Internet Café Administration

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Internet Café Administration"

Transcript

1 NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 3 ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 6 ΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ... 6 ΧΗΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ... 6 ΡΑΓΙΑ ΧΕΩΣΗ... 7 ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΡΕΛΑΤΗ... 7 ΕΙΔΗ... 9 ΕΡΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ... 9 ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ MHNYMA ΤΕΜΑΤΙΣΜΟΣ CHECKOUT ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΩΛΗΣΕΩΝ SALES ON - SMS REMOTE RESTART - SHUTDOWN EVENT LOG ΡΕΛΑΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ SECURITY CONTROL EIKONEΣ ΕΦΑΜΟΓΕΣ ΦΟΝΤΟ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΘΜΙΣΕΙΣ SAVES Server Client ΡΟΕΡΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Τοποκετιςτε το cd ςτο drive ςασ και αυτό κα ξεκινιςει αυτόματα. Από το μενοφ που κα εμφανιςτεί επιλζξτε τον Server ι τον Client και πατιςτε Εγκατάςταςθ προγράμματοσ. Ζτςι κα ξεκινιςει θ εγκατάςταςθ Ακολουκιςτε τα βιματα με Next Next αποδεχόμενοι αυτά που προτείνονται από το πρόγραμμα Μετά το τζλοσ τθσ εγκατάςταςθσ κα βρείτε μια ςυντόμευςθ ςτθ Επιφάνεια Εργαςίασ ι ςτο Έναρξη Προγράμματα Lexicon Software Netcredit Gold με τθν οποία κα εκτελείτε το πρόγραμμα. Εκτελζςτε τθν και τθν πρϊτθ φορά κα ςασ ηθτθκεί όνομα και κωδικόσ ειςόδου. Επικοινωνιςτε μαηί μασ για να λάβετε τα ςτοιχεία. O κωδικόσ εκκίνθςθσ ηθτείται μόνο ςτον server ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Αν κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ ηθτθκοφν κάποια αρχεία τότε μπορείτε όλα να τα βρείτε ςτον φάκελο Support ο οποίοσ είναι μζςα ςτο CD. Αντιγράψτε τα ςτον φάκελο c:\windows\system32 και εκτελζςτε εκ νζου τθν εφαρμογι 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Αν κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ ηθτθκοφν κάποια αρχεία τότε μπορείτε όλα να τα βρείτε ςτον φάκελο Support ο οποίοσ είναι μζςα ςτο CD. Αντιγράψτε τα ςτον φάκελο c:\windows\system32 και εκτελζςτε εκ νζου τθν εφαρμογι Ρυκμίςεισ για εγκατάςταςθ ςε Windows Vista Απενεργοποιήστε το UAC Ανοίξτε τον Ρίνακα ελζγχου - Λογαριαςμοί χρθςτϊν και αφοφ επιλζξετε τον χριςτθ ςασ τότε απενεργοποιιςτε το User Account Control Κάντε επανεκκίνθςθ Εγκατάσταση Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι NetCredit Εκτελζςτε το αρχείο Vista_reg.bat που κα βρείτε ςτο CD ςτον φάκελο Support Εκτέλεση Εκτελζςτε το NetCredit 4 ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

5 NETCREDIT SERVER Το NetCredit είναι μία εφαρμογι χρονοχρζωςθσ, που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε καταςτιματα InterNet Cafe και να λφςει το πρόβλθμα τθσ Χρονοχρζωςθσ ςτο κατάςτθμα. Για τθν λειτουργία του δεν χρειάηεται καμία εξωτερικι ςυςκευι παρά μόνο το πρόγραμμα. Είναι βαςιςμζνο ςτθν αρχιτεκτονικι Client/Server. Εκτόσ του ότι ζχετε ζνα πρόγραμμα για να παρακολουκείτε τισ πωλιςεισ ςασ, με το ίδιο πρόγραμμα μπορείτε να κζςετε όποιουσ περιοριςμοφσ κζλετε ςτο ςφςτθμα των Windows για να προςτατζψετε τουσ υπολογιςτζσ ςασ από τουσ χριςτεσ. Ακόμθ είναι ζνα εξαιρετικό εργαλείο παρακολοφκθςθσ του δικτφου ςασ, αφοφ μπορείτε να βλζπετε τισ οκόνεσ των υπολογιςτϊν ςασ, να τουσ επανεκκινείτε ι να τουσ τερματίηετε ι ακόμθ να τουσ ανοίγετε όλουσ μαηί! ΒΑΙΚΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ Για να δουλζψει το πρόγραμμα χρειάηεται 1. Οι Clients να ζχουν τον κατάλογο NetCreditSh ςε κοινι χριςθ με πλιρθ πρόςβαςθ. Διαβάςτε για το πϊσ γίνεται ςτο κεφάλαιο για τον Client 2. Το δίκτυο να λειτουργεί ςωςτά με εγκατεςτθμζνα πρωτόκολλα το TCP/IP και προαιρετικά το NETBEUI 3. Λειτουργικό ςφςτθμα Windows 95/98/ME/2000/XP 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ Lexicon Software

6 ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Πταν εκτελζςετε για πρϊτθ φορά το πρόγραμμα αφοφ εμφανιςτεί το όνομα και θ ζκδοςθ του προγράμματοσ κα ςασ ηθτθκεί ζνασ κωδικόσ πρόςβαςθσ Στον Server Ρατιςτε απλά το κουμπί OK. Ο κωδικόσ ςε πρϊτθ φάςθ είναι κενόσ, μετά μπορείτε να τον αλλάξετε. Στον Client Ο κωδικόσ είναι το Credit. (παίηει ρόλο θ κεφαλαιοποίθςθ). Μετά μπορείτε να τον αλλάξετε Δϊςτε τθν τιμι του λεπτοφ. Για δεκαδικά χρθςιμοποιιςτε το κόμμα δθλαδι 0,032 Μπορείτε να κάνετε και ζναν ζλεγχο για να δείτε το ποςό τθσ πλθρωμισ με το κουμπί Check. Ρατιςτε Αποκικευςθ ΤΓΧΡΟΝΙΜΟ Στο πλαίςιο Τπολογιςτζσ ςτο δίκτυο δϊςτε το όνομα του υπολογιςτι, το Ι και τθν κζςθ εμφάνιςθσ. Ρατιςτε Προςκικθ. Ρ.χ δϊςτε PC01 για όνομα και 1 για να πάει ςτθν κζςθ 1 Ρροςκζςτε όλουσ τουσ υπολογιςτζσ ςασ. Αν κζλετε να διαγράψετε κάποιον υπολογιςτι τότε πατιςτε τον με το ποντίκι και πατιςτε Διαγραφι. Μπορείτε να βάλετε όςουσ υπολογιςτζσ κζλετε. Το πρόγραμμα χειρίηεται μόνο τόςουσ για όςουσ ζχετε άδεια. Θα πρζπει οπωςδιποτε να ζχετε ςυμπλθρϊςει τισ κζςεισ όλεσ με τθν ςειρά εμφάνιςθσ δθλαδι 1,2,3 κλπ. χωρίσ να ζχετε κενζσ κζςεισ δθλαδι 1,2, 4 κλπ. Ππωσ γνωρίηετε κάκε εφαρμογι και κάκε υπολογιςτισ ενδζχεται να κολλιςει και να μθν αποκρίνεται. Τι γίνεται όμωσ όταν κολλιςει ο server τθν ϊρα που εξυπθρετεί κάποιουσ παίκτεσ; Η ζκδοςθ Advanced και Gold ζχει μια ιδιαίτερθ λειτουργία, τον υγχρονιςμό, θ οποία επιτρζπει ςτον Server μετά τθν επανεκκίνθςθ να μπορζςει να βρει ποιοι υπολογιςτζσ παίηουν και να τουσ ςυνεχίςει κανονικά τθν χρονοχρζωςθ χωρίσ οι πελάτεσ να αντιλθφκοφν το παραμικρό. Ρρζπει να γίνεται όμωσ χωρίσ να ζχετε κάνει κάποιον υπολογιςτι Enable. ΧΡΗΣΕ ΣΑΜΕΙΟΤ Αν ςτο κατάςτθμά ςασ δουλεφουν πάνω από 1 άτομα τότε μπορείτε να χαρακτθρίηετε τισ πωλιςεισ ςασ με ζνα όνομα από τα 10 διακζςιμα. Ζτςι μποροφμε να ποφμε ότι το άτομο που εργάηεται το πρωί είναι ο User1, το άτομο που δουλεφει μετά είναι ο User2 κλπ. 6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Lexicon Software

7 ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΗ Με τθν αλλαγι τθσ βάρδιασ το κάκε άτομο πρζπει να επιλζγει τον κατάλλθλο χριςτθ από τθν επιλογι «Σο άτομο που χρθςιμοποιεί το ταμείο αυτι τθ ςτιγμι είναι ο» Ζχετε τθ δυνατότθτα να ορίςετε πάγια χρζωςθ απλά τςεκάροντασ τθν επιλογι «να οριςτεί ελάχιςτο ποςό πλθρωμισ» και ςυμπλθρϊνοντασ το ποςό που κζλετε δίπλα. Αυτό ςθμαίνει ότι αν ενασ πελάτθσ μείνει ζνα λεπτό τότε το πρόγραμμα κα τον χρεϊςει με το πάγιο. ΔΙΝΟΝΣΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΝ ΠΕΛΑΣΗ Κανζνασ υπολογιςτισ δεν μπορεί να αρχίςει να παίηει αν δεν δϊςει ο Server τθν δυνατότθτα αυτι. Η παρακάτω εικόνα αφορά το πρόγραμμα του Server και είναι θ οκόνθ που βλζπει ο administrator τισ περιςςότερεσ ϊρεσ Από δω μπορεί ο διαχειριςτισ να δϊςει δυνατότθτα ςε ζνα πελάτθ να "παίξει" πατϊντασ το Enable ςτον κατάλλθλο υπολογιςτι. Από εκείνθ τθ ςτιγμι ξεκινά θ ςφνδεςθ και εμφανίηεται ο χρόνοσ που παίηει ο παίκτθσ κακωσ και το ποςό που πρζπει να πλθρϊςει. Μζςα ςε 15 δευτερόλεπτα πρζπει ο πελάτθσ να πατιςει το Εναρξθ για να μπορζςει να ξεκινιςει. Αν περάςουν τα 15 δευτερόλεπτα τότε ο υπολογιςτισ του πελάτθ αποςυνδζεται και πρζπει να γίνει Check Out για να ξαναγίνει Enable. H Ρϊλθςθ αυτι δεν καταγράφεται. Ο χρόνοσ εμφανίηεται και ςτον Client. Ρατϊντασ Αποςφνδεςθ μπορεί να τον κλείςει. Mε το που κα γίνει αποςφνδεςθ ο Client αποςυνδζεται αυτόματα ςε διάςτθμα από 0 μζχρι 10 δευτερόλεπτα. Και ο Client μπορεί να κάνει μόνοσ του Αποςφνδεςθ. Ρατϊντασ Screen μποροφμε να δοφμε τθν οκόνθ του Client. 7 ΡΑΓΙΑ ΧΕΩΣΗ Lexicon Software

8 Με τα Restart - Shutdown, επανεκκινοφμε και τερματίηουμε τον Υπολογιςτι Ακόμθ ζχετε τθν δυνατότθτα να κζςετε Alarms ςε προκακοριςμζνο χρόνο ϊςτε να ειδοποιείται ο πελάτθσ μετά τθν παρζλευςθ του χρόνου αυτοφ. Επίςθσ ζχετε τθν δυνατότθτα να μεταφζρετε το υπόλοιπο ενόσ πελάτθ ςε άλλον υπολογιςτι ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ κζλει να ςυνεχίςει αλλοφ. Αυτζσ οι 2 δυνατότθτεσ είναι διακζςιμεσ με δεξί κλικ πάνω ςτο εικονίδιο του υπολογιςτι του πελάτθ. Εικόνα 1 Οκόνθ server χωρίσ να παίηει κανείσ Εικόνα 2 Οκόνθ Server ζχοντασ κάνει ζναν Enable 8 ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΡΕΛΑΤΗ Lexicon Software

9 ΕΙΔΗ Μπορείτε να ειςάγετε τα είδθ του καταςτιματόσ ςασ και να κάνετε χρζωςθ ςτον πελάτθ ςασ ζτςι ϊςτε κατά τθν αποςφνδεςθ να ςασ βγάηει το ςυνολικό κόςτοσ. ΕΠΙΛΟΓΕ ΜΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ 9 ΕΙΔΗ Lexicon Software

10 Alarm Υπενκφμιςθ χρονικισ ςτιγμισ ςτον πελάτθ π.χ Πταν ηθτθκεί από τον πελάτθ να του υπενκυμίςουμε όταν περάςει μια ϊρα Μεταφορά υπολοίπου Μεταφζρει τθ χρζωςθ από ζναν υπολογιςτι ςτον άλλο. Ρ.χ όταν ο πελάτθσ κζλει να αλλάξει υπολογιςτι Εμφάνιςθ ειςαγωγι κωδικοφ ςτο πελάτθ Χριςιμθ επιλογι όταν χρθςιμοποιείται από μζλθ. Ξαναβγάηει παράκυρο ειςαγωγισ κωδικοφ. Καταχϊριςθ ειδϊν Χρζωςθ ειδϊν ςτον πελάτθ π.χ καφζσ χυμόσ κ.α Εκκακάριςθ ειδϊν Ξεχρεϊνει τα είδθ από τον πελάτθ ΑΠΟΤΝΔΕΗ Πταν κάποιοσ πελάτθσ κάνει αποςφνδεςθ, ι του κάνουμε εμείσ, τότε γίνεται μπλε το πλαίςιο του υπολογιςτι και απο κει πρζπει να γίνει Check Out και το ποςό που πρζπει να πλθρωκεί περναζι ςτθ βάςθ δεδομζνων των Πωλιςεων. Σο ποςό δεν περνά ςτθ βάςθ μόνο όταν ο χρόνοσ είναι 1 λεπτό Αν αν ο πελάτθσ μετά τθν αποςφνδεςθ κζλει να ςυνεχίςει μπορεί απλά αν πατιςουμε το υνζχεια. Τισ περιςςότερεσ φορζσ το υνζχεια το χρθςιμοποιοφμε όταν κολλιςει ο υπολογιςτισ του πελάτθ. Τότε, ο server αντιλαμβάνεται τθν αποςφνδεςθ και κρατάει τθν κζςθ ανοικτι. Κάνουμε επανεκκίνθςθ ςτον Client και με το υνζχεια ο πελάτθσ ςυνεχίηει όταν ο υπολογιςτισ επανζλκει. 10 ΑΡΟΣΥΝΔΕΣΗ Lexicon Software

11 Εικόνα 3 Αποςφνδεςθ πελάτθ MHNYMA Με αυτιν τθν επιλογι ζχετε τθν δυνατότθτα να ςτείλετε ζνα μινυμα το οποίο κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ του πελάτθ ΣΕΡΜΑΣΙΜΟ Ρατϊντασ το κουμπί Τερματιςμόσ τερματίηετε τθν εφαρμογι NetCredit ςτον ςτακμό εργαςίασ CHECKOUT Το CheckOut εμφανίηεται όταν τελειϊςει ζνασ πελάτθσ και πατϊντασ το ειςάγετε τα χριματα ςτο ταμείο και ετοιμάηετε τθν κζςθ για άλλον πελάτθ ΕΜΦΑΝΙΗ ΠΩΛΗΕΩΝ Η καρτζλα Πωλιςεισ εμφανίηει τα ποςά που ζχουμε ειςπράξει ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα και για ςυγκεκριμζνο υπεφκυνο καταςτιματοσ (οταν δουλεφουν πάνω απο ζνα ατομα ςτο κατάςτθμα). Τισ πωλιςεισ μπορεί να τισ διαγράψει μόνο ο διαχειριςτισ. 11 MHNYMA Lexicon Software

12 Η καρτζλα Ρωλιςεισ εμφανίηεται μόνο όταν ζχουμε ειςζλκει ςαν Administrator. Αν δεν είςτε Administrator πθγαίνετε ςτθν καρτζλα Κωδικοί, κάντε Logoff και δϊςτε τον κωδικό του administrator. Αμζςωσ κα εμφανιςτεί θ καρτζλα Ρωλιςεισ. Αν κζλετε να διαγράψετε Ρωλιςεισ, επιλζξτε τισ με το ποντίκι και πατιςτε Διαγραφι. Οι πωλιςεισ εμφανίηονται με βάςθ το όνομα του διαχειριςτι. Ρροκακοριςμζνα εμφανίηει τισ πωλιςεισ για τον User1. Αν κζλετε μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον χριςτθ ι να επιλζξετε τισ πωλιςεισ για όλουσ τουσ χριςτεσ. SALES ON - SMS Ακόμθ ζχετε τθν δυνατότθτα να παίρνετε τθν λίςτα με τισ πωλιςεισ ςασ με ςυμπλθρϊνοντασ τα πεδία τθσ παρακάτω εικόνασ. Το ςτζλνεται αυτόματα χωρίσ δικι ςασ παρζμβαςθ κάκε φορά που εκτελείται το πρόγραμμα του Server. 12 SALES ON - SMS Lexicon Software

13 Επίςθσ αν ζχετε λογαριαςμό SMS ςτθν Lexicon Software μπορείτε να τον χρθςιμοποιιςετε για να ςασ ςτζλνονται οι πωλιςεισ ςτο κινθτό ςασ. Αν δεν ζχετε επικοινωνιςτε μαηί μασ για να μάκετε πωσ. 13 SALES ON - SMS Lexicon Software

14 REMOTE RESTART - SHUTDOWN Μπορείτε ακόμθ να κάνετε Restart ι Shutdown όλουσ τουσ υπολογιςτζσ του δικτφου ςασ ι επιλεκτικά. Συμπλθρϊςτε το Ι ι το όνομα του υπολογιςτι που κζλετε να κλείςετε και πατιςτε το ανάλογο κουμπί. Από τθ κάτω ςειρά κουμπιϊν το πρόγραμμα κα επανεκκινιςει ι κα κλείςει όλουσ τουσ υπολογιςτζσ του δικτφου. EVENT LOG Το πρόγραμμα κρατάει πλιρεσ ιςτορικό με όλα τα γεγονότα που ςυμβαίνουν κατά τθν διάρκεια λειτουργία και αυτά εμφανίηονται ςτο Event Log. ΠΕΛΑΣΕ Μια νζα προςκικθ ςτο πρόγραμμα NetCredit, ςασ επιτρζπει να καταχωρείτε τουσ πελάτεσ ςασ και να παίρνεται πλιρθ ςτοιχεία τθσ κίνθςισ τουσ, όπωσ πότε ζπαιξαν και πόςο χρόνο κακϊσ και πόςα χριματα ζχουν δϊςει Ακόμθ ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να βλζπετε ποιοι είναι οι "καλφτεροι" πελάτεσ ςασ, με το ςφνολο του χρόνου και των χρθμάτων που ζχουν δϊςει. Πλα τα ςτατιςτικά μποροφν να εμφανιςτοφν για μια οριςμζνθ χρονικι περίοδο. 14 REMOTE RESTART - SHUTDOWN Lexicon Software

15 Με τθ δυνατότθτα αυτι που δίνει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μπορείτε να δϊςετε ςτουσ πελάτεσ ςασ μια κάρτα είτε μαγνθτικι ι άλλου τφπου ςτθν οποία κα αναγράφεται ο κωδικόσ του πελάτθ, ο οποίοσ βγαίνει από το πρόγραμμα, και ο πελάτθσ κα "παίηει" με αυτόν. Ζτςι μπορείτε να καταγράφετε τισ κινιςεισ του πελάτθ ςασ. Επίςθσ ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να κακορίςετε 3 ηϊνεσ χρζωςθσ και ακόμθ κλιμακωτι χρζωςθ ξεχωριςτά για τα μζλθ και τουσ απλοφσ πελάτεσ. Οι πελάτεσ μποροφν να ειςζρχονται ειςάγοντασ τον κωδικό τουσ χωρίσ να τουσ ανοίξουμε από τον Server. Αν δεν μποροφν να ςυνδεκοφν ςυμβαίνει κάτι από τα ακόλουκα: Δεν ζχουν διακζςιμο χρόνο, (πρζπει να γίνει προαγορά χρόνου) Η κζςθ τουσ είναι ςε κατάςταςθ αποςφνδεςθσ Σο ΙΡ τουσ δεν είναι ςτα καταχωρθμζνα ςτθν λίςτα Τπολογιςτζσ ςτο Δίκτυο Ελζγξτε το Mail υκμίςεισ Event Log για να διαπιςτϊςετε τθν αιτία. 15 ΡΕΛΑΤΕΣ Lexicon Software

16 NETCREDIT CLIENT ΕΚΚΙΝΗΗ Μετά τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ εκτελζςτε το και ςτθν οκόνθ που κα εμφανιςτεί δϊςτε τον κωδικό Credit για να ειςζλκετε ςτισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ. Σο πρϊτο που πρζπει να κάνετε είναι να πάτε ςτθν καρτζλα Server και να δϊςετε το ΙΡ και όνομα του server ςασ. Ζπειτα κάντε κοινι χριςθ τον φάκελο c:\netcreditsh με full πρόςβαςθ ςτον Server αν δεν ζχει γίνει αυτόματα. Ανοίξτε τον Υπολογιςτι μου και ζπειτα τον δίςκο C και πατιςτε δεξί κλικ ςτον φάκελο NetCreditSH. Από κει επιλζξτε Κοινι χριςθ και αςφάλεια και επιλζξτε ρφκμιςθ όπωσ ςτο παρακάτω παράκυρο Εικόνα 4 Κοινι χριςθ για Windows XP Home 16 ΕΚΚΙΝΗΣΗ Lexicon Software

17 Εικόνα 5 Επιλογζσ Κοινισ χριςθσ για Windows XP Professional Εικόνα 6 Δικαιϊματα ςτον φάκελο 17 ΕΚΚΙΝΗΣΗ Lexicon Software

18 Εικόνα 7 Αςφάλεια καταλόγου Αν ςυναντήςετε πρόβλημα όταν κάνετε ενεργοποίηςη ζναν υπολογιςτή, (βγαίνει το μήνυμα ότι ο φάκελοσ δεν είναι κοινόχρηςτοσ) τότε βγάλτε την κοινή χρήςη από τον φάκελο και ξανακάντε τον κοινόχρηςτο ακολουθώντασ την ίδια διαδικαςία. 18 ΕΚΚΙΝΗΣΗ Lexicon Software

19 SECURITY Από τθν καρτζλα Security δϊςτε τισ ρυκμίςεισ που κζλετε. Οι βαςικζσ είναι 1. Ζναρξθ τθσ εφαρμογισ με κάκε εκκίνθςθ των Windows 2. Απενεργοποίθςθ τερματιςμοφ 3. Απόκρυψθ τθσ εφαρμογισ Το Απόκρυψθ τθσ εφαρμογισ ςθμαίνει όταν ο χριςτθσ πατιςει Alt+Ctrl+Del να μθν εμφανίηεται θ εφαρμογι ςτθ λίςτα προγραμμάτων. Για μεγαλφτερθ αςφάλεια μπορείτε να τςεκάρετε 4. Απενεργοποίθςθ Ζναρξθσ 5. Απόκρυψθ Control Panel 6. Aπόκρυψθ μενοφ υκμίςεισ κλπ. Μπορείτε να κζςετε όποιον περιοριςμό κζλετε. Κανζνασ περιοριςμόσ δεν ιςχφει αν δεν πατθκεί θ επιλογι «Σο πρόγραμμα δουλεφει κανονικά. Ζναρξθ περιοριςμϊν» 19 SECURITY Lexicon Software

20 Επιλογζσ αςφαλείασ -security Ρυκμίςεισ για τον πελάτθ Αν τσεκαριστούν 1. Δε κα εκτελοφνται όλεσ οι εφαρμογζσ που εκτελοφνται ςε περιβάλλον DOS 2. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 3. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 4. Δε κα ζχει ο χριςτθσ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ τοπικοφσ δίςκουσ. 5. Εξαφανίηεται το εικονίδιο τθσ περιοχισ δικτφου. 6. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 7. Αποκρφπτει τθν επιλογι από το μενοφ τθσ Ζναρξθσ. 8. Πτι ρυκμίςεισ κάνει ο χριςτθσ ςτθν επιφάνεια εργαςίασ, αυτζσ δεν αποκθκεφονται. 9. Απενεργοποιείται το κουμπί τθσ Ζναρξθσ μόνο ςτα Windows 98/2000 ςτα Windows XP δεν είναι αυτό δυνατόν. Μποροφμε όμωσ να αποκρφψουμε όλα τα ςτοιχεία από το μενοφ Ζναρξθ ζτςι ϊςτε και να πατθκεί να μθν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τίποτα. 10. Δε κα εμφανίηεται θ εφαρμογι μζςα ςτθ λίςτα των εκτελοφμενων εφαρμογϊν ςτθν περίπτωςθ που πατθκεί Ctrl+ Alt+ Del. Οι επιλογζσ με κίτρινο χρϊμα αφοροφν τον υπάλλθλο του καταςτιματοσ. 11. Ο υπάλλθλοσ δε κα μπορζςει να αλλάξει το κωδικό του 12. Ο υπάλλθλοσ δε κα μπορζςει να αλλάξει τισ ρυκμίςεισ του Server. 13. Ο υπάλλθλοσ δε κα μπορζςει να κλείςει τθν εφαρμογι από το κουμπί Ζξοδοσ. 14. Αν τςεκαριςτεί ο υπάλλθλοσ κα μπορεί να ελαχιςτοποιεί τθν εφαρμογι ζτςι ϊςτε να μπορεί να εκτελζςει άλλεσ εφαρμογζσ. 15. Αν τςεκαριςτεί ο υπάλλθλοσ κα μπορεί να εκτελεί και άλλεσ εφαρμογζσ. 16. Η επιλογι του προγράμματοσ για αλλαγι φόντου δε κα είναι ορατι. 17. Η επιλογι του προγράμματοσ για διαχείριςθ των εφαρμογϊν δε κα είναι ορατι. 18. Η επιλογι του προγράμματοσ για αλλαγι των εικόνων δε κα είναι ορατι. 20 SECURITY Lexicon Software

21 υνζχεια των ρυκμίςεων για των πελάτθ. 19. Η γραμμι εργαςιϊν δε κα εμφανίηεται. 20. Η επιφάνεια εργαςίασ δε κα εμφανιςτεί. 21. Ο υπολογιςτισ δε κα μπορεί να τερματιςτεί. 22. Ππου υπάρχουν ρυκμίςεισ κα είναι απενεργοποιθμζνεσ. 23. Ο ςυνδυαςμόσ Alt+ Ctrl+ Del κα είναι απενεργοποιθμζνοσ. 24. Ο ςυνδυαςμόσ Alt +Tab κα είναι απενεργοποιθμζνοσ. 25. Η περιοχι ςυςτιματοσ δε κα είναι ορατι. 26. Η προφφλαξθ οκόνθσ κα απενεργοποιθκεί εκτόσ κι αν οριςτεί ςτθν καρτζλα Εικόνεσ. 27. Η Εφρεςθ δε κα εμφανίηεται πατϊντασ δεξί κλικ. 28. Η επιλογι Άνοιγμα δε κα εμφανίηεται πατϊντασ δεξί κλικ. 29. Η Εξερεφνθςθ δε κα εμφανίηεται πατϊντασ δεξί κλικ. 30. Απόκρυψθ γραμμισ εργαλείων τθσ γριγορθσ εκτζλεςθσ. 31. Δε κα είναι δυνατι θ ρφκμιςθ τθσ γραμμισ εργαςιϊν. 32. Ο πίνακασ ελζγχου κα είναι απενεργοποιθμζνοσ. 33. Εξαφανίηεται το κίτρινο πλαίςιο από τθν οκόνθ για τθν ειςαγωγι κωδικοφ. 34. Εξαφανίηεται το πλαίςιο όπου ο πελάτθσ βάηει τον κωδικό Εφαρμόηονται μόνο ςε Windows 98 και αφοροφν τθν εκκίνθςθ του υπολογιςτι. 37. Το πρόγραμμα ξεκινάει αυτόματα κάκε φορά που ανοίγουν τα Windows. Αςφάλεια επίπεδο 1- Αςφάλεια επίπεδο 2- Αςφάλεια επίπεδο 3 Το κάκε επίπεδο ζχει προεπιλεγμζνεσ ρυκμίςεισ αςφάλειασ. 21 SECURITY Lexicon Software

22 CONTROL Αν χρθςιμοποιείτε ανάλυςθ οκόνθσ μεγαλφτερθ από 800Χ600 τότε κα βρείτε ςτθν καρτζλα Control τισ ρυκμίςεισ που πρζπει να ειςάγετε για να γεμίςει θ οκόνθ με τθν προεπιλεγμζνθ οκόνθ του προγράμματοσ. Ακόμθ εδϊ, αν ζχετε αποκρφψει το Control Panel, μπορείτε να εκτελείτε οριςμζνεσ εργαςίεσ. EIKONE Στθν καρτζλα Εικόνεσ μπορείτε να προςκζςετε διάφορεσ δικζσ ςασ εικόνεσ οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για εμφάνιςθ ςε μορφι Screen Saver, όταν δεν χρθςιμοποιείται ο υπολογιςτισ. Στο CD υπάρχουν 100 περίπου εικόνεσ ςε μορφι εγκατάςταςθσ που μπορείτε να εγκαταςτιςετε. Η εγκατάςταςθ πρζπει να γίνει πριν τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ του Client. Aν τυχόν και εκτελζςετε τον Client και μετά κάνετε τθ εγκατάςταςθ τότε ακολουκείςτε τα ακόλουκα βιματα. 1. Μεταφερκείτε ςτον κατάλογο c:\program files\netcredit client και διαγράψτε το αρχείο headers 2. Κάντε ξανά τθν εγκατάςταςθ των εικόνων ΕΦΑΡΜΟΓΕ Αν κζλετε να εκτελοφνται ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ από τον πελάτθ και όχι όλεσ των Windows τότε ςτθν καρτζλα εφαρμογζσ προςκζςτε αυτζσ που κζλετε. Πχ c:\mirc\mirc32.exe Αν κζλετε να διαγράψετε κάποια, επιλζξτε τθ και πατιςτε Διαγραφι. 22 CONTROL Lexicon Software

23 ΦΟΝΣΟ Το πρόγραμμα χρθςιμοποιεί προεπιλεγμζνα γκρι φόντο. Μπορείτε να το αλλάξετε από τθν καρτζλα Φόντο και επιλζγοντασ μια εικόνα και ζνα χρϊμα. Ρατιςτε Εφαρμογι ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΤΘΜΙΕΩΝ Με τθν εξαγωγι ρυκμίςεων μπορείτε να εξάγετε τισ ρυκμίςεισ του Client ζτςι ϊςτε να τισ ειςάγετε ςτουσ άλλουσ χωρίσ να χρειαςτεί να τισ επαναλάβετε. Με τθν εξαγωγι δθμιουργοφνται 3 αρχεία.reg τα οποία αποκθκεφονται ςτον κοινόχρθςτο φάκελο NetCreditSH. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον Server ζτςι ϊςτε να τα ςτείλει ςε όλουσ τουσ Clients. Στον Server πατιςτε Επιλογζσ Αποςτολι ρυκμίςεων ςτουσ Clients. Τότε, οι Clients όταν ξεκινιςουν κα βρουν τα αρχεία αυτά και κα τα εκτελζςουν. 23 ΦΟΝΤΟ Lexicon Software

24 Επιπλζον ρυκμίςεισ Οι επιπλζον ρυκμίςεισ ςτον Client μποροφν να προςαρμόςουν τθν εφαρμογι κατά τισ δικζσ ςασ ανάγκεσ 24 ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΘΜΙΣΕΩΝ Lexicon Software

25 ΗΜΕΙΩΕΙ Οριςμζνοι περιοριςμοί ενεργοποιοφνται και απενεργοποιοφνται μόνο με τθν επανεκκίνθςθ Μόλισ ο Server κάνει Enable τον Client, τότε αυτόσ πατά το Ζναρξθ και θ ςφνδεςθ αρχίηει. (Μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχει οριςτεί να γίνεται αυτόματα) Το πλαίςιο ειςαγωγισ κωδικοφ είναι μόνο για τον administrator και τα Μζλθ, για να ειςάγει τον κωδικό του και να μπαίνει ςτισ ρυκμίςεισ. 25 ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΘΜΙΣΕΩΝ Lexicon Software

26 ΡΤΘΜΙΕΙ SAVES Ta saves είναι θ δυνατότθτα που ςασ δίνει το NetCredit, ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ να κρατάνε τα saves των παιχνιδιϊν τουσ διακζςιμα ςε όλο το δίκτυο. SERVER Στον server όταν το πρόγραμμα εκτελείται για πρϊτθ φορά δθμιουργεί ζναν φάκελο με όνομα Saves αυτόματα. Εςείσ πρζπει αυτόν τον φάκελο να τον κάνετε κοινόχρθςτο με πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ χριςτεσ. Στθν καρτζλα Ρυκμίςεισ Πελάτεσ υπάρχει το κουμπί Δθμιουργία φακζλου. Για τουσ πελάτεσ που ιδθ υπάρχουν πατάτε το κουμπί αυτό για να δθμιουργθκεί ο φάκελοσ ςτον οποίο κα ςτζλνουν τα saves. Για κάκε νζα εγγραφι ο φάκελοσ αυτόσ δθμιουργείται αυτόματα. 26 ΥΘΜΙΣΕΙΣ SAVES Lexicon Software

27 CLIENT Στισ ρυκμίςεισ του client προςτζκθκε θ επιλογι Φάκελοι saves. Ρατϊντασ το κουμπί αυτό ανοίγει ζνα παράκυρο ςτο οποίο κα πρζπει να επιλζξετε τουσ φακζλουσ τουσ οποίουσ κζλετε να αποκθκεφονται ςτον Server. H ρφκμιςθ των αρχείων γίνεται μια φορά ςε ζνα Client και είναι διακζςιμθ ςε όλουσ. Επομζνωσ όλοι οι Clients κα ζχουν τουσ ίδιουσ φακζλουσ. Ρατάτε το κουμπί Προςκικθ και από τθ λίςτα επιλζγετε τουσ φακζλουσ που κζλετε και πατάτε Αποκικευςθ. Κάκε φορά που επιλζγετε Φάκελοι saves θ λίςτα εμφανίηεται κενι. Για να εμφανίςετε τουσ φακζλουσ πατάτε Ανάκτθςθ και για να διαγράψετε κάποιο φάκελο πατάτε Διαγραφι. 27 CLIENT Lexicon Software

28 Στθν οκόνθ του πελάτθ ςτο παράκυρο όπου εμφανίηεται ο χρόνοσ υπάρχουν άλλα δυο κουμπιά. Ρατϊντασ το πρϊτο κατεβάηει ο πελάτθσ από το server τα saves που ζχει αποκθκεφςει ενϊ πατϊντασ το δεφτερο κουμπί ςτζλνει τα saves που κζλει ςτον server για τθν επόμενθ χριςθ. Επομζνωσ κάκε πελάτθσ για να ζχει διακζςιμα Saves ςτον φάκελό του πρζπει να ζχει κάνει τουλάχιςτον μια φορά αποςτολι των αρχείων του. 28 CLIENT Lexicon Software

29 ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ ΣΙΜΕ Στισ ρυκμίςεισ του server υπάρχει θ επιλογι τισ προαγορζσ να χρθςιμοποιείται θ λίςτα από τισ Σιμζσ. Κάνοντασ διπλό κλικ ςτθ λζξθ Σιμζσ ανοίγει ζνα παράκυρο ςτο οποίο μπορείτε να καταχωριςετε τισ τιμζσ που εςείσ επικυμείτε. Αν είναι επιλεγμζνθ θ επιλογι αυτι οι τιμζσ δεν μπορεί να τισ αλλάξει κανζνασ εκτόσ από τον διαχειριςτι. Με τθν παραπάνω επιλογι ζχετε τθν δυνατότθτα ςτισ προαγορζσ να ειςάγετε αυτόματα τισ τιμζσ χρζωςθσ ανάλογα με τον χρόνο που αγοράηει ο πελάτθσ 29 ΡΟΕΡΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Lexicon Software

30 Αυτόματη υνέχεια Τρόπος λειτοσργίας Η εφαρμογι NetCredit Server Gold ελζγχει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τουσ υπολογιςτζσ που ζχουν γίνει Enable για το αν οι πελάτεσ ςασ είναι ακόμθ ςυνδεμζνοι ι όχι. Ο ζλεγχοσ γίνεται με 2 τρόπουσ. 1. Κάνοντασ Ping ςτο Ι του υπολογιςτι του Client 2. Ελζγχοντασ τον κοινόχρθςτο φάκελο NetCreditSH ο οποίοσ βρίςκεται ςτον Client Αν ο Client απαντιςει με το Ping τότε ο Server ελζγχει και τον κοινόχρθςτο φάκελο και αν αυτό γίνει χωρίσ πρόβλθμα ςυνεχίηει με τον επόμενο υπολογιςτι ςτθ λίςτα. Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται από τον Server ανά 10 ζωσ 30 δευτερόλεπτα ανάλογα με τον αρικμό των Online υπολογιςτϊν και ρυκμίηεται αυτόματα. Αν με τον 1ο ζλεγχο του Ping ο Server δεν λάβει απάντθςθ εμφανίηει το μινυμα λάκουσ «Δεν υπάρχει επικοινωνία με τον υπολογιςτι x.x» Αν με τον 2ο ζλεγχο ο Server δεν μπορζςει να ελζγξει και τον κοινόχρθςτο φάκελο τότε εμφανίηει το μινυμα λάκουσ «Δεν βρζκθκε ο κοινόχρθςτοσ φάκελοσ ι δεν ζχετε τα κατάλλθλα δικαιϊματα» Και τα 2 αυτά προβλιματα οφείλονται 1. Σε κακι λειτουργία του δικτφου ςασ 2. Σε κάποια εφαρμογι που εκτελείτε ςτο Client που δεν τον επιτρζπει να λάβει τθν αίτθςθ Ping. 30 Αυτόματθ Συνζχεια Lexicon Software

31 Λύση Για τουσ υπολογιςτζσ που εμφανίηουν το πρόβλθμα ανοίξτε ζνα παράκυρο DOS ςτον Server και εκτελζςτε τθν εντολι ping t και όνομα Client π.χ ping t PC1 αφιςτε 5 λεπτά και κα δείτε ότι μζςα ςτθν λίςτα των απαντιςεων κα ζχετε και κάποιο request timed out. Ελζγξτε τθν καλωδίωςθ ι τθν κάρτα δικτφου του Client ι ακόμθ τι εφαρμογζσ εκτελοφνται ςτον Client πατϊντασ Alt + Ctrl + Del ςτθν καρτζλα Διεργαςίεσ (Processes) Λφςθ με το NetCredit Server Gold Μπορεί το πρόβλθμα να ςυμβαίνει ελάχιςτεσ φορζσ αλλά να τυχαίνει τθν ϊρα που γίνεται ο ζλεγχοσ από τον Server. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα ο server να κεωρεί ότι ο Client ζχει τερματιςτεί, και ζτςι τον εμφανίηει με μπλε χρϊμα κεωρϊντασ ότι ζχει Αποςυνδεκεί. Εικόνα 8 Client ςε Αποςφνδεςθ Αν ο Client όμωσ ςυνεχίηει να παίηει τότε μπορείτε να ρυκμίςετε τον Server αυτζσ τισ αποςυνδζςεισ να τισ παραβλζπει και να ςυνεχίηει. 31 Αυτόματθ Συνζχεια Lexicon Software

32 Ρατιςτε δεξί κλικ πάνω ςτον Client που ζχει το πρόβλθμα και επιλζξτε Αυτόματθ Συνζχεια ςε αυτόν τον υπολογιςτι Εικόνα 9 Μενοφ που εμφανίηεται με δεξί κλικ Τότε κάκε φορά που ο Server κα κεωρεί ότι αυτόσ ο υπολογιςτισ ζχει Αποςυνδεκεί, κα πατιζται αυτόματα το Συνζχεια. (Ζνασ ιχοσ αλλά και κείμενο κα ςασ προειδοποιεί για αυτιν τθν ενζργεια) υκμίςεισ για Vista Απενεργοποιήστε το UAC Ανοίξτε τον Ρίνακα ελζγχου - Λογαριαςμοί χρθςτϊν και αφοφ επιλζξετε τον χριςτθ ςασ τότε απενεργοποιιςτε το User Account Control Κάντε επανεκκίνθςθ Εγκατάσταση Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι NetCredit Εκτελζςτε το αρχείο Vista_reg.bat που κα βρείτε ςτο CD ςτον φάκελο Support Εκτέλεση Εκτελζςτε το NetCredit Lexicon Software NetCredit Gold Ρρόγραμμα Χρονοχρζωςθσ Internet Cafe Γκόνου Γιϊτα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Αυτόματθ Συνζχεια Lexicon Software

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ανάπηςξη εθαπμογήρ κοινυνικών δικηύυν ζε Android ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα