ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2344/ ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η κατανομή του πλήθους των ψηφιακών διδακτικών σεναρίων που θα αξιολογηθούν, ανά γνωστικό αντικείμενο, είναι ανάλογη με το πλήθος των αποδεκτών αιτήσεων των υποψήφιων αξιολογητών για την αντίστοιχη κατηγορία. Η ΕΥΕΕΔ δε δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στον Κατάλογο. Η ανάθεση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων προς αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από τον αριθμό σεναρίων που θα υποβληθούν ανά γνωστικό αντικείμενο και θα ακολουθηθεί η βαθμολογική κατάταξη των αξιολογητών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Ο μέγιστος αριθμός αξιολογούμενων σεναρίων για κάθε αξιολογητή ανά μήνα έχει ορισθεί σε 10 σενάρια. Όσοι ενταχθούν στον Κατάλογο των Αξιολογητών δεν δικαιούνται να υποβάλλουν ψηφιακά διδακτικά σενάρια προς αξιολόγηση (σχετική πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς από την ΕΥΕΕΔ με αρ. πρωτ. 4527/ ). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για όσους υποψήφιους αξιολογητές δεν συμπεριληφθούν στον οριστικό κατάλογο αξιολογητών. Ο προσωρινός κατάλογος αξιολογητών θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενστάσεων. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δεν έχουν γίνει αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, οι κατωτέρω κατηγορίες αιτήσεων: 1. Αιτήσεις για τις οποίες τα αποσταλμένα δικαιολογητικά δεν επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα προσόντα από τους υποψήφιους αξιολογητές (π.χ. η βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν είναι διδακτική, η διδακτική προϋπηρεσία δεν είναι τουλάχιστον εξαετής, ο υποψήφιος δεν διαθέτει κανένα από τα προσόντα της κατηγορίας 3) ή ο φάκελος δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης. 2. Αιτήσεις για τις οποίες ο φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά έχει κατατεθεί ή αποσταλεί εκπρόθεσμα. 3. Αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αιτήσεων οι οποίες δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη υποβολή φακέλου δικαιολογητικών. 4. Φάκελοι δικαιολογητικών οι οποίοι δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. 5. Αιτήσεις για γνωστικά αντικείμενα που δεν θα ανοίξουν. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων (από την Τετάρτη στις 15:00 έως την Τρίτη στις 15:00). Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί από την ΕΥΕΕΔ και πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου 1

2 αξιολογητή, την αιτιολογία της ένστασής του καθώς και υπογραφή. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες οι ενστάσεις κατά των επιλεχθέντων συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου ή δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και στοιχεία αιτήσεων των υποψηφίων. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Για την υποβολή των ενστάσεων μπορεί να επιλεγεί ένας από τους ακόλουθους τρόπους: α) Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ), Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031 (1ος όροφος), Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, με θέμα: Για την υπ αριθμ. πρωτ. 2344/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών Υποβολή Ένστασης. Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ενστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων υπολογίζεται η ημερομηνία που παραλαμβάνεται ο φάκελος από την ΕΥΕΕΔ και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι 15:00 και όχι η ημερομηνία αποστολής από το ταχυδρομείο. Ο φάκελος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση του υποψηφίου. β) με φαξ στον ακόλουθο αριθμό: και θέμα: Για την υπ αριθμ. πρωτ. 2344/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών Υποβολή Ένστασης. γ) ως επισυναπτόμενο αρχείο στο ακόλουθο και θέμα: Για την υπ αριθμ. πρωτ. 2344/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Καταλόγου Αξιολογητών Υποβολή Ένστασης. Ενστάσεις που περιέρχονται στην ΕΥΕΕΔ μετά την παρέλευση της αναφερόμενης εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. προθεσμίας θεωρούνται Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί του προσωρινού καταλόγου, οι υποψήφιοι αξιολογητές μπορούν να απευθύνονται στην κα Γιοχάλα Μαριάννα τηλ.: και στην κα Κοντορούδα Σταματία τηλ:

3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ *Σε περίπτωση ισοβαθμίας (συνολικά μόρια), υψηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, ο υποψήφιος αξιολογητής με τη μεγαλύτερη διδακτική προϋπηρεσία. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, υψηλότερη θέση στην κατάταξη καταλαμβάνει ο υποψήφιος αξιολογητής με τον υψηλότερο βαθμό βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διεξάγεται κλήρωση. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 623 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 1246 α/ α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμό ς Πτυχίο υ 1 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ,89 2 ΜΥΡΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,34 3 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,7 4 ΜΕΓΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 5 ΖΗΒΈΛΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ,54 6 ΚΟΤΙΝΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,61 7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,4 8 ΔΑΒΡΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,04 9 ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛ ΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,14 10 Νείρος Αντώνιος Δημήτριος ,86 11 ΔΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,35 12 ΤΡΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,18 13 Μαρκέλλου Πηνελόπη Θεοφάνης ,88 14 ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,58 15 Παπακίτσος Ευάγγελος Χρήστος ,5 16 ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,16 17 Λουμπαρδιά Ευγενία Αντώνιος ,75 18 ΚΕΡΚΙΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,28 19 ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΥ ΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 20 Χατζησταυριανός Κωνσταντίνος Θεοφάνης ,3 3

4 21 ΣΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,5 22 ΚΥΛΑΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,66 23 Τσιάμη Φωτεινή ΑγαθΟΚλής ,4 24 ΠΡΟΞΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,62 25 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,83 26 ΝΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,78 27 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,24 28 ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,76 29 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,16 30 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,37 31 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,66 33 ΤΡΟΥΜΠΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,44 34 ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ,5 35 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,62 36 ΡΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,04 37 ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΪΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,01 38 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,77 39 Θεοδωρίδου Ελένη Χρήστος ,73 40 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,69 41 Κυρόπουλος Μαρίνος Απόστολος ,93 42 ΔΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 43 Κωστόπουλος Δημήτριος Παναγιώτης ,24 44 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,38 45 ΚΟΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,81 46 ΝΑΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ,55 4

5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μαθηματικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 450 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 900 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμό ς Πτυχίο υ 1 Ζυμπίδης Δημήτριος Κων/νος ,12 2 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩ Ν ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 3 ΜΠΟΥΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,1 4 Μαστρογιάννης Αλέξιος Δημήτριος ,75 5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,44 6 ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ,3 9 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δαβλάντης Ιωάννης Δημήτριος ,2 11 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ,85 12 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,56 13 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,77 14 ΚΑΝΔΗΛΑΝΑΥΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,4 15 ΤΖΙΤΖΙΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,5 16 Βλάχου Μαρία Δημήτριος ,68 17 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,85 18 ΓΚΟΝΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πλατάρος Ιωάννης Παναγιώτης ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,89 22 ΜΑΚΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,8 23 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,42 25 ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ,58 5

6 26 ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,5 27 Φωτιάδης Νικόλαος Ανδρέας ,98 28 ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,83 30 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ,06 31 ΦΕΙΔΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 32 Αυδίκος Βασίλειος Γεώργιος ,59 33 ΓΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ,5 34 ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΪΟΣ ,31 35 Εξαφτόπουλος Ανέστης Στέργιος Νιτσοτόλης Βασίλειος Νικόλαος ,29 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ιστορία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 390 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 780 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμός Πτυχίο υ 1 ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 2 Μπαλκίζας Νικόλαος Ιωάννης ,43 3 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,2 4 ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,5 5 ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,4 6 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,36 7 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,88 8 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,09 9 ΒΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ,5 10 Κούκης Νικόλαος Ιωάννης ,92 11 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,25 12 ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,14 13 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 6

7 14 ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΚΩΣΤΑ Σ ,24 15 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,06 16 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,5 17 Μανωλάκος ΠρΟΚόπης Ηλίας ,5 18 ΜΠΑΝΤΙΚΟΣ 19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,9 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ,35 20 Χριστοδούλου Ευθύμιος Παύλος ,3 21 ΜΑΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,29 22 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,6 23 ΚΙΡΓΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ,2 24 ΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,5 25 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ,42 26 Αλεξοπούλου Βασιλική Ιωάννης ,1 27 Βορβή Ιωάννα Πέτρος ,1 28 ΡΕΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,93 29 ΜΠΕΚΟΥΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,96 30 ΓΑΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,5 31 ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 32 Γερακίνη Αλεξάνδρα Βασίλειος ,5 33 ΜΠΟΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,62 34 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ,71 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φυσική ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 356 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 712 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,5 2 Ιωάννης Λεύκος Βασίλειος ,47 3 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,8 7

8 4 ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ,5 5 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,33 6 Ορφανός Στυλιανός Λεόντιος ,39 7 ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 8 ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,1 9 Ζουρελίδης Συμεών Δημήτριος ,67 10 ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,7 11 ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,85 13 Πέτρου Κωνσταντίνος Φώτιος ,91 14 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ,33 15 ΠΙΛΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ,84 16 Καραμπέρης Χρήστος Θωμάς ,43 17 ΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,36 18 Λάγουρη Μαρίνα Σωτήριος ,24 19 Τσουμέτης Άγγελος Κωνσταντίνος ,57 20 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ,43 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,77 22 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,5 23 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,69 24 ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ,5 25 Μακράκης Δημήτριος Ιωάννης ,7 26 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,53 27 ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ,35 28 ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,96 29 Χαλαζιά Ανδριανή Κωνσταντίνος ,5 8

9 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Περιβάλλοντος ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 313 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 626 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΑΛΛΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ ,75 2 ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,35 3 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,44 4 ΓΚΟΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,8 5 Κοσμίδου Ιωάννα Πέτρος ,07 6 ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ,34 7 ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαρκατάτος Γιώργος Παντελής ,01 9 Πάνου Γεωργία Βασίλειος ,5 10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,5 11 TAΓΚΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,11 12 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,18 13 ΤΣΙΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,1 14 ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ,5 15 ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,5 17 Σαλονικίδης Ιωάννης Μιχαήλ ,4 18 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Κωνσταντίνος ,2 19 Παπαδόπουλος Λάζαρος Κυριάκος ,06 20 ΠΑΛΑΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,2 21 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,07 22 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,1 23 Μάκη Αικατερίνη Σπυρίδων ,33 24 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΛΠΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,41 9

10 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προσχολική Παιδαγωγική ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 180 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 360 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμός Πτυχίο υ 1 ΜΠΑΤΣΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,64 3 Κωνσταντοπούλου Αναστασία Γεώργιος ,45 4 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ,5 5 Φραγκή 6 Φουρνάρη Καρατζογιάννη Κωνσταντίν α Δημήτριος ,76 Μαρία Νικόλαος Κουλιούμπας Βασίλειος Θεόδωρος ,5 8 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,12 9 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,7 10 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,69 11 ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ,7 12 ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Α ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,69 13 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,45 14 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ,33 15 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ,14 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωγραφία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 280 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 560 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμό ς Πτυχίο υ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 2 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ,56 3 ΣΤΕΚΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,22 10

11 4 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,51 5 ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,17 6 ΚΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,28 7 Τσουμπάρη Ιωάννα Αρχοντής ΕΛΛΗΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ ,6 9 ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,6 10 Ροζάκη Μαρία Μιλτιάδης ,14 11 ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ,98 12 ΖΟΡΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΓΚΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ,92 14 ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,33 15 ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,38 16 ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,28 17 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,1 18 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,8 19 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,6 20 Πολυμέρου Δημήτριος Βασίλειος ,47 21 ΔΑΝΤΗ ΑΘΗΝΑ 22 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛ ΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΤΗΣ ,92 ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,11 23 Τσογλής Κωνσταντίνος Βασίλειος ,53 24 ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,03 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Χημεία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 75 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 150 Α/ Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικ ά μόρια Προϋπηρεσί α (έτη) Προϋπηρεσί α (μήνες) Βαθμός Πτυχίο υ 1 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ,96 2 Σόκουτης Δημήτριος Αντώνιος ,72 3 Νικολαΐδου Αθηνά Κωνσταντίνος ,44 11

12 4 Βαμνιές Δημήτριος Εμμανουήλ ,77 5 ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ,33 6 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ ,92 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,76 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θρησκευτικά και Εκκλησιαστική εκπαίδευση ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 96 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 192 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Αλμπανάκη Ξανθή Γεώργιος ,58 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,11 3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,57 4 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ,35 5 Συργιάννη Μαρία Αντώνιος ,91 6 ΓΛΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,24 7 ΣΑΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ,4 8 Κολοβού Χριστίνα Χαρίλαος ,88 9 Παυλίδου Αναστασία νικολαος ,18 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Φιλοσοφία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 67 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 134 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,5 2 Λυμπεροπούλου Μαρία Ευάγγελος ,96 3 ΣΑΖΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,15 4 Καραλή Βασιλική Ιωάννης Καραλής ,03 5 ΛΟΥΔΑ ΘΕΟΔΟΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,77 12

13 6 ΘΥΜΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,2 7 Καπετανάκης Αντώνιος Νικόλαος ,73 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αγγλικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 45 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 90 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Ξυπολιά Σοφία Κωνσταντίνος ,59 2 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,41 3 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,19 4 Γιολδάση Βασιλική Δημήτριος ,74 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιολογία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 48 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 96 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,25 3 ΓΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,35 4 Φανουράκη Ελευθερία Άγγελος ,36 5 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ,5 13

14 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Λατινικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 48 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 96 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ,22 2 ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,79 3 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,52 4 ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 5 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,58 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γαλλικά ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Βουτυρά Αναστασία Δημήτριος ,5 2 ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,7 3 Καζαντζή Δήμητρα Νικόλαος ,15 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,33 2 ΣΠΑΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,89 3 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνολογία ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 45 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 90 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,72 2 Ζιούβα Ευσταθία Νικόλαος ,67 3 ΚαλΟΚύρη Στεριανή Χρήστος ,86 4 ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ,5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κοινωνικές Πολιτικές επιστήμες ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 39 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 78 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ,36 2 ΓΑΛΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,66 3 ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,71 4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,6 2 ΚΟΛΙΤΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,69 3 Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα Θεοχάρης ,32 15

16 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μηχανολογία (Ε.Ε.) ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΜΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,98 2 ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ,16 3 Μιτζιφίρης Αθανάσιος Ιωάννης ,01 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,5 2 Μπάκας Αθανάσιος Σωτήριος ,44 3 ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,97 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ευέλικτη Ζώνη ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 113 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 226 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ,3 2 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ,6 3 ΛΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,38 4 ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,02 5 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,5 6 ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17 7 ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,5 8 ΤΣΙΒΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ,28 9 ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ,65 10 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ,65 11 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,42 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 40 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 80 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Φελούκα Βασιλική Αθανάσιος ,02 2 Παπαναστασίου Γιώργος Παντελής ,1 3 Καραγιωργάκη Ειρήνη Ιωάννης ,1 4 ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ,16 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διαθεματική ομάδα ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 29 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 58 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Γκερτσάκης Νικόλαος Αθανάσιος ,1 2 ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,5 3 ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,8 17

18 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 66 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 132 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 Γουρνά Σοφία Θεράπων ,54 2 Κουρούς Ιωάννης Ηλίας ,9 3 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,39 4 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,66 5 ΜΕΜΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ,32 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ,46 7 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ,44 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Βιωματικές Δράσεις ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 46 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 92 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,2 2 Οικονομίδου Βασιλική Λουκάς ,67 3 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,24 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,28 5 Αδάμος Δημήτριος Γεώργιος ,45 18

19 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Project ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 120 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 240 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΚΡΕΜΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ,13 2 Καρολίδου Μαρία Ελένη Ιωάννης Χατζηπαρασκευάς Ευριπίδης Ευστράτιος ,5 4 Δοξαριώτης Γεώργιος Απόστολος ,66 5 Μαγουλιώτη Θεοδώρα Αχιλλεύς ,28 6 ΚΩΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,28 7 ΔΑΦΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 8 ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,5 9 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,5 10 ΤΡΑΨΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ,72 11 Μωυσίδου Ελεάννα Γεώργιος ,76 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 86 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 172 Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συνολικά μόρια (έτη) (μήνες) Βαθμός Πτυχίου 1 ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,8 2 Γρόσδος Σταύρος Δημήτριος ,6 3 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,45 4 ΤΖΩΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ,28 5 ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,29 6 Βασιλάκου Κλεάνθη Ανδρέας ,82 7 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ,5 8 ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,98 19

20 9 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,55 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΤΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 ANAΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 2 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 Αγγελόπουλος Πέτρος Δημήτριος 5 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 7 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 8 Αθανασόπουλος Ανδρέας Διονύσιος 9 Αλβανός Δημήτριος Δημήτριος 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12 ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΟΣ 13 Αναγνωστάκης Ευριπίδης Γεώργιος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 14 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 15 ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 Αντωνάτου Όλγα Παναγιώτης 17 Αντωνίου Αντώνιος Ιωάννης 18 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 20

21 22 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 23 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26 ΑΡΚΟΥΔΕΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΑΡΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28 ΑΡΜΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 32 ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 34 ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 Βάθη Σοφία Αθανάσιος 36 ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 38 ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 Βαμβακάς Δημήτρης Ευθύμιος 40 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 41 ΒΑΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42 ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 44 ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 21

22 46 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47 Βασιλειάδης Παύλος Δημήτριος ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 48 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΑΒΒΑΣ 49 Βασιλείου Βασίλειος Νικηφόρος 50 Βασιλείου Δημήτριος Ιωάννης 51 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΗΛΙΑΣ 52 ΒΕΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53 Βίγκλας Κατελής Σταύρος 54 Βισώκαλη Ιφιγένεια Αθανάσιος 55 Βίτσα Βασιλική Μιχαήλ 56 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 57 ΒΛΑΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 58 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 59 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 62 ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63 Βλάχου Αγγελική Σπυρίδων 64 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 65 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 66 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67 ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 68 ΒΡΑΧΝΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69 ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 70 ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 22

23 71 ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 73 ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74 Γαλλής Κωνσταντίνος Παναγιώτης 75 Γαμβρέλλης Μιχαήλ Ανάργυρος Χρήστος 76 ΓΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΟΣ 77 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 78 ΓΑΤΟΥ ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 79 ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 80 Γελαδάρη Αθηνά Αναστάσιος 81 ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 82 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 83 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 84 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 85 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 86 Γεωργιαδου Αλεξάνδρα Γεώργιος ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 87 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 88 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 89 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 90 ΓΙΑΒΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 91 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 92 ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 93 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 94 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 23

24 95 Γιάνναρης Γεώργιος Ιωάννης 96 Γιαννικοπούλου Φωτεινή Βασίλειος- Αντώνιος 97 Γιατράκος Ιωάννης Νικόλαος 98 Γιολδάσης Κωνσταντίνος Αθανάσιος 99 ΓΚΑΡΑ ΑΛΚΗΣΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 100 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 101 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΤΣΑΛΟΣ 102 Γκίνης Γεώργιος Θεόδωρος 103 Γκιόλμας Αριστοτέλης Σπυρίδων 104 Γκολφινόπουλος Βασίλειος Σωτήριος 105 Γκούμας Γεώργιος Αθανάσιος 106 ΓΛΕΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 107 Γούλα Ελένη Παναγιώτης 108 ΓΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 109 ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 110 ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 111 Γραφανάκης Μιχάλης Ιωάννης 112 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 113 Γώτη Ευθυμία Γεώργιος 114 ΔΑΓΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 115 ΔΑΜΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 116 ΔΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ 117 ΔΑΡΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 118 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24

25 119 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 120 ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 121 ΔΕΛΗΜΠΕΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 122 ΔΕΛΗΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 123 ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 124 Δελής Αθανασιος Μιχαηλ 125 ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 126 Δελιγκάς Γραμμένος Δημήτριος 127 Δεστές Γεώργιος Δημήτριος 128 ΔΕΣΥΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 129 ΔΗΜΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130 ΔΗΜΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 131 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 132 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 133 Δημητρίου Δήμητρα- Αγορίτσα Γεώργιος 134 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 135 ΔΙΑΚΙΔΗ-ΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 136 Διαμαντή Ιωάννα Θεόδωρος 137 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 138 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 139 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 140 ΔΟΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 141 Δόγκας Γιώργος Βασίλειος ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25

26 142 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 143 ΔΟΜΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 144 ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 145 Δουκάκης Σπυρίδων Γεώργιος 146 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 147 ΔΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 148 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος Ιωάννης 149 Δρακόπουλος Βασίλειος Παναγιώτης 150 ΔΡΙΛΛΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 151 ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 152 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 153 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 154 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155 ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 157 ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 158 Ευταξία Κωνσταντία Χρήστος 159 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 160 ΖΑΜΠΡΑΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 161 Ζάντζος Ιωάννης Ευάγγελος 162 Ζαπρούδη Πασχαλία Αθανάσιος 163 Ζάρρα Φλούδα Μαρία Βασίλειος 164 Ζαφειρίου Μαρία Παναγιώτης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 26

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΞΛΔ-Δ45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Γ. Σκαλιάπας, Σύμβουλος Α Τηλέφωνο: 210 3312406, εσωτ. 906 Φαξ: 210 6458295 Email: gskaliapas@iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1 590141 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 Δεν προσήλθε 2 594433 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δεν προσήλθε 3 205060 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ19 Δεν προσήλθε 4 602194

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- ---------

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- --------------- -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΤΗΣ 6 ης, 7 ης και 8 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30/05/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΠΡ/ΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΥΠΟΨ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 2 3 4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

137, 146, 175, 176, 150, 162, 169, 179, 104, 25 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ271283 12065502457 15 5 6 12/6/1955 26 119, 122, 105

137, 146, 175, 176, 150, 162, 169, 179, 104, 25 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ξ271283 12065502457 15 5 6 12/6/1955 26 119, 122, 105 (>12 ΜΗΝ ΩΝ) ΕΩΣ 30 ΕΤΩ Ν ΧΩΡΙ Σ ΕΠΙΔ ΟΜΑ ΜΑΚ ΡΟΧ ΡΟΝΙ Α ΝΕΟ Σ ΑΝΕ ΡΓΟΣ ΒΡΑ ΧΥΧΡ ΟΝΙΑ ΑΝΕ ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΓΟΝ ΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕ ΙΑ ΜΕ ΣΥΖΥ ΓΟ ΑΝΕ ΕΓΓΑ ΜΟΣ/- Η ΠΡΟΣΤΑΤΕ ΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 35% - 50% ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Β ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6 8 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 17/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 3879 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ΤΗΣ 14/10/2014 Στην Αθήνα σήμερα 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ A' ΕΤΟΥΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ Α/Α ID ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Αρ. Id Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Τμήμα Εξ Κάρτας 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΜ.ΛΟΓ Α 2520 2 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ Α.Δ. ΚΑΙ Α.Τ. - ΙΚΑΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΕΠ ID Α' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 ) 2365 ΒΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ Α.Τ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔ 2 ) 2213 ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Αριθ. Πρωτ.:... Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Ειδικότητα : ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ Σελίδα 1 από 13 ΔΕ1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 0,00-6.900,00 ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Γραφείο Χρθματοδοτοφμενων και υγχρθματοδοτοφμενων Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Αθήνα, 26.03.2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ονόματα του συνόλου των φυσικών προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.100) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α 1 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ. Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα