8 ο ΙΑΣΡΟΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 ο ΙΑΣΡΟΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ"

Transcript

1 8 ο ΙΑΣΡΟΥΙΛΟΟΥΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΣΟΤ ΗΜΕΡΑ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΑΤΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΙΝΟΤΕ - ΦΙΟ 4 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2013 ΨΡΑ: NAYTIKO ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΙΝΟΤΨΝ ΦΙΟΤ ΦΙΟ 5 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2013 ΨΡΑ: ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΦΙΟΤ * ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ : ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΥΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ Β ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ- ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΣΗΡΙΟΤ- ΕΜΜΗΝΟΠΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΑΠΑΡΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΤΛΛΗΧΗ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΤΨΝ ΔΗΜΟ ΦΙΟΤ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΦΙΑΚΨΝ ΨΜΑΣΕΙΨΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΨΝ ΟΙΝΟΤΨΝ ΦΙΑΚΗ ΑΔΕΛΥΟΣHTA ΑΣΣΙΚΟΒΟΙΨΣΙΑ «Ο ΚΟΡΑΗ» 1

2 ΠΡΟΛΟΓΟ- ΠΡΟΚΛΗΗ Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με άλλους φορείς οργανώνουν το 8 ο Ιατροφιλοσοφικό- υνέδριο με θέμα: «Οι Μαθητές του ήμερα στην Ελλάδα του Αύριο. Τγεία Εκπαίδευση Οικογένεια». To υνέδριο καλύπτει ενότητες που αφορούν τους νέους και την οικογένεια γενικότερα. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο Ναυτικό Γυμνάσιο Οινουσσών τη Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Φίου το άββατο 5 Οκτωβρίου. Οι ομιλίες θα γίνουν από μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλους Επιστήμονες. H είσοδος είναι ελεύθερη για τους μαθητές και το κοινό. ας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στην ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση. Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς τ. Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ 2

3 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2013 Ώρα ΝΑΤΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΙΝΟΤΨΝ- ΦΙΟΤ ΕΙΑΓΨΓΗ : Γ. ΚΡΕΑΣΑ, Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΟ, Γ. ΔΑΝΙΗΛ και Δ/ΝΣΕ ΦΟΛΕΙΨΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Δ. ΜΠΟΣΗ, Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΑΚΗ ΟΜΙΛΗΣΕ : ΜΑΘΗΣΕ ΦΟΛΕΙΨΝ ΜΕ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΨΝ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΣΟΤ KAI ΣΨΝ: Ε. ΔΕΛΗΓΕΨΡΟΓΛΟΤ, Ν. ΑΛΑΚΟ KAI M. KΡΕΑΣΑ 3

4 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΒΒΑΣΟ 5 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2013 ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ, ΔΗΜΟΤ ΦΙΟΤ 9.00 ΕΙΑΓΨΓΗ- ΦΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΠΡΨΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γ. ΜΑΡΗ,. ΓΕΡΑΖΟΤΝΗ, I. ΚΑΣΑΝΙΑ. ΟΜΙΛΗΣΕ : H ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ ΚΑΙ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ: ΓΙΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΗ Γ. ΚΟΛΑΙΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΠΟΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑΣΙ ΛΕΜΕ ΟΦΙ ΣΟ ΠΑΙΔΙ Ε. ΛΙΓΝΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ Α. ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟ KNΗΜΨΔΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕ ΔΕΡΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ Β. ΓΑΡΗ ΑΝΣΙΤΛΛΗΧΗ ΣΗ ΕΥΗΒΕΙΑ Ν. ΑΛΑΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΡΑΦΗΛΟΤ ΜΗΣΡΑ - ΠΡΟΛΗΧΗ Ε. ΔΕΛΗΓΕΨΡΟΓΛΟΤ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ Γ. ΖΨΓΡΑΥΟ Μ. ΛΤΜΠΕΡΗ ΔΕΤΣΕΡΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ : Γ. ΑΝΔΡΟΤΣΟ, Α. ΣΡΙΠΟΛΙΣΗ, Π. ΒΡΟΤΛΗ ΟΜΙΛΗΣΕ : ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΑΚΗ ΥΑΡΜΑΚΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΛΤΗ; Ν. ΙΣΑΡΑ ΕΝΔΟΦΟΛΙΚΗ ΒΙΑ Bullying Π. ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ TBA Μ. ΣΖΙΝΙΕΡΗ- ΚΟΚΚΨΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΚΟΝΔΤΛΨΜΑΣΑ Ι. ΣΙΑΟΤΗ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΠΙΠΣΨΕΙ 4

5 Α. ΣΙΣΙΚΑ ΣΡΙΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΟΜΙΛΗΣΕ : Λ. ΡΑΚΙΝΣΖΗ, Φ. ΚΟΚΚΨΗ, Γ. ΦΑΛΚΙΑ : ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ ΣΗΝ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ Κ. ΚΑΖΑΚΟ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ Μ. ΥΤΡΙΠΠΗ Ο ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ Λ. ΡΑΚΙΝΣΖΗ ΣΟ ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ Δ. ΜΠΟΣΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΧΗ Ι. ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΛΗΞΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ- ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Γ. ΚΡΕΑΣΑ 5

6 ΟΜΙΛΗΣΕ ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ και ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α. ΑΒΕΝΣΙΙΑΝ- ΠΑΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ Επίκ. Καθηγήτρια Σομέα Χυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών? E. ΑΓΓΕΛΑΚΟ Δήμαρχος Οινουσσών Γ. ΑΝΔΡΟΤΣΟ Καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Φ. ΑΝΣΨΝΙΟΤ Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών I. ΑΡΓΤΡΟΤΔΗ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Πρόεδρος ΕΝ.ΕΛ.Ι.Φ.Α Μ. ΒΑΡΒΙΣΙΨΣΗ Τπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Π. ΒΡΟΤΛΗ Ιατρός- τ. Δήμαρχος Φίου Κ. ΓΑΝIΑΡΗ Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Β. ΓΑΡΗ Ιατρός Αλλεργιολόγος. ΓΕΡΑΖΟΤΝΗ Ιατρός Δερματολόγος Π. ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ Χυχολόγος Ι. ΓΚΙΑΛΑ Καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου Μ. ΓΙΑΣΡΑΚΟΤ Διευθύντρια Ακαδημίας Ομηρικών πουδών Γ. ΔΑΝΙΗΛ Αντιδήμαρχος Δήμου Οινουσσών- Πρόεδρος υλλόγου «Υίλοι Οινουσσών» Ε. ΔΕΛΗΓΕΨΡΟΓΛΟΤ Αν. Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Λ. ΔΕΛΛΑΟΤΔΑ Ομ. Καθηγητής Υιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Χυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Μ. ΔΕΡΜΙΣΖΑΚΗ τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΔΟΤΚΟΤΔΑΚΗ Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟ Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π. ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟΤ ΓΑΡΗ Μικροβιολόγος Π. ΕΚΑΣΟΜΑΣΗ Αν. Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. ΖΨΓΡΑΥΟ Καθηγητής Φειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών Κ. ΚΑΖΑΚΟ τ. Βουλευτής Γ. ΚΑΛΑΜΨΣΟΤΑΚΗ Καθηγητής Οικονομικών Πανεπιστημίου Ν. Τόρκης, τ. Διευθύνων ύμβουλος Σράπεζας American Express Ε. ΚΑΝΑΚΗ Διοικητικός Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΚΑΡΑΜΟΤΖΟ Πρόεδρος Οδοντιατρικού υλλόγου Φίου Θ. ΚΑΡΑΣΖΑ Επίκ. Καθηγητής Φειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών Π. ΚΑΡΓΑΣΖΗ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, «κυλίτσειο» Νοσοκομείο Φίου Ι. ΚΑΣΑΝΙΑ Φειρουργός, Πρόεδρος ΠΕΚΕΒ Μ. ΚΙΝΣΗ τ. Διευθύντρια Τπ.Ε.Π.Θ. Α. ΚΟΚΙΝΑΚΗ Πρόεδρος Ο.Φ..Α. 6

7 X. KOKKΨΗ Πρόεδρος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Σμήματος Μηχανικών Φωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. ΚΟΛΑΙΣΗ Αν. Καθηγητής- Δ/ντής Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. οφία» Α. ΚΟΛΙΑ- ΔΕΡΜΙΣΖΑΚΗ Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ Καθηγητής Νομικής χολής Πανεπιστημίου Αθηνών Φ. ΚΟΤΜΠΗ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Σ. ΚΟΤΜΠΙΑ τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών Μ. ΚΡΕΑΣΑ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Γ. ΚΡΕΑΣΑ Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών. ΚΡΙΜΙΖΗ Ακαδημαϊκός- Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Α. ΛΑΙΜΟΤ Καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ε. ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΑΚΗ Αν. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΑΚΗ Ομ. Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Aθηνών Π. ΛΑΜΠΡΙΝΟΤΔΗ Δήμαρχος Φίου Ι. ΛΕΚΑΚΗ Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών. ΛΕΡΑΚΗ Καθηγητής Καρδιολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών Θ. ΛΙΑΚΑΚΟ Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Ε. ΛΙΓΝΟΤ Χυχοθεραπεύτρια Παιδιών και Εφήβων, Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρικής Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. οφία» Δ. ΛΙΝΟ τ. Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Μ. ΛΤΜΠΕΡΗ Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής χολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Μελών ΔΕΠ Ιατρικής χολής Ι. ΜΑΙΣΡΟ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Α. ΜΑΛΑΜΙΣΗ- ΠΟΤΦΝΕΡ Καθηγήτρια Νεογνολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Δ. ΜΑΝΣΙΚΑ Ιατρός- Πρόεδρος Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου Γ. ΜΑΡΗ Υαρμακοποιός, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αγωγής Τγείας, Παραρτήματος Φίου Μ. ΜΕΛΕΚΟ Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. ΜΙΦΑΗΛΙΔΗ Ρευματολόγος, Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Φίου τ. ΜΙΦΑΗΛΙΔΗ Δ/ντής Ιδρύματος «Μαρία Σσάκος» - Ναύαρχος (Λ) Ε.Α. Φ. ΜΙΦΑΗΛΙΔΗ Δ/ντής Γυναικολογικής Κλινικής, «κυλίτσειο Νοσοκομείο Φίου Α. ΜΟΡΣΑΚΗ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Κ. ΜΟΤΟΤΡΟΤΛΗ τ.τπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου- Βουλευτής Φίου Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΨΣΗ τ. Τπουργός, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Δ «Η εν Αθήναις Υιλεκπαιδευτική Εταιρεία» Δ. ΜΠΟΣΗ Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών E. ΜΠΟΤΡΝΙΑ- ΗΜΑΝΣΨΝΗ Καθηγήτρια Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Δ. ΜΠΕΡΣΙΜΑ Πρόεδρος υμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Φ. ΜΠΡΕΖΕΑΝΟΤ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, «κυλίτσειο» Νοσοκομείο Φίου Θ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ Πρόεδρος Υαρμακευτικού υλλόγου Φίου 7

8 Κ. ΠΑΓΚΑΛΟ Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής, Δ/ντής Διαγνωστικού Κέντρου Γενετικής InterGenetics Ι. ΠΑΝΟΤΗ Βουλευτής, Π. ΠΑΝΣΑΖΑΚΟ Γραμματέας Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. ΠΑΛΣΟΓΛΟΤ Ιατρός Τποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Μ. ΠΑΠΑΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Γλύπτρια Ι. ΠΑΠΠΗ Ακτινολόγος Θ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Λ. ΡΑΚΙΝΣΖΗ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Δ. ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ Αν. Καθηγητής Δερματολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. ΑΖΑΚΛΗ Πλοίαρχος Ε.Α. Ν. ΑΛΑΚΟ Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών E. ΑΡΟΓΛΟΤ- ΣΑΚΟΤ Ιατρός Καρδιολόγος- Παθολόγος. ΕΖΕΝΙΑ Υαρμακοποιός Ι. ΕΣΑΚΗ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Ν. ΙΣΑΡΑ Καθηγητής Κλινικής Υαρμακολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών. ΙΣΑΡΑ κηνοθέτης Δ. ΚΑΡΒΕΛΗ τρατηγός ε.α., Ακαδημαϊκός Ι. ΠΑΝΟΛΙΟ Διευθυντής Σηλεοπτικού ταθμού ΚΑΙ Θ. ΥΗΚΟΠΟΤΛΟ Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Π. ΣΡΑΓΑΛΗ Εισαγγελέας Εφετών, Μέλος Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Κ. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟ Βουλευτής Φίου Α. ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΤ Αν. Καθηγήτρια Εργαστηρίου Βιολογικής Φημείας Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΣΡΙΠΟΛΙΣΗ Αγγειοχειρουργός- Επιστημονικός υνεργάτης «κυλίτσειου» Νοσοκομείου Φίου και Νοσοκομείου «Α.υγγρός»- τ. Πρόεδρος «ΟΦΑ» Μ. ΣΖΙΝΙΕΡΗ- ΚΟΚΚΨΗ Καθηγήτρια Ιατρικής χολής, Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. ΣΙΑΟΤΗ ΜD MSc MBA Μαιευτήρας Γυναικολόγος Medical Manager Εμβολίων/ΒΙΑΝΕΦ - SPMSD Α. ΣΙΣΙΚΑ Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής χολής, Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Καθηγητής Σμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΥΑΟΤΛΑΚΗ Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. ΥΑΟΤΛΑΚΗ Ομ. Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ε. ΥΙΛΙΨΣΗ- KING Αρχαιολόγος Μ. ΥΡΑΓΚΟΤ- ΠΛΕΜΕΝΟΤ Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής χολής, Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημίου Αθηνών Ε. ΥΤΡΙΠΠΗ Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε. ΥΨΣΕΙΝΟ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος Α. ΦΑΛΚΙΑ Δικηγόρος Ε. ΦΑΛΚΙΑ Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Αττικό Νοσοκομείο Γ. ΦΑΛΚΙΑ Ορθοπαιδικός, Πρόεδρος Ιατρικού υλλόγου Φίου 8

9 Ν. ΦΑΛΚΙΑ Δικηγόρος Α. ΦΑΡΟΚΟΠΟ Καθηγητής, Πρόεδρος Φιακής Αδελφότητας Αττικοβοιωτίας Ν. ΦΑΡΟΚΟΠΟ Αν. Καθηγητής Ιατρικής χολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 9

10 10

Πρόσκληση. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλλει στην επιτυχία του συνεδρίου. Επιτροπές. Επιστημονική Επιτροπή

Πρόσκληση. Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλλει στην επιτυχία του συνεδρίου. Επιτροπές. Επιστημονική Επιτροπή Πρόσκληση Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αναπτυξιακής - Συμπεριφορικής Παιδιατρικής και Εφηβικής Υγείας - Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας ΜΗΤΕΡΑ

Πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας ΜΗΤΕΡΑ Πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας Με το πρόγραμμα της φετινής χρονιάς, σας προσκαλούμε ακόμη μία φορά να παρακολουθήσετε τις ομιλίες που γίνονται για πάνω από 25 χρόνια στο, με θέματα Μαιευτικής/Γυναικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

3η Επιστηµονική ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. Εκδήλωση. Σάββατο 13 Δεκεµβρίου 2014

3η Επιστηµονική ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ. Εκδήλωση. Σάββατο 13 Δεκεµβρίου 2014 3η Επιστηµονική Εκδήλωση Σε συνεργασία µε την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Πρόγραµµα Σάββατο 13 Δεκεµβρίου 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 5 η Επιστημονική Εκδήλωση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ - ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ Σάββατο, 25 Απριλίου 2015 Συνεδριακό Κέντρο Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ Η -

- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» Γραφείο Διοικήτριας Αρ. Πρωτ.: 9185 Φαϊδάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΥΛΨΡΙΝΑ 2014 1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ-ΠΟΤΔΕ 1954 Έτος γέννησης 1972 Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου 1978 Πτυχίο Υιλοσοφικής χολής/σμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών πουδών/νεότερο,

Διαβάστε περισσότερα

19-21 Οκτωβρίου 2012 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 15 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

19-21 Οκτωβρίου 2012 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 15 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10 ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο 100 ΧΡΟΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ B Ανακοίνωση Ναύπλιο 19-21 Οκτωβρίου 2012 ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 15 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ναύπλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

4 o. Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης

4 o. Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο. Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης και πρόληψης 4 o Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης www.obrela.gr Κακοποίηση Παιδιού και Ψυχικό Τραύμα: Σύγχρονες δυνατότητες ανίχνευσης, αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ. αφιερωμένη στην Αγωγή Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ. αφιερωμένη στην Αγωγή Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ αφιερωμένη στην Αγωγή Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑTELIERS ΩΡΕΣ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ 08:45-10.00 10:15-11.30 11:45-13.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2014 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ BULLYING, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ 8.30 Προσέλευση 9.00 9.30 Χαιρετισμοί Μαριλένα Λασκαρίδου, Αντιπρόεδρος του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» Τάσος Κουράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Για μία ακόμη χρόνια, η Δ Παθολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) πραγματοποιεί το μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της, το 8 ο κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνθεση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν ως εξής:

Η σύνθεση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν ως εξής: Η σύνθεση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας για τις ευρωεκλογές και τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν ως εξής: 1. Αμυράς Γιώργος Ο Γιώργος Αμυράς είναι πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

7o ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ

7o ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ 7o ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ EΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 7th State of The Art Adolescent Medicine Course 4-5 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο: ΑΤΗΕΝS LEDRA Λεωφ. Συγγρού 115 - ΑΘΗΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Διοργάνωση: Mαζί για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Διετέλεσε Διοικητής του ΟΑΕΔ. Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικών. Συναντήσεων 2012-2013. Εκδηλώσεων 2014-2015

Επιστηµονικών. Συναντήσεων 2012-2013. Εκδηλώσεων 2014-2015 Πρόγραµµα Επιστηµονικών Εκδηλώσεων 2012-2013 Πρόγραµµα Επιστηµονικών Συναντήσεων 2014-2015 2012-2013 «Στον Όµιλο ΙΑΣΩ έχουµε σύγχρονη αντίληψη για την υγεία» Στον Όµιλο ΙΑΣΩ έχουµε σύγχρονη αντίληψη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 8ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οικονομία, Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ 09:00-09:30. Προσέλευση Εγγραφές 09:30-10:00. Φαιρετισμοί επισήμων 10:00-10:15. Φαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελεί μετεξέλιξη της τότε Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Η τελευταία ιδρύθηκε το 1927, με πρότυπο την τότε παρισινής École

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Πρόγραμμα Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Οργανωτική Επιτροπή Μέλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Πλοίαρχος (ΥΙ) Νικόλαος Λ. Γεωργόπουλος ΠΝ Γενικός Χειρουργός Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Πλοίαρχος (ΥΙ) Νικόλαος Λ. Γεωργόπουλος ΠΝ Γενικός Χειρουργός Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας αναγγέλλω τη διοργάνωση του 25 ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων (ΙΣΕΔ), που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

5 ο. Τελικό Π ρόγραμμα. Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. 31 Ιανουαρίου 01 Φεβρουαρίου. free spιrιt. Αίγλη Ζαππείου Α θ ή ν α

5 ο. Τελικό Π ρόγραμμα. Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. 31 Ιανουαρίου 01 Φεβρουαρίου. free spιrιt. Αίγλη Ζαππείου Α θ ή ν α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 31 Ιανουαρίου 01 Φεβρουαρίου Αίγλη Ζαππείου Α θ ή ν α 2015 Τελικό Π ρόγραμμα Xορηγούνται 10 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή

Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Α. Τσελέπης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές 68.345 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές 68.345 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ σπουδαζω καθε τεταρτη ενθετο για την εκπαιδευση 8 σελιδεσ 17 ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ Χτυπάει «κόκκινο» η Αρχιτεκτονική Σύγκριση με την περσινή χρονιά στις περιζήτητες σχολές Αντιεξουσιαστές

Διαβάστε περισσότερα