ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ Πληροφ.: Τηλ.: , , Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008 Αριθµ.Πρωτ. Α ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ( ΦΕΚ 2709/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: «Ειδικότερες ρυθµίσεις σχετικά µε την επιβολή Κανόνων Τεκµηρίωσης Τιµών Ενδοοµιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου 10 άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α )» Έχοντας υπόψη: 1. Τον 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε µε το π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/05). 2. Το π.δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το ν.δ. 136/46 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το ν. 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α/08) «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ 136/46 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του Α.Κ. όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ανώτερου νόµου και του άρθρου 11του ιδίου νόµου. 5. Της υπ αριθµόν Α2-5900/ Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ρυθµίσεις ειδικότερων λεπτοµερειών σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των χρηµατικών προστίµων, που επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008» 6. Το π.δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας- Ενέργειας-Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 7. Το π.δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» 8. Τις διατάξεις του Π.. 206/2007 «ιορισµός Υπουργών, Υφ/γών κ.λ.π.»(φ.ε.κ. 232/Α/2007) 9. Την Κ.Υ.Α. 15/Α/Φ19/19955 (ΦΕΚ 1982/Β/ ) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο». 10. Το ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/A/08) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

2 2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και µορφής που λειτουργούν στην Ελλάδα,για τις συναλλαγές τους µε εταιρίες που είναι συνδεδεµένες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 (ενδοοµιλικές συναλλαγές), πρέπει να εφαρµόζουν όρους οι οποίοι να είναι ταυτόσηµοι ή όµοιοι µε αυτούς που θα εφαρµόζονταν για τις ίδιες ή παρόµοιες συναλλαγές µεταξύ ανεξαρτήτων Επιχειρήσεων (αρχή των ίσων αποστάσεων). Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης τους µε την υποχρέωση αυτή, οι ως άνω εταιρίες υποχρεούνται να τεκµηριώνουν τις τιµές στις ενδοοµιλικές συναλλαγές τους µε την κατάρτιση πλήρους και τυποποιηµένης µελέτης τεκµηρίωσης. Στη διάταξη αυτή εµπίπτουν οι ηµεδαπές Ανώνυµες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες, οι συµµετοχικές ή αφανείς, οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), οι συνεταιρισµοί που έχουν συσταθεί νόµιµα και ενώσεις αυτών, οι δηµόσιες, δηµοτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν µε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα κατά την έννοια των διατάξεων του Άρθρου 100 παρ. 1 του Ν. 2238/94 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων) ή των οικείων ιµερών Συµβάσεων για την αποφυγή της ιπλής Φορολογίας µεταξύ της Ελλάδας και της Χώρας στην οποία η επιχείρηση έχει την έδρα τους, όπου υπάρχει τέτοια Σύµβαση. 2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν φακέλους τεκµηρίωσης των τιµών τους για τι συναλλαγές τους µε τις εταιρίες (ηµεδαπές και αλλοδαπές) που είναι συνδεδεµένες µε αυτές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 (ε) του Κ.Ν. 2190/1920. Στην ως άνω έννοια των συνδεδεµένων επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνονται και οι µόνιµες εγκαταστάσεις αυτών. Επίσης θεωρούνται ενδοοµιλικές συναλλαγές οι ενδοοµιλικές παραδόσεις προϊόντων που τιµολογούνται από τρίτα µέρη (Τριγωνικές συναλλαγές). 3. Στην ως άνω υποχρέωση τεκµηρίωσης των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών εµπίπτουν και οι συναλλαγές µεταξύ κεντρικού και µόνιµης εγκατάστασης, είτε πρόκειται για µόνιµη εγκατάσταση ηµεδαπής εταιρίας στην αλλοδαπή είτε για µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης 4. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις δε χρειάζονται να υποβάλουν φακέλους τεκµηρίωσης των τιµών τους στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Σε σχέση µε συµβάσεις που συνοµολογούν µε φυσικά πρόσωπα που δε λειτουργούν ως επιχειρηµατίες. β) Όταν οι συµβάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων µε αυτές επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τις Ευρώ ετησίως. Ως συµβάσεις νοούνται και οι προφορικές συµφωνίες µεταξύ των επιχειρήσεων, όπως αποδεικνύονται από σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή τιµολόγια και άλλα φορολογικά στοιχεία. γ) Όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά το 1,000,000 Ευρώ. Η απαλλαγή αίρεται από τον δεύτερο διαδοχικά χρόνο κατά τον οποίο η επιχείρηση ξεπερνά το όριο του ετήσιου τζίρου των 1,000,000 Ευρώ. δ) Όταν αντικείµενο των συναλλαγών τους είναι µετοχές, εταιρικές µερίδες ή µερίδια ε) Για µεταβιβάσεις κυριότητας και λοιπών εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων. στ) Οι ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 27 επ. (Κεφ. ΣΤ ) του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ Α 312/ ) περί τροποποίησης, αντικατάστασης και συµπλήρωσης των διατάξεων του Α.Ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως στην Ελλάδα αλλοδαπών εµποροβιοµηχανικών εταιριών»

3 3 ΑΡΘΡΟ 2 Περιεχόµενο των φακέλων τεκµηρίωσης Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των επιχειρήσεων µε την αρχή των ίσων αποστάσεων στις συναλλαγές τους µε τις συνδεδεµένες µε αυτές εταιρίες οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής αίτησης, τους ακόλουθους φακέλους: I. Το «Βασικό Φάκελο Τεκµηρίωσης»,όσον αφορά τους οµίλους, όπου η µητρική εταιρία είναι ελληνική και ο οποίος περιέχει τις εξής πληροφορίες: Α. Πληροφορίες σχετικά µε τον όµιλο: 1. Περιγραφή της οργανωτικής, νοµικής και λειτουργικής δοµής του Οµίλου, των εταιριών που περιλαµβάνει ο Όµιλος, συµπεριλαµβανοµένων και των µονίµων εγκαταστάσεων και των συµµετοχών σε προσωπικές εταιρίες, του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται και των οικονοµικών στοιχείων αυτού. 2. Γενική περιγραφή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηµατικής στρατηγικής του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν µεταβολών στην επιχειρηµατική στρατηγική σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος 3. Γενική περιγραφή και εφαρµογή της ενδοοµιλικής τιµολογιακής πολιτικής επί των ενδοοµιλικών συναλλαγών, όπου υπάρχει 4. Γενικό προσδιορισµό των συναλλαγών µεταξύ της ελληνικής µητρικής και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών (ηµεδαπών και αλλοδαπών) καθώς και των συνδεδεµένων εταιριών µεταξύ τους όταν µία από αυτές είναι ηµεδαπή, ήτοι: (α) φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές κλπ.) (β) ροή των τιµολογίων (γ) χρηµατικά ποσά (ύψος) συναλλαγών Η περιγραφή των συνδεδεµένων µερών ή και των µονίµων εγκαταστάσεων τους που σχετίζονται µε αυτές τις συναλλαγές ή συµφωνίες θα περιλαµβάνει το αντικείµενο εργασιών τους, τα έτη λειτουργίας τους, τον κύκλο εργασιών τους, τον αριθµό προσωπικού τους κλπ. 5. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται και των κινδύνων που αναλαµβάνονται από τα συνδεδεµένα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν µεταβολών που συνέβησαν στον τοµέα αυτόν σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος. Επίσης γενική περιγραφή των υλικών παγίων που χρησιµοποιούνται από τον όµιλο για την επίτευξη των εν λόγω λειτουργιών. 6. Την ιδιοκτησία επί των αύλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον όµιλο (σήµατα, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία κ.λ.π.) και αµοιβές (Royalties) που καταβάλλονται ή εισπράττονται για αυτά 7. Κατάλογο µε τις Συµφωνίες Προέγκρισης των Ενδοοµιλικών Τιµολογήσεων που τυχόν έχουν συνάψει εταιρίες του Οµίλου µε αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

4 4 Β. Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία 1. Αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκµηρίωσης. (α) φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές κλπ.) (β) ροή των τιµολογίων (γ) χρηµατικά ποσά (ύψος) συναλλαγών 2. Συγκριτική ανάλυση: (α) χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών (β) λειτουργική ανάλυση (επιτελούµενες λειτουργίες, κίνδυνοι που αναλαµβάνονται, περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται κ.λ.π.) (γ) συµβατικοί όροι (δ) οικονοµικές συνθήκες (ε) ειδικές επιχειρηµατικές στρατηγικές 3. Περιγραφή της ακολουθούµενης µεθόδου υπολογισµού των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών, εκ των προβλεπόµενων στις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), όπως ειδικότερα περιγράφονται και προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, και των επιχειρηµάτων για τα κριτήρια επιλογής της µεθόδου. 5. Συναφείς πληροφορίες σχετικά µε εσωτερικά ή/και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται. 6. Περιγραφή άλλων δεδοµένων ή συνθηκών που θεωρούνται αναγκαίες από την ελεγχόµενη εταιρία ΙΙ. Τον «Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης» όσον αφορά τους οµίλους, όπου η µητρική εταιρία είναι αλλοδαπή καθώς και αλλοδαπές εταιρίες που λειτουργούν µε οποιαδήποτε τύπο ή µορφή στην Ελλάδα και ο οποίος περιέχει τις εξής πληροφορίες: Α. Πληροφορίες σχετικά µε τον Όµιλο: 1. Γενική περιγραφή της οργανωτικής, νοµικής και λειτουργικής δοµής του Οµίλου, των εταιριών που περιλαµβάνει ο Όµιλος, συµπεριλαµβανοµένων και των µονίµων εγκαταστάσεων και των συµµετοχών σε προσωπικές εταιρίες, του γενικότερου πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιείται, και των οικονοµικών στοιχείων αυτού. 2. Γενική περιγραφή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηµατικής στρατηγικής του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν µεταβολών στην επιχειρηµατική στρατηγική σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος 3. Γενική περιγραφή και εφαρµογή της ενδοοµιλικής τιµολογιακής πολιτικής επί των ενδοοµιλικών συναλλαγών, όπου υπάρχει 4. Γενικό προσδιορισµό των συναλλαγών µεταξύ της ελληνικής θυγατρικής ή της αλλοδαπής εγκατεστηµένης στην Ελλάδα εταιρίας και των µε αυτήν συνδεδεµένων εταιριών (ηµεδαπών και αλλοδαπών). 5. Γενική περιγραφή των λειτουργιών που επιτελούνται και των κινδύνων που αναλαµβάνονται από τα συνδεδεµένα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν µεταβολών που συνέβησαν στον τοµέα αυτόν σε σύγκριση µε το αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος

5 5 6. Την ιδιοκτησία των άυλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον όµιλο (σήµατα, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία κ.λ.π.) και αµοιβές (Royalties) που καταβάλλονται ή εισπράττονται για αυτά 7. Κατάλογο µε τις Συµφωνίες Προέγκρισης των Ενδοοµιλικών Τιµολογήσεων που έχουν συνάψει εταιρίες του Οµίλου µε αλλοδαπές φορολογικές αρχές. Β. Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρία 1. Αναλυτική αναφορά στις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκµηρίωσης. (α) φύση των συναλλαγών (πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές κλπ.) (β) ροή των τιµολογίων (γ) χρηµατικά ποσά (ύψος) συναλλαγών 2. Συγκριτική ανάλυση: (α) χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών (β) λειτουργική ανάλυση (επιτελούµενες λειτουργίες, κίνδυνοι που αναλαµβάνονται, περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται κ.λ.π.) (γ) συµβατικοί όροι (δ) οικονοµικές συνθήκες (ε) ειδικές επιχειρηµατικές στρατηγικές 3. Περιγραφή των συνδεδεµένων µερών ή και των µονίµων εγκαταστάσεων τους που σχετίζονται µε αυτές τις συναλλαγές ή συµφωνίες 4. Περιγραφή της ακολουθούµενης µεθόδου υπολογισµού των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών, εκ των προβλεποµένων στις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), όπως περιγράφονται και προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, και επιχειρήµατα για τα κριτήρια επιλογής της µεθόδου: 5. Συναφείς πληροφορίες σχετικά µε εσωτερικά ή/και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται 6. Περιγραφή άλλων δεδοµένων ή συνθηκών που θεωρούνται αναγκαίες από την ελεγχόµενη εταιρία ΙΙΙ. Οι ανωτέρω φάκελοι τεκµηρίωσης ενηµερώνονται υποχρεωτικά,όταν µεταβληθούν τα διαθέσιµα συγκριτικά στοιχεία της αγοράς ή τα στοιχεία των συναλλαγών τα οποία επηρεάζουν την αξιολόγηση της ακολουθούµενης ενδοοµιλικής τιµολογιακής πολιτικής. ΑΡΘΡΟ 3 Μέθοδοι υπολογισµού τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών 1. Μέθοδος της «συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής» Για την τεκµηρίωση των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών τους οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ακολουθούν καταρχήν τη µέθοδο της «συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής», όπως αυτή αναλυτικότερα περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines), σύµφωνα µε την οποία συγκρίνονται οι τιµές των

6 6 συναλλαγών µε συνδεδεµένες εταιρίες µε τις τιµές που εφαρµόζονται σε συγκρίσιµες συναλλαγές µεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων. Η σύγκριση της προηγούµενης παραγράφου αφορά τις τιµές που εφαρµόζονται είτε από την ίδια την ελεγχόµενη εταιρία σε συγκρίσιµες, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας, συναλλαγές της µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση τιµών) είτε στις τιµές που εφαρµόζονται σε συγκρίσιµες συναλλαγές µεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (εξωτερική σύγκριση τιµών). Στις περιπτώσεις όπου η εφαρµογή της µεθόδου της «συγκρίσιµης µη ελεγχόµενης τιµής» είναι αδύνατη ή ατελέσφορη και στο βαθµό που οι λόγοι της µη εφαρµογής της αιτιολογούνται επαρκώς στο φάκελο τεκµηρίωσης, µπορούν να χρησιµοποιούνται οι άλλες εκ των παραδοσιακών µεθόδων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ (Transfer Pricing Guidelines) ήτοι η µέθοδος της «τιµής µεταπώλησης µείον» ή του «κόστους συν κέρδους, όπως αυτές αναλυτικότερα περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines). 2. Μέθοδος της «τιµής µεταπώλησης µείον» Η µέθοδος της «τιµής µεταπώλησης µείον» µειώνει την τιµή µεταπώλησης προς τρίτους αγαθού ή υπηρεσίας που αποκτήθηκε προγενέστερα από συνδεδεµένη εταιρία κατά το περιθώριο κέρδους µεταπώλησης. H αξία που προκύπτει θεωρείται ότι είναι η συµβατή µε την αρχή των ίσων αποστάσεων τιµή της προηγηθείσας ενδοοµιλικής συναλλαγής. Για τον προσδιορισµό του περιθώριο κέρδους µεταπώλησης λαµβάνονται υπόψη τα άµεσα και έµµεσα έξοδα της εταιρίας που συνδέονται αυστηρά µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή καθώς και το ποσοστό κέρδους που προσιδιάζει στο είδος της συναλλαγής. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των γενικών εξόδων διαχείρισης της επιχείρησης. Για τον προσδιορισµό του ως άνω περιθωρίου κέρδους λαµβάνεται υπόψη το περιθώριο κέρδους που προκύπτει για την ελεγχόµενη εταιρία από συγκρίσιµες συναλλαγές µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) ή το περιθώριο κέρδους που προκύπτει από συγκρίσιµες συναλλαγές µεταξύ ανεξαρτήτων εταιριών (εξωτερική σύγκριση) Για τον καθορισµό του περιθωρίου κέρδους µεταπώλησης λαµβάνονται υπόψη ιδίως τα ακόλουθα: α) το χρονικό διάστηµα που παρήλθε µεταξύ της αρχικής αγοράς και της µεταπώλησης, ιδίως αν επήλθαν µεταβολές στην αγορά σε σχέση µε τα κόστη, συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή πληθωρισµό β) φυσιολογική φθορά των αγαθών ή άλλες αλλαγές στα χαρακτηριστικά τους, περιλαµβανοµένων και τυχόν τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριµένο τοµέα γ) το αποκλειστικό δικαίωµα της µεταπωλήτριας επιχείρησης να πουλά συγκεκριµένα αγαθά ή να εκµεταλλεύεται συγκεκριµένα δικαιώµατα, που µπορεί να επηρεάζει το περιθώριο κέρδους 3. Μέθοδος του «κόστους συν κέρδους» Με τη µέθοδο αυτή προσδιορίζεται η τιµή πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών προς συνδεδεµένη εταιρία ως το άθροισµα του κόστους απόκτησης ή παραγωγής του αγαθού ή της υπηρεσίας πλέον του κατάλληλου περιθωρίου κέρδους, όπως θα ίσχυε σε συνθήκες αγοράς. Το ως άνω περιθώριο κέρδους προσδιορίζεται είτε µε βάση το περιθώριο κέρδους που εφαρµόζεται από την ελεγχόµενη εταιρία σε συγκρίσιµες συναλλαγές µε ανεξάρτητες

7 7 επιχειρήσεις (εσωτερική σύγκριση) είτε το περιθώριο κέρδους που εφαρµόζεται από ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε συγκρίσιµες συναλλαγές (εξωτερική σύγκριση). 4. Λοιπές (µη παραδοσιακές) µέθοδοι Η χρήση των λοιπών (µη παραδοσιακών) µεθόδων, όπως των µεθόδων του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» και του «επιµερισµού κέρδους», επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις, όπου η χρήση των ως άνω παραδοσιακών µεθόδων κρίνεται µε ειδική αιτιολογία, που περιλαµβάνεται στον φάκελο τεκµηρίωσης, ατελέσφορη. ΑΡΘΡΟ 4 Χρησιµοποιούµενα εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία 1. Για την απόδειξη της συµµόρφωσης µε την αρχή των ίσων αποστάσεων, χρησιµοποιούνται εσωτερικά και εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία (ανάλογα και µε την ακολουθούµενη µέθοδο υπολογισµού των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών), στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό και λογικό. 2. Τα χρησιµοποιούµενα συγκριτικά στοιχεία αποτελούν στοιχείο του φακέλου τεκµηρίωσης (άρθρο 2, Ι.Β.2, 5 και ΙΙ.Β.2, 5) και πρέπει να αφορούν όµοιες συναλλαγές µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Τέτοιες συναλλαγές είναι οι ακόλουθες: α) Συναλλαγές µεταξύ τρίτων επιχειρήσεων (εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία) β) Συναλλαγές µεταξύ της εταιρίας και ανεξάρτητων τρίτων επιχειρήσεων (εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία) γ) Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µε την εταιρία µερών αφενός και ανεξαρτήτων τρίτων επιχειρήσεων αφετέρου 3. Τα συγκριτικά στοιχεία µπορεί να αφορούν είτε τις τιµές των συναλλαγών είτε άλλα οικονοµικά στοιχεία συγκρίσιµων εταιριών, όπως µεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό κέρδος, περιθώριο κέρδους επί κόστους. Για τον έλεγχο της συγκρισιµότητας των χρησιµοποιούµενων στοιχείων, η εταιρία πρέπει να παρέχει πληροφορίες για εσωτερικά της στοιχεία, όπως ο όγκος των πωλήσεων, οι πωληθείσες µονάδες, το ύψος των δαπανών και ο επιµερισµός τους. ΑΡΘΡΟ 5 Έλεγχος συγκρισιµότητας των χρησιµοποιούµενων στοιχείων Για τον έλεγχο της συγκρισιµότητας των χρησιµοποιούµενων στοιχείων, τα ακόλουθα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη: 1. Συγκρίσιµες είναι οι συναλλαγές οι οποίες ταυτίζονται ή παρουσιάζουν οµοιότητα ως προς το αντικείµενο και τα άλλα χαρακτηριστικά τους και των οποίων οι τυχόν διαφορές στους ειδικότερους όρους δεν µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το συµφωνούµενο τίµηµα. 2. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά των συναλλαγών που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη προκειµένου αυτές να θεωρηθούν ως συγκρίσιµες ή µη µε τη συναλλαγή για την οποία υπάρχει η υποχρέωση τεκµηρίωσης, είναι: α) στην περίπτωση των ενσώµατων αγαθών, τα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών, η ποιότητα και διαθεσιµότητα τους, οι ποσότητες που παραδίδονται και τυχόν δικαιώµατα τρίτων επ αυτών β) στην περίπτωση των αύλων αγαθών, η διάρκεια και ο βαθµός προστασίας αυτών καθώς και το προσδοκώµενο όφελος από αυτά γ) στην περίπτωση των υπηρεσιών και άλλων παροχών, το είδος, το αντικείµενο και η ποιότητα τους.

8 8 3. Ειδικότεροι όροι που µπορούν, κατά τα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 1, να επηρεάζουν σηµαντικά το συµφωνούµενο τίµηµα και κατ επέκταση τη συγκρισιµότητα των συναλλαγών είναι ιδίως οι ακόλουθοι: α) ηµεροµηνίες, όροι και τρόποι εξόφλησης του τιµήµατος β) ιδιαιτερότητες της χρονικής περιόδου εντός της οποίας έλαβε χώρα η συναλλαγή γ) υποχρέωση ολοκλήρωσης της συναλλαγής εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου δ) µέσα που χρησιµοποιούνται για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου. 4. Στις περιπτώσεις που η σύγκριση αφορά οικονοµικά στοιχεία εταιριών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της παρούσας (µεικτό περιθώριο κέρδους, καθαρό κέρδος), για τον έλεγχο της συγκρισιµότητας αυτών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι λειτουργίες που επιτελούνται από τις συγκρινόµενες εταιρίες σε σχέση µε τις συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση τεκµηρίωσης και η οικονοµική στρατηγική που εφαρµόζεται, όπως αυτά περιγράφονται στη λειτουργική ανάλυση, που αποτελεί στοιχείο των φακέλων τεκµηρίωσης (άρθρο 2, Ι.Β.2 (β) και ΙΙ.Β.2 (β) 5. Για τον σκοπό αυτό, η λειτουργική ανάλυση, πρέπει να αναφέρει ποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη στην υπό κρίση συναλλαγή επιτελεί τις πλέον σηµαντικές οικονοµικές λειτουργίες, ήτοι εκείνες που προσθέτουν αξία και συντελούν στη δηµιουργία κέρδους από συγκεκριµένη συναλλαγή. Κατά την ανάλυση αυτή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία: α) ο καταµερισµός των οικονοµικών κινδύνων και υποχρεώσεων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών σε µία συναλλαγή β) ο βαθµός χρήσης πόρων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού γ) η αξία των άϋλων στοιχείων που χρησιµοποιούνται 6. Επίσης η λειτουργική ανάλυση πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία της ακολουθούµενης οικονοµικής στρατηγικής από την ελεγχόµενη εταιρία όπως ιδίως: α) Την υιοθέτηση τυχόν ευνοϊκών (χαµηλών) τιµών προς τον σκοπό εισόδου σε µία νέα αγορά β) Τυχόν προσωρινή µείωση κερδών µε στόχο την επίτευξη µακροπρόθεσµα µεγαλύτερου κέρδους γ) Τυχόν προσωρινή αύξηση των δαπανών προκειµένου να διατηρηθεί το κεκτηµένο µερίδιο αγοράς ή να γίνει επέκταση προς νέα αγορά Ως εκ τούτου πρέπει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, να αποδεικνύονται οι ισχυρισµοί µιας επιχείρησης σχετικά µε την ακολουθούµενη οικονοµική στρατηγική της όπως το µερίδιο που κατέχει στην Ελληνική αγορά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της, την καινοτοµία των προϊόντων της και τις οικονοµικές συγκυρίες που ισχύουν διεθνώς για τα προϊόντα της. ΑΡΘΡΟ 6 Χρήση τραπεζών πληροφοριών 1. Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται τράπεζες πληροφοριών για τη συλλογή συγκριτικών στοιχείων, θα πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή αυτών (ονοµασία, πάροχος, έκδοση, χρόνος τελευταίας ενηµέρωσης και πλήθος στοιχείων, άδεια χρήσης). 2. Επίσης πρέπει να αναφέρονται και να αιτιολογούνται τα κριτήρια και τα βήµατα επιλογής και χρησιµοποίησης των συγκεκριµένων συγκριτικών στοιχείων. Εάν υπάρχει αµφιβολία ως προς τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριµένων στοιχείων σε συγκεκριµένη συναλλαγή, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα χρησιµοποιούνται. 3. Σε περίπτωση που η εταιρία προβαίνει σε σύγκριση του περιθωρίου κέρδους µέσω στοιχείων που συλλέγονται από τράπεζες πληροφοριών, θα πρέπει εκτός από τα ανωτέρω να περιγράφει και τα ακόλουθα:

9 9 - Τον τρόπο µε τον οποίο περιγράφονται ο ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης κάθε εταιρίας στην τράπεζα πληροφοριών - Τους κανόνες που χρησιµοποιεί η εταιρία για την τήρηση των βιβλίων της και τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων (ΕΓΛΣ, ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Αµερικανικά Λογιστικά Πρότυπα κλπ.) - Αιτιολόγηση της κατηγοριοποίησης του τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τους λόγους επιλογής του συγκεκριµένου τοµέα στην υπό κρίση περίπτωση - Τα κριτήρια και τους λόγους επιλογής των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στο δείγµα σύγκρισης σε σχέση µε την ανάλυση των λειτουργιών και κινδύνων της υπό κρίση εταιρίας - Κατάσταση όλων των επιχειρήσεων που αποκλείστηκαν από το δείγµα σύγκρισης κατά τη διαδικασία επιλογής. Οι λόγοι αποκλεισµού κάθε επιχείρησης πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά. 4. Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρισης του περιθωρίου κέρδους, θα λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος ποσοστών κέρδους των τελευταίων τριών χρήσεων κάθε επιχείρησης που περιλαµβάνεται στο δείγµα σύγκρισης. ΑΡΘΡΟ 7 Προσδιορισµός των τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών από ένα εύρος αποδεκτών τιµών 1. Στις περιπτώσεις όπου από την εφαρµογή της ακολουθούµενης µεθόδου ενδοοµιλικής τιµολόγησης και τη χρήση των συγκριτικών στοιχείων προκύπτει ένα εύρος τιµών ή κέρδους, απορρίπτεται το 25% των χαµηλότερων τιµών και το 25% των υψηλότερων, µε τη χρήση τεταρτηµόριων. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, γίνεται προσδιορισµός των τεταρτηµόριων του συνόλου των τιµών ή του κέρδους του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε, ως εξής: Q1 = πρώτο τεταρτηµόριο = 25 ο εκατοστιαίο σηµείο Q2 = διάµεσος = 50 ο εκατοστιαίο σηµείο Q3 = τρίτο τεταρτηµόριο = 75 ο εκατοστιαίο σηµείο Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ως συµβατή µε την αρχή των ίσων αποστάσεων οποιαδήποτε τιµή µεταξύ του πρώτου και του τρίτου τεταρτηµόριου, µε την προϋπόθεση ότι η επιλογή αυτή αιτιολογείται επαρκώς. Οι εταιρίες έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν άλλα υπολογιστικά µαθηµατικά σχήµατα προκειµένου για τον προσδιορισµό των τεταρτηµορίων (π.χ. άλλα παραδεδεγµένα υπολογιστικά και στατιστικά προγράµµατα είναι αποδεκτά). 2. Εάν το ποσό της τιµής που καθορίζει η εταιρία δεν συµπεριλαµβάνεται στο συγκρίσιµο εύρος τιµών ή κέρδους, όπως περιορίστηκε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η αρµόδια υπηρεσία της Εποπτείας Αγοράς θα προσδιορίζει την µέση τιµή που είναι σύµφωνη µε την αρχή των ίσων αποστάσεων. Η µέση τιµή είναι η τιµή της διαµέσου, ως ανωτέρω. ΑΡΘΡΟ 8 Καταστάσεις ενδοοµιλικών συναλλαγών Οι υπόχρεες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην /νση Ελέγχων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός 4 µηνών και 15 ηµερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης, κατάσταση στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία κάθε µίας από τις ενδοοµιλικές συναλλαγές τους, τις οποίες πραγµατοποίησαν µέσα στη χρήση και πιο συγκεκριµένα:

10 10 α. Το αντικείµενο κάθε συµφωνίας (π.χ. πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, δάνειο, παραχώρηση χρήσης δικαιωµάτων κ.λ.π.) β. Τα στοιχεία του αντισυµβαλλόµενου (επωνυµία, έδρα, αριθµός φορολογικού µητρώου) γ. Ο τρόπος (ιδιωτικό έγγραφο, συµβολαιογραφικό, προφορική συµφωνία) και η ηµεροµηνία κατάρτισης κάθε συµφωνίας δ. Η αξία (ύψος) της συναλλαγής ε. Όλες οι ενδοοµιλικές παραδόσεις αγαθών που τιµολογούνται από τρίτα µέρη (τριγωνικές συναλλαγές). Υπόδειγµα κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 ιαδικασία ελέγχου των φακέλων τεκµηρίωσης από τις αρµόδιες αρχές 1. Για τον έλεγχο των φακέλων τεκµηρίωσης, η αρµόδια /νση της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς απευθύνει στις εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Νόµου 3728/2008, οι οποίες, βάσει των καταστάσεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, πραγµατοποιούν ενδοοµιλικές συναλλαγές, έγγραφη αίτηση περί προσκόµισης των φακέλων τεκµηρίωσης, ήτοι το Βασικό ή τον Ελληνικό Φάκελο Τεκµηρίωσης κατά περίπτωση. Υπόδειγµα της αίτησης αυτής παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 2. Κατά τον έλεγχο των φακέλων, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητούν επιπλέον συµπληρωµατικές πληροφορίες ή στοιχεία, τα οποία πρέπει να τους προσκοµίζονται εντός εύλογου χρόνου, όπως ενδεικτικά: α) Γενικό Καθολικό και Αναλυτικά Ισοζύγια της εταιρίας β) Τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, ατοµικές ή ενοποιηµένες, στις περιπτώσεις όπου µητρική εταιρία του οµίλου είναι ελληνική. γ) ιευκρινίσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των φακέλων τεκµηρίωσης δ) ιευκρινίσεις σχετικά µε µόνιµες εγκαταστάσεις ή συµµετοχές σε προσωπικές εταιρίες ε) ιευκρινίσεις για το είδος και αντικείµενο των συµβάσεων µε συνδεδεµένες εταιρίες 3. Κατά τον έλεγχο των φακέλων, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ότι, κατά γενική αρχή, δεν υπάρχει µόνο µία τιµή συµβατή µε την αρχή των ίσων αποστάσεων ή ένα µόνο περιθώριο κέρδους και ότι συχνά είναι πιθανό να προκύπτει ένα εύρος τιµών ή κερδών που πρέπει να θεωρείται αποδεκτό. 4. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους τεκµηρίωσης θεωρούνται απόρρητα έναντι παντός τρίτου. Η κατάθεση των φακέλων στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, µετά την ως άνω έγγραφη εντολή γίνεται µε την ένδειξη «Εµπιστευτικό» στο τηρούµενο σχετικό πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 5. Για τον ως άνω έλεγχο των φακέλων τεκµηρίωσης συντάσσεται από τους εντεταλµένους ελεγκτές έκθεση µε το πόρισµα του ελέγχου (έκθεση ελέγχου), αντίγραφο της οποίας επιδίδεται αµελλητί στον ελεγχόµενο. 6. Στο βαθµό που η ελεγχόµενη εταιρία έχει προσδιορίσει τις τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών της µε κάποια από τις µεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας και χρησιµοποιεί συγκριτικά στοιχεία σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 4, 5 και 6 της παρούσας των οποίων η αξιοπιστία και αντικειµενικότητα δεν αµφισβητείται αιτιολογηµένα, οι τιµές των ενδοοµιλικών συναλλαγών πρέπει να θεωρούνται ως επαρκώς τεκµηριωµένες.

11 11 ΑΡΘΡΟ 10 Γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι φάκελοι και διάρκεια διαφύλαξης τους 1. Οι φάκελοι τεκµηρίωσης του άρθρου 2 συντάσσονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή µεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα. 2. Οι φάκελοι τεκµηρίωσης διαφυλάσσονται από τις υπόχρεες εταιρίες στον εκάστοτε οριζόµενο από τις σχετικές φορολογικές διατάξεις χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του ηµοσίου για την επιβολή φόρου. ΑΡΘΡΟ 11 Προβλεπόµενες κυρώσεις 1. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 26 του Ν. 3728/08, επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα, ως προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτοτελές χρηµατικό πρόστιµο, ίσο µε το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκµηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν.3728/08 καταστάσεις. 2. Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 3728/08, επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα ως προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, χρηµατικό πρόστιµο ευρώ, πέραν των ποινικών κυρώσεων, πού θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του Αγορανοµικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικά για την περίπτωση αυτή ενηµερώνονται άµεσα οι αρµόδιες φορολογικές αρχές, µε την αποστολή του σχετικού φακέλου στην αρµόδια για την φορολογία.ο.υ. της ελεγχόµενης εταιρίας, για την εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας και την επιβολή των προβλεποµένων φορολογικών κυρώσεων 3. Οι αποφάσεις επιβολής των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων κοινοποιούνται στους παραβάτες εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους. Πριν την έκδοση των αποφάσεων αυτών, απαραιτήτως πρέπει να έχει συνταχθεί από τους εντεταλµένους ελεγκτές έκθεση ελέγχου µέσα από την οποία να τεκµηριώνεται η διαπίστωση της παράβασης. Η έκθεση αυτή µαζί µε εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας υποβάλλεται το ταχύτερο στον φορέα, πού είναι αρµόδιος για επιβολή του προστίµου. 4. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων ( Κ.Ε..Ε.) και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό. 5. Κατά των αποφάσεων επιβολής των ως άνω διοικητικών κυρώσεων, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης στον παραβάτη της απόφασης επιβολής του προστίµου. Με απόφασή του ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη υποβολή της προσφυγής. Επί απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου ιοικητικού Πρωτοδικείου µέσα σε εξήντα ( 60 ) ηµέρες από την κοινοποίηση στον παραβάτης της απόφασης απόρριψης. 6. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καταβάλλεται από τον υπόχρεο ποσό ίσο µε το 20% του εκάστοτε επιβαλλοµένου προστίµου, Η καταβολή του ποσού αυτού αποδεικνύεται µε την προσκόµιση υποχρεωτικά στην αρµόδια Υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης στην.ο.υ. Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής ή µη άσκηση προσφυγής ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου ή η εκπρόθεσµη άσκησης της προσφυγής, επισύρει κατά του παραβάτη την βεβαίωση και καταβολή ολοκλήρου του επιβληθέντος προστίµου.

12 12 ΑΡΘΡΟ 12 Μεταβατικές ιατάξεις Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η υποβολή των προβλεποµένων µε την παρούσα στοιχείων ως και ο έλεγχός τους θα γίνεται από τις /νσεις: α) Τιµών Τροφίµων Ποτών, β) Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων και Φαρµάκων, γ) Τιµών Παροχής Υπηρεσιών, κατά περίπτωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ τα πρόστιµα που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας θα επιβάλλονται από τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου της ιδίας Γενικής Γραµµατείας. ΑΡΘΡΟ 13 Έναρξη Ισχύος 1. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη τη Χώρα από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ

13 13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηµεροµηνία Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (τίθεται ο τίτλος της αρµόδιας δ/νσης, υπηρεσίας) Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: TELEFAX: ΠΡΟΣ:. (στοιχεία ελεγχόµενης εταιρίας) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΝ ΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ άρθρου 26 παρ.2 Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/ ) (Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Υπουργικής Απόφασης ) Παρακαλούµε όπως προσκοµίσετε στην υπηρεσία µας, εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της παρούσας, φάκελο τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α ) για το σύνολο των ενδοοµιλικών συναλλαγών που πραγµατοποιήσατε κατά τη διαχειριστική χρήση../../.. -../../.., βάσει της υποβληθείσας µε αριθ. πρωτ. /. Κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών σας του άρθρου 26 παρ.4. του ως άνω νόµου, για τον έλεγχο της συµµόρφωσης σας µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258 Α ). Ο Προϊστάµενος Υπηρεσίας (Υπογραφή) (Ονοµατεπώνυµο)

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Ηµεροµηνία Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ άρθρου 26 παρ.4 Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/ ) 1. Στοιχεία υπόχρεης εταιρίας Επωνυµία.. ΑΦΜ / ΥΟ.. ιεύθυνση /Τηλέφωνο... Επάγγελµα... Στοιχεία εκπροσώπου ιαχειριστική περίοδος Ετήσιος κύκλος εργασιών 2. Στοιχεία ενδοοµιλικών συναλλαγών (Χρήση:../../.. -../../..) Αξία συναλλαγών Στοιχεία Αντισυµβαλλοµένου (Επωνυµία, ΑΦΜ, /νση, Επάγγελµα) Αντικείµενο συναλλαγής (σύντοµη περιγραφή) Ηµερ/νια κατάρτισης συµφωνίας Τρόπος κατάρτισης συµφωνίας (έγγραφο, προφορική) Αξία άµεσων συναλλαγών Αξία Τριγωνικών συναλλαγών ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Υπογραφή / σφραγίδα

Αθήνα 31 εκεμβρίου 2008 Αριθμ.Πρωτ. Α ( ΦΕΚ 2709/Β/ )

Αθήνα 31 εκεμβρίου 2008 Αριθμ.Πρωτ. Α ( ΦΕΚ 2709/Β/ ) Αθήνα 31 εκεμβρίου 2008 Αριθμ.Πρωτ. Α2-8092 ( ΦΕΚ 2709/Β/31-12-2008) Θέμα: «Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή Κανόνων Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών συναλλαγών, κατά τις επιταγές της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΛ. 1097/9-4-2014, ΠΟΛ. 1144/15-5-2014 & ΠΟΛ. 1227/1-10-2015 : Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 7 Μαΐου 2009. Αριθµ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡ/ΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04-12-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 154 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 67 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων προσώπων. Αθήνα, 19-4-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : A. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες. Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων www.knnconsulting.com www.transferpricing.gr

Ενότητες. Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων www.knnconsulting.com www.transferpricing.gr Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων www.knnconsulting.com www.transferpricing.gr Το εν λόγω άρθρο σκοπό έχει να παρουσιάσει τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 14/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1409 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 10-02-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9576883 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-Γ.Γ.Π.Σ Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ-Δ30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-Γ.Γ.Π.Σ Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ-Δ30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-Γ.Γ.Π.Σ Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ-Δ30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΜ Επωνυμία Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισµός τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαµβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 06/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμός απόφασης: 175 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας

Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας Το πλαίσιο ενδοοµιλικών συναλλαγών, ενισχυµένο µε πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, µοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας 1 Γιάννης Γιαννόπουλος Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30.12.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4947 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 8/8/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: ΕΝ ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/ Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β 730/18.03.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜAΤΑ Γ, Β ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15-02-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 444 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:160 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/4/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 161 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 77 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 23/02/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 541 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Αυγούστου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1079229/559/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.: 1114 Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ: Β 883/9-4-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1)Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/2/16 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 572 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Ω7ΞΥΗ-ΤΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β' 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Προσδιορισµός της φορολογητέας αξίας κατά τη µεταβίβαση µε επαχθή

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,13-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4407 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-3. ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.667 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-3. ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.667 Β / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.667 Β /21.4.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του.

προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφεροµένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή µέτρο που λαµβάνεται σε βάρος των δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Α2 5900 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1310 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. ώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2693Β /22.10.2013 ΑΔΑ: ΒΛΛΤΗ-Φ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης.

: Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ:1271 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013 -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα