ΠΟΛ ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Β 2) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ Β) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ (Γ.Γ.Π..) ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) ΠΟΛ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. Πιεξνθνξίεο: Κ. Καξαθηθέ, Α. ηάθνπιε Σειέθωλν: , ΦΑΞ : , ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο ηνπ ππνρξεωηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίωζεο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλνπηηθνύ πίλαθα πιεξνθνξηώλ, ηεο γιώζζαο ζηελ νπνία ηεξνύληαη νη ωο άλω πιεξνθνξίεο, ηωλ κεζόδωλ, ηξόπωλ θαη δηαδηθαζηώλ πξνζδηνξηζκνύ ηωλ ηηκώλ ηωλ ζπλαιιαγώλ απηώλ, ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίωζεο, θαζώο θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Κ.Φ.Δ. Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1

2 Έρνληαο ππφςε: α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 2238/1994 (ΦΔΚ 151Α ), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4170/2013 (ΦΔΚ 163Α ). β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39Α ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, φπσο ηζρχνπλ. γ) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 17 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.4110/2013 (ΦΔΚ 17Α ), φπσο ηζρχνπλ. δ) Σελ αξηζ. ΤΠΟΗΚ ΔΞ2012 (ΦΔΚ 2574Β / ) θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε Αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε». ε) Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΠΟΥΡΔΟΗ Δ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΗΜΩΝ ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ Ζκεδαπέο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο, πνπ ζπλδένληαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Φ.Δ., ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θάθειν ηεθκεξίσζεο ηηκψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε απηέο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην θεληξηθφ θαη κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη νη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηελ αιινδαπή. ε πεξίπησζε πνπ ζηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο, αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο θαηαζηνχλ ζπλδεδεκέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Φ.Δ. ε ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο πθίζηαηαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχλδεζήο ηνπο θαη κεηά. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο πθίζηαηαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο ζρέζεο, θαζψο θαη γηα κεηαγελέζηεξεο ζπλαιιαγέο, γηα ηηο νπνίεο είραλ ππνγξαθεί ζρεηηθέο ζπκβάζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πθίζηαην ε ζρέζε ζχλδεζεο. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ηηκψλ θαη ηεο ηήξεζεο ζρεηηθνχ θαθέινπ, νη εκπνξνβηνκεραληθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα κε ηηο 2

3 δηαηάμεηο ηνπ α.λ.89/1967. Δπίζεο, απφ ηελ ππνρξέσζε απηή απαιιάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαιιαγέο κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, έσο θαη εθαηφ ρηιηάδεο ( ) επξψ αζξνηζηηθά, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαιιαγέο κέζα ζηελ πεξίνδν απηή δελ ππεξβαίλνπλ ηα πέληε εθαηνκκχξηα ( ) επξψ. ε πεξίπησζε πνπ ηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ην ζχλνιν ησλ ζπλδεδεκέλσλ ππεξβαίλνπλ ηα πέληε εθαηνκκχξηα επξψ, ην πην πάλσ φξην νξίδεηαη ζηηο δηαθφζηεο ρηιηάδεο ( ) επξψ αζξνηζηηθά. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟY ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ε πεξίπησζε εκεδαπήο επηρείξεζεο ε νπνία είλαη κέινο νκίινπ, πνιπεζληθνχ ή εκεδαπνχ, ν «θάθεινο ηεθκεξίσζεο» απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ηνλ «βαζηθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο» θαη ηνλ «ειιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο», ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηνλ «βαζηθφ θάθειν» θαη πεξηέρεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπ νκίινπ. Όηαλ εκεδαπή επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο κε άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, εκεδαπέο ή αιινδαπέο ή κε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηελ αιινδαπή, θαζψο θαη φηαλ κφληκεο εγθαηαζηάζεηο αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κε ην θεληξηθφ ή κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θεληξηθνχ ηνπο ζηελ αιινδαπή, ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο απνηειείηαη κφλν απφ ηνλ «ειιεληθφ θάθειν ηεθκεξίσζεο». α. Βαζηθόο θάθεινο ηεθκεξίωζεο Ο «βαζηθφο θάθεινο» είλαη θνηλφο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ θαη πεξηέρεη θνηλέο ηππνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα απηέο θαη ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Πην αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: αα) κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ββ) κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο νξγαλσηηθήο, λνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπ νκίινπ πνπ πεξηιακβάλεη ην νξγαλφγξακκα, ηνλ θαηάινγν ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο ζχλδεζεο απηψλ. γγ) κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ή θαη ησλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγέο, 3

4 δδ) κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ήηνη κηα γεληθή πεξηγξαθή: (i) ηεο θχζεο ησλ ζπλαιιαγψλ (πψιεζε αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θιπ.), (ii) ηεο ξνήο ησλ ηηκνινγίσλ θαη (iii) ηνπ χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ εε) κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ επηηεινχκελσλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνληαη, θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα επέξρνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζηνπο θηλδχλνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. ζηζη) ηελ ηδηνθηεζία άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ ηνπ νκίινπ (δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξηθά ζήκαηα, εκπνξηθέο νλνκαζίεο, ηερλνγλσζία, θιπ.) θαη ηελ πιεξσκή ή είζπξαμε δηθαησκάησλ, δδ) κηα πεξηγξαθή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ νκίινπ πνπ λα επεμεγεί ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλνηρηήο αγνξάο (Arm s Length Principle) ζηηο ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο. εε) θαηάινγν ζπκθσληψλ θαηαλνκήο θφζηνπο, απνθάζεσλ πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ νκίινπ, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, β. Διιεληθόο θάθεινο ηεθκεξίωζεο Ο «ειιεληθφο θάθεινο ηεθκεξίσζεο πεξηέρεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: αα) ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, ββ) ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ πξνο ηεθκεξίσζε ζπλαιιαγψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη: i) ηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ (πψιεζε αγαζψλ, παξνρή ππεξεζηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θιπ.), ii) ηε ξνή ησλ ηηκνινγίσλ θαη iii) ην χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ γγ) ζπγθξηηηθή αλάιπζε, ήηνη: i) ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζσηεξηθά θαη/ή εμσηεξηθά ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, εθφζνλ δηαηίζεληαη ii) ιεηηνπξγηθή αλάιπζε (επηηεινχκελεο ιεηηνπξγίεο, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη), iii) ζπκβαηηθνί φξνη, 4

5 iv) νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη v) εηδηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο, δδ) επεμήγεζε γηα ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο/ησλ κεζφδνπ/σλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΛΩΑ ΣΖΡΖΖ ΦΑΚΔΛΟY ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Σα ζηνηρεία ηνπ «βαζηθνχ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο» ηεξνχληαη ζε γιψζζα δηεζλψο απνδεθηή, θαηά πξνηίκεζε ηελ αγγιηθή, φηαλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπφ φκηιν, κε ππνρξέσζε κεηάθξαζήο ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ θνξνινγηθή αξρή, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη φρη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ε φιεο ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο ηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο θάθεινο ηεθκεξίσζεο ηεξείηαη είηε ζε έληππε, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, γηα ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά. Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ είλαη ζπλνδεπηηθφο ηνπ θαθέινπ ηεθκεξίσζεο θαη ππνβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ θνξνινγηθά νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο. ε θακία πεξίπησζε ν ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο πιήξεο θαη εθηελήο ηεθκεξίσζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί σο απφδεημε γηα ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ κε ηελ έλλνηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Φ.Δ. («αξρή ηεο αλνηρηήο αγνξάο ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ-arm s Length Principle»). Ο ζπλνπηηθφο πίλαθαο πιεξνθνξηψλ ππνβάιιεηαη κε βάζε ην ππφδεηγκα, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 5

6 Με δεδνκέλν φηη ν θάθεινο ηεθκεξίσζεο θαηαξηίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ δελ ηίζεηαη ζέκα επηθαηξνπνίεζεο απηνχ γηα αιιαγέο πνπ έγηλαλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Ο θάθεινο θαηαξηίδεηαη γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Β. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΜΔΘΟΓΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΩΝ ΣΗΜΩΝ ΣΩΝ ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε «αξρή ηεο αλνηθηήο αγνξάο ή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ (Arm s Length Principle)», φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 2238/1994. Ζ αξρή απηή απνηππψλεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Πξνηχπνπ Φνξνινγηθψλ πκβάζεσλ Δηζνδήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ ηνπ ΟΟΑ (OECD Model Tax Convention on Income and Capital) θαη έρεη σο αθνινχζσο: «Δάλ επηθξαηνχλ ή επηβάιινληαη ζηηο εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δχν (ζπλδεδεκέλσλ) επηρεηξήζεσλ φξνη δηαθνξεηηθνί απφ εθείλνπο πνπ ζα επηθξαηνχζαλ κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε ηα θέξδε ηα νπνία, αλ δελ ππήξραλ νη φξνη απηνί, ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ιφγσ απηψλ ησλ φξσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο απηήο θαη λα θνξνινγεζνχλ αλάινγα.» Γηα ηελ δηαπίζησζε εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ αξρήο, ιακβάλνληαη ππφςε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Κ.Φ.Δ., νη «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΑ πεξί Δλδννκηιηθψλ Σηκνινγήζεσλ γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο (OECD Transfer Pricing Guidelines for Tax Administrations and Multinational Enterprises)», φπσο θάζε θνξά επηθαηξνπνηνχληαη (ηειεπηαία επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε 2010). χκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο, νη κέζνδνη δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ σο αθνινχζσο: α. ηηο παξαδνζηαθέο ή θιαζζηθέο κεζφδνπο: αα. Μέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρφκελεο ηηκήο, ββ. Μέζνδνο ηεο ηηκήο κεηαπψιεζεο γγ. Μέζνδνο θφζηνπο πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο. β. ηηο ζπλαιιαθηηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα θέξδε (κηθηά ή θαζαξά) : αα. Μέζνδνο ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζπλαιιαγήο θαη ββ. Μέζνδνο επηκεξηζκνχ θεξδψλ. 6

7 Μέζνδνο ηεο ζπγθξίζηκεο κε ειεγρόκελεο ηηκήο (Comparable Uncontrolled Price Method - CUP). Με βάζε ηε κέζνδν απηή, ε ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο ζπγθξίλεηαη κε ηε ηηκή κηαο παξφκνηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. Μέζνδνο Σηκήο Μεηαπώιεζεο (Resale Price Method - RPM) Με βάζε ηε κέζνδν απηή, ε ηηκή ηεο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο είλαη ίζε κε ηελ ηηκή κεηαπψιεζεο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ έρεη αγνξαζηεί απφ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε ζε αλεμάξηεηε επηρείξεζε, κείνλ ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείην ζε παξφκνηα ζπγθξίζηκε ζπλαιιαγή κεηαμχ αλεμαξηήησλ επηρεηξήζεσλ. Μέζνδνο θόζηνπο πιένλ πεξηζώξην θέξδνπο (Cost plus Method - CPM) Με βάζε ηε κέζνδν απηή, ε ηηκή κηαο ελδννκηιηθήο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη εθαξκφδνληαο επί ηνπ θφζηνπο έλα θαηάιιειν πεξηζψξην θέξδνπο, φπσο απηφ ζα ίζρπε κεηαμχ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. Μέζνδνο ηνπ θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο ζπλαιιαγήο (Transactional Net Margin Method - TNMM) Με βάζε ηε κέζνδν απηή, ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο κηαο ζπλαιιαγήο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζπγθξίλεηαη κε ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν επηηπγράλνπλ αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο. Σν πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε πξνο νξηζκέλν νηθνλνκηθφ κέγεζνο, φπσο θχθιν εξγαζηψλ, θφζηνο θηήζεο, ρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα. Μέζνδνο επηκεξηζκνύ θεξδώλ (Profit Split Method - PSM) Με βάζε ηε κέζνδν απηή, ην θαζαξφ θέξδνο ή ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ κία ελδννκηιηθή ζπλαιιαγή θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζπλαιιαγή. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη είλαη ν ακεζφηεξνο ηξφπνο γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο (Arm s Length Principle). Καηά ζπλέπεηα, νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη πξνηηκψληαη ησλ άιισλ κεζφδσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ή επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ αηηηνινγεκέλα λα εθαξκφζνπλ ηηο ζπλαιιαθηηθέο κεζφδνπο. 7

8 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ κεζφδσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε: α) εζσηεξηθά, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο ηεο θξηλφκελεο επηρείξεζεο κε κηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε ή ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο κηαο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θξηλφκελε επηρείξεζε κε κηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε θαη β) εμσηεξηθά, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ αλεμάξηεησλ πξνο ηελ θξηλφκελε επηρείξεζε. Ωο ζπγθξίζηκεο ζπλαιιαγέο λννχληαη απηέο νη νπνίεο ηαπηίδνληαη ή παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηα σο πξνο ην αληηθείκελν θαη ηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ησλ νπνίσλ νη ηπρφλ δηαθνξέο ζηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ην ζπκθσλνχκελν ηίκεκα ή ε επίδξαζε ησλ δηαθνξψλ απηψλ κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζσ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ. Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη: α. ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο: - γηα ηα ελζψκαηα αγαζά, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο, ε πνηφηεηα, ε αμηνπηζηία, ε δηαζεζηκφηεηα, ν φγθνο πσιήζεσλ, - γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ε κνξθή ηεο ζπλαιιαγήο (πψιεζε ή παξαρψξεζε ρξήζεο), ην είδνο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε δηάξθεηα θαη ε έθηαζε ηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο, ηα πξνζδνθψκελα νθέιε απφ ηε ρξήζε απηψλ, - γηα ηηο ππεξεζίεο, ε θχζε θαη ε έθηαζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. β. νη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, νη θίλδπλνη πνπ αλαιακβάλνληαη θαη ηα κέζα (θηίξηα, εμνπιηζκφο, άπια, θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηα νπνία απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο (functional analysis) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θάθειν ηεθκεξίσζεο. γ. νη ζπκβαηηθνί φξνη, δειαδή ν θαηακεξηζκφο επζπλψλ, θηλδχλσλ θαη νθειψλ κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (πξνζεζκίεο, εγγπεηηθνί φξνη ζε ζπκβφιαηα, θιπ). δ. νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ζπγθξηλφκελσλ κεξψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, (γεσγξαθηθή ζέζε, αγνξαζηηθή δχλακε, αληαγσληζηηθφηεηα, κέγεζνο αγνξάο, θφζηνο παξαγσγήο, θφζηνο εξγαζίαο, θιπ.). ε. εηδηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αζθνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε (π.ρ. πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ζε αγνξέο, αλάπηπμε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο, θιπ.). 8

9 Γηα ηελ άληιεζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ, κε ππνρξεσηηθή αλαθνξά ζην θάθειν ηεθκεξίσζεο ησλ ζηνηρείσλ απηήο (νλνκαζία, πάξνρνο, έθδνζε, πιήζνο ζηνηρείσλ θ.ιπ.). ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπ ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο θαη ηε ρξήζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη έλα εχξνο ηηκψλ ή θέξδνπο, απνξξίπηεηαη ην 25% ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ θαη ην 25% ησλ πςειφηεξσλ, κε ηε ρξήζε ηεηαξηεκφξησλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηεηαξηεκνξίσλ γίλεηαη σο εμήο: Q1 = πξψην ηεηαξηεκφξην = 25 ν εθαηνζηηαίν ζεκείν Q2 = δηάκεζνο = 50 ν εθαηνζηηαίν ζεκείν Q3 = ηξίην ηεηαξηεκφξην = 75 ν εθαηνζηηαίν ζεκείν Ωο ζπκβαηή κε ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο αγνξάο (Arm s Length Principle), ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε ηηκή κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ηεηαξηεκφξηνπ (25 νπ εθαηνζηηαίνπ ζεκείνπ έσο θαη ηνπ 75 νπ εθαηνζηηαίνπ ζεκείνπ), κε επαξθή αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ Ζ παξνχζα ηζρχεη γηα ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηψλ. Γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3775/2009 (δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γελλάηαη απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη κεηά) ιακβάλνληαη ππφςε νη θάθεινη ηεθκεξίσζεο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3728/2008. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ 9

10 πλεκκέλα: πλνπηηθόο πίλαθαο πιεξνθνξηώλ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Γ.Γ.Π.. Γηεχζπλζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 3. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 4. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 5. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε) ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 5. Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Τ. ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέα θαο. Παπαθσλζηαληίλνπ 4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Θενράξε 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 8. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 9. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α (3), Β (10), Γ (2) 10. Γ/λζε Διέγρσλ Σκήκαηα Α ( 3), Β (3), Γ (10) 11. Γξαθείν θ. Γηεπζπληή Διέγρσλ 10

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΠΡΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ-γ.γ.π. Γεληθή Γηεχζπλζε ΚΔΠΤΟ-Γ30 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΦΜ Δπσλπκία Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Γηεχζπλζε Σειέθσλν Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο Κ.Α.Γ. Γξαζηεξηφηεηαο κε κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα Αξηζκεηηθψο Γηεζλήο Κσδ. Υψξαο 1 ή Υσξψλ ηελ Διιάδα πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηελ Δ.Δ. 2 /Δ.Ο.Υ. 3 ε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ./Δ.Ο.Υ. κε ηηο νπνίεο ππάξρεη.α.γ.φ. 4 ε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ./Δ.Ο.Υ. κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη.α.γ.φ. 1 ISO 3166 Κσδηθφο Υψξαο 2 Δπξσπατθή Έλσζε 3 Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο 4 χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο 1

12 Γηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο (απφ: - έσο: ) Τπάξρεη αιιαγή ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ελ ιφγσ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν; Δθφζνλ είλαη δηαζέζηκε, αλαγξάςηε ηνλ ππεξζχλδεζκν (hyperlink) ηεο κεηξηθήο(ζε πεξίπησζε νκίισλ). Τπάξρνπλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο, αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο, κεηαβίβαζε ελζψκαησλ ή αζψκαησλ παγίσλ ή θάπνηα άιιε κεηαβίβαζε ρσξίο ηε θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ αληαιιάγκαηνο (π.ρ. κε ηε ρξήζε ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, εθπηψζεηο θιπ) Τπάξρεη παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ή κεηαβίβαζε ελζψκαησλ ή άπισλ παγίσλ, ή θάπνηα άιιε κεηαβίβαζε, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ηηκήκαηνο; πγρψλεπζε Γηάζπαζε Μεηαηξνπή Απφζρηζε Δίζνδνο λέσλ κεηφρσλ Κακία αιιαγή ηελ εκεδαπή ηελ αιινδαπή ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ηελ εκεδαπή ηελ αιινδαπή ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 2

13 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή κόληκεο εγθαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαιιαγέο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Α.Φ.Μ. ή VAT number ή Registration number Υψξα 5 Δπσλπκία Δίδνο ρέζεο 6 Έλαξμεο Ζκεξνκελία ρέζεο 7 πκκεηνρή ζην Κεθάιαην Ζκεξνκελία Γηαθνπήο ρέζεο 7 Κ.Α.Γ. θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο πκκεηνρή ζηε Γηνίθεζε Δπηξξνή Μφληκε Δγθαηάζηαζε 5 ISO 3166 Κωδικόσ Χώρασ 6 Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλήσ επιλογήσ. 7 Εφόςον υπάρχει μεταβολή μζςα ςτη ςυγκεκριμζνη διαχειριςτική περίοδο. 3

14 2. Λεηηνπξγίεο θαη θίλδπλνη ππνβάιινπζαο επηρείξεζεο Λεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχληαη 8 Κίλδπλνη πνπ αλαιακβάλνληαη 8 Υξεζηκνπνηεζέληα Πάγηα 8 Έξεπλα θαη αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθφο / Δκπνξηθφο Δλζψκαηα (εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο) Παξαγσγή Έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Άπια (εκπνξηθά ζήκαηα, παηέληεο, ηερλνγλσζία θ.ιπ.) Γηαλνκή Πηζησηηθφο Αληηπξνζψπεπζε Δπηζθάιεηαο Σερληθή ππνζηήξημε Δγγπήζεσλ Δμππεξέηεζε πειαηψλ πλαιιαγκαηηθφο Πξνψζεζε πσιήζεσλ Γηαηήξεζεο Απνζεκάησλ Μεηαθνξέο Άιινο Απνζήθεπζε Υξεκαηνδφηεζε Πνηνηηθφο έιεγρνο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Λνηπέο ππεξεζίεο Άιιεο Τπάξρεη αιιαγή ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε. ΝΑΗ ΟΥΗ Τπάξρεη αιιαγή ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη ε επηρείξεζε. ΝΑΗ ΟΥΗ 8 Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλήσ επιλογήσ. 4

15 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΝΓΟΟΜΗΛΗΚΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ Α.Φ.Μ. ή VAT number ή Registration number Υψξα 9 Δπσλπκία Αγνξά/ιήςε ζε Μέζνδνο ηεθκεξίσζεο 10 Πψιεζε/παξνρή ζε Μέζνδνο Σεθκεξίσζεο 10 Πξψηεο χιεο Πξντφληα Δκπνξεχκαηα Γηθαηψκαηα ήκαηα Λνηπά άπια Ακνηβέο δηαλνκήο, κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (ηφθνη, κεξίζκαηα, ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, ρξεφγξαθα, αζθάιεηεο, θ.ιπ.) Μεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Σερληθή Τπνζηήξημε Δθκίζζσζε Απνζήθεπζε 9 ISO 3166 Κωδικόσ Χώρασ 10 Μζθοδοσ τησ ςυγκρίςιμησ μη ελεγχόμενησ τιμήσ (CUP) = 1, τιμήσ μεταπώληςησ (RPM) = 2, κόςτουσ πλζον περιθώριο κζρδουσ (CPΜ) = 3, καθαροφ περιθωρίου κζρδουσ ςυναλλαγήσ (TNMM) = 4, επιμεριςμοφ κερδών (PSM) = 5, άλλη = 6, με δυνατότητα επιλογήσ περιςςοτζρων τησ μιασ μεθόδων. 5

16 Έξεπλα & Αλάπηπμε Λνηπέο Τπεξεζίεο Δπηδφηεζε Γηαγξαθή ρξεψλ Καηαλνκή δαπαλψλ (πκθσλίεο Καηαλνκήο Κφζηνπο) 11 Λνηπά ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΔΗ Έρεη θαηαξηηζηεί θάθεινο ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 Α ηνπ λ. 2238/94 γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ Τπάξρεη απφθαζε πξνέγθξηζεο κεζνδνινγίαο ελδννκηιηθήο ηηκνιφγεζεο (APA) γηα θάπνηα απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλαιιαγέο; Τπάξρεη ηεθκεξησηηθφ πιηθφ σο πξνο ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία ηνπ πίλαθα; ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ ΟΥΗ 11 CCA s: Cost Contribution Arrangements 6

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα