Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/ ) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»"

Transcript

1 Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/ ) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995 «Τπαίζξην εκπφξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 145), φπσο ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3190/2003 (Α 249) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005 «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» (Α 202). β) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Kπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Οξγαλα» (Α 98). 2. Σελ ππ αξηζκ. Γ/15/Α/Φ19/νηθ.4889/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Αλάπηπμεο Γεψξγην αιαγθνχδε θαη Ισάλλε Παπαζαλαζίνπ» (Β 528). 3. Σν γεγνλφο φηη δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. 4. Σελ ππ αξηζκ. Γ306/ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, απνθαζίδνπκε: Άρθρο 1 Προϋποθέζεις και δικαιολογηηικά για ηη τορήγηζη άδειας σπαίθριοσ εμπορίοσ πλανόδιοσ ή ζηάζιμοσ. 1. Γηθαίσκα απφθηεζεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη άλεξγα θαη πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Γελ ζπλδένληαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο

2 β) Σν εηήζην ζπλνιηθφ αηνκηθφ εηζφδεκα, δελ ππεξβαίλεη ην αθνξνιφγεην πνζφ κηζζσηψλ ζπληαμηνχρσλ, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο (α θιίκαθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2238/1994). Η πξνυπφζεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ ηζρχεη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ κε ηξία (3) ηέθλα θαη ησλ πνιπηέθλσλ, ε ηδηφηεηα ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ (Γήκσλ Κνηλνηήησλ) ή ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ. 2. «Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία αίηεζε κε ηε κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ νπνία δειψλεη φηη δελ θαηέρεη άδεηα ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο θαη φηη δελ ζπλδέεηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε νξγαλσκέλε νκνεηδή ή παξεκθεξή επηρείξεζε, ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο ππαίζξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ/ηεο». Δθηφο απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ν ελδηαθεξφκελνο: Α) επηδεηθλχεη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο Β) θαηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα Τπεξεζία απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη, θαηά πεξίπησζε, φηη αλήθεη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3377/2005 φπσο ηζρχεη, ήηνη: (α) άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη ηπθινί (β) πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη γνλείο κε ηξία ηέθλα, (γ) αλάπεξνη θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ. 1370/1944 (ΦΔΚ 82A ), (δ) άηνκα κε αλαπεξία πάλσ απφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε πνιεκηθά γεγνλφηα, (ε) γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ, βαξηέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο (ζη) νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ Δ...Γ. θαη ηνλ Πφλην (δ) Έιιελεο ηζηγγάλνη POM πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο 3Α. Καηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία: 1) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (ΓΟΤ) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο- άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/ 1960 (47 Α) θαη 1642/ 1986 (125 Α), 2) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζ απηφλ, 3) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ- πνηψλ, 4) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ, θαη επηδεηθλχεη:

3 6) ηελ άδεηα θπθινθνξίαο σο θαη ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη απηφλ γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, 7) βηβιηάξην πγείαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ - πνηψλ. Β) Γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο άδεηαο νξίδεηαη πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο επί ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απφ ηνλ νηθείν θνξέα νξίδεηαη πξνζεζκία επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ Άρθρο 2 Άζκηζη σπαιθρίοσ εμπορίοσ πλανόδιων ή ζηάζιμων κινηηών κανηινών 1. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ πνπ αζθνχλ ππαίζξην πιαλφδην εκπφξην, απαηηείηαη θαηνρή άδεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3377/ Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ, ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, κε ζηαζεξά ζπλδεκέλσλ κε ην έδαθνο, πνπ αζθνχλ ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην, απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3377/ Γηα ηελ ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, απαηηείηαη έθζεζε ηεο αξκφδηαο Σνπξηζηηθήο Αζηπλνκίαο, φηη ην ακάμσκα ηνπ απηνθηλήηνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο ηνπξηζηηθήο εκθάληζεο. 4. Ο σθέιηκνο ρψξνο ησλ θηλεηψλ θαληηλψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ηεηξαγσληθά κέηξα θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) ηεηξαγσληθά κέηξα. 5. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θηλεηήο θαληίλαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο. Άρθρο 3

4 ηοιτεία ηης άδειας σπαιθρίοσ εμπορίοσ. 1. Καζηεξψλεηαη εηδηθή άδεηα κε ηελ νλνκαζία «ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ», ε νπνία έρεη ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιειφγξακκνπ, χςνπο 0,30 κ. θαη πιάηνπο 0,20 κ. θαη θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία: α) Σνλ αξηζκφ άδεηαο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο. β) Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηνπ ηπρφλ κφληκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. Δηδηθά γηα ηνπο νκνγελείο, Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψελ ΔΓ θαη ηνλ Πφλην, απαηηνχληαη ηα θαηά λφκν ζηνηρεία γηα ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα, θαη γηα ηνπο Έιιελεο ηζηγγάλνπο POM ν αξηζκφο δεκνηνινγίνπ φπνπ έρνπλ εγγξαθεί γ) Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ κφληκα αλαπιεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ή, εάλ ν αλαπιεξψλσλ είλαη αιινδαπφο, ηα θαηά λφκν ζηνηρεία γηα ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, δ) Σνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ νπνία ππάγεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. ε) Σνλ αξηζκφ κεηξψνπ θαη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ζηνλ νπνίνλ ππάγεηαη ν δηθαηνχρνο θαη ν ηπρφλ κφληκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. ζη) Σνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ θαη ηελ έθηαζε απηνχ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζηάζηκν εκπφξην. δ) Σα ζπγθεθξηκέλα είδε ή ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ, ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εμνπιηζκνχ (φπσο πάγθνο, απηνθίλεην θιπ), θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο πνπ ηπρφλ ρξεζηκνπνηεί. ε) Σν αθξηβέο δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο. ζ) Φσηνγξαθία ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ζθξαγίδα ηνπ θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ άδεηα πάλσ ζ απηή. ε πεξίπησζε κφληκεο αλαπιήξσζεο ε άδεηα θέξεη κφλν ηε θσηνγξαθία ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη κφληκα ηνλ δηθαηνχρν. 2. Σν πξσηφηππν ηεο εηδηθήο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ (πιαλνδίνπ ή ζηάζηκνπ) εκπνξίνπ θαη ε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ζε πεξίπησζε πξνζσξηλήο αλαπιήξσζεο, αλαξηψληαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ ή ηνπ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Άρθρο 4 Αναπλήρωζη

5 1. Πξνζσξηλή αλαπιήξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ, επηηξέπεηαη κφλν απφ ζπγγεληθά πξφζσπα, εμ αίκαηνο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη δεπηέξνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Αζζέλεηαο, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο ηεο αζζέλεηαο. β) Γηα ρξφλν πνπ δελ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο εηεζίσο, κπνξεί δε λα ρνξεγεζεί ηκεκαηηθά, κέρξη ηξεηο (3) θνξέο, γηα φζν αξηζκφ εκεξψλ επηζπκεί ν ελδηαθεξφκελνο, θάζε θνξά. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ρνξεγείηαη απφ ηελ νηθεία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα, θαηά πεξίπησζε, βεβαίσζε ε νπνία θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία: αα) ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, κε θσηνγξαθία απηνχ ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ θνξέα πνπ εθδίδεη ηελ βεβαίσζε. ββ) ηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, ηνλ αξηζκφ θαη εκεξνκελία έθδνζεο απηήο. γγ) ην βαζκφ θαη ην είδνο ζπγγέλεηαο, κεηαμχ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο θαη ηνπ αλαπιεξσηή. 2. Μφληκε αλαπιήξσζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, γηα ηελ άζθεζε ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, επηηξέπεηαη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο, κε πνζνζηφ πάλσ απφ 50%, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ ηηο θαηά λφκν Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ ζηνπο νπνίνπο ηπρφλ ππάγνληαη ή άιισο απφ Γεκφζηα Ννζνθνκεία. Σν πξφζσπν πνπ αλαπιεξψλεη κφληκα ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο νθείιεη λα εγγξαθεί ζε αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. ε πεξίπησζε κφληκεο αλαπιήξσζεο, αλαγξάθνληαη ζην έληππν ηεο άδεηαο ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ πξνζψπνπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν. 3. Σα πξφζσπα πνπ ηπρφλ αλαπιεξψλνπλ, πξνζσξηλά ή κφληκα ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ θαηά πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ, γ θαη δ, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο. Σα πξφζσπα πνπ αλαπιεξψλνπλ κφληκα ηνπο θαηφρνπο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πξνζθνκίδνπλ ππεχζπλε δήισζε, φηη δελ θαηέρνπλ άδεηα ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο θαη φηη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πεξ.α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο. Άρθρο 5

6 Ανανέωζη, ανάκληζη και ηροποποίηζη ηων αδειών σπαιθρίοσ εμπορίοσ 1. Οη άδεηεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα Ννκαξρηαθά, Γεκνηηθά ή Κνηλνηηθά πκβνχιηα, αληίζηνηρα, ηζρχνπλ γηα κία ηξηεηία θαη αλαλεψλνληαη θάζε θνξά γηα ίζν ρξφλν εθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 θαη πξνζθνκίδνπλ, φπνπ απαηηείηαη, ηα δηθαηνινγεηηθά, ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο. Η αίηεζε αλαλέσζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, ζηελ αξκφδηα αξρή πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα απηή, κέρξη 31 Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο. Η άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ δελ αλαλεψλεηαη αλ ν θάηνρνο απηήο δελ έρεη εθαξκφζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. 2. Η άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξρή πνπ ηελ έρεη εθδψζεη, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Δάλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δελ έπξεπε λα γίλεη ή δηαπηζησζεί θαη νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ αξκφδηα Τπεξεζία, φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ κία εθ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρνξήγεζε απηήο. β) Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε άζθεζε ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ αλαπιεξψλεη πξνζσξηλά ή κφληκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ηνλ θάηνρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο. γ) ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο, εηζθνξάο, εθρψξεζεο ή παξαρψξεζεο θαηά ρξήζε. 3. Δπηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ, κε αίηεζή ηνπ, πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη 31 Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζηελ αξρή πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα απηή. Άρθρο 6 Έκδοζη άδειας άζκηζης σπαίθριοσ εμπορίοσ ζε παραγωγούς. 1. Οη Γηεπζχλζεηο ή Σκήκαηα Δκπνξίνπ ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, εθδίδνπλ άδεηα άζθεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ζε παξαγσγνχο, πνπ ηζρχεη γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Γηα ηελ πψιεζε απφ ηνπο παξαγσγνχο γεσξγηθψλ, ακπεινπξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, πηελνηξνθηθψλ, κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη παξαδνζηαθψλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, ρεηξνηερλεκάησλ, θαιιηηερλεκάησλ θαη έξγσλ ηέρλεο πξσηφηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, ηδίαο παξαγσγήο.

7 Οη αλσηέξσ παξαγσγνί ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρε βεβαίσζε παξαγσγνχ απφ ηνλ ΟΓΑ ή ΔΟΜΔΥ ή άιιε αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία θαη πξνθεηκέλνπ πεξί θαιιηηερλεκάησλ ή έξγσλ ηέρλεο, απφ ην Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδνο (ΔΔΣΔ), ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα παξαγφκελα πξντφληα. Η βεβαίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθφζνλ εθδίδεηαη απφ εκεδαπή αξρή, αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα. Δηδηθά γηα ηελ πψιεζε ακπεινπξγηθψλ πξντφλησλ απαηηείηαη επί πιένλ βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο, φηη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη δήισζε ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη εζνδείαο. β)γηα ηελ πψιεζε λσπψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ ηδίαο παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε απηή νη αιηείο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο γηα ζέκαηα αιηείαο Τπεξεζία, ζηελ νπνία πηζηνπνηείηαη: βα) φηη νη αιηείο είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθνχ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο εθνδηαζκέλνπ κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ β.δ. 666/1966 (160 Α ) άδεηα. ββ) ην κέγεζνο ηεο εηήζηαο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαη βγ) φηη δελ ζπληξέρνπλ νη δεζκεχζεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.δ. 420/1970 (27 Α ) «Αιηεπηηθφο Κψδηθαο». Η αλσηέξσ βεβαίσζε, εθφζνλ εθδίδεηαη απφ εκεδαπή αξρή, αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα, αλαλεψλεηαη δε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ δεπηέξνπ έηνπο, απφ ηελ έθδνζή ηεο.» γ)γηα ηελ πψιεζε λσπψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηρζπνθαιιηεξγεηέο παξαγσγνχο, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο. Οη αλσηέξσ ηρζπνθαιιηεξγεηέο παξαγσγνί ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε παξαγσγνχ, απφ ηελ αξκφδηα γηα ζέκαηα αιηείαο Τπεξεζία, κε ηελ νπνία πηζηνπνηνχληαη ηα εμήο: γα) ηα παξαγφκελα πξντφληα, γβ) φηη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη εηήζην απνγξαθηθφ δειηίν πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη εζσηεξηθψλ πδάησλ, γγ) φηη δελ ζπληξέρνπλ νη δεζκεχζεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.δ. 420/1970 (27 Α ) «Αιηεπηηθφο Κψδηθαο». Η αλσηέξσ βεβαίσζε, εθφζνλ εθδίδεηαη απφ εκεδαπή αξρή, αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά απηεπάγγειηα, αλαλεψλεηαη δε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ δεπηέξνπ έηνπο, απφ ηελ έθδνζή ηεο 2. Η άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ παξαγσγνχ θέξεη ηα εμήο ζηνηρεία: α) Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο, θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. β) Σα ζπγθεθξηκέλα είδε πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ.

8 γ) Φσηνγξαθία ηνπ δηθαηνχρνπ. δ) Σν αθξηβέο ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα (1) έηνο γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηα δπν (2) έηε γηα ηνπο αιηείο θαη ηρζπνθαιιηεξγεηέο. 3. Γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ησλ νη αλσηέξσ παξαγσγνί, αιηείο θαη ηρζπνθαιιηεξγεηέο, αλαπιεξψλνληαη απφ ζπγγεληθά πξφζσπα εμ αίκαηνο κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ θαη εμ αγρηζηείαο κέρξη δεπηέξνπ, νη νπνίνη εθνδηάδνληαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο πνπ απνδεηθλχεη ηελ απαηηνχκελε ζρέζε ζπγγέλεηαο θαη ε νπνία θέξεη θσηνγξαθία απηψλ. 4. Γηα ηελ άζθεζε ζηάζηκεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν απαηηείηαη άδεηα θαηάιεςεο ρψξνπ απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. Άρθρο 7 Γενικές ρσθμίζεις 1. Η άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ρνξεγείηαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ άδεηα ιατθήο ή δεκνηηθήο αγνξάο. 2. ε θάζε θπζηθφ πξφζσπν ρνξεγείηαη κφλν κία άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ή ηνπο ΟΣΑ, θαηά πεξίπησζε. Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ, λα εηζθεξζνχλ, λα εθκηζζσζνχλ ή λα παξαρσξεζνχλ θαηά ρξήζε. 3. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε απφ ηνπο ππαίζξηνπο πσιεηέο ησλ εηδψλ ηνπο θαηά ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα νκνεηδψλ εηδψλ παξακέλνπλ θιεηζηά, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο, δσνπαλεγχξεηο, ηηο θπξηαθάηηθεο αγνξέο θαη γηα ηηο θηλεηέο θαληίλεο. 4. Σα είδε πνπ πσινχλ νη ηπθινί, κε άδεηα ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, θαζνξίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ηξηηνβάζκηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ηνπο νξγάλνπ. 5. Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππεξεζίεο, εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θφξνπ εηζνδήκαηνο ή αληίγξαθν ηεο θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο, θαζψο θαη απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ αλαινγνχληνο ζηνπο Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο ηέινπο, φπνπ απαηηείηαη απηφ. Άρθρο 8

9 Απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 12/2005 (Α 10) θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζην παξφλ. Η ηζρχο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνχ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. Αζήλα, 12 Γεθεκβξίνπ 2005

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα