Internet Café Administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Internet Café Administration"

Transcript

1 NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 6 ΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ... 6 ΧΗΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ... 6 ΡΑΓΙΑ ΧΕΩΣΗ... 7 ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΡΕΛΑΤΗ... 7 ΕΙΔΗ... 9 ΕΡΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ... 9 ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ MHNYMA ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ CHECKOUT ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΩΛΗΣΕΩΝ SALES ON - SMS REMOTE RESTART - SHUTDOWN EVENT LOG ΡΕΛΑΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ SECURITY CONTROL EIKONEΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΦΟΝΤΟ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΘΜΙΣΕΙΣ SAVES Server Client ΡΟΕΡΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Τοποκετιςτε το cd ςτο drive ςασ και αυτό κα ξεκινιςει αυτόματα. Από το μενοφ που κα εμφανιςτεί επιλζξτε τον Server ι τον Client και πατιςτε Εγκατάςταςθ προγράμματοσ. Ζτςι κα ξεκινιςει θ εγκατάςταςθ Ακολουκιςτε τα βιματα με Next Next αποδεχόμενοι αυτά που προτείνονται από το πρόγραμμα Μετά το τζλοσ τθσ εγκατάςταςθσ κα βρείτε μια ςυντόμευςθ ςτθ Επιφάνεια Εργαςίασ ι ςτο Έναρξη Προγράμματα Lexicon Software Netcredit Gold με τθν οποία κα εκτελείτε το πρόγραμμα. Εκτελζςτε τθν και τθν πρϊτθ φορά κα ςασ ηθτθκεί όνομα και κωδικόσ ειςόδου. Επικοινωνιςτε μαηί μασ για να λάβετε τα ςτοιχεία. O κωδικόσ εκκίνθςθσ ηθτείται μόνο ςτον server ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Αν κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ ηθτθκοφν κάποια αρχεία τότε μπορείτε όλα να τα βρείτε ςτον φάκελο Support ο οποίοσ είναι μζςα ςτο CD. Αντιγράψτε τα ςτον φάκελο c:\windows\system32 και εκτελζςτε εκ νζου τθν εφαρμογι 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Αν κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ ηθτθκοφν κάποια αρχεία τότε μπορείτε όλα να τα βρείτε ςτον φάκελο Support ο οποίοσ είναι μζςα ςτο CD. Αντιγράψτε τα ςτον φάκελο c:\windows\system32 και εκτελζςτε εκ νζου τθν εφαρμογι Ρυκμίςεισ για εγκατάςταςθ ςε Windows Vista Απενεργοποιήστε το UAC Ανοίξτε τον Ρίνακα ελζγχου - Λογαριαςμοί χρθςτϊν και αφοφ επιλζξετε τον χριςτθ ςασ τότε απενεργοποιιςτε το User Account Control Κάντε επανεκκίνθςθ Εγκατάσταση Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι NetCredit Εκτελζςτε το αρχείο Vista_reg.bat που κα βρείτε ςτο CD ςτον φάκελο Support Εκτέλεση Εκτελζςτε το NetCredit 4 ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

5 NETCREDIT SERVER Το NetCredit είναι μία εφαρμογι χρονοχρζωςθσ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε καταςτιματα InterNet Cafe και να λφςει το πρόβλθμα τθσ Χρονοχρζωςθσ ςτο κατάςτθμα. Για τθν λειτουργία του δεν χρειάηεται καμία εξωτερικι ςυςκευι παρά μόνο το πρόγραμμα. Είναι βαςιςμζνο ςτθν αρχιτεκτονικι Client/Server. Εκτόσ του ότι ζχετε ζνα πρόγραμμα για να παρακολουκείτε τισ πωλιςεισ ςασ, με το ίδιο πρόγραμμα μπορείτε να κζςετε όποιουσ περιοριςμοφσ κζλετε ςτο ςφςτθμα των Windows για να προςτατζψετε τουσ υπολογιςτζσ ςασ από τουσ χριςτεσ. Ακόμθ είναι ζνα εξαιρετικό εργαλείο παρακολοφκθςθσ του δικτφου ςασ, αφοφ μπορείτε να βλζπετε τισ οκόνεσ των υπολογιςτϊν ςασ, να τουσ επανεκκινείτε ι να τουσ τερματίηετε ι ακόμθ να τουσ ανοίγετε όλουσ μαηί! ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ Για να δουλζψει το πρόγραμμα χρειάηεται 1. Οι Clients να ζχουν τον κατάλογο NetCreditSh ςε κοινι χριςθ με πλιρθ πρόςβαςθ. Διαβάςτε για το πϊσ γίνεται ςτο κεφάλαιο για τον Client 2. Το δίκτυο να λειτουργεί ςωςτά με εγκατεςτθμζνα πρωτόκολλα το TCP/IP και προαιρετικά το NETBEUI 3. Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 95/98/ME/2000/XP 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ Lexicon Software

6 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Πταν εκτελζςετε για πρϊτθ φορά το πρόγραμμα αφοφ εμφανιςτεί το όνομα και θ ζκδοςθ του προγράμματοσ κα ςασ ηθτθκεί ζνασ κωδικόσ πρόςβαςθσ Στον Server Ρατιςτε απλά το κουμπί OK. Ο κωδικόσ ςε πρϊτθ φάςθ είναι κενόσ, μετά μπορείτε να τον αλλάξετε. Στον Client Ο κωδικόσ είναι το Credit. (παίηει ρόλο θ κεφαλαιοποίθςθ). Μετά μπορείτε να τον αλλάξετε Δϊςτε τθν τιμι του λεπτοφ. Για δεκαδικά χρθςιμοποιιςτε το κόμμα δθλαδι 0,032 Μπορείτε να κάνετε και ζναν ζλεγχο για να δείτε το ποςό τθσ πλθρωμισ με το κουμπί Check. Ρατιςτε Αποκικευςθ ΤΓΧΡΟΝΙΜΟ Στο πλαίςιο Τπολογιςτζσ ςτο δίκτυο δϊςτε το όνομα του υπολογιςτι, το Ι και τθν κζςθ εμφάνιςθσ. Ρατιςτε Προςκικθ. Ρ.χ δϊςτε PC01 για όνομα και 1 για να πάει ςτθν κζςθ 1 Ρροςκζςτε όλουσ τουσ υπολογιςτζσ ςασ. Αν κζλετε να διαγράψετε κάποιον υπολογιςτι τότε πατιςτε τον με το ποντίκι και πατιςτε Διαγραφι. Μπορείτε να βάλετε όςουσ υπολογιςτζσ κζλετε. Το πρόγραμμα χειρίηεται μόνο τόςουσ για όςουσ ζχετε άδεια. Θα πρζπει οπωςδιποτε να ζχετε ςυμπλθρϊςει τισ κζςεισ όλεσ με τθν ςειρά εμφάνιςθσ δθλαδι 1,2,3 κλπ. χωρίσ να ζχετε κενζσ κζςεισ δθλαδι 1,2, 4 κλπ. Ππωσ γνωρίηετε κάκε εφαρμογι και κάκε υπολογιςτισ ενδζχεται να κολλιςει και να μθν αποκρίνεται. Τι γίνεται όμωσ όταν κολλιςει ο server τθν ϊρα που εξυπθρετεί κάποιουσ παίκτεσ; Η ζκδοςθ Advanced και Gold ζχει μια ιδιαίτερθ λειτουργία, τον υγχρονιςμό, θ οποία επιτρζπει ςτον Server μετά τθν επανεκκίνθςθ να μπορζςει να βρει ποιοι υπολογιςτζσ παίηουν και να τουσ ςυνεχίςει κανονικά τθν χρονοχρζωςθ χωρίσ οι πελάτεσ να αντιλθφκοφν το παραμικρό. Ρρζπει να γίνεται όμωσ χωρίσ να ζχετε κάνει κάποιον υπολογιςτι Enable. ΧΡΗΣΕ ΣΑΜΕΙΟΤ Αν ςτο κατάςτθμά ςασ δουλεφουν πάνω από 1 άτομα τότε μπορείτε να χαρακτθρίηετε τισ πωλιςεισ ςασ με ζνα όνομα από τα 10 διακζςιμα. Ζτςι μποροφμε να ποφμε ότι το άτομο που εργάηεται το πρωί είναι ο User1, το άτομο που δουλεφει μετά είναι ο User2 κλπ. 6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

7 ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΗ Με τθν αλλαγι τθσ βάρδιασ το κάκε άτομο πρζπει να επιλζγει τον κατάλλθλο χριςτθ από τθν επιλογι «Σο άτομο που χρθςιμοποιεί το ταμείο αυτι τθ ςτιγμι είναι ο» Ζχετε τθ δυνατότθτα να ορίςετε πάγια χρζωςθ απλά τςεκάροντασ τθν επιλογι «να οριςτεί ελάχιςτο ποςό πλθρωμισ» και ςυμπλθρϊνοντασ το ποςό που κζλετε δίπλα. Αυτό ςθμαίνει ότι αν ενασ πελάτθσ μείνει ζνα λεπτό τότε το πρόγραμμα κα τον χρεϊςει με το πάγιο. ΔΙΝΟΝΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ Κανζνασ υπολογιςτισ δεν μπορεί να αρχίςει να παίηει αν δεν δϊςει ο Server τθν δυνατότθτα αυτι. Η παρακάτω εικόνα αφορά το πρόγραμμα του Server και είναι θ οκόνθ που βλζπει ο administrator τισ περιςςότερεσ ϊρεσ Από δω μπορεί ο διαχειριςτισ να δϊςει δυνατότθτα ςε ζνα πελάτθ να "παίξει" πατϊντασ το Enable ςτον κατάλλθλο υπολογιςτι. Από εκείνθ τθ ςτιγμι ξεκινά θ ςφνδεςθ και εμφανίηεται ο χρόνοσ που παίηει ο παίκτθσ κακωσ και το ποςό που πρζπει να πλθρϊςει. Μζςα ςε 15 δευτερόλεπτα πρζπει ο πελάτθσ να πατιςει το Εναρξθ για να μπορζςει να ξεκινιςει. Αν περάςουν τα 15 δευτερόλεπτα τότε ο υπολογιςτισ του πελάτθ αποςυνδζεται και πρζπει να γίνει Check Out για να ξαναγίνει Enable. H Ρϊλθςθ αυτι δεν καταγράφεται. Ο χρόνοσ εμφανίηεται και ςτον Client. Ρατϊντασ Αποςφνδεςθ μπορεί να τον κλείςει. Mε το που κα γίνει αποςφνδεςθ ο Client αποςυνδζεται αυτόματα ςε διάςτθμα από 0 μζχρι 10 δευτερόλεπτα. Και ο Client μπορεί να κάνει μόνοσ του Αποςφνδεςθ. Ρατϊντασ Screen μποροφμε να δοφμε τθν οκόνθ του Client. 7 ΡΑΓΙΑ ΧΕΩΣΗ Lexicon Software

8 Με τα Restart - Shutdown, επανεκκινοφμε και τερματίηουμε τον Υπολογιςτι Ακόμθ ζχετε τθν δυνατότθτα να κζςετε Alarms ςε προκακοριςμζνο χρόνο ϊςτε να ειδοποιείται ο πελάτθσ μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου αυτοφ. Επίςθσ ζχετε τθν δυνατότθτα να μεταφζρετε το υπόλοιπο ενόσ πελάτθ ςε άλλον υπολογιςτι ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ κζλει να ςυνεχίςει αλλοφ. Αυτζσ οι 2 δυνατότθτεσ είναι διακζςιμεσ με δεξί κλικ πάνω ςτο εικονίδιο του υπολογιςτι του πελάτθ. Εικόνα 1 Οκόνθ server χωρίσ να παίηει κανείσ Εικόνα 2 Οκόνθ Server ζχοντασ κάνει ζναν Enable 8 ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΡΕΛΑΤΗ Lexicon Software

9 ΕΙΔΗ Μπορείτε να ειςάγετε τα είδθ του καταςτιματόσ ςασ και να κάνετε χρζωςθ ςτον πελάτθ ςασ ζτςι ϊςτε κατά τθν αποςφνδεςθ να ςασ βγάηει το ςυνολικό κόςτοσ. ΕΠΙΛΟΓΕ ΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ 9 ΕΙΔΗ Lexicon Software

10 Alarm Υπενκφμιςθ χρονικισ ςτιγμισ ςτον πελάτθ π.χ Πταν ηθτθκεί από τον πελάτθ να του υπενκυμίςουμε όταν περάςει μια ϊρα Μεταφορά υπολοίπου Μεταφζρει τθ χρζωςθ από ζναν υπολογιςτι ςτον άλλο. Ρ.χ όταν ο πελάτθσ κζλει να αλλάξει υπολογιςτι Εμφάνιςθ ειςαγωγι κωδικοφ ςτο πελάτθ Χριςιμθ επιλογι όταν χρθςιμοποιείται από μζλθ. Ξαναβγάηει παράκυρο ειςαγωγισ κωδικοφ. Καταχϊριςθ ειδϊν Χρζωςθ ειδϊν ςτον πελάτθ π.χ καφζσ χυμόσ κ.α Εκκακάριςθ ειδϊν Ξεχρεϊνει τα είδθ από τον πελάτθ ΑΠΟΤΝΔΕΗ Πταν κάποιοσ πελάτθσ κάνει αποςφνδεςθ, ι του κάνουμε εμείσ, τότε γίνεται μπλε το πλαίςιο του υπολογιςτι και απο κει πρζπει να γίνει Check Out και το ποςό που πρζπει να πλθρωκεί περναζι ςτθ βάςθ δεδομζνων των Πωλιςεων. Σο ποςό δεν περνά ςτθ βάςθ μόνο όταν ο χρόνοσ είναι 1 λεπτό Αν αν ο πελάτθσ μετά τθν αποςφνδεςθ κζλει να ςυνεχίςει μπορεί απλά αν πατιςουμε το υνζχεια. Τισ περιςςότερεσ φορζσ το υνζχεια το χρθςιμοποιοφμε όταν κολλιςει ο υπολογιςτισ του πελάτθ. Τότε, ο server αντιλαμβάνεται τθν αποςφνδεςθ και κρατάει τθν κζςθ ανοικτι. Κάνουμε επανεκκίνθςθ ςτον Client και με το υνζχεια ο πελάτθσ ςυνεχίηει όταν ο υπολογιςτισ επανζλκει. 10 ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ Lexicon Software

11 Εικόνα 3 Αποςφνδεςθ πελάτθ MHNYMA Με αυτιν τθν επιλογι ζχετε τθν δυνατότθτα να ςτείλετε ζνα μινυμα το οποίο κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ του πελάτθ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ Ρατϊντασ το κουμπί Τερματιςμόσ τερματίηετε τθν εφαρμογι NetCredit ςτον ςτακμό εργαςίασ CHECKOUT Το CheckOut εμφανίηεται όταν τελειϊςει ζνασ πελάτθσ και πατϊντασ το ειςάγετε τα χριματα ςτο ταμείο και ετοιμάηετε τθν κζςθ για άλλον πελάτθ ΕΜΦΑΝΙΗ ΠΩΛΗΕΩΝ Η καρτζλα Πωλιςεισ εμφανίηει τα ποςά που ζχουμε ειςπράξει ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα και για ςυγκεκριμζνο υπεφκυνο καταςτιματοσ (οταν δουλεφουν πάνω απο ζνα ατομα ςτο κατάςτθμα). Τισ πωλιςεισ μπορεί να τισ διαγράψει μόνο ο διαχειριςτισ. 11 MHNYMA Lexicon Software

12 Η καρτζλα Ρωλιςεισ εμφανίηεται μόνο όταν ζχουμε ειςζλκει ςαν Administrator. Αν δεν είςτε Administrator πθγαίνετε ςτθν καρτζλα Κωδικοί, κάντε Logoff και δϊςτε τον κωδικό του administrator. Αμζςωσ κα εμφανιςτεί θ καρτζλα Ρωλιςεισ. Αν κζλετε να διαγράψετε Ρωλιςεισ, επιλζξτε τισ με το ποντίκι και πατιςτε Διαγραφι. Οι πωλιςεισ εμφανίηονται με βάςθ το όνομα του διαχειριςτι. Ρροκακοριςμζνα εμφανίηει τισ πωλιςεισ για τον User1. Αν κζλετε μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον χριςτθ ι να επιλζξετε τισ πωλιςεισ για όλουσ τουσ χριςτεσ. SALES ON - SMS Ακόμθ ζχετε τθν δυνατότθτα να παίρνετε τθν λίςτα με τισ πωλιςεισ ςασ με ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία τθσ παρακάτω εικόνασ. Το ςτζλνεται αυτόματα χωρίσ δικι ςασ παρζμβαςθ κάκε φορά που εκτελείται το πρόγραμμα του Server. 12 SALES ON - SMS Lexicon Software

13 Επίςθσ αν ζχετε λογαριαςμό SMS ςτθν Lexicon Software μπορείτε να τον χρθςιμοποιιςετε για να ςασ ςτζλνονται οι πωλιςεισ ςτο κινθτό ςασ. Αν δεν ζχετε επικοινωνιςτε μαηί μασ για να μάκετε πωσ. 13 SALES ON - SMS Lexicon Software

14 REMOTE RESTART - SHUTDOWN Μπορείτε ακόμθ να κάνετε Restart ι Shutdown όλουσ τουσ υπολογιςτζσ του δικτφου ςασ ι επιλεκτικά. Συμπλθρϊςτε το Ι ι το όνομα του υπολογιςτι που κζλετε να κλείςετε και πατιςτε το ανάλογο κουμπί. Από τθ κάτω ςειρά κουμπιϊν το πρόγραμμα κα επανεκκινιςει ι κα κλείςει όλουσ τουσ υπολογιςτζσ του δικτφου. EVENT LOG Το πρόγραμμα κρατάει πλιρεσ ιςτορικό με όλα τα γεγονότα που ςυμβαίνουν κατά τθν διάρκεια λειτουργία και αυτά εμφανίηονται ςτο Event Log. ΠΕΛΑΣΕ Μια νζα προςκικθ ςτο πρόγραμμα NetCredit, ςασ επιτρζπει να καταχωρείτε τουσ πελάτεσ ςασ και να παίρνεται πλιρθ ςτοιχεία τθσ κίνθςισ τουσ, όπωσ πότε ζπαιξαν και πόςο χρόνο κακϊσ και πόςα χριματα ζχουν δϊςει Ακόμθ ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να βλζπετε ποιοι είναι οι "καλφτεροι" πελάτεσ ςασ, με το ςφνολο του χρόνου και των χρθμάτων που ζχουν δϊςει. Πλα τα ςτατιςτικά μποροφν να εμφανιςτοφν για μια οριςμζνθ χρονικι περίοδο. 14 REMOTE RESTART - SHUTDOWN Lexicon Software

15 Με τθ δυνατότθτα αυτι που δίνει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μπορείτε να δϊςετε ςτουσ πελάτεσ ςασ μια κάρτα είτε μαγνθτικι ι άλλου τφπου ςτθν οποία κα αναγράφεται ο κωδικόσ του πελάτθ, ο οποίοσ βγαίνει από το πρόγραμμα, και ο πελάτθσ κα "παίηει" με αυτόν. Ζτςι μπορείτε να καταγράφετε τισ κινιςεισ του πελάτθ ςασ. Επίςθσ ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να κακορίςετε 3 ηϊνεσ χρζωςθσ και ακόμθ κλιμακωτι χρζωςθ ξεχωριςτά για τα μζλθ και τουσ απλοφσ πελάτεσ. Οι πελάτεσ μποροφν να ειςζρχονται ειςάγοντασ τον κωδικό τουσ χωρίσ να τουσ ανοίξουμε από τον Server. Αν δεν μποροφν να ςυνδεκοφν ςυμβαίνει κάτι από τα ακόλουκα: Δεν ζχουν διακζςιμο χρόνο, (πρζπει να γίνει προαγορά χρόνου) Η κζςθ τουσ είναι ςε κατάςταςθ αποςφνδεςθσ Σο ΙΡ τουσ δεν είναι ςτα καταχωρθμζνα ςτθν λίςτα Τπολογιςτζσ ςτο Δίκτυο Ελζγξτε το Mail υκμίςεισ Event Log για να διαπιςτϊςετε τθν αιτία. 15 ΡΕΛΑΤΕΣ Lexicon Software

16 NETCREDIT CLIENT ΕΚΚΙΝΗΗ Μετά τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ εκτελζςτε το και ςτθν οκόνθ που κα εμφανιςτεί δϊςτε τον κωδικό Credit για να ειςζλκετε ςτισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ. Σο πρϊτο που πρζπει να κάνετε είναι να πάτε ςτθν καρτζλα Server και να δϊςετε το ΙΡ και όνομα του server ςασ. Ζπειτα κάντε κοινι χριςθ τον φάκελο c:\netcreditsh με full πρόςβαςθ ςτον Server αν δεν ζχει γίνει αυτόματα. Ανοίξτε τον Υπολογιςτι μου και ζπειτα τον δίςκο C και πατιςτε δεξί κλικ ςτον φάκελο NetCreditSH. Από κει επιλζξτε Κοινι χριςθ και αςφάλεια και επιλζξτε ρφκμιςθ όπωσ ςτο παρακάτω παράκυρο Εικόνα 4 Κοινι χριςθ για Windows XP Home 16 ΕΚΚΙΝΗΣΗ Lexicon Software

17 Εικόνα 5 Επιλογζσ Κοινισ χριςθσ για Windows XP Professional Εικόνα 6 Δικαιϊματα ςτον φάκελο 17 ΕΚΚΙΝΗΣΗ Lexicon Software

18 Εικόνα 7 Αςφάλεια καταλόγου Αν ςυναντήςετε πρόβλημα όταν κάνετε ενεργοποίηςη ζναν υπολογιςτή, (βγαίνει το μήνυμα ότι ο φάκελοσ δεν είναι κοινόχρηςτοσ) τότε βγάλτε την κοινή χρήςη από τον φάκελο και ξανακάντε τον κοινόχρηςτο ακολουθώντασ την ίδια διαδικαςία. 18 ΕΚΚΙΝΗΣΗ Lexicon Software

19 SECURITY Από τθν καρτζλα Security δϊςτε τισ ρυκμίςεισ που κζλετε. Οι βαςικζσ είναι 1. Ζναρξθ τθσ εφαρμογισ με κάκε εκκίνθςθ των Windows 2. Απενεργοποίθςθ τερματιςμοφ 3. Απόκρυψθ τθσ εφαρμογισ Το Απόκρυψθ τθσ εφαρμογισ ςθμαίνει όταν ο χριςτθσ πατιςει Alt+Ctrl+Del να μθν εμφανίηεται θ εφαρμογι ςτθ λίςτα προγραμμάτων. Για μεγαλφτερθ αςφάλεια μπορείτε να τςεκάρετε 4. Απενεργοποίθςθ Ζναρξθσ 5. Απόκρυψθ Control Panel 6. Aπόκρυψθ μενοφ υκμίςεισ κλπ. Μπορείτε να κζςετε όποιον περιοριςμό κζλετε. Κανζνασ περιοριςμόσ δεν ιςχφει αν δεν πατθκεί θ επιλογι «Σο πρόγραμμα δουλεφει κανονικά. Ζναρξθ περιοριςμϊν» 19 SECURITY Lexicon Software

20 Επιλογζσ αςφαλείασ -security Ρυκμίςεισ για τον πελάτθ Αν τσεκαριστούν 1. Δε κα εκτελοφνται όλεσ οι εφαρμογζσ που εκτελοφνται ςε περιβάλλον DOS 2. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 3. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 4. Δε κα ζχει ο χριςτθσ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ τοπικοφσ δίςκουσ. 5. Εξαφανίηεται το εικονίδιο τθσ περιοχισ δικτφου. 6. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 7. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 8. Πτι ρυκμίςεισ κάνει ο χριςτθσ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, αυτζσ δεν αποκθκεφονται. 9. Απενεργοποιείται το κουμπί τθσ Ζναρξθσ μόνο ςτα Windows 98/2000 ςτα Windows XP δεν είναι αυτό δυνατόν. Μποροφμε όμωσ να αποκρφψουμε όλα τα ςτοιχεία από το μενοφ Ζναρξθ ζτςι ϊςτε και να πατθκεί να μθν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τίποτα. 10. Δε κα εμφανίηεται θ εφαρμογι μζςα ςτθ λίςτα των εκτελοφμενων εφαρμογϊν ςτθν περίπτωςθ που πατθκεί Ctrl+ Alt+ Del. Οι επιλογζσ με κίτρινο χρϊμα αφοροφν τον υπάλλθλο του καταςτιματοσ. 11. Ο υπάλλθλοσ δε κα μπορζςει να αλλάξει το κωδικό του 12. Ο υπάλλθλοσ δε κα μπορζςει να αλλάξει τισ ρυκμίςεισ του Server. 13. Ο υπάλλθλοσ δε κα μπορζςει να κλείςει τθν εφαρμογι από το κουμπί Ζξοδοσ. 14. Αν τςεκαριςτεί ο υπάλλθλοσ κα μπορεί να ελαχιςτοποιεί τθν εφαρμογι ζτςι ϊςτε να μπορεί να εκτελζςει άλλεσ εφαρμογζσ. 15. Αν τςεκαριςτεί ο υπάλλθλοσ κα μπορεί να εκτελεί και άλλεσ εφαρμογζσ. 16. Η επιλογι του προγράμματοσ για αλλαγι φόντου δε κα είναι ορατι. 17. Η επιλογι του προγράμματοσ για διαχείριςθ των εφαρμογϊν δε κα είναι ορατι. 18. Η επιλογι του προγράμματοσ για αλλαγι των εικόνων δε κα είναι ορατι. 20 SECURITY Lexicon Software

21 υνζχεια των ρυκμίςεων για των πελάτθ. 19. Η γραμμι εργαςιϊν δε κα εμφανίηεται. 20. Η επιφάνεια εργαςίασ δε κα εμφανιςτεί. 21. Ο υπολογιςτισ δε κα μπορεί να τερματιςτεί. 22. Ππου υπάρχουν ρυκμίςεισ κα είναι απενεργοποιθμζνεσ. 23. Ο ςυνδυαςμόσ Alt+ Ctrl+ Del κα είναι απενεργοποιθμζνοσ. 24. Ο ςυνδυαςμόσ Alt +Tab κα είναι απενεργοποιθμζνοσ. 25. Η περιοχι ςυςτιματοσ δε κα είναι ορατι. 26. Η προφφλαξθ οκόνθσ κα απενεργοποιθκεί εκτόσ κι αν οριςτεί ςτθν καρτζλα Εικόνεσ. 27. Η Εφρεςθ δε κα εμφανίηεται πατϊντασ δεξί κλικ. 28. Η επιλογι Άνοιγμα δε κα εμφανίηεται πατϊντασ δεξί κλικ. 29. Η Εξερεφνθςθ δε κα εμφανίηεται πατϊντασ δεξί κλικ. 30. Απόκρυψθ γραμμισ εργαλείων τθσ γριγορθσ εκτζλεςθσ. 31. Δε κα είναι δυνατι θ ρφκμιςθ τθσ γραμμισ εργαςιϊν. 32. Ο πίνακασ ελζγχου κα είναι απενεργοποιθμζνοσ. 33. Εξαφανίηεται το κίτρινο πλαίςιο από τθν οκόνθ για τθν ειςαγωγι κωδικοφ. 34. Εξαφανίηεται το πλαίςιο όπου ο πελάτθσ βάηει τον κωδικό Εφαρμόηονται μόνο ςε Windows 98 και αφοροφν τθν εκκίνθςθ του υπολογιςτι. 37. Το πρόγραμμα ξεκινάει αυτόματα κάκε φορά που ανοίγουν τα Windows. Αςφάλεια επίπεδο 1- Αςφάλεια επίπεδο 2- Αςφάλεια επίπεδο 3 Το κάκε επίπεδο ζχει προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ αςφάλειασ. 21 SECURITY Lexicon Software

22 CONTROL Αν χρθςιμοποιείτε ανάλυςθ οκόνθσ μεγαλφτερθ από 800Χ600 τότε κα βρείτε ςτθν καρτζλα Control τισ ρυκμίςεισ που πρζπει να ειςάγετε για να γεμίςει θ οκόνθ με τθν προεπιλεγμζνθ οκόνθ του προγράμματοσ. Ακόμθ εδϊ, αν ζχετε αποκρφψει το Control Panel, μπορείτε να εκτελείτε οριςμζνεσ εργαςίεσ. EIKONE Στθν καρτζλα Εικόνεσ μπορείτε να προςκζςετε διάφορεσ δικζσ ςασ εικόνεσ οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για εμφάνιςθ ςε μορφι Screen Saver, όταν δεν χρθςιμοποιείται ο υπολογιςτισ. Στο CD υπάρχουν 100 περίπου εικόνεσ ςε μορφι εγκατάςταςθσ που μπορείτε να εγκαταςτιςετε. Η εγκατάςταςθ πρζπει να γίνει πριν τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ του Client. Aν τυχόν και εκτελζςετε τον Client και μετά κάνετε τθ εγκατάςταςθ τότε ακολουκείςτε τα ακόλουκα βιματα. 1. Μεταφερκείτε ςτον κατάλογο c:\program files\netcredit client και διαγράψτε το αρχείο headers 2. Κάντε ξανά τθν εγκατάςταςθ των εικόνων ΕΦΑΡΜΟΓΕ Αν κζλετε να εκτελοφνται ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ από τον πελάτθ και όχι όλεσ των Windows τότε ςτθν καρτζλα εφαρμογζσ προςκζςτε αυτζσ που κζλετε. Πχ c:\mirc\mirc32.exe Αν κζλετε να διαγράψετε κάποια, επιλζξτε τθ και πατιςτε Διαγραφι. 22 CONTROL Lexicon Software

23 ΦΟΝΣΟ Το πρόγραμμα χρθςιμοποιεί προεπιλεγμζνα γκρι φόντο. Μπορείτε να το αλλάξετε από τθν καρτζλα Φόντο και επιλζγοντασ μια εικόνα και ζνα χρϊμα. Ρατιςτε Εφαρμογι ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΤΘΜΙΕΩΝ Με τθν εξαγωγι ρυκμίςεων μπορείτε να εξάγετε τισ ρυκμίςεισ του Client ζτςι ϊςτε να τισ ειςάγετε ςτουσ άλλουσ χωρίσ να χρειαςτεί να τισ επαναλάβετε. Με τθν εξαγωγι δθμιουργοφνται 3 αρχεία.reg τα οποία αποκθκεφονται ςτον κοινόχρθςτο φάκελο NetCreditSH. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον Server ζτςι ϊςτε να τα ςτείλει ςε όλουσ τουσ Clients. Στον Server πατιςτε Επιλογζσ Αποςτολι ρυκμίςεων ςτουσ Clients. Τότε, οι Clients όταν ξεκινιςουν κα βρουν τα αρχεία αυτά και κα τα εκτελζςουν. 23 ΦΟΝΤΟ Lexicon Software

24 Επιπλζον ρυκμίςεισ Οι επιπλζον ρυκμίςεισ ςτον Client μποροφν να προςαρμόςουν τθν εφαρμογι κατά τισ δικζσ ςασ ανάγκεσ 24 ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΘΜΙΣΕΩΝ Lexicon Software

25 ΗΜΕΙΩΕΙ Οριςμζνοι περιοριςμοί ενεργοποιοφνται και απενεργοποιοφνται μόνο με τθν επανεκκίνθςθ Μόλισ ο Server κάνει Enable τον Client, τότε αυτόσ πατά το Ζναρξθ και θ ςφνδεςθ αρχίηει. (Μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει οριςτεί να γίνεται αυτόματα) Το πλαίςιο ειςαγωγισ κωδικοφ είναι μόνο για τον administrator και τα Μζλθ, για να ειςάγει τον κωδικό του και να μπαίνει ςτισ ρυκμίςεισ. 25 ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΘΜΙΣΕΩΝ Lexicon Software

26 ΡΤΘΜΙΕΙ SAVES Ta saves είναι θ δυνατότθτα που ςασ δίνει το NetCredit, ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ να κρατάνε τα saves των παιχνιδιϊν τουσ διακζςιμα ςε όλο το δίκτυο. SERVER Στον server όταν το πρόγραμμα εκτελείται για πρϊτθ φορά δθμιουργεί ζναν φάκελο με όνομα Saves αυτόματα. Εςείσ πρζπει αυτόν τον φάκελο να τον κάνετε κοινόχρθςτο με πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χριςτεσ. Στθν καρτζλα Ρυκμίςεισ Πελάτεσ υπάρχει το κουμπί Δθμιουργία φακζλου. Για τουσ πελάτεσ που ιδθ υπάρχουν πατάτε το κουμπί αυτό για να δθμιουργθκεί ο φάκελοσ ςτον οποίο κα ςτζλνουν τα saves. Για κάκε νζα εγγραφι ο φάκελοσ αυτόσ δθμιουργείται αυτόματα. 26 ΥΘΜΙΣΕΙΣ SAVES Lexicon Software

27 CLIENT Στισ ρυκμίςεισ του client προςτζκθκε θ επιλογι Φάκελοι saves. Ρατϊντασ το κουμπί αυτό ανοίγει ζνα παράκυρο ςτο οποίο κα πρζπει να επιλζξετε τουσ φακζλουσ τουσ οποίουσ κζλετε να αποκθκεφονται ςτον Server. H ρφκμιςθ των αρχείων γίνεται μια φορά ςε ζνα Client και είναι διακζςιμθ ςε όλουσ. Επομζνωσ όλοι οι Clients κα ζχουν τουσ ίδιουσ φακζλουσ. Ρατάτε το κουμπί Προςκικθ και από τθ λίςτα επιλζγετε τουσ φακζλουσ που κζλετε και πατάτε Αποκικευςθ. Κάκε φορά που επιλζγετε Φάκελοι saves θ λίςτα εμφανίηεται κενι. Για να εμφανίςετε τουσ φακζλουσ πατάτε Ανάκτθςθ και για να διαγράψετε κάποιο φάκελο πατάτε Διαγραφι. 27 CLIENT Lexicon Software

28 Στθν οκόνθ του πελάτθ ςτο παράκυρο όπου εμφανίηεται ο χρόνοσ υπάρχουν άλλα δυο κουμπιά. Ρατϊντασ το πρϊτο κατεβάηει ο πελάτθσ από το server τα saves που ζχει αποκθκεφςει ενϊ πατϊντασ το δεφτερο κουμπί ςτζλνει τα saves που κζλει ςτον server για τθν επόμενθ χριςθ. Επομζνωσ κάκε πελάτθσ για να ζχει διακζςιμα Saves ςτον φάκελό του πρζπει να ζχει κάνει τουλάχιςτον μια φορά αποςτολι των αρχείων του. 28 CLIENT Lexicon Software

29 ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ ΣΙΜΕ Στισ ρυκμίςεισ του server υπάρχει θ επιλογι τισ προαγορζσ να χρθςιμοποιείται θ λίςτα από τισ Σιμζσ. Κάνοντασ διπλό κλικ ςτθ λζξθ Σιμζσ ανοίγει ζνα παράκυρο ςτο οποίο μπορείτε να καταχωριςετε τισ τιμζσ που εςείσ επικυμείτε. Αν είναι επιλεγμζνθ θ επιλογι αυτι οι τιμζσ δεν μπορεί να τισ αλλάξει κανζνασ εκτόσ από τον διαχειριςτι. Με τθν παραπάνω επιλογι ζχετε τθν δυνατότθτα ςτισ προαγορζσ να ειςάγετε αυτόματα τισ τιμζσ χρζωςθσ ανάλογα με τον χρόνο που αγοράηει ο πελάτθσ 29 ΡΟΕΡΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Lexicon Software

30 Αυτόματη υνέχεια Τρόπος λειτοσργίας Η εφαρμογι NetCredit Server Gold ελζγχει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τουσ υπολογιςτζσ που ζχουν γίνει Enable για το αν οι πελάτεσ ςασ είναι ακόμθ ςυνδεμζνοι ι όχι. Ο ζλεγχοσ γίνεται με 2 τρόπουσ. 1. Κάνοντασ Ping ςτο Ι του υπολογιςτι του Client 2. Ελζγχοντασ τον κοινόχρθςτο φάκελο NetCreditSH ο οποίοσ βρίςκεται ςτον Client Αν ο Client απαντιςει με το Ping τότε ο Server ελζγχει και τον κοινόχρθςτο φάκελο και αν αυτό γίνει χωρίσ πρόβλθμα ςυνεχίηει με τον επόμενο υπολογιςτι ςτθ λίςτα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται από τον Server ανά 10 ζωσ 30 δευτερόλεπτα ανάλογα με τον αρικμό των Online υπολογιςτϊν και ρυκμίηεται αυτόματα. Αν με τον 1ο ζλεγχο του Ping ο Server δεν λάβει απάντθςθ εμφανίηει το μινυμα λάκουσ «Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον υπολογιςτι x.x» Αν με τον 2ο ζλεγχο ο Server δεν μπορζςει να ελζγξει και τον κοινόχρθςτο φάκελο τότε εμφανίηει το μινυμα λάκουσ «Δεν βρζκθκε ο κοινόχρθςτοσ φάκελοσ ι δεν ζχετε τα κατάλλθλα δικαιϊματα» Και τα 2 αυτά προβλιματα οφείλονται 1. Σε κακι λειτουργία του δικτφου ςασ 2. Σε κάποια εφαρμογι που εκτελείτε ςτο Client που δεν τον επιτρζπει να λάβει τθν αίτθςθ Ping. 30 Αυτόματθ Συνζχεια Lexicon Software

31 Λύση Για τουσ υπολογιςτζσ που εμφανίηουν το πρόβλθμα ανοίξτε ζνα παράκυρο DOS ςτον Server και εκτελζςτε τθν εντολι ping t και όνομα Client π.χ ping t PC1 αφιςτε 5 λεπτά και κα δείτε ότι μζςα ςτθν λίςτα των απαντιςεων κα ζχετε και κάποιο request timed out. Ελζγξτε τθν καλωδίωςθ ι τθν κάρτα δικτφου του Client ι ακόμθ τι εφαρμογζσ εκτελοφνται ςτον Client πατϊντασ Alt + Ctrl + Del ςτθν καρτζλα Διεργαςίεσ (Processes) Λφςθ με το NetCredit Server Gold Μπορεί το πρόβλθμα να ςυμβαίνει ελάχιςτεσ φορζσ αλλά να τυχαίνει τθν ϊρα που γίνεται ο ζλεγχοσ από τον Server. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα ο server να κεωρεί ότι ο Client ζχει τερματιςτεί, και ζτςι τον εμφανίηει με μπλε χρϊμα κεωρϊντασ ότι ζχει Αποςυνδεκεί. Εικόνα 8 Client ςε Αποςφνδεςθ Αν ο Client όμωσ ςυνεχίηει να παίηει τότε μπορείτε να ρυκμίςετε τον Server αυτζσ τισ αποςυνδζςεισ να τισ παραβλζπει και να ςυνεχίηει. 31 Αυτόματθ Συνζχεια Lexicon Software

32 Ρατιςτε δεξί κλικ πάνω ςτον Client που ζχει το πρόβλθμα και επιλζξτε Αυτόματθ Συνζχεια ςε αυτόν τον υπολογιςτι Εικόνα 9 Μενοφ που εμφανίηεται με δεξί κλικ Τότε κάκε φορά που ο Server κα κεωρεί ότι αυτόσ ο υπολογιςτισ ζχει Αποςυνδεκεί, κα πατιζται αυτόματα το Συνζχεια. (Ζνασ ιχοσ αλλά και κείμενο κα ςασ προειδοποιεί για αυτιν τθν ενζργεια) υκμίςεισ για Vista Απενεργοποιήστε το UAC Ανοίξτε τον Ρίνακα ελζγχου - Λογαριαςμοί χρθςτϊν και αφοφ επιλζξετε τον χριςτθ ςασ τότε απενεργοποιιςτε το User Account Control Κάντε επανεκκίνθςθ Εγκατάσταση Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι NetCredit Εκτελζςτε το αρχείο Vista_reg.bat που κα βρείτε ςτο CD ςτον φάκελο Support Εκτέλεση Εκτελζςτε το NetCredit Lexicon Software NetCredit Gold Ρρόγραμμα Χρονοχρζωςθσ Internet Cafe Γκόνου Γιϊτα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Αυτόματθ Συνζχεια Lexicon Software

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8)

Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τπθρεςία Απομακρυςμζνθσ Πρόςβαςθσ VPN Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ για Λειτουργικά υςτιματα Windows (XP, Vista, 7 και 8) ΤΠ ΕΔ/50 Νοζμβριοσ 2012 A.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Underwater World

Εγχειρίδιο: Underwater World ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Underwater World UNDERWATER WORLD CRANE MACHINE Χαρακτθριςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα