί να ιδωθεί και από άλλη οπτική γωνιά, όπως ϕαίνεται στο εξής παράδειγµα : Παράδειγµα : Ενα δοχείο περιέχει όµοιους ϐόλους, που ϕέρουν αριθµούς από το 1 ως το. Επιλέγουµε τυχαία ένα ϐόλο από το δοχείο, σηµειώνουµε τον αριθµό του και τον ξανατοποθετούµε στο δοχείο. Αν η διαδικασία αυτή επαναληφθεί ϕορές, ποιος είναι ο δειγµατοχώρος σύνολο των δυνατών αποτελεσµάτων του πειράµατος; Κάθε µία από τις επιλογές δίνει έναν αριθµό από το 1 ως το. Το αποτέλεσµα των επιλογών περιγράφεται από τη άδα x 1, x,..., x, όπου το x 1 είναι ο αριθµός

3 πάνω στον πρώτο ϐόλο που επιλέξαµε, το x είναι ο αριθµός πάνω στον δεύτερο ϐόλο που επιλέξαµε, κ.τ.λ. Συνολικά υπάρχουν δυνατές άδες, οι οποίες αποτελούν τα σηµεία του δειγµατοχώρου Ω του πειράµατος. Η παραπάνω διαδικασία λέγεται δειγµατοληψία µε επανατοποθέτηση από έναν πληθυσµό διακεκριµένων αντικειµένων. Το αποτέλεσµα x 1, x,..., x λέγεται διατεταγ- µένο δείγµα µεγέθους από έναν πληθυσµό µεγέθους αντικειµένων µε επανατοποθέτηση, ή διάταξη των αντικειµένων ανά. Εδώ ϐέβαια υποθέτουµε ότι όλα τα δυνατά δείγµατα έχουν την ίδια πιθανότητα. Για παράδειγµα, στη ϱίψη των τριών Ϲαριών, όπου έχουµε 6 16 δυνατά αποτελέσµατα, καθένα από αυτά ϑεωρούµε ότι έχει πιθανότητα 1/16 να ϐγεί. Παράδειγµα 4: Εστω τα γράµµατα a, b, c. Πόσα είναι τα δυνατά διατεταγµένα Ϲεύγη που ϑα µπορούσαµε να ϕτιάξουµε από τα γράµµατα αυτά χρησιµοποιώντας δειγ- µατοληψία µε επανατοποθέτηση; Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα διατεταγµένα δεύγη δείγµατα µεγέθους που µπο- ϱούµε να ϕτιάξουµε από πληθυσµό τριών αντικειµένων δηλαδή οι διατάξεις των τριών στοιχείων ανά δύο είναι 9. Οι διατάξεις αυτές είναι οι {a, a, a, b, a, c, b, a, b, b, b, c, c, a, c, b, c, c}. Ας δούµε τώρα µια λίγο διαφορετική διαδικασία. Εστω S ένα σύνολο µε διακεκριµένα αντικείµενα, αριθµηµένα από το 1 ως το. Επιλέγουµε ένα από αυτά και σηµειώνουµε τον αριθµό του, χωρίς να το ξανατοποθετήσουµε στο S. Αν επαναλάβουµε αυτή τη διαδικασία, ϑα έχουµε να επιλέξουµε κάποιο από τα υπόλοιπα 1 αντικείµενα. Γενικά, αν εκτελέσουµε τη διαδικασία αυτή ϕορές, επιλέγονται συνολικά αντικείµενα από το S, όπου προφανώς π.χ. επιλογή 6 χαρτιών από µια τράπουλα. Το αποτέλεσµα αυτού του σύνθετου τυχαίου πειράµατος περιγράφεται και πάλι από µιά άδα x 1, x,..., x, της οποίας όµως οι αριθµοί πρέπει να είναι διαφορετικοί, αφού δεν έχουµε διπλές εµφανίσεις στο δείγµα µας. Το πρώτο αντικείµενο που επιλέξαµε µπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα άρα υπάρχουν τρόποι για την επιλογή του πρώτου αντικειµένου, το δεύτερο οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 1, κ.ο.κ. Άρα υπάρχουν, σύµφωνα µε την πρόταση της προηγούµενης παραγράφου, 1 + 1!/! διαφορετικά δυνατά αποτελέσµατα για το πείραµα αυτό. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται δειγµατοληψία αντικειµένων χωρίς επανατοπο- ϑέτηση, αν υποθέσουµε ότι όλα τα αποτελέσµατα είναι ισοπίθανα. Παράδειγµα 5: Εστω τα γράµµατα a, b, c. Πόσα είναι τα δυνατά διατεταγµένα Ϲεύγη που ϑα µπορούσαµε να ϕτιάξουµε από τα γράµµατα αυτά χρησιµοποιώντας δειγ- µατοληψία χωρίς επανατοποθέτηση; ειγµατοληψία χωρίς επανατοποθέτηση σηµαίνει ότι στο κάθε διατεταγµένο Ϲεύγος ένα γράµµα ϑα εµφανίζεται µόνο µία ϕορά. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο αριθµός τέτοιων Ϲευγών είναι!/! 6. Τα διατεταγµένα αυτά Ϲεύγη είναι τα {a, b, a, c, b, a, b, c, c, a, c, b}.

4 Στην ειδική περίπτωση όπου, δηλαδή Ϲητάµε τα διατεταγµένα δείγµατα µεγέθους που µπορούµε να ϕτιάξουµε από πληθυσµό αντικειµένων χωρίς επανατοποθέτηση, ο αριθµός των δυνατών αποτελεσµάτων ειναι 1 1!. Τα αποτελέσµατα αυτά λέγονται µεταθέσεις των αριθµών. Λέµε λοιπόν ότι το σύνολο των δυνατών µεταθέσεων αριθµών είναι!. Π.χ., οι δυνατές µεταθέσεις των τριών γραµµάτων a, b, c του προηγούµενου παραδείγ- µατος είναι!6 είναι οι a, b, c, a, c, b, b, a, c, b, c, a, c, a, b, c, b, a. Παράδειγµα 6: Το περίφηµο πρόβληµα των γενεθλίων. Πόσους ανθρώπους χρειάζεται να έχουµε σε ένα δωµάτιο ώστε η πιθανότητα δύο από αυτούς να έχουν γενέθλια την ίδια µέρα να είναι ευνοική ηλαδή να είναι µεγαλύτερη από 1/; Για να το ϐρούµε, ϑα υπολογίσουµε την πιθανότητα P σε ένα δωµάτιο µε ανθρώπους να µην υπάρχουν δύο που έχουν γεννηθεί την ίδια ηµεροµηνία. εχόµαστε ότι ένα έτος έχει 65 ηµέρες αγνοούµε τα δίσεκτα έτη, και ότι όλες οι ηµέρες ενός έτους έχουν την ίδια πιθανότητα να είναι ηµέρες γενεθλίων. Αριθµούµε τους ανθρώπους από το 1 εως το. Τα σηµεία του δειγµατοχώρου είναι άδες της µορφής x 1, x,..., x, όπου τα x i, i 1,,..., είναι µιά από τις 65 ηµέρες του έτους. Ολες οι δυνατές άδες είναι 65, ενώ αυτές στις οποίες καµία ηµεροµηνία δεν εµφανίζεται πάνω από µιά ϕορά είναι Υποθέτοντας ότι κάθε µία από αυτές έχει την ίδια πιθανότητα να εµφανιστεί, έχουµε P Τότε, το που απαιτείται ώστε η πιθανότητα να έχουν δύο από τους ανθρώπους γενέθλια την ίδια ηµεροµηνία να είναι ευνοική, ϐρίσκεται από τη σχέση P < 1 65 < 65. Το αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό. Ακόµα και για έχουµε ότι P < 1/, ενώ για 56 έχουµε P ηλαδή, σε µιά οµάδα 56 ατόµων είναι σχεδόν ϐέβαιο ότι δύο από αυτούς έχουν γεννηθεί την ίδια ηµεροµηνία. Είδαµε ότι αν έχουµε έναν πληθυσµό αντικειµένων, µπορούµε να επιλέξουµε δείγµατα µεγέθους µε επανατοποθέτηση, και δείγµατα χωρίς επανατοποθέτηση. Αν όµως το είναι πολύ µεγάλο σε σχέση µε το, τότε η διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων τυχαίας δειγµατοληψίας είναι πολύ µικρή. 4

5 Συνδυασµοί µη διατεταγµένα δείγµατα Υπάρχουν περιπτώσεις πειράµατα τύχης στις οποίες η σειρά των στοιχείων ενός δείγ- µατος δεν ενδιαφέρει. Π.χ., στο πόκερ. Ενα χέρι του πόκερ αποτελείται από 5 χαρτιά τα οποία επιλέγονται τυχαία από µια συνηθισµένη τράπουλα µε 5 χαρτιά. Είδαµε ότι για ένα τέτοιο σύνολο υπάρχουν 5 5 δυνατές διατάξεις χωρίς επανατοποθέτηση 5 χαρτιών. Αν όµως κάνουµε έτσι τον υπολογισµό, διαφορετικές διατάξεις των ίδιων 5 χαρτιών ϑεωρούνται διαφορετικά χέρια. Οµως στο πόκερ η πεντάδα,,4,5,6 σπαθιά µε αυτή τη διάταξη είναι ίδια µε την πεντάδα,,4,5,6 σπαθιά µε αυτή τη διάταξη. Για την ακρίβεια, όλες οι 5! µεταθέσεις των 5 χαρτιών είναι ισοδύναµες στο πόκερ. Ετσι, από τα 5 5 δυνατά χέρια, τα 5! από αυτά είναι απλώς µεταθέσεις αυτών των ίδιων 5 χαρτιών. Άρα το συνολικό πλήθος των χεριών του πόκερ, αν αγνοήσουµε τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα χαρτιά, είναι 5 5 /5!. Γενικά, από ένα σύνολο S που περιέχει διακεκριµένα αντικείµενα, µπορούµε να επιλέξουµε διαφορετικά δείγµατα µεγέθους χωρίς επανατοποθέτηση. Κάθε διακεκριµένο υποσύνολο {x 1, x,..., x } από στοιχεία του S µπορεί να διαταχθεί µε! διαφορετικούς τρόπους. Αν αποφασίσουµε να αγνοήσουµε τη σειρά µε την οποία τα αντικείµενα εµφανίζονται στο δείγµα, τότε αυτές οι! αναδιατάξεις ή µεταθέσεις πρέπει να ϑεωρηθούν ταυτόσηµες. Υπάρχουν λοιπόν /! διαφορετικά δείγµατα µεγέθους που µπορούµε να επιλέξουµε χωρίς επανατοποθέτηση και χωρίς να µας ενδιαφέρει η διάταξη από ένα σύνολο S που περιέχει διακεκριµένα αντικείµενα. Τα δείγµατα αυτά λέγονται συνδυασµοί των στοιχείων ανά. Η ποσότητα /! γράφεται συνήθως µε τη ϐοήθεια του συµβόλου του λεγόµενου διωνυµικού συντελεστή! και µπορούµε να δούµε ότι ισούται µε!/!! [1 ][ + 1 1]! [1 ]!!!!. Η ορολογία διωνυµικός συντελεστής προέρχεται από µιά εφαρµογή της άλγεβρας, και συγκεκριµένα το ανάπτυγµα του διωνύµου, x + y x y x + x 1 y + x y + + y, 1 0 όπου το πλήθος των συνδυασµών εµφανίζεται στους συντελεστές του αναπτύγµατος. Οι συντελεστές αυτοί έχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες, όπως για παράδειγµα 1 j j 1, j 1 j + 1 j 1, 5

6 , κ. ά., a οι οποίες αποδεικνύονται πολύ εύκολα. Σηµειώστε ότι το σύµβολο είναι καλά ορισµένο για κάθε πραγµατικό αριθµό a και µη αρνητικό, και ότι τα 0! και a 0 είναι εξ ορισµού ίσα µε 1. Παράδειγµα 7: Πόσα είναι τα δυνατά µη διατεταγµένα Ϲεύγη που µπορούµε να ϕτιάξουµε από τα γράµµατα a, b, c; Τα Ϲεύγη αυτά είναι οι δυνατοί συνδυασµοί των τριών αριθµών ανά δύο, άρα!/!1! είναι τα a, b, a, c, b, c. Παράδειγµα 8: Σύνθεση επιτροπής. Το τµήµα Υλικών έχει καθηγητές πρώτης ϐαθµίδας, 6 αναπληρωτές καθηγητές, και 8 επίκουρους καθηγητές. Μια τριµέλής επιτροπή εκλέγεται τυχαία από τα παραπάνω µέλη ΕΠ. Βρείτε την πιθανότητα όλα τα µέλη της επιτροπής να είναι επίκουροι καθηγητές. Αν ορίσουµε ως A το γεγονός και τα τρία µέλη της επιτροπής είναι επίκουροι, τότε η πιθανότητα του A δίνεται από το πλήθος των στοιχείων του A προς το συνολικό πλήθος των δειγµατοσηµείων του πειράµατος που το πλήθος των δυνατών µη διατεταγµένων τριάδων που µπορούµε να ϕτιάξουµε από τα υπάρχοντα µέλη ΕΠ. Συνολικά, το τµήµα έχει 17 µέλη ΕΠ. Η επιτροπή των τριών µπορεί να εκλεγεί 17 από τους 17 µε τρόπους. Υπάρχουν 8 επίκουροι καθηγητές, και οι της 8 επιτροπής µπορούν να επιλεγούν από αυτούς µε τρόπους. Αρα η Ϲητούµενη πιθανότητα είναι 8 17 P / Σε πολλές περιπτώσεις οδηγούµαστε στον υπολογισµό παραγοντικών. Οταν όµως ο αριθ- µός, έστω, είναι ακόµα και µέτριου µεγέθους για παράδειγµα 15, τότε το! είναι πάρα πολύ µεγάλος αριθµός. Στις περιπτώσεις αυτές, µια προσεγγιστική τιµή του! δίνεται από τον τύπο του Stirlig, σύµφωνα µε τον οποίο! π, e όπου e είναι η ϐάση των νεπέρειων λογαρίθµων σταθερά του Euler, e Μια τελευταία παρατήρηση που αφορά τον συµβολισµό : Οι ποσότητες και /! συµβολίζονται επίσης µε P P από το Permutatio µεταθέσεις και C C από το Combiatio συνδυασµοί, αντίστοιχα 6

7 Ασκήσεις 1. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους µπορούν να καθήσουν στη σειρά 10 άνθρωποι σε 4 καρέκλες;. ιαλέγουµε τυχαία 5 αριθµούς από το σύνολο {1,,,..., 15}, µε επανατοποθέτηση. Ποια είναι η πιθανότητα : α ο µεγαλύτερος να είναι 9; ϐ ο µικρότερος να είναι και ο µεσαίος σε µέγεθος να είναι 8; γ οι δύο να είναι άρτιοι και οι τρείς περιττοί;. Ενα δοχείο περιέχει 8 αριθµηµένους ϐόλους από το 1 ως το 8. Επιλέγουµε 4 ϐόλους στην τύχη, χωρίς επανατοποθέτηση. Ποια είναι η πιθανότητα ο µικρότερος αριθµός να είναι το 4. έκα χαρτιά επιλέγονται στην τύχη από µιά τράπουλα 5 χαρτιών. Σε πόσες περιπτώσεις περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένας άσσος Σε πόσες περιπτώσεις περιλαµβάνεται ακριβώς ένας άσσος 5. Τρεις γυναίκες και πέντε άνδρες σχηµατίζουν µιά τετραµελή οµάδα. Κατά πόσους τρόπους µπορεί να συµβεί αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον µία γυναίκα στην οµάδα 6. Πόσες διαφορετικές επιτροπές µε άνδρες και 4 γυναίκες µπορούν να σχηµατιστούν από 8 άνδρες και 6 γυναίκες 7. Κατά πόσους τρόπους µπορούν να χωριστούν 10 άνθρωποι σε δύο οµάδες από 7 και ανθρώπους 8. Υπολογίστε την πιθανότητα να εµφανιστούν εξάρια σε 5 ϱίψεις ενός Ϲαριού. 9. Παίρνουµε τυχαία αριθµούς χωρίς επανατοποθέτηση από ένα δοχείο που περιέχει τους αριθµούς 1,,...,0. Να ϐρεθεί η πιθανότητα των παρακάτω γεγονότων : α το άθροισµα τους να είναι 11 ϐ το γινόµενό τους είναι άρτιο γ ο µικρότερος είναι 4 ή 5. 7

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.armscontrol.nfo 7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα