ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ"

Transcript

1 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠ ) προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης του Σύντοµου Οδηγού του Μουσείου σε 4 γλώσσες µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης δεν θα υπερβεί τις πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 1. Είδος διαγωνισµού Πρόκειται για πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, που θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί µε τη σχετική απόφαση της µε αριθµό 48/ συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου του Μουσείου. ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείµενο του διαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτύπωση των Σύντοµων Οδηγών του Μουσείου, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν. Το Μουσείο θα παραδώσει στον Ανάδοχο τα ψηφιακά αρχεία του Οδηγού, ανά γλώσσα, έτοιµα προς εκτύπωση. ΑΡΘΡΟ 3. Προεκτιµώµενος προϋπολογισµός Ο προεκτιµώµενος προϋπολογισµός εκτύπωσης αρχαιολογικών οδηγών ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη του συµβατικού τιµήµατος θα βαρύνει τις πιστώσεις του Μουσείου από τον κωδικό ΚΑΕ 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 4. ηµοσίευση προκήρυξης Το κείµενο της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Μουσείου, του ΥΠΠΟΤ και του Εθνικού Τυπογραφείου (Πρόγραµµα ιαύγεια). ΑΡΘΡΟ 5. Ηµεροµηνία διαγωνισµού - απαιτούµενα στοιχεία προσφοράς Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο µέχρι την ευτέρα 30 Μαΐου 2011 και ώρα 11:00 π.µ., Αίτηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από το διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, συνοδευόµενη από σφραγισµένο φάκελο συµµετοχής στον διαγωνισµό στον οποίο εσωκλείονται: α. σφραγισµένος φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων στον διαγωνισµό, και β. σφραγισµένος φάκελος µε την οικονοµική προσφορά τους.

2 Η οικονοµική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, χωρίς ξέσµατα και διορθώσεις τιµών. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιµώµενο προϋπολογισµό του διαγωνισµού απορρίπτονται από τη διαδικασία. Α. ικαίωµα συµµετοχής και δικαιολογητικά συµµετεχόντων: ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο χώρο των εκτυπώσεων και έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία εκτυπώσεων πληροφοριακών οδηγών µουσείων ή οδηγών ξενάγησης πολιτιστικών χώρων. Η ανωτέρω εµπειρία θα αποδεικνύεται µε προσκόµιση δειγµάτων ανάλογων εργασιών. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν προσκοµίσει αποδεικτικά εµπειρίας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας και δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής του προσφοράς. Στη διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµό άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ ή ΝΠΙ και έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Το περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 µε την οποία θα δηλώνει ο κάθε υποψήφιος ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της προκήρυξης και των συνηµµένων της εγγράφων και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς του αν δεν περιλαµβάνει τη δήλωση αυτή. Θα δηλώνει επίσης ρητά ότι δεν έχει αποκλειστεί τελεσίδικα από διαγωνισµό άλλης ηµόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠ ή ΝΠΙ και δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος γιατί δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει άλλο κώλυµα συµµετοχής στο διαγωνισµό. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο µε αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης ή βεβαίωση έναρξης εργασιών στην αρµόδια Εφορεία, µε το ίδιο αντικείµενο. Τα άνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι ένα έτος πριν την ηµέρα του διαγωνισµού. είγµατα προηγούµενων συναφών εργασιών και συµβάσεις παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης µε µουσεία ή πολιτιστικούς φορείς. Στην περίπτωση µη αποδοχής ορισµένων από τους όρους της παρούσας, οι όροι αυτοί θα πρέπει να κατονοµασθούν ρητά στη δήλωση του διαγωνιζόµενου. Β. Οικονοµική Προσφορά Στην οικονοµική προσφορά τίθεται το συνολικό κατ αποκοπήν ποσό που ο Ανάδοχος προσφέρει για την εκτύπωση του συνόλου των πληροφοριακών οδηγών ήτοι αριθµού τεµαχίων. Η οικονοµική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, χωρίς ξέσµατα και διορθώσεις τιµών. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προεκτιµώµενο προϋπολογισµό του διαγωνισµού απορρίπτονται από τη διαδικασία.

3 ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου ορίζεται η φθηνότερη τιµή για το σύνολο της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 7. Αξιολόγηση φακέλων - προσφορών Η Επιτροπή διαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, θα προβεί 30 Μαΐου 2011 και ώρα 12:00 το µεσηµέρι στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας. Η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της: α. θα αριθµήσει και µονογράψει όλους τους φακέλους συµµετοχής, καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους. β. θα αποσφραγίσει τους φακέλους µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων προκειµένου να ελέγξει και να εξετάσει την ορθότητα και την πληρότητά τους, ώστε να κρίνει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανάθεσης των εργασιών. γ. θα αποσφραγίσει τους φακέλους οικονοµικής προσφοράς µόνον των υποψηφίων που τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους στο διαγωνισµό είναι επαρκή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας και στο αµέσως προηγούµενο σηµείο β. Η επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού θα επιλέξει την προσφορά µε τη φθηνότερη τιµή και θα συντάξει πρακτικό επιλογής αναδόχου, το οποίο θα αποσταλεί για κατακύρωση από το Σ του Μουσείου. ΑΡΘΡΟ 8. Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος θα προσκληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Πριν την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στο Μουσείο τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Πλήρη στοιχεία της σύστασης και της νόµιµης εκπροσώπησης (καταστατικό της εταιρείας και ΦΕΚ δηµοσίευσής του) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι προσωπική επιχείρηση και στερείται καταστατικού. 2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ίση µε ποσοστό 10% επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα προσφέρει ο Ανάδοχος, κατά το άρθρο 12 της παρούσας προκήρυξης. Το Μουσείο δικαιούται να αναζητήσει υπηρεσιακά απόσπασµα ποινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου που να έχει εκδοθεί το αργότερο πριν από έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, προκειµένου να διαπιστώσει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εγκαίρως, ή το περιεχόµενό τους είναι διάφορο από αυτό της σχετικής Υπεύθυνης ήλωσης που ο ιαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο ιαγωνισµός κατέθεσε µε την προσφορά του, αυτός αποκλείεται από την κατακύρωση και η σύµβαση ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται και η διαδικασία επαναλαµβάνεται.

4 ΑΡΘΡΟ 9. Τρόπος και διάρκεια εκτέλεσης του έργου Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες που περιλαµβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές που εκτίθενται κατωτέρω. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει δείγµα που θα αποτελεί το ποιοτικό µέτρο και αφού αυτό εγκριθεί από το Μουσείο, θα προχωρήσει στην εκτέλεση του συνόλου της συµβατικής ποσότητας. Ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τους υπεύθυνους του Μουσείου για την επίβλεψη και την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εκτυπώσεων του συνόλου των οδηγών ορίζεται σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Το αποτέλεσµα των εργασιών εκτύπωσης θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο, µέσα στην άνω προθεσµία και θα ελεγχθεί από ειδική Επιτροπή, η οποία θα διενεργήσει την οριστική παραλαβή, εφόσον οι οδηγοί είναι σύµφωνοι µε τα ποιοτικά κριτήρια και τις προδιαγραφές του Μουσείου. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει το αποτέλεσµα. Η έναρξη των εργασιών ξεκινά από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των Οδηγών για τουλάχιστον 6 µήνες από την οριστική παραλαβή, τους οποίους θα παραδίδει τµηµατικά στο Μουσείο, ανάλογα µε τις ανάγκες των πωλητηρίων του. Εάν παρά τις οδηγίες της Επιτροπής, ο Ανάδοχος αδυνατεί να παραδώσει εργασία της συµφωνηµένης ποιότητας, το Μουσείο δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο, αζηµίως για το ίδιο, µε ανόρθωση κάθε ζηµίας του, τηρουµένων των κειµένων διατάξεων. ΑΡΘΡΟ 10. Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνει µετά την παράδοση και τον έλεγχο του συνόλου των τεµαχίων από την επιτροπή παραλαβής που θα ορίσει το Μουσείο και αφού ο ανάδοχος προσκοµίσει ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. ΑΡΘΡΟ 11. Εκχώρηση - υποκατάσταση Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σχετικά µε τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ αφορµής της παρούσας, καθώς επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων ή απαιτήσεων εκ της συµβάσεως σε τρίτους, άνευ της ρητής και έγγραφης αδείας του Μουσείου. ΑΡΘΡΟ 12. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει κατά την υπογραφή της εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης γι αυτό το σκοπό από Τράπεζα. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 10% επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα προκύψει από τον διαγωνισµό, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούµενη της ενστάσεως διζήσεως και διαιρέσεως, ότι υποχρεούται µε απλή έγγραφη πρόσκληση του Μουσείου και εντός τριών ηµερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στο Μουσείο το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αµφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µε την εξόφληση του τιµολογίου και την εκκαθάριση των τυχόν αµοιβαίων υποχρεώσεων των µερών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Επίσης, η Τράπεζα θα πρέπει να δηλώνει ότι µε την παροχή της αιτούµενης εγγύησης δεν έχει υπερβεί το ορισθέν όριο παροχής εγγυήσεων προς ηµόσιο και ΝΠ.

5 ΑΡΘΡΟ 13. Ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφορών θα είναι τρεις (3) µήνες από την αναφερόµενη προθεσµία παραλαβής προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Μουσείο πριν από τη λήξη της. ΑΡΘΡΟ 14. Λοιπές Πληροφορίες Για πληροφορίες που αφορούν στο περιεχόµενο της παρούσας, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Μουσείου, ιονυσίου Αρεοπαγίτου αριθµ. 15, Κτίριο ιοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στην κα ανάη Ζαούση στο τηλέφωνο Οι αιτήσεις και οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό υποβάλλονται στο Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Μουσείου στην ίδια ως άνω ιεύθυνση. Ο φάκελος της προσφοράς κατατίθεται κλειστός. Επί του φακέλου αναγράφονται: α) Τα στοιχεία του υποψηφίου β) Ο τίτλος: ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ «Προσφορά για τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την εκτύπωση ΣΥΝΤΟΜΟΥ Ο ΗΓΟΥ» γ) Η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ!» Οι φάκελοι συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Μουσείου το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Το Μουσείο δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι διαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συµµετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: Οι Υπηρεσίες εκτύπωσης θα παρασχεθούν σύµφωνα µε τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: Προϋπολογισµός: πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ Τεµάχια: Ο Σύντοµος Οδηγός θα τυπωθεί σε τεµάχια σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά) Ελληνικά: δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) τεµάχια Αγγλικά: είκοσι χιλιάδες (20.000) τεµάχια

6 Γαλλικά: δέκα χιλιάδες (10.000) τεµάχια Γερµανικά: δέκα χιλιάδες (10.000) τεµάχια Σώµα ιάσταση: 19cm χ 23cm κλειστό και 38cm χ 23cm ανοιχτό Αριθµός σελίδων: 56 Χαρτί εσώφυλλων: 115gr, χαρτί γραφής Εκτύπωση: cmyk + pantone warm gray 11 Βιβλιοδεσία: Ραφτό κολλητό Εξώφυλλο µε αναδίπλωση: ιάσταση: 38cm χ 38cm ανοιχτό Χαρτί εξωφύλλων: 250gr, bristol Εκτύπωση: A όψη: cmyk (φωτο) Β όψη pantone warm gray 11+ pantone warm gray 2U Η παρούσα προκήρυξη διατίθεται και εντύπως προς τους ενδιαφεροµένους από τα γραφεία του Μουσείου στην άνω ιεύθυνση τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Καθ. ηµήτριος Παντερµαλής

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/13870 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.Φ.187 /2012 Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡ.Φ.187 /2012 Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002796737 2015-05-22

15PROC002796737 2015-05-22 ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 RFP 271/15 Σελ. 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,15-10-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. :657 ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. /νση : Αναπαύσεως 10 Ταχ. Κώδικας: 116 36 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2015 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 37-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα