Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 41 η Απόφαση υπ αριθ. 1879/2014 Στην Αθήνα, σήμερα στις 22/08/2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 19/08/2014. Θέμα 1 o Εκδίκαση της από 11/07/2014 ένστασης της σύμπραξης «ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ κ.λ.π.», και αναμόρφωση του αποτελέσματος του Πρακτικού Νο1 της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ58 ΓΑΛΑΤΑ-ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού: ,00 με τον Φ.Π.Α. Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Άννα Μεθυμάκη Χαράλαμπος Καραθάνος Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ..: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Θάλεια Καραΐνδρου Απόντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Δημοσθένης Μπαρούτας Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χρήστος Κουρούσης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ, εκπρόσωπος της παράταξης «Δύναμη Ζωής». Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ). 2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α 85/ ) 3. Το με αριθ. 145/ Π.Δ. "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής". 4. Την με αριθ / Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β 2494/ )

2 5. Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από Το Π.Δ. 7/2013 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 7. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/ ). 8. Το Ν. 4070/12 «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» 9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 10. Την με αρ. 967/2014 (Συνεδρίαση 20 η / ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν α) τα συμβατικά τεύχη, β) οι όροι της προκήρυξης της προς ανάθεση μελέτης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 του Ν.3316/2005, γ) η διεξαγωγή του διαγωνισμού την ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, δ) η περίληψη της προκήρυξης και ε) η εξουσιοδότηση του Δ/ντή Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διεξαγωγή του υπόψη διαγωνισμού. 11. Την με αρ.1409/2014 (Συνεδρίαση 29 η / ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 12. Την εγκύκλιο 17/2010 της Γ.Γ.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων, οι επιτροπές των διαγωνισμών με ευθύνη των προέδρων τους θα πρέπει να επικοινωνούν εγγράφως με τις Τράπεζες ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όλων των διαγωνιζόμενων, προκειμένου να διαπιστώσουν την εγκυρότητά τους. 13. Το από 04/07/2014 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο έλαβαν μέρος είκοσι τρείς (23) διαγωνιζόμενοι και η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτούς τους είκοσι δύο (22) διαγωνιζόμενους, απορρίπτοντας την προσφορά της σύμπραξης μελετητών «ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ Δ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. - Ι. ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ» και μετά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών κατήρτισε πίνακα των δικαιουμένων για την συμμετοχή για την συνέχεια του διαγωνισμού. 14. Την από 11/04/2014 ένσταση της σύμπραξης μελετητών «ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΟΚΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Ε.Δ. 15. Την από 30/07/2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ε Π Ε Ι Δ Η 1. Η ανωτέρω ένσταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 της διακήρυξης και συνεπώς είναι εξεταστέα. 2. Με την από 11/04/2014 υποβληθείσα ένστασή της, η σύμπραξη μελετητών «ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΚΟΚΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», ζητάει να ακυρωθεί ή να μεταρρυθμιστεί το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και να αποκλεισθούν οι συμπράξεις με αρ. 3, 11, 15 και 18 από την συνέχεια του διαγωνισμού. 3. Η Επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας υπόψη το άρθρο 4.6 της προκήρυξης, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Η Ε.Δ. πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και νομιμότητα των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία», κάλεσε τους διαγωνιζόμενους κατά των οποίων στρέφεται η υποβληθείσα ένσταση, να συμπληρώσουν τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά με τα στοιχεία που λείπουν, εκτός από την σύμπραξη 11 για την οποία η διαπιστωθείσα έλλειψη (εγκυρότητας του πτυχίου μέλους της σύμπραξης) δεν δύναται να συμπληρωθεί εκ των υστέρων. 4. Σχετικά με τους ισχυρισμούς της ενιστάμενης, οι συμπράξεις με αρ. 3, 15 και 18 ανταποκρινόμενες στην πρόσκληση της Ε.Δ. συμπλήρωσαν τις υποβληθείσες δηλώσεις με τα στοιχεία που έλλειπαν, σύμφωνα το άρθρο 4.6 της προκήρυξης, (εντός της προθεσμίας των τριών (3) ημερών που είχε θέσει η Ε.Δ.), ενώ η σύμπραξη με αρ. 11 θα πρέπει να αποκλεισθεί - 2 -

3 από την συνέχεια του διαγωνισμού, λόγω λήξης της ισχύος του πτυχίου της συμμετέχουσας στην σύμπραξη ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ. Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 1. Την μερική αποδοχή της ένστασης όσον αφορά την σύμπραξη με αρ. 11 «ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. GEOENVIRO ΕΕ» και προτείνουμε τον αποκλεισμό αυτής από την συνέχεια του διαγωνισμού λόγω λήξης της ισχύος του πτυχίου της συμμετέχουσας στην σύμπραξη ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ. 2. Την απόρριψη της ένστασης, όσον αφορά τις αιτιάσεις της ενισταμένης για τις συμπράξεις με αρ. 3, 15 και 18, δεδομένου ότι τα ελλιπή στοιχεία συμπληρώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.6 της προκήρυξης του διαγωνισμού. 3. Την έγκριση του πίνακα των συμπράξεων που δικαιούνται συμμετοχής στην συνέχεια του διαγωνισμού, μετά την κατά τα ανωτέρω μερική αποδοχή της ένστασης, ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ Ν ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΣ:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 24 - ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΟΔΟΣ: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 33 - ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΔΟΣ:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΟΣ: Κ.ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 1 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΟΔΟΣ : ΗΒΗΣ 21 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΟΔΟΣ: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΟΔΟΣ:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Κ.ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ D.K.N.D. ENGINEERS Ο.Ε. DELCO EPE Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΕΒΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΜΑΪΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

4 ΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΣ: ΜΑΤΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 11- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΟΝΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΟΔΟΣ:ΑΥΛΙΔΟΣ 25 ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΣ:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΟΔΟΣ:ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 11 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΡΡΙΚΟΥ 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 30 Τ.Κ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΚΚΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 95 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ ΦΑΞ: ΓΟΒΔΕΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. ΓΕΩ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. Μ.Γ.Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΛΑ ΑΝΥΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΜΑ ΑΕ ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ Ι.ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΟΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΛΟΙ ΑΕ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- ΦΑΣΜΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ - 4 -

5 ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΙΔΩΝ 13 ΚΑΙ ΣΕΝΕΚΑ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΘΩΜΑ Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΜΟΥ 64 ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΕ ΛΑΔΑ ΖΩΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΤΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΧΩΝΙΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει 1. Την μερική αποδοχή της από 11/07/2014 ένστασης της σύμπραξης «ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ κ.λ.π.» όσον αφορά την σύμπραξη με αρ. 11 «ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. GEOENVIRO ΕΕ» και τον αποκλεισμό αυτής από την συνέχεια του διαγωνισμού λόγω λήξης της ισχύος του πτυχίου της συμμετέχουσας στην σύμπραξη ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ. 2. Την απόρριψη της ένστασης, όσον αφορά τις αιτιάσεις της ενισταμένης για τις συμπράξεις με αρ. 3, 15 και 18, δεδομένου ότι τα ελλιπή στοιχεία συμπληρώθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.6 της προκήρυξης του διαγωνισμού. 3. Την έγκριση του πίνακα των συμπράξεων που δικαιούνται συμμετοχής στην συνέχεια του διαγωνισμού, μετά την κατά τα ανωτέρω μερική αποδοχή της ένστασης, ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ Ν ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΣ:ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 24 - ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΟΔΟΣ: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 33 - ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΟΔΟΣ:ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Κ.ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΙΩΣΗΦ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ D.K.N.D. ENGINEERS Ο.Ε. DELCO EPE Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΓΑΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ - 5 -

6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΟΣ: Κ.ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 1 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΟΔΟΣ : ΗΒΗΣ 21 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΟΔΟΣ: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΟΔΟΣ:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 ΚΑΙ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΣ: ΜΑΤΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 11- ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΟΝΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΟΔΟΣ:ΑΥΛΙΔΟΣ 25 ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΣ:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΟΔΟΣ:ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 11 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΡΡΙΚΟΥ 32 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΠΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 30 Τ.Κ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΕΒΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε. Κ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΜΑΪΛΗ ΜΕΤΑΞΙΑ ΒΙΤΤΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ. ΓΕΩ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. Μ.Γ.Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ ADT-ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΛΑ ΑΝΥΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΕ ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΜΑ ΑΕ ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

7 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΚΚΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 95 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΛ ΦΑΞ: ΓΟΒΔΕΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 9 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΓΙΔΩΝ 13 ΚΑΙ ΣΕΝΕΚΑ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΘΩΜΑ Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΑΜΠΑΚΟΥΜΚΙΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΡΜΟΥ 64 ΚΑΙ ΑΙΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: Ι.ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΟΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΛΟΙ ΑΕ ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ ΕΥΘ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- ΦΑΣΜΑ ΑΝΝΑ ΓΚΑΤΖΕΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΕ ΛΑΔΑ ΖΩΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΤΕ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΧΩΝΙΑΚΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Καραθάνος καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κα Καραϊνδρου δηλώνoυν λευκό Η Πρόεδρος Λιλίκα Βασιλάκου Η Γραμματέας Άννα Τρουλάκη Τα Μέλη Βασίλειος Κόκκαλης Γεώργιος Καστρινάκης Άννα Μεθυμάκη Χαράλαμπος Καραθάνος Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Θάλεια Καραΐνδρου - 7 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ497Λ7-7ΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1347/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση του Πρακτικών (α φάσης διαγωνισμού-αξιολόγησης των δικαιολογητικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτός ηµερησίας διατάξεως

ο εκτός ηµερησίας διατάξεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 49 η Απόφαση υπ αριθµ. 1737/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ977Λ7-4ΒΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 46 η Απόφαση υπ αριθµ. 1813/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/28-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 853-36/28-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr Συνεδρίαση 15 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 296/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013.

Θέµα 44 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυµάτων α τριµήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 29 η Απόφαση υπ αριθµ. 1182/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /1-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1327/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Ανάδειξη του αναδόχου εκπονήσεως της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4ΛΕ7Λ7-ΗΤΡ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012

ΑΔΑ: Β4417ΛΚ-656. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 4/01-03-2012 Αριθµός Απόφασης 67/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Στο Ηράκλειο σήµερα 1 Μαρτίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 561 ΘΕΜΑ:. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του δημόσιου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα