ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ» ιάρκεια ιαβούλευσης Από έως Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Όνοµατεπώνυµο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη Γεώργιος Κορµέντζας (όπως αναγράφεται στο εγκεκριµένο Τ Π) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική ιεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση του υποέργου συµµετείχε µία (1) εταιρεία. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Συνηµµένα. 1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ηµόσιας ιαβούλευσης

2 Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή οµάδα παρατηρήσεων) µε παραποµπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Απάντηση ικαιούχου Ενσωµατώθηκε στη ιακήρυξη : Τεκµηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισµός, Εταιρεία ) 1 Στην σελ. 61 παρ. ΙΙ αναφέρεται «υνατότητα on_line υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΜΑΑΕ και ΕΜΕΑΠΕΕ (αλφαριθµητικά στοιχεία). Με την on_line Υποβολή αίτησης εισάγονται µόνο αλφαριθµητικά; (βλέπε σχετική παραποµπή) (παρ.α.2.1, σελ.61) 2 Στην σελ. 62 αναφέρεται ότι «Ο ανάδοχος, θα µελετήσει ένα ευρύτατο πεδίο από υφιστάµενες διαχειριστικές εφαρµογές και βάσεις δεδοµένων, όπου σήµερα υπάρχουν και λειτουργούν επιµέρους για κλαδικά ή συγκεκριµένα υπο µητρώα. Στη συνέχεια θα αναπτύξει τα ενιαία ΜΑΑΕ και ΕΜΕΑΠΕΕ, τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στο έργο και όσα στοιχεία ή δείκτες άντλησης πληροφορίας επιπλέον απαιτηθούν για την εύρυθµη λειτουργία των Μητρώων και των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν. Ακολούθως, θα προβεί σε επιλεκτική εκκαθάριση δεδοµένων (data cleansing) από τις υφιστάµενες βάσεις του Υπ.Α.Α.Τ και θα προβεί σε συγκεκριµένη παρέµβαση στις υφιστάµενες εφαρµογές, ώστε να ο αγροτικός συντελεστής (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), να εµφανίζεται κοινά και µε τα πλέον επικαιροποιηµένα στοιχεία του, σε όλες τις επιµέρους υφιστάµενες εφαρµογές και µητρώα του Υπουργείου. Στα µητρώα των εποπτευόµενων φορέων δεν πραγµατοποιείται τέτοια διαδικασία, είναι ευθύνη των φορέων να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά. Τα υφιστάµενα µητρώα που υποστηρίζουν διαχειριστικές εφαρµογές, θα παραµείνουν σε επιχειρησιακή λειτουργία και θα ενηµερώνονται αµφίδροµα από το ενιαίο ΜΑΑΕ και ΕΜΕΑΠΕΕ.» Σύµφωνα µε τον Νόµο 3874/2010, Άρθρο 7, «Ενοποίηση βάσεων δεδοµένων 1. Οι βάσεις δεδοµένων του υπάρχοντος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ) και η βάση δεδοµένων του Συστήµατος Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασµού ιαρθρωτικών Μέτρων Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ΝΑΙ Χ Προστέθηκαν και τα γεωχωρικά στοιχεία ΝΑΙ Χ Εφόσον τα µητρώα υποστηρίζουν διαχειριστικές εφαρµογές θα παραµείνουν σε λειτουργία. Ο προσδιορισµός της αλληλεπίδρασης µε το ΜΑΑΕ και ΕΜΕΑΠΕΕ αποτελεί αντικείµενο της µελέτης εφαρµογής. Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο, για την ενοποίηση των υφιστάµενων βάσεων απαιτείται Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία δεν

3 ενοποιούνται σε µια ενιαία βάση δεδοµένων, που στο εξής ονοµάζεται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.). Η βάση αυτή περιλαµβάνει τόσο αλφαριθµητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες. 2. Η ενηµέρωση του Μ.Α.Α.Ε. γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω του δικτύου υπολογιστών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 3. Τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Μητρώα επιµέρους κλάδων ή καλλιεργειών, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες εφαρµογής αυτών, µπορούν µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων και να διέπονται από τις διατάξεις τους παρόντος, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» (παρ.α.2.2, σελ.62) 3 Στην σελ. 101 κεφ. Α αναφέρεται «Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόµενος αγρότης διαπιστώσει ότι απαιτούνται τροποποιήσεις σε γεωχωρικά στοιχεία αγροτεµαχίων του που εµφανίζονται στο µητρώο, θα πρέπει το υποσύστηµα να του παρέχει την δυνατότητα µεταβολών, ακολουθώντας τις προβλεπόµενες διαδικασίες που εφαρµόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ». Η σχετική αναφορά έρχεται σε αντίφαση µε την σχετική παραποµπή Α.2.1 στην οποία δεν δίδεται η δυνατότητα καταχώρησης τροποποίησης γεωχωρικών στοιχείων. (παρ.α.3.4.5, σελ.101) 4 Στην σελ. 113 κεφ. Α.3.6 αναφέρεται «Επιπροσθέτως, θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά τον προτεινόµενο τρόπο για την επίτευξη διαλειτουργικότητας µε τις πύλες εισαγωγής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης» καθώς επίσης «Με βάση τα ανωτέρω ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει: είτε να δηλώσει το λογισµικό που θα δηµιουργήσει θα αξιοποιεί την υποδοµή των πυλών εισαγωγής του ανωτέρω έργου και ότι είναι απολύτως συµβατό µε αυτή, είτε να δηλώσει µε ακρίβεια το επιπλέον απαιτούµενο τυποποιηµένο έτοιµο λογισµικό για τη συγκεκριµένη απαιτούµενη διαλειτουργικότητα και να συµπεριλάβει το ακριβές σχετικό κόστος λεπτοµερώς στην οικονοµική προσφορά του.» έχει εκδοθεί. Τα τεύχη συµπληρώθηκαν σχετικά µε την πρόβλεψη αυτή. ΝΑΙ Χ Προστέθηκαν και τα γεωχωρικά στοιχεία ΝΑΙ Χ ιευκρινίστηκε Βάσει των παραπάνω, εκτός από την δυνατότητα on_line υποβολής της

4 αίτησης εγγραφής, θα δίδεται και δυνατότητα υποβολής στις Πύλες Εισαγωγής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης; Σύµφωνα µε τον Νόµο 3874/2010, «Άρθρο 4 Ενηµέρωση Μητρώου Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης 1.Η ενηµέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων ανατίθεται στις κατά τόπους Περιφερειακές ιευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ενηµέρωση του Μητρώου µπορεί να ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου. 2.Η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην έδρα της Περιφερειακής ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας ο επαγγελµατίας αγρότης έχει την αγροτική του εκµετάλλευση. Οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην Περιφερειακή ιεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η.ο.υ. στην οποία υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση. Τα νοµικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι αγροτικών εκµεταλλεύσεων, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή γίνεται στην Περιφερειακή ιεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους.» (παρ.α.3.6, σελ.113,114) 5 Στο µέρος Α και συγκεκριµένα στη παράγραφο «Γενικές Λειτουργικές Προδιαγραφές», στη σελίδα 125 να διευκρινιστεί αν το υποστηρικτικό υποσύστηµα συνεργατικής διαχείρισης υποθέσεων που θα προσφερθεί ή θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, θα προορίζεται για χρήση ΚΑΙ ΜΕΤΑ την οριστική παραλαβή του έργου. (παρ.α.3.12, σελ.125) ΝΑΙ Χ Το υποσύστηµα συνεργατικής διαχείρισης υποθέσεων αποτελεί παραδοτέο του έργου (συµπληρώθηκε στα παραδοτέα της Φάσης 2) 6 Στο µέρος Α και συγκεκριµένα, στην παράγραφο Α3.15 «Σηµαντικά Ορόσηµα Υλοποίησης του Έργου» και στις σελίδες 136 και 137 αναφέρονται 3 σηµαντικά ορόσηµα. Σύµφωνα µε τον πίνακα της σελίδας 138 εµφανίζονται τέσσερα ορόσηµα χωρίς την απαιτούµενη περιγραφή του τετάρτου οροσήµου. Κατά συνέπεια, ή θα πρέπει να αφαιρεθεί το τέταρτο ορόσηµο του σχετικού πίνακα (βλ. σελίδα 138) ή να παραµείνει και να ενταχθεί περιγραφικό κείµενο στην σελίδα 137. (παρ.α.3.15, σελ.136,137,138) ΝΑΙ Χ Προστέθηκε ορόσηµο

5 7 Στο µέρος Α και συγκεκριµένα στη παράγραφο Α.3.13 «Χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Έργου», σελίδα 132, αναφέρεται ως παραδοτέο της Φάσης 2 η Έκθεση Πιλοτικής Λειτουργίας (Π2). Το συγκεκριµένο παραδοτέο ανήκει σε άλλη Φάση και θα πρέπει να διαγραφεί καθώς αναφέρεται (ορθά) ως παραδοτέο της Φάσης 4 (Π5-Σελ.135). Επιπλέον, στη σελίδα 132 της προαναφερθείσας παραγράφου, πρέπει να ενταχθούν ως διακριτά παραδοτέα της Φάσης 2 όλα τα υποσυστήµατα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του έργου. (παρ.α.3.13, σελ.132) 8 Στο µέρος Α και συγκεκριµένα στη παράγραφο Α.4.1 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης», στη σελίδα 141 «Εξειδικευµένα στελέχη διοίκησης του Φορέα Λειτουργίας και του Φορέα Υλοποίησης για τα υποσυστήµατα Χάραξης Αγροτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Καρτέλας Αγροτικού Συντελεστή (εκτίµηση 10 άτοµα σε µία οµάδα)» γίνεται αναφορά στο Υποσύστηµα χάραξης αγροτικής πολιτικής για το οποίο ΕΝ παρατίθεται περιγραφή. Πρέπει να περιληφθεί η περιγραφή του συγκεκριµένου υποσυστήµατος καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή να εξαιρεθούν από τη ιακήρυξη όλες οι σχετικές αναφορές. (παρ.α.4.1, σελ.141) 9 Στην σελ αναφέρεται «Ο υποψήφιος ανάδοχος, στο πλαίσιο του παρόντος έργου και αντικείµενο αυτού, είναι η παροχή υπηρεσιών ανάλυσης και ανάπτυξης λογισµικού για την αναβάθµιση των υφιστάµενων µητρώων του ΥΠ.Α.Α.Τ (όπως αυτά περιγράφονται στην Α.1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση σε σχέση µε το έργο).» Για την αποσαφήνιση της ανωτέρω αναφοράς, παρακαλούµε να µας επιβεβαιώσετε εάν όλα τα µητρώα που περιγράφονται στην παράγραφο Α.1.2 θα αναβαθµισθούν. (παρ.α.4.3, σελ ) 10 Στις σελ αναφέρονται µια σειρά Μητρώων τα οποία «θα µεταφερθούν, θα ενοποιηθούν, θα διασυνδεθούν και θα αποτελούν µέρος» του Μητρώου. Από τα µητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο Α άλλα αναφέρονται και περιγράφονται στην παράγραφο Α.1.2 και άλλα όχι. Επ αυτού, παρακαλούµε να δοθεί σαφής κατάλογος και σαφής περιγραφή των Μητρώων που αναβαθµίζονται καθώς και αυτών που µεταφέρονται, ενοποιούνται µε το ΜΗΤΡΩΟ. ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε. εν απαιτείται υποσύστηµα Χάραξης Αγροτικής Πολιτικής ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε. ΝΑΙ Χ Συµπληρώθηκε κατάλληλα η υφιστάµενη κατάσταση

6 (παρ.α.4.3.1, σελ ) 11 Στο µέρος Α και συγκεκριµένα, στην παράγραφο Α5.5 «Σενάρια Χρήσης και Ελέγχου ιαδικασία Παραλαβής» (βλ. σελίδα 171) θα πρέπει να διορθωθεί ο αριθµός των περιγραφόµενων οροσήµων. Η συγκεκριµένη παρατήρηση έχει άµεση σχέση µε την παράγραφο Α3.15. (παρ.α.5.5, σελ.171) 12 Στο µέρος Α και συγκεκριµένα στη παράγραφο Α.5.2 «Σχήµα ιοίκησης, Σχεδιασµού και Υλοποίησης Έργου», στη σελίδα 162 και στην υποπαράγραφο «Υπεύθυνος Υλοποίησης» πρέπει να διορθωθεί η πρόταση «Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του υπεύθυνου διοίκησης του αναδόχου, προσδιορίζεται κατ ελάχιστο σε δεκατέσσερις (14) ανθρωποµήνες για όλη τη διάρκεια του έργου». Κατά συνέπεια, θα πρέπει να µεταβληθεί η λανθασµένη αναφορά του υπευθύνου µε την αναφορά «Υπεύθυνος Υλοποίησης». (παρ.α.5.2, σελ.162) 13 Στο µέρος Α και συγκεκριµένα, στην παράγραφο Α5.2 «Σχήµα ιοίκησης, Σχεδιασµού και Υλοποίησης Έργου» (βλ. σελίδα 163) αναφέρεται λανθάνουσα αναφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις του υπευθύνου πιλοτικής λειτουργίας. Συγκεκριµένα, αναφέρεται «.3-ετή προϋπηρεσία ως Υπεύθυνος Παραγωγικής Λειτουργίας». Η συγκεκριµένη αναφορά θα πρέπει να διορθωθεί και να γραφεί «Πιλοτικής Λειτουργίας». (παρ.α.5.2, σελ.163) ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε. ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε. ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε.

7 14 Στο Μέρος Α και συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο Α.4.4 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης σελίδα 151 αναφέρεται: «Το Ετήσιο Κόστος Συντήρησης προσδιορίζεται ως ποσοστό της Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου µε ελάχιστη τιµή το 8% και µέγιστη τιµή το 10% ανά έτος. Προσφορές µε Ετήσιο Κόστος Συντήρησης εκτός των παραπάνω καθοριζόµενων ορίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εάν η διευκρίνιση που θα ζητηθεί από τον υποψήφιο δεν κριθεί ικανοποιητική (σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Π.. 60/2007). Εάν προσφερθεί εγγύηση µεγαλύτερη του ενός (1) έτους τότε τα επιπλέον έτη εγγύηση θα ληφθούν υπόψη στο συγκριτικό κόστος ως συντήρηση (λαµβάνοντας µηδενικό κόστος). Ως εκ τούτου στην οικονοµική προσφορά του κάθε ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώνει πλήρως τα έτη εγγύησης πέραν του ενός (1).» Το συγκεκριµένο άρθρο αναφέρεται στην οικονοµική προσφορά συνολικά και όχι ειδικά στο ετήσιο κόστος συντήρησης. Η παραπάνω παράγραφος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αναφέρεται στο συνολικό κόστος της προσφοράς. Παραθέτουµε απόσπασµα από το συγκεκριµένο άρθρο. Άρθρο 52 του Π 60/2007: Π 60/2007 Άρθρο 52 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές (άρθρο 55 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 1. Εάν, για δεδοµένη σύµβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορούν να αφορούν ιδίως: α) τον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προµήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προµηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και ΝΑΙ Χ Η ασυνήθιστα χαµηλή συνολική οικονοµική προσφορά και η χαµηλή προσφορά Περιόδου Εγγύησης και Συντήρησης αντιµετωπίζονται στην παράγραφο Β.4.2 Απόρριψη Προσφορών.

8 ε) την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 2. H αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών. 3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση µόνο µετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσµίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει µια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. (παρ.α.4.4, σελ.151) 15 Στο µέρος Β «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» και συγκεκριµένα, στην παράγραφο Β2.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής», σελίδα 41, θα πρέπει να προστεθούν τα στοιχεία τεκµηρίωσης του εδαφίου 1. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του εντός του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης:. Τα ακόλουθα στοιχεία δεν αναφέρονται. (παρ.β.2.6, σελ.41) 16 Στην κεφάλαιο Β2.6 και συγκεκριµένα στην παράγραφο ι) Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα θα πρέπει να προστεθεί και η παράγραφος «Οι ισολογισµοί των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2008, 2009, 2010), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών ή η ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών πρέπει να είναι θετικοί. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε θα πρέπει το ισοζύγιο του γενικού Καθολικού για όσα χρόνια δραστηριοποιείται να είναι θετικό.» ΝΑΙ Χ Τα στοιχεία τεκµηρίωσης υπάρχουν στην παράγραφο Β2.6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής» και έπονται του εδαφίου 1 ως εδάφια 1.1, 1.2. κλπ ΝΑΙ Χ Προστέθηκε όρος για θετικά κέρδη µετά φόρων

9 (παρ.β.2.6, σελ.40) 17 Στην σελίδα παράγραφο 2.1 αναφέρει ότι «Αντίστοιχο 'Εργο ορίζεται οποιοδήποτε έργο µε φυσικό αντικείµενο που περιλαµβάνει τηυ ανάπτυξη εφαρµογών πληροφορικής, την ανάπτυξη γεωχωρικών βάσεων δεδοµένων και την παροχή διαδικτυακών ηλεκτρονικών / ψηφιακών υπηρεσιών.» Θα έπρεπε να αντικατασταθεί µε την πρόταση «Αντίστοιχα Έργα ορίζονται οποιαδήποτε έργα µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο ή ίσο µε αυτόν της παρούσας διακήρυξης χωρίς ΦΠΑ και µε φυσικό αντικείµενο που περιλαµβάνει την ανάπτυξη διαδικτυακών ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών λογισµικού που συνδυάζουν αλφαριθµητικά και γεωχωρικά στοιχεία σε ενιαία αλφαριθµητική και γεωχωρική Βάση εδοµένων.» (παρ.β.2.6, σελ.41-42) 18 Στην σελ. 45 παράγραφο 3 αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, - Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα µέλη της και δεν απαιτείται η πλήρωσή τους από κάθε µέλος» Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου η παράγραφος θα πρέπει να διαµορφωθεί ως εξής; «Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: - τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία, - Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να καλύπτονται από κάθε ένα µέλος ξεχωριστά» (παρ.β.2.6, σελ.45) 19 Στο µέρος Β «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» και συγκεκριµένα, στην παράγραφο Β3.2.2 «Περιεχόµενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», σελίδες 52 και 53 οι παράγραφοι παραποµπής των περιεχοµένων φέρουν λανθάνουσα αναφορά. ΝΑΙ Χ Μεταβλήθηκε η συγκεκριµένη παράγραφος ΝΑΙ Χ Η προτεινόµενη µεταβολή απαιτήσεων δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του έργου ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε

10 Πρέπει να διαµορφωθούν σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα (*). 1 Συνολική Προσέγγιση και Κατανόησης του Σύµφωνα µε Έργου παραγράφους: 1.1 Συνολική αντίληψη αντικειµένου, απαιτήσεων και A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.2.4, A.2.5 σκοπιµότητας του Έργου 1.2 Προσαρµογή προσέγγισης σε σχέση µε το περιβάλλον ανάπτυξης και A.1-Α.1.10, Α.2.4, Α.2.5 λειτουργίας του Έργου 1.3 Τεκµηρίωση ικανότητας υλοποίησης, αντιµετώπιση κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας, διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής Α.2.5, Α.3.2, Α.3.3, Α.5.4 και C C προσέγγισης. 1.4 Παρεχόµενες υπηρεσίες στα πλαίσια του ΜΑΕΕ και A.3.1-A και C.4.1 ΕΜΕΑΠΕΕ και λοιπές υπηρεσίες (και web-services) 2 Μεθοδολογική και τεχνολογική προσέγγιση υλοποίησης 2.1 Μεθοδολογία διαχείρισης και υλοποίησης του έργου A.5-Α.5.5 και C , C Συνολική λύση στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου A.2-Α.2.5, Α.3-Α.3.12 και C.4.1- C ιασυνδεσιµότητα, διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή και συγχρονισµός δεδοµένων µε τα λοιπά υποσυστήµατα A.3.4.2, A.3.4.8, A.3.6 και C , C , C Οργάνωση Υλοποίησης, Λειτουργία ιοίκησης Έργου και Μεταφορά τεχνογνωσίας 3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσηµα, Χρονοδιάγραµµα) A.3.13-A.3.15 και C C Σχέδιο και σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας και ιαχείρισης Κινδύνων A.5.3, A.5.4 και C , C Παρεχόµενες Υπηρεσίες 4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας A.4.1 και C Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας A.4.2, A και C , C Υπηρεσίες Εγγύησης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών A.4.4., A.4.5 και C C Υπηρεσίες Αναβάθµισης ιαχειριστικών Εφαρµογών Υπ.Α.Α.Τ A.4.3- A και C Πίνακες Συµµόρφωσης Σύµφωνα µε το C.4 6 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές Η εµφάνιση τιµής/ τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις λογισµικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισµικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία µε αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς (χωρίς τιµές). Σύµφωνα µε το C.5

11 (παρ.β.3.2.2, σελ.52,53) 20 Στο µέρος Β «Γενικοί και Ειδικοί Όροι» και συγκεκριµένα, στην παράγραφο Β4.1.4 «Οµάδες και Συντελεστές Κριτηρίων Τεχνικής Αξιολόγησης», σελίδα 65 οι παράγραφοι παραποµπής των περιεχοµένων κριτηρίων αξιολόγησης φέρουν λανθάνουσα αναφορά. (παρ.β.4.1.4, σελ.65) 21 Στο Μέρος Β και συγκεκριµένα, στην παράγραφο Β3.2.2 «Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά», σελίδα 55, αναφέρεται ότι είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ). Αντίστοιχα στο Τεχνικό Φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κλπ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Η συγκεκριµένη απαίτηση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον από στους πίνακες συµµόρφωσης της διακήρυξης ελλείπει η σχετική στήλη (Α/Α) µε την αρίθµηση των απαιτήσεων. (παρ.β3.2.2, σελ.55) 22 Ο τύπος αξιολόγησης της σελ. 63 είναι Λ i = (70) * ( Β i / Β max ) + (30) * (K min /K i ) Λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του έργου θα έπρεπε να γίνει Λ i = (80) * ( Β i / Β max ) + (20) * (K min /K i ) (παρ.β4.1.2, σελ.62-63) 23 Στη σελίδα του παραρτήµατος C γίνεται αναφορά σε απαίτηση για πολλαπλούς µηχανισµούς αποθήκευσης (storage engines) του Συστήµατος ιαχείρισης Βάσης εδοµένων γεγονός που αποκλείει την επιλογή αξιόλογων λύσεων σε επίπεδο ιαχείρισης Βάσεων. (παρ.c , σελ.20,21) ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε ΝΑΙ Χ Εισήχθησαν αύξοντες αριθµοί στους πίνακες συµµόρφωσης ΝΑΙ Χ Η προτεινόµενη µεταβολή δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του έργου ΝΑΙ Χ ιορθώθηκε Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Γεώργιος Κορµέντζας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. ιακήρυξης 29418/6.3.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θ ΕΠΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα