«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»"

Transcript

1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η κρισιμότητα του προβλήματος ποικίλει από χώρα σε χώρα αλλά πάντα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικής σημασίας. Το επίπεδο διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποτελεί τον καθρέπτη της περιβαλλοντικής λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της. Η πολυπλοκότητα της διαχείρισης των στερών αποβλήτων οφείλεται στο ότι συνδυάζει και απαιτεί πολιτικές επιλογές, τεχνικό σχεδιασμό, κοινωνικές δράσεις, παιδεία και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Αφετηρία για την ορθολογική διαχείριση των στερών αποβλήτων αποτελεί ο προσδιορισμός τους ως εναλλακτικούς φυσικούς και ενεργειακούς πόρους που μπορούν να αποδώσουν πρόσθετο προϊόν (ΑΕΠ) σε μία περιοχή χώρα και όχι ως άχρηστα υλικά που πρέπει να «απορριφθούν». Η δεύτερη επιλογή, αυτή της απόρριψης, όταν γίνεται ανεξέλεγκτα δημιουργεί, παράλληλα με την απώλεια πόρων και ενέργειας, σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι ανεξέλεγκτες χωματερές αποτελούν πηγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και αναλυτικότερα στην αέρια ρύπανση (φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος), στους υδάτινους πόρους (μόλυνση και ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδατικών σωμάτων), στην υποβάθμιση εδαφών αλλά και σε δευτερογενές επίπεδο (π.χ. δασικές πυρκαγιές). Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ανά χώρα ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης, το επίπεδο περιβαλλοντικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, τα χαρακτηριστικά εδάφους, κλίματος κ.λ.π. Ενοποιητικό στοιχείο αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα το οποίο με τη μορφή των Οδηγιών αποτελεί υποχρεωτικό πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη. Η ανεπτυγμένη περιβαλλοντική βιομηχανία των σκανδιναβικών και δυτικών κρατών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία) και η «πράσινη» πολιτική στις χώρες αυτές συντέλεσε σε μία ταχεία ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος και αποβλήτων, αρχίζοντας από το Οι βασικότερες Οδηγίες της ΕΕ για τα στερεά απόβλητα εκδόθηκαν τη δεκαετία του Αναφερόμαστε: στην Οδηγία 91/156 «περί στερεών αποβλήτων» που τροποποιεί την αρχική 75/442 1

2 στην Οδηγία 94/62 «για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» που πρόσφατα συμπληρώθηκε με την 2004/12, και στην Οδηγία 99/31 «για την υγειονομική ταφή» Τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω οδηγίες, είναι: Άμεση προτεραιότητα δίδεται στην μείωση των απορριμμάτων στην πηγή παραγωγής θέτοντας αρχές όπως "ο ρυπαίνων πληρώνει" και ενισχύοντας τη διαλογή στην πηγή. Τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος της ανακύκλωσης, της ανάκτησης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, ιδιαίτερα για υλικά συσκευασίας. Τα απορρίμματα πλέον δεν θεωρούνται άχρηστα υλικά για ταφή, αλλά τονίζεται η ανάγκη αξιοποίησής τους με σκοπό την ανάκτηση ενεργειακών προϊόντων όπως βιοαερίου (αναερόβια χώνευση) και θερμότητας ή ηλεκτρισμού (καύση, πυρόλυση, αναερόβια χώνευση). Η υγειονομική ταφή απορριμμάτων αποτελεί το τελευταίο προτιμητέο στάδιο, το οποίο καλείται να παίξει το ρόλο της υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (υπολείμματα των διεργασιών επεξεργασίας απορριμμάτων). Για τα επικίνδυνα απόβλητα καθιερώνεται ξεχωριστή διαχείριση και ο διαχωρισμός τους από τα υπόλοιπα απορρίμματα στην πηγή παραγωγής τους. Απόβλητα που δεν δύναται να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν συνίσταται ιεραρχικά η ενεργειακή αξιοποίησή τους. Σε επίπεδο υγειονομικής ταφής διακρίνονται υποχρεωτικά τρία είδη ΧΥΤΑ (αδρανών, μη επικινδύνων και επικινδύνων) ενώ δεν επιτρέπεται η διάθεση σε ταφή χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Για όλα τα παραπάνω και ειδικότερα για την ανακύκλωση συσκευασιών και για την εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή έχουν διαμορφωθεί χρονοδιαγράμματα και ποσοτικοί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ. Η εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων στην παραγωγή στα χαρακτηριστικά των σ.α. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απεικονίζονται στο συνημμένο διάγραμμα. Με τις Οδηγίες η ΕΕ έχει διαμορφώσει ένα κατάλογο στερεών αποβλήτων και μια κατηγοριοποίηση επικινδύνων αποβλήτων, που έχουν αποτελέσει τη βάση για τις εθνικές νομοθεσίες. Βασικό στοιχείο του θεσμικού πλαισίου αποτελεί πλέον ο σχεδιασμός διαχείρισης. Τα έργα επεξεργασίας, οι βασικές πολιτικές στη διαχείριση των αποβλήτων, τα κοινωνικά εργαλεία, οι φορείς που αναλαμβάνουν τη διαχείριση, η τιμολογιακή πολιτική και οι πόροι για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας των έργων περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο που υλοποιείται σε πρώτο επίπεδο σε περιφερειακή βάση. Στη συνέχεια και για κάθε έργο ακολουθεί αναλυτικότερος σχεδιασμός που περιλαμβάνει και την τεχνοοικονομική αξιολόγηση, τη διερεύνηση περιοχών χωροθέτησης, την περιβαλλοντική αξιολόγηση και την οριστική μελέτη κατασκευής. 2

3 Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Θεσσαλονίκης Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ έχει εκπονήσει για το Νομό Θεσσαλονίκης το Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων. Για όλες τις κατηγορίες στερεών αποβλήτων επιλέχτηκε στο Νομό Θεσσαλονίκης μία βασική πολιτική διαχείρισης. Αυτή χαρακτηρίζεται από: Μείωση της παραγωγής και μείωση της βλαπτικότητας των παραγομένων αποβλήτων. Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πρώτων υλών και ενέργειας. Ασφαλής διάθεση στο περιβάλλον των υπολειμμάτων που δεν επαναξιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγόρευση της ανεξέλεγκτης διάθεσης Αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων χώρων διάθεσης απορριμμάτων. Οργάνωση και εκσυγχρονισμός του συστήματος συλλογής των ΟΤΑ και ενίσχυση της διαλογής στην πηγή. Καθιέρωση κανόνων και προτύπων, και εισαγωγή της καινοτομίας σε όλες τις δραστηριότητες και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Αξιοποίηση και συμμετοχή σε όλες τις πρωτοβουλίες του πολίτηπαραγωγού και συνεχής αξιόπιστη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Βασικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η επιλογή της χωριστής συλλογής των απορριμμάτων στην πηγή. Σύμφωνα με το σχεδιασμό ξεκινάει η εγκατάσταση σε όλο το Νομό Θεσσαλονίκης ενός ρεύματος συλλογής όπου θα συλλέγονται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά. Στα υλικά αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού τα οποία θα συλλέγονται στους μπλε κάδους που πλέον θα βρίσκονται πιο κοντά στο κάθε σπίτι. Σημαντική θέση στο σχεδιασμό είχε και έχει η επιλογή των φορέων διαχείρισης των έργων στερεών αποβλήτων αλλά και γενικότερα των φορέων οργάνωσης, σχεδιασμού και συντονισμού των συνολικών δράσεων που αφορούν στα στερεά απόβλητα. Οι φορείς της Αυτοδιοίκησης κατέχουν κεντρικό ρόλο και την πλειοψηφία σε αυτούς τους φορείς. Στους φορείς αυτούς συμμετέχουν επίσης παραγωγοί αποβλήτων και ενώσεις τους, επιμελητήρια, χρηματοδοτικά σχήματα και ιδιώτες εργολήπτες ή επιχειρήσεις υπηρεσιών λειτουργίας των μονάδων. Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Στη διεθνή πρακτική έχουν καταγραφεί αρκετές εναλλακτικές πρακτικές και μέθοδοι διαχείρισης και κύρια αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. Οι μέθοδοι αυτοί δεν αποτελούν απλά τεχνολογίες αλλά περιλαμβάνουν συχνά και διαφορετικές πρακτικές στο επίπεδο της κοινωνίας (συλλογή, διαλογή 3

4 στην πηγή, κτλ.). Επίσης δεν αποτελούν πάντα ασύμβατες μεταξύ τους εναλλακτικές επιλογές αλλά μπορούν υπό συνθήκες να συνδυαστούν. Στις μεθόδους - τεχνολογίες περιλαμβάνονται : Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή Μηχανική διαλογή Παραγωγή RDF Αερόβια κομποστοποίηση Αναερόβια κομποστοποίηση Αποτέφρωση Συναποτέφρωση στην ανόργανη βιομηχανία Άλλες διεργασίες θερμικής αξιοποίησης (πυρόλυση, αεριοποίηση, Thermoselect, κτλ.) Υγειονομική ταφή Ο παραπάνω κατάλογος αποτελεί μία αναγκαστική διακριτή καταγραφή των μεθόδων παρά το γεγονός ότι κάποιες από αυτές δεν αποτελούν ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχήμα (πχ. ανακύκλωση, μηχανική διαλογή ή αερόβια κομποστοποίηση). Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση στερεών αποβλήτων έχει ακολουθήσει τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών με μία καθυστέρηση 5 χρόνων. Ο σχεδιασμός διαχείρισης γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας ενώ η αρμοδιότητα για όλα τα επίπεδα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανήκει στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες) (συλλογή, αποθήκευση, μεταφόρτωση, ανακύκλωση, επεξεργασία, διάθεση, τιμολογιακή πολιτική). Για έργα επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων οι ΟΤΑ συστήνουν Συνδέσμους Ειδικού Σκοπού οι οποίοι και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχουν οι ΟΤΑ. Οι Σύνδεσμοι έχουν περιοχή λειτουργίας και ευθύνης: Ολόκληρη την Περιφέρεια ή το Νομό, όπότε και διαχειρίζονται το σύνολο των Έργων Στερεών Αποβλήτων Ένα Πολεοδομικό συγκρότημα Ένα σύνολο Δήμων που εξυπηρετούνται από μία συγκεκριμένη εγκατάσταση στερεών αποβλήτων ή αναπτύσσουν κοινή δραστηριότητα π.χ. ανακύκλωσης. Η εφαρμογή των αρχών «ευθύνη του παραγωγού» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» στη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62 και το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης και στην εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων. 4

5 Σε εφαρμογή σχετικού Νόμου (2003) δημιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης στην οποία συμμετέχουν κατά 65% οι παραγωγοί και οι διαχειριστές συσκευασιών (κύρια επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων) και κατά 35% η ΚΕΔΚΕ. Η εταιρεία αυτή έχει εναλλακτικά σενάρια συνεργασίας με τους ΟΤΑ για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης. Η περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης αποτελεί μία από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας που θα αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο. Έντεκα (11) ΟΤΑ του Νομού Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. έχουν ξεκινήσει σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ Α.Ε. την υλοποίηση ενός προγράμματος ανακύκλωσης προϋπολογισμού ,00. Το ίδιο θεσμικό πλαίσιο πέρα από τα υλικά συσκευασίας περιλαμβάνει αντίστοιχα σχήματα για ειδικά απόβλητα όπως: Αδρανή απόβλητα κατασκευών, κατεδαφίσεων Αυτοκίνητα, καταλύτες, ελαστικά Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια λιπαντικά Ηλεκτρικές Ηλεκτρονικές συσκευές κ.λ.π. Το 2004 έχουν ανατεθεί οι άδειες από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τη διαχείριση αυτών των ειδικών αποβλήτων σε ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα που υπογράφουν συμβόλαια με παραγωγούς των αποβλήτων, χρηματοδοτούν την κατασκευή και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης, αδρανοποίησης και διάθεσης και εκμεταλλεύονται τα κέρδη αυτής της δραστηριότητας (πώληση παραπροϊόντων, τιμολόγηση εισερχομένων αποβλήτων). Με τον τρόπο αυτό προωθούνται έργα διαχείρισης ειδικών στερεών αποβλήτων που είτε λόγω όγκου και ποσότητας (αδρανή μπάζα) είτε λόγω τοξικής συμπεριφοράς δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις με την ελεύθερη απόθεσή τους στο περιβάλλον. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σχεδίασε και αδειοδότησε δύο μονάδες ανακύκλωσης αδρανών αποβλήτων για το Νομό Θεσσαλονίκης δυναμικότητας τόνων ετησίως με προϋπολογισμό επένδυσης ,00. Επισημαίνεται ότι άνω του 90% του βάρους των αποβλήτων αυτών είναι ανακυκλώσιμα επαναχρησιμοποιήσιμα και η εμπορία τους αποφέρει υψηλούς ρυθμούς απόσβεσης στον επενδυτή. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει και στην επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών παραπροϊόντων και αποβλήτων που αποδεικνύονται με την πρόοδο της τεχνολογίας υψηλής αξίας δευτερογενείς πρώτες ύλες για πολλές δραστηριότητες. Στο τρέχον Κ.Π.Σ. στην Ελλάδα υπάρχει ειδικό μέτρο με υψηλή χρηματοδότηση (40%) για ιδιωτικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων (πλην δημοτικών). Οικονομικά εργαλεία Η τιμολογιακή πολιτική και τα οικονομικά εργαλεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 5

6 1 ον γιατί εξασφαλίζουν τους οικονομικούς πόρους των έργων που έχουν σημαντικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας. 2 ον γιατί αποτελούν παράγοντες χρέωσης του περιβαλλοντικού κόστους για τους παραγωγούς στερεών αποβλήτων ενώ λειτουργούν αποτρεπτικά και ως πρόστιμο σε περίπτωση μη περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. 3 ον γιατί ως αντισταθμιστικά οφέλη βελτιώνουν την περιβαλλοντική δημοκρατία και βοηθούν τις διαδικασίες χωροθέτησης μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Βασικοί κανόνες της τιμολογιακής πολιτικής, που πρέπει να λειτουργεί ως κίνητρο και ως αντικίνητρο, είναι: Να υπάρχει συγκεκριμένη και αποφασισμένη τιμολόγηση των υπηρεσιών για κάθε μονάδα διαχείρισης Οι τιμές χρέωσης να εξαρτώνται από την περιβαλλοντική επιβάρυνση κάθε διεργασίας Το τιμολόγιο να είναι κλιμακούμενο με βάση την ποσότητα των απορριπτόμενων αποβλήτων και με βάση την επικινδυνότητα της σύστασής τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της ταφής να προβλέπεται και φόρος ταφής που θα επιδοτεί τις διεργασίες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι για την κατασκευή των έργων διαχείρισης και κύρια επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων μπορούν να προκύψουν: Χρηματοδότηση από τους χρήστες των έργων (χρηματοδότηση της απόσβεσης) Κρατικές Ευρωπαϊκές Διεθνείς χρηματοδοτήσεις Χρηματοδότηση από τρίτους Αξιοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων Public Private Partnership (PPP) Βασική αρχή είναι ότι ο παραγωγός των αποβλήτων πρέπει να επιφορτίζεται το κόστος διαχείρισής τους και το κόστος που δημιουργεί ως επίπτωση στο περιβάλλον. Παράλληλα η κοινωνία που επιλέγει τη βελτίωση των παραμέτρων της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος επιβάλλεται να συμμετέχει στην ευθύνη αλλά και στο κόστος εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Συμμετοχή του πολίτη και του παραγωγού Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί σημαντικές κοινωνικές δράσεις και παιδεία των πολιτών και των παραγωγών. Χωρίς την ενεργοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή των παραγωγών δεν είναι εφικτή η προσέγγιση της ολοκληρωμένης και ασφαλούς διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Για το λόγο αυτό απαραίτητο στοιχείο στα προγράμματα διαχείρισης είναι ο σχεδιασμός καμπάνιας πληροφόρησης & ευαισθητοποίησης, η συμμετοχή της κοινωνίας στο σχεδιασμό των προγραμμάτων ανακύκλωσης, η συνεχής 6

7 πληροφόρηση των πολιτών για την πρόοδο των προγραμμάτων και η διαφάνεια στις διαδικασίες. Στην κατεύθυνση αυτή επιλέγεται η συμμετοχή εκπροσώπων οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών και κύρια των φορέων των παραγωγών (επιμελητήρια κλπ.). στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία και σε φορείς λειτουργίας μονάδων στερεών αποβλήτων. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σύνοψη Είναι φανερό ότι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων κεντρικός και σημαίνων είναι ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα η Α θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες) στην Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα : Σχεδιάζει τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και επιβλέπει την εξέλιξη και εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων. Δημιουργεί διαδημοτικούς φορείς με αντικείμενο τη διαχείριση και επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Συμμετέχει στους φορείς διαχείρισης των έργων επεξεργασίας αποβλήτων, μόνη της ή σε συνεργασία με παραγωγούς και ιδιώτες. Έχει την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, ανακύκλωσης απορριμμάτων και γενικότερα για όλες τις δραστηριότητες σχετικές με τα απορρίμματα που αναπτύσσονται στα όριά της. Διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την κατασκευή των έργων. Καθορίζει τιμολογιακή πολιτική, θέτει δημοτικά τέλη καθαριότητας και εφαρμόζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε τοπικό επίπεδο. Οργανώνει τις δράσεις πληροφόρησης, εμψύχωσης και κινητοποίησης των πολιτών και των παραγωγών. 7

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έργα στον εγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κείμενο Βάσης προς Δημόσια Διαβούλευση (Με βάση τις κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο ΤΟΣΔΑ Δήμου Τριφυλίας αποδίδει τον καταστατικό ρόλο που οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 8 ης Μεραρχίας 5-7, 45445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα